Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 6223-6242 of 26218
 • Naumanen, Taina (1992)
 • Metsämuuronen, Saila (1991)
 • Haimila-Pakarinen, Jenni (2002)
 • Puikkonen, Terhi (2004)
  Tutkimuksen kohteena on henkilöstöhallintoon kuuluvien toimintojen ulkoistaminen. Virtuaalinen henkilöstöhallinto tarkoittaa verkostopohjaista, yhteistyöhön ja kumppanuuksiin perustuvaa henkilöstöhallinnon rakennetta. Tätä määritelmää voidaan pitää lähtökohtana työssä ymmärretylle ulkopuolisten palvelutoimittajien osallistumiselle organisaation henkilöstöhallintoon. Ulkoistamisen lisääntymisen taustalla on organisaatioiden toimintaympäristössä tapahtunut muutos. Muun muassa kiristynyt kilpailu on vaikuttanut myös henkilöstöhallinnon toimintatapojen muutokseen. Ulkoistaminen on levinnyt laajimmalle yksityisellä sektorilla, mutta myös julkisella sektorilla ulkoistaminen ja palveluiden ostaminen ovat yleistymässä. Työn tarkoitus on kartoittaa niitä tekijöitä, joiden pohjalta päätökset henkilöstöhallinnon toimintojen ulkoistamisesta tehdään sekä tarkastella henkilöstöhallinnon erilaisten roolien sekä eri toimintojen ominaisuuksien vaikutusta näihin päätöksiin. Lisäksi työssä tarkastellaan palvelutoimittajan valintaan liittyviä kysymyksiä. Henkilöstöhallinnon organisointia koskevaa teoriaa on yhdistetty ulkoistamisesta esitettyyn kirjallisuuteen ja muodostettu näiden pohjalta viitekehys, jonka avulla pyritään kuvaamaan nimenomaan henkilöstöhallinnon toimintojen ulkoistamista. Henkilöstöhallinnon rooleja ja toimintojen tasoja ryhmitelleiden kirjoitusten perusteella henkilöstöhallinnon toiminnot on tarkastelua varten jaettu työssä kolmeen ryhmään. Nämä ryhmät ovat strateginen henkilöstöjohtaminen, lisäarvotoiminnot sekä rutiinitoiminnot. Tämän jaottelun perusteella ulkoistamista on voitu tarkastella systemaattisemmin näiden eri ryhmien osalta. Ulkoistamisen yleistymistä on selitetty kahden teorian avulla. Nämä ovat resurssipohjainen näkökulma, jossa ulkoistamista perustellaan ydintoimintoihin keskittymisellä, sekä taloudellinen näkökulma, jossa taustaksi nähdään mittakaavaetujen tavoittelu sekä transaktiokustannusten minimointi. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että viitekehyksenä käytetty teoria toimii hyvin henkilöstöhallinnon ulkoistamisen selittämisessä. Niin resurssipohjainen näkökulma kuin taloudellisetkin tekijät selittävät henkilöstöhallinnon toimintojen ulkoistamista. Työssä on tehty yhteenveto aiemmasta, lähinnä yhdysvaltalaisesta henkilöstöhallinnon ulkoistamista koskevasta tutkimuksesta. Tässä kirjallisuuskatsauksessa esitettävää tietoa on syvennetty asiantuntijahaastatteluin, jotka muodostavat työn empiirisen osuuden. Haastattelut on toteutettu teemahaastatteluina. Henkilöstöhallinnon ulkoistamisen taustalla olevat tavoitellut hyödyt ovat suurimmaksi osaksi samoja, joita myös muiden toimintojen ulkoistamisella tavoitellaan. Kustannustehokkuuden parantaminen, joustavuuden kasvu, laajan asiantuntemuksen ja edistyneen tekniikan saaminen käyttöön, keskittyminen ydinosaamisiin, henkilöstön motivointi ja urakehitys sekä toiminnan virtaviivaistaminen ja parantunut laatu ovat niitä hyötyjä, joita tutkimuksen mukaan henkilöstöhallinnon toimintoja ulkoistettaessa tavoitellaan. Henkilöstöhallinnon strategiset, lisäarvo- ja rutiinitoiminnot eroavat toisistaan siinä, miten herkästi niitä ulkoistetaan ja millä tekijöillä niiden ulkoistamista perustellaan. Strateginen henkilöstöjohtaminen pidetään yleensä organisaation sisäisenä tehtävänä, lisäarvopalveluiden ulkoistamisessa on suuria organisaatiokohtaisia eroja, kun taas rutiinitoiminnot ovat useimmin ulkoistamisen kohteena.
