Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 5629-5648 of 27969
 • Beurling, Juha Tuomas (2005)
  Syftet med undersökningen är att undersöka hurdana viktiga och betydande integrationsåtgärder Helsingfors stad har implementerat för invandrare under tidsperioden 1997-2004. Jag undersöker också inverkan av dessa integrationsåtgärder på utvecklingen av arbetslösheten bland invandrare i Helsingfors. Invandrarpolitiken i Helsingfors behandlar jag också i korthet samt olika hinder som invandrare möter på sin väg till integration. Som mått för att mäta utvecklingen av invandrares integration använder jag utvecklingen av arbetslösheten bland invandrare. Som teori använder jag implementeringsteori och jag koncentrerar mig på nätverksimplementeringen. Som ett viktigt antagande har jag att utfallen av olika integrationsåtgärder bevisar om informella nätverken bland invandrare och myndigheter fungerar. Som källor använder jag flera olika forskningar om mätning av integration. Lennart Lundqvists bok Implementation Steering samt Bo Rothsteins bok Politik som organisation är viktiga verk för att bygga den teoretiska referensramen i undersökningen. Helsingfors utlänningspolitik från år 1995 och Helsingfors stads integrationsprogram är också centrala källor i denna undersökning. Arbetslösheten bland invandrare har avsevärt minskat och skillnaden mellan arbetslöshetsprocenten bland invandrare och bland så kallade stamfolket är bara några procent. Detta betyder i alla fall inte att integrationen bland alla nationaliteter skulle ha skett med samma takt eller lika bra. I alla fall på grund av detta faktum drar jag slutsatsen att invandrare har integrerar sig bättre i slutet av forskningsperioden än i början av perioden I Nils Herttings normativa tes om nätverksstyrning ses lokala samverkansnätverk kring avgränsande samhällsproblem som nödvändiga instrument för att säkerställa legitim och effektiv offentlig politik. Alla de nya samarbetsformerna i invandrarärenden i Helsingfors som har kommit fram i denna undersökning hänvisar till att nätverksstyrningens normativa idé gäller i Helsingfors invandrarpolitik. Enligt implementeringsteori som förutsätter att tillämparen skall kunna och vilja implementera beslutet samt förstå beslutet kan man säga att de tillämpande myndigheterna i Helsingfors har uppfyllt dessa kriterier åtminstone delvis. Detta bevisar utfallen av de betydande integrationsåtgärder som jag presenterat i min undersökning.
 • Blomqvist, Johanna (2004)
  I uppsatsen undersöker jag med både kvantitativa och kvalitativa metoder hur användningen av berättartekniker i tre dagstidningars reportagetexter har förändrats under de tre senaste decennierna. Syftet var att ta reda på om det stämmer att reportagen har blivit "tråkigare" och mindre personliga, vilket tycks vara en allmän uppfattning. De undersökta tidningarna är Dagens Nyheter, Hufvudstadsbladet och Västra Nyland, och som material använder jag texter från år 2002, 1987 och 1972. De fyra berättarteknikerna jag undersöker är förekomsten av berättelsestruktur, reporterns egen röst i texten samt miljö- och personbeskrivningar. Min kvantitativa mätning visar att det inte finns någon gemensam trend som gäller alla tidningarna. I DN syns en negativ trend mellan 1972 och 1987, med färre berättelser och mindre personliga texter, men den har svängt i och med de nya specialbilagorna som ofta satsar stort på reportage. Både Hbl och VN har genomgått en positiv förändring under den första 15-årsperioden, då texterna har blivit klart mer varierade och mindre stela. Indelningen i reportage och nyheter är dock klarare i DN än i Hbl och VN, vilket har lett till att reportagen i Hbl och VN under den andra 15-årsperioden också har påverkats mer av nyhetsformatet. Den andra delen av min undersökning är en textanalys av 17 utvalda reportagetexter, där jag mera på djupet diskuterar texternas egenskaper. Resultaten stöder de jag fick i den kvantitativa undersökningen: Referat och framför allt citat utgör den största delen av texten, medan reporterns egen röst hörs mera sällan. Reporterns röst har dessutom ändrat karaktär - han nöjer sig numera med att beskriva, i stället för att tycka och tolka som förr. Min slutsats är att tidningarnas specialbilagor har varit ett lyckat koncept då det gällt att stärka reportagets ställning. Detta syns speciellt i DN men också i Hbl. Därmed ser också dagstidningsreportagets framtid trots allt ganska ljus ut idag.
