Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 5629-5648 of 28473
 • Gerstler, Susanne (Helsingfors universitet, 2011)
  Työssä tutkitaan yhtäältä saksankielisen elokuvan Muiden elämä ( Das Leben der Anderen ) kolmen suomenkielisen tekstitysversion tekstityksen muotoseikkoja, kuten välimerkkien käyttöä, repliikki- ja rivijakoa, ja toisaalta tekstityksen sisältöseikkoja, joita tarkastellaan tekstityksessä käytettävien käännösstrategioiden avulla. Tutkielmassa tarkastellaan, ovatko tekstityksissä käytetyt muotoseikat konventioiden mukaisia ja minkälaisia käännösstrategioita tekstityksissä on käytetty sekä johtaako tietyn käännösstrategian käyttö merkityksen muutoksiin ja kaventumisiin tekstityksessä. Tutkielman aineistona on elokuva Muiden elämä ja sen kolme suomenkielistä tekstitystä: elokuvateattereissa esitetty versio, DVD-tekstitys ja televisiossa esitetty versio. Hypoteesina oli, että kaikkien versioiden muotoseikat ovat konventioiden mukaisia ja että versioilla on eroavuuksia ruututekstien määrässä ja repliikkijaossa. Lisäksi oletettiin, että tietyn käännösstrategian käytön ja merkityksen muutoksien välillä on yhteys, niin että merkityksen muutoksia esiintyy eniten silloin, kun kaikkea sanottua ei voida kääntää. Tutkielman teoriataustassa esitellään aluksi lyhyesti av-kääntämisen muita lajeja, kuten ns. dubbausta eli jälkiäänitystä, selostusta ja voice-overia, jonka jälkeen syvennytään tekstityksen teoriaan, tekstityksen muotoseikkoihin ja konventioihin sekä tekstityksen käännösstrategioihin. Tekstityksen sisältöseikkojen analyysin viitekehyksenä ovat Henrik Gottliebin (1994, 1997) kymmenen käännösstrategiaa: lisäys (engl. expansion), para-fraasi (paraphrase), suora käännös (transfer), imitaatio (imitation), transkriptio (transcription), siirtäminen (dislocation), tiivistäminen (condensation), lyhentäminen (decimation), poisjättäminen (deletion) ja resignaatio (resignation). Tutkielmassa analysoitiin kaikkien tekstitysversioiden muotoseikat. Tekstityksen sisältöseikkojen tutkimuksessa jokainen dialogin lause tai sivulause analysoitiin omana verbaalisena segmenttinään. Yhteensä analysoitiin 1311 verbaalista segmenttiä ja tutkittiin, mitä käännösstrategiaa missäkin tekstitysversiossa oli missäkin osakäännöksessä käytetty, sekä tarkasteltiin, muuttuuko repliikissä merkitys alkutekstiin verrattuna. Strategiat kuvataan ja niiden käyttöä valaistaan esimerkkien avulla. Tulokset ovat hypoteesia tukevia: Tutkielmassa havaittiin, että kaikkien tekstitysversioiden muotoseikat ovat suurimmalta osin konventioiden mukaisia. Eroja oli havaittavissa tavuviivan, pilkun ja kursiivin käytössä. Versiot eroavat myös ruututekstien määrässä: elokuvaversiossa on eniten ruututekstejä (1091), vaikka siinä on vähiten sanoja (3968); DVD-tekstityksessä on 876 ruututekstiä ja 4278 sanaa ja TV-tekstityksessä on 983 ruututekstiä ja 5293 sanaa. Eroavaisuudet selittyvät sillä, että elokuvatekstityksen ruututekstit ovat lyhyempiä ja nopeammin ilmestyviä kuin DVD- tai TV-tekstitysten. Tutkittu DVD-tekstitys on elokuvatekstityksen muokkaus, mistä johtuu sen vähäinen sana- ja ruututekstimäärä. Tutkielmassa havaittiin myös, että kaikissa versioissa yleisimmin käytetty käännösstrategia oli suora käännös, mutta TV-tekstityksessä sitä oli käytetty yli 50 %:ssa kaikista osakäännöksistä ja DVD- ja elokuvaversiossa yli 35 %:ssa, eli TV-tekstityksessä sitä oli käytetty huomattavasti enemmän kuin muissa versioissa. Lyhentämistä ja poisjättämistä oli DVD- ja elokuvatekstityksessä käytetty enemmän kuin TV-tekstityksessä. Nämäkin erot selit-tynevät elokuvatekstityksen pienemmällä tilalla ja tämän tekstityksen muokkaamisesta DVD-tekstitykseksi. Merkityksen muutoksia ja kaventumisia esiintyi eniten strategioiden poisjättäminen ja lyhentäminen yhteydessä, muiden strategioiden yhteydessä merkityksen muutoksia ja kaventumisia esiintyi vain marginaalisesti. Tulokset tukevat hypoteesia siitä, että merkitys muuttuu ja kaventuu eniten silloin, kun kaikkea sanottua ei voida kääntää.
