Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 4282-4301 of 26183
 • Pietilä, Hannu Jyrki (1975)
 • Raerinne, Jani Petteri (2003)
  Tarkastelen tutkielmassani erityistieteiden lakiyleistyksiä, jotka tekee ongelmallisiksi se, että niillä on poikkeuksia. Tavallisin tieteenfilosofian tapa reagoida erityistieteiden lakiyleistyksien poikkeuksiin on rakentaa nämä ceteris paribus -lakeina liittämällä lakiyleistyksiin ceteris paribus -ehtolause. Tämän ceteris paribus -ehtolauseen tehtävänä on sekä suojella näin muodostuvia ceteris paribus -lakeja niiden poikkeuksilta siten, että ko. laki pätee ceteris paribus (”joidenkin muiden asioiden ollessa poissa, samalla lailla ja/ tai normaalisti”) että sallia näille ceteris paribus -laeille poikkeuksettomien lakien funktiot: selittäminen, ennustaminen, tuki kontrafaktuaaleille jne. Ceteris paribus -lakien ongelma on, että ei ole olemassa filosofisista näkemystä itse ceteris paribus -ehtolauseen merkityksestä, totuusehdoista tai sisällöstä, jolloin mikä tahansa voi toimia tällaisena ehtolauseena. Ja tämä ei vaikuta mielekkäältä, koska esim. biologian lait pätevät tällöin, ”paitsi jos X”; missä X:n paikalle voidaan lisätä mitä tahansa, mikä ei sitten väitteen mukaan ollut poissa, samalla lailla ja/ tai normaalisti. Eivätkä vain lait, vaan kaikki mielivaltaisetkin yleistykset voidaan suojata näillä epämääräisillä ceteris paribus -ehtolauseille, jolloin mikään ei falsifioi myöskään näitä jälkimmäisiä. Tarkastelen tutkielmassani useita ceteris paribus -ehtolauseen eksplikointiyrityksiä ja argumentoin, että ne ovat kaikki epäonnistumisia. Pyrin myös osoittamaan, että fysiikan lait eivät ole lakeja, joilla on poikkeuksia ja jotka täten pitäisi kvalifioida ceteris paribus -ehtolauseilla. Tarjoan tutkielmani viimeisessä luvussa ratkaisun alkuperäiseen erityistieteiden lakiyleistyksien poikkeuksien ongelmaan. Ratkaisu on kuitenkin, että hylkäämme erityistieteiden yleistyksien konstruoinnin ceteris paribus -lakeina ja otamme erityistieteiden yleistykset sellaisenaan – pelkkinä yleistyksinä. Tarkastelemme sitten näiden yleistyksien stabiiliusominaisuutta – niiden invarianssia, ja rakennamme ”lakien” funktiot invarianteista yleistyksistä ilman ceteris paribus -lakeja tai ylipäätään lainomaisia yleistyksiä. Tutkielmani tärkein johtopäätös on, että ei ole olemassa motivaatiota tai tarvetta erityistieteissä ceteris paribus -laeille ainakaan kolmesta syystä. Ensinnäkin, fysiikan lait ovat poikkeuksettomia lakeja. Lisäksi meille on tällaisille poikkeuksettomille laeille olemassa filosofisia näkemyksiä siitä, mitä nämä lait ovat ja miten ne toimivat kuten lakien odotetaan toimivan. Toiseksi, ei ole olemassa filosofista näkemystä siitä, mitä ceteris paribus -lait ovat tai näkemystä siitä, miten nämä lait toimisivat kuten oletamme lakien toimivan. Kolmanneksi, on kuitenkin näkemys siitä, miten erityistieteen invariantit yleistykset toimivat, kuten oletamme lakienkin toimivan.
 • Nuutinen, Johanna (Helsingin yliopisto, 2015)
  The main purpose of this study was to find out what kind of means the home economic teachers use to ease pupils who need support in the learning process. The goal of this study was learn how information of the support needed was transferred to teacher and to learn what kind of additional resources are available. In addition, this study focuses on teachers’ reactions to integrate the pupils in a normal teaching situation. Also this study focuses on tools that teacher education offers to meet pupils needing special support. The data for the qualitative study were collected during the spring 2014 in two separate stag-es: by collecting critical incidents and semi-structured interviews. The data were collected by discretionary sampling. Ten home economics teachers working in Pirkanmaa and Uudenmaa region took part in this study. The data were analyzed by qualitative content analysis. According to the main outcome, pupils are heterogeneous groups and the need for support varies from minor to major. The main problems areas for pupils according to teachers are learning and behavioral problems. Also social and psychological problems have increased. The information of support needed among new students was transferred from class teacher to home economics teacher but in some cases the need for support was noticed during clas-ses. Teachers have several means to support pupils’ learning. For example, the teachers used demonstrative means, graphic guidance and they split working stages into smaller de-tails. Sometimes it was also possible to get a supportive person into the classroom. The teachers used more time and effort to evaluate the pupils in need of assistance and assigned more practical tasks for them. The communication between teacher and parent is very im-portant according to the interviewees. The idea of integration of the pupils needing support into the normal teaching program is good, but to bring this into practice is challenging. According to the teachers their education did not give them the tools needed in teaching special pupils. Many teachers would like to have more practical guidance to support their teaching methods. Hopefully the findings of this study will raise discussion and help the newly graduated home economics teachers to meet special pupils at their work in the future.
