Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3850-3869 of 27205
 • Ahopelto, Laura; Ahopelto, Laura (2015)
  Ekosysteemipalvelut ovat ekosysteemien eri tasoilla tapahtuvien toimintojen tuottamia suoria tai välillisiä hyötyjä ihmisille. Ne voidaan luokitella tuotanto-, säätely- ja ylläpito- sekä kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin. Ekosysteemipalveluiden merkitystä korostava ekosysteemipalvelu­lähestymistapa on uudenlainen konsepti, joka pyrkii kytkemään luonnon käytön ja suojelun kestävästi yhteen. Sitä soveltamalla ihminen tunnistaa ekosysteemien rakenteen ja ymmärtää niiden ihmiselle tarjoamat hyödyt eli ekosysteemipalvelut. Tunnistetut palvelut pyritään turvaamaan. Lähestymistapaa voidaan soveltaa esimerkiksi maankäytön suunnittelussa. Tutkimuksessa tarkastellaan kaupunkialueiden ekosysteemipalveluita. Kaupunkialueilla maankäyttö muuttuu jatkuvasti ja maankäytön suunnittelussa joudutaan tekemään päätöksiä ja valintoja ekosysteemipalveluihin liittyen. Erityisesti juuri ekosysteemipalveluita tuottavat viherrakenteet ovat jatkuvan täydennysrakentamispaineen alaisena. Vihreän infrastruktuurin konseptin kautta kaupunkien viherrakenne suunnitellaan siten, että se tuottaa ekosysteemipalveluita ja myös muu kaupunkirakenne hyötyy niistä. Tätä ennen tulee kuitenkin selvittää, mitkä rakenteet tuottavat ekosysteemipalveluita. Ekosysteemipalvelukartoitukset tuovat ekosysteemipalveluihin liittyvää taustatietoa suunnittelun tueksi. Kartoitusmenetelmiä on runsaasti eikä yhtä oikeaa menetelmää ole. Voimme kartoittaa mm. ekosysteemipalveluiden kysyntää, tarjontaa tai tuotantopotentiaalia. Tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää Espoon Kivenlahdessa sijaitsevan tutkimusalueen ekosysteemipalvelupotentiaali. Potentiaalia selvitettiin paikkatietokartoituksella. Tutkimuksessa tuotettiin kaksi kartoitusta hyödyntäen erilaisia aineistoja. Toisena aineistona käytetty viherrakennekartta laadittiin ilmakuvien ja muun paikkatietoaineiston sekä maastokäyntien pohjalta. Toinen aineisto oli valmis Corine Land Cover -aineisto. Kummassakin kartoituksessa käytetty menetelmä on sama, mutta erilaisten aineistojen oletettiin tuottavan toisistaan poikkeavia tuloksia. Kumpikin maanpeiteaineisto ristiintaulukoitiin maanpeitekohtaisesti ekosysteemipalveluiden kanssa, jotta kunkin maanpeitemuodon ekosysteemipalvelupotentiaali selvisi. Tutkimuksessa käytettiin asteikkoa 0-3, jossa O tarkoittaa, että maanpeite ei tuota palvelua ja 3 tarkoittaa että tuotantopotentiaali on suuri. Ristiintaulukointien tuloksista laadittiin kartoituksia palvelusektoreittain. Kartoituksista voidaan päätellä, että kumpikin aineisto mahdollistaa ekosysteemipalveluiden kannalta merkittävien ja vähemmän merkittävien alueiden löytämisen. Ekosysteemipalvelukeskittymiä löytyy tutkimusalueelta viisi. Katvealueiksi lukeutuvat tiiviisti rakennetut alueet. Metsät sekä merialueet nähdään merkittävimpinä rakenteina jokaisessa palveluluokassa. Tuotantopalveluiden merkitys on tutkimusalueella vähäinen ja kulttuuristen palveluiden suuri. Säätely- ja ylläpitopalveluiden kirjo on monipuolinen ja niitä tuottavia rakenteita on eniten. Menetelmien suurin ero on tarkkuus: vektorimuotoinen viherrakennekartta on hyvin yksityiskohtainen, kun taas 25 metrin rasterikoon omaava Corine-aineisto ei anna yksityiskohtaista tietoa. Corine-aineisto sen sijaan kattaa koko Suomen, joten sama tutkimus voitaisiin toistaa myös muilla alueille. Viherrakennekartoituksen maanpeiteluokittelu pätee, mutta itse kartoitus tulee tehdä aina uudelleen. Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää tausta-aineistona tutkimusalueen tulevassa kaavoituksessa. Löytämiäni ekosysteemipalvelukeskittymiä voidaan yrittää tukea viherrakennetta suunniteltaessa. Toimiva ekosysteemipalveluverkosto tukee myös monin muin tavoin kaupunkirakennetta. Toimiva viherrakenne takaa ekosysteemipalveluiden säilymisen myös tulevaisuudessa.
