Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 5609-5628 of 27203
 • Uusisaari, Marylka (Helsingin yliopisto, 2003)
 • Michallik, Heli (2012)
  Inhibitorisella GABAergisellä hermovälityksellä näyttäisi olevan keskeinen merkitys etanolin keskushermostovaikutuksissa. Etanolin tarkka vaikutusmekanismi on kuitenkin edelleen epäselvä samoin kuin eri GABAA-alayksiköiden merkitys etanolin vaikutusten välittymisessä. γ2- ja δ-alayksiköiden osallisuudesta etanolin ja etanoliantagonistisen imidatsobentsodiatsepiini Ro 15-4513:n vaikutusten välittymisessä on ristiriitaista näyttöä olemassa. Ro 15-4513 toimii γ2-alayksikön sisältävän bentsodiatsepiinisitoutumiskohdan osittaisena käänteisagonistina. Etanoli ja Ro 15-4513 näyttäisivät lisäksi sitoutuvan kilpailevasti ja korkealla affiniteetilla toonista inhibitiota välittävien δ-alayksikön sisältävien GABAA-reseptoreiden bentsodiatsepiineille epäherkkiin kohtiin. GABAB-reseptoreihin ja mahdollisiin GHB-reseptoreihin agonistisen vaikutuksen omaavan gammahydroksibutyraatin (GHB) tehosta alkoholismin vieroitusvaiheen hoidossa on kliinistä näyttöä olemassa, mutta prekliinisiä kokeita aiheeseen liittyen on tehty suhteellisen vähän. GHB:lla ja etanolilla on samankaltaiset vaikutusprofiilit ja mahdollisesti synergististä vaikutusta. Varmaa vaikutusmekanismia GHB:n etanolin kulutusta vähentävälle vaikutukselle ei kuitenkaan tunneta. Tutkimuksen tarkoituksena oli määrittää γ2- ja δ-alayksiköiden osuutta Ro 15-4513:n (0, 3 mg/kg) vaikutuksissa hiirten omaehtoiseen etanolin juomiseen sekä akuutin etanoliannostelun (0; 1,5 g/kg) aiheuttamaan motorisen koordinaation heikkenemiseen. Lisäksi tutkittiin epäselektiivisen bentsodiatsepiinin fluratsepaamin (0, 6 mg/kg) sekä GHB:n (0, 100, 150 mg/kg) vaikutuksia hiirten etanolin juomiseen ja GHB:n vaikutuksia motoriseen koordinaatioon. Tutkimuksessa käytettiin γ2I77-lox-kantaa, jolla GABAA-reseptorin γ2-alayksikön geeniin on tehty pistemutaatio, joka heikentää mm. Ro 15-4513:n sitoutumista hiirten aivoissa. Kontrolleina käytettiin C57BL/6J-hiirikantaa. Motorista koordinaatiota tutkittiin pyörivällä sauvalla (rotarod, ∅ 6 cm, tasainen nopeus 6 kierr./min). Etanolin juomisen tutkimiseen käytettiin drinking-in-the-dark -juomamallia (DID), jossa hiirten kotihäkissä vesipullo korvattiin etanoliliuoksella (20 % v/v) rajalliseksi ajaksi pimeäsyklin alkuvaiheessa (käänteinen valorytmi). Sekä Ro 15-4513 (3 mg/kg) että GHB (150 mg/kg) vähensivät merkitsevästi etanolin juontia. GHB 100 mg/kg-annoksen vaikutus ei yltänyt tilastolliseen merkitsevyyteen, mikä johtui todennäköisesti GHB:n lyhyeen puoliintumisaikaan nähden pitkähköstä juoma-ajasta (1 h). Fluratsepaami (6 mg/kg) lisäsi etanolin juontia, mihin γ2I77-lox-kannan mutaatiolla ei odotetusti ollut vaikutusta. Etanolin motorista koordinaatiota heikentävää vaikutusta ei pystytty estämään Ro 15-4513:lla (3 mg/kg), mikä mahdollisesti johtui liian alhaisesta annoksesta. Pyörivän sauvan kokeen perusteella GHB:n etanolin juomista vähentävä vaikutus voisi ainakin korkeammilla annoksilla (150 mg/kg) aiheutua sen sedatiivisista vaikutuksista. Kantojen välillä ei nähty merkitsevää eroa Ro 15-4513:n vaikutuksissa. γ2I77-lox-kannalla ilmenneen alhaisen ja epätasaisen etanolin juomisen sekä pienten ryhmäkokojen takia tämä ei kuitenkaan sulje pois γ2-alayksikön osuutta Ro 15-4513:n vaikutusten välittymisessä. γ2- ja δ-alayksiköiden merkityksen tarkempi selvittäminen etanolin ja Ro 15-4513:n vaikutusten välittymisessä vaatii lisäkokeita sekä γ2I77-lox-hiirillä että δ-/--hiirikannalla, jolta on poistettu δ-alayksikköä koodittava geeni ja joita ei ennakkoajatuksista poiketen pystytty sisällyttämään tähän tutkimukseen.