 • Ihalainen, Niina (2015)
  Tutkielman aihe liittyy yhteisöviestinnän formatiiviseen, ennakoivaan arviointiin. Toinen tutkielman keskeinen teema on profilointi eli tavoitekuvan rakentaminen. Tavoitekuvan rakentamisen rinnalla tarkastellaan myös maineen rakentamista. Profilointi on maineen rakentamiseen liittyvää viestinnällistä toimintaa, ja tavoitekuvan rakentaminen on yksi strategisen viestinnän tehtävistä. Tutkielman painotus on viestinnän strategisessa suunnittelussa ja johtamisessa. Viestinnältä vaaditaan strategista tukea organisaation toimin-nalle. Viestintä on siirtynyt monissa organisaatioissa perinteisestä tukitoiminnasta yhdeksi ydintoiminnoista. Viestinnän tulee tukea koko organisaation strategian ja tavoitteiden saavuttamista. Viestinnän mittaamisen kytkeytyminen organisaation tavoitteisiin ja strategiaan ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Edellä mainittuja viestinnän ilmiöitä tutkitaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman Älybussi-projektin yhteydessä. Älybussin ideana on turvata lähipalvelut kunnissa ja tuoda ne harvemmin asutuille alueille liikkuvina palveluina Päijät-Hämeessä. Kuntasektori on suurten muutosten äärellä, johtuen muun muassa pitkään vireillä olleesta Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta (Sote-uudistus). Tutkielman tavoitteena on tutkia, millainen tavoitekuva täysin uudenlaiselle älybussille halutaan yhteistyössä, monen eri toimijan ja yhteistyötahon kesken luoda ja miten formatiivisen arvioinnin avulla voidaan hyvään maineeseen tähtäävää tavoitekuvaa rakentaa. Tutkielman tarkoituksena on tutkia ja antaa suuntaviivoja tavoitekuvan rakentamiselle ja formatiiviselle arvioinnille, joiden perustella valintoja ja yhteistä näkemystä on helpompi lähteä Älybussi-projektissa yhteisesti muodostamaan ja systemaattisesti rakenta-maan. Toinen keskeinen tutkimustavoite on formatiivisen arvioinnin ja hyvään maineeseen tähtäävän tavoitekuvan synteesin raken-taminen teorian pohjalta ja sen soveltaminen käytäntöön haastatteluaineiston avulla. Tutkimuksen keskeisinä lähteinä ovat Elisa Juholinin ja Leif Åbergin kirjat ja tutkimus liittyen erityisesti tavoitekuvan rakentamiseen ja viestinnän formatiiviseen arviointiin. Mainetutkimuksen puolella keskeisinä lähteinä toimivat Pekka Aulan, Jouni Heinosen ja Saku Mantereen näkemykset. Kansainvälistä tutkimusta keskeisesti edustavat Paul Argenti, Anne Gregory, Paul Noble, Tom Watson ja Paul Willis. Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä on teemahaastattelu. Tutkimusaineisto koostuu 11 haastattelusta: 10 Älybussi-projektin ohjausryhmän jäsenen haastattelusta ja yhdestä viestinnän asiantuntijan haastattelusta. Työn analyysimenetelmä on laadullinen sisällönanalyysi. Tutkielman haastatteluaineiston perusteella määriteltiin formatiivista arviointia hyödyntäen hyvään maineeseen tähtäävän tavoite-kuvan rakentamisen tärkeitä osatekijöitä: 1) keskeiset sidosryhmät ja palvelut, 2) menestystekijät, 3) tavoitekuvan avainsanat ja 4) määrälliset sekä laadulliset arvioinnin mittarit älybussille. Tutkielman keskeisenä tuloksena muodostetussa formatiivisen arvioinnin ja hyvään maineeseen tähtäävän tavoitekuvan synteesissä organisaation tavoitteet ovat hyvään maineeseen tähtäävän tavoiteku-van rakentamisen lähtökohtana. Formatiivisen arviointi mahdollistaa tarkoituksenmukaisten ja tosiasioihin perustuvien suunnitel-mien muodostamisen ennen varsinaista toteuttamista. Sen avulla voidaan paremmin varmistaa, että tehdään oikeita asioita oikein. Tavoitekuvan rakentaminen vaatii tärkeimpien sidosryhmien määrittämistä ja heidän tarpeidensa tunnistamista sekä keskeisten avainmenestystekijöiden täsmentämistä, joissa organisaation tulee olla hyvä menestyäkseen. Menestystekijöiden pohjalta voidaan määrittää tavoitellun tavoitekuvan avainsanat ja perusviestit, jotka tulee testata sidosryhmien keskuudessa. Testausvaiheen jäl-keen tehdään varsinainen viestintästrategia ja -suunnitelma ja siirrytään toteutusvaiheeseen. Toteutusta seuraa muutoksen seuranta ja arviointi suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja mittareihin formatiivisen suunnittelun vaiheessa. Tavoiteltava muutos tapahtuu asenteissa, tunteissa tai käyttäytymisessä. Arvioinnin jälkeen siirrytään jatkuvan seurannan ja arvioinnin syklin mukaisesti takaisin organisaation strategisiin tavoitteisiin. Malli korostaa formatiivisen arvioinnin tärkeyttä ja arvioinnin jatkuvaa luonnetta viestinnän johtamismallien mukaisesti. Muutokset maineessa kehittyvät hitaasti. Nimensä mukaisesti kehitetty malli tähtää hyvään mainee-seen, ja formatiivisella arvioinnilla on merkittävä rooli hyvän maineeseen tähtäävän tavoitekuvan rakentamisessa.
