Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3810-3829 of 27150
 • Järvelä, Anna (2015)
  Ikääntyminen on erityisesti suurten ikäluokkien eläköityessä ollut laajasti yhteiskunnallisen keskustelun kohteena. Suurten ikäluokkien eläkeajasta on maalailtu erilaisia kuvia kosteista eläkepäivistä aina toimintaa ja harrastuksia täynnä olevaan aktiiviseen elämään, jossa elämän aikaiset haaveet saadaan vihdoin toteuttaa. Ikääntyvä, yksin asuva mies jää kuitenkin usein tämän keskustelun ulkopuolelle ja siksi haluan tässä tutkimuksessa antaa heille äänen. Miehiä ja miesten ikääntymistä on ylipäätään tutkittu naisiin verrattuna vähän, minkä vuoksi katson aiheen tärkeäksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin laajentaa tietämystä yksin asuvien eläkeläismiesten elämästä ja ajatuksista. Tutkimuksen kysymyksen asettelu koostuu kahdesta osasta, joihin pyrin löytämään aineistoni avulla vastaukset. Haluan selvittää, mitkä ovat yksin asuvien ikääntyvien miesten tärkeimmät elämänsisällöt ja mikä antaa heille kokemuksen elämän merkityksellisyydestä. Tämän ohella olen kiinnostunut tekijöistä yksin asuvien eläkeläismiesten koetun hyvinvoinnin taustalla ja siitä, mitkä ovat merkittävimmät koetun hyvinvoinnin rajoittajat. Aineistona työssä käytän pääasiassa keväällä 2014 henkilöhaastatteluin keräämääni aineistoa. Tämän lisäksi hyödynnän vuoden 2012 Ikihyvä Päijät-Häme seurantatutkimuksen aineistoa laadullisen aineiston taustamateriaalina. Aineiston analyysin olen tehnyt sisällönanalyysia hyödyntäen. Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä toimivat A. Senin sekä M. Nussbaumin kehittelemä teoria toiminnan mahdollisuuksista, jota pyrin peilaamaan tutkittavieni hyvinvointikokemuksiin ja tekijöihin näiden kokemuksien taustalla. Käytän työssäni myös P. Laslettin kolmannen iän teoriaa ja kysyn, onko kolmannen iän ideologian mukainen elämä mahdollista yksin asuvalle ikääntyvälle miehelle. Analyysini perusteella tärkeimmät elämänsisällöt yksin asuvalle ikääntyvälle miehelle löytyvät lasten ja mahdollisen kumppanin kanssa vietetystä ajasta. Suurimmat esteet hyvinvoinnin tiellä olivat riittämätön varallisuus sekä heikko terveys, mitkä rajoittivat merkittävästi yksilön toiminnan mahdollisuuksia heikentäen näin kokemusta hyvinvoinnista. Merkittävimpänä tutkimustuloksena voidaan pitää miesten keskuudessa vahvasti ilmennyttä pärjäämisen eetosta, jolla koetun hyvinvoinnin aukkoja pyrittiin paikkaamaan. Pärjäämisen eetos auttoi pääsemään yli vaikeista ajoista ja toi merkitystä elämään. Mielenkiintoisia jatkotutkimuksen aiheita olisi esimerkiksi selvittää, onko tutkimuksessa havaittu pärjäämisen eetos sidoksissa sukupuoleen vai voisiko suurilla ikäluokilla olla kenties oma vaikutuksensa.
 • Palatz-Lohjala, Nina (2005)
  Tutkimuksessa on tarkasteltu, mikä vaikutus henkilöstörakennemuutoksella on aluesosiaalityöntekijöiden työssä jaksamiseen. Lisäksi on tutkittu, mikä on sosiaalityöntekijöiden subjektiivinen kokemus työssä jaksamisesta. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty Otalan & Ahosen (2003) muokkaamaa Maslow'n tarvehierarkiamallia. Henkilöstörakennemuutosta ja työssä jaksamista on tarkasteltu myös Hatch'n (1997) organisaatiokaaviota mukaillen. Lisäksi niitä on tarkasteltu osittain stressiteorian kautta. Tutkimuksessa on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen puoli. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kyselylomaketta, jossa on sekä avokysymyksiä että strukturoituja kysymyksiä. Omakohtaisia tuntemuksia ei kyetä mittamaan riittävästi pelkästään kvantitatiivisin menetelmin. Kyselylomake lähetettiin 200 Helsingin kaupungin sosiaaliviraston aluesosiaalityöntekijälle sekä yhdennettyä sosiaalityötä tekeville. Vastauksia saatiin 86, joten vastausprosentiksi tuli 43%. Tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan subjektiivista kokemusta työssä jaksamisessa ja henkilöstörakennemuutoksen merkitystä siihen ikäryhmittäin sekä muodollisesti pätevien ja epäpätevien välillä. Työssä jaksamisen keskeisiksi kuormitustekijöiksi nousivat työn kovat vaatimukset, kiire sekä suuret asiakas- ja työmäärät. Lisäksi työssä jaksamiseen vaikuttivat heikentävästi työn ulkoisten ja sisäisten vaatimusten ristiriitaisuus. Työyhteisön merkitys työssä jaksamisen kannalta oli suuri, koska työ koettiin henkisesti raskaaksi. Erityisesti oman ryhmän sosiaalityöntekijöiltä saatu tuki auttoi jaksamisessa. Tutkimuksesta ilmeni