Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 3850-3869 of 26183
 • Kiiskinen, Sanna-Maija (1999)
 • Lappalainen, Raija (2011)
  My thesis focuses on how young people in the sheltered home programmes of child welfare assess changes in their lives and how they describe their experiences on trust. The aim is to look at this from the point of view of young people: how young people living in risky situations affect their own lives and do not become marginalised. The focus is primarily on the adolescents’ internal stories as mediums of experiences and secondly on external stories as expert discourse. Trust is the central theoretical concept of the study. Trust is considered a key social mechanism that strengthens the feeling of basic security. In addition, the concepts of social capital, well-being and participation are used in the study. The study is qualitative and narrative and attempts to understand the subjective experiences of young people. The research material consists of altogether twelve narrative-biographical research interviews of seven young people in sheltered home programmes. The adolescents explained the changes for the worse in their lives mainly by external factors. They believed that positive changes were mainly due to their own strengths, attitude, their own agency and responsibility. The young people were classified according to the role they chose in change situations as “children who bear the responsibility” (child assumes parental responsibility) or “rebellious youth” (young person renounces all responsibility). All of the young people shared a sense of mistrust towards their parents. However, feelings of trust vary by situation and case. All of the adolescents studied had experienced feelings of trust towards the network of people close to them. The nature of the confidential relationship with the workers required by the young people varies by the individual. With the “children who bear the responsibility” trust was based on support, whereas with the “rebellious youth” the importance of control was stressed. All of the young people had experienced a sense of agency with relation to the service system. The length of the placement did not seem to have relevance to the building of confidential relationships. The building of confidence served as an explanation, as it were, to how well the young people have coped. The adolescents in sheltered home programmes of child welfare were able to establish confidential relationships despite their difficult experiences with mistrust. The trust of these young people was built on all dimensions of well-being – Having (living conditions), Loving (social relationships) and Being (orientation with the world). According to the empirical knowledge of the young people and expert information, secure growing-up conditions (predictability), confidential relationships with people close to them (trust as communication), and participation (agency) with relation to the service system are significant in building up trust. Narrative and biographical methods were well suited as tools for hearing a young person. With them the workers are able to pinpoint their own role in the meaning-making of a young person. They are thus able to give room to the people close to the young person and important to him or her. Using the knowledge acquired from the young people for development purposes requires that the work community has a reflective approach to their work. The work needs to be developed so that young people can become more trustful towards the service systems and the workers.
 • Ahonala, Marja Kaarina (2003)
  Tämä tutkimus käsittelee elämänhallinnan tunnetta. Elämänhallinnan tunne (sense of coherence) osoittaa, missä määrin yksilöllä on kestävä ja luottavainen tunne siitä, että hänen omat sisäiset virikkeensä ja ne, jotka elämän kulun aikana tulevat ulkoapäin, ovat selkeitä, jäsentyneitä ja selitettävissä. Tutkimusaineisto kerättiin kesällä 1995 satunnaisotannalla vuosina 1934-1974 syntyneiden Vihdin kunnan palveluksessa olevien henkilöiden keskuudessa. Otoksen kooksi valittiin 30 henkilöä, joista 24 osallistui tutkimukseen. Haastatelluista 15 oli naista ja 9 oli miestä ja heidän keski-ikänsä oli 40 vuotta. Elämänhallinnan tunteen selvittämiseksi haastateltaville esitettiin heidän perhe- ja läheissuhteisiinsa, terveyteen, työhön ja vapaa-aikaan liittyviä kysymyksiä. Haastatteluosuutta täydennettiin Aaron Antonovskyn (1987) kehittämällä elämänhallintamittarilla (SOC-questionnaire). Molempien menetelmien tuloksena oli, että elämänhallinnan tunne oli haastateltavien keskuudessa pääosin vahva. Tutkimuksessa selvitettiin elämänhallinnan tunnetta Antonovskyn (1987) teorian keskeisten käsitteiden, ymmärrettävyyden, hallittavuuden ja mielekkyyden osalta myös erikseen miesten ja naisten keskuudessa. Merkittäviä eroavuuksia sukupuolten välillä ei aineistosta noussut esiin. Antonovskyn mukaan yksilön kokemaan elämänhallinnan tunne muodostuu vuorovaikutuksesta perheen, läheissuhteiden ja ympäristön kanssa. Haastateltavat olivat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta perheellisiä, ja tunsivat poikkeuksetta saavansa sosiaalista tukea perheeltään. Aviopuolisoaan haastateltavat pitivät itselleen läheisimpänä ja luotettavimpana henkilönä. Perheyhteyden ja perheen eheyden haastateltavat kokivat antavan elämälleen mielekkyyttä, mikä on Antonovskyn teorian mukaan merkittävin elämänhallinnan tunteen kolmesta osatekijästä. Antonovskyn elämänhallinta teorian mukaan elämänhallinnan tunteella on myös vahva yhteys terveyteen ja hyvinvointiin. Tutkimus vahvistaa tätä näkemystä, sillä lähes kaikki haastateltavat pitivät itseään terveinä mainitsemistaan sairauksista huolimatta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että elämänhallinnan tunteella on selkeä yhteys yksilön tyytyväisyyteen eri elämänalueilla. Vahvan elämänhallinnan tunteen omaavien yksilöiden perhesuhteet ovat kiinteät, he suhtautuvat työhönsä myönteisesti ja heidän vapaa-ajanviettonsa liittyy yhdessäoloon