Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 6223-6242 of 25287
 • Stenlund, Mikko (Helsingin yliopisto, 2006)
  We study a Hamiltonian describing a pendulum coupled with several anisochronous oscillators, giving a simple construction of unstable KAM tori and their stable and unstable manifolds for analytic perturbations. When the coupling takes place through an even trigonometric polynomial in the angle variables, we extend analytically the solutions of the equations of motion, order by order in the perturbation parameter, to a large neighbourhood of the real line representing time. Subsequently, we devise an asymptotic expansion for the splitting (matrix) associated with a homoclinic point. This expansion consists of contributions that are manifestly exponentially small in the limit of vanishing gravity, by a shift-of-countour argument. Hence, we infer a similar upper bound for the splitting itself. In particular, the derivation of the result does not call for a tree expansion with explicit cancellation mechanisms.
 • Mäenpää, Elina (2007)
  Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on selvittää nuorten suomalaisten naisten avoliittojen homogamisuutta eli puolisoiden ominaisuuksien samankaltaisuutta. Toisena tavoitteena on tutkia, miten homogamisuus ja puolisoiden erilaiset ominaisuusyhdistelmät vaikuttavat liittojen siirtymiin eli avoparien erilleen muuttoon ja avioitumiseen sekä edelleen avioituneiden parien avioeroon. Puolisonvalinnan teoriat pitävät liitonmuodostuksessa keskeisinä joko yksilöiden määrättyjä ominaisuuksia ja sosiaalista taustaa, hankittuja ominaisuuksia kuten koulutustasoa, tai sukupuolten välistä työnjakoa eli naisen erikoistumista kotityöhön ja miehen erikoistumista palkkatyöhön. Samojen tekijöiden, jotka tuovat puolisot yhteen, voidaan ennustaa lisäävän liiton pysyvyyttä. Puolisoiden ominaisuusyhdistelmillä voi kuitenkin olla erilainen vaikutus avo- ja avioliittojen kestävyyteen: avoliitto voidaan katsoa puolisoiden hankittuja ominaisuuksia ja sosioekonomista tasa-arvoisuutta korostavaksi liittotyypiksi ja avioliitto puolestaan määrättyjä ominaisuuksia ja traditionaalista työnjakoa suosivaksi liittomuodoksi. Samalla perusteella voidaan myös ennustaa parien valikoituvan avoliitosta avioliittoon. Tutkimuksen aineistona on 11 prosentin otos Tilastokeskuksen ja sosiologian laitoksen yhteistyössä muodostamasta yksilötasoisesta ja pitkittäisestä Palapeli-rekisteriaineistosta. Tutkimuskohteena ovat vuosina 1966–1971 syntyneiden naisten vuoden 1996 tammikuussa voimassa olleet avoliitot (puolisonvalinnan analyysin N=5 667, selittävän analyysin N=5 414). Homogamiaa on tutkittu avoliiton alkaessa ja liittojen siirtymiä seurattu vuosina 1996–2003. Määrättyjä ominaisuuksia tutkimuksessa ovat puolisoiden ikä, äidinkieli, syntymäkunnan tyyppi, lapsuuden sosioekonominen asema ja lapsuuden perherakenne. Hankittuja ominaisuuksia kuvaavat koulutustaso, avioliittohistoria, pääasiallinen toiminta ja tulot. Liittojen siirtymiä selitettäessä tarkastellaan myös puolisoiden koulutustasojen muutoksia sekä työttömyyttä. Avoliittojen homogamisuutta tutkitaan puolisoiden ominaisuuksien ristiintaulukoilla, ristitulosuhteilla sekä korrelaatiokertoimilla. Puolisoiden ominaisuusyhdistelmien vaikutusta liittojen siirtymiin tutkitaan Coxin regressioanalyysilla. Avoliittojen puolisonvalinnassa esiintyi taipumusta homogamiaan kaikissa määrätyissä ja hankituissa ominaisuuksissa. Taipumus oli voimakkainta iässä, äidinkielessä ja koulutustasoissa. Iässä ja tuloissa esiintyi myös taipumusta valita puoliso hypergamisesti eli siten, että mies on liitossa vanhempi ja suurituloisempi. Homogamialla oli vain vähän vaikutusta avoparien avioitumiseen; vaikutus oli selvin lapsuuden sosioekonomisessa asemassa, jossa homogamia kasvatti avioitumista toimihenkilöperheestä tulevilla sekä maataloustaustaisilla yksilöillä. Avioituminen oli odotusten mukaisesti vähäistä epätraditionaalisilla pareilla, joissa naisen tulot olivat korkeat ja miehen matalat, ja kun miehellä oli runsaasti työttömyyttä ja naisella ei lainkaan. Myös miehen naista korkeampi ikä vähensi avioitumista. Määrättyjen ominaisuuksien keskeisyys avioliitoissa näkyi siten, että lapsuuden sosioekonomisen aseman mukainen homogamia pienensi eroriskiä avioliitoissa, muttei avoliitoissa. Myös kaupunkimaisuudeltaan erilaisissa kunnissa syntyneillä oli hieman suurempi eroriski avio- kuin avoliitoissa. Vastaavasti hankituista ominaisuuksista pääasiallisen toiminnan mukainen homogamia pienensi eroriskiä avopareilla, muttei aviopareilla. Kummassakin liittotyypissä sen sijaan koulutushomogamia pienensi ja naisen miestä korkeampi ikä kasvatti eroriskiä. Avioliitot näyttäytyivät avoliittoja traditionaalisempina siinä