Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 5569-5588 of 28473
 • Vainio, Sanna (1999)
  Avsikten med denna pro graduavhandling var att granska hur finlandssvenska medier rapporterade om en kris i ett utvecklingsland, d.v.s. konflikten i Rwanda år 1994. Utgångspunkten var att medierna förmedlar en skev bild av verkligheten, där omedvetna kulturella tankemönster och egna hållningat lyser igenom också skenbart neutrala texter. Syftet var att undersöka om den här utgångspunkten stämde in på det analyserade materialet. Bakgrunden till ämnesvalet var att detta är viktigt eftersom medierna är den viktigaste källan till information om utvecklingsländerna. Om medieraporteringen är snedvriden är det troligt att också attityderna till utvecklingsländer och befolkningen där är snedvridna. Materialet bestod av rapporteringen om Rwanda i Hufvudstadsbladet söndagen den 15 maj 1994 och rapporteringen i Vasabladet tisdagen den 26 juli 1994. Som metod användes diskursanalys. De viktigaste källorna var tidigare forskning och debatt om nyhetsbevakningen av utvecklingsländer. Också litteratur om diskursanalysen och om forskning utförd med denna metod användes. Resultaten av analysen var att den traditionella bilden av Afrika existerade i rapporteringen från kontinenten. Kulturella mönster där någon eller flera av följande diskurser ingick fanns i varje analyserad text: oförklarligt och häftigt våld; Afrika är ett primitivt samhälle; i Afrika finns helvetet på jorden; hoppet är hjälp från väst.
 • Ihalainen, Mira (Helsingin yliopisto, 2014)
  Ageing and the old age is often associated with health related problems as dementia, functional problems and social challenges as loneliness. In modern society where the life expectancy has increased also elderly are more active and healthier than they used to be. Therefore it is important to understand the needs of the modern elderly in order to plan more effective social services but also to be able to capture the inner potential that this group of modern old embrace. I have analysed data that the Institution of health and welfare gathered in connection with a project where one of the main objectives was to gain a deeper understanding of what the key elements that build up a good ageing are from the point of view of Pohjanmaa elderly. I have used Erik Allardt´s theory of the welfare dimensions: having, loving, being in order to find out which of the dimensions have the most powerful connection to good ageing.The results show that the dimension being has the most powerful connection to good ageing. To increase and obtain being- resources one need to have enough of having- and loving- resources. Further it seems that the more you have of having- and loving resources the more you will have of being- resources which bode in turn more of good ageing. The connection ground between the dimensions is activity.
 • Lindholm, Anne (Helsingin yliopisto, 2015)
  Multilingualism and multiculturalism are very common phenomena in the global world of today. People move into other countries and integrate in other cultures more than ever before. This Master´s Thesis is a qualitative study on how multilingual people describe their linguistic and cultural identity and how it is to be a minority within the Swedish-speaking minority in Finland. The aim of this study is to increase the knowledge and understanding on people who represent a linguistic minority in the Swedish-speaking linguistic minority in Finland and how they describe their linguistic and cultural identity. The scientific approach of the study is phenomenological, which means that the study aims to describe the phenomenon of multilingualism, multiculturalism and integration based on informants' subjective experiences. Nine people were interviewed for this study, and the collected data were analysed using content analysis. All nine informants were living in the capital area of Finland when the interviews were done, but are born in another country. The results of this study demonstrate the significance of language and culture for a person’s identity. The linguistic and cultural identities form during the entire course of life and can be seen as a lifelong process.