perheen kanssa. Läheissuhteiden merkitys elämänhallinnan tunteeseen on keskeinen. Vahva elämänhallinnan tunne tuli esille kaikkien kysymysten kohdalla sekä SOC-mittarilla analysoitaessa että haastatteluaineiston pohjalta. Tärkeimmät lähteet: Antonovsky, A. (1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass. Antonovsky, A. (1987). Unraraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Hämäläinen, Birgitta (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tämän tutkimuksen tehtävänä oli selvittää työntekijöiden ja vapaaehtoisten näkökulmasta, miten Kampin kappelissa tuetaan kävijöiden elämänhallintaa. Tutkimustehtävä jakautui kahteen osaan: kappelin kontekstin sekä asiakkaiden ja henkilökunnan välisten kohtaamisten ja keskustelujen tarkasteluun. Näiden osalta selvitettiin, miten ja miksi ne tukevat kappelin kävijöitä. Tutkimus suoritettiin laadullisena ja teoriaohjaavana. Tutkimuksen aineisto koostui yhdeksästä teemahaastattelusta. Haastatelluista henkilöistä kolme oli seurakunnan työntekijöitä, kolme kaupungin työntekijöitä ja kolme toimi kappelissa vapaaehtoisena. Lisäksi aineistona käytettiin keskusteluraportteja. Aineistot analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Kappelin kontekstin osalta merkittäviä olivat matala tulokynnys, keskusteluja suosiva ilmapiiri ja henkilökunnan kyky vastata laaja-alaisesti asiakkaiden tarpeisiin. Kappeli on paikka, jossa käyminen mahdollistaa erilaisten elämänhallinnan strategioiden toteuttamisen. Tutkimuksessa tällaisiksi strategioiksi tunnistettiin hiljentyminen, sosiaalisen tuen hakeminen ja uskonyhteisön yhteyteen hakeutuminen. Henkilökunnan ja asiakkaiden välisissä kohtaamisissa ja keskusteluissa muodostui kolme merkittävää tukemisen ulottuvuutta: tuki yhteyden luomisessa ja säilyttämisessä, tuki ongelmien käsittelyssä sekä tuki mielekkyyden löytämisessä ja säilyttämisessä. Yhteyden luominen asiakkaaseen liittyi henkilökunnan aloitteellisuuteen kontaktin ottamisessa, dialogiseen lähestymistapaan ja toimenpiteisiin, jolla pyrittiin poistamaan puhumisen esteitä. Jo syntyneen asiakassuhteen syventämisessä keskeisiä olivat asiakkaan tarpeiden ja hänen ihmisyytensä eri ulottuvuuksien sisään sulkeminen sekä mahdollisuus käydä kappelilla useamman kerran. Joidenkin asiakkaiden kohdalla merkittävää oli tavanomaista ihmissuhdetta muistuttava kanssakäyminen kappelin henkilökunnan kanssa. Ongelmien käsittelyssä tärkeänä nähtiin asiakkaan kuunteleminen ja hänen tunteidensa vastaanottaminen. Kuuntelemiseen liittyi asiakkaan tilanteen kartoittaminen sekä informaation, neuvojen ja ohjeiden antaminen. Asiakkaan hallinnan ja kontrollin tunnetta pyrittiin tukemaan kolmella tavalla: tukemalla hänen tyylinsä säilyttämistä, ohjaamalla häntä ottamaan suurempaa vastuuta asioiden hoitamisesta tai ohjaamalla häntä ottamaan vastaan apua. Asiakkaan uskonnollinen orientaatio otettiin tukemisessa huomioon pääasiassa kahdella tavalla: tukemalla asiakkaan Jumala-suhdetta ja toimimalla suhteessa välittäjänä. Mielekkyyden löytämistä ja säilyttämistä tuettiin etsimällä elämäntilanteen tai ongelmien merkitystä yhdessä asiakkaan kanssa ja pyrkimällä muuttamaan merkityksiä tarvittaessa. Asiakkaita tuettiin myös tarkoituksen löytämisessä. Tutkimuksessa havaittiin, että elämänhallinnan tukeminen oli prosessimaista. Tukeminen oli kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä ja tapahtui pääasiallisesti asiakkaan keinot ja päämäärät säilyttävien menetelmien, käytäntöjen ja toimenpiteiden avulla. Tukemisessa keskeisiä tekijöitä olivat asiakkaan voimavarojen tunnistaminen ja niiden käyttöä rajoittavien tekijöiden lieventäminen. Tukeminen kohdistui enemmän ei-uskonnolliseen, kuin uskonnol-liseen elämänhallintaan. Tukemisen keinoihin vaikuttivat ne työmenetelmät ja käytänteet, joita kappelissa työskentelevät henkilöt omassa ammatissaan käyttivät.
 • Gerpe, Emilia (2006)
  Tutkielmassa tarkastellaan eläkkeelle siirtyneiden elämänhallinnan tunnetta. Elämänhallinta määritellään tässä tutkimuksessa luottamukseksi omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin, ongelmanratkaisutaitoihin sekä selviytymiseen yllättävistä ja odottamattomista tapahtumista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten nuoret eläkeläiset kokevat elämänsä hallittavuuden työuran jälkeen. Tutkimuksen empiirinen aineisto on osa Ikihyvä Päijät-Häme-tutkimusta, jossa seurataan kolmen ikäryhmän, vuosina 1926-1930, 1936-1940 ja 1946 syntyneiden vanhenemista kymmenen vuoden ajan. Tämän tutkimuksen aineisto on poimittu vuonna 2002 toteutetusta kyselystä. Vastaajat on valittu eläkkeelle siirtymisen ajankohdan perusteella. Tutkimusryhmän vastaajat ovat siirtyneet eläkkeelle vuosina 1997–2002, vertailuryhmänä on kyselyn suorittamisen hetkellä vielä työelämässä olleet. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa on Aaron Antonovskyn teoria koherenssin tunteen hallittavuuden osa-alue sekä Raimo Raitasalon elämänhallintamalli. Erityisinä tutkimuskysymyksinä esitetään, millainen eläkkeelle siirtyneiden elämänhallinta on ja minkälainen se on verrattuna työelämässä oleviin. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, mitkä tekijät vaikuttavat koettuun elämänhallintaan. Lisäksi tutkitaan, eroavatko voimakkaan elämänhallinnan tekijät eläkkeelle siirtyneiden ja vielä työelämässä olevien välillä. Tuloksena todetaan muun muassa, että eläkkeelle siirtyneiden elämänhallinta on yhtä voimakasta kuin työelämässä olevalla vertailuryhmällä, joten elämänhallinnan voimakkuudessa ei voida sanoa tapahtuvan muutoksia eläkkeelle siirtymisen seurauksena. Lisäksi todetaan, että eläkkeelle siirtyneillä elämänhallintaan vaikuttaa mm. elämään tyytyväisyys, hyvä taloudellinen tilanne, eläkkeelle siirtymisen mieluisuus, useat ystävät ja optimistinen elämänasenne. Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat kyselyaineiston lisäksi Aaron Antonovskyn kirjat Health, Stress and Coping (1979) ja Unraveling the Mystery of Health (1987) sekä Raimo Raitasalon Elämänhallinta sosiaalipolitiikan tavoitteena (1995).