 • Pentikäinen, Ritva (1998)
 • Mäenpää, Krista (2007)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan rekrytointia ja henkilöstöjohtamista asiakaspalveluorganisaatiossa. Tutkielma on laadullinen tapaustutkimus, joka tarkastelee logistiikan alalla toimivan pk-yrityksen rekrytointikriteereitä. Suomessa on siirrytty uuteen työmarkkinatilanteeseen 1990-luvun lopulta alkaen, kun globaali kehitys on aiheuttanut voimakasta työpaikkarakenteen muutosta. Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla valmistaudutaan työvoiman tarjonnan supistumiseen seuraavan vuosikymmenen sisällä. Tämän seurauksena rekrytointitarpeet lisääntyvät. Organisaatioiden on enenevässä määrin varustauduttava rekrytointiin liittyvien toimien kehittämiseen, sillä myös henkilöstön laatu on tullut merkittäväksi menestystekijäksi. Myös logistiikan alan toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti viimeisenä vuosikymmenenä. Kuljetusrakenteet ovat kehittyneet huomattavasti ja toimintatahti on kiristynyt. Rekrytointi ja resursointi ovat tämän päivän ja tulevaisuuden suuri haaste henkilöstöjohtamisessa. Tutkielman aiheen valintaan on vaikuttanut kohteena olevan yrityksen konkreettinen kehittämistavoite, joka perustuu kasvun myötä syntyneeseen lisääntyvään rekrytointitarpeeseen. Edellytykset kasvulle ja onnistumiselle luodaan oikeilla rekrytoinneilla. Systemaattinen henkilöstöresurssien hankinta, ylläpitäminen ja joustava hallinta ovat ratkaisevia organisaation menestyksen ja kehityksen kannalta. Tutkimusongelmaa lähestytään sekä kirjallisuuden että haastattelututkimuksen kautta. Tässä työssä henkilöstöjohtamista (Viitala 2002) ja palvelujohtamista (Grönroos 2000) koskevaa teoriaa on yhdistetty rekrytoinnista esitettyyn teoriaan (Vaahtio 2002) ja muodostettu näistä viitekehys. Tutkimusote on laadullinen, kuvaileva tutkimus. Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Tutkimuksessa on haastateltu neljää yrityksen johtoryhmän jäsentä. Haastatteluiden avulla on kartoitettu kohdeorganisaation käsitys henkilöstöhankinnan kriteereistä ja saatu olennaista tietoa rekrytointitoiminnosta. Tutkimuksessa pyritään määrittelemään mitkä ovat tärkeitä tekijöitä palveluorganisaation rekrytoinnissa ja tutkimaan niiden merkitystä osana strategista henkilöstöjohtamista. Tutkimus osoittaa, että rekrytoinnin merkitys strategisessa henkilöstöjohtamisessa lisääntyy. Osaava työvoima ja sen rinnalla osaamispotentiaalin ennakoiva hankinta ovat niin julkisten kuin yksityistenkin organisaatioiden kilpailutekijöitä. Henkilöstöjohtaminen ja palveluosaamisen johtaminen ovat tämän palveluorganisaation ydinosaamista. Tuottavuudessa on kiinnitettävä huomiota resurssien hallintaan ja tällöin henkilöstösuunnittelu on kytkettävä tehokkaasti liiketoimintastrategiaan. Henkilöstöhankinta tulee kytkeä saumattomasti yrityksen muuhun toimintaan ja sen pohjana on harkittu henkilöstösuunnittelu. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kävi ilmi, että rekrytointi on haastavaa ja henkilöstöresurssien tarpeen ennakointi on vaikeaa. Henkilöstösuunnittelu tapahtuu lyhyellä tähtäimellä ja se on lähinnä määrällisten resurssien ennakoimista. Laadullisia tekijöitä ei tarpeeksi systemaattisesti ja johdonmukaisesti kytketä suunnitteluun ja henkilöstöstrategiaan. Rekrytointistrategian luominen ja rekrytointiosaamisen kehittäminen on tärkeää. Oikeanlaisen, palvelutaitoisen henkilökunnan löytäminen on olennaista ja siihen tulee tulevaisuuden rekrytoinneissa panostaa.