 • Koivunen, Jenna (2014)
  I denna pro gradu avhandling behandlas socialarbetares samt socialhandledares uppfattningar om hembesök som praktik. De centrala forskningsfrågorna för pro gradu avhandlingen är: 1) Hur beskriver socialarbetare och socialhandledare dessa hembesök inom vuxensocialarbete? 2)Hur förhåller sig socialarbetare och socialhandledare till hemmet som arena för professionellt arbete inom vuxensocialarbete? samt 3) Vilka betydelser läggs i arbetet och hur ser socialarbetare och socialhandledare på sin roll och de utmaningar de idag möter? Syftet med studien är att bidra till en större förståelse för hembesökens betydelse i vuxensocialarbete under ekonomiskt pressade tider då kraven på effektivitet ökar. Avhandlingen är en kvalitativ studie. Fyra socialarbetare samt fyra socialhandledare inom vuxensocialarbete intervjuades om deras uppfattningar av hembesök som praktik. Intervjuerna har analyserats med hjälp av innehållsanalys. Som teoretisk referensram har jag använt mig av Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater samt Högströms teori om rum och diskurs. Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater har främst legat till grund för att få en mera övergripande förståelse för hur vuxensocialarbetet organiseras samt hur olika faktorer som exempelvis ekonomiska aspekter, direktiv samt antal klienter påverkar hur socialarbetare diskuterar om sitt handlingsutrymme samt om hembesök som praktik. Med hjälp av Högströms (2012) teori om rumstriangeln visar jag hurudan betydelse hemmet och dess materiella rumsliga aspekter har för hur socialarbetare uppfattar hembesök som praktik samt som professionell arena. Analysen har kodats i tre olika huvudkategorier med vilka jag besvarar mina centrala forskningsfrågor: 1) hembesök som praktik 2) beskrivningar av hemmet, och 3) Spända relationer – intrång i hemmet. Varje huvudkategori är indelad i underteman. Dessa tre kategorier besvarar mina centrala forskningsfrågor. I resultaten framkommer det att hembesökens värde ligger i att de ger en realistisk och omfattande bild av klientens livssituation, som fördjupar kunskapen och bedömningen av klientens situation och kan därmed öka effektiviteten och kvaliteten på vuxensocialarbete. Hembesöken skapar betydelsefulla insikter i klientens vardag. Ett annat centralt resultat i studien är att hembesök betraktas som en intervention i de fall där klienten har mångfacetterade problem som exempelvis fysiska eller psykiska hinder, hyresskulder, vräkning, missbruksproblem, samlarmani och utkomststödsrelaterade frågor. Ett central resultat i studier är att hembesök inverkar positivt och gynnsamt på klientrelationen. Klienterna känner sig mer avslappnad i det egna hemmet och det har en positiv inverkan på mötet, i motsats till om klienten och socialarbetaren träffas på byrån. Studien visar att hemmiljön är ett tryggt ställe för klienten. Hemmet kan ändå upplevas som en begränsande arena för att utöva det professionella arbetet eftersom hembesök kan innebära intrång i klienternas vardagsliv och dess rutiner. Socialarbetarnas arbete styrs av direktiv, som inverkar konfliktfyllt på möjligheterna att göra hembesök. Stränga direktiv och krav på effektivitet leder till att man prioriterar att göra utkomststödsbeslut framför att göra ett hembesök. Studien visar dock att det finns vilja i framtiden att göra betydligt mera hembesök.
 • Söderlund, Ilkka J I (2016)
  I avhandlingen konstrueras de naturliga talen utgående från mängdlärans axiom. Från de naturliga talen och deras egenskaper som bevisas i arbetet fortskrider avhandlingen steg för steg till de hela talen, de rationella talen och de reella talen. Bland de första stegen visar vi att det existerar en induktiv mängd som satisfierar Peanos axiom. Sedan bevisas rekursionsteoremet som används för att bygga upp aritmetiken för de naturliga talen. Genom ekvivalensrelationen $\langle m,n \rangle \sim \langle p,q \rangle \Leftrightarrow m+q=p+n$ konstrueras de hela talen som ekvivalensklasserna $\Z = (\N \times \N)/\sim$. I arbetet bevisas grundläggande aritmetiska regler för de hela talen samt gällande ordningsrelationen. På ett liknande sätt konstrueras mängden av rationella tal från mängden av hela tal med hjälp av ekvivalensrelationen $\langle a,b\rangle \sim \langle c,d\rangle \Leftrightarrow ad=bc$ där $a,b,c,d \in \Z$. I arbetet bevisas att mängden av rationella tal bildar en kropp. Även talföljder och därmed även fundamentalföljder studeras som en förberedelse för konstruktionen av de reella talen. I det sista steget, där vi konstruerar de ekvivalensrelationer som bygger upp de reella talen, så används en annan metod till skillnad från de hittills algebraiska metoderna. Ekvivalensrelationen baserar sig på fundamentalföljder i mängden av rationella tal. Vi definierar en ekvivalensrelation $(x_n)\sim (y_n)$ i mängden av fundamentalföljder $F_\Q$ genom gränsvärdet $L(x_n-y_n)=0$. Förutom att egenskaper för räkneoperationerna och ordningsrelationen bevisas, så visas även att mängden av de reella talen är fullständig. Som avslutning till avhandlingen granskas isomorfier mellan de konstruerade mängderna och icke-numrerbarheten av mängden reella tal.