 • Lukin, Karina (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011)
  The dissertation discusses the conceptions of place and landscape amongst Nenets living on the island of Kolguyev or being of Kolguyev descent. The conceptions are examined through the everyday life of the community, oral recollections and narration that unfold meanings related to the island. The research material has been collected in ethnographic fieldwork in 2000 2005. The duration of individual fieldworks varies from two weeks to three months and their total duration is nearly six months. The fieldwork has been conducted both on the island and in the city of Nar yan-Mar. The main methods have been participant observation and recorded and unrecorded informal interviews. In addition to the field work data, archive materials, travel accounts, and other historical texts by outsiders about Kolguyev or the Nenets living in the European side of Russia have been used as a research material. The analysis is based on the idea of the place as a meeting point of the physical features, experiences in them and collective narration about them. The concept sense of place is used to describe the interaction of these three. Lived space manifests individual s or collective sense of place. The places form different kinds of networks of meanings which are called landscapes. Hot spots are places where different meanings accumulate. Furthermore, the material is analysed using the concepts of Tale World and Story Realm by Katherine Young. The Tale World is a realm created during the Story Realm, i.e. the event of narrations. The Tale Worlds are true as such but become evaluated in the Story Realm. The Tale Worlds are seen to arise both from the physical features of a place and from oral tradition, but at the same time these worlds give meanings to the place. The Tale Worlds are one of the central ingredients for the sense of place. One of the most central hot spots in Kolguyev is the arok harbour, where most of the themes of the pre-Soviet Tale Worlds are placed: trade and interaction with the Russians, rituals of the popular religion and arrival of the first Nenets to the island. arok is also part of the landscape of the coast where the meetings of Nenets and the other(s) are generally connected. Furthermore, arok is connected to the network of amans graves but also more generally to the landscape of collective sacred and sacrificial places. Another hot spot is the population centre of Bugrino which unfolds through the evaluations of the Tale Worlds. It also is the centre of the everyday life of the community studied. The Tale Worlds of the radiant past fastens on the population centre which is described through the negative models within the genre of litany. Sacred places, that represent the possibility to meet the Otherworld or mark places were encounters with the Otherworld have taken place, generate many kinds of landscapes in the island. They fasten on the graves of the amans, sirtya tradition, and to collective sacred places with their associations. The networks are not closed systems but are given meanings and new associations continuously in narration and recollection. They form multi-level and significant landscapes which reflect the fastening of the Kolguyev Nenets in the tundra of the island. In the research material the holy places and the popular religiousness are emphasised which is one of the most significant research results. It can be seen to reflect collective resistance and the questioning of the atheistic propaganda of the Soviet years. The narration and the recollection often refer also to the discourse of the anti-religious propaganda or use its strategies. The centrality of the holy places is also based on the tenacity of the religious Tale Worlds and sense of place and to the collective significance of the religion in general.
 • Tuominiemi-Lilja, Terhi (2006)
  Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella ja kuvata nelikymppisten kaupunkilaismiesten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä koskevia keskeisiä elämänpoliittisia strategioita eli lähtökohtaisesti sitä, miten yksilö pyrkii tietoisesti ohjaamaan omaa terveyttään koskevia valintoja ja miten tämä ilmenee ja toteutuu hänen elämäntilanteessaan ja elämänkulussaan. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla kymmentä pääkaupunkiseudulla asuvaa 40-42-vuotiasta miestä. Aineiston analyysissä on metodina käytetty temaattista analyysiä. Haastattelemani miehet edustavat 1960-luvun puolivälissä syntynyttä ikäkohorttia. Tätä sukupolvea on sosiologisessa tutkimuksessa kutsuttu lähiösukupolveksi, joka on kaupunkiympäristöön syntynyttä ja siellä sosiaalistunutta hyvinvointivaltion kasvattamaa sukupolvea. Pienistä yksilöllisistä elämänkulun variaatioista huolimatta, heidän elämänkulkunsa on kollektiivisella tasolla homogeeninen ja vailla suuria mullistuksia. Hyvinvointivaltio on tarjonnut heille verrattain hyvät kouluttautumismahdollisuudet sekä kattavat terveydenhuollon palvelut. Terveenä kasvaminen on ollut heille itsestäänselvyys, eikä omaan terveydentilaan liittyviä tekijöitä ole tarvinnut juuri miettiä. Tutkimus osoitti, että miehet käsittelivät terveyttä koko inhimilliseen elämään kuuluvana, kiinteänä osana arkea ja olemassaoloa. Miehet kokivat terveytensä kokonaisvaltaisena ja sisältäpäin määrittyvänä ja uskoivat näin omiin elämän säätelymahdollisuuksiinsa ja kykyynsä vaikuttaa omaan elämäänsä, terveyteensä ja tätä kautta myös tulevaisuuteensa. Huoli omasta terveydentilasta ei ollut näille nelikymppisille miehillä kovin keskeinen asia, mikä viittaa siihen, että tukittavien terveydentila oli vielä varsin hyvä. Vaikka miehet mielsivät terveyden ensisijaisesti ja keskeisesti fyysistä lähtökohdista muodostuvaksi hyvinvoinnin tilaksi, nousi psyykkisten tekijöiden merkitys kuitenkin myös hyvin tärkeäksi. Miehen itsenäisyyden kaipuusta huolimatta parisuhde, perhe ja lapset näyttivät kuitenkin muodostavan merkittävän terveyden selkärangan ja niiden saavuttaminen ja vaaliminen olivat elämänpoliittisen strategian keskiössä. Työn merkitys miehen oman terveyden määrittelyssä ja arvioinnissa oli erityisen suuri. Miehelle työ ja sen antama rooli näyttävät olevan tärkeä osa miehistä identiteettiä ja positiivista maskuliinisuutta.