 • Aspholm-Lindqvist, Eivor (2013)
  Materialet till Pro gradu avhandlingen har samlats i början av 2000-talet. Jag var då nyligen anställd som skolkurator och blev intresserad av växelverkan mellan flickor och pojkar i klassituationer. Lärare diskuterade regelbundet ljudliga pojkar och tysta flickor. För flickorna var klassituationen jobbig för att de var tvungna att överrösta de ljudliga pojkarna. Jag fick lov av rektor att intervjua flickor och pojkar i årskurs åtta och årskurs 9, för att ta reda på hur flickor och pojkar upplever växelverkan i klassrummet. Pojkarna visar ofta ilska och frustration I klassituationer, men gör flickorna det? Allt som allt intervjuades tjugofyra elever på band, femton flickor och nio pojkar i två högstadieskolor I huvudstadsregionen. Eleverna intervjuades i grupper på två till fyra. Metoden är kvalitativ och består av en vinjett som beskriver en för eleverna vanlig klassituation med ljudliga pojkar. För att få fram variationer i emotioner och för att väcka diskussion vid intervjutillfället, har jag använt bilder som uttrycker motsatta känslor. Resultatet visar att det finns flickor som ända sedan lågstadietiden klarat av att visa negativa emotioner i en ljudlig klass med pojkar. Motsatsen är lika ofta förekommande, nämligen flickor som inte klarar av att visa negativa emotioner i klassrummet, utan avreagerar sig hemma i eget rum. Ett överraskande resultat är att pojkarna önskar att flickorna kunde visa oftare negativa emotioner under lektionen. Om även flickorna har mera ljud blir också de straffade på samma sätt som pojkarna och det blir mer jämlikt. Slutsatsen är att flickor behöver mycket stöd och uppmuntran för att klara av att visa negativa emotioner i en klassituation. Det finns flickor som klarar av att stå för sina åsikter, men får ofta negativa kommentarer i en klassituation. Det är inte enbart skolans uppgift att stärka flickornas självförtroende. Diskussionen om växelverkan mellan flickor och pojkar I klassituationer är lika aktuell idag som för tio år sedan
 • Mattila, Anniina L. K. (Helsingin yliopisto, 2014)
  Loss and fragmentation of natural habitats and changing climate pose severe threats to biodiversity. The ability of populations and species to respond to these challenges by dispersing across landscapes is imperative for their long-term survival. Dispersal is also the main mechanism leading to gene flow, and dispersal is therefore essential for maintaining genetic diversity and adaptive potential of populations. In this thesis, I build upon the vast knowledge gained during more than two decades of research on the Glanville fritillary butterfly (Melitaea cinxia), aiming towards a better understanding of the mechanisms and processes that shape dispersal in this model species. Previous studies have demonstrated a strong positive correlation between flight metabolic rate (FMR) and dispersal distances in the field. Here, I use FMR as a measure of flight and dispersal capacity. I study dispersal from multiple perspectives and use a variety of methods to address questions ranging from the genetic basis and heritability of flight capacity to interactions between genes, physiology and environment in affecting flight and dispersal. Variation in dispersal capacity and how it influences population and metapopulation-level processes are examined. Finally, I use a natural experiment to study the genetic and fitness consequences of complete lack of gene flow into a small isolated island population of the Glanville fritillary. Key findings of the thesis include the demonstration of significant heritable genetic variation in FMR, indicating that FMR and therefore dispersal capacity has the potential to respond to selection due to e.g. habitat fragmentation and climate change. In a genome-wide gene expression study, 755 genes were significantly up- or down-regulated in response to an experimental flight treatment. Differences between sexes and two contrasting populations in flight-induced gene expression in major metabolic pathways were associated with differences in FMR, suggesting that similar molecular mechanisms influence both gender and population differences in flight performance. An experiment examining changes in butterfly body temperature during flight showed that FMR and tolerance of high temperatures may significantly influence flight performance in different thermal environments. At the metapopulation level, male and female butterflies differed in the effects of flight capacity on realized dispersal rate between local populations, with likely consequences for the assortment of dispersive genotypes across fragmented landscapes. The small and completely isolated island population of the Glanville fritillary exhibited significant loss of genetic diversity and substantially reduced fitness. Complete and instant fitness recovery in hybrids strongly suggests that reduced population viability is due to high genetic load. This small isolated population serves as an example of the innumerable remnant populations in human-fragmented landscapes, in which extinction risk may increase due to lack of gene flow. This work contributes to the mechanistic understanding of dispersal (and its importance) in fragmented and isolated populations and in changing environmental conditions in the Glanville fritillary butterfly. Many findings of this thesis are also likely to be applicable to other similar species, particularly those living in fragmented landscapes.