myös, että huono palkkaus on yksi syy miksi sosiaalityöntekijät kokivat, ettei heidän tekemäänsä työtä kovin paljon arvosteta. He itse kokivat tekevänsä arvokasta ja vaativaa työtä. Henkilöstörakennemuutoksen voitiin katsoa aiheuttaneen melko negatiivisia jännitteitä. Keskustelun sävy muutoksesta vaihteli asiallisesta hyvinkin tunnepitoiseen. Tämä osaltaan johtui siitä, että henkilöstörakennemuutoksesta annettu tieto muuttui jatkuvasti ja jo päätettyjä asioita peruttiin. Muutoksen tuoma epävarmuuden tunne aiheutti stressiä ja työntekijöille syntyi huoli siitä, että muutos kasvattaa entisestään heidän työtaakkaansa. Samanaikaisesti tapahtuva organisaatiouudistus aiheutti lisää kuormittavuutta, koska työntekijöiden tuli sopeutua kahteen isoon muutokseen yhtä aikaa. Muutoksen positiivisena puolena nähtiin, että osa sosionomi (AMK)-tutkinnon suorittaneista saa vakituisen työsuhteen ja mahdollisesti tulevaisuudessa tehtävänkuvat selkiytyvät.
 • Pekkinen, Hanne (2014)
  Tutkielma kartoittaa suomalaisten historianopettajien käsityksiä historiasta, historian opettamisesta ja oppilaiden suhtautumisesta historiaan. Tutkielmaa johdattelee kiinnostus selvittää, millainen on kouluopetuksen rooli nuorten historiatietoisuuden rakentumisen taustalla. Historiatietoisuutta on Suomessa tutkittu melko paljon, mutta tässä tutkielmassa historianopettajat ja -opetus nostetaan ensimmäistä kertaa keskiöön. Tutkimustehtävää lähestytään kolmen pääkysymyksen kautta: Millainen on historianopettajien oma historiakäsitys, millaisena opettajat näkevät oppilaiden historiakäsitykset ja kuinka historian kouluopetus asemoituu suhteessa historiatieteeseen ja historiakulttuuriin. Tutkielman aineistona on historianopettajille tehty kyselytutkimus, jota tukee kolme teemahaastattelua. Tutkimusmenetelmä pohjautuu kyselytutkimusaineiston kvantitatiiviseen analyysiin jota täydennetään haastattelujen laadullisella analyysilla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys liittyy keskeisesti historiatietoisuuden tutkimukseen ja tutkielmassa onkin vahva aiempaan tutkimukseen vertaava ote. Opettajien historiakäsitykset muistuttavat paljon sekä suomalaisten nuorten että ruotsalaisten opettajien käsityksiä. Käsityksiä näyttää leimaavan usko tieteen ja tekniikan kehitykseen. Keskeiseen asemaan historian muutosvoimia arvotettaessa nousevat kovat arvot, kuten talous ja politiikka ja yksittäisten ihmisten rooli nähdään harvoin merkittävänä. Kriittisen ajattelun ja yleissivistyksen kehittäminen nousevat esiin, kun opettajat arvioivat historian tarkoitusta ja merkitystä oppiaineena. Opetuksen tärkeimpinä tehtävinä he pitävät historiaan kohdistuvan kiinnostuksen herättämistä ja historiallisen ajattelun opettamista. Arvioidessaan oppilaidensa historiakäsityksiä opettajat uskovat nuorten pitävän historiaa ennen kaikkea nykytilannetta taustoittavana ja yleissivistävänä oppiaineena. He ajattelevat oppilaiden olevan erityisen kiinnostuneita sotahistoriasta ja sotakeskeisyys onkin yksi opetusta leimaavista piirteistä. Opettajat itse kuluttavat historiakulttuurin tuotteista enemmän elokuvia ja uutta mediaa kuin perinteistä historiallista kirjallisuutta ja kokevat oppilaiden kiinnostuksen kohteet samankaltaisiksi. Vaikuttaa siltä, että historia oppiaineena koetaan osittain yhteiskunnan muusta historiakulttuurista erillisenä historian muotona. Vielä toistaiseksi historiatietoisuuden rakentaminen ei myöskään ole itsestään selvä osa suomalaista historianopetusta. Koulussa opetettavasta historiasta näyttää lähes kokonaan puuttuvan historian moraalinen ulottuvuus ja tulevaisuusnäkökulma. Historiatietoisuuden kehittämisen kannalta olennaista olisi rohkaista oppilaita henkilökohtaisen historiasuhteen luomiseen. Arvioitaessa historiatietoisuuden rakentumista osana historianopetusta tuleekin pohtia, millaista historiaa haluamme koulussa opetettavan. Jatkossa aihetta voisi lähestyä esimerkiksi pohtimalla sitä, asemoivatko opettajat itsensä ensisijaisesti pedagogiikan vai historian ammattilaisiksi. Mielenkiintoista olisi myös verrata suomalaista historianopetusta vaikkapa yhdysvaltalaiseen opetukseen. Se että opettajat kokevat yksittäisen ihmisen merkityksen historian toimijana vähäiseksi, on yksi tutkielman yllättävimpiä tuloksia ja ansaitsisi oman jatkotutkimuksensa, samoin tässä tutkimuksessa esiin tuleva opettajien nuoremman polven varautuneelta vaikuttava suhtautuminen historianopetuksen merkitykseen.