 • Nylander, Niina (Helsingin yliopisto, 2014)
  Aims. Improved quality of life is considered to be the overarching goal of aphasia rehabilitation based on the social model. Around the world research has been done on the factors that affect the quality of life with people with aphasia. Different kinds of structured quality of life measurements have been developed that aim to enable people with aphasia to self-report quality of life. In Finland research on the subject has been scarce. The aim of this study was to explore the views of Finnish speech and language therapists (SLT) on the quality of life in aphasia rehabilitation and the prevailing clinical practices as well as to investigate how they compare internationally. Methods. For the purposes of this study a questionnaire composed by the Aphasia Committee of the International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP) was translated into the Finnish language. 64 questionnaires were filled out. The Finnish data was analysed by using descriptive statistics and content analysis. The data collected in this survey formed Finland’s part of an international survey conducted by IALP, which allowed the comparison between the Finnish and international results. The international survey contained 581 respondents from 16 countries including Finland. The Finnish and international data were compared by cross tabulation and Chi Squared -test. Results and conclusions. According to Finnish SLTs it is important to incorporate into practice with aphasia several quality of life domains, such as communication, affect, in/dependence, social activities, personal outlook and in addition to consider life satisfaction, social support and environment. Almost all of the Finnish SLTs used interviewing as their primary method for assessing the quality of life, only four used structured quality of life measures. Internationally there were mentioned many different structured quality of life assessments. This study indicates explicitly that there is a demand for structured quality of life assessments in Finland. The results can be applied in developing education, research and clinical practice.
 • Mattila, Pekka (2002)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää merkkien ja merkkituotteiden arkisia sosiaalisia käyttöjä ja tehtäviä. Lähtökohtana on ajatus siitä, että merkit voivat tulla metaforan tasolla aktiivisiksi toimijoiksi. Työn keskeiset teoreettiset näkökulmat avautuvat yhtäältä Pierre Bourdieun kulttuurisen, sosiaalisen ja taloudellisen pääoman käsitteistä ja lajien keskinäisistä suhteista. Bourdieulainen kamppailu asemista tapahtuu näiden pääomien avulla, ja sen lopputuloksena ovat luokittelut sekä ryhmästä erottautumisen ja ryhmään kiinnittymisen tapahtumat. Toisaalta sovellan merkkien luonteen tarkastelussa Georg Simmelin ajatusta muodin sosiaalisesta muodosta ja sen kaikkialle kurottavasta voimasta. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Aineistona tutkimuksessa ovat keväällä 2002 eräässä pääkaupunkiseudun yläasteen koulussa tekemäni 23 yhdeksäsluokkalaisen nuoren avoimet teemahaastattelut. Jännitteiden ja ristiriitojen paljastamiseen tähdänneen analyysin käytännön menetelmänä on teemakohtainen lähiluku. Tutkimuksen keskeiset tulokset voi tiivistää toteamalla, että merkki on paitsi pintaa, myös syvää ja vakavaa. Se kuuluu kolmitahoisesti esineen pintaan, kuvauksen pintaan ja tyylin pintaan. Samalla se on monien esineiden koko sisältö. Merkin hankkimisen rationaalisuus onkin selitettävissä sen statuspotentiaalin kautta. Merkit ovat myös taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman erityinen leikkauspiste. Kun merkkituotteissa kulttuurinen ja sosiaalinen kompetenssi saavat rahamääräisen hinnan, tulee niissä näkyväksi myös eri pääoman lajien välinen vaihtokurssi. Niissä näkyvät käytännössä myös tämän vaihdon rajat: oikea käyttö on yhtä tärkeää kuin oikea merkki. Omistamista olennaisempi onkin kyky lukea ja tulkita merkkien sisältöjä. Näin myös kulttuuriset ja sosiaaliset kompetenssit ratkaisevat taloudellisten resurssien määrää enemmän. Tutkimus rakentaa myös kuvan muodin pakkoa vastaavasta merkin pakosta. Merkeistä kieltäytyväkin joutuu väistämättä ottamaan kantaa niihin. Merkin pakko on siis reflektion ja viittauspisteen pakkoa. Merkit palvelevat nuorten arjessa käytännöllisiä distinktion ja integraation päämääriä. Auttaessaan erottamaan ryhmän jäsenet ulkopuolisista ja luokitellessaan myös jäsenten väliset kompetenssien erot merkit pitävät osaltaan koossa erilaisia osakulttuureja. Merkin käytöillä ja toiminnalla on erityiset hetkensä. Useimmiten se vaikuttaa tulleessaan äänettömästi huomatuksi ja arvioiduksi, mutta noustessaan puheeseen se tekee näkyviksi käynnissä olevat määrittelyjä ja valtaa luovat pelit ja kamppailut.
 • Mattila, Pekka (Helsingin yliopisto, 2003)
 • Kalli, Mikko (Helsingfors universitet, 2011)
  Aim of this master's thesis paper for consumer economics, is to research gambling advertisements in Finland over a period of 35 years, from 1970 to 2006. Veikkaus Oy (later Veikkaus), was founded in 1940, as one of the three licensed gambling organizations in Finland. Material for the current research comprised 1494 advertisements published by Veikkaus in newspapers and magazines at that time. Veikkaus has the exclusive licence to organize lotto games, sport games, instant games and other draw games in Finland. The other two operators, The Finnish Slot Machine Association RAY and Fintoto (on-track horse betting), were not included in the current analysis. This study has been completed according to research contract and grand by the Finnish Foundation for Gaming Research (Pelitoiminnan tutkimussäätiö). In general, advertisements reflect surrounding culture and time, and their message is built on stratified meanings, symbols and codes. Advertising draws the viewer's attention, introduces the advertised subject, and finally, affects the individual's consumption habits. However, advertisements not only work on individual level, but also influence public perception of the advertised product. Firstly, in order to assess gambling as a phenomenon, this paper discusses gambling as consumer behaviour, and also reviews history of gambling in Finland. Winning is a major feature of gambling, and dreaming about positive change of life is a centre of most gambling ads. However, perceived excitement through risk of losing can also be featured in gambling ads. Secondly, this study utilizes Veikkaus’ large advertising archives, were advertising data is analyzed by content analysis and the semiotic analysis. Two methods have been employed to support analyzing outcome in a synergistic way. Content analysis helps to achieve accuracy and comprehensiveness. Semiotic analysis allows deeper and more sensitive analysis to emerged findings and occurrences. It is important to understand the advertised product, as advertising is bound to the culture and time. Hence, to analyze advertising, it is important to understand the environment where the ads appear. Content analysis of Veikkaus data discovered the main gambling and principal advertisement style for each.period. Interestingly, nearly half of Veikkaus’ advertisements promoted topic other than “just winning the bet”. Games of change, like Lotto, typically advertised indirectly represented dreams about winning. In the category of skill gambling, features were represented as investment, and the excitement of sporting expertise was emphasized. In addition, there were a number of gambling ads that emphasize social responsibility of Veikkaus as a government guided organization. Semiotic methods were employed to further elaborate on findings of content analysis. Dreaming in the advertisements was represented by the product of symbols, (e.g. cars and homes) that were found to have significance connection with each other. Thus, advertising represents change of life obtained by the winning. Interestingly, gambling ads promoting jackpots were often representing religious symbolisms. Ads promoting social responsibility were found to be the most common during economical depression of the 90’s. Deeper analysis showed that at that time, advertisements frequently represented depression-related meanings, such as unemployment and bank loans. Skill gaming ads were often represented by sports expertise – late 90’s, their number started sky rocketing, and continued increasing until 2006 (when this study ended). One may conclude that sport betting draws its meanings from the relevant consumer culture, and from the rules and features of the betted sport.
