Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 6243-6262 of 26117
 • Annala, Vilho ((enn)
 • Degerman-Karjalainen, Anu (2001)
 • Chen, Dawei (Helsingfors universitet, 2012)
  Fraktioimatonta hepariinia käytetään standardihoitona lasten sydänkatetrointitoimenpiteissä vähentämään toimepiteeseen liittyvää tukosriskiä. Oikean hepariiniannostelun perustana tarvitaan tietoa hyytymisjärjestelmän tilasta. Tutkimuksessamme selvittämme hyytymisjärjestelmän aktivaatiota sekä trombiininmuodostuksen voimakkuutta katetrointitoimenpiteen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi tutkimme hepariinin vaikutusta hyytymisjärjestelmään eri menetelmillä, joista osa on vielä kokeellisia. Tutkimukseemme kuului 42 3-12-vuotiasta HYKS Lastenklinikan sydänkatetripotilasta. Tutkimuspotilaita, joille annettiin hepariinia katetrisaation aikana, oli 27; kontrollipotilaita, joiden toimenpiteet eivät vaatineet hepariinia, oli 15. Potilailta kerättiin kolme verinäytettä toimenpiteen aikana sekä yksi toimenpiteen jäkeisenä päivänä. Näytteistä määritettiin hyytymisjärjestelmän toimintaa kuvaavia laboratoriotutkimuksia (F1+2, TAT, D-dimeeri, TT, APTT, anti-FXa ja PiCT).Hepariini hillitsi odotetusti hyytymisjärjestelmän aktivaatiota. Kontrollipotilailla F1+2 ja TAT nousivat merkitsevästi toimeenpiteen aikana tutkimuspotilasryhmään verrattuna. Tutkimuspotilailla anti-FXa:n tasot olivat korkeat toimenpiteen aikana, PiCT arvot korreloivat anti-FXa:n kanssa katetrisaation alkuvaiheessa. Tulokset osoittivat selkeästi tutkimupotilailla hepariinin aiheuttaman antikoagulaatiovaikutuksen, mikä oli voimakasta. Toisaalta hyytymisjärjestelmän aktivoitui niillä potilailla joilla hepariinia ei käytetty. Uusi hepariinivaikutuksen mittari PiCT näytti toimivan myös lapsipotilailla.
 • Pavlov, Ivan (Helsingin yliopisto, 2006)
  Cell adhesion and extracellular matrix (ECM) molecules play a significant role in neuronal plasticity both during development and in the adult. Plastic changes in which ECM components are implicated may underlie important nervous system functions, such as memory formation and learning. Heparin-binding growthassociated molecule (HB-GAM, also known as pleiotrophin), is an ECM protein involved in neurite outgrowth, axonal guidance and synaptogenesis during perinatal period. In the adult brain HB-GAM expression is restricted to the regions which display pronounced synaptic plasticity (e.g., hippocampal CA3-CA1 areas, cerebral cortex laminae II-IV, olfactory bulb). Expression of HB-GAM is regulated in an activity-dependent manner and is also induced in response to neuronal injury. In this work mutant mice were used to study the in vivo function of HB-GAM and its receptor syndecan-3 in hippocampal synaptic plasticity and in hippocampus-dependent behavioral tasks. Phenotypic analysis of HBGAM null mutants and mice overexpressing HB-GAM revealed that opposite genetic manipulations result in reverse changes in synaptic plasticity as well as behavior in the mutants. Electrophysiological recordings showed that mice lacking HB-GAM have an increased level of long-term potentiation (LTP) in the area CA1 of hippocampus and impaired spatial learning, whereas animals with enhanced level of HB-GAM expression have attenuated LTP, but outperformed their wild-type controls in spatial learning. It was also found that GABA(A) receptor-mediated synaptic transmission is altered in the transgenic mice overexpressing HB-GAM. The results suggest that these animals have accentuated hippocampal GABAergic inhibition, which may contribute to the altered glutamatergic synaptic plasticity. Structural studies of HB-GAM demonstrated that this protein belongs to the thrombospondin type I repeat (TSR) superfamily and contains two β-sheet domains connected by a flexible linker. It was found that didomain structure is necessary for biological activity of HB-GAM and electrophysiological phenotype displayed by the HB-GAM mutants. The individual domains displayed weaker binding to heparan sulfate and failed to promote neurite outgrowth as well as affect hippocampal LTP. Effects of HB-GAM on hippocampal synaptic plasticity are believed to be mediated by one of its (co-)receptor molecules, namely syndecan-3. In support of that, HB-GAM did not attenuate LTP in mice deficient in syndecan-3 as it did in wild-type controls. In addition, syndecan-3 knockout mice displayed electrophysiological and behavioral phenotype similar to that of HB-GAM knockouts (i.e. enhanced LTP and impaired learning in Morris water-maze). Thus HB-GAM and syndecan-3 are important modulators of synaptic plasticity in hippocampus and play a role in regulation of learning-related behavior.