 • Pylkäs, Marjut (2013)
  Gabrielin torvi on kolmiulotteinen matemaattinen kappale, jonka pinta-ala on ääretön, mutta jonka tilavuus on korkeintaan piin suuruinen. Kappaleen olemassaolon huomasi italialainen fyysikko Evangelista Torricelli. Gabrielin torven olemassaolo hämmensi 1600-luvun matemaatikkoja, koska matemaattiset metodit ja tieto eivät olleet vielä kehittyneet niin paljon, että Gabrielin torven kaltaisille kappaleille olisi pystytty antamaan ymmärrettäviä todisteita. Kappaleen nimi viittaa kristillisen mytologian tuomiopäivään, jolloin arkkienkeli Gabriel puhaltaa torveensa ja tunnettu, äärellinen maailmamme loppuu yhdistyen päättymättömään jumalaiseen todellisuuteen. Nimi kuvaa kappaletta hyvin, sillä Gabrielin torvessa yhdistyy äärellinen ja ääretön mielenkiintoisella tavalla. Kochin lumihiutale on Gabrielin torven analogia tasossa. Se on tasokuvio, jonka pinta-ala on äärellinen, mutta sen piirin pituus on ääretön. Tämän kaiken ja muut lumihiutaleen mielenkiintoiset ominaisuudet löysi ruotsalainen matemaatikko Helge von Koch vuonna 1904. Kochin löydökset olivat merkittävä etappi fraktaalitutkimuksen saralla. Gabrielin torvea ja Kochin lumihiutaletta voisi ensisilmäyksellä luulla paradokseiksi, mutta sitä ne eivät kuitenkaan ole. Sekä torvea, että lumihiutaletta voi käyttää peruskoulun ja lukion matematiikan opetuksessa elävöittämään opiskelua ja tuomaan lisää syvyyttä käsitteisiin.
 • Seppälä, Felix Rich (1920)
 • Carlsson, Thomas (Helsingin yliopisto, 2011)
  I detta arbete undersöks naturvetenskaplig kunskap ur ett filosofiskt perspektiv. Arbetets centrala ämne är det naturvetenskapliga experimenterandets praktiska aspekter och deras anknytningar till den teoretiska naturvetenskapliga kunskapen. Ämnet behandlas med hjälp av Hans-Georg Gadamers hermeneutiska filosofi i boken Wahrheit und Methode. Gadamers utgångspunkt i denna bok är att hermeneutiken beskriver vad som händer i texttolkning då en tolkare förstår en skriven text, men han antyder också att hermeneutiken har vidare tillämpningsområden, till och med att den universalt beskriver alla former av mänsklig förståelse. Syftet med detta arbete är att undersöka hur Gadamers hermeneutik kan tillämpas på naturvetenskaplig förståelse och vilka ändringar man då måste införliva i hermeneutiken samt att skissa grunddragen för en hermeneutisk modell av naturvetenskaplig kunskap. I arbetet presenteras först de centrala elementen i Gadamers hermeneutiska filosofi, speciellt föromdömens positiva inverkan på tolkandet och den verkningshistoriska effekten bakom varje tolkning. Sedan diskuteras bristerna i Gadamers argument för hermeneutikens universalitet, speciellt hans starka betoning av språket som grunden för all förståelse. Om Gadamers hermeneutik skall kunna tillämpas på naturvetenskapens område måste även observationer kunna vara föremål för tolkning. De dominanta trenderna i vetenskapsfilosofin då Gadamer skrev Wahrheit und Methode är en förklaring till att Gadamer starkt förbinder sig till textförståelsen och oftast diskuterar den naturvetenskapliga kunskapen endast som en negativ motpol till den humanvetenskapliga. Vetenskapsfilosofins utveckling efter Wahrheit und Methode, speciellt det faktum att fullständig objektivitet inte mera anses vara ett realistiskt ideal, höjer förväntningarna på hermeneutikens värde för naturvetenskapernas filosofi. Till följande diskuteras tre bidrag till naturvetenskapernas filosofi som är speciellt värdefulla för en hermeneutiken. Den första av dessa är Sylvain Brombergers analys av ovisshet i vetenskapliga undersökningar. Bromberger hävdar att vetenskaplig forskning riktas mot frågor vars svar forskaren inte kan föreställa sig på förhand. Brombergers analys tyder på att det finns en hermeneutisk dialektik av frågor och svar i naturvetenskapliga experiment där forskaren strävar till att göra observationer för att besvara sina frågor. Det andra bidraget är Michael Polanyis studie av den praktiska och personliga kunskapens betydelse för all vetenskaplig forskning. Här är speciellt det