 • Haapanen, Lauri (Helsingin yliopisto, 2010)
  This research deals with direct speech quotations in magazine articles through two questions: As my major research question, I study the functions of speech quotations based on a data consisting of six literary-journalistic magazine articles. My minor research question builds on the fact that there is no absolute relation between the sound waves of the spoken language and the graphemes of the written one. Hence, I study the general thoughts on how utterances should be arranged in the written form based on a large review of literature and textbooks on journalistic writing as well as interviews I have made with magazine writers and editors, and the Council of Mass Media in Finland. To support my main research questions, I also examine the reference system of the Finnish language, define the aspects of the literary-journalistic article and study vernacular cues in written speech quotations. FUNCTIONS OF QUOTATIONS. I demonstrate the results of my analysis with a six-pointed apparatus. It is a continuum which extends from the structural level of text, all the way through the explicit functions, to the implicit functions of the quotation. The explicit functions deal with the question of what is the content, whereas the implicit ones base mainly on the question how the content is presented. 1. The speech quotation is an distinctive element in the structure of the magazine article. Thereby it creates a rhythm for the text, such as episodes, paragraphs and clauses. 2. All stories are told through a plot, and in magazine articles, the speech quotations are one of the narrative elements that propel the plot forward. 3. The speech quotations create and intensify the location written in the story. This location can be a physical one but also a social one, in which case it describes the atmosphere and mood in the physical environment and of the story characters. 4. The quotations enhance the plausibility of the facts and assumptions presented in the article, and moreover, when a text is placed between quotation marks, the reader can be assured that the text has been reproduced in the authentic verbatim way. 5. Speech quotations tell about the speaker's unique way of using language and the first-hand experiences of the person quoted. 6. The sixth function of speech quotations is probably the most essential one: the quotations characterize the quoted speaker. In other words, in addition to the propositional content of the utterance, the way in which it has been said transmits a lot of the speaker's character (e.g. nature, generation, behaviour, education, attitudes etc.). It is important to notice, that these six functions of my speech quotation apparatus do not exlude one another. It means that every speech quotation basically includes all of the functions discussed above. However, in practice one or more of them have a principal role, while the others play a subsidiary role. HOW TO MAKE QUOTATIONS? It is not suprising that the field of journalism (textbooks, literature and interviews) holds heterogeneous and unestablished thoughts on how the spoken language should be arranged in written quotations, which is my minor research question. However, the most frequent and distinctive aspects can be depicted in a couple of words: serve the reader and respect the target person. Very common advice on how to arrange the quotations is − firstly, to delete such vernacular cues (e.g. repetitions and ”expletives”) that are common in spoken communication, but purposeless in the written language. − secondly, to complete the phonetic word forms of the spoken language into a more reader-friendly form (esim. punanen → punainen, 'red'), and − thirdly, to enhance the independence of clauses from the (authentic) context and to toughen reciprocal links between them. According to the knowledge of the journalistic field, utterances recorded in different points in time of an interview or a data-collecting session can be transferred as consecutive quotations or even merged together. However, if there is any temporal-spatial location written in the story, the dialogue of the story characters should also be situated in an authentic context – chronologically in the right place in the continuum of the events. To summarize, the way in which the utterances should be arranged into written speech quotations is always situationally-specific − and it is strongly based on the author's discretion.
