Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 6203-6222 of 26218
 • Wikström, Mikael (Helsingfors universitet, 2013)
  Managing a population of white-tailed deer requires knowledge about the dynamics of the population. Population dynamics include nativity, mortality and movements, which all depend on the density, sex ratio and age distribution of the population. Until now, there has not been any knowledge about the movements of the white-tailed deer in Finland. Because of this, the possibilities of managing the populations of white-tailed deer have been small. This study was conducted by following the movements of some 30 whitetails during 2008 – 2012, by using GPS-transmitters. The size of the home range, site fidelity and dispersal turned out to be depending on the density, sex ratio and age distribution of the population. The higher density, the smaller is the size of the home range and the higher is the site fidelity. The larger share of females, the smaller is the average home range size. The larger share of adult whitetails, the smaller is the average home range size. Established females had a home range of 394 – 5 619 hectares and established males had a home range of 847 – 5 248 hectares. Established whitetails were very site-faithful and the shortest distance between the centers of two home ranges used during two following years, was only 22 meters. The whitetails have turned out to use very large areas, compared to the size of the hunting grounds used by hunting clubs. For being able to manage a whitetail population, many hunting clubs have to co-operate regarding goals and management strategies. In general, an area of 100 000 hectares where the same strategies are applied, is required for managing a whitetail population.
 • Ainasoja, Laura (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hengellisen musiikin merkitystä ikääntyneelle. Eritellymmin kohderyhmänä ovat helsinkiläisissä yksityisissä palvelutaloissa asuvat ikääntyneet. Tutkimuksen taustassa kerrotaan uskonnosta ja musiikista yhdessä, sekä musiikista ja hengellisestä musiikista ikääntyneelle. Molempia aiheita on käsitelty kirjallisuudessa vielä melko vähän, tutkimuksista puhumattakaan. Tutkimusaineistona on neljä ryhmähaastattelua, joista kuhunkin ryhmähaastatteluun osallistui viisi ikääntynyttä. Tutkimusaineistoni koostuu siis yhteensä 20 ikääntyneen haastatteluista. Palvelutalot, joissa tein ryhmähaastattelut olivat Palvelutalo Kukkasrahasto, Saga Munkkiniemi Dosentinpuisto, Vuosaaren Helander-koti ja Esperi Hoivapalvelukeskus Tilkan kevythoivayksikkö. Tutkimukseen osallistuneiden ikääntyneiden kokemuksia ja näkemyksiä selvitettiin haastattelukysymysten avulla. Valitsin etukäteen kolme kuuntelunäytettä, jotka soitin cd-soittimelta haastateltaville. Haastattelukysymykset käsittelivät kustakin kuuntelunäytteestä herännyttä välitöntä sanottavaa tai kerrottavaa, kuuntelunäytteen herättämiä muistoja tai tunteita, kuuntelunäytteen sanoitusta, musiikkia, hoitavuutta, jotain mitä haastateltavat halusivat vielä kertoa kuuntelunäytteestä, sekä haastatelluille merkityksellistä hengellistä musiikkia ja sen syitä. Tutkimusmenetelmä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Haastatteluaineistosta luokiteltiin ryhmiä, ja ilmeni samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Ryhmistä luotiin aihekategorioita, joita yhdistelemällä syntyi tutkimuksen pääkategoriat. Aineistosta nousi tutkimustuloksina etenkin uskontokasvatuksen ja musiikkiterapian aiheita. Se, oliko hengellinen musiikki haastatelluille merkityksellistä, riippui kuuntelunäytteistäni ja yksilöistä. Silti hengellinen musiikki koettiin merkitykselliseksi silloin, kun se miellytti haastateltavia. Lähes kaikki haastateltavat kokivat etenkin virret merkitykselliseksi hengelliseksi musiikiksi. Toisaalta heräsi myös keskustelua siitä, mikä oikeastaan voi olla hengellistä musiikkia. Kiinnostuskohteenani olikin myös sen tarkastelu, mikä on nykyajan helsinkiläisissä yksityisissä palvelutaloissa asuvien ikääntyneiden suhde hengelliseen musiikkiin. Merkitykselliseen hengelliseen musiikkiin yhdistettiin musiikkiterapeuttisina ominaisuuksina musiikkimieltymykset, muistot, tunteet ja hoitavuus. Uskontokasvatuksellisia ominaispiirteitä olivat puolestaan sanoma, muistot, tunteet ja hoitavuus.
 • Rohkimainen, Päivi (Helsingin yliopisto, 2014)
  The main purpose of this study was to find out motives of the Lutheran Church of Finland for its activities in Sweden during years 1945-1967. Work as itself was made by a national ecclesiastical organization Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto (SKSK). Church of Sweden had already organized activities for Finnish speaking inhabitants especially in northern Sweden. It also had a Finnish congregation in Stockholm. The main sources for the study were the archives of the Diaspora committee of the SKSK which are located in the National Archive of Finland and the in Unit for Ministry to Finns Abroad, which is under the Department of International Relations of Lutheran Church of Finland. During 1945-1949 the Diaspora committee sent pastor Aarne Siirala to Stockholm to organize all kinds of help from Sweden to Finland. The other task for him was to serve as a Finnish speaking pastor among Finns in Stockholm and nearby. He had time only for the charitable duties. And when fundraising collapsed because of some malpractices, pastor Siirala moved back to Finland. Year 1947 Finnish pastor Yrjö Knuutila got a short message from Sweden. The message was sent by an Ingrian, who wanted to get some Lutheran spiritual guidance to Borås where they lived. Political situation in Finland was very vulnerable because of the cautious relationship with Soviet Union. Knuutila discussed with SKSK s General Secretary Toivo Laitinen what to do. They had both participated the Winter war and the Continuation war and were members of a new theological movement Asevelipapit. This new group believed that that the Lutheran Church should take part to everyday life and follow brothers wherever they go. Knuutila and Laitinen descided to act. They organized Finnish pastors to travel to Sweden to give a finnish sermon to Ingrians. In 1950 s immigration from Finland to Sweden increased. The consequences were of many kinds. First most of the Finns stayed in Stockholm and its neighboring area and later even western and southern parts of Sweden. The Lutheran Church of Finland started a wide social work in Finland. The state of Finland couldn t act in Sweden. So, church was the only Finnish organization that could help Finns in need. Social work was a large investment for SKSK during 1950 s. It cost a half of its incomes. Because of the lack of money Diaspora committee tried to find suitable partners. It started to co-operate f. ex. with the Kummikuntaliitto and Suomi-Seura, Finland Society. In 1960 s the Diaspora committee started to activate laymen. Together with active laymen several ecclesiastical groups were initiated in central Sweden. Even the church of Sweden could open some post for Finnish pastors. Finns organized together a national ecclesiastical event in Sweden in 1961. The church of Sweden reacted when the Ingrians stayed in Sweden in 1948. Swedish Lutheran bishops founded a church committee for refugees. They helped Ingrians by employing a Finnish speaking pastor Hugo Grape and by founding a newspaper called Isien Usko. Later in 1960 s Swedish bishops supported somehow the Finnish speaking ecclesiastical work, but their efforts were restrained by the state of Sweden. In northern Sweden Finnish speaking ecclesiastical work continued during the years as a normal function of a Lutheran congregation. Diaspora committee sent pastors to north quite actively till the beginning of 1953, but after that quite seldom. The Church of Sweden reacted to the needs of the Finns, but slowly. The Finns in Sweden regarded that the tact was too slow. They decided to act themselves. In May 1967 the Finns founded a new national organization in Sweden called Ruotsin suomenkielisen seurakuntatyön keskus (RSSK). The new organization was ment to serve as an interest group for the Finns and specially for the Finnish speaking ecclesiastical activities. First the motives of Lutheran church to organize activities in Sweden were slightly affected by the Finnish nationalism. Then the motive was to give social help because Lutheran church was the only organization to be able to act in Sweden. Lutheran Church could concentrate to spiritual work in 1960 s when it started to train laymen and the Church of Sweden could employ some pastors.
