Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 6243-6262 of 27108
 • Alatalo, Minna (Helsingin yliopisto, 2009)
  Sään ennustamisessa tärkeä työväline on numeerinen säämalli, jossa ilmakehän tilan kuvaaminen perustuu niin sanottujen perusyhtälöiden ratkaisemiseen. Niiden avulla lasketaan tuulen nopeuden, ilmanpaineen, lämpötilan ja kosteuden muutokset pienin aika-askelin eteenpäin. Numeerinen säämalli tarvitsee lähtötiedokseen laadultaan hyviä havaintoja ilmakehän todellisesta tilasta. Joka vuorokausi kymmenet in-situ- ja kaukohavaintojärjestelmät tekevät havaintoja ilmakehästä sen pintakerroksesta ylärajaan asti. Pelkät havainnot eivät kuitenkaan riitä antamaan tarpeeksi tarkkoja lähtötietoja säämallille. Ongelman ratkaisu on data-assimilaatiojärjestelmä. Se yhdistää laatukontrollin läpikäyneen havaintotiedon ja mallitiedon, jota kutsutaan ennakkokentäksi, ja luo niiden avulla analyysin ilmakehän todellisesta tilasta. Havaintojärjestelmäkokeiden (OSE) avulla testataan havaintojärjestelmien vaikutuksia data-assimilaatiojärjestelmän tuottamien analyysien ja niistä tuotettujen sääennusteiden laatuun. OSE:n avulla selvitetään, kuinka hyvin saatavilla olevia havaintoja käytetään hyväksi, tai kannattaako jokin uusi havaintojärjestelmä ottaa mukaan operatiiviseen ennustusjärjestelmään. Tämän tutkielman aluksi tutustutaan lyhyesti numeerisiin säämalleihin, havaintojärjestelmiin ja dataassimilaatiojärjestelmiin, minkä jälkeen tehdään yleinen kirjallisuuskatsaus havaintojärjestelmäkokeiden suorittamisesta. Sen jälkeen keskitytään Doppler-säätutkan tuottamien tutkasäteen suuntaisten tuulen nopeushavaintojen hyödyntämiseen rajoitetun alueen HIRLAM-säämallissa, mitä on tutkittu viime vuosina Ilmatieteen laitoksessa (IL). Kaukohavaintojärjestelmien käyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana kehittyneiden analyysimenetelmien ansiosta. Tavanomaisten in-situ- havaintojärjestelmien raju vähentäminen dataassimilaatiossa ei näytä kuitenkaan vielä olevan mahdollista. Kaukohavainnot ovat useiden OSE-kokeiden perusteella parantaneet analyysiä ja ennusteita erityisesti alueilla, joissa tavanomainen havaintoverkosto on harva. Tutkatuulihavaintojen on ajateltu tuovan parannuksia rajoitetun alueen säämalleihin, sillä niiden avulla saadaan tärkeää lisätietoa tuulen ageostrofisista ominaisuuksista. Sen johdosta pienen mittakaavan sääilmiöiden kuten meri- ja rinnetuulien ennustettavuuden toivotaan paranevan. IL:ssa on kehitetty tutkatuulihavaintojen käsittely- ja mallintamismenetelmiä, minkä jälkeen on suoritettu OSE Suomen tutkaverkoston tuulihavainnoilla aikavälille 1.-29.2.2008 HIRLAMin operatiiviselle 3D-VAR dataassimilaatiojärjestelmälle. Kyseisen OSE:n aineisto on saatu käyttöön tähän tutkielmaan. Kontrolliassimilaatiossa CON ovat mukana kaikki operatiiviset havaintojärjestelmät ja koeassimilaatioon RAD_ALL on syötetty myös tutkatuulihavainnot. Tässä tutkielmassa OSE:n tulokset todennetaan TEMP-tuulihavaintojen avulla tutkimalla ennakkokentän ja analyysin harhaa sekä satunnaisvirhettä. Tulosten perusteella tutkatuulihavainnot parantavat ennakkokenttää ja analyysiä erityisesti keskitroposfäärissä, mutta alatroposfäärissä vaikutus analyysiin on lähes neutraali. Koska tutkatuulihavainnot ulottuvat n. 4-6 km korkeuteen, ne eivät vaikuta ylätroposfäärin analyysiin. Tulokset eivät kuitenkaan ole tilastollisen testin perusteella tilastollisesti merkitseviä. Parhaimmillaan RAD_ALLassimilaation voidaan osoittaa olevan CON-assimilaatiota parempi 20% merkitsevyystasolla. Lopuksi suoritettu tapaustutkimus osoittaa, että tutkatuulihavaintojen vaikutus näkyy tuulen nopeuden analyysi-inkrementtikentässä sekä jossain määrin myös lyhyessä 12h pintapaine-ennusteessa Suomen alueella. Tapaustutkimuksen perusteella tutkatuulihavaintojen vaikutus analyysiin ja ennusteeseen näyttäisi olevan lähes neutraali. OSE:n toistaminen kesäkuukaudelle voisi olla hyödyllistä, koska talvella ei esiinny esimerkiksi merituulia. Tämän tutkielman tulosten perusteella tutkatuulihavaintojen käyttäminen HIRLAMin 3D-VAR assimilaatiojärjestelmässä on hyödyllistä. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Havaintojärjestelmäkoe, data-assimilaatio, Doppler-tutkatuulihavainto Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Kumpulan tiedekirjasto
 • Lehtinen, Milla (2015)
  Väestöennustelaskelmia tehdään, jotta voidaan varautua tulevaisuuden väestönkehitykseen, esimerkiksi huoltosuhteen muutokseen. Pro gradu -tutkielman tarkoitus oli kehittää kuolevuusennustetta, joka on osa väestöennustetta. Kuolevuutta mallinnettiin ja ennustettiin Suomen aineistoa käyttäen. Tutkimuskysymys oli havaintovälin pituuden vaikutus ennusteen tarkkuuteen. Kuolevuutta ennustettiin ekstrapoloimalla, eli yhteiskunnallisiin tai lääketieteellisiin muutoksiin ei otettu kantaa. Miesten ja naisten kuolevuus ennustettiin erikseen, koska niissä on suuria eroja. Tutkimus rajattiin koskemaan 60--99-vuotiaita. Tutkielmassa vertailtiin toteutunutta ja ennustettua kuolemanvaaralukua. Kuolemanvaaraluku tietyssä iässä kertoo todennäköisyyden kuolla ennen seuraavan iän saavuttamista ja sitä estimoidaan kuolevuuslukujen avulla. Kuolevuusluku lasketaan suhteuttamalla ikäryhmän kuolleet ikäryhmän keskiväkilukuun havaintovuonna. Puuttuvat ja epäuskottavat arvot korvattiin aineistosta interpoloidulla arvolla. Tutkielmassa käytettiin Human Mortality Database -tietokannan ja Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan aineistoja. Tarkasteluperiodeiksi valittiin kaksi viiden peräkkäisen vuoden jaksoa vuosilta 1958--2012. Tarkasteluperiodien keskipisteiden etäisyydeksi eli havaintoväliksi valittiin 10--30 vuotta, kun Tilastokeskuksen nykyisin käyttämä havaintoväli on 20 vuotta. Ennustettiin 1--41 vuoden päähän eli havaintovälistä riippuen vuosia 1973--2013. Ennustevuodet valittiin menneeseen aikaan, jotta voitiin verrata toteutunutta ja ennustettua kuolevuutta. Tilastokeskuksen mallin mukaisesti ennuste laskettiin viimeisimmän havaitun kuolemanvaaraluvun ja alenemisvauhdin avulla. Kuolemanvaaraluvun alenemisvauhti riippuu kuolevuuden trendistä valitulla havaintovälillä. Jos kuolevuus laskee nopeasti tarkasteluperiodien välillä, myös ennuste on jyrkempi kuin tilanteessa, jossa ennustetaan perustuen pitkän aikavälin suhteellisen maltilliseen muutokseen. Saatuja ennusteita verrattiin toteutuneisiin lukuihin laskemalla suhteellisia keskineliövirheitä. Keskineliövirheistä otettiin ensin neliöjuuri ja tutkittiin graafisesti virheen suhdetta ennustevälin pituuteen eri havaintoväleillä. Sen jälkeen valittiin ennustevälit 1--20, joista oli kaikilla havaintoväleillä vähintään kaksi havaintoa, ja laskettiin niistä keskineliövirheiden summat havaintoväleittäin. Kuvien ja taulukoiden perusteella suositetut havaintovälit vastaavat Tilastokeskuksen nykyisin käyttämää väliä naisilla ikäryhmissä 65--84-vuotiaat sekä miehillä 80--89- ja 95--99-vuotiaat. Miehillä virheet ovat suurempia kuin naisilla ja mikään havaintoväli ei tuota tarkkoja ennusteita erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä. Suoritettiin myös dekompositio eli hajotettiin keskineliövirhe varianssiin ja harhan neliöön. Havaittiin, että varianssin osuus keskineliövirheestä pienenee ennustevälin pidentyessä ja miehillä harhan osuus on keskimäärin suurempi kuin naisilla. Havaitaan, että paras mahdollinen havaintoväli vaihtelee jonkin verran ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Kuolevuusennusteita laadittaessa tulisi siis ottaa huomioon optimaaliset ikäryhmittäiset havaintovälit. Toisaalta ennustemallin vaihtaminen saattaisi mahdollistaa parempia ennusteita kuin mitä pelkällä ikäryhmän ja sukupuolen huomioon ottavalla havaintovälin muutoksella saavutetaan.