 • Pitkänen, Jaakko (Helsingin yliopisto, 2013)
  Tutkielmani aiheena on George Lakoffin ja Mark Johnsonin teoria käsitteellisistä metaforista (conceptual metaphors). Tutkielmassa esittelen ja arvioin Lakoffin ja Johnsonin teoriaa. Arviointiin sisältyy Lakoffin ja Johnsonin näkemysten vertailu muihin keskeisiin filosofisiin teorioihin metaforasta. Työhöni kuuluu myös soveltava osuus, jossa tarkastelen Lakoffin ja Johnsonin teorian kykyä selittää metaforien keskeisyyttä runollisessa ja tieteellisessä kielenkäytössä. Lakoff ja Johnson esittävät teoriansa käsitteellisestä metaforasta ensimmäisen kerran kirjassaan Metaphors We Live By (1980). He esittävät, että metaforia tulisi tarkastella joukkoina, ei yksittäisinä lauseina. Tällaisia metaforien joukkoja he kutsuvat käsitteellisiksi metaforiksi. Lakoffin ja Johnsonin mukaan käsitteelliset metaforat ovat jatkuvasti läsnä kielenkäytössämme. Käsitteellisillä metaforilla on heidän mukaansa keskeinen kognitiivinen rooli, joka ulottuu pelkkää kielenkäyttöä pidemmälle. Käsitteelliset metaforat pohjautuvat kognitiiviseen käsitejärjestelmään, joka on Lakoffin ja Johnsonin mukaan osittain esikielellinen. Tutkielmassani esittelen ja arvioin näitä väitteitä sekä niiden perusteita kattavasti. Keskeiset lähteeni ovat Lakoffin ja Johnsonin aihetta käsittelevät teokset 1980-luvulta nykypäivään (saakka). Tutkielmassani vertailen Lakoffin ja Johnsonin käsitteellisten metaforien teoriaa Donald Davidsonin ja John Searlen teorioihin metaforasta. Davidsonin ja Searlen esityksiä voidaan pitää kielifilosofian klassikoina. Lisäksi vertailen Lakoffin ja Johnsonin teoriaa Jaakko Hintikan ja Gabriel Sandun mahdollisten maailmojen semantiikkaan pohjaavaan artikkeliin metaforasta. Tämän vertailun motiivina on tarjota riittävä käsitteellinen ja teoreettinen tausta, jota vasten Lakoffin ja Johnsonin teorian vahvuudet ja heikkoudet tulevat esille. Lakoffin ja Johnsonin teoria on poikkitieteellinen ja nojaa paljolti myös empiiriseen materiaaliin. Tästä syystä arvioin tutkielmassani myös heidän esittämänsä keskeisen empiirisen materiaalin uskottavuutta. (Tutkielmassani tämän) arvioinnin taustana toimii John Kennedyn ja John Vervaeken esittämä kritiikki käsitteellisten metaforien falsifioimattomuudesta. Tutkielmani soveltavassa osuudessa tarkastelen käsitteellisten metaforien kykyä selittää metaforien keskeisyyttä runollisessa ja tieteellisessä kielenkäytössä. Runollisen kielenkäytön kohdalla kiinnitän huomiota erityisesti Charles Taylorin ja Paul Ricoeurin näkemyksiin kielestä itsereflektion välineenä. Ernan McMullinin näkemykset tieteellisesti hedelmällisistä metaforista toimivat esimerkkinä metaforien keskeisyydestä tieteelle. Päädyn työssäni siihen, että Lakoffin ja Johnsonin teorian erityisiin vahvuuksiin kuuluu sen kyky selittää metaforan aktiivista ja luovaa puolta sekäsen kyky ratkaista useita muihin metaforateorioihin sisältyviä ongelmia. Heidän teoriansa heikkouksia ovat todistusaineistoon nähden liian laajat väitteet. Väitteisiin falsifioimattomuudesta voidaan vastata parhaiten käsittelemällä jokaista käsitteellistä metaforaa yksittäisenä hypoteesina.
 • Väisänen, Anna (2001)
 • Raittila, Laura-Maija (2001)
  Tutkielma käsittelee Ekan säästökassan romahdusta lokakuussa 1993 ja sen raportointia televisiouutisissa. Tutkin aihetta Yleisradion ja MTV:n uutislähetysten kautta. 12 päivän otosjakson uutislähetykset on analysoitu laadullisesti, tutkielmaa varten kehitetyn kysymyssarjan avulla. Tutkielmassa tarkastellaan Eka-uutisointia mm. uutiskriteerien näkökulmasta. Olen selvittänyt, miten hyvin Eka-uutisointi vastaa mm. Galtungin ja Rugen tai Goldingin ja Elliottin esittelemiä uutiskriteerejä. Olen tutkinut myös kansalaisten näkyvyyttä aineistossa. Ekan kriisi kosketti kymmeniä tuhansia tavallisia ihmisiä ja tutkielmassa selvitetään, näkyikö tämä uutisoinnissa. Tarkastelen myös, näkyykö uutisoinnissa se, että koko prosessin pani alulle Yleisradion Radiouutisten juttu. Ekan romahdus tapahtui pahimman talouslaman aikaan vuonna 1993. Niinpä mielenkiintoista on myös Eka-uutisoinnin mahdollinen yhteys lama-viitekehykseen. Tutkielmaan sisältyy luonnollisesti myös MTV:n ja Yleisradion uutisoinnin vertailua. Tutkielman perusteella Eka-uutisointi oli miltei täysin irrallista raportointia yhden yhtiön kriisistä ja romahduksesta. Lamaa ei uutisoinnissa juurikaan huomannut. Yleisradion ja MTV:n Eka-uutisointi ei juurikaan eronnut toisistaan, vaan ne käyttivät pitkälti samoja näkökulmia, samoja kärkiä ja samoja haastateltavia. Aiheena Eka arvotettiin molempien tiedotusvälineiden uutisissa hyvin samalla tavalla. Molempien uutisointi oli myös kaiken kaikkiaan kovin yksipuolista ja monin paikoin vaikeaselkoista. Tavallisten ihmisten näkökulma unohdettiin lähes kokonaan Eka-uutisoinnissa. Eka syytti tapahtumista Yleisradion Radiouutisia, mutta tiedotusvälineet eivät juuri yhtyneet syyttelyyn. Uutistoiminnan taustalla oleviin uutiskriteereihin Eka-uutisointi istui varsin hyvin. Varsinkin Goldingin ja Elliottin monipuolinen kriteeristö näyttää vastaavan Eka-uutisointia varsin hyvin. Tutkielma on tehty Helsingin yliopiston viestinnän laitoksen lama-tutkimusprojektin yhteydessä. Viestinnän laitoksen tutkimus on puolestaan osa Suomen Akatemian tutkimusprojektia Suomen 1990-luvun lamasta.