 • Holma, Saara (2001)
  Tutkimuksen kohteena on sosiaalityöntekijöiden toisilleen antama tuki ja ohjaus. Työyhteisöjä ja ammatti-identiteettiä koskeviin tutkimuksiin tutustuessani huomasin, ettei sosiaalityöntekijöiden vertaistukea ole syvällisesti avattu sosiaalityön tutkimuksessa. Tutkimustehtäväksi muodostuikin sosiaalityöntekijöiden ammattitoveruuden ja vertaistuen kuvaaminen ja ymmärtäminen. Tutkimuksen tulokset perustuvat kahteen fokusryhmähaastatteluun, joihin osallistui yhteensä kaksitoista sosiaalityöntekijää. Koska osallistujat olivat ennestään tuttuja toisilleen, keskustelut olivat tilaisuuksia, joita sosiaalityöntekijät luonnehtivat työnohjauksellisiksi, vapaiksi ja "meidän toimistollemme tyypillisiksi". Tutkimustulosten kolme pääteemaa; emotionaalinen tuki, yhteisyys ja toisilta oppiminen syntyivät luettuani aineistoa uudelleen ja uudelleen. Tutkimuksen perustana ei ole yksittäistä teoriaa, vaan olen peilannut aineistosta nousevia teemoja useampiin teorioihin ja käsitteisiin. Emotionaalisen tuen teemaa tarkasteltaessa korostui puhumisen tarve, palautteen merkitys sekä sosiaalityöntekijöiden yhteinen huumori. Yhteisyyttä ilmensi ennen kaikkea keskustelussa tapahtunut sosiaalinen vertailu: sosiaalityöntekijät ymmärrettiin ryhmänä, jolla on ominaisia piirteitä muissa ammateissa toimiviin verrattuna. Teoreettisena tukena yhteisyyden tarkastelussa oli ennen kaikkea sosiaalisen identiteetin käsite. Toisilta oppiminen sisälsi sekä tiedollista jakamista että syvällisempää työmuotojen oppimista. Tarkastelin toisilta oppimista mm. reflektiivisen ammatillisuuden käsitteen valossa, jolloin avautui kollegojen merkitys reflektiivisen ammatillisuuden peileinä ja tukijoina. Lisäksi tarkastelin fokusryhmähaastattelua vuorovaikutuksellisena oppimistapahtumana. Tärkeänä tutkimustuloksena voidaankin pitää aineistonkeruumenetelmänä olleen ryhmähaastattelun ja tutkimusaiheen analogiaa: fokusryhmä toimi vertaistuen paikkana. Vertaistuki osoittautui sosiaalityöntekijän jaksamisen, identiteetin ja työkyvyn uusintamista sisältäväksi käsitteeksi, jonka sisällöt tulivat lähelle työnohjauksen tavoitteita. Tuen tarve välittyi sosiaalityöntekijöiden puheen sisällöstä, mutta myös ryhmäkeskustelujen tempo ilmensi valtavaa puhumisen ja jakamisen tarvetta. Keskusteluista on pääteltävissä, että kollegojen tukeen luotetaan työyhteisössä jopa liikaa - kuunteleminen ja tukena oleminen voivat kuormittaa työntekijöitä liikaakin. Siinä mielessä tutkimus muistuttaa myös järjestäytyneen työnohjauksen jatkuvasta tarpeesta. Tutkimus tarkastelee vertaistukea tuoden erityisesti esille kollegojen kanssa koettua ja kollegojen mahdollistamaa työniloa, jossa yhteisellä huumorilla on huomattava merkitys.