 • Sjöblom, Stina (2007)
  Services for disabled people are changing as a part of the ongoing processes of change in the area of welfare services in the municipalities. The study examines the role and position of social work within these processes. With a starting point in the close connections between social movements and social work, I have pointed out the impact of the Disabled people’s movement on the ideas of disability, the so called disability models. Parallell to the changes in the society and the shifting discourse of disability models, social work is changing as well. In this study focus lies on empowerment and dialogue as ideas which are both theoretically and ethically motivated, but also important as practical elements in social work. The study points out research that has influenced the discussion on disability models and empowerment in social work. Understanding about disability influence how society is planned, how legislation and criteria for services are formulated and practised. This understanding influences the substance in the social workers’ practice and the alternatives in the everyday life of disabled people who use services. An other dimension of these processes is the one that takes place in the meeting between social workers and disabled people. This study contributes to the discussion of the role and position of social work. At the same time there is a goal that contributes to practise as well: to increase the self-reflection and knowledge within services for disabled people, to enhance the possibilities for co-operation and to find some ideas and tools for developping dialogical practice. The research question has risen from practical needs. In my contacts as a social worker, with disabled people and social workers from all parts of Finland, I have created a general picture about social work within services for disabled people. The questions that have risen from practise are connected with encounters, dialogue, practises, co-operation and the ethics. The research question examines what influences the end result that social work is carried out way it is. The qualitative research project started with an action research approach with focus on development, and it transformed during the research process. This is the reason why the same process is described in this study with two different approaches. First, in the participatory action research frame, and secondly, from the individual perspective in the frame of content analysis of focus group interviews. The study results point out something of the potential that social work possesses and raises questions about whether the full potential of social workers is in use today. The results also point at the limitations. The interesting question then is: who is setting the limits and how does this connect with the potential not in use. Are the limits set from outside or do social workers have the chance to participate in defining them? The study reveals facts that influence and to a certain point explains the existing differences between different municipalities, when it comes to the social work offered within services for disabled people. The significance for research is that in the scope of Finnish social work, the marginal group of social workers who work with services for disabled people, in this study are heard and documented.