 • Jauhiainen, Heta (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella henkilöstöjohtamista suomalaisissa maatalousyrityksissä. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia henkilöstöjohtamisen käytänteitä yrittäjillä oli käytössään. Lisäksi selvitettiin yrittäjien kokemuksia henkilöstöjohtamiseen liittyvistä haasteista. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimusote. Tutkimusotteen valintaan vaikutti tutkimusongelma tutkimuskysymyksineen sekä aikaisemman tutkimuksen vähäinen määrä. Tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus, jossa aineisto hankittiin teemahaastattelujen avulla. Haastateltavina oli yrittäjiä yhteensä kahdeksasta keskimääräistä suuremmasta maidon- ja sianlihantuotantoyrityksestä, joissa oli palkattuna vähintään yksi vakituinen ulkopuolinen työntekijä. Tulosten perusteella henkilöstöjohtaminen vaihteli tapauksittain tutkituissa yrityksissä. Tapauksia yhdisti kuitenkin yrittäjä-johtajan toimenkuva ja työntekijöiden lukumäärä. Näiden perusteella henkilöstöjohtamista tarkasteltiin kahdessa luokassa: ’pienissä maatalousyrityksissä’ ja ’suurissa maatalousyrityksissä’. Henkilöstöjohtamisen käytänteet luokiteltiin kirjallisuuden perusteella rekrytointiin, perehdyttämiseen ja kouluttamiseen, työsuorituksen johtamiseen sekä sitouttamiseen. Aineistoa tarkasteltiin teoriasidonnaisesti. Henkilöstöjohtamisen haasteet muodostettiin puolestaan aineistolähtöisesti. Haasteet kategorisoitiin erityisosaamiseen, osaavan työvoiman rekrytointiin sekä oman toimenkuvaan muuttumiseen. Tutkielma toteutettiin yhteistyössä ProAgria Keskusten Liiton kanssa, joten tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoutta ilmiöstä asiantuntijatyön kehittämiseksi.
 • Kantanen, Heikki (2010)
  Pro gradu -työssäni tutkin yksilötason arvojen muutosta ja arvojen muutoksen rakennetta organisaatiofuusion yhteydessä. Työssä käytetty empiirinen aineisto on peräisin yli vuoden mittaisesta seurantatyyppisestä tutkimushankkeesta, jossa fuusiossa mukana olevien organisaatioiden henkilöstön arvoja mitattiin ennen ja jälkeen fuusion ns. Portrait Value Questionnaire -menetelmän avulla. Tutkielman tarkoituksena on löytää tukea Bardin ym. (2009) tutkimustulokselle, jonka mukaan yksilötason arvoissa tapahtuneet muutokset eivät ole kaaottisia, vaan että arvojen muutos on järjestelmällistä ja noudattaa Schwartzin (1992) arvoteorian mallia. Schwartzin arvoteoriassa toisilleen vastakkaisten arvojen prioriteettien oletetaan muuttuvan vastakkaisiin suuntiin suhteessa toisiinsa – esim. henkilön universalististen arvojen kasvattaessa merkitystään, itsensä korostamiseen liittyvien valta- ja suoriutumisarvojen tärkeyden tulisi teorian mukaan pienentyä. Vastaavasti Schwartzin teorian mukaan toisilleen vierekkäisten ja läheisten arvojen prioriteettien tulisi muuttua yhteneväisesti. Tilastollisina menetelminä työssä sovelletaan toistettujen mittausten t-testiä, regressioanalyysia ja pääkomponenttianalyysia. Tutkielman pitkittäisaineistoon pohjautuvien tulosten mukaan organisaatiofuusio ei ole merkittävästi yhteydessä henkilöstön arvojen muutokseen. Schwartzin motivaatio- ja arvotyypeittäin tarkasteltuna vain yhden arvotyypin merkitys muuttui tarkkailujakson aikana koko aineistossa; Virikkeisyys-arvotyypin tärkeys henkilöstölle väheni tilastollisesti merkitsevästi. Schwartzin mallin ja Bardin (2009) tuloksien vastaisesti Virikkeisyys-arvotyypille vastakkaiset Yhdenmukaisuus- ja Perinteet-arvotyypit eivät kasvattaneet tärkeyttään tilastollisesti merkitsevästi. Myöskään lopuissa arvotyypeissä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia koko aineistotason analyysissa. Osajoukoittain tarkasteltuna naisvastaajien arvotyyppimuutoksien havaittiin pääosin noudattavan Schwartzin arvoteorian mallia. Arvotyyppien muutoksien keskinäiset korrelaatiot tukivat pääosin Schwartzin arvoteorian oletuksia ja Bardin (2009) tuloksia. Arvojen muutoksien väliset tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot osoittivat toisilleen vastakkaisten Schwartzin arvotyyppien muutoksien olevan negatiivisesti yhteydessä keskenään, kuten Schwartzin teoria ennustaa. Arvoulottuvuuksien näkökulmasta tarkasteltuna arvoissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia koko aineiston tasolla: Itsensä ylittäminen vs. Itsensä korostaminen ja Säilyttäminen vs. Muutosvalmius -arvoulottuvuudet säilyivät samoina henkilöstön arvoprioriteeteissa läpi fuusion. Yhteenvetona todetaan, että organisaatiofuusiolla ei ole dramaattista merkitystä henkilöstön arvojen muutoksiin. Tutkielmassa onnistuttiin löytämään tukea yksilötason arvomuutosten systemaattisuudelle naisvastaajien osajoukossa, mutta ei koko aineiston tasolla. Arvojen muutosten väliset tilastollisesti merkitsevät korrelaatiot kuitenkin tukevat Schwartzin teoriaa arvomuutosten järjestelmällisyydestä. Jatkotutkimukseksi ehdotetaan, että yksilötason arvojen muutoksen rakennetta tutkitaan uusista empiirisistä aineistoista, jossa kohderyhmän arvot muuttuvat tilastollisesti merkitsevästi ja laajapohjaisesti usean eri arvotyypin ja -ulottuvuuden kohdalla.
 • Vihavainen, Anniina (2013)
  Henkilöstön kannustinjärjestelmät on aihe, joka on ajankohtainen niin mediassa kuin ihmisten käytännön arkipäivässäkin − harvassa on nykyisin ne työpaikat, joissa ei ole käytössä minkäänlaista kannustinratkaisua. Kannustinjärjestelmän käsitteellä voidaan viitata laajasti erilaisiin peruspalkan lisäksi suoritettaviin henkilöstön kannustin- ja palkitsemistapoihin, kuten tulospalkkioihin ja optioihin. Yhteistä monenkirjoisille kannustinmalleille on, että kannustimien jakaminen perustuu tavallisesti yritys- tai työpaikkakohtaisiin palkkiojärjestelmiin ja vain harvoin niistä säännellään työehto- tai työsopimuksissa. Pro gradu -tutkielmassani käsittelen henkilöstön kannustinjärjestelmiä työoikeuden näkökulmasta. Kyseessä on lainopillinen tutkimus, jota tukee empiirinen kyselytutkimus. Pyrin tutkielmassani vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: mikä on kannustinjärjestelmien työoikeudellinen asema ja miten erilaisia työoikeudellisia haasteita, jotka liittyvät kannustinratkaisuihin, voidaan tulkita. Kannustinjärjestelmiä on tutkittu etenkin taloustieteessä sekä vero- ja yhtiöoikeudessa, mutta työoikeudellinen tutkimus on jäänyt vähiin. Kannustinjärjestelmien tarkastelu työoikeudellisessa kontekstissa on haastavaa, sillä kyseessä ei ole työoikeuden käsite ja erot esimerkiksi työntekijän peruspalkkaan ovat huomattavat niin oikeudellisessa luonteessa kuin taustassakin. Kannustinjärjestelmien työoikeudellisesta asemasta voitaneen sanoa, että kannustinjärjestelmän osien katsominen osaksi työsopimuksen ehtoja riippuu siitä, onko asiasta nimenomaisesti työsopimuksessa sovittu, järjestelmään viitattu yksittäisessä työsopimuksessa tai voidaanko työnantajan yksipuolisen päätöksen katsoa vakiintuneen sopimuksen veroisen käytännön myötä työsopimuksen ehdoksi. Kannustinjärjestelmän ehtojen hahmottaminen joka tapauksessa ainakin työsuhteen ehdoiksi saa tukea talousvaliokunnan selkeästä kannanotosta, tosin oikeuskirjallisuudessa tästä on esitetty myös vastaväitteitä. Tähän problematiikkaan liittyy keskeisesti myös mahdollisuudet muuttaa tai purkaa valittua kannustinjärjestelmää. Kannustinpalkkion rinnastaminen palkkaan on mielestäni mahdollista, mutta haasteita aiheuttaa erityisesti sen tulkinta, missä kaikissa palkkaan sidottujen etuuksien laskennassa kannustinpalkkiot otetaan huomioon palkan perustassa. Muuttuneet olosuhteet saattavat vaikuttaa kannustinratkaisuihin ja muodostaa työoikeudellisesti kiinnostavia kysymyksiä. Tutkielmassani käsittelen työsuhteen päättymistilanteita, ehtojen kohtuullisuutta ja työnantajan asemassa tapahtuneita muutoksia. Yhdenvertaisuus on keskeinen oikeusperiaate kannustinjärjestelmistä puhuttaessa ja se tulee esiin erityisesti järjestelmän soveltamisalan ja järjestelmässä mukana olevien työntekijöiden kohtelun osalta. Tutkielmassa tarkastelen erityisesti kannustinjärjestelmän kattavuutta, määrä- ja osa-aikaisten työntekijöiden asemaa sekä yhdenvertaisuuden ja tasapuolisen kohtelun kannalta kyseenalaisia järjestelmän ehtoja, jotka liittyvät perhevapaisiin, ammattiyhdistystoimintaan ja sairauspoissaoloihin. Useissa kannustinjärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä työoikeudellinen tulkinta on vielä osin jäsentymätön ja etenkin yhdenvertaisuuden ja kohtuuden kannalta kyseenalaisten ehtojen tulkinnassa tuleva oikeuskäytäntö olisi enemmän kuin toivottavaa.
