Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 5589-5608 of 26117
 • ben-Aaron, Diana (Helsingin yliopisto, 2005)
  National anniversaries such as independence days demand precise coordination in order to make citizens change their routines to forego work and spend the day at rest or at festivities that provide social focus and spectacle. The complex social construction of national days is taken for granted and operates as a given in the news media, which are the main agents responsible for coordinating these planned disruptions of normal routines. This study examines the language used in the news to construct the rather unnatural idea of national days and to align people in observing them. The data for the study consist of news stories about the Fourth of July in the New York Times, sampled over 150 years and are supplemented by material from other sources and other countries. The study is multidimensional, applying concepts from pragmatics (speech acts, politeness, information structure), systemic functional linguistics (the interpersonal metafunction and the Appraisal framework) and cognitive linguistics (frames, metaphor) as well as journalism and communications to arrive at an interdisciplinary understanding of how resources for meaning are used by writers and readers of the news stories. The analysis shows that on national anniversaries, nations tend to be metaphorized as persons having birthdays, to whom politeness should be shown. The face of the nation is to be respected in the sense of identifying the nation's interests as one's own (positive face) and speaking of citizen responsibilities rather than rights (negative face). Resources are available for both positive and negative evaluations of events and participants and the newspaper deftly changes footings (Goffman 1981) to demonstrate the required politeness while also heteroglossically allowing for a certain amount of disattention and even protest - within limits, for state holidays are almost never construed as Bakhtinian festivals, as they tend to reaffirm the hierarchy rather than invert it. Celebrations are evaluated mainly for impressiveness, and for the essentially contested quality of appropriateness, which covers norms of predictability, size, audience response, aesthetics, and explicit reference to the past. Events may also be negatively evaluated as dull ("banal") or inauthentic ("hoopla"). Audiences are evaluated chiefly in terms of their enthusiasm, or production of appropriate displays for emotional response, for national days are supposed to be occasions of flooding-out of nationalistic feeling. By making these evaluations, the newspaper reinforces its powerful position as an independent critic, while at the same time playing an active role in the construction and reproduction of emotional order embodied in "the nation's birthday." As an occasion for mobilization and demonstrations of power, national days may be seen to stand to war in the relation of play to fighting (Bateson 1955). Evidence from the newspaper's coverage of recent conflicts is adduced to support this analysis. In the course of the investigation, methods are developed for analyzing large collections of newspaper content, particularly topical soft news and feature materials that have hitherto been considered less influential and worthy of study than so-called hard news. In his work on evaluation in newspaper stories, White (1998) proposed that the classic hard news story is focused on an event that threatens the social order, but news of holidays and celebrations in general does not fit this pattern, in fact its central event is a reproduction of the social order. Thus in the system of news values (Galtung and Ruge 1965), national holiday news draws on "ground" news values such as continuity and predictability rather than "figure" news values such as negativity and surprise. It is argued that this ground helps form a necessary space for hard news to be seen as important, similar to the way in which the information structure of language is seen to rely on the regular alternation of given and new information (Chafe 1994).
 • Mononen, Tuula (1992)
  Tutkielma käsittelee glaukoomaa eli viherkaihia, joka aiheutuu silmänsisäisen paineen noususta. Kontrolloimaton silmänpaineen nousu johtaa sokeutumiseen. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään glaukooman syntyyn, sen aiheuttamiin muutoksiin silmässä, diagnostisiin menetelmiin sekä hoitoon. Koska glaukooman lääkehoito usein osoittautuu riittämättömäksi keinoksi laskea silmänpainetta pysyvästi, käsitellään kirurgisia menetelmiä tarkemmin. Oma tutkimus perustuu eläimille soveltuvan implantin kehittelyyn ja kahdeksantoista kanin silmien leikkaukseen kyseistä implanttia käyttäen. Tutkimuksessa todettiin silmänpaineiden keskiarvon pysyvän leikkausta edeltänyttä tasoa alhaisempana. Histologisessa tutkimuksessa sidekalvon alainen filtraatio-ontelo oli fibrosyyttikerroksen reunustama. Tulehdus- ja vierasesinereaktiot silmissä olivat vähäiset ja rajoittuivat lähinnä leikkauksen jälkeisiin päiviin. Implantit todettiin toimiviksi silmän sisäisen fluoreskeiiniinjektion avulla. Käytetty menetelmä on sovellutus nykyään ihmisten glaukoomakirurgiassa paljon käytetyistä implanttitekniikoista. Ongelmina ovat olleet leikkauksen jälkeinen hypotonia sekä fibriinikeräymät, jotka ovat tukkineet implantteja. Eläimillä ei leikkauksen jälkeinen hypotonia ole tiettävästi merkityksellistä, ja sen vuoksi implanttimallia yksinkertaistamalla voidaan välttää tukkeutumien syntymistä. Tässä työssä kuvattu leikkausmenetelmä soveltuu hyvin eläinlääketieteelliseen käyttöön, koska se ei vaadi välttämättä kalliita välinehankintoja, ja itse implantin kustannukset ovat huokeat. Implantti on helppo valmistaa. Myöskään leikkaustekniikka ei ole erityisen monimutkainen. Koska implantti vaikuttaa käyttökelpoiselta, olisi jatkossa mielenkiintoista testata sen toimivuutta glaukoomasilmässä.