 • Suhonen, Eira (Helsingin yliopisto, 2009)
  How toddlers with special needs adjust to the daycare setting A multiple case study of how the relationships with adults and children are built The aim in this study is to describe how toddlers with special needs adjust to daycare. The emotional well-being and involvement in daycare activities of toddlers are especially investigated in this study. The relationship and how it is built between an adult and a child, a child and a child is examined. The daycare is examined through the socio-cultural theory as a pedagogical institution, where the child adapts by participating in social and cultural activities with the others. The development of the child is the result of the experiences that are gained through the constant relationship between the child, the family and social context. By the attachment theory the inner self-regulation, that allows the child safely adapt to new situations, develops most in the relationship between the child under 3years of age and the attending adult. The relationships between toddlers in daycare are usually built by the coincidental encounters in play and daily activities. In these relationships, the toddler gets the information of themselves and the other children. The complexity of the rules in the setting that organize the social action is challenging for the children and they need constant support from the adults. The participants of the study were five toddlers with special needs. When applying to daycare they were less than three years old and they got the specialist statement for their special needs, and the reference for daycare. The children were observed by recording their attending in the daycare once in the 3-4 months from the first day in daycare. Approximately 15 hours of material that was analysed with the Transana-program. The qualitative material was analysed by first collecting a descriptive model that explains and theorises the phenomenon. By the summery of the narrative it is placed a hypothesis that is tested by quantitative methods using correlations and variance analyses and general linear modeling that is used to count the differences between repeated measures and connections between different variables. The results of the study are built theoretically for the consistent conception between the theory and the findings in research. The toddlers in the study were all dependent on the support given by the adults in all the situations in the daycare. They could not associate with the other children without the support of the adults and their involvement in activities was low. The engagement of an adult in interaction was necessary for the children’s involvement in activities, and the co-operation with the other children. The engagement of teachers was statistically significantly higher than the engagement of other professions.
 • Pekkarinen-Keto, Sirkku (2005)
  Pro-gradu tutkimuksen kohteena on koululaisten iltapäivätoiminta erityistä tukea tarvitsevien lasten hyvinvointia lisäävänä ja syrjäytymistä ehkäisevänä palveluna. Lasten hyvinvointia tarkastellaan Williamsin ja Popayn hyvinvointimallin avulla lapsen subjektiviteetin ja yhteiskunnan palvelujärjestelmän tasolla. Mikro- ja makrotason palveluja arvioidaan positiivisen diskriminaation näkökulmasta. Positiivinen diskriminaatio on erityisen tuen antamista niille, jotka ovat suuremman tuen tarpeessa. Empiirisenä osuutena on case-tutkimus Eerika ja Eevertti - projektista, joka oli iltapäivätoiminnan hanke erityistä tukea tarvitseville lapsille ja ns. tukilapsille. Aineistona on kuuden iltapäivätoimintaa osallistuneen lasten vanhempien puolistrukturoidut haastattelut, neljälle projektin työntekijälle suoritettu strukturoitu kysely sekä lasten ja työntekijöiden toiminnan havainnointi kerhotilanteessa ja kesäleireillä. Tutkimuksen mukaan lapselle on luotava tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia aktiiviseen ja aloitteelliseen osallisuuteen. Sosiaalisen integraation myötä syntyy toisten hyväksymistä ja myönteisiä sosiaalisia suhteita lasten välille Henkilökunnan erityisosaamisen voi rinnastaa sosiaalityön ammatillisiin vaatimuksiin ja siihen sisältyy hiljainen tieto ja kyky reflektoida omaa toimintaansa. Tutkimus osoitti, että erityistä tukea tarvitsevien lasten iltapäivätoiminnassa keskeiset laadulliset tekijät ovat lapsilähtöinen toimintakulttuuri, turvallisuuden tunne, toiminta integroidussa pienryhmässä, henkilökunnan ammatillinen osaaminen ja vanhemmuuden tukeminen. Teoreettinen tarkastelu osoitti, että lasten yksinolo ja turvattomuus ovat heidän hyvinvointiaan uhkaavia tekijöitä. Lapsuuden riskitekijöitä voidaan ottaa huomioon ja luoda palveluja, jotka ennaltaehkäisevät lasten syrjäytymistä. Hyvinvointimallin makrotasoa tutkimuksessa edustaa keskustelu hyvinvointivaltion kriisistä, julkisten palveluiden vähenemisestä ja kuntatalouksien vaikeuksista. Lasten palvelut ovat heikentyneet 1990-luvun laman jälkeen ja niiden järjestäminen on osittain siirtynyt kansalaisyhteiskunnan tehtäväksi. Koululaisten iltapäivätoiminnasta on vihdoinkin säädetty lailla, mutta toiminta ei ole subjektiivinen oikeus erityistä tukea tarvitseville lapsille. Kunnat voivat järjestää toimintaa niin halutessaan, mutta järjestämisvelvollisuutta ei ole. Positiivinen diskriminaatio toteutuu yksittäisissä lapsille suunnatuissa hankkeissa. Huonompien lähtökohtien kompensoiminen ylimääräisen tuen avulla ei ole vielä peruspalveluiden toimintaperiaatteena. Tietyille erityisryhmille valtion tulisi kuitenkin varmistaa universaalit palvelut joko lainsäädännön keinoin tai ohjaamalla kuntia voimakkaammin.Lasten palveluja ja lapsia tukevia toimintoja voitaisiin tulevaisuudessa säilyttää luomalla uusia yhteistyömalleja ja matalan kynnyksen toiminta- ja perhekeskuksia. Lasten syrjäytymistä ehkäisevän palvelujärjestelmän kehittäminen edellyttää ammattieettistä ja moraalista sitoutumista lasten hyvinvoinnin puolustamiseen ja positiivisen diskriminaation ajatukseen.