 • Yli-Kankahila, Heidi (2012)
  In this Master’s thesis, I have studied the properties of disk galaxy merger remnants formed in numerical simulations. I examined the star formation histories, black hole accretion, and the evolution of the total black hole mass during a 3 Gyr period in nine disk galaxy mergers with initially different galaxy progenitor masses, black hole masses and gas mass fractions. The simulations used in my analysis were performed by Johansson et al. (2009a) using the TreeSPH-code GADGET-2. My primary aim was to study the termination of star formation in the simulated mergers but I also examined the maximum rates of star formation and black hole accretion in these mergers and calculated the evolution of the galaxy colors during the merging process. I found the progenitor gas mass fraction to be the dominating effect in determining the star formation rate, black hole accretion rate, and the amount of black hole mass growth. A higher gas mass fraction systematically resulted in a higher star formation rate, black hole accretion rate, and larger final black hole mass. In the evolution of the galaxy colors, the dominating effects were the progenitor mass ratio and the progenitor gas mass fraction. Mergers with a higher gas mass fraction systematically resulted in redder remnants than corresponding mergers with a lower gas fraction. Mergers with a lower progenitor mass ratio resulted in redder remnants than mergers with the same black hole mass and gas fraction but a higher progenitor mass ratio. The redness of the low mass ratio mergers is due to the efficient black hole feedback which heats cold star-forming gas and drives it out of the galaxy. The color evolution of the simulated merger sample indicates that gas-rich disk galaxy mergers can, indeed, form red and dead remnants. This is in agreement with the merger scenario for early- type galaxy formation which states that star-forming gas-rich disk galaxies can result in red and non-star-forming ellipticals through merging.
 • Flender, Samuel (Helsingin yliopisto, 2014)
  One of the most important aspects of cosmology is the theory of structure formation, which describes the transition from the early, homogeneous Universe to the inhomogeneous Universe we observe today, i.e. the formation of stars, galaxies and clusters of galaxies. In this thesis, we study structure formation using the Newtonian theory of gravity within an expanding Friedmann-Robertson-Walker spacetime. We use this simple framework in order to learn for instance about the order of structure formation, which is a bottom-up evolution. Further, we introduce relativistic cosmological perturbation theory. We show that the Newtonian and relativistic descriptions of linear perturbations coincide on scales that are well inside the horizon. On larger scales however, we find differences between the two theories, in particular in the obtained linear matter power spectra. Observations indicate that the Universe is today in a phase of accelerated expansion. In the standard model of cosmology, the LCDM model, the accelerated expansion is explained by the existence of dark energy in form of a cosmological constant. Here, we focus on the integrated Sachs-Wolfe effect as a probe of the dynamical effects of dark energy. In particular, this effect causes an imprint of the local large-scale structure into the temperature anisotropies of the cosmic microwave background (CMB). We discuss how this effect arises in theory and how it can be measured in practice. The statistical properties of the temperature fluctuations in the CMB can be remarkably well described within the LCDM model. However, on the largest angular scales some features have been found that are difficult to explain within the standard model, the so-called CMB anomalies. Here, we discuss these anomalies from a statistical point of view. We focus on one particular anomaly, the hemispherical power asymmetry, and explore its connection to the initial conditions of the Universe. In particular, this asymmetry can be related to primordial non-Gaussianity in certain inflation models.