 • Ruusuvuori, Helena (2001)
  Muutoksesta on tullut pysyvä olotila myös suomalaisessa yritysmaailmassa. Työelämän muutosta ovat vauhdittaneet teknologian nopea kehitys ja automaatio, jotka ovat muuttaneet useimpien alojen toimintatavat ja tehtävät. Tämä edellyttää kaikilta yksilöiltä ja organisaatioilta jatkuvaa sopeutumista ja uusiutumista, jotta muutoksen vauhti ei pysähdy. Tässä muutoksessa elämisestä ovat hyötyneet ja hyötyvät edelleen henkilöstön kehittämisen alueella toimivat konsultointitoiminta sekä organisaatioiden sisäinen koulutustoiminta. Koulutusalan kasvu on ollut nopeaa ja sen merkitys yritysmaailmassa on selvästi muuttunut. Myös yritysten sisäinen koulutustoiminta on löytänyt uusia toimintakuvioita. Tutkimustavoitteena oli tutkia yritysorganisaatiossa tapahtuvaa henkilöstön kehittämistyötä. Kehittämistyötä tarkasteltiin sen apuvälineiden, konsultoinnin ja sisäisen koulutuksen, kautta. Tutkimuksen kohdetta lähestyttiin neuvontaopillisesta näkökulmasta, jolloin tarkastelun kohteena on asiakassuhde, missä konsultti ja sisäinen kouluttaja ovat neuvojina ja muutokseen saattajina. Tutkimus keskittyi tarkastelemaan suomalaisia yksityisen sektorin yrityksiä. Metodina tutkimuksessa käytettiin käsitteellistä tutkimusotetta, minkä avulla laadittiin määrityksiä tutkimuksen kohteena olevalle aiheelle. Tutkimuksellisena tarkoituksena oli tehdä tulkintoja siitä miten konsultoinnin ja sisäinen kouluttamisen heikkoudet ja vahvuudet henkilöstön kehittämismuotoina eroavat toisistaan, kun niitä tarkastellaan oppimisen, laadun ja tehokkuuden valossa. Tutkimusmenetelmänä käytettiin pelkästään kirjalliseen materiaaliin tukeutuvaa laadullista tutkimusta. Koska tutkimuskohteena oli suomalainen henkilöstön kehittäminen, kirjallinen materiaali koostui pääosin suomalaisesta alan tutkimustiedosta. Tutkimuksen alussa on yleiskuvaus henkilöstön kehittämistyöstä. Siinä kerrotaan suomalaisen henkilöstöhallinnon ja henkilöstön kehittämisen historiasta ja kehityksestä aina 1940-luvulta nykypäiviin saakka. Kuvaus jatkuu arvioinnilla kehittämistyön tulevaisuudesta. Henkilöstön kehittämistyön apuvälineitä, konsultointia ja sisäistä kouluttamista, tutkimalla selvitetään, mitä piilee käsitteiden takana ja mitkä ovat näiden apuvälineiden yleiset toimintamallit. Konsulttien ja sisäisten kouluttajien roolien ja toimintamallien kautta tuodaan esille konsultoinnin ja sisäisen kouluttamisen heikkoudet ja vahvuudet henkilöstön kehittämistyön apuvälineinä. Esille tulleita konsultoinnin ja sisäisen kouluttamisen vahvuuksia ja heikkouksia henkilöstön kehittämistyössä tarkastellaan tutkimuksen lopussa oppimisen, laadun ja tehokkuuden käsitteiden valossa. Näistä tutkimustuloksista muodostettiin henkilöstön kehittämisen malli, joka antaa kokonaiskäsityksen konsultoinnista ja sisäisestä kouluttamisesta henkilöstön kehittämisen apuvälineinä. Näiden tutkimustulosten mukaan konsultoinnin ja sisäisen koulutuksen välillä on asiakassuhteissa esille tulevia eroavaisuuksia.
