Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 5569-5588 of 27132
 • Junell-Hassel, Tove (Helsingfors universitet, )
  I arbetet analyseras de i mentalvårdslagen (1990/1116) stadgade förutsättningarna för psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja gällande myndiga patienter för vilka inte har utsetts en intressebevakare före fattandet av vårdbeslutet, samt bakgrunden till och en del av de svårigheter som förknippas med denna form av vård och härtill anknutet beslutsfattande. Problemen tillspetsas framförallt i situationer av intressekonflikt mellan patientens intressen respektive samhällets intressen. Utgångspunkten ligger främst i finländsk mentalvårdslagstiftning och rättspraxis, men för att på ett ändamålsenligt sätt kunna redogöra för bakgrunden till och förutsättningarna för dylikt förvaltningsrättsligt beslutsfattande görs även relevanta kopplingar till medicinska (psykiatriska) yrkesetiska riktlinjer och mentalvårdslagstiftning inom övriga Norden. Analysen omfattar även den Europeiska människorättsdomstolens praxis i fall som gäller frihetsberövande på basis av psykiatrisk vård, närmare bestämt artikel 5 (1)(e) i den europeiska människorättskonventionen. Patientens självbestämmanderätt, frihet och integritet är utgångspunkterna för alla slags vårdförhållanden. Dessa inbegriper bl.a. frivillighet och informerat samtycke då en person söker vård. Möjligheten att förordna en person till psykiatrisk vård oberoende av dennes vilja är ett lagstadgat undantag till dessa principer. Beslutsfattandet är bundet till strikta lagstadgade förutsättningar, vilkas bedömning kräver juridisk, men framförallt medicinsk kunskap, vilket också skapar gränser och utmaningar för de yrkespersoner som arbetar med dylika ärenden. Kombinationen av psykiatri, etik och juridik är nödvändig, men inte alltid enkel att göra, vilket märks inte minst på terminologin som tillämpas i mentalvårdslagstiftningen. I arbetet analyseras en del av den terminologi som tillämpas inom finsk och övrig nordisk mentalvårdslagstiftning. Syftet är att visa att definitionerna, tolkningarna, terminologin och synsättet på psykisk ohälsa som tillämpas inom den finländska mentalvårdslagstiftningen jämförelsevis kanske inte är de mest lämpliga eller tidsenliga. En annan svår uppgift, som framförallt lagstiftaren ställ(t)s inför, är utformningen av mentalvårdslagstiftning som är tillräckligt flexibel för att tillåta beaktande av särdragen i varje enskilt ärende, men som samtidigt är strikt nog för att förhindra godtycke och missbruk. En person som lider av allvarlig psykisk ohälsa befinner sig oftast i en ytterst utsatt position, och är ofta begränsat eller inte alls kapabel att göra en korrekt bedömning av sig själv och sin situation. Således sker den starka betoningen av patientens självbestämmanderätt på både gott och ont. Det är kanske inte alltid i en psykiatrisk patients bästa att få bestämma själv, vilket också är en av frågorna som omfattas av analysen i arbetet. Eftersom det psykiatriska vårdbeslutet till karaktären är ett (skriftligt) förvaltningsbeslut, skiljer det sig samtidigt från övrigt beslutsfattande inom vårdsektorn, vilket till största delen utgör faktisk förvaltningsverksamhet. För patienten innebär vårdbeslutet också ett administrativt frihetsberövande. Ingreppet i patientens grundläggande fri- och rättigheter är särskilt stort och upplevs ofta som mycket kränkande, och därför ställs särskilt strikta krav på iakttagande av det lagstadgade beslutsförfarandet och vårdförutsättningarna samt tillgodoseendet av patientens rättsskydd. Den offentliga hälso- och sjukvården är verksamhet som är underställd den offentliga förvaltningen, vilket innebär att de allmänna förvaltningsrättsliga rättsskyddsgarantierna är tillämpliga. I och med vårdbeslutets karaktär av förvaltningsbeslut, kan ändring i beslutet sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Dessa är också några av de frågor som behandlas i arbetet.
