Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 4322-4341 of 26146
  • Valkeapää, Annukka (2002)
    Työssä tutkitaan, miten metsikön neulasala voidaan määrittää regressiomalleihin pohjautuen ja mitkä tekijät vaikuttavat tuloksen tarkkuuteen. Aluksi tarkastellaan taustalla olevaa, puun eri osien välisiä suhteita kuvaavaa piippumalliteoriaa, sekä aikaisempia tutkimuksia, joissa näitä yhteyksiä on selvitetty. Teorian pohjalta muodostetaan kvantitatiivinen malli, jonka avulla voidaan laskea metsikölle hehtaarikohtainen neulasala. Metsikkökohtaisen neulasalan määrittelyssä täytyy selvittää puun osien väliset riippuvuussuhteet kolmessa eri vaiheessa: 1) neulasalan riippuvuus oksan poikkileikkausalasta 2) puun oksa-alojen summan riippuvuus latvusrajan alasta ja 3) latvusrajan alan riippuvuus rinnankorkeusalasta. Nämä kolme komponenttiregerssiota ketjutetaan ja näin yksittäisen puun neulasala saadaan ennustettua rinnankorkeusalan perusteella. Neulasalan määrittämisen validiteettia ja reliabiliteettia tutkitaan erillisten aineistojen pohjalta sekä tarkastellaan lyhyesti muita mahdollisia menetelmiä määrittää neulasen pinta-ala. Esimerkkinä käytetään Hyytälän metsäasemalla sijaitsevan SMEAR-II tutkimusaseman metsikköä, josta oli käytettävissä talvella 2000-2001 kerätty aineisto. Puun latvusrajan perusteella voidaan ennustaa kokonaisoksa-ala tai sitten neulasala voidaan ennustaa suoraan latvusrajan poikkileikkausalalla, jos tämän aineiston oksa-alat korvataan edellisessä vaiheessa saaduilla neulasalan ennusteilla. Nämä menetelmät johtavat erilaisiin luottamusväleihin, sillä jälkimmäisessä menetelmässä oksatason neulasalan ennustevirhe jää huomioimatta. Vakion merkitystä yksittäisissä malleissa pohditaan ja mietitään millä perusteilla malli voidaan pakottaa origon kautta. Tutkitaan myös vakion poisjättämisen merkitystä oksatason ennusteessa ja sitä miten se vaikuttaa hehtaarikohtaiseen neulasalaan. Metsiköstä on mitattu runkolukusarja, josta selvitetään metsikön keskipuu ja runkojen lukumäärä hehtaarilla. Seuraavaksi lasketaan neulasalan ennuste keskipuulle ja tämä ennuste kerrotaan puiden hehtaarikohtaisella lukumäärällä. Näin saadaan metsikön hehtaarikohtaiselle neulasalalle ennuste. Tämän ennusteen tarkkuutta tutkitaan ennustevirheeseen pohjautuen ja muodostetaan sille 95 %:n luottamusväli. Eri puutason neulasalan ennustamismenetelmillä saatuja neulasaloja ja niiden tarkkuuksia vertaillaan ja pohditaan näiden käyttöön liittyviä rajoituksia. Neulasala ilmoitetaan myös neulasalaindeksinä, jolla tarkoitetaan neulasten kokonaispinta-alaa maapinta-alaa kohti. Hehtaarikohtainen neulasala muutetaan neulasalaindeksi jakamalla se 10 000 m2:llä. Tämän pohjalta SMEAR-II aseman tutkimusmetsikön neulasalaindeksiksi saadaan 6,6 ja sen 95 % luottamusväliksi [5,9 ; 7,3].