suhteessa, että avioliitoissa naisen korkeammat tulot kasvattivat ja miehen korkeammat tulot pienensivät eroriskiä. Sukupuolten suhteellisten asemien merkitys näkyi myös siten, että vaikka koulutustasojen kasvu pienensi eroriskiä sekä avo- että avioliitoissa, avioliitoissa pienennys oli suurin puolisoiden muuttuessa erilaisemmiksi miehen koulutustason kasvaessa enemmän ja vastaavasti pienin puolisoiden muuttuessa erilaisemmiksi naisen koulutustason kasvaessa enemmän. Naisen työllisyyden yhdistyminen miehen työttömyyteen kasvatti kuitenkin eroriskiä kummassakin liittotyypissä, ja perinteinen pääasiallisten toimintojen yhdistelmä, jossa mies on työllinen ja nainen muu tai tuntematon – usein kotityötä tekevä – pienensi eroriskiä odotusten vastaisesti vain avoliitoissa. Lisäksi kahdella aikaisemmin naimisissa olleella puolisolla oli korkea eroriski sekä avo- että avioliitoissa. Kahdella muussa kuin kahden vanhemman perheessä kasvaneella puolisolla oli kohonnut eroriski avoliitoissa, kun taas avioliitoissa sama vaikutus selittyi analyysin muilla tekijöillä. Homogamia äidinkielen suhteen ei edistänyt liittojen pysyvyyttä. Yksilön ominaisuuden vaikutus liittojen siirtymiin riippui usein puolison vastaavasta ominaisuudesta, ja teoriat avo- ja avioliittojen pysyvyyttä selittävien tekijöiden eroista saivat tutkimuksessa osittaista tukea.
 • Hirvonen, Åsa (Helsingin yliopisto, 2009)
  This thesis studies homogeneous classes of complete metric spaces. Over the past few decades model theory has been extended to cover a variety of nonelementary frameworks. Shelah introduced the abstact elementary classes (AEC) in the 1980s as a common framework for the study of nonelementary classes. Another direction of extension has been the development of model theory for metric structures. This thesis takes a step in the direction of combining these two by introducing an AEC-like setting for studying metric structures. To find balance between generality and the possibility to develop stability theoretic tools, we work in a homogeneous context, thus extending the usual compact approach. The homogeneous context enables the application of stability theoretic tools developed in discrete homogeneous model theory. Using these we prove categoricity transfer theorems for homogeneous metric structures with respect to isometric isomorphisms. We also show how generalized isomorphisms can be added to the class, giving a model theoretic approach to, e.g., Banach space isomorphisms or operator approximations. The novelty is the built-in treatment of these generalized isomorphisms making, e.g., stability up to perturbation the natural stability notion. With respect to these generalized isomorphisms we develop a notion of independence. It behaves well already for structures which are omega-stable up to perturbation and coincides with the one from classical homogeneous model theory over saturated enough models. We also introduce a notion of isolation and prove dominance for it.
 • Eronen, Aleksi (2014)
  Global energy consumption is rising day by day. One answer for the increased energy demand is photocatalytic water splitting for hydrogen production. In water splitting solar energy is stored to chemical bonds between oxygen and hydrogen molecules. Stored energy can be released by burning hydrogen in presence of oxygen. The literature review of this thesis briefly discusses heterogeneous semiconductors. The main focus of the work has been on homogeneous catalysis. Data describing their catalytic properties in oxygen production was gathered for such transition metals as Ru, Co, Ir, Fe and Mn. In the section dealing with hydrogen production, main focus has been on transition metals such as Co, Fe and Ni. The aim of the study was to produce homogeneous catalyst for water splitting which can do both gases simultaneously. So far the literature has only reported catalysts which require three-component system (catalyst + photosensitizer + sacrificial reagent) and that produce only either of the gases (hydrogen or oxygen). The idea behind the work was to combine oxygen producing catalyst and hydrogen producing catalyst to one system where transition metal complexes act both as electron acceptors and donors. Thus, the sacrificial reagent is not needed. In the experimental part of the work, combination of hydrogen forming Co-catalyst (S 12) and oxygen forming Ru-catalyst (ORu 5) with Ru-photosensitizer (PS 1) was able to split water photocatalytically in the absence of sacrificial reagents. Recorded turnover numbers were low (about 1 for oxygen and 2 for hydrogen) because of the fast deactivation of catalytic species. The deactivation is likely caused by direct electron interaction between Co-catalyst and Ru-catalyst.