 • Kurtén, Anna (2014)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Syftet med denna pro gradu-avhandling är att jämföra programledarrollen i TV-nytt med en videoblogg på Youtube för att ta reda på vilka skillnader det finns mellan programledarskap i tv-journalistik och programledarskap i videobloggar. Målet är att ta reda på om programledare som arbetar med traditionell television kunde ta till sig någon av de tekniker videobloggare på Youtube använder sig av. Min huvudsakliga forskningsfråga är: Vilka presentations-/berättartekniker använder programledare i TV-nytt jämfört med videobloggare? Mitt material består av tre av TV-nytts huvudsändningar och tre avsnitt av bloggaren smoukahontas videoblogg på Youtube. Materialet är från tidsperioden februari-april 2014. Materialet har analyserats med hjälp av Erving Goffmans dramaturgiska analys. Samma metod har tidigare använts för att bland annat studera det iscensatta talet i tv. Centrala element i min analys är programledarnas manuskript, deras personliga fasad samt framträdandenas inramning. Den teoretiska delen av denna pro gradu-avhandlng behandlar bland annat tv-journalistik i förändring, journalistiskt tv-berättande och tv-dramaturgi, journalistens roll i tv, Youtube som medium och genre, videobloggtekniker samt kvalitet och estetik på Youtube. Centrala källor är Ari Nykvists forskning om formaterade tv-nyheter, samlingsvolymen The Youtube Reader av Pelle Snickars och Patrick Vonderau samt artiklar ur tidskriften New Media & Society. I min analys av presentations-/berättartekniker utgår jag från Ari Nykvists sammanfattning av journalistiska berättartekniker. Resultaten av den empiriska undersökningen visar att programledare i TV-nytt använder sig av traditionella journalistiska berättartekniker som förenkling-konkretisering och intensifiering-dramatisering av nyhetshändelser och –skeenden. Jag identifierar även flera andra berättartekniker utöver de som Nykvist nämner. Programledarna i TV-nytt använder sig till exempel av small talk och publikdialog. Videobloggaren smoukahontas använder sig delvis av samma teknker som programledarna i TV-nytt men hon använder sig också av andra tekniker, bland annat personliga avslöjanden, rollspel och sketcher, humor/ironi sam innehållsutveckling och -diskussion. Förutom journalistiska berättartekniker identifierar jag en rad estetiska berättartekniker som programledarna använder sig av. Med estetiska berättartekniker avser jag andra berättartekniker än de rent verbala. Både i TV-nytt och i smoukahontas videoblogg använder man sig av rekvisita, visuell presentation, leenden samt övrigt kroppsspråk, rörelse samt klädsel och styling. smoukahontas använder sig dessutom av musik, överraskningsmoment och tekniskt berättande. Även om urvalet är litet, tre nyhetssändningar och tre videoblogginlägg, kan resultatet anses vara generaliserbart eftersom både tv-nyhetsformatet och videobloggformatet är rätt standardiserade format. Det som skiljer videobloggaren smoukahontas programledarroll mest från programledarrollen i TV-nytt är möjligheten till dialog med publiken. Sammanfattningsvis, när det gäller vilka tekniker programledarna i TV-nytt kunde ta till sig av de tekniker som videobloggare använder kommer jag till slutsatsen att humor och överraskningsmoment ganska långt saknas i TV-nytt. Det här är tekniker som smoukahontas skickligt tillämpar och som programledarna i TV-nytt med fördel kunde använda sig av. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Tv-nyheter, TV-nytt, videoblogg, Youtube, Goffman, dramaturgisk analys, programledarroll
 • Kyrö, Minna (2011)
  FTIR-spektroskopia (Fourier-muunnosinfrapunaspektroskopia) on nopea analyysimenetelmä. Fourier-laitteissa interferometrin käyttäminen mahdollistaa koko infrapunataajuusalueen mittaamisen muutamassa sekunnissa. ATR-liitännäisellä varustetun FTIR-spektrometrin käyttö ei edellytä juuri näytteen valmistusta ja siksi menetelmä on käytössä myös helppo. ATR-liitännäinen mahdollistaa myös monien erilaisten näytteiden analysoinnin. Infrapunaspektrin mittaaminen onnistuu myös sellaisista näytteistä, joille perinteisiä näytteenvalmistusmenetelmiä ei voida käyttää. FTIR-spektroskopian avulla saatu tieto yhdistetään usein tilastollisiin monimuuttuja-analyyseihin. Klusterianalyysin avulla voidaan