Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 4322-4341 of 27192
 • Lotsari-Salomaa, Johanna (2015)
  Lynch syndrome (LS) is the most common hereditary colon cancer syndrome with germline mutated DNA mismatch repair (MMR) genes predisposing to early onset colon tumors and various extracolonic tumors. Microsatellite instability (MSI) is a hallmark of the Lynch syndrome, but 15% of sporadic tumors show instability of repeated sequences, too. Endometrial carcinoma is the most common LS related extra-colonial tumor. Whether or not breast carcinoma belongs to the Lynch syndrome tumor spectrum has been under debate because of controversial study results. Epigenetic mechanisms regulate gene expression without altering the DNA sequence. DNA methylation is a well-established epigenetic modification. Colon, endometrial and breast carcinomas and endometrial hyperplasia from 256 Finnish Lynch syndrome families were examined for methylation changes as well as several types of genetic alterations. In addition, Finnish sporadic breast tumors with similar hormone receptor statuses to LS breast carcinomas were analyzed. Sporadic colon tumors with microsatellite unstable (MSI) and microsatellite stable (MSS) subgroups from Finnish and Australian populations were also investigated. The first aim was to investigate whether or not breast tumors belong to the Lynch syndrome tumor spectrum by studying the MMR status and the methylation profiles of several tumor suppressor genes. The second aim was to identify epigenetically regulated miRNA genes relevant for colon and endometrial tumorigenesis. The third aim was to examine tumorigenic mechanisms in the minor subset of colon carcinomas with inactive Wnt signaling. The candidate genes identified in the second and third studies were examined for promoter methylation in patient specimens. Breast carcinomas from LS mutation carriers showed significantly higher frequencies of MSI(35%) and loss of MMR protein expression (65%) compared to breast tumors from proven noncarriers (0%) and sporadic cases (0%). This suggested that breast carcinoma is a likely LS spectrum tumor. MMR deficient breast tumors were diagnosed at age 53. RASSF1, APC, CDH13, and GSTP1 genes were often methylated in LS breast tumors, the same as in tumors from several other organs from LS mutation carriers. The CDKN2B gene showed breast cancer specific methylation. A breast tumor may be the first sign of LS, and therefore female MMR mutation carriers should participate in mammographic surveillance. Novel associations between promoter methylation of tumor-suppressive miRNAs or protein coding tumor suppressor genes and clinical subtypes were observed. miR-132 was frequently hypermethylated in sporadic Finnish and Australian MSI tumors compared to paired normal mucosa. miR-132 hypermethylation correlated with traditional (so called CpG island methylator phenotype; CIMP) markers and were associated with the female gender, later onset, and tumors located in the proximal colon. miR-129-2 hypermethylation was seen in advanced endometrial hyperplasia and may be an early marker for endometrial tumorigenesis. The CMTM3, DGKI, and OPCML genes showed frequent hypermethylation in LS and sporadic colon tumors. The EPCAM and KLK10 genes had LS specific methylation. Colon tumors with inactive Wnt signaling were found to constitute a group of tumors with varying features of chromosomal instability and epigenetic dysregulation.
 • Mezrar, Sari (nyk. Sari Wagner) (Helsingin yliopisto, 2010)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella epikleesirukouksia Sveitsin saksankielisten evankelis-reformoitujen kirkkojen ehtoollisliturgioissa. Tarkastelun kohteena on erityisesti kaksi asiaa: ensinnäkin tutkitaan epikleesirukousten kielellisiin rakenteisiin sisältyviä teologisia teemoja, toiseksi selvitetään epikleesirukousten teologianhistoriasta nousevia keskeisiä aiheita. Tutkimuksen metodina on systemaattinen analyysi. Tutkimuksen lähteenä käytetään Sveitsin saksankielisten evankelis-reformoitujen kirkkojen kirkkokäsikirjaa. Tutkimuksen historiallisessa taustaluvussa tarkastellaan eukaristisen rukouksen ja ehtoollisen syntyhistoriaa, eukaristisen rukouksen osia, epikleesin paikkaa, merkitystä ja roolia historiallisessa kontekstissa sekä erilaisia ehtoollisteologioita, ekumeenista liikettä ja liturgista uudistusta. Kolmannessa luvussa esitellään lyhyesti saksankielisen Sveitsin evankelis-reformoituja kirkkoja, niiden kirkkokäsikirjan syntyä ja rakennetta. Pääpaino on epikleeseissä, jotka ovat työssä sekä alkuperäisellä kielellään että työn tekijän laatimina suomennoksina. Neljäs ja viides luku liittyvät tutkimustehtävän ensimmäiseen osaan. Neljännessä luvussa Sveitsin saksankielisten evankelis-reformoitujen kirkkojen käsikirjan epikleesejä tarkastellaan objektin näkökulmasta ja verrataan muihin työssä esiin tuotuihin epikleeseihin. Viidennessä luvussa Sveitsin saksankielisten evankelis-reformoitujen kirkkojen epikleesien