 • Lundén, Janne (1996)
  Echinococcus granulosus ja Echinococcus multilocularis ovat zoonooseja aiheuttavia heisimatoja, joiden pääisäntiä ovat lähinnä koiraeläimet. E. granulosus muodostaa loisrakkulan, hydatidikystan kotieläimiin, kun taas E. multilocularis muodostaa alveolaan hydatidikystan jyrsijöihin. Suomessa on diagnosoitu E.granulosus -loisen aiheuttamaa hydatidoosia (ekinokokkoosia) ajoittain poroilla vuodesta 1968 lähtien, jolloin poronlihan vientitarkastus alkoi. Kyseisenä vuonna -68 todettiin 32 hydatidositapausta Luoteis-Lapin paliskuntien poroissa. Seuraavina kahdeksana vuotena diagnosoitiin yhteensä 22 porojen hydatidoositapausta, jonka jälkeen tapauksia ei todettu yhteentoista vuoteen. Vuonna 1987 diagnosoitiin yksi poron hydatidoositapaus Savukoskella sekä vuo ina 1992-1995 on todettu yhteensä neljä poron hydatidoosia Kuusamossa ja Sallassa. Lisäksi on lihantarkastuksessa ajanjaksona 1972-1977 todettu 39 verifioimatonta tapausta (ei lähetettyVELL/EELA: aan). Luoteis-Lapin tapaukset olivat todennäköisesti porokoiran levittämiä. kun taas viimeaikaisten Itä-Suomen tapausten tartuttajan epäillään olleen susi., koska porokoirien osuudesta tartuntaan ei ole näyttöä ja susien tiedetään liikkuvan alueella. Suomessa on porotapausten lisäksi diagnosoitu neljä hydatidoositapausta tuontihevosissa sekä yksi naudan hydatidoositapaus Kymilaaksossa 1986. Sutta epäiltiin tartuttajaksi Suomessa on todettu poromiehillä vuosina 1944 ja 1963 kaksi E. granulosus -loisen aiheuttamaa humaanihydatidoosia, jotka olivat ilmeisesti porokoirien levittämiä. Toisin kuin Suomessa on Keski- ja Etelä-Euroopassa humaanihydatidoosien määrä merkittävä Siellä tavataan myös E. multilocularis-tartuntaa, joka on usein fataali. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään heisimatoihin kuuluvien ekinokokkilajien taksonomiaa, morfologiaa, levinneisyyttä, elinkiertoa, taudinkuvaa, kliinistä merkitystä, diagnoosia, hoitoa ja vastustusta. E. granulosus morfologiaa selventävät pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat.