 • Andersson, Henrik Oskar (2010)
  I avhandlingen analyseras och jämförs förvaltningens demokratipolitik i Sverige och Finland. Avsikten är att syna de olika beredningsmetoderna och undersöka i vilken mån externa aktörer har inkluderats i processen. Avhandlingens hypotes är att en bredbasig beredningsprocess resulterar i en omfångsrik och mångsidig demokratipolitik. Den behandlade tidsperioden omfattar primärt åren 2002 – 2010, trots att strikta avgränsningar måste uteslutas med tanke på demokratiområdets långsiktiga karaktär. Avhandlingens analysmaterial utgörs huvudsakligen av för ändamålet centrala betänkanden, styrdokument och offentliga handlingar. Den teoretiska referensramen består av tre idealmodeller för demokrati, det vill säga valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. I analysen kategoriseras de demokratipolitiska initiativen i förhållande till dessa modeller, med tanke på såväl kvantitet som teoretisk inriktning. Därtill redogörs för beredningsprocessernas bredbasighet, för att bedöma om bredbasighet verkligen resulterar i demokratiteoretisk pluralism. Ur analysresultaten framgår, att de senaste årens demokratiutredningar i allmänhet har beaktat de olika aktörerna på ett relativt brett plan både i Sverige och i Finland. I Finland har man utnyttjat nya styrningsmetoder något aktivare än i Sverige, där förvaltningsmodellen visserligen kan tänkas erbjuda färre möjligheter till dylik experimentering eller förnyelse. De framförda demokratiinstrumenten har också de varit många och av varierande karaktär, men ofta har den stora mängden inblandade aktörer även resulterat i konsensuslösningar och brist på konkreti. Sett ur en rent demokratiteoretisk synvinkel har de deliberativa instrumenten och demokratins processaspekter dominerat diskussionen i Sverige, medan den finländska demokratipolitiken främst handlat om konstitutionella reformer, deltagardemokrati och framför allt medborgarsamhällets roll för demokratin. I Sverige har de mänskliga rättigheterna under analysperioden kommit att spela en framträdande roll inom demokratipolitiken, något som säkert kan tolkas i relation till de aktuella invandringsfrågorna. Att en liknande betoning sedermera har antagits också i Finland vittnar förutom om en likartad problembild, även om det täta samarbetet och kontakterna mellan de båda ländernas demokratienheter.
 • Koskull, Karolina von (2004)
  Insyn och offentlighet i myndigheters verksamhet är element som skall stöda folkväldet och demokratin. Ett av de överordnade målen för offentlighet i förvaltning är att motverka maktmissbruk. I denna avhandling redogörs för den så kallade nordiska offentlighetstraditionen ur ett demokratiteoretiskt perspektiv. Det demokratiteoretiska perspektivet betyder att det är offentlighetstraditionens demokratistödande aspekt som ställs i centrum. Med offentlighetstradition menas närmast förvaltningstraditioner som understryker öppenhet. Här ifrågasätts hur enhetlig den nordiska offentlighetstraditionen är. Undersökningen tar också fasta på hurdan demokratisyn offentlighetstraditionerna i Norden baserar sig på. Det hela speglas mot utvecklingen av förvaltningsoffentlighet EU-förvaltningen. En jämförande studie av förvaltningsoffentligheten i Finland, Sverige och Danmark avslöjar att det på området finns avsevärda skillnader länderna emellan. Offentlighetsprincipen har ett betydligt starkare fotfäste i Finland och Sverige än i Danmark. Undersökningen visar att det inte finns en enhetlig nordisk offentlighetstradition. Hurdan demokratisyn som ligger bakom offentlighetsprinciperna i respektive land är det svårare att ge ett entydigt svar på. Studien pekar ändå på att den dominerande demokratisynen i Danmark är elitistisk, medan man i Finland och Sverige har ambitioner att vid organisering av förvaltningen utöka det representativa systemet med deltagardemokratiska element.
