Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3162-3181 of 27110
 • Kalliovirta, Leena (Helsingin yliopisto, 2009)
  This thesis studies quantile residuals and uses different methodologies to develop test statistics that are applicable in evaluating linear and nonlinear time series models based on continuous distributions. Models based on mixtures of distributions are of special interest because it turns out that for those models traditional residuals, often referred to as Pearson's residuals, are not appropriate. As such models have become more and more popular in practice, especially with financial time series data there is a need for reliable diagnostic tools that can be used to evaluate them. The aim of the thesis is to show how such diagnostic tools can be obtained and used in model evaluation. The quantile residuals considered here are defined in such a way that, when the model is correctly specified and its parameters are consistently estimated, they are approximately independent with standard normal distribution. All the tests derived in the thesis are pure significance type tests and are theoretically sound in that they properly take the uncertainty caused by parameter estimation into account. -- In Chapter 2 a general framework based on the likelihood function and smooth functions of univariate quantile residuals is derived that can be used to obtain misspecification tests for various purposes. Three easy-to-use tests aimed at detecting non-normality, autocorrelation, and conditional heteroscedasticity in quantile residuals are formulated. It also turns out that these tests can be interpreted as Lagrange Multiplier or score tests so that they are asymptotically optimal against local alternatives. Chapter 3 extends the concept of quantile residuals to multivariate models. The framework of Chapter 2 is generalized and tests aimed at detecting non-normality, serial correlation, and conditional heteroscedasticity in multivariate quantile residuals are derived based on it. Score test interpretations are obtained for the serial correlation and conditional heteroscedasticity tests and in a rather restricted special case for the normality test. In Chapter 4 the tests are constructed using the empirical distribution function of quantile residuals. So-called Khmaladze s martingale transformation is applied in order to eliminate the uncertainty caused by parameter estimation. Various test statistics are considered so that critical bounds for histogram type plots as well as Quantile-Quantile and Probability-Probability type plots of quantile residuals are obtained. Chapters 2, 3, and 4 contain simulations and empirical examples which illustrate the finite sample size and power properties of the derived tests and also how the tests and related graphical tools based on residuals are applied in practice.
 • Gävert, Titi (Helsingin yliopisto, 2009)
  Tutkielman aiheena on kuvata ja analysoida seurakunnan työalajohtajuutta työhyvinvoinnin näkökulmasta. Aineistona on kahdentoista diakonian työalajohtajan teemahaastattelut. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1.Millaisilla edellytyksillä työalajohtaja voi toimia seurakunnassa? 2.Mistä työhyvinvointi diakoniatyössä haastateltavien kokemuksen mukaan muodostuu? 3.Millaisilla toimenpiteillä työalajohtajat edistävät tiimiläistensä työhyvinvointia? Sisällönanalyysilla saatujen tulosten mukaan työalajohtajuus onnistuu, kun kirkkoherra on työalajohtajuuden tukena ja vallan ja vastuun delegointi on selkeää ja riittävän laajaa. Ilman ylemmän johdon tukea työalajohtajan tehtävässä toimiminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Työalajohtajan toimivalta ja vastuu tuli määritellä selkeästi. Kirkkoherralla oli merkittävä rooli myös työyhteisön suhtautumisen muokkaajana. Huomattavan monessa seurakunnassa varsinkin papeilla oli ollut vaikeuksia suhtautua johtajuuteen aseman sijasta tehtävänä. Haastatellut työalajohtajat painottivat johtajuutta ammattina, johon voi ja pitää kouluttautua sekä toisaalta prosessina, jossa ei tule valmiiksi. Työalajohtajan tuli haastateltavien mukaan olla työalansa substanssiosaaja. Diakoniatyössä monet työn piirteet toimivat sekä työhyvinvointia edistävinä että sitä haastavina. Työn haasteellisuus ja monipuolisuus tuottivat työniloa, mutta tuntuivat myös raskailta. Työn rajaamisen ongelmat olivat ajankohtaisia kaikissa haastatteluseurakunnissa. Työajattomuus koettiin pääsääntöisesti voimavaraksi ja mahdollisuudeksi. Verkostoyhteistyö vei voimavaroja, mutta antoi myös tunteen yhdessä tehtävästä laajemmasta työstä. Merkittävä vaikutus työhyvinvointiin oli työntekijän suhtautumistavalla työhönsä. Työalajohtajat edistivät tiimiläistensä työhyvinvointia luomalla rakenteita ja toimintaedellytyksiä työn kehittämiselle ja työn tekemiselle. Yhteisöllisyyttä vahvistavat toimenpiteet liittivät sooloilevat työntekijät osaksi tiimiä. Hoitamalla hallintoon liittyvät tehtävät työalajohtajat vapauttivat tiimiläisten työpanosta varsinaisen diakoniatyön tekemiseen. Työalajohtajat toimivat diakonian äänenä välittämällä tietoa tiimin ja hallinnon välillä molempiin suuntiin sekä tuomalla esiin diakonian näkökulmaa seurakunnassa ja toiminta-alueella. Työalajohtajat edistivät tiimin keskusteluyhteyttä ja huolehtivat tiimin työskentelyilmapiiristä. Keskustelujen avulla he loivat yhteisiä toimintatapoja ja linjanvetoja sekä vahvistivat maltillista suhtautumista työhön. Diakonian työalajohtajista löytyi neljä työalajohtajtyyppiä suhteessa työhyvinvoinnin edistämiseen: Koordinoija, Pelinrakentaja, Majakka ja Opas. Koordinoijat korostivat toimivien rakenteiden merkitystä. Pelinrakentajat painottivat tiimin yhteistä suunnittelua, jakamista ja arviointia. Majakka-työalajohtajat toimivat vakaina yhteisöllisyyden ja optimismin vahvistajina. Oppaat loivat levollista ja laadukasta työskentelyilmapiiriä. Diakonian työalajohtajat pyrkivät omalla johtamistoiminnallaan luomaan tiimiläisilleen mahdollisimman hyvät puitteet tehdä työtä hyvällä mielellä. Avainsanat – Nyckelord kirkon työntekijät, seurakunnat, seurakuntatyö, seurakuntahallinto, diakonia, johtajuus, esimiehet, johtaminen, organisaatiokulttuuri, työyhteisöt, työhyvinvointi, työn organisointi, työilmapiiri