 • Aalto, Liisa (2013)
  Tämä tutkielma käsittelee työyhteisöviestintää strategiaprosessin kontekstissa. Tarkastelun kohteena on erityisesti osallistavuus ja dialogisuus. Lähtökohtana on oletus, että sekä toimiva työyhteisöviestintä että onnistunut strategiaprosessi vaatii avointa vuorovaikutusta ja yhteisön aktiivista osallistumista. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia käsitykset osallistavasta työyhteisöviestinnästä ovat aidossa, tämän päivän työyhteisössä ja sen käynnissä olevassa strategiaprosessissa. Tapausorganisaationa toimii kirja-alan yritys. Teoreettinen viitekehys koostuu pääasiassa Elisa Juholinin määrittelemästä työyhteisöviestinnästä ja Saku Mantereen ym. erittelemistä strategiaprosessin vaiheista. Työyhteisöviestinnän ja strategiaprosessin määritelmissä korostetaan sitä, että toiminnan ydin on siellä, missä ihmiset työskentelevät ja missä he itse tuottavat ja vaihtavat tietoa ja kokemuksia. Aineisto pohjautuu kymmeneen narratiiviseen haastatteluun. Informanteista kaksi edustaa ylintä johtoa, kaksi esimiestasoa ja kuusi operatiivisen tason työntekijöitä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty teorialähtöistä, laadullista sisällönanalyysia ja teemoittelua. Analyysi perustuu pitkälti matriisiin, joka yhdistää strategiaprosessin vaiheet ja työyhteisöviestinnän tämän tutkielman kannalta relevantit ulottuvuudet. Tutkielman tulokset osittavat, että käsitykset osallistavasta työyhteisöviestinnästä vaihtelevat työyhteisön sisällä. Tapausorganisaatiossa johtotason edustajat pitivät osallistamista ensisijaisesti työläänä strategiaprosessin kontekstissa. Esimiesten ja operatiivisen tason työntekijöiden edustajista pieni osa piti sitä turhana, mutta enemmistö näki sillä arvon muun muassa päätöksenteon, sitoutumisen ja strategiatyön uskottavuuden ja onnistumisen kannalta. Toimiakseen osallistavan viestinnän tulisi olla strategiaprosessissa henkilöityä, kohdennettua ja johdonmukaista. Siksi johdolla on lopulta päävastuu työyhteisöviestinnän toimivuudesta: sen tulisi varmistaa, että dialogiselle viestinnälle löytyy aikaa ja foorumeja. Tapausorganisaatiossa työyhteisöviestintä ei ollut osallistavaa strategiaprosessin alussa, eikä keskusteluja johdon ja alaisten välillä pidetty ominaisina työyhteisön kulttuurille. Vaikka organisaatioon toivottiin avointa keskustelua ja yhdessä tekemistä, kaikkien osallistamista jokaiseen strategiatyön vaiheeseen ei pidetty tarpeellisena. Johtopäätöksenä on ensinnäkin, että organisaation kulttuurilla on vaikutusta siihen, kuinka osallistavaa viestintä on. Kulttuurin muuttaminen ei ole helposti ja nopeasti toteutettavissa oleva prosessi, mutta jo pienillä osallistavilla teoilla voi olla positiivinen vaikutus strategiaprosessissa tapahtuvaan viestintään. Toiseksi osallistavassa viestinnässä on huomioitava työyhteisön koko ja koostumus sekä strategiaprosessin vaiheet. Koko organisaation osallistamista parempi tavoite on tunnistaa erilaiset viestinnälliset ja strategiset roolit: keillä on kiinnostusta aktiiviseen osallistumiseen ja ketkä toivovat vain oman työnsä kannalta merkityksellisen tiedon saamista organisaation strategiasta.