 • Laulajainen, Amalia (1913)
 • Kivelä, Haru (2015)
  This thesis takes a look at the congruence of national and sexual politics in Palestinian queer women’s activism that is shaped by both their marginalized position in Israeli society and by homonationalist representations of Arab sexuality. Based on ethnographic fieldwork and published materials, in this thesis I discuss the women’s activism that revolves around combining personal, social and national liberation in a way that utilizes Euro-American theorizing of queer but is rooted in local Palestinian experiences. As such, it opposes Israeli occupation and pinkwashing campaigning that seeks to present Israel as a safe haven for gays in an attempt to shift focus from the realities of occupation and win support from the liberal Western audience.
 • Lappalainen, Suvi (Helsingin yliopisto, 2014)
  Homoseksuaalien parisuhteet ovat ajankohtainen teema Virossa. Pro gradu -työni tarkoituksena on tutkia, millainen kuva homoseksuaalisuudesta, homoseksuaalien parisuhteista ja heidän avioliitostaan luodaan kielellisin keinoin, ja mitä se kertoo virolaisesta yhteiskunnasta. Tutkimusmetodinani on kriittinen tekstintutkimus erityisesti systemaattis-funktionaalinen kielioppi. Tutkimuksessa keskeisiä käsitteitä ovat ideationaalinen ja interpersonaalinen funktio, ideaalilukija, polaarisuus, leksikaaliset valinnat, verbien prosessit ja konteksti, joiden avulla tutkin 14 mielipidekirjoitusta. Kaikki nämä tekstit ovat ilmestyneet vuonna 2013 virolaisessa Postimees-päivälehdessä. Ensin tarkastelen tekstien otsikoita ja niiden vastaavuutta tekstien sisältöön, sen jälkeen siirryn itse tekstien tutkimiseen. Teksteistä tarkastelen ensin pikaisesti yleistä kieltä, sitten keskityn homoseksuaalisuus-teemaan liittyvään sanastoon, jota analysoin sekä ilman kontekstia että kontekstin kanssa. Keskityn erityisesti selvittämään sitä, onko sanoilla positiivinen, negatiivinen vai neutraali merkitys. Lopuksi käsittelen lukijan ja kirjoittajan suhdetta: millaisen roolin kirjoittaja ottaa tekstissä ja millainen vaikutus sillä on lukijaan, kuinka kirjoittaja keskustelee lukijan kanssa ja millainen tekstin ideaalilukija on. Pyrin selvittämään kirjoittajan todellisen suhtautumisen teemaan. Tutkimuksessa selviää, että kontekstilla on suuri merkitys. Usein ensimmäinen vaikutelma positiivisesta/negatiivisesta suhtautumisesta ei ole totta sellaisenaan, vaan asia on moni- mutkaisempi kuin miltä se aluksi näyttää. Kaikki kirjoittajat suhtautuvat homoseksuaaleihin positiivisesti, mutta käsitteen avioliitto käyttäminen homoseksuaaleista puhuttaessa on osalle ongelma. Muita tärkeitä teemoja, joista teksteissä puhutaan, ovat kirkko ja sen rooli homoseksuaalien avioliitoissa, homofobia ja politiikka. Tekstien perusteella virolainen yhteiskunta ei suhtaudu homoseksuaaleihin yhtä suopeasti kuin tekstien kirjoittajat.
 • Suominen, Heli (1999)
  Tutkielmassa analysoidaan suomalaisten kansanedustajien argumentaatiota homoseksuaalisuutta koskevissa kysymyksissä. Menetelmänä on Chaïm Perelmanin luonnollisen argumentaation analyysimalli. Tutkimus kuuluu retoriikan tutkimuksen alaan ja edustaa laadullista tutkimusta. Primäärilähteinä on käytetty vuosien 1970 ja 1996 valtiopäiväasiakirjoja. Vuoden 1970 analyysiaineistona olivat hallituksen esityksen 53/1970 käsittelyn pöytäkirjat. Vuoden 1996 analyysiaineistona oli lakialoitteen 26/1996 lähetekeskustelun pöytäkirjat. Keskeisiä sekundäärilähteitä ovat Chaïm Perelmanin Lucie Olbrechts-Tytecan argumentaation analyysia käsittelevät teos New Rhetoric (1971), Perelmanin Retoriikan valtakunta (1971), Michel Foucault'n Seksuaalisuuden historia ja Olli Stålströmin väitöskirja Homoseksuaalisuuden sairausleiman loppu. Argumentaation analyysi osoittaa, kuinka vuonna 1970 homoseksuaalisuuteen kielteisesti suhtautuvien edustajien pääargumentit nojasivat fundamentalistiseen raamatuntulkintaan ja käsitykseen homoseksuaalisuuden leviämisestä, jos sitä ei rajoiteta. Homoseksuaalisuuden dekriminalisoinnin kannattajat perustelivat kantaansa sillä, että homoseksuaalisuus ei ole yksilön valittavissa. Kannattajien ryhmä oli heterogeeninen: pieni vähemmistö piti homoseksuaalisuutta ihmisoikeutena, ja suuri osa edustajista tuki homoseksuaalisuuden poikkeavuusleimaa, sairaudeksi määrittämistä. Vuoden 1996 homoparisuhdedebatin analyysi osoittaa, että parisuhteen virallistamista vastustavat edustajat nojasivat suureksi osaksi pohjimmiltaan samankaltaiseen argumenttiin kuin dekriminalisoinnin vastustajat vuonna 1970: Raamatun fundamentalistiseen tulkintaan. Vastustajien keskeinen argumentti oli, että homoliittojen virallistaminen murentaisi perinteisen perheen ja olisi sitä kautta turmiollinen suomalaiselle yhteiskunnalle. Parisuhteen virallistamista puoltavien edustajien tyypillisimmät argumentit perustuivat homoja heteroseksuaalisuuden samanarvoisuuteen ja siihen, että näitä suhteita tulisi kohdella aikaisempaa yhdenmukaisemmin lainsäädännössä. Debattien vertailu osoittaa sen, että eduskunnan suhtautuminen homoseksuaalisuuteen on noudattanut sosiologisesta tutkimuksesta tuttua jatkumoa, jossa yhteiskunnallinen poikkeavuus on ensin määritelty synniksi ja rikokseksi, sen jälkeen sairaudeksi ja tämän jälkeen yhä yleisemmin ihmisoikeudeksi. Analyysi osoittaa myös, että debateissa ei ollut kyse vain homoseksuaaleista, vaan Raamatun auktoriteettiasemasta, perhekäsitteestä ja lainsäädännön roolista yhteiskunnassa.