 • Pohjolainen, Maria (2009)
  Nautojen hengitystiesairauskompleksi on maailmanlaajuisesti eniten tappioita aiheuttava sairaus karjankasvatuksessa, sekä lypsykarjavasikoiden yleisin kuolinsyy. Tauti on monisyysairaus, jonka etilogiaan liittyvät infektiivisten tekijöiden lisäksi sekä yksilöllisiä että ympäristötekijöitä kuten ikä, immuunistatus, olosuhteet ja vasikan kokema stressi. Tautikompleksia on usein aiheuttamassa useita patogeeneja, virukset ja mykoplasmat pääasiassa vaikuttavat puolustusjärjestelmää heikentävästi ja saavat aikaan suotuisat olosuhteet bakteeri-infektioita ajatellen. Viruksista yleisimmät ovat parainfluenssa 3 –virus (PI-3), bovine herpes virus 1 (BHV-1), bovine respiratory syncytial virus (RSV), bovine adenovirus (BAV) ja bovine viral diarrhoea virus (BVD). Yleisimmät bakteerit kuuluvat ryhmään Pasteurellaceae, P. multocida, Mannheimia haemolytica ja Histophilus somni. Lisäksi tautia aiheuttamassa voi olla mm. Arcanobacterium pyogenes, Bordetella bronchiseptica ym. Virusten ja bakteerien lisäksi taudin etiologiaan liittyvät myös mykoplasmat toimien hengitystiesairauskompleksissa virusten tavoin. Yleisimmät taudin oireet ovat silmä- ja sierainvuodot, yskä, voimistunut ja vaikeutunut hengitys, kuume sekä depressio. Sairastuvuus ja kuolleisuus vaihtelevat, taudinkuva voi olla akuutti tai krooninen. Ennaltaehkäisymenetelmät kuten kasvatusolosuhteet, osastointi ym., ovat Suomessa tärkeimpiä tautikompleksin torjunnan kannalta, rokotukset patogeenejä vastaan eivät ole Suomessa käytössä. Hoitona on yleisimmin mikrobilääkehoito, tulehduskipulääke sekä tukihoito. Tutkielman tarkoituksena oli verrata millä menetelmällä vasikoiden luokittelu terveisiin ja sairaisiin vastasi parhaiten mikrobilöydöksiä. Aineiston vasikoiden kliiniset oireet pisteytettiin kolmella eri tavalla, joita oli aiemmin käytetty belgialaisten ja ruotsalaisten tutkimuksissa ja EVIRA:n projektiin liittyvässä tutkimuksessa. EVIRAN projektinmenetelmässä ja belgialaisten käyttämässä menetelmässä luokkia oli yhteensä kolme, ja ruotsalaisten menetelmässä useampia, yhteensä 12 luokkaa. Pisteytysmenetelmiä verrattiin vasikoista otettujen mikrobinäytteiden tuloksiin valiten näistä vertailuun P. multocida, Fusobacterium spp. ja U. diversum sekä P. multocidan yhdistelmät RSV:n, PI3:n ja U. diversumin kanssa. Valinta perustui tutkimustietoon sekä mikrobien yleisyyteen aineistossa. Parhaiten kliinisten oireiden luokittelutulos vastasi mikrobitutkimuksen tulosta EVIRA:n projektissa käytetyllä luokittelumenetelmällä. Luokittelumenetelmä erotti parhaiten sairaat vasikat terveistä, kun sairauden kriteerinä käytettiin P. multocida -löydöstä. Belgialaisten tutkimuksessa käytetyn luokittelumenetelmän tulokset olivat samansuuntaisia, mutta sairaimpaan luokkaan (aste 3) kuului vain 8,7 % vasikoista. Tämä vaikutti erojen havaitsemiseen tarkasteltaessa vasikoiden jakautumista luokkiin sen mukaan, oliko niillä P. multocidaa vai ei. Tämä luokittelumenetelmä oli myös menetelmistä karkein, kriteerejä luokkiin jaolle oli vain muutama. Ruotsalaisten tutkimuksessa käytetyllä luokittelumenetelmällä tulokset olivat epäselviä, koska luokkia oli paljon, eikä luokittelu ollut hengitystieinfektioille kovin spesifinen.
 • Kupiainen, Johanna (Helsingfors universitet, 2010)
  Tutkielman lähtökohtana oli kerätä tietoja ennenaikaisista ja täysaikaisista vastasyntyneistä ja selvittää pienten keskosten osalta mahdollisia hoitokäytäntöjen muutoksia. Aineisto kerättiin kaikista vastasyntyneiden teho-osastolle kahden puolen vuoden mittaisen seurantajakson aikana hoitoon tulleista potilaista. Tiedot kerättiin 502 vastasyntyneestä. Tuloksia tarkasteltiin jakamalla vastasyntyneet raskausviikkojen perusteella raskausviikkoryhmiin ( alle 28, 28-31+6, 32-36+6 ja yli 37-viikkoiset ). Teho-osastolla hoidossa olleista lapsista 29 % oli pieniä keskosia, 34% lievästi ennenaikaisia ja 37 % täysiaikaisia. Suurin osa, noin 80 % teho-osastolle tulleista vastasynty neistä syntyi Naistenklinikalla. Hoitokäytönnöissä havaittiin muutoksia erittäin epäkypsien keskosten (alle 28-viikkoiset) kohdalla. Hengityskonehoidon kesto oli hieman lyhyempi vuoden 2008 keräysjaksolla, sama koski tehohoidon kestoa. Näiden keskosten vähäinen lukumäärä kuitenkin vaikeutti johtopäätösten tekoa. Vaikeiden hengitysvaikeuksien hoidossa kortikosteroidien käytössä siirryttiin deksametasonista hydrokortisoniin. Muiden keskosten hoidossa alkuhoidossa hieman useampi vastasyntynyt intuboitiin vuonna 2008 kuin vuonna 2007. Tämä näkyi myös surfaktantin käytön lisääntymisenä. Hengityskone- tai ylipainehoidon komplikaationa syntyneitä ilmavuotoja havaittiin eniten täysiaikaisilla vastasyntyneillä. Vastasyntyneiden teho-osaston potilaiden tärkein diagnoosi oli hengityselimistön sairaus.