 • Niitepõld, Kristjan (Helsingin yliopisto, 2009)
  Dispersal is a highly important life history trait. In fragmented landscapes the long-term persistence of populations depends on dispersal. Evolution of dispersal is affected by costs and benefits and these may differ between different landscapes. This results in differences in the strength and direction of natural selection on dispersal in fragmented landscapes. Dispersal has been shown to be a nonrandom process that is associated with traits such as flight ability in insects. This thesis examines genetic and physiological traits affecting dispersal in the Glanville fritillary butterfly (Melitaea cinxia). Flight metabolic rate is a repeatable trait representing flight ability. Unlike in many vertebrates, resting metabolic rate cannot be used as a surrogate of maximum metabolic rate as no strong correlation between the two was found in the Glanville fritillary. Resting and flight metabolic rate are affected by environmental variables, most notably temperature. However, only flight metabolic rate has a strong genetic component. Molecular variation in the much-studied candidate locus phosphoglucose isomerase (Pgi), which encodes the glycolytic enzyme PGI, has an effect on carbohydrate metabolism in flight. This effect is temperature dependent: in low to moderate temperatures individuals with the heterozygous genotype at the single nucleotide polymorphism (SNP) AA111 have higher flight metabolic rate than the common homozygous genotype. At high temperatures the situation is reversed. This finding suggests that variation in enzyme properties is indeed translated to organismal performance. High-resolution data on individual female Glanville fritillaries moving freely in the field were recorded using harmonic radar. There was a strong positive correlation between flight metabolic rate and dispersal rate. Flight metabolic rate explained one third of the observed variation in the one-hour movement distance. A fine-scaled analysis of mobility showed that mobility peaked at intermediate ambient temperatures but the two common Pgi genotypes differed in their reaction norms to temperature. As with flight metabolic rate, heterozygotes at SNP AA111 were the most active genotype in low to moderate temperatures. The results show that molecular variation is associated with variation in dispersal rate through the link of flight physiology under the influence of environmental conditions. The evolutionary pressures for dispersal differ between males and females. The effect of flight metabolic rate on dispersal was examined in both sexes in field and laboratory conditions. The relationship between flight metabolic rate and dispersal rate in the field and flight duration in the laboratory were found to differ between the two sexes. In females the relationship was positive, but in males the longest distances and flight durations were recorded for individuals with low flight metabolic rate. These findings may reflect male investment in mate locating. Instead of dispersing, males with high flight metabolic rate may establish territories and follow a perching strategy when locating females and hence move less on the landscape level. Males with low metabolic rate may be forced to disperse due to low competitive success or may show adaptations to an alternative strategy: patrolling. In the light of life history trade-offs and the rate of living theory having high metabolic rate may carry a cost in the form of shortened lifespan. Experiments relating flight metabolic rate to longevity showed a clear correlation in the opposite direction: high flight metabolic rate was associated with long lifespan. This suggests that individuals with high metabolic rate do not pay an extra physiological cost for their high flight capacity, rather there are positive correlations between different measures of fitness. These results highlight the importance of condition.
 • Linden, Mecki (2016)
  Syftet med den här forskningen var att kartlägga geografilärares erfarenheter och åsikter om undervisningsmetoden flipped classroom, samt att undersöka hur metoden påverkar elevers inlärningsresultat i naturgeografi i gymnasiet. Målet var att få reda på hur bekanta geografilärare är med flipped classroom samt vilka förutsättningar de har för att kunna använda sig av en aktiv undervisningsmetod som kräver kunskaper i informationsteknik. Finländska geografilärares (n=49) erfarenheter och åsikter kartlades med hjälp av en elektronisk enkät. Undervisningsexperimentet (n=32) utfördes som en fältundersökning i GE1- kursen i ett gymnasium i södra Finland. Resultaten analyserades med hjälp av statistiska analyser och presenterades i form av figurer eller citat. Forskningen visar att finländska geografilärare är bekanta med flipped classroom men att de inte använder metoden i någon större utsträckning, mestadels på grund av tidsbrist. Kunskaperna i informationsteknik är goda och det är allmänt godkänt att geografiundervisningen gynnas av elektroniska undervisningsmetoder. Största delen av geografilärarna använder sig av IT i undervisningen. Elevernas inlärningsresultat påverkades inte nämnvärt av flipped classroom men en svag negativ inverkan kunde urskiljas. Undervisningsexperimentet introducerade eleverna till en aktiv inlärningsmetod. För att uppfylla målen i den nya läroplanen behöver nya elevcentrerade undervisningsmetoder tas i bruk. Den nya läroplanen, digitaliserade studentskrivningar och en ny timfördelning ställer nya krav på geografiundervisningen. För att nå målen bör nya elevcentrerade undervisningsmetoder införas och då kan flipped classroom vara en bra början. Som skolämne består geografin av många olika delområden som lämpar sig ypperligt för olika typer av elevcentrerade och digitaliserade undervisningsmetoder.