spektreistä saatu tieto ryhmitellä samanlaisuuteen perustuen. Hierarkkisessa klusterianalyysissa objektien välinen samanlaisuus määritetään laskemalla niiden välinen etäisyys. Pääkomponenttianalyysin avulla vähennetään datan ulotteisuutta ja luodaan uusia korreloimattomia pääkomponentteja. Pääkomponenttien tulee säilyttää mahdollisimman suuri määrä alkuperäisen datan variaatiosta. FTIR-spektroskopian ja monimuuttujamenetelmien sovellusmahdollisuuksia on tutkittu paljon. Elintarviketeollisuudessa sen soveltuvuutta esimerkiksi laadun valvontaan on tutkittu. Menetelmää on käytetty myös haihtuvien öljyjen kemiallisten koostumusten tunnistukseen sekä öljykasvien kemotyyppien havaitsemiseen. Tässä tutkimuksessa arvioitiin menetelmän käyttöä suoputken uutenäytteiden luokittelussa. Tutkimuksessa suoputken eri kasvinosien uutenäytteiden FTIR-spektrejä vertailtiin valikoiduista puhdasaineista mitattuihin FTIR-spektreihin. Puhdasaineiden FTIR-spektreistä tunnistettiin niiden tyypilliset absorptiovyöhykkeet. Furanokumariinien spektrien intensiivisten vyöhykkeiden aaltolukualueet valittiin monimuuttuja-analyyseihin. Monimuuttuja-analyysit tehtiin myös IR-spektrin sormenjälkialueelta aaltolukualueelta 1785-725 cm-1. Uutenäytteitä pyrittiin luokittelemaan niiden keräyspaikan ja kumariinipitoisuuden mukaan. Keräyspaikan mukaan ryhmittymistä oli havaittavissa, mikä selittyi vyöhykkeiden aaltolukualueiden mukaan tehdyissä analyyseissa pääosin kumariinipitoisuuksilla. Näissä analyyseissa uutenäytteet pääosin ryhmittyivät ja erottuivat kokonaiskumariinipitoisuuksien mukaan. Myös aaltolukualueen 1785-725 cm-1 analyyseissa havaittiin keräyspaikan mukaan ryhmittymistä, mitä kumariinipitoisuudet eivät kuitenkaan selittäneet. Näihin ryhmittymisiin vaikuttivat mahdollisesti muiden yhdisteiden samanlaiset pitoisuudet näytteissä. Analyyseissa käytettiin myös muita aaltolukualueita, mutta tulokset eivät juuri poikenneet aiemmista. 2. kertaluvun derivaattaspektrien monimuuttuja-analyysit sormenjälkialueelta eivät myöskään muuttaneet tuloksia havaittavasti. Jatkotutkimuksissa nyt käytettyä menetelmää on mahdollista edelleen kehittää esimerkiksi tutkimalla monimuuttuja-analyyseissa 2. kertaluvun derivaattaspektreistä suppeampia, tarkkaan valittuja aaltolukualueita.
 • Tanskanen, Heidi (Yliopistopaino, 2007)
  The objectives of this study were to analyze the impact of structural stand characteristics on ignition potential, surface fuel moisture, and fire behavior in Pinus sylvestris L. and Picea abies (L.) Karst stands in Finland and to explain stand-specific fire danger using the Canadian Fire Weather Index System and the Finnish Fire Risk Index. Additionally, the study analyzes the relationship between observed fire activity and fire weather indices at different stages of growing season. Field experiments were carried out in Pinus sylvestris or Picea abies dominated stands during fire seasons 2001 and 2002. Observations on ignition potential, fuel moisture, and fire behavior were analyzed in relation to stand structure and the outputs of the Finnish and Canadian fire weather indices. Seasonal patterns of fire activity were examined based on national fire statistics 1996 2003, effective temperature sum, and the fire weather indices. Point fire ignition potential was highest in Pinus clear-cuts and lowest in closed Picea stands. Moss-dominated surface fuels were driest in clear-cut and sapling stage stands and presented the highest moisture content under closed Picea canopy. Pinus sylvestris stands carried fire under a wide range of fire weather conditions under which Picea abies stands failed to sustain fire. In the national fire records, the daily number of reported ignitions presented its highest value during late fire season whereas the daily area burned peaked most substantially during early season. The fire weather indices correlated significantly with ignition potential and fuel moisture but were unable to explain fire behavior in the experimental fires. During the initial and final stages of the growing season, fire activity was disconnected from weather-based fire danger ratings. Information on stand structure and season stage would benefit the assessment of fire danger in Finnish forest landscape for fire suppression and controlled burning purposes.