 • Niska, Inka (Helsingin yliopisto, 2015)
  The aim of the study was looking into the free playtime of children with special needs in a daycare setting. Children were filmed during a free playtime in a one integrated daycare group. Videos were analyzed by transana by using a BOR-form that observes the interactions between children. There were five main themes that cape up: the meaningfulness of actions, ways of communicating, role of the adult, role of the child with special needs in the group and the effect of the playmates. The play and actions of children with special needs seemed to be meaningful most of the times. There were group play as well as playing alone. The children with special need were divided in to two groups: children who spoke and those who didn’t. It was easier for speakers to get in to a group play and maintain the play with others. The play was more complex when played with a friend or a child without special needs. Adults reinforced the actions and worked as an interpreter of children with special needs. It was hard for the children who needed constant help from the adult, to have an influential part in a play. The children with special need were more of the followers than the influencers in a play. Over all the actions and behavior of the children without the special needs seemed to have important influence to the actions and behavior of the children with special needs. The role of the adult were to inforce the communication between the children.
 • Alijoki, Alisa (Helsingin yliopisto, 2006)
  The purpose of this follow-up study is to analyse stages of learning and teaching of children with special needs in pre-school and the first two grades of elementary school. The target group included 270 children with special needs. The three year follow-up period for each child began during the pre-school year, and continued until the spring of the second grade in elementary school. Various diagnoses were detected among children in the study group. The disorders were categorised in six classes: the developmentally delayed, children with language development disorder, children with emotional and behavioural disorders, children with attention deficit, children with other non-cognitive disorders and children with extensive developmental disorders. The study's starting point was the situation in pre-school: how the children were placed in pre-school, and what kinds of support they were offered? The purpose of the study was to describe how children with special needs move from different types of groups in pre-school to the different types of classes in the first two grades of elementary school. I also examined how well the children with special needs succeeded in the first two grades of elementary school. An additional purpose was to find out what connections there may be between the paths taken by children with special needs when they move from pre-school to elementary school, the types of support they get, and how they succeed academically in elementary school. The data were gathered mainly by means of questionnaires. In addition the children were studied by means of tests designed to estimate their academic skills at the end of the second grade. In analysing the data I used both quantitative and qualitative methods. Six paths were identified among the children in the study group, based on whether a child was in a group or a class given special teaching or in an ordinary group or class during pre-school and the first two grades of elementary school. In this study, about 53% of the children with special needs moved from pre-school to a regular class in elementary school, and about 47% of the children received special education in elementary school. Among the ordinary groups (n = 69) in pre-school the majority of children (73 %) moved to a regular class in elementary school. Among the children receiving special education (n = 201) in pre-school, 46% moved to a regular class in elementary school. That path turned out to be the one followed by the greatest number of children. Only rarely did children move from an ordinary group in pre-school to a special education class in elementary school. Examination of the results according to the children's transition paths also links together with the viewpoint of integration and segregation. This study indicates that in pre-school special education groups, a significantly greater number of methods supporting children's development were used than in the conventional education groups. The difference was at its greatest inconnection with the use of so-called special rehabilitation methods. A quite wide range of variation was observed in how the children succeeded in elementary school. Success in the tests designed to estimate the children's academic skills was poor for 31% of the children (n = 230) in the first grade study group. For 69 % of the children, however, success in the tests was at least satisfactory. In the second grade study group 34 % of the children (N = 216) got through all the three tests estimating academic skills acceptably. According to this study, a number of children with special needs require special support throughout pre-school and the first two grades of elementary school. The results show that if the children received special support during the pre-school year, a number were able to participate in regular education in elementary school. Keywords: a child with special needs, measures of support, transitions, achievements in school
 • Korsumäki, Johanna (Helsingin yliopisto, 2014)
  The target phenomenon of the study is the experiences of adoptive parenting and family life by those parents who has a child adopted from South Africa. The object of interest is the adoptive parenthood and the experience of the adoptive family's everyday life. In Finland the interest about international adoption is great. As a contact country, South Africa has steadily raised interest. My goal in this study together with the wide theory of adoptions and adoptive parents' personal experiences is to serve those parents who are considering participate to international adoption process and especially thinking to adopt a child from South Africa. The frame of reference of this research is qualitative and theory guiding. The theoretical background examines the nature of the adoption process, the various stages of the process, as well as jurisprudence and ethics through the process as part of the protection of children. The approach in this study is a narrative. I gathered the research data by writing quest for the adoptive parents. The data consists the total of the six subjective reports written by six adoptive parents whose children where born in South Africa. The study revealed how the adoption is a very strongly legal process which is closely linked to the authorities' actions. During the process of adoption, the adoptive applicants are required to make a number of informed choices. During this process related to every party – both children and parents – there are always present the changes, losses, and hopes. While examining and comparing the data it became clear how an adoptive parenting is pretty much the same as a biological parenthood. Despite this, the adoptive parenting is always at the same a time different and special. The challenges of the spectrum appears to be mostly: adoptive children with special needs and responding to those special needs, attachment relationship and sometimes in different ways racist encounters.