 • Jokela, Ulla (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011)
  This study examines the diaconia work of the Finnish Evangelical Lutheran Church from the standpoint of clients. The role of diaconia work has grown since the early 1990s recession, and since it established itself as one of the actors along with other social organizations. Previous studies have described the changing role of diaconal work, especially from the standpoint of diaconia workers and co-operators. This research goes back to examine, beyond the activities of the diaconia work of everyday practices, its relations of ruling which are determining practices. The theoretical and methodological framework rises from the thinking of Dorothy E. Smith, the creator of institutional ethnography. Its origins are in feminism, Marxism, phenomenology, etnomethodology, and symbolic interactionism. However, it does not represent any school. Unlike the objectivity-based traditional sociology, institutional ethnography has its starting point in everyday life, and people s subjective experience of it. Everyday life is just a starting point, and is used to examine everyday life s experiences of hidden relations of ruling, linking people and organizations. The level of generalization is just on the relations of ruling. The research task is to examine those meanings of diaconia work which are embedded in its clients experiences. The research task is investigated with two questions: how diaconia work among its clients takes shape and what kinds of relations of ruling exist in diaconia work. The meanings of diaconia work come through an examination of the relations of ruling, which create new forms of diaconal work compared with previous studies. For the study, two kinds of data were collected: a questionnaire and ethnographic fieldwork. The first data set was collected from diaconal workers using the questionnaire. It gives background information of the diaconia work process from the standpoint of the clients. In the ethnographic study there were two phases. The first ethnographic material was collected from one local parish by observing, interviewing clients and diaconal workers and gathering documents. The number of observations was 36 customer appointments, and 29 interviews. The second ethnographic material was included as a part of the analysis, in which ruling relations in people s experiences were collected from the transcribed data. Close reading and narrative analysis are used as analysing methods. The analysis has three phases. First, the experiences are identified with close reading; the following step is to select some of the institutional processes that are shaping those experiences and are relevant for the research. At the third stage, those processes are investigated in order to describe analytically how they determine people s experience. The analysis produces another narrative about diaconia work, which provides tools for examining the diaconal work from a new perspective. Through the analysis it is possible to see diaconia as an exchange ratio, in which the exchange takes place between a client and a diaconia worker, but also more broadly with other actors, such as social workers, shop clerks, or with other parishioners. The exchange ratio is examined from the perspective of power which is embedded in the client s experiences. The analysis reveals that the most important relations of ruling are humiliation and randomness in the exchange ratio of diaconia work; valuating spirituality above the bodily being; and replacing official social work. The results give a map about the relations of ruling of diaconia work which gives tools to look at diaconia work s meanings to the clients. The hidden element of humiliation in the exchange ratio breaks the current picture of diaconia work. The ethos of the holistic encounters and empathic practices are shown to be of another kind when spirituality is preferred to the bodily being. Nevertheless, diaconia appears to be a place for a respectful encounter, especially in situations where the public sector s actors are retreating on liability or clients are in a life crisis. The collapse of the welfare state structures imposes on diaconia work tasks that have not previously belonged to it. At the local level, clients receive partners from diaconia workers in order to advocate them in the welfare system. Actions to influence the wider societal structures are not reached because of lacking resources. An awareness of the oppressive practices of diaconia work and their critical reviewing are the keys to the development of diaconia work, since there are such practices even in holistic and respectful diaconia work. While the research raises new information for the development of diaconia work, it also opens up new aspects for developing other kinds of social work by emphasizing the importance of taking people s experiences seriously. Keywords: diaconia work, institutional ethnography, Dorothy E. Smith, experience, customer, relations of ruling.