 • Jokinen, Tuija (Helsingin yliopisto, 2015)
  We live in a world full of aerosols and witness their existence constantly. Changes in visibility, road dust and pollen filling the air in the spring time and even dosing some medicines are all related to aerosols. The most important aspect for this thesis is however, the formation of aerosol precursor molecules and clusters and their possible effects on aerosol properties. Different types of aerosols e. g. organic and inorganic, ice and pollen, biogenic and anthropogenic, when acting as cloud condensation nuclei (CCN), can change the optical properties of clouds and thus have different climate effects via changes in precipitation or cloud cover. Also the mechanism how the small cloud seeds are formed can have a major effect on the cloud properties. Clouds reflect and scatter radiation cooling the atmosphere but to this day aerosol effects still form the largest uncertainty in estimates of the climate of the future. Low-volatility compounds in the ambient air are the most important components in both aerosol formation and their growth to sizes that can affect cloud properties such as their reflectivity. The vapours in the atmosphere form around half of the first precursors of aerosol particles via nucleation, still molecular in size. The rest is released directly into the air e.g. by the traffic or from the oceans as sea salt. Neutral molecular size precursor substituents are difficult to detect because they lack electric charge and their concentrations rarely exceed the detection limits of the used measurement instruments. This is one of the reasons why the first steps of nucleation process are still partly unsolved after decades of research. This thesis concentrates first in development of selective methods and ultrasensitive instrumentation for the detection of acidic aerosol precursor molecules and clusters. These compounds include sulphuric acid, which is known to be highly important precursor for new particle formation. This thesis presents the first ambient measurements with the new instrumentation and even though sulphuric acid was detected in relative high concentrations during a particle formation event, no ambient cluster formation was yet observed. The same instrumentation was further used in an ultraclean chamber experiment were sulphuric acid and dimethyl amine formed growing clusters and they were detected from the smallest clusters all the way up to ~2 nm size. These compounds are likely to dominate the new particle formation with low-volatility organic compounds. Tens of thousands of volatile organic compounds (VOC) are emitted in the atmosphere by terrestrial vegetation, marine environments and anthropogenic sources, making the search for the meaningful compounds for new particle formation extremely difficult. In this thesis a new group of extremely low-volatility organic compounds (ELVOC) from terpene oxidation are introduced. They form a large source of secondary organic aerosol (SOA) and might help explaining the former big gap between the measured and the modelled SOA loads in the atmosphere. Formation of these compounds from RO2 radicals via rapid autoxidation process to stable molecules is also studied in details in laboratory experiments. This thesis also utilizes a global modelling framework, where the measurement results are applied. According to this thesis, ELVOC in particular are in crucial role when estimating SOA and CCN formation in the air. All together this thesis is a comprehensive study of both organic and inorganic low-volatility precursor molecules and clusters in the atmosphere, from their origin, formation mechanisms, and measurement techniques to their possible effects on climate now and in the future.
 • Koivisto, Tomi (Helsingin yliopisto, 2006)
  Acceleration of the universe has been established but not explained. During the past few years precise cosmological experiments have confirmed the standard big bang scenario of a flat universe undergoing an inflationary expansion in its earliest stages, where the perturbations are generated that eventually form into galaxies and other structure in matter, most of which is non-baryonic dark matter. Curiously, the universe has presently entered into another period of acceleration. Such a result is inferred from observations of extra-galactic supernovae and is independently supported by the cosmic microwave background radiation and large scale structure data. It seems there is a positive cosmological constant speeding up the universal expansion of space. Then the vacuum energy density the constant describes should be about a dozen times the present energy density in visible matter, but particle physics scales are enormously larger than that. This is the cosmological constant problem, perhaps the greatest mystery of contemporary cosmology. In this thesis we will explore alternative agents of the acceleration. Generically, such are called dark energy. If some symmetry turns off vacuum energy, its value is not a problem but one needs some dark energy. Such could be a scalar field dynamically evolving in its potential, or some other exotic constituent exhibiting negative pressure. Another option is to assume that gravity at cosmological scales is not well described by general relativity. In a modified theory of gravity one might find the expansion rate increasing in a universe filled by just dark matter and baryons. Such possibilities are taken here under investigation. The main goal is to uncover observational consequences of different models of dark energy, the emphasis being on their implications for the formation of large-scale structure of the universe. Possible properties of dark energy are investigated using phenomenological paramaterizations, but several specific models are also considered in detail. Difficulties in unifying dark matter and dark energy into a single concept are pointed out. Considerable attention is on modifications of gravity resulting in second order field equations. It is shown that in a general class of such models the viable ones represent effectively the cosmological constant, while from another class one might find interesting modifications of the standard cosmological scenario yet allowed by observations. The thesis consists of seven research papers preceded by an introductory discussion.
 • Rantala, Antti (2014)
  In this Master's thesis, I have reviewed the theory of galaxy formation and evolution from primordial fluctuations to present-day galaxies. I have also examined the procedure for creating initial conditions for cosmological Zoom-in simulations. The main aim of this thesis was to perform groundwork in the field of Zoom-in simulations at the Department of Physics of the University of Helsinki for my future PhD studies. I have prepared a total number of 10 high-resolution multi-mass Zoom-in initial conditions, five of which contains dark matter and baryons and the rest consisting of dark matter only. The Zoom-in initial conditions were calculated using the P-GenIC N-body initial conditions code using the Alcyone cluster at the Department of Physics in July and August 2013. The computation of the Zoom-in initial conditions took approximately 41 days in wall-clock time using 24 processors. The ten Zoom-in simulations were run on the supercomputer Sisu at CSC, the Finnish IT Center for Science in September and October 2013 using the N-body simulation code GADGET-3. The code calculated the Newtonian gravitational force using the TreePM method. The gas dynamics was computed with the SPH algorithm and the properties of the interstellar medium and star formation were modeled using a statistical subgrid model. The simulation runs took approximately from one hour to one week of wall-clock time using 64 processors. The ten simulated galaxies were searched for contamination from low-resolution particles. The high-resolution regions of the galaxies were not contaminated, validating the preparation method of the Zoom-in initial conditions. The basic properties of the galaxies at z=0 were analyzed, including virial radii and virial masses, circular rotation curves and density profiles. Finally, star formation histories and colors of the simulated galaxies were extracted. The properties of the simulated galaxies were consistent with previous studies in the field of Zoom-in simulations (Naab et al. 2007, Johansson et al. 2012). Thus, I conclude that the aims set for this Master's thesis were successfully completed. After the groundwork has been conducted, it is convenient to move to future studies in the field of cosmological structure formation simulations. The focus of the future work will be in improving the simulation codes and in developing more realistic astrophysical feedback models. Increased spatial resolution and improved feedback models of the simulations can lead to significant progress on the most demanding challenges in the field of cosmological structure formation simulations.