 • Kiviranta, Elli (1927)
 • Kotilainen, Mika (Helsingin yliopisto, 2001)
 • Seppälä, Jukka (Helsingin yliopisto, 2009)
  To obtain data on phytoplankton dynamics with improved spatial and temporal resolution, and at reduced cost, traditional phytoplankton monitoring methods have been supplemented with optical approaches. In this thesis, I have explored various fluorescence-based techniques for detection of phytoplankton abundance, taxonomy and physiology in the Baltic Sea. In algal cultures used in this thesis, the availability of nitrogen and light conditions caused changes in pigmentation, and consequently in light absorption and fluorescence properties of cells. In the Baltic Sea, physical environmental factors (e.g. mixing depth, irradiance and temperature) and related seasonal succession in the phytoplankton community explained a large part of the seasonal variability in the magnitude and shape of Chlorophyll a (Chla)-specific absorption. The variability in Chla-specific fluorescence was related to the abundance of cyanobacteria, the size structure of the phytoplankton community, and absorption characteristics of phytoplankton. Cyanobacteria show very low Chla-specific fluorescence. In the presence of eukaryotic species, Chla fluorescence describes poorly cyanobacteria. During cyanobacterial bloom in the Baltic Sea, phycocyanin fluorescence explained large part of the variability in Chla concentrations. Thus, both Chla and phycocyanin fluorescence were required to predict Chla concentration. Phycobilins are major light harvesting pigments for cyanobacteria. In the open Baltic Sea, small picoplanktonic cyanobacteria were the main source of phycoerythrin fluorescence and absorption signal. Large filamentous cyanobacteria, forming harmful blooms, were the main source of the phycocyanin fluorescence signal and typically their biomass and phycocyanin fluorescence were linearly related. Using phycocyanin fluorescence, dynamics of cyanobacterial blooms can be detected at high spatial and seasonal resolution not possible with other methods. Various taxonomic phytoplankton pigment groups can be separated by spectral fluorescence. I compared multivariate calibration methods for the retrieval of phytoplankton biomass in different taxonomic groups. Partial least squares regression method gave the closest predictions for all taxonomic groups, and the accuracy was adequate for phytoplankton bloom detection. Variable fluorescence has been proposed as a tool to study the physiological state of phytoplankton. My results from the Baltic Sea emphasize that variable fluorescence alone cannot be used to detect nutrient limitation of phytoplankton. However, when combined with experiments with active nutrient manipulation, and other nutrient limitation indices, variable fluorescence provided valuable information on the physiological responses of the phytoplankton community. This thesis found a severe limitation of a commercial fast repetition rate fluorometer, which couldn t detect the variable fluorescence of phycoerythrin-lacking cyanobacteria. For these species, the Photosystem II absorption of blue light is very low, and fluorometer excitation light did not saturate Photosystem II during a measurement. This thesis encourages the use of various in vivo fluorescence methods for the detection of bulk phytoplankton biomass, biomass of cyanobacteria, chemotaxonomy of phytoplankton community, and phytoplankton physiology. Fluorescence methods can support traditional phytoplankton monitoring by providing continuous measurements of phytoplankton, and thereby strengthen the understanding of the links between biological, chemical and physical processes in aquatic ecosystems.