 • Hartikainen, Emilia (Helsingin yliopisto, 2013)
  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää diakoniatyöntekijöiden käsityksiä verkostoyhteistyöstä mielenterveystyössä. Tutkimustehtävää tarkastellaan kahden tutkimuskysymyksen kautta: 1. Miten mielenterveystyöhön liittyvä verkostoyhteistyö toteutuu diakoniatyössä? 2. Miten diakoniatyöntekijät kokevat verkostoyhteistyön merkityksen työn kannalta? Aikaisemmat tutkimukset antavat ymmärtää, että diakoniatyöntekijät suhtautuisivat kielteisesti verkostoyhteistyöhön. Tämän vuoksi tutkimustehtävää tarkastellaan myös hypoteesin Diakoniatyöntekijät suhtautuvat kielteisesti verkostoyhteistyöhön näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys yhdistää verkostoyhteistyön, moniammatillisen yhteistyön ja mielenterveystyön teorioita. Tutkimuksessa tarkastellaan verkostoyhteistyötä seurakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tutkimusmetodi on kvantitatiivinen. Tutkimuksen aineiston muodostavat yli 80 000 asukkaan kaupunkien seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä mielenterveystyön parissa työskenteleviltä diakoniatyöntekijöiltä kerätyt kyselylomakkeet (N=170). Aineiston analysoinnissa käytetään pääasiassa valikoitua aineistoa, joka koostuu verkostoyhteistyötä tekevien diakoniatyöntekijöiden vastauksista (N=88). Tutkimukseen osallistuneista diakoniatyöntekijöistä hieman yli puolet (51,8 %) ilmoitti tekevänsä verkostoyhteistyötä mielenterveystyössä. Suurin osa vastaajista tekee verkostoyhteistyötä kuukausittain tai muutamia kertoja vuodessa. Verkostoyhteistyötä tehdään hieman enemmän julkisen kuin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Diakoniatyöntekijät arvioivat verkostoyhteistyön onnistumisen edellytysten ja verkostoyhteistyön tarkoituksen pääasiassa toteutuvan verkostoitumisprosessissa. Tutkimustuloksissa korostuivat erityisesti molemminpuolinen yhteistyökumppaneiden tarve sekä luottamus yhteistyökumppaneihin. Diakoniatyöntekijät suhtautuivat verkostoyhteistyöhön myönteisesti. Vastaajat olivat motivoituneita verkostoyhteistyön tekemiseen ja heidän kokemuksensa yhteistyöstä olivat myönteisiä. Verkostoyhteistyö näyttäytyi diakoniatyöntekijöille ennen kaikkea voimavarana, eikä niinkään rasitteena. Diakoniatyöntekijät arvioivat verkostoyhteistyöstä olevan enemmän toiminnallista kuin taloudellista hyötyä. Verkostoyhteistyön myönteisimmiksi puoliksi vastaajat arvioivat yhteistyökumppaneiden tietämyksen lisäämisen, ihmisten tavoittamisen paremmin sekä asiakaspalvelun parantamisen. Merkittävimmät ongelmat verkostoyhteistyössä liittyivät työntekijöiden vaihtuvuuteen, yhteisen ajan löytämiseen ja kiireeseen. Vastaajat arvioivat verkostoyhteistyössä olevan enemmän myönteisiä puolia kuin ongelmia. Tutkimustulokset poikkesivat osittain aikaisemmista tutkimustuloksista, joissa korostuivat työntekijöiden kielteinen suhtautuminen verkostoyhteistyöhön sekä yhteistyössä ilmenevät ongelmat. Tämän tutkimuksen valossa verkostoyhteistyö mielenterveystyössä näyttäytyy diakoniatyöntekijöille myönteisenä, motivoivana ja voimavaroja antavana asiana. Tutkimustulokset eivät tukeneet hypoteesia, jonka mukaan diakoniatyöntekijät suhtautuvat kielteisesti verkostoyhteistyöhön.