 • Pesonen, Pinja (Helsingfors universitet, 2011)
  Purpose of my thesis was to survey consumers views about the factors influencing how to choose eco-products. I analyzed the purchase of eco-products through three themes. They were greenery, responsibility and purity in product selection and so called everyday luxury. Empirical part of my research consists of 10 theme interviews. Research targets were customers of eco market Ruohonjuuri. I searched the interviewees by billboard announcements and through Ruohojuuri Facebook web site. In addition an interview day in Ruohonjuuri gave more interviewees to this project. I wrote summaries of the interviews and analyzed the information by themes. Current environmental issues affect how we experience our everyday lives in the future. Green and responsible consumer pays respect how his consumer decisions affect to the environment. Green consumer decisions mean sustainable consuming ways like recycling garbage, flea market recycling and choosing eco-friendly eco-products. According to this research material it can be said that eco-friendliness of eco-products are closely connected to organic production and organic products. Helping to influence on well-being of others, eco-products are also seen as ethical and moral choices. Therefore many expectations and doubts focus on eco-products. According to my material the product was not necessarily experienced as eco-product if there had been used a lot of resources in the process of making it. Consumers are interested in the origin of the food and from it's authencity. Unlike other products the eco-products are experienced as pure alternatives. Purity in eco-products is perceived as safe by quality and healthy and they are also tasteful. On the basis of my interview material it can be said that eco-products were experienced as specialities to everyday purchases. Everyday luxury gives pleasure to it's user. By purchasing eco-products you can also build your own lifestyle and differentiate from others. Based on the research material people go to eco markets to circle around, to buy impulse purchases and to search for new products. Shopping in eco market can be both pleasant and enjoyable even if only considering about buying something without actually buying anything. Eco-product as a present tells something about its giver and brings a piece of luxury to its receiver for example in form of organic chocolate.
 • Särkkä, Tauno (1963)
 • Lönnberg, Kaarina (1966)
 • Tuomela, Minna (Helsingin yliopisto, 2015)
  The aim of this study is to explain how student initiations construct in classroom interaction. Study is based on framework of socio- cultural theories. The specific view is on student initiations in whole class lessons and what is the nature of these initiations. Previous studies of classroom interaction has been made especially from teacher’s point of view. Research about student interaction has been made about group work and peer interaction. Previous studies have shown that classroom talk is dominated by teachers, but students have growing possibilities to participate classroom discussions. The method of this study is video research and content analysis. The data was part of Learning Bridges – research project. The data was collected by videotaping one third grade class of 18 students and their teacher in comprehensive school. For this study I analyzed four lessons from which I searched for notable patterns considering research questions. The results indicated that student have an opportunity to construct classroom interaction and by making initiative turns they can affect in the content of discussion. Students initiative turns were firstly motivated by lesson themes, secondly classroom practices and thirdly questions that weren`t related to ongoing lesson. Students initiative turns have an influence on student commitment. Student initiations were mostly directed to the teacher, but teachers and students constructed interaction mostly together. The study shows that teacher has a conducting role in classroom interaction that provides many possibilities for student participation. The study offers examples of in which way student initiations construct classroom interaction and what is the nature of these student initiations.
 • Viljanen, Janne (Helsingfors universitet, 2012)
  Exohomopolysaccharides (HOPS) are polysaccharides that are composed solely of glucose or fructose monomers and which are classified according to the linkage type between the monomers (e.g., dextran ?-[1?6]). Several different lactic acid bacteria (LAB) strains produce HOPS from sucrose. It is known that maltose can influence the synthesis of HOPS which can lead to formation of oligosaccharides. In fermented foods, HOPS and oligosaccharides can have both technological impact and prebiotic properties. The aim of this thesis was to investigate the synthesis of HOPS and oligosaccharides in mMRS broths and in oat bran gruel. Lactobacillus reuteri FUA 3048, Lb. reuteri LTH 5448, Weissella cibaria 10M and W. confusa DSM 20194 were used as starter cultures. HOPS and oligosaccharide yields in mMRS broths were analysed by ethanol precipitation and acid hydrolysis. An enzyme assisted method was used in order to quantify linear dextran content in freeze-dried oat gruels. Oligosaccharide profiles were analysed with high performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detetection. In mMRS broths, which contained 25 g/l sucrose (S-mMRS), LAB strains synthesised exosaccharides at concentrations of 0.9–2.3 g/l. Addition of maltose (34 g/l) significantly increased exosaccharide yield. This can be explained by strong malto-oligosaccharide (e.g., panose) synthesis. W. cibaria 10M produced 0.94 g/l linear dextran in S-mMRS broth and at 0.74 g/l in maltose containing broth and W. confusa DSM 20194 synthesised 1.7 g/l linear dextran in both broths. In oat gruel matrix (34 g/l maltose) W. confusa DSM 20194 synthesised 4.6 g/100 g dextran in freeze-dried gruel. In lower maltose concentrations dextran yield increased. Oligosaccharide profiles indicated that Weissella strains and the Lb. reuteri FUA 3048 strain synthesised gluco-oligosaccharides and Lb. reuteri LTH 5448 strain produced erlose. The results of this thesis give further insight in to role of maltose in HOPS synthesis in food matrices.