 • Jaari, Aini (2000)
  Tämän työn tutkimusongelmat liittyivät Morris Rosenbergin (1965) mittarilla arvioituun globaaliin itsetuntoon. Tavoitteena oli 1) tutkia M. Rosenbergin määrittelemää globaalia itsetuntoa aikuisväestöllä, 2) kehitellä mittareita globaalin itsetunnon laadullisten erojen tarkasteluun sekä 3) kartoittaa itsetunnon laadullisia eroja. Antonovskyn (1979) teoriaan pohjautuvan elämänhallintamittarin, machiavellismia kuvaavan mittarin (Mach IV) sekä tutkimuksessa 'viiden suuren' persoonallisuusteorian pohjalta kehiteltyjen uusien muuttujien avulla tarkasteltiin a) esille nousevia laadullisia osatekijöitä (persoonallisuuden komponentteja), joiden oletettiin ennustavan globaalia itsetuntoa sekä b) laadullisten osatekijöiden keskinäistä riippuvuutta. Tutkimuksen kohteena oli vuoden 1995 aikana eri koulutustilaisuuksista ja työyhteisöistä kyselylomakkeilla kerätty aineisto (N=368). Keskeiset taustamuuttujat olivat sukupuoli, ikä ja koulutus. Metodologisesti tutkimus oli kvantitatiivinen. Aineistoa tarkasteltiin aluksi prosenttilukujen, keskiarvotaulukoiden ja korrelaatiomatriisien avulla. Analysointia jatkettiin faktorianalyysin sekä lineaarisen regressioanalyysin avulla tarkoituksena löytää globaalille itsetunnolle laadullisten selittäjien ryhmiä. Tutkimuksessa nousivat esille seuraavat elämänhallintaan liittyvät dimensiot: elämän tarkoituksettomuus (a=.77), pettymys ihmissuhteissa (a=.74), ahdistuneisuus (a=.73). Machiavellismin osa-alueet olivat: kyynisyys (a=73) sekä rehellisyys ja moraalin arvostaminen (a=.65). Kyvykkyyttä mittasivat dimensiot: miellyttäminen (a=.70), kyvyt ja onnistuminen (a=.78) sekä koulumenestys (a=.74). Muut persoonallisutta mittaavat osa-alueet olivat: sosiaalisuus ja empaattisuus (a=.78), kokeilunhaluisuus (a=.69), sosiaalinen ja verbaalinen vaikuttaminen (a=.78), häpeäherkkyys (a=.70), syyllisyys (a=.69) sekä konservatiivisuus (a=.67). Sukupuolella eikä myöskään iällä ollut vaikutusta globaalin itsetunnon vahvuuteen. Sen sijaan mitä enemmän henkilöllä oli koulutusta, sen parempi on hänen itsetuntonsa. Kaikille yhteisiksi heikon itsetunnon selittäjiksi nousivat heikko elämänhallinta sekä häpeän ja syyllisyyden tunteet Koulutus sekä ikä vaikuttivat myös itsetunnon laadullisten selittäjien vaihteluun. Nuorilla (alle 31-vuotiaat) ja heikon koulutustason omaavilla miehillä kyynisyys ja pettymys ihmissuhteissa kuvastivat heikkoa itsetuntoa. Nuorella työssäkäyvällä aikuisryhmällä sekä koulutuksen lisääntyessä myös naisilla selitti puheliaisuus defensiivisenä ja kompensoivana käyttäytymisenä heikkoa itsetuntoa. Erityisesti naisten heikkoa itsetuntoa kuvastivat elämänhallintaan liittyvät ongelmat sekä häpeän ja syyllisyyden tunteet, kun taas koulutettujen miesten heikkoa itsetuntoa selittivät empaattisuus ja sosiaalisuus. Suoriutuminen ja menestyminen olivat tärkeitä miesten vahvan itsetunnon alueita, kun taas naisille merkitsivät erityisesti läheiset ihmissuhteet, kanssaihmisten ymmärtäminen ja sosiaalinen vuorovaikutus. Tämän tutkimuksen tulokset tulokset olivat samansuuntaisia Rosenbergin näkemysten kanssa, joiden mukaan heikot ongelmalliset ihmissuhteet (henkilöiden välinen integraatio), sekä heikko institutionaalinen ja normisidonnainen käyttäytyminen ovat tyypillisiä henkilöille, joilla on alhainen itsetunto. Rosenberg, M. (1965): Society and adolescent self-image Rosenberg, M. (1979): Conceiving the self Antonovsky, A. (1979): Health, stress and coping
 • Korvensyrjä, Aino Emilia; Korvensyrjä, Aino Emilia (2015)
  Tutkielma käsittelee NASA:n eli Yhdysvaltain ilmailu-­‐ ja avaruushallinnon Apollo-­‐ avaruusohjelman yhteydessä syntyneiden valokuvien poliittista historiaa. Tarkasteleen Apollo-­‐valokuvien käyttöä osana poliittisia diskursseja, jotka puhuvat “koko maailman” ja “ihmiskunnan” nimissä. Kysyn, millainen aikakäsitys näihin kuviin on liitetty sekä millaisia poliittisia tehtäviä tämä käsitys historiasta on saanut, ja toisaalta, millaiseen historiaan se itse liittyy. Rakennan tutkimuksessa kuvien tulkitsemiseksi kehykseen, jota kutsun globaalin kuvitteluksi. Tällä viittaan tapaan, jolla maapallo on rakentunut länsimaisissa diskursseissa visuaalisena tai visualisoitavissa olevana kokonaisuutena. Kyse on niin maapallon näkemisen kuin myös sen tietämisen, kuvailun tai siihen vetoamisen mahdollistavasta kehyksestä. Tarkastelen kolmea Apollo-­‐kuvien käyttöyhteyttä ja tulkitsen niille kussakin annettuja merkityksiä suhteuttamalla niitä mainittuun tulkintakehykseen: Earthrise-­‐valokuvan ilmestymistä Life-­‐ ja Time-­‐lehdissä tammikuussa 1969, YK:n Tukholman ympäristökokouksen 1972 tapaa käyttää Apollo-­‐kuvia sekä viittauksia niihin 1990-­‐luvun globalisaatiokeskustelussa. Esitän, miten näissä kolmessa tapauksessa vedotaan tähän diskursiivinen repertuaariin sekä toisaalta uusinnetaan sitä erityisissä historiallisissa tilanteissa. Lopuksi avaan kysymyksen, voidaanko tutkimuksen valossa Apollo-­‐valokuvat ymmärtää osana banaaliksi historismiksi kutsumaani ilmiötä. Avainsanat –