 • Mikkonen, Caroline (2006)
  Syftet med undersökningen var att studera vilka repertoarer som förekommer i intervjuer med förvärvsarbetande småbarnsmödrar. Intresset låg på att studera hur fenomenet arbete – familj konstrueras med hjälp av dessa repertoarer och hur mödrarna stöder sig på dessa repertoarer, då de talar om kombinationen av och balansen mellan arbete och familj. Undersökningens syfte var även att ta reda på vilka identiteter eller roller som mammorna intar vid dessa repertoarer. Slutligen låg intresset på diskursen om barnet. Syftet var att utreda synen som dessa arbetande mammor har på sina barn. Frågan löd: kan man skönja Halldéns (1992) ”barnet som projekt” eller ”barnet som varande”? Undersökningen utfördes genom temaintervjuer med fem förvärvsarbetande småbarnsmödrar från Helsingforstrakten. Dessa mödrar var i åldern 25–33 år och de hade alla ett barn under tre år. Intervjuerna transkriberades noggrant och materialet analyserades med hjälp av diskursanalys. Vid analysen av materialet kunde det skönjas åtta olika repertoarer: den familistiska, den individualistiska, den humanistiska, den realistiska, den fatalistiska, den otillräckliga, den moraliska och repertoaren att klara av an krävande balansgång med hjälp av sociala nätverk. De mest framträdande repertoarerna var den familistiska, den individualistiska och repertoaren att klara av en krävande balansgång med hjälp av sociala nätverk. De åtta repertoarerna formade följande roller eller identiteter: rollen som (den traditionella) mamman; rollen som det fria och autonoma subjektet; en förståelsefull roll; en empirisk roll; en resignerad roll; rollen som hjälplös och otillräcklig; en ansvarsfull roll; en reflexiv och anpassningsbar roll. Fastän kombinationen av arbetet och familj ofta anses vara ett av det nutida samhällets stora utmaningar, menade flera av mödrarna att de blir ”stolliga” av att bara vara hemma med ett litet barn. De menade att de även behöver något eget, så som till exempel arbetskamrater. Via arbetet upplevde de även att de kunde förverkliga sig själva. Det visade sig att fyra av mödrarna hade en syn på barnet som överensstämde med Halldéns projektsyn, medan endast en av mödrarna intog en varandesyn. De viktigaste källorna i arbetet var: Salmi & Lammi-Taskula (toim.) 2004; Forsberg & Nätkin (toim.) 2003; Suoninen 1992; Jokinen, Juhila & Suoninen 1993; Halldén 1992; Bäck-Wiklund & Bergsten 1997; Björnberg & Kollind 2003.
 • Grönqvist, Heidi (2015)
  I denna pro gradu-avhandling undersöktes förvärvsarbetande småbarnsmödrars tankar kring att kombinera förvärvsarbete och moderskap. I avhandlingen behandlades tre forskningsfrågor. För det första, hur formulerade småbarnsmödrar sitt modersideal i Gunilla Halldéns (1992) efterföljd, dvs. barnet som varande eller projekt? För det andra, vilka tankar hade mödrarna kring att kombinera moderskap och arbete? För det tredje, hur beskrevs arbetsfördelningen i familjen av mödrarna? Ifall modern uppfattade barnet främst som projekt antogs, i Oechsle och Zolls (1991) efterföljd, att hon skulle uppleva mindre konflikter mellan de krav som förvärvsarbete och moderskap ställde. Fem mödrar intervjuades med halvstrukturerad temaintervju. Analysen av det empiriska materialet utfördes med hjälp av teoribunden innehållsanalys. Undersökningens teoretiska referensram var främst Halldéns tankar kring barnet som varande och barnet som projekt. Undersökningsresultaten rapporterades utgående från frågorna. I Gunilla Halldéns efterföljd uppfattade de flesta mödrarna sitt barn som projekt. Kvinnor med projektsyn ansåg det vara självklart att kombinera moderskap med karriär och de höll på lika roller vid omvårdnad av också det späda barnet. Mödrarna betonade faderns insats i primärvården av sitt barn och de tyckte att faderns insatser i vården av barnet och i hushållsarbeten underlättade kombinerandet av moderskap och förvärvsarbete. Nyckelord: Moderskap, förvärvsarbete, modersideal, barnet som projekt, barnet som varande