 • Rahikka, Anne (Helsingin yliopisto, 2013)
  The development of information and communication technology has spread to social and health care organisations, which now offer interactive online services. The subject of this study is the work of social and health care professionals who offer their services online. In this study these online services are given the term online support services, which constitute a systematic method to help citizens cope in their everyday life. The point of view in this study comes from the narratives of the professionals in social and health care organisations. The study will answer to following research questions: How are the online services defined in the professionals narratives? How is the computer-mediated communication between the professionals and the customers structured according to the narratives? The research material consists of 18 interviews conducted through a combination of active and theme interview methodology and then analysed by shape and thematic analysis. The metaphors and distinctions used by the professionals highlight the special features of the environment and define the computer-mediated communication between the professionals and the customers. In this study the computer-mediated communication is conceptualized as consisting of three dimensions: textuality, process and socio-cultural factors. The computer-mediated communication is studied from the perspective of dialogue, especially using the structural concepts of Mihail Bahtin. According to the professionals narratives, online support services are independent of time and place, based on anonymity and guide the customers toward more personalized face to face services. The results of the study show tension in computer-mediated communication, because the professionals must balance between expert-like and remote communication on the one hand, and personal and deeply encountering communication on the other. In online services there exist both open and closed dialogue, which serve the customers in different types of situations. Professionals are able to generate open dialogue by using online text that meets the customers at their point of need and by mastering the elements of the dialogical process. The difficulties of mastering the communication and the ambiguity of messages direct the communication towards monologue. In the network groups, the professionals seek with their dialogic interventions to guide the communication from regressive narratives to progressive narratives, which are able to open up new perspectives. In the network groups the professionals interventions can be divided into either cognitive or emotional interventions. The study shows that socio-cultural factors produce polyphony both in the organisations inner and external communication. The polyphony challenges the professionals ability to communicate online and the organisations as they develop their services. Keywords: social and health care organisations, non-governmental organisation, online support organisations, computer-mediated communication, dialogue
 • Kauranen, Soile (2002)
  Tutkimuksen kohteena on yhteistyösopimusten kautta institutionalisoitunut regiimi, jolla Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT-maat) ja Euroopan unionin (EU) välisiä suhteita hallinnoidaan. Regiimin tarkastelu historiallisen perspektiivin kautta nähdään suhteiden muuttuneen merkittävien käännekohtien myötä. AKT-EU -suhteet syntyivät imperialismin pohjalle siirtomaiden itsenäistyttyä ja saivat vuonna 1975 kylmän sodan ja uuden kansainvälisen talousjärjestyksen (UKTJ) myötä uuden ilmiasun Lomén yleissopimusten muodossa. Kylmän sodan päättyminen, Euroopan integraation syveneminen ja laajentuminen, GATT:n Uruguayn kierros ja WTO:n perustaminen olivat vahvoja taustavoimia AKT-EU -suhteiden muuttumiselle niin kutsutun post-Lomé-prosessin ja sen tuloksena olleen vuonna 2000 solmitun Cotonoun sopimuksen myötä. Tutkimuksessa syvennytään muutokseen ja sen syihin AKT-EU -yhteistyön poliittisessa ulottuvuudessa. Tutkimuksessa kartoitetaan poliittista ulottuvuutta sekä vanhan (Lomé) että uuden (Cotonou) sopimusjärjestelmän piirissä. Aineistona ovat sekä sopimustekstit, että niiden tulkinnat, eli kirjalliset ja sanalliset (haastattelut) arviot toteutuneesta