 • Turunen, Elina (2013)
  Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee yhteisen (common) tuotantoa Michael Hardtin ja Antonio Negrin esittämän keskustelun pohjalta, joka nousee autonomimarxilaisesta politiikan teorian perinteestä. Hardtin ja Negrin mukaan kapitalistinen tuotanto on muuttunut siten, että elämästä itsessään on tullut tuottavaa ja tuotannon tulokset ovat enenevässä määrin sosiaalisia suhteita ja elämänmuotoja. Tarvittavat tuotannonvälineet ovat yhä useammin erilaisia ihmisillä olevia ominaisuuksia ja kykyjä, jolloin biopoliittisen työvoiman on mahdollista alkaa tuottaa yhteistyötä yhä riippumattomammin pääomasta ja sen kontrollista. Siten biopoliittinen tuotanto määrittää merkittävällä tavalla uudelleen olosuhteita yhteisen tuottamiselle. Tutkielman päämääränä on selvittää, onko Hardtin ja Negrin yhteisen tuotannon poliittinen tila todella globaali. Tätä tarkastellaan kysymällä, mitä instituutioita globaalien liikkeiden yhdistäminen edellyttää ja millaisia ovat ne erot, joita globaalissa maailmassa on otettava huomioon näitä liikkeitä rakennettaessa. Tutkielmassa selvitetään poliittisen tilan piirteitä tutkimalla millaisissa kategorioissa yhteinen ilmenee Hardtilla ja Negrillä ja tarkastelemalla näitä kategorioita (tuotanto, subjekti, vastarinta) globaalin liikkeen syntymisen kannalta. Tutkielman päälähteenä on Hardtin ja Negrin trilogia, joka käsittää teokset Imperiumi (2005), Multitude (2006) ja Commonwealth (2009) sekä lisäksi Declaration (2012). Hardtin ja Negrin käsityksiä yhteisen tuotannosta peilataan suhteessa niistä esitettyyn kritiikkiin sekä näkökulmaltaan läheisten teoreetikkojen kirjoituksia vasten (Massimo de Angelis, David Harvey, John Holloway, Kevin C. Dunn, Mark Laffey, Jutta Weldes, Ernesto Laclau, Teivo Teivainen, Henry Veltmeyer, Saskia Sassen) ja tarkastellaan niiden eroja ja yhtäläisyyksiä. Hardtin ja Negrin teorian kritiikeissä nousevat esille yksipuolinen keskittyminen immateriaalisuuteen ja biovaltaan, hierarkian roolin väheksyminen globaalissa väessä, maantieteestä irrottautuminen, paikan merkityksen ohittaminen subjektiviteetin muodostumisessa sekä ytimen ja periferian välisen jaon hämärtäminen. Toisaalta kritiikissä pidetään Hardtin ja Negrin käsityksiä heikentyvistä valtiorakenteista eurosentrisinä. Tutkielman tuloksena on, että Hardtin ja Negrin kuvaus globaalien liikkeiden liittoumien syntymisestä tekemisessä jää vajavaiseksi. Tutkielma esittää näkemyksen, että prefiguratiivinen politiikka edellyttäisi tarkempaa poliittisen tilan valtasuhteiden ja hierarkioiden analyysia. Jos tuotanto luo sitä vastaavia poliittisen toiminnan muotoja, olisi olennaista tarkastella miten tuotannon eri vaiheet eri paikoissa vaikuttavat kamppailujen liittoutumiseen. Tutkielma osoittaa, että maaseudun, globaalin etelän ja niiden olemassa olevien kamppailujen rooli yhteisen tuotannon poliittisen tilan luomisessa jää Hardtin ja Negrin teoriassa vaille sijaa. Tutkielman johtopäätös on, että yhteisen tuotannon globaalin poliittisen tilan luomiseksi tarvitaan uusia globaaleja instituutioita singulariteettien kommunikointiin, liittoutumien muodostamiseen ja esteiden purkamiseen. Hardtin ja Negrin todetaan löytävän joitakin tällaisten instituutioiden ituja. Analyysin perusteella jää kuitenkin avoimeksi, miten poliittisia affekteja luodaan ja välitetään globaalisti. Toiseksi tutkielmassa päädytään johtopäätökseen, että Hardt ja Negri käsittelevät hyvin vähän eroja materiaalisissa resursseissa ja valtasuhteissa, eikä ole selvää mitkä kamppailut haluavat liittoutua keskenään. Analyysi osoittaa, että Hardtin ja Negrin teoreettisen kehikon avulla ei pystytä kokonaisvaltaisesti käsittelemään globaalin etelän singulariteettien toimintaedellytyksiä ja haluja. Siten heidän väitteensä kamppailujen globaalista tilasta jäävät vaille riittävää teoreettista perustaa.