 • Laaksonen, Inka (2000)
  Pieneläinlääketieteessä ei haimabiopsioita ole käytetty haimasairauksien diagnostiikassa, johtuen toimenpiteen traumaattisuudesta. Pelätään, että jopa terve haima ärsyyntyy toimenpiteestä siinä määrin, että seurauksena voi olla jopa hengenvaarallinen haiman akuutti inflammaatio eli pankreatiitti. Koepala tarjoaa kuitenkin niin paljon spesifistä informaatiota haiman senhetkisestä tilasta, että sitä tulisi useimmiten käyttää diagnostiikan apukeinona. Potilaalle vähemmän traumaattisen toimenpiteestä tekee sen suorittaminen tähystysleikkauksella eli laparoskopialla. Tämä syventävien opintojen tutkielma sisältää eksokriinisen haiman toiminnan, haimatulehduksen sekä laparoskopian käytön sisältävän kirjallisuuskatsauksen. Tutkimusosuudessa oli tarkoitus selvittää, sairastuvatko terveet koirat pankreatiittiin haimasta otetun koepalan seurauksena. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää laparoskopian soveltuvuus kirurgisena menetelmänä tämän toimenpiteen suorittamiseen. Tutkimuksessa käytettiin neljää tervettä beagle-rotuista koekoiraa. Haimabiopsian otto laparoskopian avulla suoritettiin sedaatiossa ja paikallispuudutuksessa. Jokaiselta koiralta otettiin kaksi biopsiaa, jotka tutkittiin histologisesti. Toimenpiteen jälkeen koirien vointia seurattiin viikon ajan kliinisen yleistutkimuksen sekä verinäytteiden avulla. Kaksi koirista lopetettiin viikko operaation jälkeen ja kaksi vasta kolme viikkoa operaation jälkeen. Lopetetuille eläimille tehtiin ruumiinavaus, minkä yhteydessä otettiin näytepalat haimasta histologista tutkimusta varten. Biopsioiden histologisista tuloksista selvisi, että yhdeltä koiralta ei saatu haimabiopsiaa, vaan näytekudos koostui ainopastaan rasvakudoksesta. Tämä vähensi otoksen käytännössä kolmeen koiraan. Näistä koirista yhdellä oli verinäytteissä haimatulehdukseen viittaavia löydöksiä, joten kyseessä on ilmeisesti ollut harmiton itsestään ohimenevä lievä pankreatiitti. Tämä koira kuului ensimmäisenä lopetettuihin koiriin, joista löytyi histologisia muutoksia haimasta otetuista näytepaloista. Näistä muutoksista suurin osa selittyy kuitenkin haiman normaalilla paranemisprosessilla. Myöhemmin lopetetuissa koirissa ei ollut havaittavissa muutoksia. Laparoskopia vaikutti tutkimuksen perusteella sopivalta ja melko vaivattomalta tavalta ottaa haimasta koepala, eikä koepalan ottoon liittynyt mitään vakavia seuraamuksia. Koepaloja tulisikin pyrkiä ottamaan vaikeissa potilastapauksissa (esim. SEPI, krooninen pankreatiitti sekä haimakasvaimet) diagnoosin varmistamiseksi.
 • Toiviainen, Minna Marjaana (2012)
  Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee Helsingin Sanomissa vuosina 2000-2010 julkaistujen lehtijuttujen romanikuvaa. Tutkimusaineisto koostuu kaikista mainittuina vuosina julkaistuista suomalaisia romaneja käsittelevistä teksteistä, yhteensä 215 jutusta. Tutkielmassa käytetään sekä määrällistä että laadullista metodia. Laadullinen metodi on yhdistelmä kriittistä diskurssianalyysia (Norman Fairclough’n kolmen tason malli) sekä genealogista analyysia (Michel Foucault). Kriittisen diskurssianalyysin avulla vastataan kysymyksiin siitä, millaisia romanidiskursseja eli romaniudesta puhumisen tapoja aineistossa esiintyy, ja millaisia positioita ja rooleja nuo diskurssit rakentavat romaneille. Genealogisella analyysilla tarkastellaan sitä, kuinka suomalaisessa kulttuurisessa muistissa elävät romaniuden historialliset merkitysrakenteet stereotypioineen näkyvät aineistossa. Genealogisen analyysin mahdollistamiseksi tutkielmassa on laaja katsaus suomalaisen romanipuheen ja romaniesitysten jatkumoon. Määrällisen analyysin menetelmät ovat sisällön erittely sekä puhujarakenneanalyysi. Noilla metodeilla selvitetään sitä, minkä ja millaisten teemojen yhteydessä romanius esiintyy Helsingin Sanomissa (määrällinen sisällön erittely), sekä sitä, ketkä/mitkä toimijat saavat teksteissä aktiivisen puhujaroolin ja minkä aiheiden yhteydessä (puhujarakenneanalyysi). Tutkielman teoreettinen viitekehys on kaksiosainen: diskurssianalyyttinen käsitys kielestä johdattaa identiteetin, vallan, ideologian ja stereotypian käsitteiden äärelle. Romanidiskurssit käsitetään näin ollen paitsi kielellisiksi, myös sosiaalisiksi ja yhteiskunnallisiksi käytänteiksi. Toisaalta tutkielma käsittelee etnisyyttä ja eroja. Noita teemoja taustoitetaan Stuart Hallin avulla. Määrällisestä analyysista käy ilmi, että Helsingin Sanomat tuottaa perinteisen kaksitahoisen konstruktion romaniudesta aihepiireissään: yleisimmät teemat ovat (1) syrjintä ja rasismi, (2) rikollisuus sekä (3) taide ja viihde. Aineiston oma-leimainen ja aiemmasta vähemmistöetnisyyksien mediatutkimuksesta poikkeava ilmiö ovat jutut romanikulttuurin sisäisistä erimielisyyksistä. Puhujarakenneanalyysissa ilmenee selkeä viranomaispainotus. Aiemmista aihepiirin tutkimuksista poiketen tutkielmassa vähemmistön edustajien oma ääni ja terminologia kuitenkin kuuluvat usein. Kriittisen diskurssianalyysin ja genealogisen tarkastelun avulla aineistosta löytyi kuusi romanidiskurssia. Ensimmäisen diskurssiryhmän muodostavat genealogiset diskurssit, joiden merkitysrakenteet löytyvät tutkielman taustassa esitellyistä historiallisista romanidiskursseista ja kulttuurisesta muistista. Nämä ovat faktuaalinen viranomaispuhe, pöyristynyt diskurssi sekä toivottomuuden ja muuttumattomuuden diskurssi. Toinen diskurssiryhmä ovat monikulttuurisuusdiskurssit: suvaitsevaisuusdiskurssi, valistusdiskurssi ja yksilöä juhliva sankaruuden diskurssi. Aineiston monikulttuurisuuspuhe ei kuitenkaan toimi vastanäkökulmana stereotypioille, vaan yhtenä potentiaalisena stereotypioiden kenttänä. Kuuden diskurssin lisäksi tutkielmassa analysoidaan erikseen vuoden 2007 poikkeuksellinen romaniaineisto. Romaniutta käsittelevä sketsiohjelma ja ”toisinajattelijaromanien” kritiikki romanikulttuurin lieveilmiöitä kohtaan käynnistivät keskustelun, jossa Helsingin Sanomat mahdollisti moniäänisyyden, ja joka muutti romaniuden positioita lehden sivuilla voimakkaasti. Romaniuden sisäiset jännitteet, etnisyyden heterogeenisyys ja variaatiot romaniudesta pääsivät esille. Jako meihin ja muihin siirtyi valtaväestön ja romanien suhteesta romaniyhteisön sisäiseksi jakolinjaksi. Romanit positioitiin jopa toisten romanien uhreiksi. Tuossa keskustelussa Helsingin Sanomat rikkoi genealogista mallia romanipuheesta. Lehden eksplisiittinen solidaarisuus oli ”modernien ja radikaalien” romanien puolella. Vain heidät esitettiin identiteeteiltään hybrideinä ja intersektionaalisina. Näin ollen perinteisen romaniuden genealogia ja staattiset stereotypiat eivät tuossakaan keskustelussa pohjimmiltaan murtuneet. Vaikka aineistossa ei rakenneta vain yhdenlaista romaniuden todeksielämisen tapaa, myös vaihtoehtoiset positiot esitetään suhteessa ”aitoon romaniuteen”. Kaikki romanipositiot ovat myös tiiviisti sidoksissa kollektiiviseen etniseen identiteettiin: romanit edustavat teksteissä poikkeuksetta romaniutta, eivät itseään yksilöinä.