 • Huovinen, Harri (Helsingin yliopisto, 2013)
  Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on selvittää Origenes Aleksandrialaisen (n. 185-254) käsitystä kristinuskon pyhien kirjoitusten jumalallisuudesta. Tutkimuskysymyksenä on, missä mielessä vanhan ja uuden liiton pyhät kirjoitukset ovat Origeneen ajattelussa Jumalan sanaa. Origeneen käsitys kirjoitusten jumalallisuudesta käy ymmärrettäväksi siitä dikotomisesta peruslähtökohdasta käsin, joka hallitsee koko hänen teologista ajatteluaan. Aleksandrialainen tekee selvän erottelun jumalallisen ja inhimillisen, ikuisen ja ajallisen sekä intelligiibelin ja sensiibelin välille. Siten hänen mukaansa myös kirjoituksissa on yhtäältä hengellinen ja jumalallinen sisältö, toisaalta myös kirjaimellinen ja historiallinen ulottuvuus. Origeneen teologiassa kaiken raamatuntutkimuksen lähtökohtana on käsitys kirjoitusten kirjaimellisesta ja historiallisesta ulottuvuudesta. Aleksandrialainen näkee kirjoitusten litteran analogisena Kristuksen inkarnatorisen, inhimillisen luonnon kanssa. Samalla tavoin kuin Jumalan ikuinen Poika, Kristus-Logos omaksui ihmisruumiin, samoin Jumalan Logos, persoonallinen Sana on myös kirjoituksissa omaksunut näkyvän, aistein havaittavan muodon. Näin hän on tehnyt voidakseen tulla konkreettisessa maailmassa elävien ihmisten luo, heidän luettavakseen ja siten myös heidän pelastuksekseen. Origeneen mukaan sekä vanhan että uuden liiton pyhät kirjoitukset ovat pienintä yksityiskohtaa myöten Pyhän Hengen inspiroimat. Siksi kaikki kirjoitusten tekstit ovat täynnä samaa jumalallista Sanaa, Ihmisen Poikaa. Tämä Jumalan Sanan läsnäolo kirjoituksissa on kuitenkin kätkettyä. Jumalan hengelliset mysteerit ylittävät inhimillisen kielen ilmaisukyvyn ja sen vuoksi tavalliset sanat voivat ainoastaan viitata niihin tai olla merkkejä niistä. Sen vuoksi keskeisintä raamatuntutkimuksessa tai kirjoitusten käytössä ei ole jäädä katselemaan raamatullisen tekstin ulkoista, inhimillistä muotoa. Tavoittaakseen kirjoitusten varsinaisen olemuksen lukijan on päästävä ikään kuin kirjoitusten litteran tuolle puolen, niiden hengellisen sisällön katselemiseen. Jotta lukija voi konkreettisen tekstin äärellä tavoittaa kirjoitusten varsinaisen ja hengellisen sisällön, häneltä vaaditaan hengellistä näkökykyä. Tämä näkökyky taas on suhteessa lukijan henkilökohtaiseen edistyneisyyteen hänen spirituaalisessa prosessissaan kohti jumalallista alkuperäänsä. Origeneen mukaan yksinkertaiselle kristitylle riittää rakennukseksi pelkkä kirjoitusten kirjaimellinen merkitys, kun taas pidemmälle edistyneelle tekstistä aukeaa syvempi, moraalinen merkitys. Kypsä kristitty voi puolestaan nähdä kirjoituksista Jumalan ikuiset salaisuudet ja Kristuksessa olevan pelastuksen mysteerin. Ilman omaa hengellistä edistymistä ihminen ei kirjoitusten äärelläkään voi tavoittaa niiden varsinaista sisältöä; vain hengellinen ihminen voi nähdä tekstiin sisältyvän ja Hengen inspiroiman Jumalan ikuisen Sanan. Toisaalta juuri pyhät kirjoitukset vaikuttavat lukijaansa ja nostavat hänet kirjaimen tuolle puolen, varsinaisen sisältönsä katselemiseen. Ihminen, joka tällä tavoin pääsee ikään kuin ulos ruumiillisista aisteistaan kirjoitusten sisällön hengelliseen näkemiseen, saavuttaa luotuisuutensa ikuisen päämäärän, osallisuuden todelliseen elämään Jumalan yhteydessä. Tällaisen jumalallistumisen myötä ihmisestä itsestään tulee Jumalan Sanan kantaja. Tämä kirjoitusten äärellä tapahtuva hengellinen prosessi tulee täyttymykseensä viimeistään eskatologisessa konsummaatiossa, jolloin sensiibeli maailma katoaa muuttuen hengelliseksi. Silloin myös kirjoitusten konkreettinen muoto menettää merkityksensä. Jumala voidaan nähdä kasvoista kasvoihin, ilman välittäjänä toimivaa katoavaa ihmiskieltä tai kirjoitettua sanaa. Edellä esitetyllä tavalla Origeneen sananteologian dikotominen luonne käy ymmärrettäväksi hänen kristologiastaan käsin, mutta toisaalta se selittyy myös hänen ajattelunsa hellenistisestä virittyneisyydestä käsin. Yhtäältä Origenes kristittynä teologina pitäytyy käsitykseen, jonka mukaan sekä Jeesuksen Kristuksen persoonalla että pyhillä kirjoituksilla on tietty dyofysiittinen luonne, jolla on edelleen soteriologinen motivaatio. Niin kuin Jeesuksen inhimillisessä ruumiissa Jumalan ikuinen Sana oli läsnä todellisesti mutta toisaalta ruumiillisilta silmiltä kätkettynä, samalla tavoin jumalallinen Sana on läsnä myös kirjoitusten litterassa todellisesti, joskin vain hengellisen näkökyvyn tavoitettavana. Lisäksi, niin Kristuksen kuin kirjoitustenkin olemuksessa Aleksandrialainen näkee keskeisenä nimenomaan jumalallisen ja ikuisen Sanan, sensiibelin ja korporeaalisen ulottuvuuden puolestaan jäädessä sinänsä tärkeään mutta kuitenkin alempaan välittäjän asemaan. Toisaalta Aleksandrialaisen teologiassa on myös selvä yhteys uusplatoniseen ajatteluun. Tästä lähtökohdasta hän ajattelee, että näkyvät ja ajalliset asiat voivat olla vain kuvaa näkymättömästä ja ikuisesta todellisuudesta. Itsessään nämä katoavat asiat ovat olemukseltaan jumalallista alkuperäänsä alempaa. Mainitut kaksi tasoa eivät kuitenkaan ole täysin erossa toisistaan, vaan tällaisen viittaus- ja partisipaatiosuhteen myötä niiden välillä vallitsee tietty jatkuvuus: jumalallinen on paitsi intelligiibelissä todellisuudessa, se on myös läsnä sensiibelissä heijastuksessaan. Näin Origenes voi sekä kristillisestä että filosofisesta taustastaan käsin perustella näkemystään, jonka mukaan pyhien kirjoitusten jumalallinen sisältö voi olla läsnä tekstien kirjamellisessa ja historiallisessa merkityksessä. Tämän Sanan tavoittaminen hengellisessä näkemisessä riippuu siitä, miten pitkälle lukija on päässyt hengellisessä nousussaan kohti ikuista päämääräänsä, jumalallisuutta. Mitä enemmän ihminen on kirjoitusten kautta tekemisissä Jumalan sanojen kanssa, sitä lähemmäs hän pääsee omaa jumalallista alkuperäänsä. Sitä selvemmin hän myös voi nähdä ikuisen todellisuuden, ensin immanentissa heijastuksessaan, lopulta kasvoista kasvoihin.