 • Husgafvel, Roope (Helsingin yliopisto, 2011)
  The purpose of this study was to produce information on and practical recommendations for informed decision-making on and capacity building for sustainable forest management (SFM) and good forest governance. This was done within the overall global framework for sustainable development with special emphasis on the EU and African frameworks and on Southern Sudan and Ethiopia in particular. The case studies on Southern Sudan and Ethiopia focused on local, national and regional issues. Moreover, this study attempted to provide both theoretical and practical new insight. The aim was to build an overall theoretical framework and to study its key contents and main implications for SFM and good forest governance at all administration levels, for providing new tools for capacity building in natural resources management. The theoretical framework and research approach were based on the original research problem and the general and specific aims of the study. The key elements of the framework encompass sustainable development, global and EU governance, sustainable forest management (SFM), good forest governance, as well as international and EU law. The selected research approach comprised matrix-based assessment of international, regional (EU and Africa) and national (Southern Sudan and Ethiopia) policy and legal documents. The specific case study on Southern Sudan also involved interviews and group discussions with local community members and government officials. As a whole, this study attempted to link the global, regional, national and local levels in forest-sector development and especially to analyse how the international policy development in environmental and forestry issues is reflected in field-level progress towards SFM and good forest governance, for the specific cases of Southern Sudan and Ethiopia. The results on Southern Sudan focused on the existing situation and perceived needs in capacity building for SFM and good forest governance at all administration levels. Specifically, the results of the case study on Southern Sudan presented the current situation in selected villages in the northern parts of Renk County in Upper Nile State, and the implications of Multilateral Environmental Agreements (MEAs) and of the new forest policy framework for capacity building actions. The results on Ethiopia focused on training, extension, research, education and new curriculum development within higher education institutions and particularly at the Wondo Genet College of Forestry and Natural Resources (WGCF-NR), which administratively lies under Hawassa University. The results suggest that, for both cases studies, informed decision-making on and capacity building for SFM and good forest governance require comprehensive, long-term, cross-sectoral, coherent and consistent approaches within the dynamic and evolving overall global framework, including its multiple inter-linked levels. The specific priority development and focus areas comprised the establishment of SFM and good forest governance in accordance with the overall sustainable development priorities and with more focus on the international trade in forest products that are derived from sustainable and legal sources with an emphasis on effective forest law enforcement and governance at all levels. In Upper Nile State in Southern Sudan there were positive development signals such as the will of the local people to plant more multipurpose trees on farmlands and range lands as well as the recognition of the importance of forests and trees for sustainable rural development where food security is a key element. In addition, it was evident that the local communities studied in Southern Sudan also wanted to establish good governance systems through partnerships with all actors and through increased local responsibilities. The results also suggest that the implementation of MEAs at the local level in Southern Sudan requires mutually supportive and coherent approaches within the agreements as well as significantly more resources and financial and technical assistance for capacity building, training and extension. Finally, the findings confirm the importance of full utilization of the existing local governance and management systems and their traditional and customary knowledge and practices, and of new development partnerships with full participation of all stakeholders. The planned new forest law for Southern Sudan, based on an already existing new forest policy, is expected to recognize the roles of local-level actors, and it would thus obviously facilitate the achieving of sustainable forest management.
 • Malkamäki, Arttu J. (Helsingin yliopisto, 2015)
  This thesis aims to assess the state and development of beekeeping in Uruguay. Uruguay exports more than 90% of its honey and supplies regularly to the demanding markets in the EU and the US. As marginalized actors in the global honey chain, the beekeepers' livelihoods are largely dependent on the shifts of globalization, predominantly on the patterns of global economy. Proliferation of voluntary certification schemes such as Fairtrade International and European Union Organic Farming have become evident features of these patterns. Adoption of voluntary certification schemes has impacted particularly the development trajectories of smallholders, which is why particular attention in this thesis was laid on them. It was, however, quickly understood the development is dependent on several factors on different levels. To conceptualize these levels, value chain governance and voluntary certification schemes in them were seen shaping the livelihood outcomes of the smallholders. Combining governance and horizontal livelihood approaches, which represents the main innovation of this thesis, was used to identify action points and upgrading strategies feasible for the beekeepers as actors engaged in the global honey chain. In addition, this thesis further highlights the context of beekeeping as a livelihood, honey as a commodity with certain features and market dynamics, as well as Uruguay as the main geographical scope. Research methods were qualitative. Semi-structured interviews were conducted in 2014 with four different respondent groups along the global honey chain: importers of honey in the EU; representatives of local institutions and export agencies in Uruguay; and the beekeepers themselves, which of some were organized in cooperatives. From the collected data, the development trajectories were analyzed deductively to identify the viable strategies to improve sustainable livelihood outcomes. Based on results, the global honey chain was found buyer-driven since the buyers bear the most powerful role. The structure replicates features of market and captive types of governance, suggesting there is a high degree of power asymmetry and coordination. Higher coordination, however, favors successful upgrading. By identifying the activities performed by actors in the chain, the action point was found in the production node due to the recent increase in activities. High costs of inputs and low margins throughout the chain were observed, particularly in the export node. Beekeepers' baseline conditions were determined as access to livelihood assets, which were found generally weak. State of the fundamental aspect of beekeeping, access to natural assets, was found alarming. The decreased floral resources in Uruguay are due to the rapid proliferation of changes in land use, accelerated by the main vulnerability causing shocks in production and with implications on prices: the climate variability. A key finding, however, was that the proliferation of Eucalyptus grandis in Uruguay has created a dependency by compensating the losses in production based on other flowerings. Furthermore, the emergence of pests has brought risk of losing colonies and increasing costs in treatment and prevention. Natural assets set the main constraint over sustainability of beekeeping in Uruguay, but possibilities to compensate smallholders was found among social assets, which clearly were not optimized at their current levels. This notion largely represents the main conclusion in this thesis: horizontal contractualization of the beekeepers through collective action is the only strategy with a reasonable balance between revenues and risks. In all other scenarios, the risks are likely to become unbearable, unless an external agent would be willing to guarantee the risks up to some point to initiate the process. Collective action was found as a precondition of vertical contractualization, which could include affiliation in voluntary certification schemes. Fairtrade International was predominantly found as a more attractive scheme, but could in this context benefit only a large cooperative with already good resources. Affiliation in a certification scheme, however, would not remove the main constraints faced by the sector in Uruguay, which are the decreasing production per hive and the costs running relatively faster than the prices received, resulting in a decreasing profitability. Whereas more beekeepers are excluded from the chain, the ones remaining practice beekeeping largely based on love and tradition. Future research is suggested to take a more sophisticated approach to cost-benefit analyses to support further decision-making on the level of the beekeepers, as well as on the level of policy-makers. In addition, prospective approaches to develop and assess the potential of systems such as payments for ecosystem services in the context of beekeeping are highly recommended.