yhteistyöstä. Sopimustekstien soveltaminen käytäntöön ei ole ongelmatonta ja tutkimuksessa oletetaan poliittisen ulottuvuuden todellisen merkityksen ilmenevän käytännön toiminnassa. Sopimusteksteissä kumppanuus, tasa-arvoisuus ja vuoropuhelu ovat nimetty yhteistyön perustavanlaatuisiksi elementeiksi, mutta käytännössä dialogin toteutuminen on ollut hyvin ongelmallista. Haastatteluaineisto tukee näkemystä ja tutkimuksessa nostetaan esiin vuoropuhelun avoimuus post-Lomé -neuvotteluiden vaikeimman poliittisen kysymyksen , siirtolaiskysymyksen yhteydessä. Tutkimus herättää näin epäilyn sopimustekstissä väitettyjen elementtien olemassaolosta ja kysyy onko suhteet vuoropuhelua vai yksinpuhelua, dialogia vai monologia. Osapuolten huomattava poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen asymmetria vaikuttaa vahvasti poliittisen luonteen painotuksiin ja käytäntöihin. AKT-EU -yhteistyön muutosta tarkastellaan tutkimuksessa regiimiteorian viitekehyksessä. Ennakko-oletus on, että eurooppalaisten muuttunut poliittinen ja taloudellinen asema pakotti AKT-EU regiimin muuttumaan. AKT-maat halusivat säilyttää Lomén järjestelmästä niin paljon kuin mahdollista, mutta joutuivat myöntymään muutoksiin ja joustamaan itselleen keskeisistä periaatteellisista kysymyksistä. Näistä merkittävimpänä oletetaan, että AKT-maiden käsitys valtiollisesta suvereniteetista joutuu uudessa kehyksessä aiempaa vahvemmin joustamaan. Tutkimus päättelee, että koska yhteistyö rakentui kolonialismin aikaisiin erityissuhteisiin, saivat AKT-EU-suhteet Lomén sopimuksen myötä jälkikolonialistiset yhteistyömuodot. Leimallista varhaiselle AKT-EU -yhteistyölle oli jälkikolonialismin hengessä taloudellisten suhteiden painottaminen ja avoimen poliittisen yhteistyön välttäminen. Maailmanpolitiikan ja -talouden muutokset 1990-luvulla sekä Euroopan integraation laajenemisen ja syveneminen yhteistyö asettui erilaiseen kontekstiin ja tutkimus väittää, että jälkikoloniaaliset piirteet yhteistyön perustana ovat hälvenemässä, joka ilmenee poliittisen ulottuvuuden vahvenemisena uudessa AKT-EU -yhteistyösopimuksessa.
 • Pesonen, Irja (1975)
 • Vuorio, Riitta (1969)
 • Häggård, Gunilla (2003)
  Med denna undersökning strävar jag efter att öka förståelsen både kring livssituationen hos föräldrar och familjer med handikappade barn, och den växelverkan som förekommer mellan föräldrar till handikappade barn och professionella på arbetsfältet. Min förhoppning är också att kunna hitta någon slags förklaring till varför många föräldrar till handikappade barn tycker att de får för lite stöd eller att de inte får det stöd de skulle behöva. Min frågeställning är: Möts professionella och föräldrar till handikappade barn i stödprocessen och kan man i samarbetet hitta en orsak till varför många föräldrar till handikappade barn är missnöjda med det stöd de får? Med delphi-metoden som utgångspunkt har jag genomfört temaintervjuer med professionella som arbetar med de frågor som jag intresserad av. Sammanlagt gjordes 12 intervjuer och uppläggningen av undersökningen gjorde att det insamlade materialet blev kvalitativt. Informanterna som deltagit i undersökningen representerar olika yrkesgrupper, som alla har arbetet med familjer och föräldrar till handikappade barn som gemensam nämnare. Undersökningen visade att det centrala för att nå det mål man strävar efter, dvs. att hjälpa föräldrarna och familjerna till att hitta lösningar som stöder dem i den unika situationen, är kontakten eller dialogen mellan de två parterna. En orsak till att föräldrar till handikappade barn upplever att de inte får det stöd de behöver ligger i att man inte har lyckats skapa en dialog mellan de professionella och föräldrarna och såldes inte kunnat finna en gemensam utgångspunkt och målsättning för samarbetet. Om denna dialog lyckas så kommer man också ett steg närmare ett möte mellan föräldrarnas stödbehov och stödutbudet. Faktorer som är viktiga för att kunna skapa en dialog är bl.a. att föräldrarna får stöd i processen att skapa sig en föräldraroll och –identitet, att nå en handikappinsikt, och att de professionella finner en balans mellan det att dels vilja beskydda föräldrarna från svåra saker och dels att vilja bemyndiga föräldrarna. Källor: Gustavsson Anders, Lillrank Annika, Mönkkönen Kaarina, Lantz Annika, Hyttinen Hanna.