 • Strandström, Frida (Helsingfors universitet, )
  I avhandlingen undersöks först vilka upphovsrättsligt relevanta åtgärder massdigitalisering innefattar. Efter att detta har gjorts analyseras hur ändamålsenliga två av de föreslagna lösningarna på problemen, som de föräldralösa verken medför för massdigitalisering, är. Den ena av dessa lösningar utgörs av Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk samt den nationella lagen om användning av föräldralösa verk (8.11.2013/764) med vilken direktivet implementerats. Lagen om användning av föräldralösa verk och det bakomliggande direktivet medför en ny inskränkning i upphovsrätten. En förutsättning för att lagen och direktivet ska kunna tillämpas är att användaren inte efter en omsorgsfull efterforskning kunnat identifiera och lokalisera rättsinnehavarna till verket, som användaren vill utnyttja. Den andra föreslagna lösningen, som analyseras i avhandlingen, utgörs av avtalslicenssystemet. Massdigitaliseringsprojekten innebär framställning av exemplar av verk och överföring av dessa till allmänheten. Dessa åtgärder omfattas utgångsmässigt av rättsinnehavarnas ensamrätt och därför måste tillstånd till åtgärderna fås av rättsinnehavarna till verken, som man vill använda. På grund av att rättsinnehavarna till föräldralösa verk inte kan identifieras eller lokaliseras och därav inte tillstånd inhämtas av dem, krävs det mekanismer, som gör det möjligt att frångå kravet på tillstånd av rättsinnehavarna. I avhandlingen lyfts det fram vilka brister direktivet och den nationella lagen har som lösning på problemet med de föräldralösa verken för massdigitaliseringsprojekt. Till de största bristerna hör att kravet på omsorgsfull efterforskning leder till att kostnaderna blir för höga för att användarna ska kunna uttnyttja systemet i direktivet och lagen om användning av föräldralösa verk. En annan betydande brist är att direktivet och lagen inte erbjuder ett attraktivt system för användarna med tanke på deras rättssäkerhet. Det är inte möjligt för användarna att veta med säkerhet huruvida deras efterforskning varit omsorgsfull innan saken prövats i domstol i efterhand. Följden av att efterforskningen inte varit omsorgsfull är att alla rättsmedel, som skulle stå till rättsinnehavarnas förfogande vid upphovsrättsintrång, finns att tillgå för rättsinnehavarna. Möjligheten att förlita sig på andra inrättningars efterforskningar kan å sin sida ge upphov till svåra ansvarsfrågor, som varken direktivet eller lagen om användning av föräldralösa verk ger ett entydigt svar på hur ska lösas. Direktivet och lagen om användning av föräldralösa verk har även ett ytterst begränsat tillämpningsområde. Instrumenten kan t.ex. inte tillämpas på kommersiella användare. Till följd av detta kan direktivet och lagen om användning av föräldralösa verk utgångsmässigt endast erbjuda en begränsad lösning på de problem, som de föräldralösa verken medför för massdigitaliseringsprojekt. För avtalslicenssystemet är det å sin sida karakteriserande att rättssäkerheten är mycket bra för användarna. Avtalslicenssystemet erbjuder en alternativ lösning på problemet med föräldralösa verk för massdigitaliseringsprojekt. I Finland har 14.1 § (användning av verk inom undervisningsverksamhet och vetenskaplig forskning), 16 d § (användning av verk i arkiv, bibliotek och museer) och 25 g § (återanvändning av arkiverade program, tidningar och tidskrifter) i upphovsrättslagen (8.7.1961/404) potential att lösa en del av de problem, som de föräldralösa verken medför för olika massdigitaliseringsprojekt. Lagrummen tillämpas även delvis på kommersiella användare. Liksom direktivet och lagen om använding av föräldralösa verk har ändå också avtalslicenssystemet i sin nuvarande form i Finland endast ett begränsat tillämpningsområde. I avhandlingen framförs att man därför skulle kunna överväga att också i Finland införa s.k. generell avtalslicens, vilket skulle medföra en betydande flexibilitet i avtalslicenssystemet.