 • Vesanto, Elina (Helsingin yliopisto, 2015)
  The focus of this study is in private sector kindergartens early childhood special education in Helsinki; used procedures and current challenges from the point of view of special education. It has been studied how the supportive mechanisms and services of children with special needs have been organized in private kindergartens and what kind of choices these kindergartens make when selecting children or when special needs emerge and how the support is carried out. Additionally, It has been studied how the co-operation of public and private kindergartens work and how equal children are depending on whether they are customers of publicly or privately run services. The study also introduces methods how early childhood education in private kindergartens could be economically and functionally available possibility for all families, regardless of increased demand of special support. The study deals with a hot topic. The law about early childhood education is old (1973) and it is finally in process of being modernized. The discussion around its contents has been vivid in both academic publications and media. At the moment private kindergartens are responsible in about 8% of the national budget for early childhood education (2.6 billion €). The percentage is growing. Main material for the study consist of five interviews of professionals working in private kindergartens in Helsinki. The used method is closest to a half-structured interview, in which all interviewees were asked the same questions in flexible order. The narrative theme interviews were recorder. One person was interviewed at a time, except in one case where there were two people answering questions. Central findings of the study were that, as expected, there were hardly any children with special needs in privately run kindergartens. Amongst the applicants there had been children with special needs, but the families had been informed about the limited support possibilities and advised to turn to public early childhood services. The early childhood special education tool kit is vastly more inclusive in public than in private sector. One solution could be to increase the amount of local special education teachers that would working solely on private sector. This would make sure that children would have more equal possibilities to use their local kindergartens, despite the fact that those may be private, and be entitled to first class early childhood education – regardless of their special needs.
 • Tanayama, Tanja (2001)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten teknologiselta luonteeltaan erityyppisten innovaatioiden kehittämisprosessit poikkeavat toisistaan. Innovaation teknologista luonnetta kuvattiin kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin innovaatiot jaettiin niiden uutusarvon mukaan radikaaleihin ja inkrementaalisiin innovaatioi-hin. Tämän lisäksi innovaatiot eroteltiin niiden kompleksisuuden mukaan monimutkaisiin ja yksinkertaisiin innovaatioihin. Probit-malleja soveltamalla tutkittiin, minkälaisia systemaattisia eroja on radikaalien innovaatioiden kehittämisprosessissa verrattuna inkrementaalisten innovaatioiden kehittämiseen sekä monimutkaisten innovaatioiden kehittämisprosessissa verrattuna yksinkertaisten innovaatioiden kehittämiseen. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli eri innovaatioteorioita käsittelevä kirjallisuus. Tutkimuksessa tarkastellut kehitysprosessiin liittyvät tekijät voidaan jakaa innovaatiokohtaisiin- ja yritys- tai sektorikohtaisiin tekijöihin. Innovaatiokohtaiset tekijät liittyvät siihen, mistä innovaatioidea on alunperin lähtöisin, minkälainen yhteistyö on ollut tärkeää innovaation kehittämiselle sekä minkälainen rooli julkisella rahoituksella on ollut innovaation kehittämisessä. Yritys- ja sektorikohtaiset tekijät puolestaan liittyvät innovaation kehittäneen yrityksen osaamispohjaan, kokoon sekä yrityksen toimintaympäristöön. Tutkimus perustui VTT Teknologian tutkimuksen ryhmän keräämään innovaatioaineistoon. Innovaatio-aineisto sisältää perustiedot noin 1600 Suomessa kehitetystä innovaatiosta, jotka on kaupallistettu pääosin 1980- ja 90-luvuilla. Tätä perustietokantaa on täydennetty noin 800 innovaatiota käsittävällä kyselyaineistolla, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa kunkin innovaation kehitysprosessista. Tutkimuksessa käytettiin 768 innovaation joukkoa tästä kyselyaineistosta, johon yhdistettiin yrityskohtaisia tietoja. Tuloksissa nousi esille tiede- ja teknologiayhteisön merkitys, kun kehitetään radikaaleja tai monimutkaisia innovaatioita. Tieteellisten ja teknologisten läpimurtojen merkitys sekä yhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa korostuivat sekä radikaalien että monimutkaisten innovaatioiden kehittämisessä. Sen sijaan pääosin kilpailullisista paineista syntyneet innovaatiot olivat todennäköisemmin inkrementaalisia. Radikaalien ja monimutkaisten innovaatioiden taustalta erottuivat myös julkiset tuotekehitystuet. Toimintaympäristö, jossa innovaatio on kehitetty näyttäisi omalta osaltaan vaikuttavan innovaation teknologiseen luonteeseen. Teknologisissa mahdollisuuksissa on sektorikohtaisia eroja, jotka heijastuvat innovaatiotoiminnan luonteeseen - erityisesti innovaatioiden kompleksisuuteen. Sektorin suotuisa taloudellinen kehitys puolestaan näyttäisi edesauttavan monimutkaisten innovaatioiden kehittämistä ja tarjoavan laajemman tuotedifferentiaation kautta tilaa inkrementaalisille innovaatioille.