 • Kanervo, Riikka (2015)
  Naisvangit ovat pieni, noin 8 prosentin vähemmistö miesvaltaisessa vankilamaailmassa, jonka toiminnot ja kuntoutusohjelmat on kehitetty miesenemmistön lähtökohdista käsin. Naiseuteen liitettyjen kulttuuristen käsitysten, arvojen ja normien johdosta naisten rikollisuus koetaan monin tavoin tuomittavampana kuin miesten. Sukupuolella ja siihen liittyvillä rooliodotuksilla on myös suuri merkitys siinä, millaisena naisvanki näkee itsensä, ja miten ympäröivä maailma häneen suhtautuu. Päihde- ja mielenterveysongelmat sekä henkisen, fyysisen ja seksuaalisen väkivallan kokemukset ovat naisvankien keskuudessa erittäin yleisiä. Vaikka naisvangit ovat rikollisia, ovat he taustoiltaan usein myös monenlaisen hyväksikäytön ja alistamisen uhreja. Vankeuslaissa (767/2005) vankeusajan tavoitteeksi määritellään rikoksettoman elämäntavan ja yhteiskuntaan sijoittamisen edistäminen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia erityisiä kuntoutustarpeita naisvangeilla on ja miten näihin tarpeisiin vankeusaikana vastataan. Tutkimuksen aineisto muodostui kuuden naisvangin, sekä kuuden naisvankien kuntoutuksen parissa työskentelevän työntekijän haastatteluista. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joka mahdollisti haastateltavien vapaan kerronnan. Haastateltaville annettiin tilaa kuvailla omin sanoin tilannettaan ja kokemuksiaan, sekä nostaa heille tärkeitä teemoja. Aineiston analyysi toteutettiin aineistolähtöisesti laadullisen sisällönanalyysin keinoin, jonka avulla aineistosta haettiin kiinnostavia teemoja, eroja ja yhtäläisyyksiä. Analyysivaiheessa aineistosta nousi kolme pääteemaa, jotka keskittyvät vankeusaikaisiin kokemuksiin kuntoutuksesta, muutoshalukkuuteen sekä ajatuksiin tulevaisuudesta. Naisvankien kuntoutuksen parissa työskentelevien työntekijöiden mukaan naiserityisyys tulisi huomioida paremmin vankeinhoidossa. Naiserityisyyden työntekijät määrittelivät herkkyydeksi naisvankien erityisasemaa ja -tarpeita kohtaan. Naisvangeilla on työntekijöiden mukaan usein huono itsetunto ja puutteellinen tai täysin olematon käsitys omista rajoista. Naisvangit kokivat vankeusaikana olevansa ”poissa omasta elämästään”, ja tämä tuntui raskaalta. Myös ikävä rakkaiden luokse varjosti vankeusaikaa. Vankila tarjosi kuitenkin ajan ja paikan elämän tärkeiden asioiden äärelle pysähtymiseen, sekä omaan kuntoutumiseen keskittymiseen. Tukea toivottiin sekä tarvittiin äitiyteen, päihteisiin, väkivaltaan ja itsetuntoon liittyviin teemoihin. Vankeusaikainen kuntoutustarjonta koettiin pääosin hyväksi, ja kuntoutuksesta oli saatu työkaluja vaikeiden asioiden työstämiseen. Naisvangeissa on kuitenkin myös väliinputoajia, jotka eivät osu kuntoutustarjonnan kohderyhmään: päihteettömät, väkivaltaa kokemattomat sekä lyhyttä tuomiota suorittavat jäävät vankeusaikana ilman tarvitsemaansa apua ja tukea. Tutkimuksessa selvisi, että kuntoutusta tarvitaan sekä ryhmä-, että yksilömuotoisena. Ryhmämuotoinen kuntoutus mahdollistaa vertaistuen saamisen, mutta ei sovi kaikille. Jotkut aiheet ovat liian kipeitä ryhmässä käsiteltäviksi. Vapautumisen jälkeiseen aikaan liittyi toiveita, mutta myös huolenaiheita. Tulevaisuudelta toivottiin tavallista arkea omassa kodissa. Vangin leiman pelättiin kuitenkin pilaavan työllistymismahdollisuudet. Myös mahdolliset epäonnistumiset vapautumisen jälkeen pelottivat. Naiserityiselle kuntoutukselle on vankeinhoidossa selkeä tarve. Naisvankien parissa työskentelee jo nyt ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa. Kuntoutushenkilöstöä ja naiserityisyyden huomioimista tarvittaisiin kuitenkin enemmän, jotta vankeusaikaisen kuntoutuksen avulla voitaisiin todella auttaa naisvankeja rikoksettomaan elämäntapaan ja yhteiskuntaan sijoittumisessa.