 • Lassila, Pilvi (1993)
  Kaneista, jyrsijöistä, linnuista ja erilaisista matelijoista on viime vuosina tullut erittäin suosittuja lemmikkejä. Usein omistajien tiedot eläimen hoidosta ovat erittäin rajoittuneita, eksoottisempien eläinlajien ollessa kyseessä he eivät aina tiedä edes perusasioita ympäristöolosuhteista ja ruokinnasta. Syventävien opintojeni tarkoituksena on lisätä omistajien tiedon määrää, jotta he oppisivat hoitamaan lemmikkejään paremmin, kääntymään ajoissa eläinlääkärin puoleen ja vastaisuudessa myös ehkäisemään sairauksien syntymistä. Työ jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisen osan muodostaa eksoottisten eläintenomistajille suunnattu tiedotusmateriaali. Eläinlajeista on otettu mukaan kani, marsu, rotta, hiiri, hamsteri, gerbiili, chinchilla, fretti, suo- ja maakilpikonna, liskot, käärmeet sekä linnut. Kunkin eläinlajin hoitopaperissa on käsitelty eläimen käyttäytymistä ja käsittelyä, vaadittavia häkki- ja muita olosuhteita, ruokintaa, lisääntymistä ja sairauksien oireita. Osassa hoitopapereita on lyhyesti käsitelty ko. eläinlajin yleisimpiä sairauksia. Omistajille suunnattua materiaalia ovat myös eläinten tavallisimmista sairauksista tehdyt erilliset paperit. Ne sisältävät tietoa sairauden aiheuttajista, tartuntateistä, hoidosta, ennusteesta ja ehkäisystä. Toinen osa koostuu eläinlääkäreille tarkoitetusta materiaalista. Se sisältää lintujamatelijapotilaiden anamneesikaavakkeet, listan yleisimmistä eksoottisilla eläimillä käytettävistä lääkkeistä annoksineen sekä yhteenvedon kanin syömättömyyden tavallisimmista syistä ja niiden diagnosoinnista. Tarkoituksena on, että eläinlääkäri voi kopioida omistajille tarkoitettuja papereita ja antaa niitä heille tarvittaessa. Kaiken materiaalin tarkoituksena on myös helpottaa ja nopeuttaa eläinlääkärin työskentelyä. Ohjeiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole korvata henkilökohtaista kontaktia eläinlääkärin ja omistajan välillä vaan täydentää suullisia ohjeita.
 • Torp, Kristiina (2010)
  Eksoottisten lemmikkieläinten määrä eläinlääkärin potilaina on lisääntynyt viime vuosina. Nämä lemmikit eivät välttämättä ole käsiteltävissä tai tutkittavissa ilman rauhoitusta. Lisäksi monet eksoottisten lemmikkieläinten sairauksista vaativat leikkaushoitoa. Muidenkin kuin eksoottisten lemmikkien hoitoon perehtyneiden eläinlääkäreiden olisi näin ollen hyödyllistä kyetä rauhoittamaan tai nukuttamaan eksoottinen potilas. Lintujen ja matelijoiden metabolia poikkeaa huomattavasti nisäkkäiden metaboliasta, eikä niille välttämättä voida käyttää samoja anesteetteja tai anestesiaprotokollia kuin nisäkkäille. Myös frettien metaboliassa on eroja verrattuna tavallisimpiin lemmikkieläimiin, kissaan ja koiraan. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on ollut luoda kokonaiskuva kyseisten lajien anestesiasta olemassa olevasta tutkimustiedosta ja kliinisestä kokemuksesta. Linnut on suuri eläinluokka, jonka eri lajien välillä on huomattavia eroja mm. lääkeaineiden metaboliassa. Tutkielmassa on käsitelty lemmikkilintuina pidettävien papukaijojen, kyyhkysten ja peippojen anestesiaa. Lintujen anestesiaa suunniteltaessa on erityisen tärkeää ymmärtää lintujen hengityselimistön toimintaa. Linnuille ehdottomasti sopivin anestesiamuoto on inhalaatioanestesia. Esilääkityksen hyödyistä käydään keskustelua. Eri kipulääkkeiden metaboliasta ja vaikutuksista linnuilla on vain niukasti tutkimustietoa, mutta niiden kliinistä vaikutusta pidetään selvänä. Linnuille suositellaan kipulääkitykseksi butorfanolia tai tulehduskipulääkkeitä mahdollisesti kivuliaiden toimenpiteiden yhteydessä. Matelijat jaetaan lahkoihin, joista tässä on käsitelty suomumatelijoita (käärmeitä ja liskoja) sekä kilpikonnia. Matelijat poikkeavat nisäkkäistä ja linnuista ennen kaikkea vaihtolämpöisyytensä kautta. Niiden metabolia on rippuvainen ympäristön lämpötilasta. Kullekin lajille ihanteellisen ruumiinlämmön ylläpitäminen anestesian alusta heräämiseen onkin ensiarvoisen tärkeää. Matelijoille suositellaan inhalaatioanestesiaa, sillä injektioanesteetteihin liittyy usein pitkittynyt herääminen. Matelija on yleensä tarpeen intuboida inhalaatioanestesiaa varten inhalaatioanesteettien aiheuttaman