 • Kokkonen, Titta A. (2005)
  Nivelrikko on pitkäaikainen, krooninen sairaus, jota ei voida parantaa ja jonka esiintyvyys koirilla on suuri. Sairastuneiden koirien elämänlaatu huononee, käyttö harrastuskoirana ja käyttökoirana loppuu harmillisen aikaisin, ja usein elinaikakin on keskimääräistä lyhyempi. Nivelrikkoa on perinteisesti hoidettu tulehduskipulääkkeillä elämänlaadun parantamiseksi. Niillä on kuitenkin jonkin verran haittavaikutuksia (yleisimpänä ruoansulatuskanavan ärsytysoireet), eivätkä kaikki koirat siedä pitkäaikaista kipulääkkeiden käyttöä. Luomuajatus ja ylimääräisten lääkkeiden käytön välttäminen on myös noussut pinnalle, eikä osa omistajista halua syöttää koiralleen jatkuvasti perinteisiä allopaattisia lääkkeitä. Monet omistajat antavat ”vaihtoehtolääkkeitä” koirilleen kipulääkityksen lisänä positiivisen mainonnan kannustamina. Markkinoille onkin tuotu runsaasti erilaisia luonnollisina mainostettuja hoitovalmisteita. Tuotteiden toimivuudesta ei kuitenkaan juurikaan ole kontrolloituja tutkimuksia. Lainsäädäntö on näitä tuotteita koskevin osin vielä varsin avoin, eikä ole tarpeeksi tutkittua tietoa siitä, miten näihin valmisteisiin tulisi suhtautua dopingvaroaikoja määrättäessä. Tutkimme erään homotoksikologisen valmisteen, Zeel®:n, vaikutusta lonkkaviasta eli lonkkanivelen nivelrikosta aiheutuvan kivun lievityksessä. Koirat valittiin tutkimukseen omistajakyselyn ja eläinlääkärin tutkimuksen perusteella. Koiralla piti olla ainakin kaksi kroonista kipuoiretta, ja sen painon tuli olla vähintään 18 kg. Muusta syystä kuin lonkkavian vuoksi ontuneet koirat rajattiin tilastollisen analyysin ulkopuolelle. Positiivinen kontrolliryhmä sai tabletteina tulehduskipulääkettä, karprofeenia (Rimadyl®), jota usein määrätään lonkkavikaisen koiran kipuun. Negatiivinen kontrolliryhmä sai plaseboa ja tutkimusryhmä Zeel®-injektionestettä oraalisesti. Jokaiseen ryhmään kuului 12 koiraa. Koiran kipua mitattiin omistajakyselyn avulla lasketulla käyttäytymisindeksillä, eläinlääkärin suorittaman ortopedisen tutkimuksen tuloksista kootulla liikkumisindeksillä ja voimalevyn mittaamalla astumisvoimalla. Eettisistä syistä omistajat saivat mukaansa myös ”hätävarakipulääkkeen”, ja heidän piti kirjata käytettyjen lääkkeiden määrä ylös. Näitä määriä vertailimme myös keskenään. Oletuksenamme oli, että Zeel®:n teho asettuisi jonnekin karprofeenin ja plasebon välille. Tutkimus oli prospektiivinen, kontrolloitu ja satunnaistettu. Tutkimuksemme mukaan Zeel®:n ja plasebon välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, kun taas karprofeenin ja plasebon välillä oli tilastollisesti merkitsevät erot useimmissa tutkimuksen muuttujista (käyttäytymis- ja liikkumisindeksissä ja käytettyjen kipulääkkeiden määrässä). Mikäli tutkittavasta valmisteesta on hyötyä kivun lievityksessä (mitä tutkimuksemme ei osoittanut), sen antama hyöty on kuitenkin huomattavasti vähäisempi kuin käytetyn tulehduskipulääkkeen. On kyseenalaista, onko mahdollinen hyöty kliinisesti merkityksellinen. Kivusta kärsivän koiran hoitaminen ainoastaan tutkitulla valmisteella on eläinlääketieteellisesti ja eläinsuojelullisesti arveluttavaa.