 • Lempiäinen, Anna (Helsingin yliopisto, 2012)
  Testicular cancer is the most common malignant disease in young men. In order to avoid long-term toxicity of adjuvant therapy, treatment of testicular cancer is often limited to surgery, which leads to higher relapse rates. Thus, there is a need for sensitive and specific markers that enable early detection of relapse, and ideally, identify high risk patients needing adjuvant therapy. Human chorionic gonadotropin (hCG) is an extremely sensitive marker for testicular cancer. However, hCG is a heterogeneous protein with several different isoforms, of which the free β-subunit (hCGβ) has prognostic value in many nontrophoblastic cancers while hyperglycosylated form (hCG-h) has been suggested to be the very key to malignant transformation of testicular cancer. Our aim was to study the clinical and prognostic utility of hCG, hCGβ and hCG-h as serum markers for testicular germ cell tumors. We first confirmed the validity of our archival samples by re-determining hCG after storage at -20 °C in 152 serum and 74 urine samples. We developed an immunofluorometric assay for hCG-h, since no commercial ones are available. We determined hCG, hCGβ in 3802 and hCG-h in 176 serum samples from testicular cancer patients and analyzed the association between serum concentrations and known prognostic factors, progression free survival time and disease course. We found that serum hCG is stable for years at -20 °C, but in most urine samples hCG immunoreactivity is lost during storage at this temperature. Urea probably plays a role in the degradation of hCG, but other mechanisms are likely to participate in the process. Complement causes interference in the determination of serum hCG-h when the monoclonal antibody B152 is used in the assay. The interference was eliminated by using EDTA plasma rather than serum, or by inactivating complement in serum with EDTA before the assay. hCGβ is a sensitive marker for all types of testicular cancer and in seminomas it is superior to hCG. Separate determination of hCGβ provides clinically valuable information, since approximately one third of marker-positive seminomas and of relapses would have been missed by an assay measuring hCG and hCGβ together. Most of the hCG in testicular cancer patients was shown to be hyperglycosylated. Thus assays used for diagnosis and monitoring of this disease should recognize hCG and hCG-h equally. However, separate measurement of hCG-h does not seem to provide additional information as compared to assays of hCG and hCGβ. We also describe a case with increasing hCG levels due to hypogonadism causing suspicion of a relapse. Treatment of testicular cancer can be initiated on the basis of marker elevation alone, and therefore it is important to understand the behaviour of tumor markers under various physiological conditions.
 • Kartal-Hodzic, Alma (Helsingin yliopisto, 2012)
  Tobacco smoke is a major risk factor for the development of cancers in the upper parts of gastrointestinal tract. It has been estimated that the risk of oral cancer among smokers is 7 10 times higher than for never-smokers. Acetaldehyde is formed during the tobacco smoking burning process and may be one of the most toxic compounds in tobacco smoke. According to the International Agency for Research on Cancer (IARC), in 2004 acetaldehyde was classified as a possible carcinogen in humans (Group 2B). In 2009, acetaldehyde was classified in Group 1, as a carcinogen to humans. A non-essential-amino acid such as L-cysteine, is able to bind acetaldehyde and form 2-methylthiziolidine-4-carboxylic acid (MTCA). The general aim of this study was to through formulation studies to explore the ability of L-cysteine to eliminate carcinogenic acetaldehyde present in saliva. In addition, the aim was to develop user-friendly L-cysteine containing chewing gum to reduce acetaldehyde formed during tobacco smoking. The main variables were the chemical form of L-cysteine used (L-cysteine or L-cysteine hydrochloride) and the chewing gum preparation method (traditional and novel direct compression method). Furthermore, the aim was to obtain more information on the optimal formulation properties, using approaches such as stability studies and possible interactions between cysteine and used excipients. Caco-2 cell lines were used to access the ability of L-cysteine and MTCA to absorb from the gastrointestinal tract. A computational model was developed to analyse the effects of different physiological factors and effect of formulation parameters on tobacco smoke acetaldehyde. The combined results of these studies suggested that tobacco smoke carcinogenic acetaldehyde can be successfully eliminated with prepared L-cysteine chewing gums. Compared to the traditional manufacturing process the directly compressed gum formulation can offer an alternative method to traditional chewing gum