hengityslaman vuoksi. Niille esilääkitys esimerkiksi ketamiinilla ja/tai medetomidiinilla on suositeltavaa. Matelijoiden kiputuntemuksesta on vain vähän tutkimustietoa. Myöskään eri kipulääkkeiden metaboliasta tai vaikutuksita matelijoilla ei ole juurikaan tutkimustietoa. Asianmukaisen kipulääkityksen tarpeellisuudesta ei kuitenkaan ole epäselvyyttä. Mateljoille voidaan käyttää paikallispuudutusta pienempiä kirurgisia toimenpiteitä varten. Frettien anestesiaan liittyvät oleellisesti niillä tavalliset sairaudet, jotka saattavat vaikeuttaa anestesiaa huomattavasti. Suunniteltaessa fretin anestesiaa veri- ja virtsanäytteiden tutkiminen huolellisen kliinisen tutkimuksen lisäksi on erityisen hyödyllistä. Esilääkityksen käyttäminen frettien anestesiassa on erityisen suositeltavaa. Ne voidaan rauhoittaa tai esilääkitä midatsolaamilla tai etomidaatilla, jotka kummatkin aiheuttavat luotettavan sedaation. Freteille voidaan lyhyitä toimenpiteitä varten käyttää myös injektioanestesiaa. Pidempiin toimenpiteisiin suositellaan inhalaatioanestesiaa. Tulehduskipulääkkeiden metaboliasta freteillä ei ole juurikaan tutkimustietoa ja niitä käytettäessä tulisi noudattaa varovaisuutta glukuronidaatioreitin puuttumisen vuoksi. Opioideista freteille on käytetty butorfanolia. Puudutteita voidaan paikallispuudutuksen lisäksi käyttää epiduraalipuudutukseen.
 • Unknown author (2010)
  Korkean anestesiakuolleisuuden vuoksi kanin ja jyrsijöiden nukuttaminen koetaan perinteisesti vaikeaksi. Pikkunisäkkäiden diagnostiset sekä kirurgiset menetelmät ovat kehittyneet jatkuvasti, mikä asettaa uusia vaatimuksia anestesian toteuttamiselle. Samalla eläinlääkärikunnan tiedot ja taidot ovat kuitenkin lisääntyneet, joten nykyään myös eksoottisemmille lemmikkieläimille on mahdollista tarjota yhä pidempi ja laadukkaampi anestesia. Suomalaisessa eläinlääkärikoulutuksessa pikkunisäkkäiden anestesia jää hyvin vähälle huomiolle, vaikka lajit ovat koiran ja kissan jälkeen yleisimpiä pieneläinpotilaitamme. Anestesia-aineet ovat vain harvoin hyväksyttyjä kanille tai jyrsijälajille ja lääkeaineiden käyttö perustuu kaskadisäädöksiin. Tästä johtuen lääkkeen valmisteyhteenvedosta ei löydy ohjetta pikkunisäkäskäytölle ja eläinlääkärin on etsittävä tietoa muualta. Aiheesta ei kuitenkaan ole saatavilla ajantasaista suomenkielistä kirjallisuutta. Tämä tutkielma pyrkii osaltaan korjaamaan näitä puutteita toimimalla käytännönläheisenä käsikirjana kanin ja jyrsijöiden laadukkaan anestesian toteuttamisesta maassamme. Kuten muillakin lajeilla, myös pikkunisäkkäillä onnistunut anestesiakokonaisuus on usean osatekijän summa, jossa suunnittelun ja tukihoidon merkitys korostuu. Kanin ja jyrsijöiden normaali fysiologia asettaa anestesian toteutukselle omat vaikeutensa. Pienikokoiset potilaat ovat alttiita anestesian aikaiselle hapenpuutteelle, ruumiinlämmön laskemiselle, matalalle verensokerille sekä verenhukalle. Lisäksi lajit ovat herkkiä stressin haittavaikutuksille ja piilevät hengitystiesairaudet ovat yleinen ongelma. Tukihoidon tehokasta toteuttamista vaikeuttaa verisuoniyhteyden puuttuminen sekä hengitysputken asentamisen hankaluus. Myös anestesian seuranta on vaativaa ja perustuu lähinnä valvojan havaintoihin, sillä pienille potilaille sopivia valvontalaitteita on hyvin rajoitetusti saatavilla. Tiedostamalla potilasryhmän erityisvaatimukset anestesiaan liittyviä riskejä voidaan kuitenkin hallita menestyksellä. Nykykäsityksen mukaan kanin ja jyrsijöiden anestesia on turvallisinta toteuttaa inhalaatioanestesia-aineilla, jotka mahdollistavat syvyyden nopean säätelyn. Pelkässä inhalaatioanestesiassa on kuitenkin omat riskinsä ja esilääkityksen käyttö on suositeltavaa anestesiakaasujen annosriippuvaisten haittavaikutusten vähentämiseksi. Opioidien käyttö osana esilääkitystä on lisääntynyt kaikilla pikkunisäkäslajeilla. Tutkittua tietoa eksoottisten lemmikkieläinten kliinisestä anestesiasta on edelleen vähän saatavilla ja etenkin annoksia koskevat suositukset perustuvat osittain käyttökokemukseen. Vaikka kani ja useat jyrsijälajit ovat tunnettuja koe-eläimiä, poikkeaa laboratorioanestesia huomattavasti käytännön potilastyöstä ja tutkimustulosten käyttökelpoisuuden arvioiminen tulee tehdä kriittisesti.