verbit ovat huomion keskipisteessä. Epikleesejä tarkastellaan niiden sisältäminen verbien näkökulmasta. Epikleesirukousten sisältämien verbien kirjoa tarkastellaan sekä määrällisesti että laadullisesti. Verbit luokitellaan kahteen luokkaan intentionsa perusteella. Epikleesien verbejä tarkastellaan myös niiden monipaikkaisuuden näkökulmasta. Kuudes luku liittyy tutkimustehtävän toiseen osaan. Kuudennessa luvussa epikleesejä tarkastellaan niiden sisältäminen teemojen näkökulmasta. Konsekraatio- ja kommuunioteemojen sisältö esitellään ja niiden esiintymistä tarkastellaan kaikissa työssä esiin tuoduissa epikleeseissä verraten Sveitsin saksankielisten evankelis-reformoitujen kirkkojen käsikirjan epikleesejä muissa työssä esiin tuotuihin epikleeseihin. Lisäksi nostetaan muutamia Sveitsin saksankielisten evankelis-reformoitujen kirkkojen käsikirjan epikleesien sisältämiä teemoja esiin. Loppukatsauksessa pyritään kokoamaan ja tiivistämään tutkimuksen olennaisimmat tulokset. Tutkimuksen tuloksena on, että Sveitsin saksankielisten evankelis-reformoitujen kirkkojen kirkkokäsikirja sisältää useita erilaisia ehtoollisliturgioita. Käsikirjan epikleesirukoukset poikkeavat toisistaan paljon niin rakenteellisesti kuin sisällöllisestikin. Kun sveitsiläisiä epikleesejä vertaa muiden kirkkojen epikleeseihin, niin joidenkin piirteiden suhteen kirjo on suurin piirtein yhtä laaja kuin muiden kirkkojen epikleeseissä yhteensä. On kuitenkin löydettävissä joitakin sveitsiläisille epikleeseille tyypillisiä piirteitä, kuten esimerkiksi, että sveitsiläiset epikleesit sisältävät aina selkeän puhuttelun kohteen tai että ehtoollisen koituminen hyödyksi ja siunaukseksi esiintyy teemana äärimmäisen harvoin. Sveitsin saksankielisten evankelis-reformoitujen kirkkojen kirkkokäsikirja antaa yksiselitteisesti kuvan rikkaasta ja monipuolisesta liturgisesta perinteestä, jossa liturgiaa ja liturgisia tekstejä ei pyritä mahduttamaan yhteen ainoaan muottiin, vaan erilaisuudelle löytyy tilaa.
 • Tarkiainen, Virpi (Helsingin yliopisto, 2013)
  Goals: The purpose of the study was to describe and analyse the content of online discussions and shared experiences among parents of children who suffer from epilepsy as well as parents' experiences with online peer support and its development. The goal was to deepen understanding of online peer support and the experiences of parents, and to develop the online activities of the Finnish Epilepsy Foundation based on the information gained. Previous studies about peer support have included group manifestations, personal experiences and peer support in community discussions. More and more peer support is available online, which has been seen in peer support studies from 2000 2009. Online peer support has been reported as both supporting and hindering empowering experiences. Previous studies have highlighted the significance of personal experiences. In this study, the concept of "experience" is defined from the standpoint of Dewey. Peer support is approached in the framework of empowerment. The study addresses four research questions. 1) What do parents of children with epilepsy write in online discussions? 2) What kind of experiences do they share in it? 3) What kind of experiences have parents had with online peer support, and which experiences further parents' empowerment? 4) How should online discussions be developed among parents? Methods: Study data was drawn from online discussions written by parents of children with epilepsy (the first message posted and the following message chain) and interviews with six (N = 6) parents who agreed to theme interviews. Web materials were written 15 June 13 December 2012. Data from theme interviews were gathered in February 2013 by interviewing parents by phone or in person. Web postings and interview content were handled using abductive content analysis, such that high rankings in the analysis utilised concepts of Siitonen's empowerment model (1999). Results and conclusions: The Internet offered parents of ill children an opportunity to share their experiences with other parents in similar life situations. In online discussions, parents shared their experiences about their children becoming ill, epilepsy treatments, support they had experienced as well as their emotions and mental images of the future. The significance of experiential data was highlighted in what parents wrote. Parents experienced the discussion environment as friendly, open, matter-of-fact and empathetic. From the standpoint of empowerment, it was significant that parents had the strength to support one another even in very difficult everyday life situations. The significance of experiences was affected by the environment of the online discussion, its content, parents' pre-conceived expectations as well as sharing emotional experiences and mental images of the future. Factors in the development of online discussions were related to briefing of the service, improved availability as well as active facilitation.