production. Due to the slower dissolution rate, better compatibility with excipients, and better stability under higher temperature and humidity, L-cysteine as a free base is a better candidate for chewing gum formulation than cysteine hydrochloride. The Caco-2 permeability studies indicate no significant risk of the locally administered L-cysteine being absorbed before binding to acetaldehyde. Permeability results also indicated that MTCA is not absorbed locally from the gastrointestinal tract, which reduces the risk of systemic effects. An MTT assay, a widely used cytotoxicity test, demonstrated that neither L-cysteine nor MTCA was toxic to the Caco-2 cells. A computational model that was developed was able to show how sensitive acetaldehyde is to changes in the amount of L-cysteine as well as in saliva excretion rates. The model can be used as a tool for the prediction of drug amount and the local effect in the mouth of water-soluble compounds, such as L-cysteine. In conclusion, elimination of acetaldehyde, not only carcinogen, but also agent which possibly increases the addictive potential of tobacco, might help in the fight against smoking and make smoking cessation programs more efficient. L-cysteine, a non-essential amino acid, is able to prevent the harmful effects of acetaldehyde by binding acetaldehyde and forming MTCA. It should be kept in mind that acetaldehyde elimination does not make smoking completely harmless and tobacco smoke contains other carcinogens and addictives. The best way to protect from tobacco induced diseases is to refrain from smoking. However, besides the fact that most smokers want to quit but most attempts fail and since tobacco smoke contains many carcinogenic compounds, in the future, developed computational models can offer a new view in eliminating or reducing not only one toxic compound from tobacco smoke but also many other compounds using only one formulation containing various active compounds.
 • Laine, Timo Markus (Helsingfors universitet, 2010)
  Niccolò Machiavellia luettaessa ei yleensä juuri kiinnitetä huomiota hänen käyttämiinsä käsitteisiin. Silloinkin kun niihin kiinnitetään enemmän huomiota, yksityiskohtia jää piiloon ja mutkia vedetään suoriksi. Omassa työssäni käsittelen fortunan käsitettä Machiavellin ajattelussa. Tätäkin käsitettä on tutkittu paljon, mutta selvyyteen siitä ei ole päästy: fortuna on joko tarkka tekninen käsite tai lennokasta retoriikkaa, joko pelkkää maailman epävarmuutta tai ylitsepääsemätön kohtalovoima, joko osa Machiavellin kristillistä maailmankuvaa tai yksi hänen käyttämistään keinoista kristillisen elämänkatsomuksen kumoamiseksi. Vaikka tulkintojen suuri määrä, työni pituus ja käytettävissäni ollut aika ei ole sallinutkaan täydellistä kattavuutta, nähdäkseni olen käsitellyt tärkeimmät erilaiset tulkinnat. Machiavellin teoksista olen painottanut hänen pääteoksinaan pidettyjä Ruhtinasta (Il Principe) ja Valtiollisia mietelmiä (Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio). Käyttämästäni kommentaarikirjallisuudesta pidän olennaisimpina Quentin Skinnerin, Miguel Vatterin, Leo Straussin, Anthony Parelin, Isaiah Berlinin, Sebastian De Grazian, Ernst Cassirerin, Gennaro Sasson ja Timo Airaksisen hyvinkin erilaisissa ja erilaajuisissa kirjoituksissaan esittämiä näkemyksiä. Työni ydin on käsiteanalyyttinen. Pyrin näyttämään, että usein Machiavelliin liitetty käsitepari hyve-fortuna ei juuri auta ymmärtämään hänen ajatteluaan. Kumpikaan käsite ei ole merkitykseltään niin selvä, että sitä pystyisi kiistatta ja ilman lisäargumentaatiota määrittelemään yksinkertaisesti. Lisäksi, vaikka määrittely onnistuisikin, se ei luo kestävää pohjaa yritykselle ymmärtää käsitteet jonkinlaiseksi perustavanlaiseksi vastapariksi Machiavellin ajattelussa. Muita lähtökohtia fortunan tulkintaan ovat olleet esimerkiksi Machiavellin ghiribizzi-argumentti ja kristillinen fortunanäkemys. Käsittelen näitä omissa luvuissaan ja pyrin osoittamaan niissä ylitsepääsemättömiä ongelmia. Fortunan merkitys ghiribizzi- argumentissa vaihtelee ja Machiavellin uskonnollisiin näkemyksiin liittyy liikaa vakavia epäilyksiä. Parelin ja Airaksisen analyysien, oman analyysini sekä Machiavellin ajattelun luonteen perusteella ongelmallisimmaksi ja lopulta tärkeimmäksi fortunan merkityksistä nousee kohtalo. Kohtalousko ei kuitenkaan sovi Machiavellin optimismiin ja metodologisiin taustaoletuksiin. Lähtien liikkeelle eräästä Cassirerin sivuhuomautuksesta tulkitsen, että fortuna kohtalona on osa stoalaisia mielenhallinnan strategioita. Nämä strategiat, sikäli kuin ne implikoivat stoalaisia taustaoletuksia, eivät sovi täysin ongelmitta Machiavellin maailmankuvaan, mutta niille on luotavissa tilaa tietyillä lisäoletuksilla. Fortuna voi olla totta Machiavellille ja sopia hänen ajatteluunsa, jos oletetaan hyvin pragmatistiset epistemologiset kriteerit ja ajatellaan, että totta on se, mistä on hyötyä.