 • Riihimäki, Minna (2013)
  Tutkimuksen ensimmäisen osan tarkoituksena oli selvittää erilaisia eriyttämisen tapoja ja käytänteitä, sekä eriyttämisen vaikuttavuutta. Lähteinä käytettiin aikaisempaa tutkimusta ja kirjallisuutta eriyttämisestä. Eriyttämisellä tarkoitetaan kaikkeen opetukseen kuuluvia keinoja huomioida oppilaiden ja opetusryhmien erilaiset tarpeet. Eriyttämisellä pyritään luomaan kaikille oppilaille tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää itseään ja oppia uutta. Opetusta voidaan eriyttää opetettavan sisällön valinnan, syvyyden ja laajuuden suhteen, opetusjärjestelyjen ja käytetyn ajan suhteen, opetusmenetelmien, työtapojen ja materiaalin suhteen, sekä arvioinnin ja palautteen antamisen muotojen suhteen. Lahjakkaiden eriyttämistä käsiteltiin myös erikseen: kuinka heidän opetustaan voi rikastuttaa luokkahuoneessa ja mitä mahdollisuuksia on lahjakkaiden koulun ulkopuoliseen eriyttämiseen. Tutkimuksen toisessa osassa tarkoituksena oli idea-tasolla antaa esimerkkejä seitsemännen luokan alun, lukuja ja laskutoimituksia jakson, opetuksen eriyttämiseen. Opetusta on hyvä muokata pienin askelin, ideat opittuaan ja omaksuttuaan eriyttämistä on helpompi soveltaa myös jatkossa. Käytäntö näyttää kullekin oppilaalle ja opetusryhmälle parhaiten toimivat eriyttämisen tavat. Eriyttämisen suunnittelussa korostuu jatkuvan arvioinnin merkitys sekä ydinasioiden tunnistaminen. Eriyttäminen on opetuksen väline, ei päätarkoitus. Opetusta eriyttämällä voidaan nostaa oppimismotivaatiota, vaikuttaa positiivisesti työrauhaan sekä suoda kaikille oppilaille oppimisen ilo. Opettajan positiivinen asenne eriyttämiseen vaikuttaa kokemukseen eriyttämisen haasteellisuudesta, myönteisellä asenteella eriyttämistä ei koeta liian haastavaksi. Opetuksen eriyttämisen tarpeen arvioimisen ja suunnittelun avuksi voi hyödyntää eriyttämisen laatukriteeristöä (Rock et al, liitteenä).
 • Bernelius, Venla (Helsingin yliopisto, 2013)
  The differentiation of public schools and the growing popularity of school choice in Helsinki have become widely discussed issues in Finland marked by internationally acclaimed PISA-results during recent years. At the same time researchers have documented a noticeable growth in the spatial socioeconomic and ethnic segregation within the city. The aim of this doctoral thesis is to analyse the effects of growing spatial segregation to schools and study the mechanisms by which the differentiation of schools and individual pupils outcomes is connected to the changing socio-spatial structure of the city. The theoretical standpoint is one of the central questions in the field of urban geography: the way in which urban socio-spatial structure affects individuals and social processes. The main research question is, whether internationally described processes of urban segregation and school segregation can be shown to operate also in the egalitarian Finnish context, and whether there are signals of neighbourhood effects or school effects within the neighbourhoods and schools of Helsinki. The quantitative research has been conducted through several individual research designs, which have been designed to focus on the key mechanisms linked to processes of segregation. The research shows that the changing patterns of spatial socioeconomic and ethnic differentiation have a profound effect to the conditions in which the urban schools operate, especially through the differentiation of the schools student base. Similarly the schools reputation and popularity are connected to the socio-spatial characteristics of the neighbourhoods in ways which shape school choices and housing choices the made by educationally motivated families. One of the key observations is that the rejection of schools in relatively disadvantaged neighbourhoods is particularly consistent. The results provide evidence of processes of segregation in the neighbourhoods and schools in Helsinki, as well as suggest that there is a possibility of a trend of polarisation through the relative disadvantage and advantage of certain neighbourhoods and schools in the observed processes. The interconnected developments can affect both urban schools and neighbourhoods in the future, if the (un)popularity of certain schools influences not only the school choices, but also the housing choices of urban families.