 • Halme, Kaisa (Helsingfors universitet, 2009)
  Vapo Oy:n kehittämät maataloustraktorivetoiset HavuHukka -hakkuutähdeperävaunut ovat olleet liikenteessä jo vuosikymmenen ajan. Vaunun erikoisuus, kuormaa hydraulisesti tiivistävät laidat, mahdollistavat hakkuutähteen jatketun lähikuljetuksen suoraan palstalta terminaalivarastoon. Tällöin erillistä välivarastointivaihetta tienvarteen ei tarvita. Vapon alkuperäinen tarkoitus oli, että kesäisin turvetuotannossa olevaa traktorikalustoa voitaisiin talviaikaan käyttää HavuHukkien vetotraktoreina, jolloin urakoitsijat saisivat lisätyötä ja investoinnit konekalustoon pysyisivät kohtuullisina. Tässä tutkimuksessa selvitettiin miten HavuHukkien toimintaympäristö on vuosien aikana muuttunut ja miten toimintaympäristön muuttuminen on vaikuttanut HavuHukka -urakoinnin kustannusrakenteeseen. Tutkimus toteutettiin laadullisena, ohjaavana tapaustutkimuksena, sillä tutkimuksen tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa HavuHukkien tulevaisuudesta. Tutkimus jakautui kolmeen osaan: haastattelututkimukseen, aikatutkimukseen ja kustannustarkasteluun. Haastattelututkimukseen osallistui yhteensä seitsemän henkilöä. HavuHukka -urakoitsijoiden lisäksi haastateltiin Vapon toimihenkilöitä seuraavilta aloilta: suunnittelu ja konekehitys, huolto ja varaosat sekä energiapuunhankinta. Aikatutkimuksessa seurattiin kahden kuljettajan työskentelyä maastossa. Kolmelta palstalta ajettiin kantoja ja yhdeltä hakkuutähdettä. Aikatutkimuksen lisäksi tehtiin kantojen koemurskaus, jolla selvitettiin kuinka monta irtokuutiota kantomursketta yhdestä HavuHukan kuormallisesta saadaan. Kustannustarkastelussa käytettiin konekustannuslaskennan periaatteita ja hyödynnettiin aiempien vuosien tutkimustuloksia sekä kevään 2008 haastattelu- ja aikatutkimuksen tuloksia. Nykyään yksi HavuHukka toimii alkuperäisellä idealla, eli se on pois käytöstä turvetuotantokauden ajan. Bioenergian käytön lisäämistavoitteen kasvaessa markkinoille on myös tullut uusia hakkuutähdettä tiivistäviä kuormatilaratkaisuja. Tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia aiempien vuosien tutkimusten tulosten kanssa. Kustannustarkastelun todellisia tuloksia ei ole raportissa esitetty, sillä kustannuksista tehtiin tarkempi selvitys työn tilaajan käyttöön. Raportissa esimerkkilaskelmat on toteutettu kuvitteellisilla luvuilla.
 • Teivonen, Satu (Helsingfors universitet, 2010)
  The special forms of conifers have been a matter of interest due to their ornamental values for centuries all over the world. Special forms have traditionally been reproduced by vegetative means, mostly by cuttings or grafting methods. At present, the vast majority of ornamental coni-fers traded in Finland is imported from abroad. The winter hardiness of foreign taxa is often in-adequate, causing wasted work and expenses when plants have to be replaced after cold winters. The aim of this thesis was to find suitable propagation methods for special forms of our native conifers and in that way enhance their domestic production. The plant material used in this study included special forms of native Norway spruce (Picea abies (L.) Karsten) and juniper (Juniperus communis L.), common Norway spruce and eight foreign conifer taxa. The methods studied were propagation by stem cuttings and by grafting. The aim of the grafting experiment was to compare the healing of graft union in different genotypes of Norway spruce. In the cutting experiment the effects of genotype, age of the mother plant, position of cutting and treatment with a growth regu-lator on the rooting of conifer cuttings were studied. All of the genotypes of Norway spruce studied were successfully grafted and formed a perfect graft union. For aesthetic reasons propagation by cuttings may still be more suitable for at least dwarf conifers. Genotype had a very significant effect on the rooting of coniferous cuttings. Cut-tings from a juvenile special form of Norway spruce rooted better than those taken from adult trees. Generally, the position of cutting did not significantly affect rooting of special forms of Norway spruce. In one colour form, however, cuttings obtained from the juvenile lower part of the stock tree rooted far better than cuttings taken from the top of the same tree. Treatment with in-dolebutyric acid had a negative effect on the rooting of Norway spruce and juniper, but no signifi-cant effect on the cuttings of foreign conifer taxa. Introducing special forms of native conifers would add to the diversity of home gardens and public parks in a sustainable way. To advance commercial production of native selections we need to pay regard to the rooting ability of the special forms, not only their appearance. It is cheaper to reproduce the special forms by cuttings than by grafting methods. Plants produced by cuttings also have more stable growth habit than grafts do, which is especially important for dwarf conifers.