 • Nygård, Heidi (2008)
  Syftet med studien har varit att undersöka hur dagens arbetande föräldrar upplever kombinationen av arbete och familj och därigenom familjens fungerande. Frågan har närmats ur ett överföringsteoretiskt perspektiv, enligt vilket arbetet och familjen förenas av liknande positiva eller negativa upplevelser. I studien har fokusen legat på förändringarna i det senmoderna arbetslivet och hur de har inverkat på föräldrarna och deras upplevelse av konflikt mellan arbete och familj. Även inverkan av stress och engagemang i arbetet har begrundats i förhållande till kombinationen av arbete och familj. De viktigaste källorna för arbetslivsförändringarna har varit olika undersökningar som Statistikcentralen och Stakes har utfört. För växelverkan mellan arbete och familj har inhemska forskningar vid familjeforskningsenheten i Jyväskylä av bl.a. Ulla Kinnunen, Minna Salmi och Saija Mauno varit väsentliga. För konflikten mellan arbete och familj har främst teorier utvecklade av Jeffrey Greenhaus och Nicholas Beutell legat som bakgrund. Stress i arbetet har betraktats med hjälp av den av Robert Karasek utvecklade arbetsstressmodellen. För engagemanget i arbetet i kombination med familjelivet har Ellen Greenberger och Wendy Goldberg utgjort en viktig källa. Familjens fungerande har främst betraktats med hjälp av Diana Baumrind, Patricia Noller och Ellen Galinsky. Studien har utförts med hjälp av en kvantitativ surveyundersökning i form av frågeformulär, som 68 heltidsarbetande föräldrar har besvarat. I undersökningen har en distinktion gjorts mellan fast och flexibel arbetstid för att se ifall det finns en skillnad mellan olika nya arbetstidsmodeller och deras inverkan på växelverkan mellan arbete och familj. I undersökningen användes t-test och korrelation som analysmetoder. Föräldrar med flexibel arbetstid arbetade mer övertid och upplevde en större tidsbaserad konflikt mellan arbete och familj än föräldrar med fast arbetstid. För hela samplet hade konflikt mellan arbete och familj främst ett samband med arbetsrelaterad stress och konflikter inom familjen.
 • Nieminen, Minna (2014)
  Syftet med denna pro gradu –avhandling var att undersöka hur faktorer hos föräldrarna samt barnets kön påverkar barnets målorientering. Som teoretisk referensram användes målorienteringsteorin och Diana Baumrinds typologi om föräldraskapsstilar. Målorienteringar är de mål, resultat och följder som eleven föredrar i skolan. Det handlar inte om mängden motivation, utan kvaliteten och innehållet. De tre vanligaste målorienteringarna är inlärningsorientering, prestationsorientering och undvikande orientering, varav inlärningsorientering är den mest fördelaktiga med tanke på elevens skolgång. Forskning kring föräldraskapsstilar har huvudsakligen fokuserat på auktoritativ, auktoritär och tillåtande föräldraskapsstil, vilka skiljer sig från varandra och har olika effekter på barnets utveckling. Tidigare undersökningar tyder på att barnen ofta är inlärningsorienterade då föräldrarna har hög utbildningsnivå, auktoritativ föräldraskapsstil och är engagerade i barnets skolgång. Detta var utgångspukten för forskningsfrågorna och hypoteserna i denna avhandling. Den första forskningsfrågan var hur föräldrarnas utbildningnivå, deras engagemang i barnets skolgång och auktoritativ föräldrskapsstil påverkar barnets målorientering, och om det finns både direkta och indirekta effekter. Den andra forskningsfrågan berörde könets inverkan på målorienteringen. Materialet som användes för analyserna var insamlat av Centret för utbildningsevaluering inom ramen för Att lära sig att