 • Nummela, Sari (2001)
  Tutkimuksen kohdejoukkona ovat yhdeksäsluokkalaiset nuoret. Tutkimusta varten olen haastatellut kahdeksaatoista oppilasta kahdesta pääkaupunkiseudun eri koulusta. Haastattelut olivat muodoltaan strukturoimattomia. Haastatteluissa oppilaita on pyydetty kertomaan ajatuksiaan jatkokoulutuksen valintaan vaikuttaneista tekijöistä. Tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa koulutussuunnitelmien taustalla vaikuttavia elämänpolitiikoita ja niiden yhteisiä piirteitä. Elämänpolitiikalla tarkoitetaan periaatetta, joka ohjaa elämää koskevia valintoja. Elämänpolitiikka on elämää koskevien päätösten politiikkaa. Päätöksillä viitataan tässä yhteydessä sellaisiin päätöksiin, jotka liittyvät itseidentiteettiin (self-identity). Elämänpolitiikan käsite on noussut voimakkaasti esiin 1990-luvun sosiologisessa keskustelussa. Käsitteen tunnetuin kehittäjä on ollut Anthony Giddens. Teoksessa Modernity and Self-Identity (1991) Giddens hahmottelee elämänpolitiikan keskeiset piirteet. Giddensin teos on tutkimukseni keskeisin lähde. Muita tärkeitä lähteitä ovat Colin Campbellin teos The Romantic Ethic and Modern Consumerism sekä Zygmund Baumannin teokset. Aineiston analysoinnissa olen käyttänyt kvalitatiivisia menetelmiä. Haastattelut olen jakanut teemoittain osiin, jonka jälkeen olen analysoinut jokaisen osion tarkemmin grounded theorya soveltaen. Grounded tehory tähtää kvalitatiivisessa aineistossa teorian luomiseen tiukkoja menettelysääntöjä noudattaen. Analyysissa aineistostani löytyi useita nuorten koulutusvalintoja ohjaavia elämänpoliittisia periaatteita. Kutsun näitä valinnoille yhteisiä piirteitä elämänpoliittisiksi orientaatioiksi. Yksi yhteinen piirre tulevaisuuden suunnittelulle oli sovinnaisuus. Sovinnaisuus syntyy nuorten sosiaalistuessa yhteiskunnan arvoihin, joista yksi on työhön orientoituminen. Kaikkien haastattelemieni oppilaiden päämäränä oli työelämään mukaan pääsy. Sen toteuttamisen keinoksi nähtiin kouluttautuminen. Kaikki tutkimuksen nuoret olivat hakeutumassa jatkokoulutukseen. Sovinnaisen ratkaisun taustalla vaikuttivat vanhemmat, opettajat ja kaverit. Toisen esiin nousseen orientaation olen nimennyt rationaaliseksi laskelmoinniksi. Nuoret laskelmoivat sitä, minne kannattaa hakea, jotta koulutus olisi hyvää, mielekästä, riittävän lähellä tai minne ylipäätään on todennäköistä päästä. Kaikkein selvimmin laskelmointi näkyi menestyksen tavoittelijoiden kohdalla. Koulutusta valittaessa keskeiseksi kriteeriksi nousi myös koulutuksen kiinnostavuus. Tätä elämänpoliittista orientaatiota nimitän hedonistiseksi nautinnon etsinnäksi. Nuorten suunnitelmista voidaan lisäksi löytää moderneja ja postmoderneja piirteitä. Modernia on ambivalenssia kaihtava elämän tarkka suunnittelu ja postmodernia ratkaisujen jättäminen avoimiksi ja sitoutumisen välttäminen. Nuorten elämänpolitiikoissa edellä mainitut piirteet sekoittuvat keskenään. Kenenkään elämänpoliittiset valinnat eivät perustuneet vain yhteen periaatteseen. Erilaiset teoreettisesti toisistaan erotetut piirteet muodostavat ikään kuin kudoksen, jossa erilaiset piirteet kulkevat lomittain ja rinnakkain. Tämän vuoksi on perusteltua puhua pikemminkin elämänpoliittisista orientaatioista kuin elämänpolitiikoista.
 • Toivola, Tiina-Maija (Helsingin yliopisto, 2015)
  Educational capital has a strong significance on a person’s status in the society. The possibilities for individual choices in the field of education have increased and decisions concerning education are expected at a very early stage. Educational choices are mainly seen to be a phenomenon among the middle class: the lower social classes have less cultural capital to make choices. The study approached the topic of educational choices from low-educated parents’ point of view. The purpose of this study was to understand how low-educated parents describe the principles and values that affect their educational choices. The descriptions are understood as life politics. Life politics include parents’ understanding of the significance of education as well as the future scenarios the parents create for their children. This study participates in the discussion of social class and education, and suggests the use of the concept of life politics in the educational research. The research data includes ten thematic interviews carried out to sixth-graders parents’ in the city of Espoo. The interviews were implemented as a part of the research project Parents and School Choice (PASC). The data has been analyzed with discourse analytical tools. The results of the study can be summarized in four discourses which can be understood as parents’ life politics. First discourse emphasizes the significance of attitude in life, the second one sees education as a way to professional qualification and employment, the third discourse understands education as a way to social mobility and the fourth discourse defines education as an arena for personal development. Discourses include different conceptions of the importance of education and different future scenarios the parents create for their children. The study concludes that the concept of life politics is a useful tool for studying and describing families’ educational strategies and the underlying principles and values. Life politics broadens the possibilities to understand the mechanisms of educational choices among parents: it pays attention to the individual life decisions. The concept also supports the former research on social class and education.
 • Meskus, Mianna (Vastapaino, 2009)
  Doctoral dissertation work in sociology examines how human heredity became a scientific, political and a personal issue in the 20th century Finland. The study focuses on the institutionalisation of rationales and technologies concerning heredity, in the context of Finnish medicine and health care. The analysis concentrates specifically on the introduction and development of prenatal screening within maternity care. The data comprises of medical articles, policy documents and committee reports, as well as popular guidebooks and health magazines. The study commences with an analysis on the early 20th century discussions on racial hygiene. It ends with an analysis on the choices given to pregnant mothers and families at present. Freedom to choose, considered by geneticists and many others as a guarantee of the ethicality of medical applications, is presented in this study as a historically, politically and scientifically constructed issue. New medical testing methods have generated new possibilities of governing life itself. However, they have also created new ethical problems. Leaning on recent historical data, the study illustrates how medical risk rationales on heredity have been asserted by the medical profession into Finnish health care. It also depicts medical professions ambivalence between maintaining the patients autonomy and utilizing for example prenatal testing according to health policy interests. Personalized risk is discussed as a result of the empirical analysis. It is indicated that increasing risk awareness amongst the public, as well as offering choices, have had unintended consequences. According to doctors, present day parents often want to control risks more than what is considered justified or acceptable. People s hopes to anticipate the health and normality of their future children have exceeded the limits offered by medicine. Individualization of the government of heredity is closely linked to a process that is termed as depolitization. The concept refers to disembedding of medical genetics from its social contexts. Prenatal screening is regarded to be based on individual choice facilitated by neutral medical knowledge. However, prenatal screening within maternity care also has its basis in health policy aims and economical calculations. Methodological basis of the study lies in Michel Foucault s writings on the history of thought, as well as in science and technology studies.