 • Joki, Laura (2012)
  Liikenne on huomattava ilmastonmuutokseen vaikuttava sektori, jolla ei ole saavutettu merkittäviä päästövähennyksiä. Toisin kuin useilla muilla sektoreilla. Erityisesti henkilöautoliikenne on liikennesektorin päästövähennystavoitteiden suhteen ongelmallinen liikennemuoto, koska siihen on vaikea puuttua ilman voimakkaita lainsäädännöllisiä tai poliittisia toimia. Lisäksi henkilöautoliikenteen määrä on lamavuosien väliaikaista pienenemistä lukuun ottamatta ollut Suomessa jatkuvassa kasvussa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen henkilöautoliikenteen tulevaisuutta liikennealan asiantuntijoiden näkemysten pohjalta ja muodostettiin henkilöautoliikenneskenaarioita vuoteen 2030. Tutkimuksen aineisto koostui 26 kyselylomakkeesta ja asiantuntijahaastattelusta. Kyselylomakkeiden vastaukset ryhmiteltiin käyttäen klusterianalyysia. Ryhmistä laskettiin klusterikeskukset, jotka muodostivat skenaarioiden ”ytimen”. Klusterianalyysin tuloksia syvennettiin haastatteluaineistosta poimituilla selittävillä tekijöillä ja sitaateilla. Näin muodostettiin viisi henkilöautoliikenneskenaariota, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi tarkasteltaessa henkilöautoliikenteen tulevaisuudennäkymiä ilmastonäkökulmasta ja pyrittäessä kohti ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta liikennesektorilla. Muodostetut skenaariot olivat hyvin monimuotoisia. Osa oli hyvin kasvuorientoituneita niin liikennesuoritteiden kuin päästöjenkin suhteen ja osa taas erittäin kasvukriittisiä. Kasvuorientoituneissa skenaarioissa Materialistisen hyvinvoinnin kasvu ja Politiikkapessimismi liikennesuoritteiden kasvu jatkui. Näissä skenaarioissa myös hiilidioksidipäästöjen kasvu jatkui, mutta paljon loivemmalla kasvu-uralla kuin suoritteet. Skenaariossa Teknologiaoptimismi uskottiin liikennesuoritteiden ja päästöjen absoluuttiseen irtikytkentään eli siihen, että kasvavista suoritteista huolimatta CO2-päästöt kääntyvät laskuun. Skenaariot Tieliikenteestä tietoliikenteeseen ja Henkilöautoliikenteen romahdus olivat huomattavasti kasvuskeptisempiä. Näissä skenaarioissa suoritteiden uskottiin kääntyvän laskuun ja CO2-päästöjen laskevan suoritteitakin nopeammin. Merkittävä ero näiden kahden skenaarion välillä oli kuitenkin se, että Henkilöautoliikenteen romahdus -skenaariossa kokonaishenkilöliikennesuoritteen ei uskottu pienenevän, vaikka henkilöautosuorite romahti. Näin ollen Henkilöautoliikenteen romahdus -skenaariossa liikkuminen ei vähentynyt vaan ainoastaan kulkutapa muuttui. Tieliikenteestä tietoliikenteeseen skenaariossa taas ihmisten liikkuminen kokonaisuudessaan väheni esimerkiksi sähköisen viestinnän ja asioinnin lisääntyessä. Verrattaessa muodostettuja skenaarioita kirjallisuudesta löytyviin liikenneskenaarioihin voitiin todeta, että kasvuorientoituneet skenaariot ennustivat aiempiin skenaarioihinkin verrattuna melko suurta kasvua, kun taas kasvukriittisissä skenaariot uskottiin aiempiin skenaarioihin verrattuna merkittäviin vähennyksiin erityisesti hiilidioksidipäästöjen osalta.
 • Haaksiala, Jaana (2001)
  Palautetta on aiemmin tutkittu osana järjestelmäteoreettista käsitystä viestinnästä. Järjestelmäteoreettisiin lähtökohtiin perustuvan organisaatiokäsityksen yhtenä merkittävänä heikkoutena voidaan pitää organisaatioiden inhimillisyyden sivuuttamista, jolloin järjestelmäteoreettisen mallit eivät huomioi organisaation inhimillistä kulttuuria. Organisaation monimuotoisia ja inhimillisiä viestintäjärjestelmiä on mahdollista kuvata dynaamisen organisaatioviestinnän teorian avulla. Teoria on kaaosteoreettinen näkemys organisaation viestinnästä. Dynaamisen organisaatioviestinnän teorian ydin rakentuu tietyistä organisaatioon, organisaation viestintään ja kulttuuriin liittyvistä käsitteistä, joiden välisiä suhteita kuvataan kaaosteorian avulla muodostetuilla kuudella propositioilla eli väittämillä. Teoria esittelee myös organisaation areenat, joilla organisaation inhimillinen vuorovaikutus tapahtuu. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten ja millaisissa tilanteissa Nokia Networksin Switching Platformsissa annetaan henkilökohtaista palautetta esimiehen ja työntekijän välillä. Tutkimuskohteena on henkilökohtainen palaute työntekijän ja esimiehen välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkielmassa on tarkasteltu ensinnäkin sitä, millaisia kulttuureja Switching Platformsissa on ja miten erilaiset kulttuurit vaikuttavat esimiehen ja työntekijän väliseen viestintää. Toiseksi tarkastelun kohteena on ollut se, millaista esimiehen ja työntekijän välisen viestinnän pitäisi olla, jotta he saisivat työssään tarvitsemansa tuen. Kolmanneksi tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten dynaamisen organisaatioviestinnän teoria soveltuu laadullisin menetelmin tehdyn tapaustutkimuksen viitekehykseksi. Tutkielman empiria on saatu haastattelemalla keväällä 2000 Switching Platformsin seitsemän työntekijää ja viisi esimiesasemassa toimivaa henkilöä. Tutkielma on laadullinen tutkimus. Aineisto on kerätty käyttämällä teemahaastattelua, jota pidetään lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin sijoittuvana puolistrukturoituna haastatteluna. Teemahaastattelun avulla saatu aineisto on analysoitu käyttämällä laadullista sisällön erittelyä. Aineisto on analysoitu käyttämällä dynaamisen organisaatioviestinnän teorian kuuden proposition muodostamia analyysiluokkia. Koska kaikki haastatteluaineistosta nousevat havainnot eivät liittyneet edellä mainittuun teorian mihinkään propositioon, on tällaiset tapaukset analysoitu erikseen. Tutkielman avulla ilmeni, että palaute voidaan ymmärtää usealla tavalla. Tutkielmassa on jaoteltu palaute neljään eri lajiin: konkreettinen palaute, sanallinen palaute, emotionaalinen palaute ja jatkuvaan vuorovaikutukseen perustuva palaute. Lisäksi tutkielma osoitti, että esimiehet eivät tarkalleen tiedä, millaisissa projekteissa heidän työntekijänsä ovat. Tutkielma myös osoitti, että dynaamisen organisaatioviestinnän teorian kuuden proposition avulla on mahdollista tarkastella laadullista tapaustutkimusta. Tutkielmassa on käytetty teoreettisena viitekehyksenä vuonna 1999 Pekka Aulan kehittämää dynaamisen organisaatioviestinnän teoriaa, joka yhdistää viestinnän prosessikoulukunnan ja semioottisen koulukunnan näkemykset viestinnästä painottaen kuitenkin semioottista kulttuurinäkemystä.