 • Närhi, Jani (Helsingin yliopisto, 2009)
  The aim of the study is to explain how paradise beliefs are born from the viewpoint of mental functions of the human mind. The focus is on the observation that paradise beliefs across the world are mutually more similar than dissimilar. By using recent theories and results from the cognitive and evolutionary study of religion as well as from studies of environmental preferences, I suggest that this is because pan-human unconscious motivations, the architecture of mind, and the way the human mind processes information constrain the possible repertoire of paradise beliefs. The study is divided into two parts, theoretical and empirical. The arguments in the theoretical part are tested with data in the empirical part with two data sets. The first data set was collected using an Internet survey. The second data set was derived from literary sources. The first data test the assumption that intuitive conceptions of an environment of dreams generally follow the outlines set by evolved environmental preferences, but that they can be tweaked by modifying the presence of desirable elements. The second data test the assumption that familiarity is a dominant factor determining the content of paradise beliefs. The results of the study show that in addition to the widely studied belief in supernatural agents, belief in supernatural environments wells from the natural functioning of the human mind attesting the view that religious thinking and ideas are natural for human species and are produced by the same mental mechanisms as other cultural information. The results also help us to understand that the mental structures behind the belief in the supernatural have a wider scope than has been previously acknowledged.
 • Sinko, Marja-Leena (1981)
 • Arvola, Marjatta (1979)
 • Virtanen, Lotta (2014)
  Hopea on kiiltävä metalli, jota käytetään paljon koruissa, aterimissa ja erilaisissa elektroniikan laitteissa. Hopea reagoi helposti ilmassa olevien rikkiyhdisteiden kanssa, mistä johtuu hopeaesineiden tummuminen ajan kuluessa. Hopean pääkorroosiotuote on hopeasulfidi, mutta myös hopeakloridi on yleinen varsinkin meri-ilmastossa. Tummumisen estämiseksi hopeaa on seostettu muilla alkuaineilla. Korroosionkestävistä metalliseoksista tutkituimpia ovat hopean ja palladiumin seokset, joita on käytetty erityisesti hammaslääketieteessä. Hopea voidaan myös suojata erilaisilla pinnoitteilla, jotka estävät hopean reaktion eri yhdisteiden kanssa. Hopean suojaamiseksi on käytetty perinteisesti orgaanisia lakkoja, kuten selluloosanitraattia. Hopeaa on pinnoitettu myös muilla orgaanisilla pinnoitteilla, kuten polymeereillä ja tioleilla. Tiolit muodostavat itsejärjestyviä monokerroksia hopean pinnalle. Näiden kalvojen suoja perustuu vahvaan Ag-S-sidokseen ja pitkään hydrofobiseen hiilivetyketjuun. Hopeaa on pinnoitettu myös ohuilla metallioksidi- tai nitridikalvoilla. Metallipinnan esikäsittelyn on havaittu parantavan kalvojen passivoitumisominaisuuksia. Tutkielman kirjallisessa osuudessa käsitellään hopean tummumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä esitellään hopean passivoinnissa käytettyjä menetelmiä. Kokeellisessa osuudessa tutkitaan hopean passivointia näkymättömillä ALD-menetelmällä valmistetuilla pinnoitteilla. Höyrystetyille hopeapeileille kasvatettiin ALD-menetelmällä erilaisia pinnoitteita alumiinioksidista, tantaalioksidista ja titaanioksidista. Pinnoitetuille hopeapeileille tehtiin EN ISO 4538-standardin mukainen tioasetamidikorroosiokoe, jossa hopeat altistuivat rikkivedylle. Hopeapeilit valokuvattiin ja niiden heijastus mitattiin ennen altistusta ja säännöllisin aikavälein altistuskokeen aikana. Paras suoja saavutettiin alumiinioksidin ja tantaalioksidin nanolaminaattirakenteisella pinnoitteella, jonka paksuus oli noin 60 nm.