 • Saari, Kirsti (Helsingin yliopisto, 2009)
  The main focus of this research was to describe the educational purpose of Christian schools within their operation culture. The Christian schools founded in Finland can be seen as part of a greater movement in Europe. In this research the dialogue and encounter in the educational scheme of Finnish Christian schools were examined by asking three research questions: 1. What is the nature of the dialogue in education in Finnish Christian schools? 2. How do the teachers describe themselves as educators? 3. What are the special characteristics in the operation culture of a Christian school? The educational relationship was regarded as fundamental and in the background reflected the absolute value of each student. Communication skills were viewed as essential in the building of relationships, which also included emotion communication skills as a broader view. The teachers expressed their comprehension of the meaning of the dialogue in the building of a relationship with practical examples. Students learned to understand one another's experiences by discussion and listening to one another. The values that created a connection were mutual appreciation, honesty, taking the other one into account, and the ability for empathy. Caring was regarded as a relationship between people, as well as a genuine mutual encounter, in which all parties would listen to one another and be heard by others. The respondents thought that individual attention and time were the keys to reaching well-being and an encounter. Students' commitment to the community was supported by mutual agreements, identifying with the common world, and encounters. The appearance of Christian love agape was named as the basis for an educational relationship. The answers emphasised shared everyday life at school. According to the teachers, the willingness for personal growth enabled encounters, although growth as such was often regarded as difficult. Cognitive emphasising and emotional experiencing from a dynamic perspective, were the means by which students' ethical understanding was comprehended. The teachers named three key factors to create a confidential relationship: a respectful attitude, courage, and genuineness. Within the school operational environment, a sense of community was emphasised, in which each student was taken into account individually. The active role of parents was an essential part of the school culture. The administration of the schools appeared committed. The additional pressure in school work came from efforts to ensure the official status of the school, as well as the large amount of administrative work involved in a private school. According to the research data, there was no evidence to support any elitism that is often associated with private schools.
 • Kauppinen, Saara (Helsingin yliopisto, 2015)
  This study discusses the language, especially the communicative structures, of Greek dialogue epigrams. The central research questions include: Who are the speakers? How are they identified? How does the recipient know when the speaker changes? How is the turn-division implied? What are the functions of the speakers? In the study, all the dialogue verse inscriptions are collected and divided according to typology that was created for this study and which is based on the pair structure. The most common adjacency pair of dialogue epigrams is a question answer pair, and many of the elements studied here are features of question structures, but other pairs, such as greeting pairs, are also taken into account. The dialogues contain either one adjacency pair (type 1), several of them (type 2) or longer, often narrative units that form pair-like structures (type 3). The types, their variants and features of the language characteristic of each are discussed using examples. Elements such as addresses, imperatives and particles are central to my argument, and speaker roles and pair structure variants are also discussed. Non-inscriptional epigrams are given as parallels for each type, and the mutual influence between them and the verse inscriptions is discussed using examples. The reception situation and possible performance of the epigrams is also discussed, and on the basis of various examples, it is stated that the representation of the speakers often implies the complex reception situation, part of which was most probably reading the epigram aloud. Epigraphic methods are used and combined, and the linguistic aspect brings a new perspective to epigraphic studies. The comparison of the verse inscriptions and the literary ones contributes to ongoing discussions on the epigram genre and its inscriptional counterparts. The material discussed is mainly from the Roman period, a phase less well discussed in recent epigram studies, and the study thus adds to our knowledge of the genre and the mutual influence between the post-Hellenistic verse inscriptions and non-inscriptional epigrams.
 • Saastamoinen, Terhi (2007)
  Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tarkastella pienten dialyysihoidossa olevien lasten perheiden elämäntilannetta: arjen rakentumista lapsen dialyysihoidon ympärille, perheen taloudellista toimeentuloa/sosiaaliturvan toteutumista sekä perheiden tilanteessa käyttämiä voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Lapsen vaikea munuaissairaus ja siihen liittyvä, kotona toteutettava peritoneaalidialyysihoito luovat perheelle tilanteen, jossa arjesta voi tulla varsin haasteellinen. Peritoneaalidialyysihoito mahdollistaa munuaissairaan lapsen kotihoidon, mutta se edellyttää vanhempien sitoutuneisuutta. Yleensä toinen vanhemmista joutuu jättäytymään pois työelämästä. Lapsen hoito on kokonaisvaltaista ja ympärivuorokautista. Se on myös lääketieteellisesti ja ravitsemuksellisesti vaativaa. Tilanne kuormittaa perhettä monin eri tavoin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on ollut Gallimoren kehittämä, interaktionistiseen ja systeemiteoreettiseen ajatteluun perustuva ekokulttuurinen teoria, jossa huomioidaan perheen ympäristö ja elämäntilanne kokonaisuudessaan erityisesti arjen sujumisen näkökulmasta käsin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä HYKS:n Lastenklinikan munuais- ja elinsiirto-osasto K3:n kanssa. Aineisto kerättiin haastattelemalla seitsemän dialyysihoidossa olevan/olleen lapsen vanhempia. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, ja aineisto analysoitiin teema-analyysin menetelmällä hyödyntäen laadullisen sisällönanalyysin luokittelutekniikkaa. Tutkimustulokset osoittavat, että dialyysihoidossa olevan lapsen perheen arki rakentuu erilaisten sairaanhoidollisten toimenpiteiden, kuten dialyysin tekemisen, lääkkeiden annon, lapsen nenämahaletkun avulla tapahtuvan syöttämisen ym. toimien ympärille. Erilaisista toimenpiteistä tulee arkea ohjaavia rutiineja, jotka toistetaan. Hoito ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä lapsen kohonnut infektioherkkyys ja oksentelu rajoittavat perheiden elämää. Lapsen sairaudesta aiheutui taloudellista rasitusta, jota kompensoitiin yhteiskunnan tarjoamien tukimuotojen avulla. Perheet saivat erilaisia etuuksia Kelalta sekä kunnalta. Tulosten mukaan perheille tarjottu tuki on pääosin riittävää, mikäli tuet ovat ongelmitta perheen saatavilla. Sosiaaliturvan toteutuminen käytännössä sisälsi kuitenkin runsaasti ongelmakohtia. Palvelujen saatavuus oli myös paikoin niukkaa, erityisesti näin oli harkinnanvaraisten ja kuntakohtaisten ratkaisujen kohdalla. Perheiden kokonaisvaltaista selviytymistä tarkastellessa voidaan todeta, että perheiden voimavarat koostuivat sekä perheen sisältä kotoisin olevista voimista että perheen ulkopuolelta lähiympäristön tai yhteiskunnan perheelle tarjoamista tukimuodoista. Merkittävä perheiden jaksamista edistänyt voimavaralähde oli vertaistuki. Isovanhempien antama käytännön apu koettiin myös tärkeänä. Muita voimavaralähteitä perheillä olivat puolisolta ja muilta lapsilta saatu voima, toivo paremmasta elämästä siirron jälkeen, turvallisuudentunnetta luoneet rutiinit arjessa ja yhtenä tärkeänä tekijänä se, että lapsen kotihoito onnistui. Kotihoidon onnistuneisuuteen puolestaan ovat vaikuttaneet niin lähiympäristön antama tuki kuin myös yhteiskunnan tarjoamat taloudelliset tukimuodot sekä hyvä yhteistyö sairaalan kanssa.
 • Gabryelczyk, Bartosz (Helsingin yliopisto, 2015)
  The possibility of controlling interactions at interfaces and surfaces of solid materials is highly interesting for a wide range of materials-related nanotechnological applications, for example, colloidal systems, adhesives, biosensors, biomimetic composite and biomedical materials. In Nature, many proteins and peptides possess the ability to recognize, specifically bind, and modify the surfaces of solid materials through sophisticated mechanism of molecular recognition. These properties have been developed during evolution via successive cycles of random mutations and selection. The natural evolution processes can be mimicked in the laboratory scale with the use of a directed evolution approach, for instance, based on the selection of short material-specific peptides from the combinatorial libraries displayed on the surface of bacteriophages or bacterial cells. Selected from billions of different variants, material-specific peptides can be studied by experimental and computational methods to define their sequence, structure, and binding properties. Subsequently, they can be engineered in order to improve their binding affinity and tailor their function for practical applications. The studies presented in this thesis show how phage display was used to identify peptides binding to diamond-like carbon (DLC). DLC is an amorphous form of carbon, with chemical and physical properties resembling natural diamond. It is used as a coating material in many industrial and biomedical applications. Peptides binding to DLC were selected form a combinatorial phage display library. Their binding and molecular basis of the function were investigated in different molecular contexts (when displayed on the phage surface, forming fusion proteins, or present in free soluble form), using multiple independent methods. It was also demonstrated that the peptides can be used in nanotechnological applications, i.e., as a self-assembling coating on the DLC surface, and for controlling properties of a colloidal form of DLC. Besides finding and characterizing peptides binding to DLC, the thesis also highlights different challenges of the directed evolution techniques, for example, selection of target unrelated peptides during biopanning, and the necessity of multiple independent ways of analyzing the functionality of selected peptides.