vetenskapliga språkets utveckling i samband med experimentering av intresse. Det tredje bidraget är Robert Creases studie av experimentella observationer som visar att observationstolkning innefattar många element som kan förknippas med hermeneutiken. Analysen av de tre ovannämnda studierna leder till följande slutsatser. Den naturvetenskapliga forskningens hermeneutiska element förväntas vara starkt framför allt i experimentell forskning där forskaren utreder nya frågor i en kontinuerlig dialog av tekniskt prövande, praktisk identifiering och språklig beskrivning av nya fenomen. Speciellt beaktansvärd är skillnaden mellan verifierande och upptäckande naturvetenskapliga undersökningar. Tidigare resultat kan verifieras med hjälp av mätningar som specificeras på förhand, men ingen kan på förhand specificera de tekniska och språkliga steg som krävs för ett framgångsrikt upptäckande experiment. Experimentella upptäckter kräver därför en praktisk kunskap som inte kan reduceras till ren teori eller metodologi. Denna praktiska kunskap kan beskrivas med hjälp av Gadamers hermeneutik. Till sist diskuteras vissa grundläggande drag som kan sägas vara karakteristiska för en hermeneutisk modell av naturvetenskaplig kunskap. Speciellt den naturvetenskapliga kunskapens historiska natur, fördomarnas betydelse i naturvetenskaplig forskning samt vikten av forskarens personliga perspektiv i den naturvetenskapliga observationen är viktiga stöttestenar som gör att den hermeneutiska naturvetenskapsmodellen skiljer sig betydligt från modeller som betonar naturvetenskapernas objektivitet. Men det hermeneutiska perspektivet utesluter inte nödvändigtvis andra perspektiv. Dess huvudsakliga nytta är att den tillåter oss att undersöka sidor av naturvetenskaplig kunskap som objektivitetsbetonande modeller lämnar alltför mycket i skymundan. Till dessa hör speciellt det praktiska arbetet i naturvetenskaplig experimentering.
 • Kortelainen, Liisa (2011)
  Tutkimukseni oli osa laajempaa omega-3-rasvahappotutkimusta lonkkaniveldysplasiaa sairastavilla koirilla. Lonkkaniveldysplasia tarkoittaa lonkkanivelen epänormaalia kehitystä. Sen syntyyn vaikuttavat perintötekijät ja ympäristö. Lonkkaniveldysplasia on yleinen sairaus etenkin isoilla koiraroduilla. Se johtaa nivelrikkoon ja krooniseen kipuun. Kivun arvioinnin tulisi olla objektiivista, mutta koska eläimet eivät osaa kertoa kivustaan, niiden kivun arvioiminen perustuu usein arvioijan subjektiiviseen näkemykseen. Eläinten kivun objektiiviseen arviointiin ei ole olemassa riittävästi menetelmiä. Osatutkimukseni tarkoitus oli arvioida askelvoimamaton soveltumista kroonisen kivun arviointimenetelmäksi. Kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa oli loppuun saakka mukana 71 koiraa. Koirat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toinen söi tutkittavaa Doils-kalaöljyvalmistetta ja toinen lumevalmistetta 4 kk ajan. Tutkimukseeni liittyen koiria juoksutettiin askelvoimalevyn ja askelvoimamaton yli useita kertoja jokaisella kolmella tutkimuskäynnillä. Lisäksi omistajat vastasivat yhteensä seitsemän kertaa kyselyihin, joissa oli muun muassa kaksi visuaalista analogista asteikkoa (VAS; elämänlaatu ja liikkumisvaikeudet) ja kysymykset, joista laskettiin krooninen kipuindeksi (HCPI). Vertasimme askelvoimamatolla ja askelvoimalevyllä saatuja tuloksia toisiinsa sekä VAS:hin ja HCPI:iin. Hypoteesimme oli, että näiden eri menetelmien tulosten välillä olisi selvä korrelaatio. Jos koiran kipu vähenisi, VAS:n ja HCPI:n lukemat pienenisivät ja sekä askelvoimalevyllä (maksimaalinen kohtisuora voima/PVFz, impulssi/IMP) että askelvoimamatolla (maksimipaine ja aktivoituneiden sensoreiden lukumäärä) mitattujen parametrien arvot nousisivat ontumisen vähentyessä. Toinen hypoteesimme oli, että askelvoimamatolla ontuminen havaittaisiin helpommin käynnissä kuin ravissa. PVFz:n ja IMP:n havaittiin korreloivan huomattavasti paremmin keskenään, jos ne oli normalisoitu ajan suhteen. Täten esimerkiksi kliinisissä seurantatutkimuksissa näitä parametreja tulisi käyttää ajan