 • Svanström, Maria Elisabeth (2005)
  Avhandlingen är ett normativt arbete om global deliberativ demokrati. Deliberativ demokrati framhäver kommunikationens betydelse i demokratiska processer och innebär i praktiken att demokratiska beslut fattas utgående från en diskussion som äger rum både i institutionella organ och i medborgarsamhällets offentligheter. Demokratimodellen diskuteras i förhållande till tre andra normativa demokratimodeller: den liberala demokratin, vars förespråkare ser demokrati främst i termer av att summera ihop enskilda individers preferenser, den republikanska demokratin, där det primära politiska subjektet utgörs av ett kollektiv samt den agonistiska demokratin, vars förespråkare ser det politiska som en kamp. Anförandet följer Jürgen Habermas' och Seyla Benhabibs indelning av de normativa demokratiteorierna. Fokuset ligger på frågor om det politiska subjektet. I avhandlingen konstateras att globaliseringen lett till att allt fler beslut fattas på global nivå utan att globala demokratiska strukturer existerar, vilket motiverar till att dryfta frågor om demokrati på global nivå. I avhandlingen konstateras också att det politiska subjektet som den liberala demokratimodellen utgår ifrån – det vill säga en transcendental individ med förmågan att välja – inte motsvarar de flesta individers verklighet. Istället föreslås att den ontologiska utgånspunkten för demokratin bör vara en individ, vars preferenser uttalat är beroende av andra människor och som inkluderar alla de identiteter som verkligheten av i dag omfattar. Avhandlingens andra normativa implikation är att demokratiska procedurers mål bör vara att genom deliberation komma fram till konsensus, men att detta inte får ske på bekostnad av att olika synpunkter exkluderas från beslutsfattningen. Förutom Habermas' och Benhabibs tänkande har Iris Marion Youngs teori om deliberativ demokrati, Chantal Mouffes postmoderna kritik mot deliberativ demokrati och Tuija Pulkkinens diskussion om ontologier fungerat som centrala inspirationskällor för arbetet. I slutet av avhandlingen konstrueras en konkret utopi – det vill säga ett reformförslag, vars möjligheter till politiskt stöd tagits i beaktande – för Värlshälsoorganisationen WHO. I avhandlingen konstateras att WHO:s mål om att uppnå världsomfattande fysisk, psyksisk och social hälsa skulle stödjas av att organisationen skulle definiera sin uppfattning om demokrati i deliberativa termer. Den partikulära kontexten visar också var det finns glapp mellan den normativa teorin och verkligheten. Avhandlingen hör till den feministiska traditionen i forskningen i världspolitik.
 • Nilsson, Eva (2008)
  Denna pro gradu -avhandlings främsta målsättning är att analysera och förklara förhållandet mellan två centrala utvecklingsparadigm - det neoliberala och mänskliga paradigmet. Analysen baserar sig på en fallstudie av FN:s Millenniemål i Tanzania. Millenniemålen är ett konkret resultat av det mänskliga utvecklingsparadigmet och utgör därför ett intressant forskningsobjekt för denna studie. Utgångspunkten är att det neoliberala utvecklingsparadigmet har dominerat biståndssamarbetet sedan början av 1980-talet, men att det mänskliga paradigmet som varit dess alternativ, nu verkar ha tagit en starkare roll åtminstone i den offentliga debatten. Vilken roll dessa mål sedan fått i praktiskt biståndssamarbete på lokal nivå och huruvida det mänskliga utvecklingsparadigmet förstärkts genom att dessa mål har lanserats, är centrala frågor för denna studie. I denna avhandling utgår jag ifrån att de olika paradigmen och deras uppkomst baserar sig på historiska trender inom utvecklingsteorier. De neoliberala och mänskliga utvecklingsparadigmen är normativa paradigm som stöds av Världsbanken respektive FN. De är direkt kopplade till biståndssamarbetet, som är en normativ, politisk process. Analysen av dessa paradigms roller görs ur en neo-Gramsciansk referensram. Den neo-Gramscianska teorin om hegemoni ger analytiska redskap att förklara de maktrelationer som definierar paradigmens roller. Det neoliberala paradigmet representerar intellektuell hegemoni medan det mänskliga paradigmet utgör en mot-hegemonisk kraft till den. Avhandlingens främsta slutsats är att det mänskliga utvecklingsparadigmets roll är fortfarande svag jämfört med det neoliberala paradigmet. Jag hävdar att det neoliberala paradigmet har lyckats absorbera de centrala dragen av det mänskliga paradigmet för sin egen nytta. Detta innebär att FN och Millenniemålen inte idag representerar ett alternativ till neoliberal utveckling, utan legitimerar den i stället. Millenniemålens roll har förblivit främst retorisk, medan neoliberala reformer har fortskridit i Tanzania. När den offentliga diskussionen fokuserar sig på Millenniemålen, finns det en risk att biståndssamarbetes verkliga substans blir i skymundan. Samtidigt framstår FN:s roll i att skapa världsomfattande utvecklingsnormer som relativt svag. Avhandlingen är gjord med kvalitativa metoder. En central del av forskningsmaterialet består av intervjuer som gjorts i Tanzania under sommaren 2007. Förutom dessa intervjuer, har Tanzanias två fattigdomsstrategier (poverty reduction strategies) analyserats.