 • Lanki, Maiju (2013)
  Adaptiivinen radiaatio eli sopeutumislevittäytyminen on tärkeä evoluutiomekanismi, jonka seurauksena voi syntyä sympatrisia lajeja tai ekotyyppejä. Loisinta voi muiden biologisten interaktioiden ohella edesauttaa lajiutumisprosessia isännän kelpoisuuden heikentymisen ja luonnonvalinnan kautta. Loisyhteisöihin ja niiden aiheuttamiin valintapaineisiin vaikuttavat isännän ekologian (esimerkiksi habitaatin ja ravinnonkäytön) lisäksi abioottiset ympäristötekijät, kaloilla esimerkiksi veden laatu ja lämpötila. Näiden tekijöiden välisten vaikutussuhteiden merkitystä loisten aiheuttamassa lajiutumisprosessissa ei tunneta. Myös isännän sukupuolten loisyhteisöerot voivat vaikuttaa lajiutumiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastelen sympatristen kolmipiikkiekotyyppien (Gasterosteus aculeatus) sekä kolmipiikin naaras- ja koirasyksilöiden välisiä loisyhteisöeroja Thingvallavatn- ja Mývatn-järvissä Islannissa. Sympatriset muta- ja laavaekotyypit elävät järvissä ekotyypeittäin samanlaisissa habitaateissa, mutta päinvastaisissa veden lämpötiloissa. Tämä mahdollistaa loisyhteisörakenteen vertailun isännän ekologian ja veden lämpötilan suhteen. Thingvallavatn-järvessä elää edellisten lisäksi kylmän veden pelagiaalinen nitellaekotyyppi. Pyydystin molemmista järvistä otoksen kustakin kolmipiikkiekotyypistä ja määritin kalojen loislajiston. Loiset kuuluivat viiteen eri sukuun: imumadot Apatemon ja Diplostomum sekä heisimadot Diphyllobothrium, Proteocephalus ja Schistocephalus. Havaitsemistani loisista suurimmalla osalla on haitallisia vaikutuksia kalan yleiskuntoon ja kelpoisuuteen. Veden lämpötila vaikutti samalla tavoin loisten kokonaismäärään molemmissa tutkimusjärvissä; lämpimämmässä vedessä elävillä kaloilla oli enemmän imu- ja heisimatoja ekotyypistä riippumatta. Havaitsin myös, että Thingvallavatn-järven kylmän veden ekotyypeistä pelagiaalisella nitellaekotyypillä oli enemmän loisia kuin laavaekotyypillä. Kalan sukupuoli vaikutti loisten kokonaismäärään ainoastaan Thingvallavatn-järven laavajanitellaekotyypeillä siten, että koirailla oli naaraita enemmän heisimatoja. Tulokseni osoittivat samankaltaisuuksia yhtenevissä lämpötiloissa elävien kolmipiikkien loisyhteisöissä ekotyypistä riippumatta, mikä osoittaa, että ympäristö vaikuttaa loisintaan enemmän kuin isännän ekologia. Järvissä on siis syntynyt samankaltaisia ekotyyppejä päinvastaisen loisintapaineen alla. Tämä taas tukee ajatusta, että loiset eivät todennäköisesti ole aloittaneet kolmipiikkiekotyyppien erilaistumisprosessia, vaan erot loisinnassa ovat syntyneet prosessin myöhemmässä vaiheessa. Tämä on yksi ensimmäisistä tutkimuksista, joka ottaa kantaa keskeiseen kysymykseen siitä, missä isännän eriytymisen vaiheessa loisyhteisöt erilaistuvat ja siten voivat vaikuttaa lajiutumisprosessiin. Kylmän veden nitella- ja laavaekotyyppien vertailu kuitenkin osoittaa, että myös isännän ekologialla on usein merkittävä rooli loisyhteisöjen muodostumisessa. Sukupuolten väliset erot loisaltistuksessa ovat taas todennäköisesti yhteydessä kunkin kalapopulaation ja järven erityispiirteisiin. Tutkimukseni tulokset viittaavat siihen, ettei loisten merkitystä evoluutiotekijänä voi määritellä pelkästään ekologisten tai ympäristömuuttujien perusteella. Tulevaisuudessa onkin keskeistä selvittää yksityiskohtaisesti, missä lajiutumisprosessin vaiheessa loisyhteisöt alkavat eriytyä. Tämän tiedon avulla voidaan muodostaa ehyempi kokonaiskuva loisten merkityksestä adaptiivisessa radiaatiossa.
 • Kunnas, Heikki (2007)
  Eliölajin runsauden tai esiintymistodennäköisyyden riippuvuutta ympäristömuuttujista on kuvattu kirjallisuudessa useilla erilaisilla malleilla. Tässä työssä on tarkasteltu ja sovellettu yleistettyjä lineaarisia malleja ja HOF-malleja. Symmetrisen huipukkaan vastekäyrän tuottavan log-lineaarisen mallin eli gaussilaisen mallin optimille, eli sille selittävän muuttujan arvolle, jolla vastemuuttujan odotusarvo saa maksiminsa, esiteltiin tapa laskea luottamusväli. HOF-mallien parametrien SU-estimaatteja hakevan iteratiivisen laskenta-algoritmin alkuarvojen valinta on ongelmallinen: alkuarvoja täytyy asettaa useita, jotta parametrien oikeat SU-estimaatit löytyvät. Työssä on esitelty, kuinka parametrien alkuarvot lasketaan. Malleja on sovitettu aineistoon, jossa on 455 koealalta mitattuja kasvilajien peittävyysosuuksia ja kasvupaikan viljavuutta kuvaava maaperän hiili-typpi-suhde. Yleistettyjen lineaaristen mallien osalta suoran mallinnuksen vaihtoehtona on testattu hierarkkista mallinnusta, jossa mallinnetaan erikseen esiintymistodennäköisyys ja esiintymisellä ehdollistettu peittävyys. Mallin vastekäyrän vinouden tai huipukkuuden sopivuutta aineistoon on testattu uskottavuusosamäärän testillä, ja yleistettyjen lineaaristen mallien sopivuutta myös etsimällä systematiikkaa standardoidun devianssijäännöksen itseisarvon neliöjuuren jakautumisesta mallin lineaarisen prediktorin suhteen. Kaikkien kolmen mallinnustavan todetaan johtavan suurinpiirtein samanmuotoisiin vastekäyriin. Yleistetyistä lineaarisista malleista todetaan hierarkkisen mallinnuksen olevan hieman suoraa mallinnusta harhattomampaa. Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Jari Oksasen ja Peter R. Minchinin kirjoittama artikkeli HOF-mallien sovituksesta R-ohjelmointiympäristössä, Jari Oksasen kehittämä ohjelmapaketti HOF-mallien sovitukseen R:llä, sekä J. Huismanin, H. Olffin ja L. F. M. Frescon artikkeli, jossa HOF-mallit alunperin esiteltiin.