 • Heikkilä, Helka (2005)
  Viime vuosina useat vektorivälitteiset viruszoonoosit ovat lisänneet merkitystään sekä eläin- että humaanipatogeeneina eri puolilla maailmaa. Epidemiat ovat lisääntyneet ja virusten levinneisyysalueet laajentuneet. Eräät viruksista ovat levinneet kokonaan uusille mantereille. Syitä tähän ei täysin tunneta, sillä vektorivälitteisten virustautien epidemiologia on monimutkainen. Viruksen vakiintuminen uudelle elinalueelle riippuu sen vektori- ja isäntäeläinlajeista, niiden määrästä ja ominaisuuksista, suotuisista ekologisista olosuhteista sekä viruksen sopeutumisesta uuteen ekosysteemiin. Levinneisyysalueiden laajenemiseen liitetään muun muassa ilmaston lämpenemisen aiheuttamat muutokset paikallisessa vektori-isäntäeläindynamiikassa. Tulevaisuudessa epidemioita esiintynee aiempaa pohjoisempana. Pitkänkin matkan siirtymiä neitseellisille alueille on tapahtunut. Eksoottisia viruksia saattaa kulkeutua vireemisten isäntäeläinten ja vektoreiden, kuten muuttolintujen ja hyttysten, mukana myös Suomeen. Syventävien opintojen tutkielmassa tehtiin yleiskatsaus viiteen hyttysvälitteiseen viruszoonoosiin, Amerikan hevosenkefaliitteihin (Eastern equine encephalitis, Venezuelan equine encephalitis, Western equine encephalitis), Japanin enkefaliittiin ja Rift Valley -kuumeeseen, sekä perehdyttiin tarkemmin Länsi-Niilin aivokuumeeseen. Näiden tautien aiheuttajavirukset kiertävät luonnossa hyttysten ja oireettomien isäntäeläinten välisessä enzoottisessa kiertokulussa. Toisinaan virukset harhautuvat pois kiertokulusta ja aiheuttavat epidemioita pääteisännissään, ihmisissä ja hevosissa. Pääteisännät eivät levitä tartuntaa, mutta kliininen tauti on niissä usein vakava. Rift Valley -kuume eroaa taudinkuvaltaan sekä isäntäeläinlajistoltaan muista tutkielman viruszoonooseista, mutta se otettiin mukaan tutkielmaan hyttysvälitteisyytensä ja levinneisyysalueensa laajenemisen vuoksi. Länsi-Niilin aivokuume on taudeista laajimmalle levinnein ja ainoa, joka aiheuttaa epidemioita myös Euroopassa. Syventävien opintojen kokeellisessa osuudessa tutkittiin 98 suomalaista hevosseeruminäytettä Länsi-Niilin aivokuumetta aiheuttavan West Nile -viruksen vasta-aineiden varalta. Tutkimusmenetelmänä käytettiin epäsuoraa immunofluoresenssi-menetelmää. Ainakin kaksi tutkituista seeruminäytteistä vaikutti seropositiivisilta. Koska Flavivirus-suvun jäsenten antigeenit ja vasta-aineet ristireagoivat keskenään, positiivinen reaktio West Nile -virusantigeenille epäsuorassa immunofluoresenssi-menetelmässä osoittaa vain seerumin sisältävän vasta-ainetta jollekin flavivirukselle. Tulos on siten serologisesti epäspesifi, ja vasta-aineiden määrittäminen nimenomaan West Nile -virukselle spesifisiksi jää vielä todistettavaksi lisätutkimuksilla. Toistaiseksi ainoa Suomen luonnosta löydetty flavivirus on puutiaisaivokuumevirus. On mahdollista, että epäsuorassa immunofluoresenssimenetelmässä positiivisilta vaikuttaneet hevosnäytteet sisältävät vasta-aineita nimenomaan puutiaisaivokuumevirukselle.