suhteen normalisoituina. Molempien VAS:n jaHCPI:n välillä oli hyvä korrelaatio. Ne eivät kuitenkaan korreloineet lainkaan askelvoimalevyja askelvoimamattoparametrien kanssa. Tämä perustuu siihen, että askelvoimalevyn mittaama ontuma ei ole sama asia kuin omistajien arvioima kipu. Molemmissa ryhmissä askelvoimamaton parametrit huononivat hypoteesimme vastaisesti. Askelvoimamattomme olikin todennäköisesti rikki tutkimuksemme aikana. Tästä johtuen kaikki askelvoimamattotulokset ovat epäluotettavia, eikä niiden perusteella voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Tutkimuksen perusteella ei siis saatu lisää todisteita askelvoimamaton soveltuvuudesta kroonisen kivun objektiiviseen arviointiin. On mahdollista, että askelvoimamaton sisäisiä mittauksia voitaisiin käyttää, vaikka matto onkin ollut osittain rikki. Havaitsimme, että askelvoimamaton maksimipaine ravissa korreloi loistavasti maksimipaineeseen käynnissä. Sama havainto tehtiin myös aktivoituneiden sensoreiden lukumäärässä. Tämä tulos kumoaa toisen hypoteesimme. Ontuminen siis havaittiin askelvoimamatolla käynnissä yhtä helposti kuin ravissakin. Ennen kuin voimme suositella GAITRite-askelvoimamattoa ontumatutkimuksien arviointimenetelmänä, tarvitaan lisätutkimuksia kunnossa olevalla matolla.
 • Lehtonen, Inka (2013)
  Tutkielma käsittelee ihmisen tekemiä tulkintoja luonnonympäristöstä Ecuadorille kuuluvilla Galapagossaarilla, Tyynellä valtamerellä. Tulkinta tarkoittaa erilaisia näkökulmia ja käytäntöjä, joiden kautta saarten materiaalinen luonto erotetaan inhimillisen tiedon ja toiminnan kohteeksi. Tutkimuksen lähtökohta on, että luonto on sosiaalisesti rakentuva käsite. Samasta materiaalisesta luonnosta voidaan tehdä erilaisia tulkintoja riippuen tulkitsijasta. Työn tavoitteena on tarkastella Galapagossaarten erilaisia luontoja ja pyrkiä näkemään niiden keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksena syntyviä luonnon hybridejä. Tutkimusaineisto on kerätty antropologisen kenttätyöjakson aikana, lokakuusta joulukuulle 2010, Galapagossaarilla. Tutkimusaineisto käsittää kahdeksan nauhoitettua ja yhden sähköpostitse toteutetun haastattelun, kenttätyöpäiväkirjan, osallistuvaa havainnointia ja muuta kentällä kerättyä tutkimusmateriaalia sekä lukuisia epävirallisia keskusteluja informanttien kanssa. Lisäksi tutkimusta varten on luettu runsaasti tutkimuskirjallisuutta, mikä tukee teoreettisen viitekehyksen valikoitumista tutkimusaineiston tarkastelussa. Tutkimus keskittyy kolmen erilaisen luonnonympäristön tulkinnan tarkasteluun. Niitä edustavat tiede ja ympäristönsuojelu, paikalliset pienviljelijä-kalastajat sekä turismi, kukin omissa käytännöissään. Erilaisia tulkintoja tarkasteltaessa nousee esille, että tieteen ja ympäristönsuojelun edustama, luonnontieteelliseen tietoon perustuva globaali suojeludiskurssi nostetaan usein muiden tulkintojen yläpuolelle, hallitsevaan asemaan määrittää, miten inhimillisen ja ei-inhimillisen keskinäistä suhdetta tulisi rakentaa. Tiedon ja vallan diskurssiin liittyvät myös Ecuadorin valtiolliset intressit ja toisaalta paikallisen väestön käytännöllinen ymmärrys suhteessa luonnonympäristöön. Tutkimus tuo esille, miten nämä erilaiset tulkinnat vaikuttavat toisiinsa ja luovat uusia luontoja. Galapagossaaret ovat olleet avainasemassa modernin luonnontieteellisen maailmankuvan muodostumisessa Charles Darwinin nostettua ne merkitykselliseksi paikaksi evoluutioteorian elävänä laboratoriona. Saarten luonnontieteellistä arvokkuutta on suojeltu ihmisen aiheuttamia muutoksia vastaan jo vuosikymmenien ajan. Samalla saarille muuttavien uudisasukkaiden ja niiden luontoa ihailemaan saapuvien turistien määrä on ollut jatkuvasti kasvussa, toinen toisiaan ruokkien. Tänä päivänä Galapagossaaret elävät erilaisten luonnonympäristön tulkintojen solmukohdassa. Erilaisten tulkintojen ja niitä tukevien käytäntöjen yhteensovittaminen on osoittautunut haasteelliseksi tehtäväksi. Galapagos heijastelee universaalilla tasolla inhimillisen ja ei-inhimillisen keskinäisen tasapainon löytämisen haasteellisuutta.