lära –projektet. Datainsamlingen skedde under våren 2013 i alla finskspråkiga grundskolor i Vanda. För denna avhandlings syfte användes elever i årskurs sex (N=1545) och deras föräldrar (N=1170) som respondenter. Respondenterna deltog genom att fylla i frågeformulär och utföra uppgifter med syfte att bedöma elevernas inlärningsförmåga. Undersökningens huvudsakliga analysmetoder var stiganalys och MANOVA. Med hjälp av stiganalysen hittades inga indirekta effekter mellan variablerna, d.v.s. föräldrarnas utbildningsnivå påverkade inte målorienteringen via auktoritativ föräldraskapsstil eller engagemang. Föräldrarnas utbildningsnivå påverkade engagemanget, men inte auktoritativt föräldraskap. Auktoritativ föräldraskapsstil påverkade alla målorienteringar; förhållandet till inlärningsorientering och prestationsorientering var positivt, medan förhållandet till undvikande orientering var negativt. Föräldrarnas engagemang påverkade ingen av målorienteringarna. MANOVAns resultat tydde på att pojkar i högre grad var prestationsorienterade och undvikande orienterade än flickor, medan det inte fanns någon skillnad mellan könen för inlärningsorienterings del. Undersökningar på det aktuella forskningsområdet ger information, med hjäp av vilken man kan försöka utjämna skillnader som uppstår mellan elever p.g.a. kön och bakgrund samt arbeta för en bättre skolmotivation och högre presationsnivå för eleverna.
 • Melleri, Malin (2004)
  Tillsammans (på finska Käsikynkkä) är en gruppmetod som stöder interaktionen mellan föräldrar och barn under skolåldern. Tillsammans har utvecklats av två talterapeuter i Tavastehus som ett samarbete mellan dagvården och socialservicen. Metoden grundar sig på teorier av bl.a. Berg Brodén (1997), vars bok Mor och Barn i Ingenmansland har fungerat som en viktig källa. Syftet var att utvärdera den svenska Tillsammans-verksamheten i Helsingfors samt att besvara följande frågor: Stöder Tillsammans-gruppen föräldra-barn-paren att uppnå sina mål? Vem har nytta av gruppen? På vilket sätt förändras interaktionen mellan föräldern och barnet? Två Tillsammans-grupper genomfördes och utvärderades hösten 2003. Den ena gruppen bestod av mammor och barn i åldern 2–4 år, den andra av barn i förskolan med sina mammor. Allt som allt åtta mammor observerades tillsammans med sina barn två gånger, första gången före gruppstart och andra gången efter avslutad grupp. Dessutom intervjuades föräldrarna några månader efter att gruppverksamheten avslutats. Utvärderingen visar att alla åtta par hade mycket individuella beteenderepertoarer. Aktivitet som kontaktform var allmän bland de yngre barnen med föräldrar. Allmänt kan konstateras, att ögonkontakten ökade efter grupp, medan beröringen minskade. Också dialogresponsen ökade efter grupp. De yngre barnen var aktiva initiativtagare, medan föräldrarna till de äldre barnen var aktivare än barnen. Observationsresultaten ger vid handen att de föräldrar som hade som mål att få stöd att möta 6-års trots hade barn med en bredare beteenderepertoar än de övriga sexåringarna. De mammor som ville tillbringa tid tillsammans med bara ett av sina barn regelbundet och ostört en timme i veckan, upplevde alla att de uppnått sitt mål. Observationsstudien visar att dessa mammor använde mindre beröring än de övriga mammorna i kontakten till sina barn. En stor del av föräldrarna ansåg att Tillsammans bidragit till en förändring eller att Tillsammans lärt dem något om dem själva. Föräldrarna lärde sig att uppmärksamma sitt eget beteende gentemot barnet och de upptäckte att de är utvecklingsdugliga och tillräckligt bra som föräldrar.