 • Immonen, Sanna (2014)
  Tässä kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan koirien kolmen yleisen käytösongelman, eroahdistuksen, äänipelkojen ja pakko-oireiden taustoihin. Jokainen eläinlääkäri joutuu tekemisiin koirien käytösongelmien kanssa, mutta käytösongelmiin liittyvä opetus on eläinlääkäreiden perustutkinnossa hyvin vähäistä. Eläinlääkärit joutuvat kartoittamaan sairauksia käytösongelmien taustalta, vastaamaan asiakkaiden esittämiin kysymyksiin käytösongelmiin liittyen ja pahimmillaan lopettamaan koiria käytösongelmien vuoksi. Eläinlääkäreillä olisi siis merkittävä tilaisuus opastaa käytösongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa ja tätä kautta parantaa koirien hyvinvointia. Ehkäisemällä koirien lopetuksia käytösongelmien vuoksi säästetään koiran henki ja maksava asiakas. Ongelmien ennaltaehkäisy ja hoito lähtee aina taustojen ymmärtämisestä, mihin tarpeeseen tämän tutkielman tuottama tieto vastaa. Rotujen käyttäytyminen poikkeaa toisistaan merkittävästi ja lisäksi ympäristötekijät vaikuttavat aina sikiöajasta aikuisuuteen saakka. Ravitsemuksella, hormoneilla, varhaisella käsittelyllä ja sosiaalistamisella on vaikutuksia yksilöiden käyttäytymiseen ja ongelmakäytösten esiintyvyyteen. Kaikki kolme käytöshäiriötä liittyvät läheisesti toisiinsa. Äänipelko on yleistä sekä eroahdistuksesta että pakko-oireista kärsivillä koirilla. Lisäksi sekä eroahdistuksen että pakko-oireiden taustalla on serotonergisen ja dopaminergisen järjestelmän häiriöitä. Perinnöllisen komponentin vuoksi tietyt rodut ovat alttiimpia äänipeloille ja pakko-oireille, ja esim. pakko-oireisilta kupeen/peiton imeskelijöiltä on paikannettu riskialleeli. Sen sijaan eroahdistukselle ei ole todettu rotualttiutta. Luonteeltaan eroahdistuskoirien on todettu olevan pessimistisempiä ja pakko-oireisten arempia kuin terveet verrokit. Eroahdistuskoirilla muutokset omistajan kanssa vietetyssä ajassa olivat selvästi laukaisevana tekijänä, kun taas pakko-oireisilla käytöksen laukeaminen liittyy usein toimettomuuteen tai kiihtymiseen. Eroahdistus ja äänipelko ovat myös oireiltaan hyvin samankaltaiset. Koiran alkuperällä, rodulla tai sukupuolella ei näyttäisi olevan yksiselitteistä vaikutusta eroahdistuksen tai äänipelkojen syntyyn. Pakko-oireiden on todettu esiintyvän useammin uroksilla ja pentuajan hoivalla ja vieroitusiällä on havaittu olevan merkitystä. Samoin vitamiinilisät, erityisesti B6-vitamiini näyttäisi suojaavan pakko-oireilta. Eroahdistus- ja äänipelkoisilla koirilla steriloinnilla tai kastroinnilla ei ole havaittu olevan kiistatonta vaikutusta, mutta pakko-oireisilla nartun sterilointi saattaa suojata käytöshäiriöltä. Monet tärkeät asiat ovat siis tapahtuneet ennen kuin koiranpentu päätyy uudelle omistajalleen eli kasvattajan vaikutus pennun tulevaan elämään on merkittävä. Kasvattaja päättää jalostukseen käytettävän geneettisen materiaalin, valitsee emälle ja pennuille syötettävän ruuan ja on vastuussa pentujen kokemusten määrästä ja laadusta. Omistajalle jää vastuullinen valinta sopivan rodun ja kasvattajan löytämisestä sekä sosiaalistamisen jatkamisesta pennun saavuttua.Vaikuttavista ympäristötekijöistä, kuten ruokinnan ja varhaisen käsittelyn vaikutuksista ongelmakäytösten syntyyn löytyi yllättävän vähän tietoa. Nyt koottua tietoa voidaan kuitenkin hyödyntää kasvattajien ja omistajien neuvonnassa ja katsauksesta saa monipuoliset pohjatiedot kyseisten käytösongelmien tunnetuista taustoista.
 • Taanila, Mariella (2014)
  Työikäisten keskuudessa esiintyy sosioekonomisia terveyseroja, mutta mitä sosioekonomisille terveyseroille tapahtuu siirryttäessä ansiotyöstä vanhuuseläkkeelle? Eläkkeelle siirtymistä ja sen luonnetta on tutkittu aikaisemmin, mutta tutkimusta nimenomaan ansiotyöstä vanhuuseläkkeelle siirtyvien sosioekonomisista terveyseroista on vähän saatavilla. Tässä työssä tutkin muuttuvatko sosioekonomiset terveyserot ansiotyöstä vanhuuseläkkeelle siirryttäessä ja mitkä tekijät selittävät mahdollista muutosta. Lisäksi pohdin onko eläkkeelle siirtyminen tasa-arvoistavaa terveyden näkökulmasta. Aineistona on Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osaston keräämä Helsinki Health Study –aineisto, jossa tutkitaan Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Peruskysely on kerätty vuosina 2000–2002 ja seurantakyselyt vuosina 2007 ja 2012. Peruskysely on lähetetty henkilöille, jotka ovat olleet vuosina 2000–2002 40-, 45-, 50-, 55- ja 60-vuotiaita. Peruskyselyn vastausprosentti on 67 (N=8960) ja seurantakyselyn vastausprosentti on 83 (N=7332). Tutkimuksessani käytän vuosien 2000–2002 ja 2007 aineistoja ja mielenkiinnon kohteenani ovat olleet vastaajat, jotka ovat peruskyselyssä olleet vähintään 55-vuotiaita ja työssä käyviä. Seurantakyselyn osalta olen jakanut aineiston kahtia vanhuuseläkkeelle siirtyneisiin ja työssä jatkaneisiin. Työssä jatkavat toimivat tutkimuksessani vertailuryhmänä vanhuuseläkkeelle siirtyville vastaajille, jotta pystyn vertaamaan paremmin eläkkeelle jäämisen vaikutusta sosioekonomisiin terveyseroihin. Selittäviä tekijöitä on tutkittu ainoastaan vanhuuseläkkeelle siirtyvien vastaajien keskuudessa. Menetelmänä käytän yleistä lineaarista mallia ja terveyden mittarina fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä, joka on pelkkää terveyttä laajempi käsite. Analyysit on tehty erikseen miehille ja naisille. Fyysisellä toimintakyvyllä mitattuna sosioekonomiset terveyserot kapenivat, mutta eivät hävinneet kummallakaan sukupuolella ansiotyöstä vanhuuseläkkeelle siirryttäessä. Psyykkisellä toimintakyvyllä mitattuna naisten sosioekonomiset terveyserot olivat lievästi käänteisiä, mutta miehillä erot hävisivät. Naisilla sosioekonomisten terveyserojen muutosta selittivät ainoastaan työolot niin fyysisellä kuin psyykkisellä toimintakyvyllä mitattuna. Miesten keskuudessa selittäviä tekijöitä löytyi ainoastaan psyykkisellä toimintakyvyllä mitattuna. Miehillä siviilisääty, tulojen muutos, sosiaaliset suhteet ja elintavat selittivät muutosta.