 • Klapuri, Jussa (2013)
  The research question in this thesis concerns how well can epileptic seizures be detected using a single triaxial accelerometer attached to the wrist. This work was done in collaboration with Vivago Oy, who provided the watch that is capable of recording accelerometer data, and HUS, the Hospital District of Helsinki and Uusimaa. HUS provided the real world epilepsy datasets consisting of several days worth of data recorded by several epilepsy patients. The research problem was divided into three subproblems: feature extraction, sensor fusion, and activity classification. For feature extraction, the original accelerometer signal is divided into 5s long windows and discrete cosine transform (DCT) is applied to each axis so that periodic components are detected, also removing the effect of gravity vector and compressing the signal. Next, the DCT features of each axis are combined and principal component analysis (PCA) is applied, further compressing the signal. At this step the PCA theorem is also proven. After DCT and PCA steps, the need to consider for different orientations of the accelerometer is effectively eliminated. The last step is the classification of the signal into a seizure or non-seizure by using a support vector machine (SVM) classifier on the features produced by PCA. The combined model is referred to as the DPS model (DCT-PCA-SVM). The experiments were run on two kinds of datasets: artificial datasets recorded by three test subjects and the epilepsy datasets. The principal reason for recording artificial datasets was that the labeling of the seizures in the epilepsy dataset was practically impossible to match to the accelerometer data, rendering the supervised training phase for any model impossible. The artificial datasets were created so that one test subject produced the training set, recording data of ordinary daily activities and labeling these activities as non seizures, and then imitating a seizure and labeling this as a seizure. The second test subject recorded the daily activities, including potential false positives such as brushing teeth and washing hands, and imitating a seizure several times during this period. This validation set was then used for fine-tuning the DPS model parameters so that all of the seizures were detected along with as few false positives as possible. Third test subject recorded the test set, including 13 imitated seizures, to test the DPS model’s ability to generalize on new and previously unseen data. The conclusion is that for the artificial test set, 12 out of 13, or 92%, of seizures were detected along with a reasonably low number of false positives. For the epilepsy dataset the results are inconclusive, due to not being able to utilize any part of it as a training set, but there are reasonable indications that at least some real seizures were detected. In order to verify the results, the DPS model would need to be trained on a larger and better labeled real world epilepsy dataset.
 • Väänänen, Olli (Helsingfors universitet, 2015)
  Tässä työssä tutkittiin Ictal-Interictal SPECT Analyzed by SPM (ISAS)-menetelmän käyttöä epileptogeenisen alueen paikantamisessa. Kohtauksen aikana epileptogeenisellä alueella esiintyy usein hyperperfuusiota, jota voidaan tutkia SPECT-kuvantamisella. Kuvaamalla epileptisen kohtauksen aikainen perfuusiotilanne ja vertaamalla sitä normaaliin tilanteeseen muodostetaan erotuskuva, jonka perusteella voidaan paikallistaa kohtauksen aikaisia hyperperfuusioalueita. Erotuskuvassa voi näkyä alueita, joilla on tyypillisesti suuria perfuusiovaihteluita myös terveillä ihmisillä. ISAS-menetelmässä potilaan erotuskuvaa verrataan normaaliaineiston perfuusiovaihteluihin tilastollisilla menetelmillä ja pyritään löytämään ne hyperperfuusioalueet, jotka eivät todennäköisesti selity normaalivaihtelulla. Tässä työssä ISAS-menetelmää sovellettiin potilasaineistoon, jolle oli olemassa Isotooppiyksikön nykyisten käytäntöjen mukaan erotuskuvan perusteella laadittu lääkärinlausunto. ISAS-menetelmän osoittamaa epileptogeenistä aluetta verrattiin lausunnon osoittamaan paikkaan. Koska kummankaan menetelmän osoittamaa paikkaa ei varmuudella voida todeta epileptogeeniseksi alueeksi ilman leikkausta, ei menetelmien paremmuudesta voitu tehdä johtopäätöksiä. Noin puolessa tutkituista tapauksista menetelmät osoittivat samalle alueelle. Epileptogeenisen alueen paikantaminen on haastava tehtävä ja mahdollisimman varman paikannuksen saamiseksi tulee käyttää useita eri menetelmiä. Näin ollen on perusteltua käyttää ISAS-menetelmää yhtenä menetelmänä muiden joukossa.
 • Kyttälä, Christel (1999)
 • Hämetoja-Loiri, Hanna (Helsingfors universitet, 2012)
  Suun levyepiteelikarsinooma edustaa yli 90% suun ja nielun pahanlaatuisista tuumoreista. Yleisimmät esiintymispaikat ovat huuli, kieli, ikenet, suulaki ja suunpohja. Suusyövän viisivuotisennuste on 67.7%, mutta se vaihtelee eri syöpätyyppien kesken. Suusyöpää pidetään elintapasyöpänä, jonka merkittävimpiä riskitekijöitä ovat tupakka, alkoholi, papilloomavirus ja UV-säteily. Syöpää ajatellaan edeltävän esiasteet, dysplasiat, jotka jaetaan lievään, kohtalaiseen ja vahvaan. Tutkimuksessamme oli tarkoitus selvittää kasvainmerkkiaineiden (bmi-1, snail, c-myc, tenascin, syndecan-1 ja syndecan-2) ilmenemistä limakalvomuutoksissa dysplasioista syöpään. Vertailimme aineistoa kahdessa ryhmässä; maligneja versus benignejä sekä invasiivisia versus ei-invasiivisia muutoksia. Sytoplasmisen snailin esiintyminen epiteelissä oli voimakkaampaa maligneissa muutoksissa verrattuna benigneihin (p=0,05). Snail näyttäisi ennustavan epiteelimuutoksen invasiivista potentiaalia. Syndecan-2:n tumailmentyminen epiteelissä oli runsaampaa benigneissä muutoksissa verrattuna maligneihin (p<0,000) ja ei-invasiiviisissa verrattuna invasiivisiin (p<0,000). Kuitenkin tyvisolujen tumissa syndecan-2 ilmentyi runsaampana maligneissa kuin benigneissä muutoksissa (p=0,006). Syndecan-2:n aktiivisuudesta tai tarkasta toimintamallista ei ole selkeitä tutkimuksia, joskin voimme spekuloida syndecan-2:n aktivoituessaan muuttuvan sytoplasmiseksi. Leikkeitä tutkittaessa sen ilmentyminen invasiivisissa osissa vaikutti muuttuvan tumasta sytoplasmaan.