 • Hormia, Osmo (1961)
 • Miettinen, Jarkko (2007)
  In GARCH literature a symmetric conditional probability distribution is often assumed. As the financial data, such as stock market returns, often have both peaked and skewed distribution, this assumption can be too restrictive. We expand this by allowing for the conditional distribution to be asymmetric or skewed. Four distributions that have a normal variance-mean mixture representation are considered. Three of these distributions belong to the class of generalized hyperbolic (GH) distributions. The GH distribution is obtained by assuming that the (unobserved) mixing variable has the generalized inverse Gaussian (GIG) distribution. As the GH distribution is regarded as too broad for GARCH modeling we employ its three special cases. These distributions are obtained by assuming that the mixing distribution has inverse Gaussian (IG), Gamma or reciprocal Gamma (RG) distribution. Resulting distributions are called normal inverse Gaussian (NIG), normal Gamma (NG) and normal reciprocal Gamma (NRG) distributions. In addition, we apply the so-called z distribution. This distribution is obtained by assuming that the mixing distribution has infinite convolution of exponentially distributed random variables. In empirical applications employing two real stock market indices, it was first discovered that statistically significant estimates of the parameters of the skewed distributions were actually obtained. Especially, all the estimates implied negatively skewed conditional distributions. Most of the models based on skewed conditional distributions were also superior to the model based on the symmetric t distribution according to standard model selection criteria. According to plots of the densities of the standardized residuals against the theoretical densities, skewed distributions have better ability to capture the tail behaviour of the financial data than the symmetric t distribution. Advantages of the skewed distributions were also observed through Value-at-Risk (VaR) applications, where the correct shape of the (left) tail of the distribution is of concern. We conclude that allowing for conditional skewness should be taken into consideration in GARCH modeling. The GARCH-in-Mean model with z distribution was introduced by Lanne and Saikkonen (2007). Generalized hyperbolic distributions are overviewed for example in Eberlein and v. Hammerstein (2003). The calculation of the modified Bessel functions was enabled by Abramowitz and Stegun (1970) and especially Spanier and Oldham (1987).
 • Miettinen, Jarkko (2007)
  Useimmissa tutkimuksissa GARCH-malleissa on oletettu symmetrinen ehdollinen jakauma. Koska taloudellisinten aika-sarjojen, kuten osakemarkkinatuottojen, jakauma on usein paitsi huipukas myös vino, saattaa tämä oletus olla liian sitova. Tässä tutkimuksessa tästä oletuksesta luovutaan sallimalla ehdollisen jakauman olevan epäsymmetrinen eli vino. Erityisesti tutkimuksessa tarkastellaan neljää jakaumaa, joilla on niin sanottu normaalinen varianssi-odotusarvo-sekoitus esitys. Kolme näistä jakaumista kuuluu niin sanottujen yleistettyjen hyperbolisten (GH) jakaumien luokkaan. Tämä jakauma saadaan olettamalla, että (ei-havaittava) sekoittava satunnaismuuttuja noudattaa yleistä käänteistä Gaussista (GIG) jakaumaa. Koska GH-jakaumaa pidetään liian yleisenä empiirisiin sovelluksiin, tutkimuksessa sovelletaan sen kolmea erikoistapausta. Nämä erikoistapaukset saadaan olettamalla, että sekoittava satunnaismuuttuja noudattaa käänteistä Gaussista- (IG), gamma- tai käänteistä gamma-jakaumaa (RG). Saatavia jakaumia kutsutaan NIG-, NG- ja NRG-jakaumiksi. Lisäksi sovelletaan niin sanottua z-jakaumaa. Tämä jakauma saadaan olettamalla, että sekoittava satunnaismuuttuja noudattaa jakaumaa, joka on äärettömän monen eksponenttijakaumaa noudattavan satunnaismuuttujan konvoluutio. Empiirisissä sovelluksissa kahdella osakemarkkinaindeksillä havaittiin, että