 • Strömberg, Juha-Pekka (2013)
  Pohjoismainen hyvinvointivaltiomalli rakentuu vahvalle käsitykselle sosiaaliturvan universaaliudesta muun muassa tasavertaisuudesta ja mahdollisuuksien tasa-arvosta. Tarkemmassa tarkastelussa yhteiskuntamallimme palvelujärjestelmineen ei kuitenkaan tähän kaikissa kohdin pysty. Äiteihin verrattuna isien heikommalta näyttävä asema avioerotilanteissa suhteessa oman lapsen huoltajuuteen on tästä yksi esimerkki. Median ja tutkimusten antaman tiedon mukaan yhä useampi mies ja isä haluaa nykyisin kuitenkin olla aktiivisempana osana lastensa elämää myös eron jälkeen. Tästä huolimatta isät kokevat edelleen toistuvasti jäävänsä erotilanteessa toissijaiseen asemaan suhteessa lasten äitiin avio- ja avoeroprosesseihin liittyvissä huoltajuus- ja tapaamiskiistoissa. Tutkimus tarkastelee suomalaisten ero- ja etä-isien asemaa kansalaisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli tuoda esille, minkälaista sosiaalista kansalaisuutta erilaiset näkemykset ja kokemukset suomalaisten eroisien asemasta rakentavat. Tutkimus oli aineistolähtöinen, mutta pohjautui myös aiempaan isyyteen, erovanhemmuuteen ja sosiaaliseen kansalaisuuteen liittyvään tutkimukseen ja eri teorioiden antamaan esiymmärrykseen. Tutkimuskirjallisuuden kansalaisuutta koskeva keskustelu liittyy mm. T.H. Marshallin, Talcott Parsonsin ja Keith Faulksin kansalaisuutta koskevaan kirjallisuuteen. Isyyden osalta tutkimuksessa esitellään suomalaisen isyyden murrosta patriarkaalisesta isyydestä kohti joustavampia isyyskäsityksiä ja mm. perheroolien muuttumista. Tutkimusaineisto koostui kahdesta eri aineistosta: Erovanhemmuuskirjoitukset 2011–2012 -aineistosta ja Helsingin Sanomien eroisyyttä ja erovanhemmuutta koskevista artikkeleista ja mielipidekirjoituksista vuosilta 2009–2012. Aineiston analyysiä tehtiin laadullisella sisällönanalyysillä ja teemoittelemalla tutkimusaineistosta esille nousseita aiheita. Ero- ja etä-isien sosiaalinen kansalaisuus näyttää rakentuvan siitä osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokonaisuudesta, jonka kehys rakentuu ero- ja etä-isyyden konkreettista toteuttamista määrittelevien eri kenttien toiminnan ja vuorovaikutuksen mukaan. Näitä kenttiä ovat tämän tutkimuksen mukaan lainsäädäntö, sosiaali- ja terveyspalvelut ja kulttuurisesti yleistyneet käsitykset sukupuolesta, vanhemmuudesta ja mm. lapsen edusta ja kehityksellisistä tarpeista. Ero- ja etä-isyyden voidaan katsoa tämän tutkimuksen valossa toteutuvan ja rakentuvan tässä kehyksessä. Kansalaisuuden näkökulmasta lainsäädännön kentän osalta merkityksellistä näyttäisi olevan se, miten isät kokevat lainsäädännön tukevan tai heikentävän heidän mahdollisuuksiaan toteuttaa tahtomaansa isyyttä. Lainsäädäntö itsessään ei tätä estä, vaan ohjaa tasavertaisuuteen ja lapsen edun toteuttamiseen, mutta käytännön hallintopäätöksissä (vrt. käräjäoikeus tai lastenvalvojan vahvistama huolto- ja tapaamissopimus) isien kokemus on tutkimusaineiston mukaan se, ettei heidän näkemystään oteta aina huomioon. Tämä voidaan nähdä toimintana, joka tukee äitien vanhemmuuden ensisijaisuutta ja näin heikentää lähtökohtaisesti isien mahdollisuutta sellaiseen vanhemmuuteen, johon he haluaisivat. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ero- ja etä-isien sosiaalista kansalaisuutta näyttävät rakentavan merkitsevimmin osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemukset. Isien kokema kohtelu muun muassa lastenvalvojan, lastensuojelun ja neuvolan taholta oli usein se, ettei heitä kuunnella tai heidät suoranaisesti sivuutetaan. Kulttuurissamme vahvasti elävillä käsityksillä vanhemmuudesta, isyydestä ja äitiydestä on erittäin suuri merkitys sille, minkälaista kansalaisuutta isät ylipäätään voivat suomalaisessa yhteiskunnassa kokea. Kulttuurisesti vahvat käsitykset patriarkaalisesta perhemallista ja vanhemmuudesta näyttävät edelleen elävän hyvin vahvasti suomalaisessa perhepalvelujärjestelmässä ja ihmisten käsityksissä ”oikeasta” vanhemmuudesta. Äitien ensisijaisuus bowlbymaisen kiintymyssuhdeteoreettisen näkemyksen mukaisesti näyttäisi edelleen olevan se kulttuurisesti yleistynyt käsitys hyvästä vanhemmuudesta, joka johtaa esimerkiksi huoltajuuspäätöksissä siihen, että äiti saa useammin lapsen lähihuoltajuuden isien jäädessä tai jättäytyessä itse etäisemmiksi. Näyttäisi siltä, että ero- ja etä-isien sosiaalinen kansalaisuus määrittyvät merkityksellisimmin lainsäädännön, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja kulttuurisesti yleistyneiden käsitysten kautta. Mitä laajemmin tämä kehys mahdollistaa ero- ja etä-isän oman toiveen mukaista isyyttä sitä laajemmaksi tai vahvemmaksi ero- ja etä-isä voi kokea oman sosiaalisen kansalaisuutensa ja sitä vahvemmaksi oman täysivaltaisen kansalaisuutensa. Lainsäädännön, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän ja kulttuurisesti yleistyneiden käsitysten taustalla voidaan nähdä myös yleiset, ajassa muuttuvat käsitykset ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta.