 • Ollikainen, Elisa (2013)
  Proteiinien fosforylaatio on tärkeä mekanismi soluviestinnässä. Normaalisti elimistön proteiineista noin kolmasosa on fosforyloituneena joka hetki. Normaalista poikkeava fosfoproteiinien määrän uskotaan liittyvän moniin sairauksiin. Proteiinit voivat myös hapettua elimistössä reaktiivisten happiyhdisteiden vaikutuksesta. Yleensä hapettuneet proteiinit hajotetaan soluissa nopeasti. Normaalia runsaampi hapettuminen sekä solujen vähentynyt tai hidastunut kyky hajottaa hapettuneita proteiineja johtaa hapettuneiden proteiinien kertymiseen kudoksiin, mikä voi myös liittyä moniin sairauksiin ja ikääntymiseen. Titaanidioksidi on paljon käytetty katalyytti valokatalyysireaktioissa. Titaanidioksidin absorboidessa UV-säteilyä vesiliuoksessa muodostuu hydroksyyliradikaaleja ja superoksidianioneja, jotka voivat reagoida liuoksessa olevien yhdisteiden kanssa. Tärkeimmät titaanidioksidivalokatalyysireaktioon vaikuttavat tekijät ovat titaanidioksidin laatu ja konsentraatio, hajotettavan yhdisteen konsentraatio sekä reaktioliuoksen pH. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia fosforyloitumisen vaikutusta peptidien hajoamiseen ja hapettumiseen titaanidioksidivalokatalyysireaktiossa. Fosfopeptidien erottamiseen fosforyloimattomista peptideistä on käytetty titaanidioksidikolonneja, joten adsorboitumisen tiedetään olevan erilaista. Mahdollisesti tämä vaikuttaa myös reaktiotuotteisiin valokatalyysissa. Tutkittavina peptideinä oli fosforyloimaton sekä yhdesti ja kolmesti fosforyloitu insuliinireseptoripeptidi. Näytteet analysoitiin erittäin korkean suorituskyvyn nestekromatografilla ja massaspektrometrillä (UPLC-MS). Aluksi tutkittiin pH:n vaikutusta fosforyloimattoman, yhdesti fosforyloidun ja kolmesti fosforyloidun peptidin hajoamiseen. Fosforyloimaton peptidi hajosi selvästi vähemmän happamissa olosuhteissa, kun taas fosforyloidut peptidit hajosivat kaikissa olosuhteissa merkittävästi. Emäksisissä olosuhteissa kaikki peptidit hajosivat tehokkaasti, joten nämä olosuhteet valittiin seuraaviin tutkimuksiin. Kaikkien peptidien hajoaminen titaanidioksidivalokatalyysissa oli hyvin nopeaa. Peptidit hajosivat merkittävästi jo puolen minuutin UV-altistuksessa. Fosforyloimaton ja yhdesti fosforyloitu peptidi hapettuivat valokatalyysireaktiossa muodostaen pääasiassa yhdesti (M+O) ja kahdesti hapettuneita (M+2O) tuotteita. Kolmesti fosforyloidun peptidin ei havaittu hapettuvan. Hapetuskohtia ei kuitenkaan pystytty määrittämään, sillä hapetustuotteita muodostui niin pieniä määriä. Myös toistettavuus oli huono tässä tutkimuksessa. Lisää tutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan selvittää, onko fosforylaatiolla vaikutusta peptidien hapettumiseen. Jatkossa tulee lisäksi optimoida sekä reaktio-olosuhteet että analyysimenetelmä.