vinojen jakaumien parametrit voitiin estimoida tarkasti. Erityisesti kaikista saaduista estimaateista seurasi negatiivisesti vino ehdollinen jakauma. Suurin osa vinoon jakaumaan perustuvista malleista oli tavallisten mallinvalintakriteerien mukaan sopivuudeltaan ylivoimainen verrattuna symmetriseen t-jakaumaan perustuvaan malliin. Verrattaessa standardoitujen residuaalien jakaumaa mallien tuottamiin teoreettisiin jakaumiin havaittiin, että vinot jakaumat näyttävät soveltuvan symmetristä jakaumaa paremmin osaketuottoaineiston häntien mallintamiseen. Vinojen jakaumien edut tulivat näkyviin myös niin sanotuissa VaR (Value-at-Risk) sovelluksissa, joissa jakauman (vasemman) hännän oikea mallintaminen on erityisen tärkeää. Tutkimuksen tärkein lähde on Lanne ja Saikkonen (2007), jossa esitellään z-jakaumaan perustuva vino GARCH-in-Mean-malli. Yleistetyistä hyperbolisista jakaumista kattava esitys löytyy esimerkiksi Eberleinistä ja v. Hammersteinista (2003). Modifioitujen Bessel-funktioiden laskemiseen sovellettiin tietoja Abramowitzista ja Stegunista (1970) sekä erityisesti Spanierista ja Oldhamista (1987).
 • Kaipainen, Jussi (2015)
  Pollution is of concern for human health and the environment. Authorities have set concentration frames for many pollutants. Therefore, monitoring is required in industrial and farming activities, for example. Methods based on gas chromatography - tandem mass spectrometry are mainly utilized in the study of trace pollutants in the environmental samples. The main reason for that being versatility and robustness of the technique, which is capable of analysis of numerous compound groups covering all the main pollutants. This thesis focuses on recent gas chromatography - tandem mass spectrometry method development in environmental analysis. Samples of air particulate matter and from aqueous environment are covered. Optimization of tandem mass spectrometry parameters, such as excitation energies, the choice of precursor ions and product ions are shown. Tandem mass spectrometry techniques increase sensitivity and selectivity of the analysis by reducing baseline due to specific fragmentation. For the reason of comparison, conventional one dimensional mass spectrometric applications are shown and advantages and disadvantages of both approaches are discussed. Research papers published during past decade were reviewed. Studied material included research results of gas chromatography- tandem mass spectrometry applications for determination of organic compounds, such as endocrine disruptive compounds, organometals, illicit drugs, pharmaceuticals, pesticides, brominated and chlorinated organic compounds, some volatile organic compounds, organonitrogen compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons, in environmental samples. Sample collection and preparation techniques utilized in applications are reviewed as well. In the experimental part of this study, gas chromatography - mass spectrometry method for the determination of carboxylic acids, phenols and sugars in aerosol particles was developed. The experimental part covers also the study of fatty acids, which are analyzed utilizing the same method. Fatty acids are qualitative trace markers for agriculture based pollution in air. Result of the practical application of fatty acids as trace marker is presented as well. Developed method for determining fatty acids was utilized in field campaign in Bologna, Italy. C18/C16 –ratio is trace marker of agricultural based emission. Campaign results of C18/C16 –ratio and is presented in this thesis. Day-of-week trend of fatty acid emission is covered as well. The utilization of tandem mass spectrometry will reduce common matrix effects of gas chromatography - mass spectrometry and in this way will make analysis more sensitive. Tandem mass spectrometry methods will complete to the requirements of environment monitoring and thus are highly recommended in environmental analysis.