 • Partanen, Johanna (Helsingin yliopisto, 2012)
  Cancer progresses towards malignancy by gradual acquisition of genetic lesions that activate proto-oncogenes and inactivate tumor suppressor genes. Loss of cell polarity and cell-cell contacts are common in advanced solid cancers and often indicate aggressive disease and high metastatic potential of the primary tumor. However, the role of epithelial integrity, formed by the coordinated interplay between specialized cell adhesions and cell polarity, in the initiation of human cancers has been less clear. The major aim of this study was to explore the role of epithelial integrity as a tumor suppressor mechanism in human and murine mammary epithelial cells. The mammary gland is a unique organ, where most of its development occurs post-natally and is affected by cyclical hormonal activity. Consequently, the mammary gland needs to accommodate vast amounts of cell proliferation and tissue remodeling without compromising proliferation control. Using a three-dimensional cell culture model recapitulating many aspects of the mammary epithelium in vitro, we observed that formation of intact epithelial integrity could protect cells from excess proliferation induced by the c-Myc oncoprotein. Furthermore, disruption of epithelial integrity by loss of the apico-basal polarity gene and tumor suppressor Lkb1, restored the ability of c-Myc to induce cell cycle progression. Correspondingly, loss of Lkb1 from mouse mammary epithelial cells in vitro and in vivo led to widespread loss of epithelial integrity, as demonstrated by loss of apico-basal polarity, basement membrane (BM) deterioration and increased side branching. Furthermore, while loss of Lkb1 alone did not induce tumor formation in the mouse mammary gland, it synergized with c-Myc leading to dramatically increased tumorigenesis. Interestingly, the synergy between Lkb1 loss and c-Myc was observed to involve deregulation of serine-protease Hepsin, a BM degrading protease also implicated in human cancers. A second aim of this study was to study the mechanisms of c-Myc-induced sensitization to apoptosis and how it is modulated by epithelial integrity. We found that c-Myc induces apoptotic sensitivity specifically to TNF-related death inducing ligand (TRAIL) through activation of pro-apoptotic protein Bak and amplification of mitochondrial apoptotic signaling. Also, the apoptotic function of c-Myc was modulated by the epithelial integrity while mechanisms of c-Myc-induced apoptotic sensitivity was not. Finally, we also observed that shRNA-mediated downregulation of human orthologues of Drosophila epithelial integrity regulators causes disruption cell proliferation control leading to excess proliferation but interestingly, also to synthetic lethal phenotypes in combination with c-Myc activation. The findings presented in this thesis thus propose that the structural organization of epithelial cells as an intact epithelial integrity can modulate the action of single oncogenes, in this case c-Myc, and present an important barrier for tumor formation.
 • Takkunen, Minna (Helsingin yliopisto, 2010)
  In epithelial-mesenchymal transition (EMT), epithelial cells acquire traits typical for mesenchymal cells, dissociate their cell-cell junctions and gain the ability to migrate. EMT is essential during embryogenesis, but may also mediate cancer progression. Basement membranes are sheets of extracellular matrix that support epithelial cells. They have a major role in maintaining the epithelial phenotype and, in cancer, preventing cell migration, invasion and metastasis. Laminins are the main components of basement membranes and may actively contribute to malignancy. We first evaluated the differences between cell lines obtained from oral squamous cell carcinoma and its recurrence. As the results indicated a change from epithelial to fibroblastoid morphology, E-cadherin to N-cadherin switch, and change in expression of cytokeratins to vimentin intermediate filaments, we concluded that these cells had undergone EMT. We further induced EMT in primary tumour cells to gain knowledge of the effects of transcription factor Snail in this cell model. The E-cadherin repressors responsible for the EMT in these cells were ZEB-1, ZEB-2 and Snail, and ectopic expression of Snail was able to augment the levels of ZEB-1 and ZEB-2. We produced and characterized two monoclonal antibodies that specifically recognized Snail in cell lines and patient samples. By immunohistochemistry, Snail protein was found in mesenchymal tissues during mouse embryonal development, in fibroblastoid cells of healing skin wounds and in fibromatosis and sarcoma specimens. Furthermore, Snail localized to the stroma and borders of tumour cell islands in colon adenocarcinoma, and in laryngeal and cervical squamous cell carcinomas. Immunofluorescence labellings, immunoprecipitations and Northern and Western blots showed that EMT induced a progressive downregulation of laminin-332 and laminin-511 and, on the other hand, an induction of mesenchymal laminin-411. Chromatin immunoprecipitation revealed that Snail could directly bind upstream to the transcription start sites of both laminin α5 and α4 chain genes, thus regulating their expression. The levels of integrin α6β4, a receptor for laminin-332, as well as the hemidesmosomal