 • Tikkanen, Ulla Sarianne (2005)
  Lisensiaatintyön tutkimuskohteena oli ekologisesta verouudistuksesta käyty keskustelu, ilmiön määrittely ja toimeenpano hallinnollis-poliittisella kentällä Suomessa. Ekologisella verouudistuksella viitataan yleensä verotuksen painopisteen siirtoon vääristävästä, useimmiten työnverotuksesta ympäristöverotukseen. Sen keskeinen käsite on kaksoishyöty, johon sen poliittinen ja tieteellinen houkuttelevuus kulminoituvat, ja jonka vuoksi se mielletään kestävän kehityksen ohjauskeinoksi. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa ekologisen verouudistuksen edellytyksiä ja esteitä kestävän kehityksen ohjauskeinona Suomessa. Tähän tavoitteeseen pyrittiin yhtäältä hahmottamalla kokonaiskuva ekologista verouudistusta koskevasta keskustelusta ja sen toimeenpanosta Suomessa. Toisaalta tutkimuksessa analysoitiin sitä diskurssien ja teemojen kirjoa, johon ekologisen verouudistukseen liittyvä keskustelu kiinnittyy. Nämä diskurssit kiteytyvät suurelta osin argumentointiin verouudistuksen puolesta tai vastaan (käyttöönoton edellytykset ja esteet). Siten tutkimuksessa analysoitiin niitä yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ohjauskeinon valintaan - tai valitsemattomuuteen - ja toteuttamismalliin. Tutkimuksen teoreettis-metodologinen perusta on sosiologisesti virittyneessä politiikan tutkimuksessa. Analyysikehikko pohjautuu Martin Jänicken kehittämään ympäristöpolitiikan selitysmalliin, jota on muokattu ohjauskeinon valinnan analyysin näkökulmasta, hyödyntäen erityisesti yhteiskunnallisen ongelman määrittelyprosessin, politiikkaprosessien ja ympäristöpoliittisen päätöksenteon tutkimuksen käsitteitä ja näkemyksiä. Tutkimusaineisto koostuu asiakirjoista ja 24 teemahaastattelusta. Asiakirja-aineisto kattaa vuodet 1989 - 2004 ja muodostuu mm. hallitusohjelmista, komitea- ja työryhmämietinnöistä, hallituksen lakiesityksistä ja verolainsäädännöstä. Ekologisen verouudistuksen ideoiden esilläolo, määrittely ja toimeenpano, sekä keskustelun vaihtelut jaetaan tutkimuksessa neljään vaiheeseen. Verotuksen painopisteen siirtoa on käsitelty 1990-luvun alusta lähtien aika ajoin hallinnollis-poliittisella kentällä, ja vuosina 1997 ja 1998 verotuksen painopistettä siirrettiin työnverotuksesta energiaverotukseen. Pääministeri Vanhasen (2003) hallitusohjelmassa sitouduttiin ekologiseen verouudistukseen kestävän kehityksen ohjauskeinona, mutta valtiovarainministeriö palautti toimeenpanon koskemaan lähinnä ohjaavia ympäristöveroja. Kaiken kaikkiaan ekologinen verouudistus näyttäisi olevan ilmiö, joka periaatteellisella tasolla on vetoava ohjauskeinopaketti monien toimijoiden mielestä, mutta jonka käytännön toimeenpanossa on ongelmia. Ajatus verotuksen painopisteen siirrosta houkuttelee kaksoishyödyllään, mutta yksittäisten ympäristöverojen kohdalla törmätään mm. kansainväliseen verokilpailuun ja ympäristöverotuksen kansainvälisen harmonisoinnin tarpeeseen. Lisäksi yhteisöoikeus, kuten syrjintä- ja valtiontukikiellot, vaikeuttavat kansallisella tasolla ympäristöverotuksen käyttöön-ottoa. Valintaan, tai pikemminkin valitsemattomuuteen, vaikuttavista tekijöistä merkittävimmiksi nousivatkin kansainväliset tekijät, taloudellis-teknologinen ja poliittis-institutionaalinen mahdollisuusrakenne, tilanteelliset tekijät, sekä toimijoiden osalta Vihreä liitto. Joka tapauksessa määrittelyprosessin myötä ekologisesta verouudistuksesta on tullut osa veropoliittista keskustelua ja käsitteistöä, ja se näyttäisi siten normalisoituneen osaksi mahdollista ohjauskeinovalikoimaa. Tärkeimpiä lähteitä ovat olleet: Howlett & Ramesh (1995), Studying Public Policy; Jänicke (1997), The Political System’s Capacity for Environmental Policy; Vehmas (2002), "Rahat Ruotsiin ja päästöt Tanskaan". Suomen ympäristöperusteisen energiaverotuksen rekonstituutio 1993 -96; ja Sairinen (2000), Regulatory Reform in Finnish Environmental Policy.