 • Punkkinen, Jari (Helsingin yliopisto, 2008)
  Gastric motility disorders, including delayed gastric emptying (gastroparesis), impaired postprandial fundic relaxation, and gastric myoelectrical disorders, can occur in type 1 diabetes, chronic renal failure, and functional dyspepsia (FD). Symptoms like upper abdominal pain, early satiation, bloating, nausea and vomiting may be related to gastroparesis. Diabetic gastroparesis is related to autonomic neuropathy. Scintigraphy is the gold standard in measuring gastric emptying, but it is expensive, requires specific equipment, and exposes patients to radiation. It also gives information about the intragastric distribution of the test meal. The 13C-octanoic acid breath test (OBT) is an alternative, indirect method of measuring gastric emptying with a stable isotope. Electrogastrography (EGG) registers the slow wave originating in the pacemaker area of the stomach and regulating the peristaltic contractions of the antrum. This study compares these three methods of measuring gastric motility in patients with type 1 diabetes, functional dyspepsia, and chronic renal failure. Currently no effective drugs for treating gastric motility disorders are available. We studied the effect of nizatidine on gastric emptying, because in preliminary studies this drug has proven to have a prokinetic effect due to its cholinergic properties. Of the type 1 patients, 26% had delayed gastric emptying of solids as measured by scintigraphy. Abnormal intragastric distribution of the test meal occurred in 37% of the patients, indicating impaired fundic relaxation. The autonomic neuropathy score correlated positively with the gastric emptying rate of solids (P = 0.006), but HbA1C, plasma glucose levels, or abdominal symptoms were unrelated to gastric emptying or intragastric distribution of the test meal. Gastric emptying of both solids and liquids was normal in all FD patients but abnormal intragastric distribution occurred in 38% of the patients. Nizatidine improved symptom scores and quality of life in FD patients, but not significantly. Instead of enhancing, nizatidine slowed gastric emptying in FD patients (P < 0.05). No significant difference appeared in the frequency of the gastric slow waves measured by EGG in the patients and controls. The correlation between gastric half-emptying times of solids measured by scintigraphy and OBT was poor both in type 1 diabetes and FD patients. According to this study, dynamic dual-tracer scintigraphy is more accurate than OBT or EGG in measuring gastric emptying of solids. Additionally it provides information about gastric emptying of liquids and the intragastric distribution of the ingested test meal.
 • Sarkio, Susanna (Helsingin yliopisto, 2006)
  The aim of the study was to evaluate gastrointestinal (GI) complications after kidney transplantation in the Finnish population. The adult patients included underwent kidney transplantation at Helsinki University Central Hospital in 1990-2000. Data on GI complications were collected from the Finnish Kidney Transplantation Registry, patient records and from questionnaires sent to patients. Helicobacter pylori IgG and IgA antibodies were measured from 500 patients before kidney transplantation and after a median 6.8-year follow up. Oesophagogastroduodenoscopy with biopsies was performed on 46 kidney transplantation patients suffering from gastroduodenal symptoms and 43 dyspeptic controls for studies of gastroduodenal cytomegalovirus (CMV) infection. Gallbladder ultrasound was performed on 304 patients after a median of 7.4 years post transplantation. Data from these 304 patients were also collected on serum lipids, body mass index and the use of statin medication. Severe GI complications occurred in 147 (10%) of 1515 kidney transplantations, 6% of them fatal after a median of 0.93 years. 51% of the complications occurred during the first post transplantation year, with highest incidence in gastroduodenal ulcers and complications of the colon. Patients with GI complications were older and had more delayed graft function and patients with polycystic kidney disease had more GI complications than the other patients. H.pylori seropositivity rate was 31% and this had no influence on graft or patient survival. 29% of the H.pylori seropositive patients seroreverted without eradication therapy. 74% of kidney transplantation patients had CMV specific matrix protein pp65 or delayed early protein p52 positive findings in the gastroduodenal mucosa, and 53% of the pp65 or p52 positive patients had gastroduodenal erosions without H.pylori findings. After the transplantation 165 (11%) patients developed gallstones. A biliary complication including 1 fatal cholecystitis developed in 15% of the patients with gallstones. 13 (0.9%) patients had pancreatitis. Colon perforations, 31% of them fatal, occurred in 16 (1%) patients. 13 (0.9%) developed a GI malignancy during the follow up. 2 H.pylori seropositive patients developed gastroduodenal malignancies during the follow up. In conclusion, severe GI complications usually occur early after kidney transplantation. Colon perforations are especially serious in kidney transplantation patients and colon diverticulosis and gallstones should be screened and treated before transplantation. When found, H.pylori infection should also be treated in these patients.