 • Kovarskyte, Ieva (2013)
  Teknologisen kehityksen sekä globalisaation ansiosta finanssimarkinnat ovat viimeisten vuosikymmenten aikana kehittyneet yhä kansainvälisemmiksi. Alan sääntely on jäänyt tässä kehityksessä jälkeen ja 2010-luvun finanssikriisin myötä merkittävät puutteet nykyisessä kansainvälisessä finanssisääntelyssä ovat korostuneet entisestään. Tutkielman ensisijaisena aiheena ovat finanssisääntelyjärjestelmän eri tasot, niiden keskinäinen vuorovaikutus sekä finanssisääntelyn kehityssuunta. Pankkivalvontaan kiinnitetään erityistä huomiota sen käytännön merkittävyyden sekä kehitysmahdollisuuksien johdosta. Työssä käydään läpi globaali sääntelykehikko, sen ratio ja taustat. EU:n pankkivalvontajäjestelmää sen viimeaikaisine muutoksineen tarkastellaan esimerkkinä ylikansallisista, alueellisista finanssisäänteratkaisuista. Samalla sivutaan myös EU:n suhdetta kansainväliseen oikeuteen ja pohditaan EU-tason ratkaisujen laajempia vaikutusmahdollisuuksia. Katsaus Suomen pankkivalvontasääntelyyn tarjoaa kansallinen näkökulman kansainväliseen finanssisääntelyyn. Tältä osin tutkielma nojautuu pitkälti työn osanana toteutettuun asiantuntijahaastatteluun, jossa haastateltavana ollut pankkivalvonta-asiantuntija Erkki Kontkanen esittää omat näkemyksensä finanssisääntelyn viimeaikaisista kehityssuunnista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista. Tutkielman toisena kantavana teemana on finanssisääntelyn suhde perinteiseen kansainväliseen oikeuteen. Finanssimarkkinoita säännellään yhä enemmän kansainvälisellä tasolla. Kansainvälinen finanssisääntely ei kuitenkaan noudata perinteisen kansainvälisen oikeuden sääntöjä. Globaali finanssiregulaatio on pääasiallisesti epävirallisten sääntelyverkostojen tuottamaa, muodollisesti sitomatonta soft law-sääntelyä. Sääntelyverkostoihin sekä sitomattomaan sääntelyyn liittyvät ongelmakohdat liittyvät siten kiinteästi myös nykyisen finanss isääntelyn ongelmakohtiin sekä haasteisiin. Kansainvälinen finanssisääntely kärsii mm. demokratiavajeesta, läpinäkyvyys ongelmista, hajanaisuudesta sekä liiallisesta monimutkaisuudesta. Tutkielman keskeisiä väitteitä on, että kansainvälisen finanssisääntelyjärjestelmän kokonaisvaltainen uudistaminen on tarpeen ja lähes väistämättä edessä. Tämä uudistus voi toteutua monella eri tavalla. Tutkielmassa ei esitetä seikkaperäisempiä kannanottoja finanssisääntelyjärjestelmän potentiaalisiin muutossuuntiin taikka tulevaisuudessa mahdollisesti omaksuttaviin sääntelyratkaisuihin, vaan keskitytään aiheen kokonaisvaltaiseen kuvaamiseen.
 • Hatzidakis, Sandra (2003)
  Global governance cannot be understood as a single clear project above globalization. Instead there are several global governance mechanisms or processes. The relative democracy of these processes can be systematically evaluated based on a certain criteria. Thus, these mechanisms or processes can then also be democratized. Democratization is largely a matter of progressive inclusion of various groups and categories of people in political life. In the context of this study, democratization refers to increased levels of participation and creation of more inclusive global governance. The study begun with the basic assumption that there is a democratic deficit in current global governance. The aim was to find out what types of solutions to this deficit could be outlined through the Doha-Monterrey-Johannesbourg-process, and if the process itself was an indication of a futuristic change, in terms of international relations a signal, of a more democratic phase in the conduct of international relations and global governance. The theoretical framework comprized of key conseptual considerations and two, state-centric and pluralist, approaches to global governance. The documented material was analyzed through the concept of participation. The results of the case study show that the Doha-Monterrey-Johannesburg-process has indicated creation of more inclusive global governance. In terms of participation it has indicated increased democracy on two accounts. First, it has meant gearing up the participatory mechanisms, technical assistance and capacity-building, aimed towards more equal participation of the developing countries in global policy-making. Second, the Doha-Monterrey-Johannesburg process has meant further pluralization of global governance by involving non-governmental actors, like non-governmental organizations, in the global governance processes through consultation, multi-stakeholder dialogue and partnership programs.
 • Hatzidakis, Sandra (2003)
  Globalisaation hallintaa ei voida ymmärtää yhtenä selvänä projektina, jonka avulla globalisaatiota voitaisi hallita ikäänkuin ylhäältä käsin. Sen sijaan on olemassa erilaisia globaaleja hallintamekanismeja ja prosesseja, joiden suhteellista demokraattisuutta voidaan arvioida systemaattisesti tiettyjen kriteereiden pohjalta ja joita tyypillisesti voidaan myös demokratisoida. Demokratisaatiossa on kyse pitkälti progressiivisesta inkluusiosta, jonka avulla eri ryhmittymiä otetaan mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Tutkimuksen perusoletus oli, että tämänhetkiseen globaaliin hallintaan liittyy demokratia vaje. Tavoitteena oli selvittää minkälaisia ratkaisuja tuohon demokratia vajeeseen olisi mahdollista löytää tarkastelemalla Doha-Monterrey-Johannesburg-prosessia, ja onko prosessi itsessään mahdollinen singnaali demokraattisemmasta vaiheesta kansainvälisessä päätöksenteossa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui keskeisistä käsitteistä ja kahdesta, valtiokeskeisestä ja pluralistisesta, lähestymistavasta globaaliin hallintaan. Tutkimuksen dokumenttiaineistoa tarkasteltiin osallistumisen käsitteen kautta. Tapaustutkimuksen tutkimustulokset osoittavat, että Doha-Monterrey-Johannesburg-prosessi on merkinnyt inklusiivisemman globaalin hallinnan syntymistä. Osallistumisen käsitteen kautta arvioituna, prosessi on osoittanut globaalin hallinnan demokratisaatiota kahdella eri tavalla: Ensiksi, se on merkinnyt kehitysmaiden tasa-arvoisemman osallistumisen edistämistä teknisen avun ja kapasiteetin luomisen avulla. Toiseksi, prosessi on merkinnyt globaalin hallinnan pluralisoitumista. Dialogin ja uusien kumppanuusohjelmien myötä myös kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti kansalaisjärjestöjen rooli globaalissa hallinnassa on korostunut.