 • Heiskanen, Marja-Liisa (2007)
  Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella henkilökohtaisen avustajajärjestelmän asemaa suomalaisessa vammaispolitiikassa. Vammaispalvelulaki on tehnyt mahdolliseksi taloudellisen tuen avustajan palkkaamiseen vuodesta 1988 lukien. Avustajatoiminnalla pyritään lisäämään vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan. Vuonna 2006 yhteensä 4548 henkilöä oli avustajajärjestelmän piirissä. Luku on vajaa puolet avustajatoiminnan potentiaalisista tarvitsijoista, kun tarpeeksi on arvioitu noin 10 000 henkilöä. Tutkimus on kahta vuosikymmentä koskeva kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka muodostuu kirjallisuuteen ja haastatteluihin perustuvista osioista sekä tutkimuksen tuloksista. Kirjallisen aineiston avulla tarkastelen vammaisuutta koskevia malleja ja ideologioita. Kuvailen vammaisuuden sosiaalisen mallin kehitystä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tehtävänä on myös etsiä Independent Living- ideologian juuria suomalaisesta sosiaalipolitiikasta. Ensimmäisiä kertoja avustajatoiminta ilmeni suomalaisessa vammaispoliittisessa keskustelussa 1970-luvun lopulla Teen myös vertailuja eri Pohjoismaiden välillä. Yhteneväistä pohjoismaista mallia ei voi havaita. Ruotsissa avustajajärjestelmää on kehitetty vahvojen oikeuksien pohjalta, mikä on nähtävissä toiminnan laajuudessa ja taloudellisessa resurssoinnissa. Haastattelin yhteensä 65 henkilöä 11 fokusryhmässä. Haastatellut olivat vaikeavammaisia tai mielenterveyskuntoutujia sekä kunnan sosiaalityöntekijöitä ja mielenterveyshuollon avohuollon työntekijöitä. Haastatteluista oli tuloksena yhteensä 337 litteroitua sivua. Analyysissä käytin ns. framework-menetelmää (NatCen). Tutkimuskysymykset keskittyivät vammaispalvelulain rakenteellisiin tekijöihin. Avustajajärjestelmä perustuu kunnan harkinnanvaraiseen tukeen ja kunnan budjettivaroihin. Tämän vuoksi sen juridinen perusta on heikko. Avustajaa tarvitsevaan kohdistuu vaatimus toimia avustajan työnantajana. Tutkimuksen tuloksena voi todeta, että lainsäädännöstä huolimatta henkilökohtainen avustajajärjestelmä ei toistaiseksi vastaa riittävästi vammaisten henkilöiden tarpeisiin. Vaikeasti liikuntavammaiset vaativat avustajajärjestelmää ns. subjektiivisen oikeuden piiriin. Se merkitsee vahvaa henkilökohtaisen avuntarpeen mukaista oikeutta. Mielipide korostaa vammaisuuden poliittista mallia. Sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijöiden näkemykset olivat varauksellisia. He esittivät järjestelmän muuttamista valtion keskitetyn rahoituksen turvin toteutettavaksi. Mielenterveyskuntoutujien yhdellä ryhmällä oli myönteisiä kokemuksia päiväkeskuksesta, jossa työntekijät toimivat tarvittaessa avustajina myös keskuksen ulkopuolella. Työntekijät olivat edistäneet kuntoutujien kiinnittymistä omaan ympäristöönsä. Liikuntavammaiset korostivat työnantajan rooliaan, mikä takaa heidän itsemääräämistään. Mielenterveyskuntoutujilla tulisi olla vaihtoehtoja työnantajana toimimiselle, jotta he saisivat samat mahdollisuudet tarvitsemaansa apuun Heidän avustajatoimintaansa voidaan verrata valmentajan työhön. Tavoitteena on kuntoutusideologian mukainen toimintakyvyn edistäminen tekemällä asioita yhdessä. Independent Living- ideologiassa avustajan työssä korostuu avustettavan puolesta tekeminen niissä tehtävissä, joihin vammainen ei itse pysty. Palvelun järjestämisessä nämä erilaiset ideologiat tulisi ottaa huomioon.