 • Knuutila, Kaisa (2010)
  As the development of new active ingredients is becoming more expensive and difficult, the development of new and better dosage forms, like multiparticulate systems, has become more attractive. Multiparticulate systems can be defined as oral dosage forms consisting of small discrete units together providing desired dose. Usually the small units are round pellets approximately 0.5-1.5mm in size. Multiparticulate systems can enhance the properties of already existing active ingredients or reduce the unwanted side effects. The properties can be alternated also by preparing the system as the enteric formulation, which resists the acidic environment of the stomach and releases the active ingredients in the small intestine due to the pH change. The enteric delivery is used mainly to enhance the absorption of acid-labile drugs or to reduce the side-effects of stomach irritating drugs, like iron. Prepared pellets contained iron in sulphate form and they were pelletized with Nica extruder/spheronization system. The pellets contained also ascorbic acid to maintain the iron in its reduced form during iron release and absorption. Microcrystalline cellulose enabled the pellet formation and Eudragit L 30 D-55 was used in the coating to protect the drug containing pellets from the stomach’s acidic environment. Some of the pellets were subcoated before the enteric coating. The subcoating contained part of the ascorbic acid and iron sulphate and the film forming water soluble hydroxypropyl methylcellulose, HPMC. Other pellets were coated directly with the enteric coat while 100% of the ascorbic acid and iron sulphate were located in the core pellets. The coating was performed in fluidized bed. The iron concentration was determined with UV-Vis spectrophotometer. Iron itself did not absorb light but with o-phenanthroline it formed orange-red complex which absorbed visible light absorption maximum being at the wavelength of 510 nm. In order to ensure the full absorption the enteric iron products need to release the iron rabidly after they enter the small intestine. Approximately 15-20% (w/w) of enteric coating was needed to fulfill the 5% release limit per hour in dissolution test in 0.1 HCl defined by authorities. The release rate was comparable to a commercially available product. The subcoating did not have a considerable effect to the release rate. The iron precipitated to the pellet surface either during extrusion/spheronization process or drying. 1% Tween 80, 3% Kollidon K-25 and 5 and 10% Eudragit L 30 D-55 solutions were used as pelletizing liquid in order to reduce the precipitation. The 3% Kollidon K-25 produced visually best pellets but some pellets were clued together during the process. The possible retardation in release was not tested.
 • Haugas, Maarja (Helsingin yliopisto, 2011)
  The zinc-finger transcription factors GATA2 and GATA3 in vertebrates belong to the six-member family that are essential regulators in the development of various organs. The aim of this study was to gain new information of the roles of GATA2 and GATA3 in inner ear morphogenesis and of the function of GATA2 in neuronal fate specification in the midbrain using genetically modified mouse and chicken embryos as models. A century ago the stepwise process of inner ear epithelial morphogenesis was described, but the molecular players regulating the cellular differentiation of the otic epithelium are still not fully resolved. This study provided novel data on GATA factor roles in several developmental processes during otic development. The expression analysis in chicken suggested that GATA2 and GATA3 possess redundant roles during otic cup and vesicle formation, but complementary cell-type specific functions during vestibular and cochlear morphogenesis. The comparative analysis between mouse and chicken Gata2 and Gata3 expression revealed many conserved aspects, especially during later stages of inner ear development, while the expression was more divergent at early stages. Namely, expression of both Gata genes was initiated earlier in chicken than mouse otic epithelium relative to the morphogenetic stages. Likewise, important differences concerning Gata3 expression in the otic cup epithelium were detected between mouse and chicken, suggesting that distinct molecular mechanisms regulate otic vesicle closure in different vertebrate species. Temporally distinct Gata2 and Gata3 expression was also found during otic ganglion formation in mouse and chicken. Targeted inactivation of Gata3 in mouse embryos caused aberrant morphology of the otic vesicle that in severe cases was disrupted into two parts, a dorsal and a ventral vesicle. Detailed analyses of Gata3 mutant embryos unveiled a crucial role for GATA3 in the initial inner ear morphogenetic event, the invagination of the otic placode. A large-scale comparative expression analysis suggested that GATA3 could control cell adhesion and motility in otic epithelium, which could be important for early morphogenesis. GATA3 was also identified as the first factor to directly regulate Fgf10 expression in the otic epithelium and could thus influence the development of the semicircular ducts. Despite the serious problems in the early inner ear development, the otic sensory fate establishment and some vestibular hair cell differentiation was observable in pharmacologically rescued Gata3-/- embryos. Cochlear sensory differentiation was, however, completely blocked so that no auditory hair cells were detected. In contrast to the early morphogenetic phenotype in Gata3-/- mutants, conditional inactivation of Gata2 in mouse embryos resulted in a relatively late growth defect of the three semicircular ducts. GATA2 was required for the proliferation of the vestibular nonsensory epithelium to support growing of the three ducts. Concurrently, with the role in epithelial semicircular ducts, GATA2 was also required for the mesenchymal cell clearance from the vestibular perilymphatic region between the membranous labyrinth and bony capsule. The gamma-aminobutyric acid-secreting (GABAergic) neurons in the midbrain are clinically relevant since they contribute to fear, anxiety, and addiction regulation. The molecular mechanisms regulating the GABAergic neuronal development, however, are largely unknown. Using tissue-specific mutagenesis in mice, GATA2 was characterized as a critical determinant of the GABAergic neuronal fate in the midbrain. In Gata2-deficient mouse midbrain, GABAergic neurons were not produced, instead the Gata2-mutant cells acquired a glutamatergic neuronal phenotype. Gain-of-function experiments in chicken also revealed that GATA2 was sufficient to induce GABAergic differentiation in the midbrain.