 • Jokinen, Sami (2000)
  Tässä työssä on tarkasteltu taloudellisen globalisaation vaikutusta valtion taloudelliseen suvereniteettiin. Työn alkuosan pääpaino on käsitteellisessä tarkastelussa, jossa pyritään valottamaan globalisaation vaikutuksia valtion suvereniteetille. Työn loppuosa koostuu tapaustutkimuksesta, jossa tarkastellaan työn alussa löytyneiden tulosten soveltuvuutta Korean tasavallan tilanteeseen. Suvereniteetti ei ole käsitteenä yksiselitteinen tai kiistaton, ja siitä on käyty kansainvälisen politiikan tutkimuksen parissa laajaa keskustelua. Perinteisesti määriteltynä suvereniteetti on tiukasti territoriaalinen ja lakiin sidottu käsite, joka ei sellaisenaan sovellu nykyiseen voimakkaasti keskinäisriippuvaiseen maailmaan. Työn ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä onkin, kuinka määritellään suvereniteetti vastaamaan nykypäivän globalisoituvan maailman haasteita. Toisena keskeisenä tutkimuskysymyksenä on, mitä tarkoitetaan taloudellisella globalisaatiolla ja miten se vaikuttaa valtion suvereniteettiin. Kolmantena keskeisenä tutkimuskysymyksenä on, miten taloudellinen globalisaatio vaikuttaa valtion talouspolitiikkaan ja voidaanko enää puhua suvereenista talouspolitiikan harjoittamisesta. Työn tapaustutkimusosassa edelliset kysymykset viedään yksittäisen valtion tasolle. Korean tasavalta on valittu tapaustutkimuksen kohteeksi, sillä sitä on pidetty esimerkkimaana siitä, miten valtio voi nopeasti kehittyä talousmahdiksi. Viime aikainen kriisi kuitenkin näyttäisi muuttaneen asetelmia. Korean tasavalta on ollut suhteellisen suljettu talous aina 1990-luvulle asti ja sen takia globalisaation luomien paineiden pitäisi olla selvästi näkyvillä nykyisessä tilanteessa. Edellä mainittuihin kysymyksiin on etsitty vastauksia tarkastelemalla taloudellisen globalisaation eri osa-alueita. Työn huomio kiinnittyy erityisesti kansainvälisen kaupan, suorien ulkomaisten sijoitusten, monikansallisten yhtiöiden ja finanssijärjestelmän tarkasteluun sekä yleisellä tasolla että Korean tasavallan kohdalla. Näillä osa-alueilla tapahtuneita muutoksia on tarkasteltu erilaisten tilastojen avulla. Työssä on käytetty pääasiassa YK:n ja OECD:n julkaisemaa tilastoja. Työn keskeisenä havaintona on taloudellisen globalisaation monitahoinen vaikutus valtion taloudelliseen suvereniteettiin. Suvereniteettia tarkastellaan työssä neljän eri aspektin kautta: sisäinen autonomia, ulkoinen autonomia, subjektiivinen autonomia ja resurssit. Globalisaation vaikutus ei ole yksiselitteinen yhteenkään näistä eri aspekteista, vaan vaikutus riippuu huomattavasti valtion suhteellisesta asemasta kansainvälisessä järjestelmässä sekä sen materiaalisista resursseista. Valtion tiiviimpi sitoutuminen globalisoituvaan maailmantalouteen ei siis välttämättä heikennä sen taloudellista suvereniteettia, vaan se voi myös vahvistaa sitä. Työlle suuntaa-antavana teoriana toimii neoklassinen realismi, joka ohjaa analyysia järjestelmää painottavaan lähtökohtaan. Työn yhtenä tarkoituksena onkin osoittaa neoklassisen realismin soveltuvuus talouspoliittisten valintojen selittäjäksi.
 • Laako, Hanna (Helsingin yliopisto, 2011)
  This study explores the meaning, content and significance of the political as manifest in the Mexican Zapatista movement as historically and geopolitically situated struggle. The case study undertakes a critical analysis of the development, organization, practice and discourse of the movement by drawing on fieldwork experiences, interviews, discussions, documents, films and other material produced by the movement, and the critical engagement with the research of others, especially in Latin America and Mexico. The dissertation poses the need to reconsider what constitutes and what we understand by the political , related particularly to the challenges provided by the critical globalization literature, decolonization and the study of social movements. The analysis encompasses several inter-related levels: the theoretical knowledge regarding the conceptualization of the political; the methodological level, regarding how such research can and should be conducted and knowledge claims formulated given the inescapable context and effects of global power relations; and the substantive level of adding specific information and analytical insights to existing knowledge of the Zapatista movement. As a result of conceptualization of a range of practices and processes, distinct understandings of the political can be underlined. Firstly, the conception of the indigenous and the struggles as indigenous movements as specifically political, not just a cultural or ethnic identity or a static quality but rather, an active consciousness integrally linked both to a longer history of oppression and as political articulation in the concrete context and lived experience of contemporary struggle. Secondly, the practice of autonomy as central to an understanding of the political in the context of the Zapatista struggle as a practical response to the situation of oppression, counter-insurgency, siege and conflict in Chiapas, as well as a positively informed mode of political self-understanding, expression and practice in its own right. Thirdly, the notion of geopolitical positioning as important to understanding of the political that encompasses the historicity of specific context and the power relations which shape that context, developed in two different ways: in regard to the positioning of the researcher and knowledge production with and about the Zapatistas, and in regard to the practice and knowledge of the Zapatistas as a decolonizing force in their encounters, interaction and relations with others, especially the global civil society. Finally, the role of silence, absence, invisibility, revelation and hiding in political practice as a deliberate strategy in response to oppressive power. -
 • Lehtola, Nina (2006)
  Millions of people in the world are affected by extreme poverty. Most of the citizens of the affluent western countries recognise that they have an obligation not to do harm to other people, no matter who they are, or whatever country they happen to live in. In addition, many people have a strong intuition that something should be done to help the people who are suffering in other countries, and that it would be just that everyone would have an adequate standard of living. The aim of this Master’s thesis is to examine how the claim that justice should be realised on a global level could be justified. To do this, I will assess the arguments of Peter Singer, John Rawls, and Henry Shue, who base their theories on utilitarianism, contractarianism, and human rights respectively. Singer’s argument is expressed in his article ‘Famine, Affluence, and Morality’ (1972). The basis of John Rawls’s theory can be found in his A Theory of Justice (1971), and his later arguments concerning global justice in Law of Peoples (1999). However, expanding Rawls’s theory on a global level is done by Charles Beitz and Thomas Pogge, whose arguments have been expressed in a selection of publications. Henry Shue elaborates his theory in his Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy (1980). Even though these philosopher’s have very different theoretical backgrounds and justifications for their arguments, their perspectives share the idea of universal humanity and equality between human beings. Thus it will become evident that the same outcome can be reached by very different routes. I will examine the theories, pick up their strong points and weaknesses, and evaluate whether their normative prescriptions could be realistically implemented. The aim is also to try to make the issue of global justice more understandable, clarify the important points, outline the framework of the discussion, and compare the different views taken on the subject. It will become clear that the theories are insufficient to give a justification for the question on global justice, as they face some insurmountable problems both on theoretical and practical level. Their incommensurability also makes it difficult to make comparisons to find out, which of them could be more useful or realisable. However, the theories have an important function, as they provide the framework, without which the conversation on the subject would be difficult, maybe even impossible. At the end of the thesis it will be suggested that perhaps the issue of global justice should be approached from a totally new perspective. The orthodox ways of thinking that have been taken for granted should thus be challenged. Whatever the case, the question and problems of global justice cannot be swept under the carpet, as they are something that become more urgent by day, effecting all human beings.