 • Suomalainen, Veera (2015)
  This is a study of the practices of place-making and the power of place attachment. The aim of the thesis is to understand how place attachments are formed and reinforced in the city of Valparaíso, Chile. The thesis explores the themes of memory, participation, and community resilience from the perspective of identification with a place. It examines the neighborhood life of the inhabitants of Valparaíso, the neighborhood organizations and their activities, and the community response to a devastating fire in the city. The data was gathered during a three-month-long fieldwork period in Valparaíso. The ethnographic methodology consisted of participant observation, semi-structured interviews, and everyday discussions with informants. The data gathered consists of field notes, photographs, transcribed interviews, and media contents. The key informants were inhabitants of four different neighborhoods in Valparaíso. They were members of the neighborhood organizations or active neighbors, who were interested in contributing to the reinforcement of the community. Chile’s history of political repression is a significant factor in the low participation rate of the neighbors today. The military dictatorship of Augusto Pinochet in the years 1973–1990 destroyed the trust between the neighbors and demolished the structures of civic engagement. The transition to democracy has been slow in the post-dictatorship Chile, and the consequences of the repression can still be perceived in the society today. It is, however, important to remember the trauma in order to not repeat it. Urban landscapes are important markers of social history, and thus significant contributors to place memory and place attachment. The historical significance of Valparaíso as a port city has been acknowledged by designating it a UNESCO World Heritage site, but the preservation of the public landscape in the city is threatened. The main argument of this thesis is that the attachment of the people of Valparaíso to their city is particularly strong, and suggests that this identification should be harnessed to promote community activism by practices of place-making. The traditional neighbors’ council does not appeal to the neighbors as a channel of participation. However, some of the organizations studied are implementing the place-making practices, and thus attempting to engage the neighbors. Situating the problems as well as the solutions to a local scale is essential for motivating the people to participate. The impressive potential of the urban communities of Valparaíso was revealed in the first stages of fire recovery, and the mobilization of the citizens was further stimulated by the common opposition to the government.
 • Lassus-Paavolainen, Eva Sofia (2008)
  Avhandlingen behandlar hur de enskilda fullmäktigeledamöternas aktivitet genom att lämna in motioner till fullmäktige och behandlingen av fullmäktigemotioner skiljer sig mellan de sju kommunerna Vasa, Borgå, Karleby, Närpes, Kristinestad, Kimito och Liljendal för år 2000-2002. Ämnet intresserar på grund av att det är en central fråga inom arbetsordning och instruktion för fullmäktiges uppgifter. Tre frågeställningar har varit centrala för att kunna jämföra och analysera skillnader. Förstärks valdemokratin och deltagardemokratin inom den representativa demokratin genom att fullmäktigeledamöterna lämnar in motioner till fullmäktige? I hur stor utsträckning använder fullmäktigeledamöterna sin initiativrätt genom att lämna in motioner till fullmäktige? Inom vilken tid blir fullmäktigemotionerna behandlade inom större kommuner med flera fullmäktigeledamöter jämfört med mindre kommuner med färre fullmäktigeledamöter och hur skiljer arbetsordningen för fullmäktige i de olika kommunerna samt hur fördelar sig motionerna innehållsmässigt med frågorna vad, hur, varför och vem samt har motionerna en förstärkande mekanism i frågor som det gäller? Forskningsmetoden har varit jämförelser och analyser från fullmäktigeprotokoll och protokoll från de olika sektorerna som tagits ut från kommunernas centralarkiv. Ur protokollen och bilagorna har allt tagits ut som har att göra med motionernas inlämnande, innehåll, beredning och beslut samt fullmäktigeledamöternas partitillhörighet. Ytterligare har jämförelser och analyser gjorts gällande kommunernas storlek enligt invånarantal, språkförhållanden, partiförhållanden angående styrkeförhållanden mellan blocken i fullmäktige, valdeltagande och hur arbetsordningen för fullmäktige skiljer sig mellan de sju kommunerna. Det empiriska materialet har prövats teoretiskt enligt Peter Bachrachs och Morton S. Baratz modell av den politiska processen samt enligt Mikael Gilljams och Jörgen Hermanssons teori om demokratins mekanismer. Resultatet från jämförelser mellan fullmäktigeledamöternas aktivitet blev att de flesta motionerna lämnades in till fullmäktige i större kommuner med 51 fullmäktigeledamöter. Där fanns det en hög motionsaktivitet. I kommuner med språkförhållanden där det fanns mindre än 50 procent svenskspråkiga invånare var motionsaktiviteten hög och med en partistruktur med flera partier i fullmäktige där var motionsaktiviteten hög. I kommuner med ett högt valdeltagande i val där var motionsaktiviteten normal och i kommuner med ett lägre valdeltagande i val där var motionsaktiviteten hög. I vissa kommuner behandlades motionerna snabbare än i andra. I Närpes inom ett år och i de andra kommunerna fanns motioner under beredning från föregående år. Genom de jämförelser och sammanställningar som har gjorts kan man se, att det finns vissa skillnader mellan fullmäktigeledamöternas aktivitet och kommunernas sätt att behandla fullmäktigemotioner.