  • Saarinen, Eeva (2014)
    Mikrolevien käyttöä biodieselin raaka-aineena on viime vuosina tutkittu paljon niiden ollessa hiilineutraali vaihtoehto fossiilista alkuperää oleville uusiutumattomille polttoaineille. Tämän lisäksi ne ovat myös ekologisesti ja eettisesti kannattava uusiutuvan energianlähde ja tukevat pyrkimystä kohti energiaomavaraisuuden saavuttamista. Mikrolevien todellista mikso- ja heterotrofiaa on tutkittu toistaiseksi vähän eikä niiden hyödyntämän hiilen määrästä ole tarjolla tutkimustietoa. Mikroleväkantojen todellisen mikso- ja heterotrofiakyvyn selvittäminen mahdollistaa kantojen kustannustehokkaamman kasvatuksen, koska mikso- ja heterotrofiaan kykenevät kannat voivat hyödyntää kasvussaan heikompia valaistusolosuhteita korvaamalla ne osittain tai täysin orgaanisilla hiilen lähteillä. Miksotrofisten leväkantojen käytöllä voidaan myös saavuttaa kasvatuksissa korkeampi solusaanto sekä solujen korkeampi lipidipitoisuus. Heterotrofisten kantojen käytöllä voidaan taas kiertää monia mikrolevien kasvatukseen liittyviä ongelmia. Toteutin tutkimukseni kolmella mikroleväkannalla: Selenastrum sp., Chlorella pyrenoidosa ja Euglena gracilis. Tein aluksi kasvatuskokeita, joissa kasvatin kaikkia leväkantoja auto-, mikso- ja heterotrofisissa olosuhteissa. Selenastrum sp. – ja Chlorella pyrenoidosa – kannan kasvatuksissa käytin epäorgaanista COMBO – kasvatusliuosta. Euglena gracilis – kannalla käytin epäorgaanista AF6 – kasvatusliuosta. Tutkin leväkantojen potentiaalista kykyä mikso- ja heterotrofiaan glukoosin ja asetaatin lisäyksen avulla. Seurasin leväkantojen kasvua solumäärän kehityksen kautta. Kasvatuskokeiden perusteella tein päätöksen ottaa kaikki käyttämäni leväkannat mukaan varsinaisiin mikso- ja heterotrofiakyvyn mittauksiin sekä käyttää ainoastaan glukoosia orgaanisen hiilen lähteenä, sillä leväkannat menestyivät heikosti asetaattikasvatuksissa. Mikso- ja heterotrofiakyvyn mittaamiseen käytin 14C-menetelmää. Kaikkien leväkantojen kyky hyödyntää asetaattia (pitoisuus 5 g l-1) oli yleisesti heikompi verrattuna niiden kykyyn hyödyntää glukoosia (pitoisuus 5 g l-1). Kasvatuskokeissa Selenastrum sp. – kannalla vaihtelu oli eri käsittelyiden välillä solumäärän kehityksen ja kasvunopeuden suhteen suurinta. Euglena gracilis – kannalla vaihtelu solusaannon kehityksen ja kasvunopeuden välillä oli pienintä kasvatusten välillä. Selenastrum sp. – kannan miksotrofisesti ottama hiilen määrä oli suurin muihin miksotrofisesti kasvatettuihin leväkantoihin verrattuna. Heterotrofisesti otetun hiilen määrä oli suurin Euglena gracilis – kannalla. Tutkimukseni merkittävin tulos on käyttämieni leväkantojen todellisen mikso- ja heterotrofiakyvyn todistaminen. Laajemmat lisätutkimukset leväkantojen todellisesta mikso- ja heterotrofiasta ovat kuitenkin tarpeen muun muassa mikroleväbiomassan käyttösovellusten kehittämisen ja käyttöönoton sekä vesiekosysteemien hiilenkierron tuntemisen kannalta.