 • Backström, Ralf Anders (2008)
  Detta arbete kan kallas för en fronetisk samtidsanalys (Flyvbjerg 2001, Noro 2004) beträffande diskussionen om ledarskap i socialt arbete under åren 1999-2006. Den fråga jag önskar granska genom materialet är på vilket sätt ledarskapet uppmärksammas som funktion eller professionell färdighet när man utvecklar socialt arbete. Hur beskrivs ledarskap och hur beaktas ledarskap i den socialpolitiska diskussionen? Beaktar man arbetets organisering och hur arbetet leds då man planerar förändringar inom socialpolitiska program och socialt arbete? Genom den fronetiska litteraturstudien försöker jag svara på frågan i vilken riktning socialt arbete och ledarskapet inom socialt arbete utvecklas. Den här genomförda fronetiska samtidsbeskrivningen baserar sig på litterära källor och egna erfarenheter av ledarskap inom socialt arbete. De litterära källorna kan indelas i tre grupper; ledarskapslitteratur, finländsk litteratur kring socialt arbete producerad främst under 1999-2006 och Tidskrifterna Janus 2000-2006 och Sosiaaliturva 2001-2006. Tidskrifetrna Janus och Sosiaaliturva har granskats systematiskt utgående från den modell som presenteras av Hart (1998). Den övriga socialpolitiska litteraturen används för att i en av Noro (2004) inspirerad samtidsanalys beskriva trender. Den fronetiska analysen som utgår från Flyvbjerg (2001) sammanfogar materialet till en helhet som besvarar de fronetiska frågorna. Antalet inlägg i Janus och Sosiaaliturva som explicit behandlar ledarskap och organisering som funktion var få. Ledningstekniska frågor ss. konkurrensutsättning och målstyrning finns med som bakgrundsvariabler då man beskriver den organisationskultur inom vilken verksamheten utförs. De citerade källorna är samstämmiga beträffande att nyliberalism och New Public Management (NPM) är centrala drivkrafter för den socialpolitiska utvecklingen i Finland under den aktuella tidsperioden (se bl.a. Juhila 2006 och Rajavaara 2007). Den operativa ledningens roll i socialt arbete förändras i och med marknadsanpassningen. Från att ha varit substansledare övergår man till att vara allmänledare där man leder arbetsprocesser och förändring. Ledarskapet ses som en profession man utbildas till och något myndigheterna vill satsa på. I början av 2000-talet verkar man inom socialt arbete ha svårt att anpassa sig till den nya retoriken och betoningen av ekonomisk rationalitet och processtänkande. Mot slutet av perioden börjar man i Sosiaaliturva påtala vikten av att definiera relevanta mätare för socialsektorn på den egna verksamhetens villkor. Man börjar anpassa ledarskapets och managerialismens redskap till den egna sektorns behov.
 • Kämäräinen, Eeva-Liisa (Helsingin yliopisto, 2007)
  Positron emission tomography (PET) is an imaging technique in which radioactive positron-emitting tracers are used to study biochemical and physiological functions in humans and in animal experiments. The use of PET imaging has increased rapidly in recent years, as have special requirements in the fields of neurology and oncology for the development of syntheses for new, more specific and selective radiotracers. Synthesis development and automation are necessary when high amounts of radioactivity are needed for multiple PET studies. In addition, preclinical studies using experimental animal models are necessary for evaluating the suitability of new PET tracers for humans. For purification and analysing the labelled end-product, an effective radioanalytical method combined with an optimal radioactivity detection technique is of great importance. In this study, a fluorine-18 labelling synthesis method for two tracers was developed and optimized, and the usefulness of these tracers for possible prospective human studies was evaluated. N-(3-[18F]fluoropropyl)-2β-carbomethoxy-3β-(4-fluorophenyl)nortropane ([18F]β-CFT-FP) is a candidate PET tracer for the dopamine transporter (DAT), and 1H-1-(3-[18F]fluoro-2-hydroxypropyl)-2-nitroimidazole ([18F]FMISO) is a well-known hypoxia marker for hypoxic but viable cells in tumours. The methodological aim of this thesis was to evaluate the status of thin-layer chromatography (TLC) combined with proper radioactivity detection measurement systems as a radioanalytical method. Three different detection methods of radioactivity were compared: radioactivity scanning, film autoradiography, and digital photostimulated luminescence (PSL) autoradiography. The fluorine-18 labelling synthesis for [18F]β-CFT-FP was developed and carbon-11 labelled [11C]β-CFT-FP was used to study the specificity of β-CFT-FP for the DAT sites in human post-mortem brain slices. These in vitro studies showed that β-CFT-FP binds to the caudate-putamen, an area rich of DAT. The synthesis of fluorine-18 labelled [18F]FMISO was optimized, and the tracer was prepared using an automated system with good and reproducible yields. In preclinical studies, the action of the radiation sensitizer estramustine phosphate on the radiation treatment and uptake of [18F]FMISO was evaluated, with results of great importance for later human studies. The methodological part of this thesis showed that radioTLC is the method of choice when combined with an appropriate radioactivity detection technique. Digital PSL autoradiography proved to be the most appropriate when compared to the radioactivity scanning and film autoradiography methods. The very high sensitivity, good resolution, and wide dynamic range of digital PSL autoradiography are its advantages in detection of β-emitting radiolabelled substances.