 • Vanharanta, Sakari (Helsingin yliopisto, 2006)
  Germline mutations in fumarate hydratase (FH) cause hereditary leiomyomatosis and renal cell cancer (HLRCC). FH is a nuclear encoded enzyme which functions in the Krebs tricarboxylic acid cycle, and homozygous mutation in FH lead to severe developmental defects. Both uterine and cutaneous leiomyomas are components of the HLRCC phenotype. Most of these tumours show loss of the wild-type allele and, also, the mutations reduce FH enzyme activity, which indicate that FH is a tumour suppressor gene. The renal cell cancers associated with HLRCC are of rare papillary type 2 histology. Other genes involved in the Krebs cycle, which are also implicated in neoplasia are 3 of the 4 subunits encoding succinate dehydrogenase (SDH); mutations in SHDB, SDHC, and SDHD predispose to paraganglioma and phaeochromocytoma. Although uterine leiomyomas (or fibroids) are very common, the estimations of affected women ranging from 25% to 77%, not much is known about their genetic background. Cytogenetic studies have revealed that rearrangements involving chromosomes 6, 7, 12 and 14 are most commonly seen in fibroids. Deletions on the long arm of chromosome 7 have been reported to be involved in about 17 to 34 % of leiomyomas and the small commonly deleted region on 7q22 suggests that there might be an underlying tumour suppressor gene in that region. The purpose of this study was to investigate the genetic mechanisms behind the development of tumours associated with HLRCC, both renal cell cancer and uterine fibroids. Firstly, a database search at the Finnish cancer registry was conducted in order to identify new families with early-onset RCC and to test if the family history was compatible with HLRCC. Secondly, sporadic uterine fibroids were tested for deletions on 7q in order to define the minimal deleted 7q-region, followed by mutation analysis of the candidate genes. Thirdly, oligonucleotide chips were utilised to study the global gene expression profiles of uterine fibroids in order to test whether 7q-deletions and FH mutations significantly affected fibroid biology. In the screen for early-onset RCC, 214 families were identified. Subsequently, the pedigrees were constructed and clinical data obtained. One of the index cases (RCC at the age of 28) had a mother who had been diagnosed with a heart tumour, which in further investigation turned out to be a paraganglioma. This lead to an alternative hypothesis that SDH, instead of FH, could be involved. SDHA, SDHB, SDHC and SDHD were sequenced from these individuals; a germline SDHB R27X mutation was detected with loss of the wild-type allele in both tumours. These results suggest that germline mutations in the SDHB gene predispose to early-onset RCC establishing a novel form of hereditary RCC. This has immediate clinical implications in the surveillance of patients suffering from early-onset RCC and phaeochromocytoma/paraganglioma. For the studies on sporadic uterine fibroids, a set of 166 fibroids from 51 individuals were collected. The 7q LOH mapping defined a commonly deleted region of about 3.2 mega bases in 11 of the 166 tumours. The deletion was consistent with previously reported allelotyping studies of leiomyomas and it therefore suggested the presence of a tumour suppressor gene in the deleted region. Furthermore, the high-resolution aCGH-chip analysis refined the deleted region to only 2.79Mb. When combined with previous data, the commonly deleted region was only 2.3Mb. The mutation screening of the known genes within the commonly deleted region did not reveal pathogenic mutations, however. The expression microarray analysis revealed that FH-deficient fibroids, both sporadic and familial, had their distinct gene expression profile as they formed their own group in the unsupervised clustering. On the other hand, the presence or absence of 7q-deletions did not significantly alter the global gene expression pattern of fibroids, suggesting that these two groups do not have different biological backgrounds. Multiple differentially expressed genes were identified between FH wild-type and FH-mutant fibroids, and the most significant increase was seen in the expression of carbohydrate metabolism-related and hypoxia inducible factor (HIF) target genes.