 • Hellsten, Alex (Helsingin yliopisto, 2003)
 • Mäntyniemi, Riikka (2012)
  Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen diasporia ja niihin kohdistuvaa kansainvälistä sääntelyä. Diasporilla tarkoitan valtion rajojen ulkopuolella asuvia ihmisiä, joilla on jokin, esimerkiksi etninen tai kieliside tuohon valtioon. Valtiolla puolestaan voi olla jokin intressi suhteessa diasporaansa. Diasporiin liittyvät kysymykset ovat ajankohtaisia globaalissa maailmassa, jossa ihmisillä on entistä enemmän mahdollisuuksia pitää siteitä yllä useampaan kuin yhteen valtioon. Diasporien ohella kirjallisuudessa puhutaan myös kin-state -problematiikasta, kun viitataan valtioiden harjoittamaan politiikkaan, joka pyrkii vaikuttamaan toisen valtion alueella asuvien tai oleskelevien ihmisten asemaan. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on englantilaisen koulukunnan ajatus kansainvälisestä yhteisöstä ja sille keskeisistä primaari-instituutioista, kuten valtiosuvereniteetti ja kansainvälinen oikeus. Se, miten valtio politiikassaan suhtautuu instituutioihin, kertoo valtion suhteesta kansainväliseen yhteisöön yleensä. Instituutioita voidaan puolestaan tarkastella tiettyjen kapea-alaisempien normien, sekundaari-instituutioiden, valossa. Edellä mainittuna sekundaari-instituutiona esitellään tutkielmassa se kansainvälinen normisto, joka vaikuttaa diasporien asemaan valtioiden välisessä politiikassa. Normisto perustuu Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja ETYJ:n sopimuksiin ja suosituksiin. Kansainvälisen oikeuden lähtökohta on, ettei valtio voi puuttua diasporakseen katsomiensa ihmisten asemaan toisessa valtiossa edes ääritapauksessa, jossa asuinvaltio epäonnistuu tehtävässään suojella toisen valtion kansalaisia tai vähemmistöjään. Reagointivastuu on kansainvälisellä yhteisöllä – vaikka interventiota ulkomailla olevien kansalaisten suojelemiseksi onkin suoritettu sekä kylmän sodan aikana että sen jälkeen. Interventiot eivät ole diasporapolitiikan ainoa muoto ja monilla valtioilla onkin niin sanottuja diasporalakeja, joiden puitteissa ne voivat vaikuttaa diasporiensa asemaan. Koulutukseen ja kulttuuriin liittyvä tuki on eurooppalaisissa suosituksissa katsottu hyväksyttäväksi, mutta muiden tukimuotojen ulottamista diasporiin tulee harkita ja soveltaa vain erityistapauksissa, jos politiikalla on valtion toimivallan ulkopuolella vaikuttavia seurauksia. Tutkimus näyttää, että diasporakysymysten sääntely on kansainvälisessä yhteisössä vielä osin määrittelemätöntä sekä altista valtioiden tulkinnoille. Esimerkkinä valtioiden tulkinnoista ja niiden harjoittamasta diasporapolitiikasta tarkastellaan Venäjän federaation politiikkaa, sillä Venäjän ulkopolitiikassa esillä pidetty kiinnostus suojella ulkomailla olevia kansalaisia ja maanmiehiä on herättänyt myös kansainvälistä huomiota. Venäjän politiikan tarkastelu luo kontekstin, jossa tutkielman varsinaista kiinnostuksenkohdetta, Suomen venäläisen diasporan asemaa, on mahdollista tarkastella. Tutkimusaineistoa ovat Venäjän johdon lausunnot liittyen viimeaikaisiin Suomen ja Venäjän välisiin nk. lapsikiistoihin. Teoriaohjaava sisällönanalyysi aineistosta esittää, että vaikka vihjeitä politiikassa yleisesti esiintyvästä nk. suojelupuheesta on havaittavissa myös Suomen venäläisen vähemmistön asemaan liittyen, ei Venäjä lapsikiistoissa kuitenkaan suoraan loukannut Suomen suvereniteettia tai kansainvälistä oikeutta. Tiettyjen puhetapojen ja esimerkiksi lapsiasiamies Astahovin toiminnan voidaan kuitenkin tulkita olevan kansainvälisen normiston vastaisia ja siten myös loukkaavan suvereniteettia ja kansainvälisen oikeuden henkeä. Teoreettisen viitekehyksen tehtävä oli ensisijaisesti antaa näkökulmia aineiston tarkasteluun. Venäjän politiikan suhde suvereniteettiin ja kansainväliseen oikeuteen suhteessa tässä tarkasteltuun politiikkakysymykseen kertoo kuitenkin myös Venäjän asemasta kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Diasporanormistoon sitoutuminen osoittaa Venäjän sitoutuneen ainakin periaatteellisella tasolla solidaristiseen, yhteisiä normeja jakavaan kansainväliseen yhteisöön – toisaalta Venäjän viime vuosien politiikka kuitenkin osoittaa Venäjän samalla haastavan myös pluralistisille yhteisöille keskeisiä valtiosuvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden noudattamisen periaatteita. Tärkeimmät lähteet: Buzan (2004), Brubakers (1995), Hannikainen (2000), Holsti (2004), Gazzini (2005), Gray (2000), Kántor ym. (2004), Sheffer (2003), Shevel (2010 ja 2011), Turner ja Otsuki (2010) ja Zevelev (2001 ja 2008).