 • Isavnin, Alexey (Helsingin yliopisto, 2014)
  A lot of modern ground-based and space systems, such as navigation satellites, electric power grids, and telecommunication frameworks, can be affected by the changes in the near-Earth space environment, i.e., space weather. The main driver of the space weather is the Sun, which provides a supersonic flow of plasma, known as the solar wind. Coronal mass ejections (CMEs) are the most prominent feature of solar activity. They result from the eruptions on the Sun and propagate almost radially from it embedded into the solar wind. CMEs drive the strongest disturbances of the near-Earth space environment and cause the strongest geomagnetic storms when they encounter the magnetosphere of the Earth. A significant fraction of CMEs exhibit a specific configuration of twisted magnetic field lines, i.e., the flux rope configuration. The geoffectiveness of flux rope CMEs depends on their internal magnetic structure, morphological properties, speed, and the geometry of their propagation through the interplanetary space. In this thesis, the internal structure of flux rope CMEs and their three-dimensional evolution in the interplanetary space were investigated using the combination of white-light and extreme ultraviolet observations and in-situ measurements and modeling. The results of the analysis show that a typical flux rope CME consists of regions of physically different plasma with the flux rope occupying one of them. The methodology for studying the evolution of the individual flux rope in three-dimensional space is described. The presented technique is used to show that solar flux ropes experience significant deflections and rotations during their propagation from the Sun to the Earth's orbit that have to be taken into account for reliable space weather forecasting. These structures deflect predominantly towards the solar equatorial plane and their rotations are affected by the solar wind streams. It is discovered that 40% of the flux rope evolution happens after 30 solar radii. Flux-rope-like structures can also form in the magnetosphere during the periods of geomagnetic disturbances. They are generated in the magnetotail configurations with multiple reconnection sites and travel towards the Earth or away from it. Both types of these helical magnetic structures are addressed in this thesis as well. It is demonstrated that the properties of these structures help to get insight into the dynamics of the magnetosphere. The model of evolution of earthward-traveling flux ropes is presented, according to which they deteriorate and degrade into dipolarization fronts, another magnetic field configuration that is characteristic for geomagnetic disturbances. This thesis contributes both to the improvement of the flux rope analysis techniques as well as conducts a comprehensive analysis of solar and magnetospheric flux ropes and their evolution. The results of the research advance our understanding of the Sun-Earth coupling in one dynamical process and can be used for improving the space weather forecasting tools.
 • Wikström, Janne (2006)
  Studien handlar om en differentiering av användning och planering av periurbana eller rurbana grönområden. Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att analysera förhållandet mellan naturskyddare och friluftsaktörer med tanke på Noux skogsområde i Storhelsingfors. Också naturskydds- och friluftsorganisationers reaktioner på beslut som tagits inom miljöförvaltningen står i fokus. I arbetet ingår också en idéhistorisk beskrivning av utvecklingen av naturskydd och friluftsliv i moderna samhällen i allmänhet och Noux i synnerhet. Viktiga teoretiska influenser är Jonathan Murdochs och Terry Marsdens studier av differentiering samt Sverker Sörlins idéhistoriska verk om naturuppfattningens utveckling. Centrala miljösociologiska och miljöpolitologiska referenser är Pekka Jokinens och Yrjö Hailas verk. I avhandlingen ingår en empirisk fallstudie av de reaktioner som Helsingfors stads försök att implementera EU:s naturskyddsprogram Natura 2000 väckte hos medborgarorganisationer för naturskydd och friluftsliv. Med hjälp av problemformuleringen söks svar på frågor om vilka argument, konflikter och allianser som kännetecknar miljöaktivisters och fritidskonsumenters kommunikation med varandra och planläggande myndigheter. Som empiriskt material används myndigheters plandokument och medborgarorganisationernas utlåtanden angående dem. Som metod för analysen av det empiriska textmaterialet används diskurs- och argumentationsanalys. Den empiriska studien visar att medborgarorganisationerna ingår allianser för att kunna bevaka sina intressen och påverka den lokala miljöförvaltningens beslutsfattande. De här organisationerna är missnöjda med den möjlighet till brukardemokrati som den lokala miljöförvaltningen ger dem. Teoretiska och konkreta exempel på nätverk och konventioner som en lösning på bristen av brukardeltagande framförs i arbetet. Bland teoretiska lösningar kan nämnas Giddens och Castells nätverksteorier. Konkreta exempel lyfts fram ur det empiriska materialet och i form av Kaisa Raitios studie av medling i konflikter mellan renskötare och skogsägare i Lappland.