 • Miettinen, Sonja (Helsingin yliopisto, 2007)
  There is a relative absence of sociological and cultural research on how people deal with the death of a family member in the contemporary western societies. Research on this topic has been dominated by the experts of psychology, psychiatry and therapy, who mention the social context only in passing, if at all. This gives an impression that the white westerners bereavement experience is a purely psychological phenomenon, an inner journey, which follows a natural, universal path. Yet, as Tony Walter (1999) states, ignoring the influence of culture not only impoverishes the understanding of those work with bereaved people, but it also impoverishes sociology and cultural studies by excluding from their domain a key social phenomenon. This study explores the cultural dimension of grief through narratives told by fifteen of recently bereaved Finnish women. Focussing on one sex only, the study rests on the assumption of the gendered nature of bereavement experience. However, the aim of the study is not to pinpoint the gender differences in grief and mourning, but to shed light on women s ways of dealing with the loss of a loved one in a social context. Furthermore, the study focuses on a certain kind of loss: the death of an elderly parent. Due to the growth in the life expectancy rate, this has presumably become the most typical type of bereavement in contemporary, ageing societies. Most of population will face the death of a parent as they reach the middle years of the life course. The data of this study is gathered with interviews, in which the interviewees were invited to tell a narrative of their bereavement. Narrative constitutes a central concept in this study. It refers to a particular form of talk, which is organised around consequential events. But there are also other, deeper layers that have been added to this concept. Several scholars see narratives as the most important way in which we make sense of experience. Personal narratives provide rich material for mapping the interconnections between individual and culture. As a form of thought, narrative marries singular circumstances with shared expectations and understandings that are learned through participation in a specific culture (Garro & Mattingly 2000). This study attempts to capture the cultural dimension of narrative with the concept of script , which originates in cognitive science (Schank & Abelson 1977) and has recently been adopted to narratology (Herman 2002). Script refers to a data structure that informs how events usually unfold in certain situations. Scripts are used in interpreting events and representing them verbally to others. They are based on dominant forms of knowledge that vary according to time and place. The questions that were posed in this study are the following. What kind of experiences bereaved daughters narrate? What kind of cultural scripts they employ as they attempt to make sense of these experiences? How these scripts are used in their narratives? It became apparent that for the most of the daughters interviewed in this study the single most important part of the bereavement narrative was to form an account of how and why the parent died. They produced lengthy and detailed descriptions of the last stage of a parent s life in contrast with the rest of the interview. These stories took their start from a turn in the parent s physical condition, from which the dying process could in retrospect be seen to have started, and which often took place several years before the death. In addition, daughters also talked about their grief reactions and how they have adjusted to a life without the deceased parent. The ways in which the last stage of life was told reflect not only the characteristic features of late modernity but also processes of marginalisation and exclusion. Revivalist script and medical script, identified by Clive Seale as the dominant, competing models for dying well in the late modern societies, were not widely utilised in the narratives. They could only be applied in situations in which the parent had died from cancer and at somewhat younger age than the average. Death that took place in deep old age was told in a different way. The lack of positive models for narrating this kind of death was acknowledged in the study. This can be seen as a symptom of the societal devaluing of the deaths of older people and it affects also daughters accounts of their grief. Several daughters told about situations in which their loss, although subjectively experienced, was nonetheless denied by other people.