complex proteins HD1/plectin and BP180 were downregulated in EMT-experienced cells. The expression of Lutheran glycoprotein, a specific receptor for laminin-511, was diminished, whereas the levels of integrins α6β1 and α1β1 and integrin-linked kinase were increased. In quantitative cell adhesion assays, the cells adhered potently to laminin-511 and fibronectin, but only marginally to laminin-411. Western blots and immunoprecipitations indicated that laminin-411 bound to fibronectin and could compromise cell adhesion to fibronectin in a dose-dependent manner. EMT induced a highly migratory and invasive tendency in oral squamous carcinoma cells. Actin-based adhesion and invasion structures, podosomes and invadopodia, were detected in the basal cell membranes of primary tumour and spontaneously transformed cancer cells, respectively. Immunofluorescence labellings showed marked differences in their morphology, as podosomes organized a ring structure with HD1/plectin, αII-spectrin, talin, focal adhesion kinase and pacsin 2 around the core filled with actin, cortactin, vinculin and filamin A. Invadopodia had no division between ring and core and failed to organize the ring proteins, but instead assembled tail-like, narrow actin cables that showed a talin-tensin switch. Time-lapse live-cell imaging indicated that both podosomes and invadopodia were long-lived entities, but the tails of invadopodia vigorously propelled in the cytoplasm and were occasionally released from the cell membrane. Invadopodia could also be externalized outside the cytoplasm, where they still retained the ability to degrade matrix. In 3D confocal imaging combined with in situ gelatin zymography, the podosomes of primary tumour cells were large, cylindrical structures that increased in time, whereas the invadopodia in EMT-driven cells were smaller, but more numerous and degraded the underlying matrix in significantly larger amounts. Fluorescence recovery after photobleaching revealed that the substructures of podosomes were replenished more rapidly with new molecules than those of invadopodia. Overall, our results indicate that EMT has a major effect on the transcription and synthesis of both intra- and extracellular proteins, including laminins and their receptors, and on the structure and dynamics of oral squamous carcinoma cells.
 • Helve, Otto (Helsingin yliopisto, 2008)
  The aim of the present thesis was to study the role of the epithelial sodium channel (ENaC) in clearance of fetal lung fluid in the newborn infant by measurement of airway epithelial expression of ENaC, of nasal transepithelial potential difference (N-PD), and of lung compliance (LC). In addition, the effect of postnatal dexamethasone on airway epithelial ENaC expression was measured in preterm infants with bronchopulmonary dysplasia (BPD). The patient population was formed of selected term newborn infants born in the Department of Obstetrics (Studies II-IV) and selected preterm newborn infants treated in the neonatal intensive care unit of the Hospital for Children and Adolescents (Studies I and IV) of the Helsinki University Central Hospital in Finland. A small population of preterm infants suffering from BPD was included in Study I. Studies I, III, and IV included airway epithelial measurement of ENaC and in Studies II and III, measurement of N-PD and LC. In Study I, ENaC expression analyses were performed in the Research Institute of the Hospital for Sick Children in Toronto, Ontario, Canada. In the following studies, analyses were performed in the Scientific Laboratory of the Hospital for Children and Adolescents. N-PD and LC measurements were performed at bedside in these hospitals. In term newborn infants, the percentage of amiloride-sensitive N-PD, a surrogate for ENaC activity, measured during the first 4 postnatal hours correlates positively with LC measured 1 to 2 days postnatally. Preterm infants with BPD had, after a therapeutic dose of dexamethasone, higher airway epithelial ENaC expression than before treatment. These patients were subsequently weaned from mechanical ventilation, probably as a result of the clearance of extra fluid from the alveolar spaces. In addition, we found that in preterm infants ENaC expression increases with gestational age (GA). In preterm infants, ENaC expression in the airway epithelium was lower than in term newborn infants. During the early postnatal period in those born both preterm and term airway epithelial βENaC expression decreased significantly. Term newborn infants delivered vaginally had a significantly smaller airway epithelial expression of αENaC after the first postnatal day than did those delivered by cesarean section. The functional studies showed no difference in N-PD between infants delivered vaginally and by cesarean section. We therefore conclude that the low airway epithelial expression of ENaC in the preterm infant and the correlation of N-PD with LC in the term infant indicate a role for ENaC in the pathogenesis of perinatal pulmonary adaptation and neonatal respiratory distress. Because dexamethasone raised ENaC expression in preterm infants with BPD, and infants were subsequently weaned from ventilator therapy, we suggest that studies on the treatment of respiratory distress in the preterm infant should include the induction of ENaC activity.