 • Anna K, Häkämies (2014)
  The literature review examined barley (Hordeum vulgare) hordein, starch granule-associated proteins and gelprotein, dough formation during mixing and starch-protein interaction in the dough. The aim of this study was to define the structure of barley dough and specify barley hordeins that form the dough structure. The purpose of the preliminary studies was to find out can ascorbic acid change barley dough structure. Mixograph was used to mix barley dough and to study dough formation. Barley dough rheology was studied using dynamic oscillation measurements. 1.5 % SDS-solution and centrifugation was used to isolate proteins from barley dough. The protein composition of the separated dough phases was analysed by SDS-PAGE. SDS sedimentation value was also determined. Ascorbic acid (120 ppm flour weight) did not change the rheological properties of the barley dough. Centrifugation separated four solid phases from barley dough; gelprotein, white layer, bran and starch. Results from the Bradford protein assay and the iodine test showed that white layer under gelprotein in the centrifuge tube contained protein and starch while gelprotein contained only proteins. SDS-PAGE showed that reduced gelprotein from barley dough consisted of D- and B-hordein but only minor amount of C-hordein. C-hordein was found, however in the dough liquid phase. The protein composition of the gelprotein was identical with the white layer. In the non-reduced gelprotein and the white layer hordeins were in polymeric form because they did not penetrate in the SDS-PAGE gel. Two studied barley doughs with the same protein content (12.0 %) differed they protein composition. In SDS-PAGE one band more B-hordeins (35 kDa) was showed in the dough which area (cm2) of the mixogramm, sedimentation value and storage modulus (G´) and loss modulus (G´´) were higher. The storage modulus (G´) of the barley dough increased during 160 min dough rest. G´ and G´´ values of the barley dough were frequency (Hz) dependent and they increased when frequency increased. Sedimentation value positively correlated with modulus (G´, G´´) and area (cm2) of the mixogramm. Based on dough rheology this study showed that barley dough structure was a weak gel. Barley hordein, especially certain B-hordeins seems to be significant in the formation of dough structure. In addition results indicated the interaction between starch and hordein in the barley dough. This study clearly showed that barley dough contained high molecular weight hordein polymers stabilized by interchain and intrachain disulfide bonds. Hordein polymer size remained unknown but the rheological properties of barley dough support the conclusion that high molecular weight gelprotein structure formed in the barley dough.
 • Ikonen, Terhi (2000)
  Tässä tutkimuksessa tutkittiin horisontaalista ja vertikaalista individualismia ja kollektivismia kolmella maantieteellis - kulttuurisella alueella Kamerunissa. Tutkimuksessa kysyttiin, miten kolme maantieteellis - kulttuurista tutkimusaluetta eroavat horisontaalisen ja vertikaalisen individualismin ja kollektivismin ulottuvuuksilla. Lisäksi kysyttiin, onko nähtävissä sukupuolten välisiä eroja. Kolme tutkimusaluetta valittiin niiden ekologisten ja kulttuuristen piirteiden nojalla, joiden on individualismin ja kollektivismin teoriassa sekä aiemmissa tutkimuksissa ehdotettu ennakoivan kulttuurin horisontaalista ja vertikaalista individualismia ja kollektivismia. Tutkimuksessa kysyttiin myös, eroavatko sukupuolet toisistaan horisontaalisen ja vertikaalisen individualismin ja kollektivismin suhteen. Aiempien tutkimusten tuloksiin perustuen oletettiin, että naiset ovat kollektivistisempia kuin miehet. Tässä tutkimuksessa käytettyä horisontaalisen ja vertikaalisen individualismin ja kollektivismin ulottuvuuksia mittaavaa mittaria on aiemmissa tutkimuksissa käytetty lähinnä aasialaisessa ja länsimaisessa kontekstissa. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli mittarin soveltuvuuden testaaminen tutkimuksellisesti uudessa kulttuurisessa kontekstissa, Kamerunissa. Aineisto kerättiin kvantitatiivisella kysymyslomakkeella 14 kamerunilaisessa oppilaitoksessa. Vastaajina oli 427 koululaista ja opiskelijaa. Tutkimuksessa horisontaalista ja vertikaalista individualismia ja kollektivismia mitattiin 32 väittämällä, joihin vastattiin asteikolla 1-9. Tutkimuksessa käytetty mittari soveltui rajoituksin uuteen kontekstiin. Tutkimusalueet erosivat hypoteesiin mukaisesti vertikaalisen kollektivismin suhteen. Oletusten mukaisesti kamerunilaiset olivat kollektivistisia. Edeltävien tutkimusten tulosta naisten miehiä suuremmasta kollektivistisuudesta ei toistettu. Naiset korostivat enemmän horisontaalista individualismia kuin miehet. Keskeisinä lähteinä olivat Singelis ym. (1995) ja Triandis & Gelfand (1998) horisontaalisen ja vertikaalisen individualismin ja kollektivismin tutkimukset sekä Berry ym. (1992) ja Berry ym. (1997) kulttuurienvälisen psykologian teoriaa ja menetelmiä käsittelevät teokset.Viitekehyksenä oli vertaileva kulttuurienvälinen psykologia. Keskeisenä menetelmänä oli Singelis ym. (1995) kehittämä horisontaalisen ja vertikaalisen individualismin ja kollektivismin mittari.