 • G. 
  Mäenpää, Anna-Liisa (1948)
 • G. 
  Nerkko, Väinö ((Enn)
 • G. 
  Vaismaa, Riitta (1975)
 • G. 
  Stark, Ritva (1968)
 • Viitanen, Tero (Helsingin yliopisto, 2010)
  Within central nervous system, the simple division of chemical synaptic transmission to depolarizing excitation mediated by glutamate and hyperpolarizing inhibition mediated by γ-amino butyric acid (GABA), is evidently an oversimplification. The GABAa receptor (GABAaR) mediated responses can be of opposite sign within a single resting cell, due to the compartmentalized distribution of cation chloride cotransporters (CCCs). The K+/Cl- cotransporter 2 (KCC2), member of the CCC family, promotes K+ fuelled Cl- extrusion and sets the reversal potential of GABA evoked anion currents typically slightly below the resting membrane potential. The interesting ionic plasticity property of GABAergic signalling emerges from the short-term and long-term alterations in the intraneuronal concentrations of GABAaR permeable anions (Cl- and HCO3-). The short-term effects arise rapidly (in the time scale of hundreds of milliseconds) and are due to the GABAaR activation dependent shifts in anion gradients, whereas the changes in expression, distribution and kinetic regulation of CCCs are underlying the long-term effects, which may take minutes or even hours to develop. In this Thesis, the differences in the reversal potential of GABAaR mediated responses between dopaminergic and GABAergic cell types, located in the substantia nigra, were shown to be attributable to the differences in the chloride extrusion mechanisms. The stronger inhibitory effect of GABA on GABAergic neurons was due to the cell type specific expression of KCC2 whereas the KCC2 was absent from dopaminergic neurons, leading to a less prominent inhibition brought by GABAaR activation. The levels of KCC2 protein exhibited activity dependent alterations in hippocampal pyramidal neurons. Intense neuronal activity, leading to a massive release of brain derived neurotrophic factor (BDNF) in vivo, or applications of tyrosine receptor kinase B (TrkB) agonists BDNF or neurotrophin-4 in vitro, were shown to down-regulate KCC2 protein levels which led to a reduction in the efficacy of Cl- extrusion. The GABAergic transmission is interestingly involved in an increase of extracellular K+ concentration. A substantial increase in interstitial K+ tends to depolarize the cell membrane. The effects that varying ion gradients had on the generation of biphasic GABAaR mediated responses were addressed, with particular emphasis on the novel idea that the K+/Cl- extrusion via KCC2 is accelerated in response to a rapid accumulation of intracellular Cl-. The KCC2 inhibitor furosemide produced a large reduction in the GABAaR dependent extracellular K+ transients. Thus, paradoxically, both the inefficient KCC2 activity (via increased intracellular Cl-) and efficient KCC2 activity (via increased extracellular K+) may promote excitation.