 • Fagerholm, Susanna (1997)
 • Aspelin, Veronica (Helsingin yliopisto, 2015)
  Pro gradu-avhandlingens syfte är att undersöka den s.k. fostring som utfördes bland finska rödgardister i fånglägren sommaren 1918. Arbetet leddes i huvudsak av vita fältpräster och de totalt 90 fostringsmännen ämnade omskola närmare 80 000 röda fångar. Motivet bakom projektet var att rödgardisterna skulle anamma kristna och fosterländska värderingar. Fostringen omfattade allt från själsligt stöd, gudstjänster och predikningar till litteraturutdelning och varierande fritidsverksamhet. Jag har tolkat projektet som borgerlig och religiös propaganda med eventuella inslag av genuin empati. I avhandlingen har jag studerat vilka målsättningar fostringsmännen hade med fostringen, hur de förverkligade sitt program och vilka resultat omskolningen fick. Genom denna uppdelning är avhandlingens innehåll i huvudsak kronologiskt, men de olika fostringsmetoderna behandlas även tematiskt. I studiens inledande kapitel sammanfattar jag innehållet i de protokoll som skrevs under fostringsmännens möten, och summerar ett program i huvudsak utgående från dem. Efter att ha sammanställt fostringens riktlinjer analyserar jag deras förverkligade. I fostringsmännens tidskrift Tosi Työhön! förmedlades deras ståndpunkt och jag har tolkat publikationen som avdelningens språkrör. Tosi Tyhön! utkom i tretton nummer à fyra sidor sommaren 1918. Jag har studerat artiklarnas innehåll och uppdelat dem enligt ämnena skuldbeläggning och förlåtelse, familjens utsatthet, nyhetsrapportering och fångarnas hemförlovning. Utdelningen av Tosi Tyhön! utgjorde en del av fostringsmännens praktiska arbete på anstalterna. Jag har även undersökt hur fostringens övriga program tillämpades, och jag har uppdelat verksamheten i själsligt stöd, religiösa ritualer, bildning, samt arbete och fritid. Studien har avgränsats regionalt till fånglägret i Dragsvik, på vilket fostringschefen dagligen noterade sitt arbete i en bevarad journal. Projektets förverkligande framgick också i avdelningens veckorapporter, brev och under möten. Avslutningsvis undersöks fostringens med- och motgångar, egentliga inflytande och resultat. Jag analyserar de anställdas egen syn på projektet, före detta fångars kommentarer och tidigare forskares slutsatser. I avhandlingen kan jag konstatera att fostringen aldrig fick det inflytande fostringsmännen önskade, i.o.m exempelvis bristfällig organisation, livsmedels- och hygienbrist och för få anställda. Jag har dock kunnat visa att exempelvis litteraturutdelningen var omfattande i fånglägren. Studien i Tosi Työhön! förtydligar även fostringsmännens förtroende för det skrivna ordet.
 • Tahvanainen, Ria (2016)
  Fotokatalyysi on yksi tutkituimpia aiheita monilla eri tieteenaloilla ja sen pääasiallinen käyttötarkoitus on nesteiden ja kaasujen puhdistus orgaanisista ja epäorgaanisista yhdisteistä. Ydinvoimateollisuudessa fotokatalyysiä käytetään yleensä putkistojen pintojen puhdistusmentelmien kompleksinmuodostajien hajottamisessa, jotta aktivoituneet korroosiotuotteet saadaan erotettua liuoksesta esim. kationinvaihtohartseilla. Yleisesti fotokatalyysitutkimuksissa keskitytään fotokatalyyttisiin ominaisuuksiin, mutta tässä pro gradu -työssä tutkittiin kahden fotokatalyytin Bi2WO6:n (BiWO) ja Bi2-xSbxWO6:n (SbBiWO) sorptiotehokkuutta koboltille. BiWO:n fotokatalyyttisiä ominaisuuksia on tutkittu paljon, mutta sitä ei ole vielä saatavilla kaupallisesti kuten fotokatalyytti TiO2. Toisin kuin TiO2, BiWO pystyy toimimaan fotokatalyyttinä UV-valon lisäksi näkyvässä valossa. BiWO:n sorptiotehokkuus koboltille on kiinnostava aihe, eikä siitä ole aiemmin julkaistu tutkimuksia. Koboltin sorptiota tutkittiin pH:n funktiona pimeässä tapahtuvissa sorptiokokeissa ja UV-reaktori sorptiokokeissa. Fotokatalyyttien toimivuutta testattiin lopuksi myös ydinvoimalaitosten jätevesillä. Kumpikin tutkituista fotokatalyyteistä osoitti hyviä sorptio-ominaisuuksia koboltille 0,01 M NaNO3-liuoksessa, kun pH >9 sekä hyviä fotokatalyyttisiä ominaisuuksia 40 µM EDTA- ja 10 mM oksalaattiliuoksissa. SbBiWO-kokeissa saavutettiin korkeammat Kd-arvot 57Co-merkkiaineelle kuin BiWO:lla. pH:lla oli erittäin suuri merkitys fotokatalyyttien toimivuuteen. Testattaessa fotokatalyyttien ominaisuuksia Loviisan ja erään ulkomaalaisen ydinvoimalaitoksen jätevedessä, tulokset olivat heikkoja. Sorptiota oli havaittavissa, mutta liuosten koboltista saatiin eroteltua vain alle 21 %. Fotokatalyyteistä tulisi jatkossa selvittää tarkemmin, onko niiden sorptiotehokkuus koboltille mahdollisesti jopa haitallista. Fotokatalyytti, jonka pintaan adsorboituu metalli-ioneja estäen sen fotokatalyyttiset ominaisuudet, ei sovellu osaksi ydinvoimalaitosten puhdistusjärjestelmää. Jos tulevissa tutkimuksissa pystytään osoittamaan, että BiWO ja SbBiWO ovat tehokkaita fotokatalyyttejä ja yli 90 % liuoksen koboltista saadaan erotettua, ne voisivat olla osa erittäin tehokasta ydinvoimalaitoksien jätevesien puhdistusjärjestelmää.