 • Juslin, Jarmo (Helsingfors universitet, 2013)
  Luottamus on pidentyvän elintarvikeketjun ja globalisaation vuoksi yhä tärkeämpi tekijä elintarvikkeiden ostopäätöksissä. Kuluttajakäyttäytymisen mallissa luottamus sisältyy kuluttajan ominaisuuksien kanssa ”mustaan laatikkoon”, jonka toimintaa ja mekanismeja ei täysin tunneta. Kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavia henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat demografisten muuttujien lisäksi muun muassa elämäntyyli ja minäkuva. Luottamus littyy malliin psykologisena ominaisuutena, uskomuksina ja asenteina. Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa kuluttajan luottamukseen elintarvikkeisiin ja ruokaan sekä elintarvikeketjun toimijoihin vaikuttavia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tarkasteltaviksi henkilökohtaisiksi ominaisuuksiksi valittiin ruuan ostopäätöksiin vaikuttava ruokaan liittyvä elämäntyyli ja minäkuvaan liittyvä elämänasenne. Luottamusta mitattiin de Jongen ym. (2007) instrumentilla, ruokaan liittyvää elämäntyyliä Grunertin (1993) työhön perustuvasta Food Related Lifestyle (FRL) -instrumentista (Scholderer ym. 2004) tutkimusta varten sovelletulla typistetyllä mittarilla ja elämänasennetta Anthonyn (2003) TEAM-mittarilla. Tutkimus toteutettiin internet-pohjaisena kyselynä. Näytteen 233 vastaajasta, joista valtaosa oli suomalaisia korkeakouluopiskelijoita, pystyttiin tunnistamaan neljä ruokaan liittyvältä elämäntyyliltään erilaista ryhmää, jotka myös poikkesivat elintarvikkeisiin ja elintarvikeketjun toimijoihin kohdistuvan luottamuksen osalta tosistaan. Tutkimuksessa löytyi aiempien tutkimusten tapaan merkkejä siitä, että optimismilla ja pessimismillä on vaikutusta luottamukseen. Löydettiin myös selkeä uusi yhteys luomun ja luonnollisuuden arvostamisen, kasvisruokavalion noudattamisen, matalan optimismin, korkean pessimismin ja yleisesti alhaisen luottamuksen väliltä. Elämänasenteen osalta tutkimuksessa ei löydetty merkittäviä yhteyksiä, mikä johtunee osaltaan TEAM-mittarin teknisen toteutuksen ongelmista. Signaaleja näiden yhteyksien olemassaolosta kuitenkin saatiin, minkä vuoksi elämäntyylin, luottamuksen ja myös elämänasenteen välistä dynamiikkaa olisi hyvä tarkastella tulevissa tutkimuksissa vielä lähemmin.
 • Ahti, Leo (Helsingin yliopisto, 2015)
  Kiinnostus verkkokauppaa kohtaan ja sieltä ostaminen on kasvanut jatkuvasti, mikä on myös vaikuttanut yritysten mielenkiintoon tarjota elintarvikkeita kuluttajille verkkokauppakanavan kautta. Ruoan ostaminen verkkokaupasta pitää sisällään monia erityispiirteitä, joita ruoan verkkokaupan toimijan pitää pystyä tunnistamaan ja ottamaan huomioon, jotta kuluttajille pystytään tarjoamaan heidän tarpeitaan tyydyttävä kokonaisuus Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa ruoan verkkokaupan ominaisuuksien ja elämäntyyli-tekijöiden vaikutuksia todennäköisyyteen ostaa ruokaa internetin kautta. Verkkokaupan ominaisuuksia, hyötyjä ja haittoja tarkasteltiin useiden eri tutkimusten pohjalta, sekä yrityksen että kuluttajan näkökulmista. Näiden ostamiseen vaikuttavien ominaisuuksien lisäksi kartoitettiin muuan muassa Wilson-Jeanselmen ja Reynoldsin (2006) tutkimuksessa esille tuotuja ruoan verkkokaupan sisältötekijöitä ja pyrittiin selvittämään näiden vaikutuksia ruoan verkko-ostamiseen vaikuttavina tekijöinä. Kaikki nämä ominaisuudet ja tekijät vaikuttavat yhdessä Balasubramanianin ym. (2005) esittelemän hyötyperusteisen kanavavalinnan mallin sekä ostopäätöksentekoprosessin (Kotler & Armstrong 2013; Solomon ym. 2014) kanssa verkkokauppa-kanavan valintaan, ostokäyttäytymiseen että todennäköisyyteen ostaa ruokaa internetistä. Verkko-ostamiseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin yleisesti ruoan ostamiseen ja kulutukseen vaikuttavia tekijöitä (mm. Luomala 2005; Roos 1998) sekä alun perin Grunertin ym. (1993) esittelemää ruokaan liittyvää elämäntyyliä. Ruokaan liittyvää elämäntyyliä (Food Related Lifestyle, FRL) mitattiin tutkimuksessa Sholdererin ym. (2004) kehittämän FRL-instrumentin avulla, jota tätä tutkimusta varten supistettiin ja muokattiin vastaamaan paremmin ruoan verkko-ostamisen tutkimista. Tutkimusnäytteen 175 vastaajasta, joista suurin osa oli nuoria korkeakouluopiskelijoita, pystyttiin tunnistamaan viisi ruokaan liittyvältä elämäntyyliltään sisäisesti homogeenista, mutta toisistaan poikkeavaa ryhmää. Näitä ryhmiä verrattiin muihin tutkimuskohteisiin, kuten internetin käyttöön, aikaisempiin kokemuksiin ruoan verkkokaupasta, sekä ruoan verkkokaupan ominaisuuksiin ja sisältötekijöihin. Tutkimuksen avulla pyrittiinkin selvittämään sekä koko vastaajajoukon että tunnistettujen FRL-elämäntyyliryhmien käyttäytymistä ja arvostuksia ruoan verkkokaupassa.