 • Sulander, Tommi (2005)
  The main purpose of this study was to examine trends and associations of functional ability and health behaviour among a national sample of elderly people in Finland from the 1985 to 2003. Furthermore, sociodemographic variation of functional ability and health behaviour were assessed. Biennial surveys on health behaviour among 65-79-year-old Finnish population were used to study 13 232 men and women from 1985 to 2003. Response rate has surpassed 80 % on average. Self-reported activities of daily living were used to study functional ability. Indicators of health behaviour were diet, smoking, use of alcohol, physical activity and also body mass index. Furthermore chronic diseases were controlled for when examining associations between functional ability with health behaviours. Sociodemographic variation was studied through age groups, main occupation before retirement and marital status. Age adjusted trends and, logistic and ordinal regression analyses were computed to derive the results. The study revealed improving functional ability from the mid- 1980s to the shift of the millennium. Finnish elderly today eat healthier and smoke slightly less, but use more alcohol and are more often obese than their age-mates couple of decades ago. Healthy diet, smoking, alcohol consumption and obesity were most prevalent among youngest of the respondents. Former farmers had lowest prevalence of healthy diet and highest prevalence of obesity. Former office employees used more alcohol than others. Married elderly had higher prevalence of healthy diet and lower prevalence of smoking than non-married. Smoking, higher use of alcohol, unhealthy diet, physical inactivity and obesity were associated with inferior functional ability. These behaviours and chronic diseases were found to be mediating factors for sociodemographic differences in functional ability. Improving functional ability together with some improvements in health behaviour indicates healthier years for future elderly people. Despite these improvements, sub-group disparities are still evident. These disparities together with information on rising prevalence of alcohol use and obesity are challenges for public health.
 • Tselykh, Timofey (2009)
  Cell proliferation, transcription and metabolism are regulated by complex partly overlapping signaling networks involving proteins in various subcellular compartments. The objective of this study was to increase our knowledge on such regulatory networks and their interrelationships through analysis of MrpL55, Vig, and Mat1 representing three gene products implicated in regulation of cell cycle, transcription, and metabolism. Genome-wide and biochemical in vitro studies have previously revealed MrpL55 as a component of the large subunit of the mitochondrial ribosome and demonstrated a possible role for the protein in cell cycle regulation. Vig has been implicated in heterochromatin formation and identified as a constituent of the RNAi-induced silencing complex (RISC) involved in cell cycle regulation and RNAi-directed transcriptional gene silencing (TGS) coupled to RNA polymerase II (RNAPII) transcription. Mat1 has been characterized as a regulatory subunit of cyclin-dependent kinase 7 (Cdk7) complex phosphorylating and regulating critical targets involved in cell cycle progression, energy metabolism and transcription by RNAPII. The first part of the study explored whether mRpL55 is required for cell viability or involved in a regulation of energy metabolism and cell proliferation. The results revealed a dynamic requirement of the essential Drosophila mRpL55 gene during development and suggested a function of MrpL55 in cell cycle control either at the G1/S or G2/M transition prior to cell differentiation. This first in vivo characterization of a metazoan-specific constituent of the large subunit of mitochondrial ribosome also demonstrated forth compelling evidence of the interconnection of nuclear and mitochondrial genomes as well as complex functions of the evolutionarily young metazoan-specific mitochondrial ribosomal proteins. In studies on the Drosophila RISC complex regulation, it was noted that Vig, a protein involved in heterochromatin formation, unlike other analyzed RISC associated proteins Argonaute2 and R2D2, is dynamically phosphorylated in a dsRNA-independent manner. Vig displays similarity with a known in vivo substrate for protein kinase C (PKC), human chromatin remodeling factor Ki-1/57, and is efficiently phosphorylated by PKC on multiple sites in vitro. These results suggest that function of the RISC complex protein Vig in RNAi-directed TGS and chromatin modification may be regulated through dsRNA-independent phosphorylation by PKC. In the third part of this study the role of Mat1 in regulating RNAPII transcription was investigated using cultured murine immortal fibroblasts with a conditional allele of Mat1. The results demonstrated that phosphorylation of the carboxy-terminal domain (CTD) of the large subunit of RNAPII in the heptapeptide YSPTSPS repeat in Mat-/- cells was over 10-fold reduced on Serine-5 and subsequently on Serine-2. Occupancy of the hypophosphorylated RNAPII in gene bodies was detectably decreased, whereas capping, splicing, histone methylation and mRNA levels were generally not affected. However, a subset of transcripts in absence of Mat1 was repressed and associated with decreased occupancy of RNAPII at promoters as well as defective capping. The results identify the Cdk7-CycH-Mat1 kinase submodule of TFIIH as a stimulatory non-essential regulator of transcriptional elongation and a genespecific essential factor for stable binding of RNAPII at the promoter region and capping. The results of these studies suggest important roles for both MrpL55 and Mat1 in cell cycle progression and their possible interplay at the G2/M stage in undifferentiated cells. The identified function of Mat1 and of TFIIH kinase complex in gene-specific transcriptional repression is challenging for further studies in regard to a possible link to Vig and RISC-mediated transcriptional gene silencing.