 • Knekt, Johanna (2002)
  Tässä työssä käsitellään horisontaalisten yrityskauppojen vaikutuksia ja sitä, miten kilpailuviranomaisten tulisi suhtautua niihin. Yrityskauppojen vaikutukset voivat olla joko yhteiskunnan hyvinvointia lisäävät tai vähentävät. Hyvinvointia vähentäviä vaikutuksia yrityskaupoista syntyy silloin, kun niiden seurauksena hinnat nousevat. Tämä hinnankorotus voi johtua joko yksipuolisista vaikutuksista tai koordinointivaikutuksista. Yksipuoliset vaikutukset ovat yrityskaupan osapuolten yksipuolinen hinnankorotus, joka on siis riippumaton sen kilpailijoiden toimista. Koordinointivaikutukset puolestaan esiintyvät silloin, kun yrityskaupat muuttavat markkinoiden toiminnan luonteen kilpailullisesta enemmän kollusiiviseksi. Tällöin toimialan kaikki yritykset nostavat yhteisesti hintoja, ja ovat siis riippuvaisia kilpailijoidensa toimista. Yrityskauppojen hyvinvointia lisäävinä vaikutuksina pidetään esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä syntyviä tehokkuuksia. Tällaisia ovat muun muassa tuotannon rationalisointi, skaalaedut ja tekninen kehitys. Tehokkuuksien merkitys on tärkeä, koska niiden ajatellaan pienentävän yrityskaupoista muuten koituvaa hinnankorotusta. Yrityskauppojen vaikutuksia pyritään tuomaan esille erilaisten oligopolimallien avulla. Pääosin keskitytään Cournot-kilpailuun perustuvaan malliin, joka keskittyy yrityskauppojen tehokkuus- ja ulkoisvaikutuksiin. Malli pyrkii osoittamaan, että yrityskaupat ilman merkittäviä tehokkuusvaikutuksia nostavat hintoja. Kuitenkin malli todistaa myös sen, että yrityskaupat ilman tehokkuuksia voivat olla yhteiskunnalle hyödyllisiä, mikäli ne tuottavat positiivista ulkoisvaikutusta. Ulkoisvaikutuksilla mallissa tarkoitetaan sitä yrityskaupoista koituvaa tuotannon tehostumista, kun tuotanto siirtyy korkeiden kustannusten yrityksiltä alhaisempien kustannusten yrityksille. Lisäksi käsitellään nyky-yrityskauppavalvonnan periaatteita. Erityisesti keskitytään EU:n ja USA:n yrityskauppavalvontoihin, joiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia käydään läpi. Yrityskauppavalvonnassa markkinavoimalla on keskeinen merkitys. Tyypillisesti ajatellaan, että mitä suurempi markkinavoima ehdotetulla yrityskaupalla tulisi olemaan, sitä todennäköisemmin se johtaa hintojen nousuun. Esitettyjen oligopolimallien pohjalta pyritään sitten arvioimaan, kuinka yhdenmukainen kilpailulainsäädäntö on talousteorian kanssa. Lopuksi tarkastellaan uuden talouden tuomaa uutta dynamiikka sen asettamia kilpailupolitiikan haasteita. Uuden talouden ominaispiirteitä ovat innovaatioiden nopeus ja suuruus, verkostovaikutukset sekä standardit ja niiden asettamisprosessi. Näiden ilmiöiden pohjalta pohditaan, soveltuuko tämän päivän kilpailupolitiikka niiden vaikutusten arviointiin sekä, voidaanko staattisten mallien lopputuloksia yleistää myös uutta taloutta koskeviksi.
 • Walkila, Sonya (2015)
  The grounds for debate on fundamental rights in the European Union are currently more fruitful than ever. Following the entry into force of the Lisbon Treaty, not only did the Union avail itself with its own Bill of Rights , i.e., the Charter of Fundamental Rights of the European Union, but is also preparing for its accession to the European Convention on Human Rights. By the same token, the Charter was elevated to the same level as other primary EU law. The frequent horizontal effect of fundamental rights in recent case law of the Court of Justice of the European Union is an indication of a stronger presence and the increased significance of fundamental rights in the Union s legal order at the time when the boundaries between the public and private spheres are increasingly blurred. The Court of Justice strives to interpret and apply the law in a way which contributes to a build-up of a coherent case law and conforms to fundamental rights as closely as possible. The immediate source of the jeopardising act or degree of the incurred effects should not prove decisive. Rather, the horizontal effect of fundamental rights contributes to the primacy, unity and effectiveness of European Union law . This study suggests it is feasible to consider the horizontal effect of fundamental rights as they relate to situations where the legal positions of private parties are transformed in the Hohfeldian sense pursuant to the application of those rights by a court in a legal dispute before it. The incurring legal position depends in turn on the degree of enforceability of the fundamental right norm in question. Because of the semantic and structural openness of fundamental right norms they often necessitate the deduction of a more concrete normative content. This concretization of abstract norms makes adjudicating on the basis of fundamental rights a delicate matter, since it gives great power to the courts. Where this power is extended to the area which typically falls in the sphere of private law, it grows even stronger. Besides powerfully serving to enhance the inner coherence and consistency of Union law and offering feasible solutions to legal problems, the horizontal application of fundamental rights implies a move towards a strengthened constitutional phase of the integration process. Arguments on fundamental rights entail much more than just formal or dogmatic disputes over the scope of application of an act of EU law. They touch on fundamental questions relating to the functioning of the Union and its constitutional nature which pertains to the entire legal order of the EU.