 • Karatmaa, Johanna (2001)
  Pro gradu -tutkielmassa keskeisimmäksi tutkimuskysymykseksi nousee vegaanien suhde puhtauteen eli puhtauden tavoitteluun, puhtaana pysymiseen, puhdistautumiseen ja puhdistamiseen. Mary Douglasin (2000) mukaan käsitykset puhtaudesta ja saastaisuudesta ovat perustavanlaatuisia kulttuurisia kategorioita, joiden avulla jokainen yhteisö jäsentää ja havainnoi ympäröivää todellisuutta: puhtaus edustaa järjestystä ja saastaisuuus epäjärjestystä. Luokitteluskeemat luovat rajoja, jotka pitävät yllä sosiaalista järjestystä ja yhtenäistävät yhteisöä kokonaisuudessaan. Haastatellessani vegaaneja keskityin veganismin rajoihin eli rajojen määrittämiseen, noudattamiseen, ylläpitämiseen, valvomiseen ja edistämiseen sekä niiden ylittämiseen liittyviin kysymyksiin. Vegaanien ajatusmaailma muistuttaa merkittävässä määrin luterilaista sielunmaisemaa. Samankaltaisuus ei ole sattuma: ylipäätään ympäristöaktivismi - veganismista puhumattakaan - on selkeästi yleisempää protestanttisissa kuin katolisissa maissa (Eder 1996, 188). Tutkiessani vegaanien suhdetta puhtauteen tarkastelin aineistoa luterilaisen tulkintakehikon läpi, joka koostuu luterilaisuuteen liittyvistä keskeisistä teemoista, kuten kutsumustyöstä, ei-dogmaattisuudesta, harmonisesta kokonaisvaltaisuudesta ja vakaumuksen edistämisestä. Näiden näkökulmien yhteydessä olen käsitellyt muita luterilaisuuteen liittyviä ajatuksia eli henkilökohtaisen uskon merkitystä, lähimmäisen rakkautta, nöyryyttä, kilvoittelua, epätäydellisyyttä, syntiä ja armoa. Eräänlaisena "metarajana" voidaan pitää vegaanien elämänkatsomuksen mukaista luonnon ja yhteiskunnan välistä suhdetta, jonka symbolina ruoka toimii. Veganismin ruuan keskeisyys selittyy ruuan symbolisella arvolla. Tästä johtuen tarkastelin vegaanien suhtautumista rajoihin, niiden ylityksiin jne. juuri ruuan ja syömisen avulla. Veganismissa ideana ei ole mahdollisimman tiukka sääntöjen noudattaminen sääntöjen noudattamisen vuoksi. Kaikenlaista hierarkkisuutta ja dogmaattisuutta vähentää henkilökohtaisen vakaumuksen roolin merkittävyys. Vahvistaessaan henkilökohtaisuuden merkitystä poikkeusten tekeminen paradoksaalisesti vahvistaa veganismia. Vaikka tärkeintä onkin se, mihin uskoo, ei se kuitenkaan yksin riitä. Veganismissa, kuten luterilaisuudessakin, henkilökohtainen vakaumus asettuu jännitteiseen suhteeseen suhteessa "dogmaattisuuteen", tekoihin ja reformaatioon. 'Veganismin' ymmärrettävyyden ja vegaaniyhteisön olemassaolon mahdollisuuden vuoksi muodostuu paineita yksiselitteisesti ja yhteisesti määriteltyä ja noudatettua veganismia kohtaan: ilman selkeitä rajoja veganismi liuentuu ja sen rajat hämärtyvät tuhoten vegaaniyhteisön. Hyvin erilaisten kutsumusten lisäksi myös runsaat poikkeukset asettavat 'veganismin' ja vegaaniyhteisön vaaraan. Vaikka vakaumus kokonaisuudessaan on merkittävämpi kuin yksittäiset teot, juuri nämä teot muodostavat kokonaisuuden. Tästä johtuen rajojen suhteellisen tarkka noudattaminen on ehdottoman tärkeää. Kokonaisvaltaisen harmonian, puhtauden säilymiseksi, tätä harmoniaa symboloivien tekojen pitää olla keskenään yhteneväiset. Vaikka vegaaniksi voi vain tulla - ketään ei voi eikä saa pakottaa vegaaniksi - ei tämä merkitse yhteiskunnallista passiivisuutta, vegaanien keskittymistä oman elämäntavan puhtauden vaalimiseen. Luottamalla esimerkkinsä ja kansalaisaktivismitoiminnan valaisevaan voimaan vegaanit uskovat edistävänsä asiaansa: yhteiskunnan vegaanistuminen on ihmisten valaistumisen varassa.
 • Hulkkonen, Satu (Helsingfors universitet, 2011)
  Elintarvikemyymälät ovat saaneet viime vuosina runsaasti negatiivista julkisuutta elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen liittyen. Tämä on osaltaan herättänyt elintarvikealan toimijat ja viranomaiset kiinnittämään enemmän huomiota elintarvikekauppojen toimintaan. Koska elintarviketyöntekijöiden toiminnalla on selkeä merkitys elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun, on olennaisen tärkeää tietää, mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöiden hygieniakäytäntöihin. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat myyjien hygieniakäytäntöihin vähittäiskaupan alalla, ja mihin esimiesten kannattaa keskittyä, jotta työntekijöiden hygieniakäytännöt olisivat mahdollisimman hyvät. Tutkimus suoritettiin Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon elintarvikeosastolla. Tutkielman teoriaosan tarkoituksena oli antaa kattava kuva tutkittavista ilmiöistä. Teoriaosassa käsiteltiin hygieniakäyttäytymisen periaatteita ja käytännön sovelluksia. Lisäksi esiteltiin suunnitellun käyttäytymisen teoria, johon tutkimuksen viitekehys pitkälti perustui. Teoriaosan lopuksi otettiin esille aiempia tutkimuksia hygieniakäyttäytymiseen liittyen. Lopuksi luotiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys, johon empiirinen osa perustui. Tutkielman empiirinen osa suoritettiin kyselylomakkeen avulla. Tutkimukseen osallistuivat ne elintarvikeosaston tiimit, joissa myyjät työskentelevät palvelutiskillä ja käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita. Kyselylomakkeen avulla selvitettiin suunnitellun käyttäytymisen teorian mukaisesti myyjien asenteita, koettua sosiaalista painetta ja kokemuksia toimintaa rajoittavista tekijöistä. Tämän lisäksi selvitettiin myyjien aikomuksia noudattaa hygieenisiä toimintatapoja ja itse hygieenistä käyttäytymistä. Tuloksia tarkasteltiin deskriptiivisellä tasolla, ja tämän lisäksi eri tekijöiden välisiä yhteyksiä selvitettiin korrelaatio- ja regressioanalyysien avulla. Tulosten perusteella voidaan todeta, että asenteilla on suurin yhteys myyjien aikomuksiin noudattaa hyviä hygieniakäytäntöjä. Toisaalta asenteiden merkitys ei korostunut merkittävästi muiden tekijöiden joukosta, joten mitä todennäköisimmin esimiesten kannattaa kiinnittää huomiota asenteiden lisäksi myös myyjien kokemaan sosiaaliseen paineeseen ja myyjien kokemuksiin rajoittavista tekijöistä. Suurin yhteys myyjien hygieeniseen käyttäytymiseen oli aikomuksilla. Empiirisen osan lopussa annettiin suosituksia esimiehille, mitä heidän kannattaa tehdä, jotta myyjien hygieniakäytännöt olisivat mahdollisimman hyvät. Tulokset eivät ole laajasti yleistettävissä, mutta ne tarjoavat lisätietoa vähittäiskauppojen hygieeniseen toimintaan liittyen, jota on aikaisemmin tutkittu melko vähän.