 • Katz, Anna (Helsingin yliopisto, 2012)
  The Uukuniemi virus (UUKV) is a member of the Bunyaviridae family (genus Phlebovirus). The virus was isolated from Ixodes ricinus ticks from Uukuniemi, Finland in 1959 and was found to be non-pathogenic for humans. UUKV has served for more than four decades as an excellent model to study the molecular and cellular biology of the serious human pathogens that reside within this group. UUKV has a segmented, single-stranded RNA genome of negative polarity. The three RNA segments (S, M, and L) encode four structural proteins: a nucleocapsid (N) protein, two glycoproteins (Gn and Gc), and an RNA-dependent RNA polymerase (L protein). In addition, a non-structural protein (NSs) is encoded from the S segment using an ambisense coding strategy. At the termini of the RNA segments, there are non-coding regions, which contain regulatory elements for viral transcription and replication. The very terminal 5' and 3' ends within all non-coding regions are complementary to each other, and highly conserved within the genus. In order to function as templates for transcription and replication, all three RNA segments must be encapsidated by the N protein. The N protein forms oligomers, in which N protein molecules are bound to each other; this oligomer associates with RNA. This study focused on analyzing the function of the non-coding regions in the termini of the RNA segments, and on locating amino acid residues or domains of the UUKV N protein, which could potentially be involved in the oligomerization or RNA-binding. The function of the non-coding regions was studied using a minigenome system developed for UUKV, where the viral protein coding sequence is replaced by sequences encoding a reporter protein. The cells are transfected with the minigenomes and helper plasmids, and after replication and transcription of the minigenomes, the reporter protein expression can be measured. The non-coding regions of all three RNA segments were analyzed and promoter strengths and packaging efficiencies were compared. The results showed that the non-coding regions in all three RNA segments contain all the necessary signals for initiation of transcription and replication and encapsidation and packaging of the RNA segments. The strongest promoter strength was observed in M segment, followed by L and S segments. The role of the intergenic region, which is located between the N and NSs genes in the UUKV S segment was also analyzed and was found to regulate termination of transcription. To study the oligomerization and RNA-binding of UUKV N protein, a set of N protein mutants were generated based on 2D and 3D predictions of the N protein. The functionality of these mutants was analyzed using mammalian two-hybrid-, minigenome-, and virus-like particle-assays, which showed that both the N- and C-termini of the N protein are needed for the oligomerization. A specific structure in the N-terminal region plays an important role in the N-N interactions. Some putative RNA-binding residues were found, which severely affected the N protein functionality in all three assays. These residues were located within the proposed RNA-binding cavity in the predicted UUKV N protein models. These results are in agreement with observations with other bunyaviruses, and could help to better understand the molecular biology of bunyaviruses. Moreover, understanding the details of the oligomerization and RNA-binding of the N protein could help in design of potential antivirals for the pathogenic phleboviruses.
 • Jeltsch, Markku Michael (Helsingin yliopisto, 1997)
 • Jeltsch, Markku (1997)
 • Boldt, Robert (Helsingin yliopisto, 2014)
  Hearing is a versatile sense allowing us, among other things, to avoid danger and engage in pleasurable discussions. The ease with which we follow a conversation in a noisy environment is astonishing. Study I in this thesis used functional magnetic resonance imaging to explore the large-scale organization of speech and non-speech sound processing during a naturalistic stimulus comprised of an audio drama. Two large-scale functional networks processed the audio drama; one processed only speech, the other processed both speech and non-speech sounds. Hearing is essential for blind subjects. Anatomical and functional changes in the brains of blind people allow them to experience a detailed auditory world, compensating for the lack of vision. Therefore, comparing early-blind subjects brains to those of sighted people during naturalistic stimuli reveals fundamental differences in brain organization. In Study II, naturalistic stimuli were employed to explore whether one of the most distinguishing traits of the auditory system the left-lateralized responses to speech changes following blindness. As expected, in sighted subjects, speech processing was left-hemisphere dominant. Curiously, the left-hemisphere dominance for speech was absent or even reversed in blind subjects. In early-blind people, the senses beyond vision are strained as they try to compensate for the loss of sight; on the other hand, the occipital cortices are devoid of normal visual information flow. Interestingly, in blind people, senses other than vision recruit the occipital cortex. Additional to changes in the occipital cortex, the sensory cortices devoted to touch and hearing change. Data presented here suggested more inter-subject variability in auditory and parietal areas in blind subjects compared with sighted subjects. The study suggested that the greater the inter-subject variability of the network, the greater the experience-dependent plasticity of that network. As the prefrontal areas display large inter-subject spatial variability, the activation of the prefrontal cortex varies greatly. The variable activation might partly explain why the top-down influences of the prefrontal cortex on tactile discrimination are not well understood. In the fourth study, anatomical variability was assessed on an individual level, and transcranial magnetic stimulation was targeted at individually-chosen prefrontal locations indicated in tactile processing. Stimulation of one out of two prefrontal cortex locations impaired the subjects ability to distinguish a single tactile pulse from paired pulses. Thus, the study suggested that tactile information is regulated by functionally specialized prefrontal subareas.