 • Björklund, Ann-Sofie (2002)
  I teoridelen behandiades ackulturation och flyktingbarns anpassning till det nya samhället. J.W. Berrys ackulturationsteori användes som grund för arbetet. Föräldrarnas situation i det nya landet konstaterades inverka på barnens hälsa. Därför behandlades även det. Det sociala arbetets betydelse för flyktingfamiljer behandlades också. En kvantitativ undersökning utfördes genom korrelations- och regressionsanalyser, med material från en longitudinell undersökning. Sambandet mellan variabler och symtom, samt variablers påverkan på symtommängden undersöktes. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som innverkar på välmåendet och leder till symtom hos flyktingbarn. Det undersöktes också ifall det förekommer en ökning eller minskning av symtom med tiden. Hypotes l: Ju negativare händelser barnen upplevt, samt ju flera negativa faktorer som finns med i bilden, desto mera symtom har barnen. Hypotes 2: Marginalisering, förluster, traumatiska erfarenheter, samt föräldrarnas frånvaro (separation eller död) antogs vara av stor betydeise för barnens mentala hälsa. Resultaten visade att symtom ökade från tidpunkt ett till tidpunkt två. Psykiska problem hos modern påverkade symtom starkast i samband med den första tidpunkten. Traumatiska erfarenheter och hastighet angående flykten påverkade symtom mest vid den andra tidpunkten. Förluster visade sig inte påverka förekomsten av symtom. Ju flera negativa faktorer som fanns med, desto större visade sig sannolikheten vara för psykiska problem. I samverkan med andra hade föräldrarnas närvaro, psykiska problem hos modern, föräldrarnas brist på kontakt med sina landsmän, samt barnens kön och ålder ett betydande samband med symtomen hos flyktingbarnen. Även bristande socialt nätverk hos barnet visade sig ha betydelse vid den första tidpunkten. Äldre barn hade mera symtom och symtomförekomsten var mycket större bland pojkar än bland flickor. Viktiga källor: Ba Thien, N. & Malapert, B. (1988). The Psychological Consequences for Children of War Trauma and Migration. ln Miserez, (Ed.) Refugees - The Trauma of Exile. Dordrecht: Martinus Nijhoff publishers, 248-286. Berry, J.W. (1992). Acculturation and Adaptation in a New Society. lnternationai Migration: voi. 30, 69-85. Sosiaali- ja terveysministeriön monistetta 1992: 20. Pakolaistyö - sosiaalityön uusi maailma. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö: Pakolaistoimisto.