 • Kanerva, Jussi (2003)
  Tässä tutkielmassa tarkastelen epäedullisen valikoitumisen vaikutuksia osakemarkkinoilta. Tutkimusongelmani on selvittää, miten osakkeen hintaan vaikuttavan informaation epätasainen jakautuminen vaikuttaa markkinoilla vallitseviin osakkeen osto- tai myyntitarjouksiin. Lisäksi pyrin analysoimaan kahden mallin soveltuvuutta HEXssä esiintyvien spreadien tutkimiseen. Tarjousten hintaerojen syiden tunteminen on tärkeää, koska spreadi on yksi kaupankäyntikustannusten mittari. Tietoteknisen kehityksen myötä sijoittajien mahdollisuudet käydä kauppaa eri pörsseissä ovat lisääntyneet, joten kaupankäyntikustannusten merkitys on entisestään korostunut. Alhaiset kustannukset houkuttelevat kaupankäyntiä muilta markkinapaikoilta. Tämä on ollut todennäköisesti osaselitys Nokian kaupankäynnin keskittymiselle HEXiin viimeisten vuosien aikana. Nokian kaupankäynnin vaikutukset Suomessa ovat merkittävät, koska se työllistää suoraan tai välillisesti suuren joukon suomalaisia muun muassa välittäjä- ja pankkiiriliikkeissä sekä HEXssä. Kaupankäynnin säilymisen eteen on tehtävä työtä, jotta jatkossakin tämä merkittävä työllistäjä ja tulonlähde säilyisi Suomessa. Yksi osa-alue tässä työssä on spreadin syiden tunteminen. Maailmanlaajuisesti osto- ja myyntitarjousten eron eli spreadin syiden tutkimuksen kulta-aikaa olivat 1980- ja 1990-luku. Suomessa tutkimus on ollut vähäistä ja HEXN tarjouskirjaa tutkivia teoreettisia ja empiirisia tutkimuksia on tehty vain muutamia. Työni tavoite on tuoda aihepiiriä tutuksi sekä analysoida malleja HEXN kaupankäyntijärjestelmän näkökulmasta. Tutkin opinnäytetyössäni kahta erilaista markkinarakennetta, joissa likvidisyys perustuu eri lähtökohtiin. Glostenin ja Miigromin (1985) mallissa likvidisyys on seurausta markkinatakaajan (market maker) aktiivisesta toiminnasta. Markkinatakaaja on velvoitettu käymään kauppaa kaikkien sijoittajien kanssa. Markkinatakaaja tietää osalla sijoittajista olevan yksityistä informaatiota osakkeen tulevasta arvosta, joten hän suojautuu niin sanottujen informaatiosijoittajien aiheuttamina tappioita alentamalla osto- ja korottamalla myyntitarjouksensa hintaa. Tätä hintojen eroa kutsutaan spreadiksi. lnformaatiosijoittajat voivat hyödyntää informaatiotaan useassa kaupassa, joten markkinatakaajan tappiot riippuvat siitä kuinka nopeasti hän pystyy oppimaan yksityisen informaation saamiensa tarjousten perusteella. Markkinatakaajan oppimisprosessia mallinnetaan Bayesin oppimismallilla. Glostenin (1994) mallissa likvidisyys perustuu markkinatakaajan asemesta avoimeen tarjouskirjaan. Riskineutraalien sijoittajien oletetaan asettavan odotetun voittonsa maksimoivia osto- ja myyntitarjouksia tarjouskirjaan. Näistä tarjouksista täsmäytyy kauppoja mahdollisesti informoitujen ja riskiä kaihtavien sijoittajien asettaessa markkinahintaisia tarjouksia tarjouskirjaan. Riskineutraaleja si oittajia oletetaan olevan ääretön määrä, jolloin markkinoiden NASH -tasapainossa vallitsee odotetut nollavoitot. Mallissa osoitetaan, että edellä kuvatussa tasapainossa parhaiden osto- ja myyntitarjousten hinnat poikkeavat toisistaan, joten tarjouskirjassa vallitsee spreadi. Pyrin esittelemieni mallien avulla analysoimaan epäedullisen valikoitumisen osuutta testaavien empiiristen mallien soveltuvuutta Helsingin Pörssin kaupankäyntimalliin. Esittelen De Jongin, Nijmanin ja Röellin mallin, joka jakaa spreadin tarjousten käsittely- ja epäedullisen valikoitumisen aiheuttamiin kustannuksiin. Malli on mielestäni yksi potentiaalinen vaihtoehto HEXssä esiintyvien spreadien empiiriseen testaamiseen. Analyysini perusteella markkinatakaajamalleja ei ole tarkoituksenmukaista käyttää ainakaan sellaisenaan avoimen tarjouskirjan spreadien tutkimiseen. Glostenin malli ja siihen pohjautuvat mallit puolestaan soveltuvat hyvin HEXssä esiintyvien spreadien analysointiin. Empiiristä tutkimusta suoritettaessa on huomioitava Helsingin pörssin kaupankäyntijärjestelmän erikoispiirteet sekä niiden mahdolliset vaikutukset tuloksiin. Olen esitellyt näitä tekijöitä sekä niiden vaikutuksia tutkielmassani. Näin ollen opinnäytetyöni tarjoaa erinomaisen lähtökohdan spreadin tutkimiselle HEXN aineistolla.