 • Somppi, Mari (2008)
  Tutkielmassa tarkastellaan asunnottoman ihmisen elämänkaarta asunnottoman itsensä näkökulmasta ja hänen itsensä sanoin. Tutkimustavoitteena oli päihdeongelmaisen asunnottoman miehen elämänkulkuun vaikuttaneiden asioiden selvittäminen. Teoreettisia avainkäsitteitä ovat olleet miestutkimus, biograafinen tutkimus, identiteetin rakentuminen ja asunnottomuus. Tutkielmaa varten on kerätty 11 asunnottoman helsinkiläisen miehen elämäkertaa. Asunnottomat miehet on tavoitettu kahdesta helsinkiläisestä hoitokodista. Aineisto muodostui tutkittavien itse kirjoittamista omaelämäkerroista. Analyysin olen tehnyt nostamalla aineistosta esiin keskeisiä teemoja. Tutkittujen ikäjakauma oli 24 - 59 vuotta. Elämäkertojen painopisteet elämänalueilla painottuivat lapsuudenkokemuksiin, päihteisiin, asunnottomuuteen, psyykkisestä voinnista kuvaaviin kertomuksiin sekä avun hakemiseen. Tutkimuksen kautta nousi esille kuva asunnottoman miehen elämätarinaa muovaavista asioista, joista ensisijaisena olivat mieskuvan rakentuminen ja varhaislapsuuden kokemusten merkitys identiteetin rakentumiselle. Kirjoitusten taustalta välittyi huono minäkuva, johon liittyy identiteetin, huonon itsetunnon ja vääristyneen minäkuvan problematiikkaa. Yhteiskunnan taholta tuleva miesten pärjäävyyden odotus aiheutti muun muassa sen, että avun hakeminen viivästyi. Kirjoittajien asunnottomuus nivoutui yhteen muiden elämässä olevien ongelmien kanssa. Päihteet, työttömyys, irralliset ihmissuhteet ja satunnaiset työsuhteet sekä mielenterveysongelmat lomittuivat ihmisten elämässä ongelmavyyhdiksi. Lisäksi esille nousi yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamia syrjäytymistä lisäävien tapahtumien vaikutus kirjoittajien elämässä. Tärkeimpinä lähteinä tutkielmassa on käytetty Riitta Granfeltin (1998) tutkimusta Kertomuksia naisten kodittomuudesta, Anni Vilkon (1997) tutkimusta Omaelämänkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta, Vilma Hännisen (2000) tutkimusta Sisäinen tarina, elämä ja muutos sekä Saara Karppisen (2002) selvitystä Erilaisuuden ja samanlaisuuden tarinat.
 • Soirala, Sanna (2001)
  Pro gradu -työssäni tutkin 1960-luvulla syntyneiden naisten elämäkertoja. Tutkimuksessani keskityn tarkastelemaan naisten kuvauksia opinnoista, työstä, parisuhteesta ja äitiydestä. Aihepiirien analysoinnissa keskityn tarkastelemaan sitä, miten naiset kuvaavat elämässään tekemiään valintoja. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää sitä, missä määrin naisten puhetapa on modernia, individualistista. Lisäksi pyrin tarkemmin selvittämään sitä, miten individualistinen puhe tulee kirjatuksi näihin elämäkertoihin, missä sen sijaan korostuu ei-individualistinen puhe, jossa valintoja kuvataan ennemminkin oman kontrollin ulkopuolelta määräytyvinä. Tutkimusaineistonani on kymmenen elämäkertaa, jotka olen valinnut elämäkertakirjoituskilpailuun Satasärmäinen nainen (1990) osallistuneiden joukosta. Kiinnostuksen kohteenani ovat elämäkerroissa kuvatut valinta- ja ratkaisutilanteet. Tutkimukseni keskittyy naisten puheessa siihen, millä tavalla naiset kuvaavat päätymistään tiettyyn koulutukseen ja ammattiin, tai miten he kuvaavat parisuhdettaan ja äidiksi tuloaan. Ovatko he nykyisessä elämäntilanteessaan ikään kuin sattuman kautta, vai onko heidän nykyinen tilanteensa ennemminkin suunnitelman tulosta? Modernin elämän ja yksilön luonnehdinnoissa korostuvat yksilön valintojen mahdollisuuksien runsaus ja vapaus tehdä omia valintoja. Siten tapa, jolla valinnoista elämäkerroissa kerrotaan toimii kriteerinä luokitellessani puhetta niin individualistiseksi kuin ei-individualistiksi puheeksi. Työssäni on kyse kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Modernia aikaa ja elämää käsittelevästä sosiologisesta kirjallisuudesta haen kriteerit sille, mitä individualistisella puheella tarkoitetaan. Aineistoa analysoin diskurssianalyysin keinoin. Aineistossa valintatilanteisiin liittyvässä kerronnassa esiintyi sekä individualistista että ei-individualistista puhetta. Modernin elämän luonnehdinnoissa korostetaan yksilön individualistisuutta, vapautta tehdä itse omaa elämäänsä koskevat päätökset. Yllättävän usein elämäkerroissa valintatilanteet kuvattiin kuitenkin sellaisina, etteivät ne olleet seurausta kirjoittajan itsensä tietoisesta valinnasta, vaan johtuivat pikemminkin muista syistä. Sekä moderni että ei-moderni näkyvät omassa aineistossani; modernisuus lähinnä suunnitelmallisuutta sekä itsensätoteuttamista koskevassa puheessa. Ei-moderni sen sijaan erityisesti viittauksissa kohtalon, tunteen tai auktoriteetin vaikutuksiin valintoja tehdessä. Oma tutkimukseni vahvistaa siten sosiologien esittämää tulkintaa modernin ja ei-modernin samanaikaisuudesta ja yhteenkietoutumisesta. Kumpikin - sekä moderni että ei-moderni - saavat aineistossa merkittävän sijan. Huolimatta siitä, että individualistisuudesta kertovan puheen asema aineistossa on hyvin vahva, monista valintatilanteista kerrotaan kuitenkin ikään kuin ne olisivat oman kontrollin ulkopuolisia. Siten tarinoista välittyy kuva elämästä, joka usein on sekä omissa että muissa käsissä.