 • Ingman, Ulla-Britt (2007)
  Avsikten med min pro gradu avhandling är att forska i hur flyktingföräldrar upplever sin föräldraroll i diasporan. Det regionala perspektivet är landsbygden i svenska Österbotten. Jag har utgått från föräldrarnas perspektiv och valt kvalitativ forskningsmetodik och temaintervjuer för att kunna intervjua åtta invandrarföräldrar från Bosnien och därmed ta del av deras upplevelser. Vad innebär det att vara förälder med kanske bristfälliga kunskaper i språk och kultur i ett nytt land? Hur har det finländska samhället påverkat föräldrarollen och hur upplevs föräldraskapet i det nya hemlandet? Jag lyfter även fram mottagandet av flyktingar på landsbygden och diskuterar hur integrationen har fungerat i ett agrart samhälle, eftersom tidigare integrationsforskning begränsats till mera urbana miljöer. Jag utgår från att redogöra för vad flyktingskap är ur en teoretisk utgångspunkt i lagstiftning, utanförskap och liminalitet. Själva flykten förklaras utgående från van Genneps övergångsritteori (1999) som exemplifierar hur flyktingarna står på sidan om eller ”mittemellan”. Därefter diskuteras begreppet föräldraskap och jag undersöker om det finns olikheter i synen på uppfostran mellan den bosniska och finländska kulturen. Andra frågor jag tar upp är hur familjen och samhället påverkar föräldrarna och barnen i diasporan och vilken inverkan de transnationella kontakterna har. Slutligen vilken betydelse har den kulturella bakgrunden i kontakten med det nya samhället och dess invånare. Jag har prövat mitt empiriska material utgående från Berrys (1980) ackulturationsteori som omfattar kontakt-, konflikt-, och anpassningsskeden för att analysera vilka områden som upplevts som problematiska och för att analysera vilket stöd de eventuellt har kunnat få samt på vilket sätt föräldrarna eventuellt kunnat ta del av det finländska samhället. Ur det empiriska materialet steg centrala utmaningar i uppfostran upp till ytan. Dessa var oron för barnen, den socioekonomiska situationen, kulturella skillnader och drömmen om hemlandet. Livet i den diasporiska verkligheten har inneburit både oro och förväntningar på framtiden och då speciellt när det gällt barnen. Trots längtan till hemlandet har språkundervisningen och arbetsplatsen utgjort grunden för integrationen i samhället. Att utgå från den egna kulturens föräldraroll samtidigt som de ganska långt omfattat den nya kulturens föräldraroll torde ha gett en stabil grund att stå på. Stödet från skolan, arbetskamraterna och vårdpersonal har även ansetts vara värdefullt för utveckling av föräldrarollen. Centrala begrepp: flyktingskap, föräldraskap, diaspora, landsbygd, ackulturation
 • Helenius, Axel Gabriel (1877)
 • Gröning, Petter (2005)
  I min undersökning har jag granskat det svenskspråkiga nyhetsutbudet som Finska notisbyrån producerar. Målsättningen med min undersökning har varit att undersöka om FNB:s nyhetsprioritering lever upp till de finlandssvenska kundtidningarnas önskemål, dels gällande prioriteringen men också kvaliteten av nyhetstexterna. Jag bygger min undersökning på teorier om nyhetsvärdering och gatekeeping men själva undersökningen har en ganska praktisk utgångspunkt. Jag genomförde undersökningen i två olika delar. Den första delen bestod av att sammanställa frekvenstabeller. Jag förde bok över det nyhetsmaterial FNB skickat ut och kontrollerade vilka texter de finlandssvenska kundtidningarna publicerade. Metoden var alltså renodlat kvantitativ. Undersökningsperioden var sju dagar. Den andra delen utgjordes av en enkät som jag skickade till kundtidningarna och som hade en lite mer kvalitativ utformning. Resultaten visar att de finlandssvenska kundtidningarna är mycket beroende av FNB. Speciellt de större tidningarna Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Jakobstads Tidning använder ansenliga mängder FNB-texter varje dag. Vidare kom jag fram till att tidningarna mest av allt använder klassiskt nyhetsmaterial - entydiga och slagkraftiga nyhetsnotiser om exempelvis brott, straff och olyckor. I de politiska texterna och utrikestexterna används texter om elitpersoner och elitnationer i hög utsträckning. Texterna med dålig genomslagskraft saknade ofta en klar och tydlig nyhetskrok, det kunde exempelvis handla om analyser eller förhandstexter. Enkätundersökningen visade att kundtidningarna i stort sett är nöjda med FNB:s nyhetsprioritering och service i största allmänhet. Däremot klagade tidningarna på FNB:s språk, tidningarna ansåg att språket är för byråkratiskt och styvt. I teoridelen hade jag stor nytta av Håkan Hvitfelts undersökningar om nyhetsvärdering och Pamela Shoemakers böcker om gatekeeping. Oliver Boyd-Barrett var min huvudsakliga källa gällande nyhetsbyråverksamhet i största allmänhet och för metoddelen använde jag mig bland annat av Åsa Nilssons redogörelse för kvantitativ innehållsanalys. Min främsta materialkälla var frekvenstabellerna som jag sammanställde hösten 2004 och enkätundersökningen som jag genomförde vintern 2005.