 • Pulkkinen, Olli (2013)
  Tutkielma koostuu epäeuklidista geometriaa käsittelevästä oppimateriaalista. Vaatimustasoltaan materiaali sopii lukiolaisille ja sen on tarkoitus syventää lukion pakollisen geometrian kurssin tietoja. Oppimateriaalia voisi hyödyntää syventävänä materiaalina pakollisen kurssin yhteydessä, jonka pääpaino on enemmän pinta-alojen, tilavuuksien ja kulmien laskemisessa. Materiaalissa lähdetään liikkeelle matemaattisesta todistamisesta ja geometrian peruskäsitteistä, joiden jälkeen edetään Eukleideen aksioomiin ja hyperboliseen sekä elliptiseen geometriaan. Materiaali sisältää myös eritasoisia tehtäviä ratkaisuineen opiskelua tukemaan. Epäeuklidisilla geometrioilla on ollut suuri merkitys muun muassa Albert Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian synnyssä. Lisäksi epäeuklidisilla geometrioilla on myös runsaasti käytännön sovelluksia. Materiaali täydentää opetussuunnitelman yleisiä tavoitteita opettamalla ymmärtämään matemaattisen tiedon loogista, aksioomiin perustuvaa rakennetta. David Tall painottaa matematiikan opiskelussa henkisen ja fyysisen maailman yhteyttä. Epäeuklidisen geometrian opiskelu täydentää opiskelijan ilmenevää fyysistä kolmiulotteista maailmaa ja sen lainalaisuuksia niiltä osin, joilta kaksiulotteinen Euklidinen tasogeometria ei niitä selitä. Koulussa opiskeltava geometria perustuu Eukleides Aleksandrialaisen (n. 300 eKr.) teoksessa Alkeet julkaisemiin viiteen aksioomaan. Viidettä aksioomaa eli paralleeliaksioomaa yritettiin kahden tuhannen vuoden ajan todistaa riippumattomaksi muista aksioomista. Todistusyritykset eivät onnistuneet, mutta ne loivat pohjan epäeuklidisten geometrioiden kehittymiselle. Paralleeliaksiooma tunnetaan nykyään John Playfairin mukaan muodossa ”Suoran ulkopuolella olevan pisteen kautta kulkee tarkalleen yksi tämän suoran suuntainen suora.” Epäeuklidisissa geometrioissa paralleeliaksiooma korvataan sen negaatiolla. Hyperbolisessa geometriassa yhdensuuntaisia suoria voidaan muodostaa enemmän kuin yksi. Elliptisessä geometriassa yhdensuuntaisia suoria ei sen sijaan ole lainkaan. Muutkin Euklidisen geometrian teoriat poikkeavat epäeuklidisissa geometrioissa. Hyperbolisessa geometriassa kolmion kulmien summa on aina alle 180 astetta ja elliptisessä geometriassa aina yli 180 astetta. Kummassakaan geometriassa ei lisäksi ole pelkästään yhdenmuotoisia kolmioita, vaan jokainen yhdenmuotoinen kolmio on myös yhtenevä.
 • Tenkanen, Tommi (2013)
  Tässä tutkielmassa tarkastelemme kosmista inflaatiota, jolla tarkoitetaan lyhyttä kiihtyvän laajenemisen ajanjaksoa varhaisessa maailmankaikkeudessa. Inflaatiosta on viimeisen 20 vuoden aikana muodostunut vallitseva paradigma maailmankaikkeuden rakenteiden synnyn selittäjänä. Kosmisen inflaation uskotaan saaneen alkunsa ja myös päättyneen inflatoniksi nimetyn skalaarikentän energiatiheyden vaikutuksesta. Tarkastelemme tilannetta, jossa inflaation jälkeen inflatonikenttä hajosi säteilyksi tuottaen tilanteen, jossa kaksi ainekomponenttia, säteily ja inflaation aikana energiatiheydeltään pienenä pysytellyt toinen skalaarikenttä, kurvatoni, alkoivat kilpailla maailmankaikkeuden energiatiheysbudjetista. Kurvatonin kasvattaessa energiatiheyttään suhteessa säteilyyn syntyi tilanne, jossa aika-avaruuteen alkoi syntyä alati kasvavia kaarevuusperturbaatioita. Tämä johti maailmankaikkeuteen muodostuvien tiheyserojen kasvuun, jolloin aine romahti kasaan ja muodosti paikallisesti gravitaation sitoman systeemin. Näin perturbaatiot alkoivat synnyttää maailmankaikkeuden suuren skaalan rakennetta ja jättivät jälkensä myös aineen ja säteilyn irtikytkeytyessä syntyneeseen kosmiseen mikroaaltotaustasäteilyyn. Tässä tutkielmassa kuitenkin paneudumme inflaation aikana ja välittömästi sen jälkeen syntyneiden kaarevuusperturbaatioiden syntymekanismeihin pikemmin kuin niiden dynamiikkaan ja vaikutuksiin myöhemmässä maailmankaikkeudessa. Usein syntyneiden kaarevuusperturbaatioiden jakauma eroaa gaussisesta