 • Rautalahti, Heidi (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan Manaaja-elokuvan (The Exorcist, vuodelta 1973) eksorsisminarratiivin prototyypin pohjalta kauhuelokuvien kerronnan muutosta. Työn hypoteesi uskonpelko on kasvanut 1970 luvun Manaaja- elokuvan jälkeen kauhuelokuvassa osoittautuu tutkielmassa perustelluksi. Uskonpelko määritellään intuitiivisen ja intuitionvastaisen tietotason jännitteen problematisoinniksi. Nykyuskonnollisuus koostuu monelta eri elämänalueelta ammennetulta merkitykseltä ja sisällöltä. Elokuva median merkittävänä osana peilaa nykyuskonnollisuutta. Uskontotieteellinen tutkimus elokuvien uskonnollisia sisältöjä toisintavana kanavana on kasvava tutkimussuunta. Kauhuelokuvat ovat kiehtova uskontotieteellinen kohde, sillä ne esittävät pelon kehyksessä syviä eksistentiaalisia ja katsomuksellisia aiheita. Kauhuelokuvat eivät ole yhdentekeviä mielikuvien synnyttäjiä. Tutkielman analysissa käytetään kognitiivisen uskontotieteen käsitteistöä sekä tutkimuskehystä. Eksorsismi on elokuvissa ilmenevän tarinan lisäksi monen etnografisen tutkimuksen kohteena. Kognitiivisen poetiikan kehystä sovelletaan analyysin narratiivin universaalien tarinankerrontaperinteiden määrittämisessä. Elokuvaeksorsismin narratiivi ilmentää uhrinarratiivia, joka tarjoaa katsojalle yhtäläisiä samaistumiskohteita. Kognitiivisesti samaistumiskohteet ovat tärkeitä narratiivin jatkuvuutta ja vaikuttavuutta edistäviä piirteitä. Tutkielman perusteella kauhuelokuvien suosio perustuu narratiivien kykyyn takertua mielen tarpeisiin yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Muutoksen vertailuaineistona toimii kaksitoista eksorsismielokuvaa, joita tarkastellaan temaattisen narratiivisen analyysin kautta. Narratiivi on jaettu demonisoinnin, possession ja eksorsismin teemojen perusteella. Manaaja ilmentää perinteistä paradigmaa maskuliinisen sankaritarinan, institutionaaliseen uskontoon pitäytymisen ja elämäntyylien rappeutumisen pohjalta. Vertailuelokuvat edustavat uuden paradigman eksorsismielokuvia hahmovalintojen, kirkollisen sekularisaation ja synkretismin perusteella. Analyysin mukaan elokuvien eksorsismi narratiivisena teemana nousee uskon merkiksi. Uskon menettäminen demonisoidaan, jonka tähden demoninen possessio uhkaa. Eksorsismin toimenpide osoittaa uskon todellisuuden ja siten kehotuksen katsomuksellisuuteen. Elokuvat keskustelevat intuitionvastaisen tietotason hyväksymisen ja uskomisen puolesta. Eksorsismielokuvien viestimä pelon emootio asettaa uskon kehotuksen pelottavaksi. Uskolle esitetään haaste, sillä usko persoonalliseen hyvään merkitsee uskoa persoonalliseen pahaan. Uskon hinta merkitsee uskonpelkoa. Kauhuelokuvat ja eksorsismielokuvat ovat universaalien narratiivisisältöjen ajattelupakkeja. Näistä katsojat poimivat itselleen sopivat kohdat ja ainekset omalle eksistentiaaliselle ajattelulle.
 • Syväoja, Josa (Helsingin yliopisto, 2015)
  Objectives. This thesis analyzed disturbances and expansive learning possibilities in benefits officers’ learning groups. Pension company Sely organized the project concerning learning groups and the objective of this training program was to develop both individual competence and collective activity in the organization. The theoretical framework of this study was based on cultural-historical activity theory. The aim of the thesis was to study the learning groups in order to discover disturbances, and to also examine how benefits officers manage these problems. Another main objective is to also reveal expansive learning possibilities in the benefits officers’ activity. Methods. Two learning groups were established in the organization’s learning project. The data consisted of videotaped and tape-recorded material gathered from the meetings of the learning groups. In addition, researcher attended to the meetings and observed the course of conversations. 12 benefits officers participated in this study. Disturbance analysis was chosen for research method. Also, expansive learning cycle was applied in order to analyze the expansive possibilities of the reviewed activity. Results and conclusions. Disturbances in the learning groups discussions’ were located to reasons stemming from the subject, the data system tools, and network cooperation. Disturbances were mostly ignored or solved by using already existing solutions. However, there were occasions when benefits officers processed disturbances in a way that questioned the present activity. In addition, there were a few observations where participants also modeled new ideas into the activity. These kinds of observations were analyzed more specifically in order to detect the possibilities for expansive learning. According to the results possibilities for expansive development are connected to the expansion of the boundaries of the benefits officers’ activity, such as expansion of the occupational responsibilities and professional roles.
 • Kaltiainen, Janne (2013)
  Talouden jatkuva globalisaatio ja korkeasti koulutetun työväestön liikkuvuuden kasvu pakottavat monet maat huomioimaan maahanmuuttajat potentiaalisena ja tarpeellisena osana maan työväestöä. Tässä tutkielmassa tutkitaan korkeasti koulutettujen ja itsenäisesti ulkomaille muuttavien ekspatriaattien organisaatioon identifioitumiseen yhteydessä olevia tekijöitä ja näiden yhteyksien mahdollisia eroavaisuuksia maahanmuuton eri vaiheissa. Tavoitteena on myös testata teoreettinen malli, joka yhdistää molemmista maahanmuuton vaiheista organisaatioon identifioitumista selittävät tekijät. Selittävinä tekijöinä maahanmuuton vaiheesta riippuen tutkielmassa ovat organisaation arvostus, menetelmätapojen oikeudenmukaisuus, työtehtävä, organisaation tarjoama tuki sekä muuttoon valmistautumiseen annetut resurssit. Tutkielman taustateoriat pohjautuvat sosiaalisen identiteetin lähestymistapaan. Tutkielman aineisto on kerätty sosiaalipsykologian oppiaineen InterProf-tutkimusprojektia varten vuosien 2007-2009 aikana. Tutkittavina ovat Helsinkiin vuonna 2007 perustetun EU:n Kemikaaliviraston ulkomaalaiset työntekijät. Tutkielmassa käytetään kolmea eri aineistoa: poikkileikkausaineistot maahanmuuttoa edeltävästä (N = 97) ja maahanmuuton jälkeisestä vaiheesta (N = 66), sekä pitkittäisaineisto (N = 41), jonka avulla tutkitaan muuttoa edeltävien tekijöiden yhteyksiä muuton jälkeiseen organisaatioon identifioitumiseen. Menetelminä tutkielmassa käytetään Pearsonin korrelaatioanalyysia, osittaiskorrelaatioanalyysia, lineaarista regressioanalyysia ja hierarkkista regressioanalyysia. Muuttoa edeltävän vaiheen poikkileikkausasetelmassa vain organisaation arvostus on yhteydessä organisaatioon identifioitumiseen. Muuton jälkeisessä vaiheessa vahvimmassa yhteydessä organisaatioon identifioitumiseen on menetelmätapojen oikeudenmukaisuus. Näistä selittävistä tekijöistä sekä muuttoa edeltävästä organisaatioon identifioitumisesta muodostettu yhdistetty regressiomalli on selitysasteeltaan korkea (R² = .47). Myös organisaation tarjoama tuki on muuton jälkeisessä poikkileikkausasetelmassa yhteydessä organisaatioon identifioitumiseen. Pitkittäisasetelmassa tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä ei löytynyt. Tutkielman aineiston erityispiirteinä on tasainen sukupuolijakauma sekä se, että kyseinen aineisto on tiettävästi ensimmäinen itsenäisesti ulkomaille muuttavien ekspatriaattien kontekstissa, jossa organisaatioon identifioitumista on mitattu jo muuttoa edeltävässä vaiheessa. Tutkielman aineiston koon rajoitteista johtuen tutkielma pystyy vain rajatusti täydentämään aikaisemman tutkimuskirjallisuuden puutteita organisaatioon identifioitumisen selittämisessä ekspatriaattien kontekstissa. Yksi ehdotetuista jatkotutkimuksen aiheista on organisaatioon identifioitumisessa tapahtuvan muutoksen tutkiminen.