 • Eviö, Sirpa (Helsingin yliopisto, 2006)
  Thirty percent of 70-year-old women have osteoporosis; after age of 80 its prevalence is up to 70%. Postmenopausal women with osteoporosis seem to be at an increased risk for cardiovascular events, and deterioration of oral health, as shown by attachment loss of teeth, which is proportional to the severity of osteoporosis. Osteoporosis can be treated with many different medication, e.g. estrogen and alendronate. We randomized 90 elderly osteoporotic women (65-80 years of age) to receive hormone therapy (HT)(2mg E2+NETA), 10mg alendronate, and their combination for two years and compared their effects on bone mineral density (BMD) and turnover, two surrogate markers of the risk of cardiovascular diseases, C-reactive protein (CRP) and E-selectin, as well as oral health. The effect of HT on health-related quality of life (HRQoL) was studied in the population-based cohort of 1663 postmenopausal women (mean age 68 yr) (585 estrogen users and 1078 non-users). BMD was measured with dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) at 0, 12 and 24 months. Urinary N-telopeptide (NTX) of type I collagen, a marker of bone resorption, and serum aminoterminal propeptide of human type I procollagen (PINP), a marker of bone formation, were measured every six months of treatment. Serum CRP and E-selectin, were measured at 0, 6, and 12 months. Dental, and periodontal conditions, and gingival crevicular fluid (GCF) matrix metalloproteinase (MMP)-8 levels were studied to evaluate the oral health status and for the mouth symptoms a structured questionnaire was used. The HRQoL was measured with 15D questionnaire. Lumbar spine BMD increased similarly in all treatment groups (6.8-8.4% and 9.1-11.2%). Only HT increased femoral neck BMD at both 12 (4.9%) and 24 months (5.8%), at the latter time point the HT group differed significantly from the other groups. HT reduced bone marker levels of NTX and PINP significantly less than other two groups.Oral HT significantly increased serum CRP level by 76.5% at 6 and by 47.1% (NS) at 12 months, and decreased serum E-selectin level by 24.3% and 30.0%. Alendronate had no effect on these surrogate markers. Alendronate caused a decrease in the resting salivary flow rate and tended to increase GCF MMP-8 levels. Otherwise, there was no effect on the parameters of oral health. HT improved the HRQoL of elderly women significantly on the dimensions of usual activities, vitality and sexual activity, but the overall improvement in HRQoL was neither statistically significant nor clinically important. In conclusion, bisphosphonates might be the first option to start the treatment of postmenopausal osteoporosis in the old age.
 • Salmela, Marja (Helsingin yliopisto, 2010)
  There is only little information available on the 4-6-year-old child s hospital-related fears, and on the coping with such fears, as expressed by the children themselves. However, previous data collected from parents and hospital personnel indicate that hospitalization is an anxiety-producing experience for young children. The purpose of this study was to describe the experience of hospital-related fears and the experience of coping with hospital-related fears of 4-6-year-old children. The aim of this study was to form a descriptive model of the subjective experience of hospital-related fears and coping strategies of 4-6-year old children. The data were collected by interviewing 4-6-year-old children from a hospital and kindergarten settings in Finland from 2004 to 2006. Ninety children were interviewed in order to describe the hospital-related fear and the experience of fear, and 89 to describe their coping with the fear and the experience of coping. The children were chosen through purposive sampling. The data were gathered by semi-structured interview, supported by pictures. The data about hospital-related fears and on strategies for coping with hospital-related fears were reviewed by qualitative and quantitative methods. The experience of hospital-related fears and coping with these fears were analyzed using Colaizzi s Method of Phenomenological Analysis. The results revealed that more than 90 % of the children said they were afraid of at least one thing in hospital. Most of the fears could be categorized as nursing interventions, fears of being a patient, and fears caused by the developmental stage of the child. Children interviewed in the hospital expressed substantially more fears than children interviewed in kindergarten. Children s meanings of hospital-related fears were placed into four main clusters: 1) insecurity, 2) injury, 3) helplessness, 4) and rejection. The results also showed that children have plenty of coping strategies, to deal with their fears, especially such strategies in which the children themselves play an active role. Most often mentioned coping strategies were 1) the presence of parents and other family members, 2) the help of the personnel, 3) positive images and humour, 4) play, and 5) the child s own safety toy. The children interviewed in the hospital mentioned statistically significantly more often play, positive imagination and humour as their coping strategy than children interviewed in kindergarten. The meaning of coping with hospital fears consisted of six clusters: pleasure, security, care, understanding the meaning of the situation participating, and protecting oneself. Being admitted to a hospital is an event which may increase the fears of a 4-6-year-old child. Children who have personal experience of being admitted to a hospital describe more fears than healthy children in kindergarten. For young children, hospital-related fear can be such a distressing experience that it reflects on their feelings of security and their behaviour. Children can sometimes find it difficult to admit their fear. Children need the help of adults to express their hospital-related fears, the objects of the fears, and to cope with the fears. Personnel should be aware of children s fears and support them in the use of coping strategies. In addition to the experiences of security and care, pre-school-aged children need active coping strategies that they can use themselves, regardless of the presence of the parents or nurses. Most of all, children need the possibility to play and experience pleasure. Children can also be taught coping strategies which give them an active, positive role.