tapauksesta. Yksinkertaisimmassa tapauksessa epägaussista jakaumaa karakterisoidaan ensimmäisen ja toisen kertaluvun epälineaarisuusparametrein, joilla saattaa olla näkyvät seurauksensa paitsi kosmisessa mikroaaltotaustasäteilyssä havaittavissa lämpötilavaihteluissa, myös suuren skaalan rakenteessa. Eri inflaatiomallien kannalta syntyvän epägaussisuuden määrä on olennainen malleja erottava tekijä. Laajennamme tarkastelumme toiseen kertalukuun, sillä tietyn tyyppisessä kurvatonimallissa tämä voi karakterisoida syntyvän epägaussisuuden määrää paremmin kuin ensimmäisen asteen epägaussisuus. Tutkielmassa käymme läpi inflaatioskenaarion teoreettisen perustan, esittelemme kurvatonimallin ja sen päätulokset kosmologista perturbaatioteoriaa käyttäen, tarkastelemme yksityiskohtaisesti gaussisuutta ja epägaussisuutta, johdamme delta-N-formalismia hyväksikäyttäen yhtälöt kaarevuusperturbaation lausekkeessa esiintyville ensimmäisen ja toisen kertaluvun epälineaarisuusparametreille, sekä tarkastelemme kurvatonimallin tuottamaa ensimmäisen ja toisen asteen epägaussisuutta tapauksessa, jossa kurvatonikentän potentiaali ei ole pelkästään kvadraattista muotoa, vaan sisältää myös pieniä itseisvuorovaikutuksia.
 • Tenkanen, Tommi (2013)
  Tässä tutkielmassa tarkastelemme kosmista inflaatiota, jolla tarkoitetaan lyhyttä kiihtyvän laajenemisen ajanjaksoa varhaisessa maailmankaikkeudessa. Inflaatiosta on viimeisen 20 vuoden aikana muodostunut vallitseva paradigma maailmankaikkeuden rakenteiden synnyn selittäjänä. Kosmisen inflaation uskotaan saaneen alkunsa ja myös päättyneen inflatoniksi nimetyn skalaarikentän energiatiheyden vaikutuksesta. Tarkastelemme tilannetta, jossa inflaation jälkeen inflatonikenttä hajosi säteilyksi tuottaen tilanteen, jossa kaksi ainekomponenttia, säteily ja inflaation aikana energiatiheydeltään pienenä pysytellyt toinen skalaarikenttä, kurvatoni, alkoivat kilpailla maailmankaikkeuden energiatiheysbudjetista. Kurvatonin kasvattaessa energiatiheyttään suhteessa säteilyyn syntyi tilanne, jossa aika-avaruuteen alkoi syntyä alati kasvavia kaarevuusperturbaatioita. Tämä johti maailmankaikkeuteen muodostuvien tiheyserojen kasvuun, jolloin aine romahti kasaan ja muodosti paikallisesti gravitaation sitoman systeemin. Näin perturbaatiot alkoivat synnyttää maailmankaikkeuden suuren skaalan rakennetta ja jättivät jälkensä myös aineen ja säteilyn irtikytkeytyessä syntyneeseen kosmiseen mikroaaltotaustasäteilyyn. Tässä tutkielmassa kuitenkin paneudumme inflaation aikana ja välittömästi sen jälkeen syntyneiden kaarevuusperturbaatioiden syntymekanismeihin pikemmin kuin niiden dynamiikkaan ja vaikutuksiin myöhemmässä maailmankaikkeudessa. Usein syntyneiden kaarevuusperturbaatioiden jakauma eroaa gaussisesta tapauksesta. Yksinkertaisimmassa tapauksessa epägaussista jakaumaa karakterisoidaan ensimmäisen ja toisen kertaluvun epälineaarisuusparametrein, joilla saattaa olla näkyvät seurauksensa paitsi kosmisessa mikroaaltotaustasäteilyssä havaittavissa lämpötilavaihteluissa, myös suuren skaalan rakenteessa. Eri inflaatiomallien kannalta syntyvän epägaussisuuden määrä on olennainen malleja erottava tekijä. Laajennamme tarkastelumme toiseen kertalukuun, sillä tietyn tyyppisessä kurvatonimallissa tämä voi karakterisoida syntyvän epägaussisuuden määrää paremmin kuin ensimmäisen asteen epägaussisuus. Tutkielmassa käymme läpi inflaatioskenaarion teoreettisen perustan, esittelemme kurvatonimallin ja sen päätulokset kosmologista perturbaatioteoriaa käyttäen, tarkastelemme yksityiskohtaisesti gaussisuutta ja epägaussisuutta, johdamme delta-N-formalismia hyväksikäyttäen yhtälöt kaarevuusperturbaation lausekkeessa esiintyville ensimmäisen ja toisen kertaluvun epälineaarisuusparametreille, sekä tarkastelemme kurvatonimallin tuottamaa ensimmäisen ja toisen asteen epägaussisuutta tapauksessa, jossa kurvatonikentän potentiaali ei ole pelkästään kvadraattista muotoa, vaan sisältää myös pieniä itseisvuorovaikutuksia.