 • Rissanen, Sirja (Helsingin yliopisto, 2015)
  In my study I examine expatriate teachers’ experiences of working abroad and the development of their pro-fessional identity. The starting point of my study is the idea that a person’s identity is formed through inter-action with other people and is a constantly changing process. My study is based on a narrative inquiry. This is because my intention has been to open up new perspectives to better understand the experiences of expatriate teachers, instead of trying to get measurable results. My research questions are: 1. What kind of image(s) do teachers give about expatriate teacher’s work? 2. How do teachers reflect on their professional identities after their working period abroad? a) How do teachers experience the fact that they have been expatriate teachers? b) Have teachers’ professional identities changed according to their stories? Four teachers who taught in Abu Dhabi as part of EduCluster Finland’s education export program were in-terviewed. In my interviews I used the method of thematic interview which gave space for stories. In the da-ta analysis I used the perspective of the different roles teachers held. This approach is based on Hermans’ (2001) positioning theory according to which people have different roles depending on context and interac-tion with other people. In my first research question I used content analysis as a method to find out the dif-ferent roles teachers held in their different social contexts. In my second research question I used Webster’s and Mertova’s (2007) critical event analysis to outline the conflicting roles from the data. In the end I fo-cused more on the conflicting roles by using dialogical analysis based on Hermans’ (2001) positioning theo-ry. The results revealed that expatriate teachers have multiple roles many of which are in conflict with each ot-her. From the roles of expatriate teachers were formed four different classes of conflicting roles through which the teachers reflected on their professional identity. As a result of their self reflecting process the teachers created an in-between identity in order to survive among all the conflicting roles. In the end the teachers found their experiences as expatriate teachers positive but also educational. They experienced that the period abroad had an influence on their professional identities in different ways and that it brought change to their thinking as well as to their teaching in practice. The results of the research can be used in the development of teachers’ international mobility and teacher education.
 • Lindroos, Heidi Maria (2015)
  Eksponenttifunktiota käsitellään lukiomatematiikassa kaikille reaaliluvuille määriteltynä funktiona, vaikka matemaattisesti se kyetään määrittelemään vain rationaaliluvuille. Irrationaalilukuja vastaavien arvojen olemassaolo perustellaan ainoastaan kuvaajan perusteella. Tutkimustehtävänä on laatia pitkän matematiikan pohjalta opetuskokonaisuus esimerkiksi syventävälle kurssille, jossa käsitellään eksponenttifunktiota rakentamalla se pala palalta kaikille reaaliluvuille. Opetuskokonaisuuden sisällöt perustuvat eksponenttifunktion määritelmälle, jossa se määritellään integraalina määritellyn logaritmifunktion kautta. Kyseinen määritelmä esitetään tutkielmassa yksityiskohtaisesti. Ensimmäinen tutkimuskysymys koskee sitä, mitä määritelmästä tulisi ottaa opetuskokonaisuuden sisällöiksi ja minkälaiset tavoitteet näihin sisältöihin asetetaan. Toinen tutkimuskysymys on, kuinka tavoitteiden mukainen ymmärrys mahdollisesti saavutetaan. Tärkeimpänä työkaluna tutkimuskysymysten vastausten muodostamisessa on matemaattisten käsitteiden oppimista koskeva APOS – teoria. Työssä muodostetaan APOS – teorian mukainen malli eksponenttifunktiokäsitteen muodostuksesta tutkimuskysymysten pohtimisen avuksi. Se käsittelee eksponenttifunktion ymmärtämistä lähtien eksponenttifunktioon sisältyvästä lukujonosta aina eksponenttifunktion ymmärtämiseen siten, että käsittää eksponenttifunktion kaikille reaaliluvuille määriteltynä funktiona. Opetuskokonaisuuden tavoitteena on ymmärtää juoni määritelmästä, mikä edellyttää eksponenttifunktion ymmärtämistä objektina työssä tehdyn APOS -jäsennelmän perusteella. Eksponenttifunktio esiintyy määritelmässä objektina laskutoimituksissa, sekä funktiojoukkona. Opetuskokonaisuus sisältää ohjeistetun harjoituksen, jossa rakennetaan eksponenttifunktio GeoGebralla. Opetuskokonaisuus sisältää myös johdannon, jonka tavoitteena on ymmärtää eksponenttifunktio prosessina. Johdannossa esitellään eksponenttifunktion historiallista kehitystä. Erityisesti tutkitaan eksponentti- ja logaritmifunktion ominaisuutta samaistaa kertolasku ja yhteenlasku.