 • Lehtola, Nina (2006)
  Miljoonat ihmiset kärsivät vakavasta köyhyydestä. Monet länsimaisten hyvinvointivaltioiden asukkaista ymmärtävät, että heillä on velvollisuus olla vahingoittamatta muita ihmisiä. Monilla on myös vahva intuitio siitä, että köyhien maiden kärsiviä ihmisiä tulisi auttaa ja että olisi oikeudenmukaista, että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuudet kohtuullisiin elinolosuhteisiin. Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena on tarkastella kuinka vaatimus globaalin oikeudenmukaisuuden toteuttamisesta voitaisiin perustella. Kysymystä lähestytään Peter Singerin, John Rawlsin ja Henry Shuen argumenttien pohjalta. Kyseisten filosofien argumenteilla on hyvin erilaiset teoreettiset taustat ja näkökulmat. Kaikki kolme teoriaa kuitenkin jakavat samat universaalin ihmisyyden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. Peter Singer edustaa utilitarismia ja hänen argumenttinsa pohjautuu artikkeliin ‘Famine, Affluence, and Morality’ (1972). John Rawlsin teoria pohjautuu yhteiskuntasopimukseen, jonka hän esittelee teoksessaan A Theory of Justice (1971). Vaikka Rawls kehitteleekin teoriaansa globaaliin suuntaan kirjassaan Law of Peoples (1999), teorian todellinen muokkaaminen globaalille tasolle tapahtuu Charles Beitzin ja Thomas Poggen toimesta. Kolmesta filosofista tuntemattomimman, eli Henry Shuen teos Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy (1980) taasen pohjautuu ihmisoikeuksien periaatteelle. Ongelmaa lähestyessäni tutkin teorioita tarkastellen niiden hyviä ja huonoja puolia, sekä arvioiden niiden toteutumismahdollisuuksia käytännössä. Lisäksi yritän tehdä globaalin oikeudenmukaisuuden ongelman ymmärrettäväksi, selventäen keskeisiä asioita, sekä hahmottaen keskustelun taustaa ja viitekehystä. Ylitsepääsemättömien teoreettisten ja käytännöllisten ongelmien vuoksi kyseiset teoriat ovat riittämättömiä perustelemaan väite, että oikeudenmukaisuus tulisi saattaa globaalille tasolle. Teorioiden yhteismitattomuus tekee niiden vertailun vaikeaksi. Teorioilla on kuitenkin tärkeä tehtävä keskustelun viitekehyksen hahmottajina. Tutkielman lopussa tuodaan esille ajatus, että globaalin oikeudenmukaisuuden ongelmaa tulisi lähestyä uudesta näkökulmasta kyseenalaistaen vanhat ajatusmallit. Ongelmista huolimatta ratkaisun etsimistä kysymykseen ei tule unohtaa, sillä globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat tulevat yhä ajankohtaisemmiksi koskettaen meitä jokaista.
 • Martikainen, Henri (Helsingin yliopisto, 2011)
  Various Tb theorems play a key role in the modern harmonic analysis. They provide characterizations for the boundedness of Calderón-Zygmund type singular integral operators. The general philosophy is that to conclude the boundedness of an operator T on some function space, one needs only to test it on some suitable function b. The main object of this dissertation is to prove very general Tb theorems. The dissertation consists of four research articles and an introductory part. The framework is general with respect to the domain (a metric space), the measure (an upper doubling measure) and the range (a UMD Banach space). Moreover, the used testing conditions are weak. In the first article a (global) Tb theorem on non-homogeneous metric spaces is proved. One of the main technical components is the construction of a randomization procedure for the metric dyadic cubes. The difficulty lies in the fact that metric spaces do not, in general, have a translation group. Also, the measures considered are more general than in the existing literature. This generality is genuinely important for some applications, including the result of Volberg and Wick concerning the characterization of measures for which the analytic Besov-Sobolev space embeds continuously into the space of square integrable functions. In the second article a vector-valued extension of the main result of the first article is considered. This theorem is a new contribution to the vector-valued literature, since previously such general domains and measures were not allowed. The third article deals with local Tb theorems both in the homogeneous and non-homogeneous situations. A modified version of the general non-homogeneous proof technique of Nazarov, Treil and Volberg is extended to cover the case of upper doubling measures. This technique is also used in the homogeneous setting to prove local Tb theorems with weak testing conditions introduced by Auscher, Hofmann, Muscalu, Tao and Thiele. This gives a completely new and direct proof of such results utilizing the full force of non-homogeneous analysis. The final article has to do with sharp weighted theory for maximal truncations of Calderón-Zygmund operators. This includes a reduction to certain Sawyer-type testing conditions, which are in the spirit of Tb theorems and thus of the dissertation. The article extends the sharp bounds previously known only for untruncated operators, and also proves sharp weak type results, which are new even for untruncated operators. New techniques are introduced to overcome the difficulties introduced by the non-linearity of maximal truncations.