 • Merikanto, Ilona (2012)
  Monet taudinaiheuttajat kykenevät selviytymään ja lisääntymään isännän ulkopuolisessa ympäristössä esimerkiksi saprotrofismin avulla. Tällaisia taudinaiheuttajia kutsutaan opportunistiksi erotuksena obligatorisista taudinaiheuttajista, jotka eivät vuorovaikuta tai lisäänny isännän ulkopuolisessa ympäristössä. Opportunistiset taudinaiheuttajat altistuvat isännän ulkopuolisessa ympäristössä voimakkaille valintapaineille, esimerkiksi kilpaillessaan samoista resursseista muiden mikrobien kanssa. Ekologiset vuorovaikutukset isännän ulkopuolella voivat siten vaikuttaa opportunististen taudinaiheuttajien tautidynamiikkaan ja virulenssin evoluutioon. Kattavaa teoreettista mallia, joka huomioisi sekä opportunistisen lisääntymisen että isännän ulkopuoliset ekologiset vuorovaikutukset ei ole aiemmin kehitetty. Kuitenkin tällaisen mallin kehittäminen on oleellista, jotta opportunististen tautien syntyä voidaan ehkäistä ja dynamiikkaa ennakoida. Tässä työssä kehitettiin opportunistinen tautimalli, joka huomioi sekä taudinaiheuttajan isännän ulkopuolisen kasvun että taudinaiheuttajaa voimakkaamman kilpailevan kannan vaikutuksen isännän ulkopuoliseen kasvuun. Mallin differentiaaliyhtälöt kuvaavat alttiiden ja tartunnan saaneiden isäntien, taudinaiheuttajan ja sen kanssa isännän ulkopuolella kilpailevan tautia aiheuttamattoman kannan tiheysmuutoksia ajassa. Uuden opportunistisen taudinaiheuttajan virulenssin evoluutiota eli taudinaiheuttajan kykyä runsastua alhaisesta tiheydestä tautia aiheuttamattoman kilpailijan läsnä ollessa mallinnettiin erilaisissa olosuhteissa. Opportunistista tautidynamiikkaa sen sijaan mallinnettiin olosuhteissa, jossa tautia aiheuttamattoman kannan läsnäoloa manipuloitiin. Mallin vakautta tutkittiin analyyttisesti ratkaisemalla tasapainotilat systeemille, jossa tautia aiheuttamaton kanta ei ollut läsnä, sekä numeerisin analyysein tilanteessa jossa tautia aiheuttamaton kanta oli läsnä. Lisääntyminen isännissä mahdollistaa uuden opportunistisen taudinaiheuttajan runsastumisen olosuhteissa, joissa kilpailu on riittävän heikkoa, siten että isännästä riippumaton kasvu voi kompensoida opportunistisen taudinaiheuttajan heikomman kilpailukyvyn. Isännän ulkopuolinen lisääntyminen ja kilpailu tuottavat perinteisistä obligatorisen taudinaiheuttajan SI-malleista eroavan tautidynamiikan. Isäntien ulkopuolisen kasvun tiheysriippuvaisuus voi vakauttaa isäntä-loissysteemin isännän ulkopuolisen kilpailun puuttuessa. Lajien välisen kilpailun läsnä ollessa tautia aiheuttamattoman kannan kilpailuetu sen sijaan lisää tautidynamiikan epävakautta ja ehkäisee alttiiden isäntien sukupuuttoa. Isäntien ulkopuolinen kasvu mahdollistaa myös opportunistisen taudinaiheuttajan säilymisen ympäristössä alttiiden isäntien puuttuessa ja toimii siten mahdollisena mekanismina tautien puhkeamiselle olosuhteiden muuttuessa. Kilpailun lisääminen isännän ulkopuolella taudinaiheuttajan kustannuksella voi kuitenkin toimia epidemioita potentiaalisesti ehkäisevänä keinona. Mallia voidaan soveltaa mm. biologisessa kontrollissa, jossa opportunistinen taudinaiheuttaja pyritään poistamaan luontaisesti heikentämällä sen selviytymistä isännän ulkopuolisessa ympäristössä kilpailu-olosuhteessa. Tällainen biologinen kontrolli voisi olla mahdollista esimerkiksi kalankasvatuslaitoksissa esiintyvän saprotrofisen Flavobacterium columnare – kalapatogeenin kohdalla.