 • Hallama, Pauliina (2012)
  Pitkittäistutkimuksessa selvitettiin organisaatioon samastumisen ja menettelytapojen koetun oikeudenmukaisuuden prosesseja suoma-laisen korkeakoulufuusion edetessä. Pitkittäisaineisto on osa Aalto-yliopistossa tehtävää kolmevuotista ”Kolmen yliopiston yhdistymi-sen lähteet, voimat ja haasteet” -tutkimusprojektia. Tämän tutkielman aineisto koostui projektin kahdesta ensimmäisestä osa-aineistosta. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun työntekijöille lähetettiin sähköpos-titse kyselylomake ensimmäisen kerran vuoden 2009 helmikuussa, jolloin Aalto-yliopisto oli saanut nimensä. Yliopisto aloitti toimintan-sa virallisesti 1.1.2010, ja seurantakysely lähetettiin samoille henkilöille toukokuussa 2010. Molempiin kyselyihin vastasi yhteensä 765 henkilöä. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä oli sosiaalisen identiteetin teoria ja siihen läheisesti liittyvä sosiaalisen samastumisen tutkimus sekä proseduraalisen eli menettelytapojen oikeudenmukaisuuden lähestymistapa. Tarkempana viitekehyksenä tutkimuksessa toimi ryhmään kiinnittymisen malli, jonka mukaan ihmiset tekevät ryhmäjäsenyyttään koskevia päätöksiä oikeudenmukaisuusarvioiden perusteella. Tutkielman teoriaosiossa käsiteltiin näiden lähestymistapojen lisäksi organisaation statusta eli arvoasemaa ja dominanssia eli vaikutusvaltaa sekä niiden suhdetta muihin tutkielmassa tarkasteltuihin ilmiöihin. Tutkimuskysymykset koskivat ensinnäkin vanhaan korkeakouluun samastumisen ja uuteen yliopistoon samastumisen välistä yhteyttä eli organisaatioon samastumisen jatkuvuutta. Oletuksena oli, että vanhaan organisaatioon samastuminen siirtyy uuteen orga-nisaatioon samastumiseen eli toisin sanoen tutkittavat kokevat jatkuvuutta edesmenneen organisaationsa ja uuden organisaation välillä. Toinen tutkimuskysymys kohdistui menettelytapojen koetun oikeudenmukaisuuden ja uuteen organisaatioon samastumisen väliseen yhteyteen, ja hypoteesi oli, että oikeudenmukaisiksi koetut menettelytavat vaikuttavat positiivisesti uuteen yliopistoon samas-tumiseen. Toisaalta tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kysymykseen menettelytapojen oikeudenmukaisuuden vaikutuksesta samas-tumisen jatkuvuuteen, ja oletus oli, että samastumisen jatkuvuus on vahvempaa niillä vastaajilla, jotka ovat samastuneet vahvemmin aikaisempaan korkeakouluunsa. Riippumattomien muuttujien yhteyksiä tarkasteltiin suhteessa alkuperäisten korkeakoulujen statuk-seen ja dominanssiin fuusioprosessissa. Tausta-analyysien jälkeen suoritettiin yhteensä neljä hierarkkista regressioanalyysiä, joiden avulla tarkasteltiin kontrollimuuttuji-en, riippumattomien muuttujien ja interaktioiden tilastollista vaikutusta uuteen organisaatioon samastumiseen. Vanhaan organisaatioon samastuminen ja menettelytapojen koettu oikeudenmukaisuus vaikuttivat uuteen organisaatioon samastumiseen kaikkien analyysien kaikissa vaiheissa. Tämä antoi viitteitä siitä, että niin vanhan organisaation säilyttäminen uuden organisaation sisällä kuin oikeudenmu-kaiset menettelytavat prosessin kuluessa saattavat edesauttaa fuusion onnistumista. Myös hypoteesille, jonka mukaan oikeudenmu-kaisiksi koetut menettelytavat vaikuttivat samastumisen jatkuvuuteen, saatiin tukea. Tämän perusteella oikeudenmukaiset menettelyta-vat olivat tärkeämpi uuteen organisaatioon samastumista selittävä tekijä niille vastaajille, jotka samastuivat vahvasti vanhaan organi-saatioonsa. Myös vastaajien sukupuolella, työssäoloajalla ja henkilöstöryhmällä todettiin olevan tilastollisesti merkitsevä vaikutus Aalto-yliopistoon samastumiseen. Statuksella ja dominanssilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta riippuvaan muuttujaan, mikä saattaa johtua pienistä havaituista eroista organisaatioiden välisessä arvoasemassa ja vaikutusvallassa.
 • Huitti, Maria (Helsingfors universitet, 2011)
  Anestesiahenkilökunnalla on useissa kansainvälisissä tutkimuksissa todettu esiintyvän enemmän päihteiden väärinkäyttöä kuin muilla erikoisaloilla. Tämän on arveltu johtuvan lääkkeiden helposta saatavuudesta, työn stressaavuudesta tai tahattomasta altistumisesta leikkaussalissa höyrystyneille lääkeaineille. Suomalaisia tutkimuksia aiheesta ei ole julkaistu. Tutkielman tarkoituksena on selvittää sähköpostikyselyiden ja asiantuntijahaastatteluiden avulla henkilökunnan päihdeongelmien yleisyyttä Suomen leikkaus- ja teho-osastoilla. Tavoitteena on myös saada tietoa muun muassa väärinkäytetyistä aineista, ovatko väärinkäyttäjät saaneet hoitoa ongelmaansa ja ovatko he myöhemmin pystyneet palaamaan entiseen työhönsä. Saatujen tulosten mukaan Suomen leikkaus- ja teho-osastojen henkilökunnalla ei näyttäisi esiintyvän sen enempää päihdeongelmia kuin väestössä keskimäärin. Alkoholi on selvästi yleisimmin väärinkäytetty aine, mutta myös opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä esiintyy. Huolestuttavaa on, että vaikka suurin osa väärinkäyttäjistä sai hoitoa ongelmaansa, heistä vain kolmasosa pystyi palaamaan entiseen työhönsä ongelmitta. Tutkielmaa käytetään hyväksi Huume- ja päihdetyöryhmän työskentelyssä ja loppuraportissa. Alkuvuodesta 2011 ilmestyvässä loppuraportissa on toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla leikkaus- ja teho-osastoilla voidaan ennaltaehkäistä henkilökunnan päihdeongelmia sekä lääkeainevarkauksia.