  • Saarenkari, Heidi (2008)
    Ihmisten käyttämien eläimille potentiaalisesti haitallisten aineiden käyttö lisääntyy jatkuvasti ja hyvänmakuisia eläimille ja ihmisille tarkoitettuja lääkevalmisteita on helposti saatavilla. Eläimen alkaessa oireilla ei usein pystytä varmistumaan mahdollisen myrkytyksen aiheuttajasta. Tällöin on ensisijaisen tärkeää potilaan tilan stabilointi, elintoimintojen tukeminen ja oireenmukainen hoito. Dekontaminaatiolla pyritään samaan myrkyllinen aine pois elimistöstä nopeasti, aiheuttamatta kuitenkaan potilaalle lisäharmia. Sen tehokkuus riippuu suuresti niellystä myrkystä ja kuluvasta ajasta. On siis tärkeää tunnistaa myrkytyksen ensimmäiset oireet ja osata reagoida niihin oikealla tavalla. Gastrointestinaaliseen dekontaminaatioon voidaan käyttää esimerkiksi oksennuttamista, mahahuuhtelua, laksatiiveja ja lääkehiiltä. Tutkielmaan on valittu spesifiset myrkytyksen aiheuttajat mahdollisen vasta-aineen olemassaolon perusteella tai miten yleisiä ne vaikuttavat olevan YES:in potilasaineistossa. Kaakaota sisältävien tuotteiden, esimerkiksi suklaan, toksisia yhdisteitä ovat metyyliksantiinit teobromiini ja kofeiini. Metyyliksantiinit stimuloivat keskushermostoa ja sydänlihasta, relaksoivat sileätä lihasta ja aiheuttavat diureesia. Hoito on indikoitua, kun nielty metyyliksantiiniannos lähenee 20 mg/kg. Spesifistä vasta-ainetta ei ole, joten hoito on tukihoitoa. Antikoagulanttirotanmyrkyt aiheuttavat hyytymishäiriöitä estämällä hyytymistekijöiden tuottoa maksassa. Spesifisenä vasta-aineena käytetään K1-vitamiinia. Antikoagulanttirotanmyrkyt konsentroituvat maksaan ja voivat jäädä enterohepaattiseen kiertoon aiheuttaen täten pitkäaikaisen Kvitamiiniterapian tarpeen. Ksylitoli on tyypillinen makeuttaja purukumissa ja makeisissa. Koirilla ksylitoli aiheuttaa nopean veren insuliinipitoisuuden nousun ja siten veren glukoosin nopean laskun. Ksylitolimyrkytyksen oireita ovat pitkäkestoinen hypoglykemia, maksaentsyymien aktiivisuuden nousu ja mahdollinen maksanekroosi. Hoitona käytetään glukoosi-infuusiota sekä maksaa tukevia aineita. Etyleeniglykolia käytetään esimerkiksi jäänestoaineissa. Se aiheuttaa eläimelle akuutin munuaisvaurion, keskushermosto-oireita ja vakavan metabolisen asidoosin. Etyleeniglykolimyrkytyksen vastaaineena suositaan fomepitsolia. Fomepitsolilla hoidettujen eläinten toipumisesta on saatu hyviä tuloksia. Tulehduskipulääkkeiden myrkyllisyys perustuu useimmissa tapauksissa syklo-oksygenaasin (COX) toiminnan estoon ja siten sen kudoksia suojaavan toiminnan heikentymiseen. Tulehduskipulääkkeet jäävät koirilla helposti enterohepaattiseen kiertoon. Yleisin haittavaikutus on mahasuolikanavan ärsytys. Ibuprofeenilla on koirilla matala terapeuttinen marginaali. Sen ei ole todettu aiheuttavan maksavauriota, mutta sen sijaan niitä on raportoitu karprofeenin käytön yhteydessä. Lääkehoidon pääasiallinen tavoite on pitää yllä mahan suojamekanismeja. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää esimerkiksi H2- reseptorin antagonisteja, protonipumpun salpaajia, sukralfaattia ja misoprostolia. Parasetamolilla niin ikään on matala terapeuttinen marginaali. Se aiheuttaa pääasiassa hepatosellulaarisia vaurioita ja maksanekroosia. Korkeimmilla annoksilla havaitaan methemoglobinemiaa. Parasetamolimyrkytys johtuu maksan glutationivarastojen ehtymisestä. Asetyylikysteiini on glutationin prekursori ja sitä käytetään vasta-aineena parasetamolimyrkytyksessä.