 • Virtanen, Elina (Helsingin yliopisto, 2014)
  Hepatitis C virus (HCV) is a globally significant blood-borne agent causing liver diseases. HCV has infected over 170 million people worldwide and it has become a significant causative agent of chronic liver inflammation also in Finland. HCV is a very diverse group of viruses that is divided into genotypes 1–7 as well as subtypes. HCV infection can be treated with antiviral drugs, and the drug of choice as well as treatment success are determined by the HCV genotype that the patient is carrying. The aim of this study was to develop a new, sequencing based HCV genotyping method for the Laboratory of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUSLAB), at the Department of Virology and Immunology. The focus of the study was to establish a steady and robust genotyping method that would be suitable for the workflow in clinical diagnostics. The samples used in this study had been previously analysed in regular HCV genotyping diagnostics at HUSLAB. The genomic regions chosen for amplification with several different primer options were 5’UTR, core/E1 and NS5B. 5’UTR turned out to be the only suitable option for the diagnostic workflow. The amplification products were sequenced using Sanger method. Amplification of the whole HCV genome in several different reaction conditions for 454 deep sequencing was also attempted to obtain information about possible mixed infections and drug resistance changes in the genome. In this study, a new HCV genotyping method based on Sanger sequencing of the 5’UTR region was successfully established. The method is robust, stable and suitable for the use in clinical diagnostics. The established HCV genotyping method is the first entirely sequencing-based method in clinical viral diagnostics in Finland. The secondary aim, amplification of the whole HCV genome using a method suitable for the workflow of clinical diagnostics was not achieved. Given the demands and restrictions of the workflow of clinical diagnostics we can conclude that routine HCV genotyping with deep sequencing methods is for the present not yet possible.
 • Häikiö, Antti (1961)
 • Kajas, Antti (Helsingin yliopisto, 2007)
  Tutkielmani aiheena on noin 2500 vuotta sitten Efesoksen kaupungissa eläneen Herakleitoksen ajattelu. Selvitän, mikä suhde Herakleitoksen ajattelulla on filosofiaan ja metafysiikkaan. Lähestyn tätä kysymystä pääasiassa kahden uuden ajan filosofin italialaisen Giorgio Collin (1917-1979) ja saksalaisen Martin Heideggerin (1889-1976) esittämien tulkintojen pohjalta. Osoitan, että Herakleitoksen ajattelu eroaa olennaisesti Platonin ja Aristoteleen jälkeisestä filosofisesta ja metafyysisestä ajattelusta. Perusteluna tarkastelen Herakleitoksen ajattelua neljästä näkökulmasta: 1) historiallisesti filosofian syntyä edeltäneen viisauden ja uskonnollisen ajattelun edustajana, 2) loogisesti olevan käsitteeseen keskittyvästä metafysiikasta poikkeavana ajatteluna, 3) välittömän kokemuksen ajatteluna ja 4) fenomenologisena ilmiön ja kätkeytymättömyyden ajatteluna. Ensimmäinen ja kolmas näkökulma edustavat Collin tulkintaa, toinen ja neljäs näkökulma puolestaan Heideggerin tulkintaa. Tärkeimpinä lähteinäni ovat Collin teokset Filosofian synty (1975), Filosofia dell'espressione (1969) ja La sapienza greca (1977-80) sekä Heideggerin teokset Oleminen ja aika (1927), Einführung in die Metaphysik (1935/53), Aletheia (1951), Logos (1951) ja Heraklit Seminar (1966-67).
 • Paavola, Saila (Helsingfors universitet, 2012)
  Johdanto: Lihavuus on maailmalaajuisesti merkittävä kansanterveydellinen ja –taloudellinen ongelma. Lihavuuden ehkäisemiseksi ja epidemian leviämisen hillitsemiseksi on tärkeää tuntea lihavuuteen vaikuttavat tekijät. Yksittäisistä ruoka-aineista maidon käytön on havaittu monissa epidemiologisissa ja kokeellisissa tutkimuksissa olevan yhteydessä alhaisempaan painoon, ehkäisevän lihomista ja edistävän laihtumista. Maidon sisältämistä yhdisteistä kalsiumin vaikutuksia on tutkittu eniten. Myös heraproteiinin on esitetty olevan yksi mahdollinen painoon vaikuttava komponentti, ja näyttöä tästä on saatu eläinkokeista. Tavoitteet: Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako päivittäin nautittu heraproteiinia sisältävä välipalajuoma laihtumiseen tai saavutetun laihdutustuloksen pysyvyyteen ylipainoisilla aikuisilla. Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin osana Valio Oy:n OMPPU2-tutkimusta, joka oli satunnaistettu, lumekontrolloitu ja kaksoissokkoutettu kahden rinnakkaisen ryhmän tutkimus. Tutkimus alkoi rekrytoinneilla alkuvuodesta 2010, joissa tutkimukseen valittiin 105 ylipainoista (BMI 27–35), tervettä, 20–50-vuotiasta naista ja miestä. Tutkimushenkilöt satunnaistettiin tutkimus- ja verrokkiryhmiin, ja molemmat ryhmät nauttivat tutkimusvalmisteensa päivittäin hedelmätäysmehuun sekoitettuna (tutkimusryhmä heraproteiinijauheen ja verrokkiryhmä maltodekstriinijauheen). Tutkimus koostui kahdesta jaksosta: viiden kuukauden laihdutusjaksosta ja tätä seuranneesta kolmen kuukauden painonhallintajaksosta. Tutkimuskäynneillä tutkimuksen alussa, laihdutusjakson lopussa ja painonhallintajakson lopussa mitattiin tutkimushenkilöiden paino ja vyötärönympärys sekä määritettiin kehonkoostumus bioimpedanssilaitteella. Tutkimushenkilöiden ruoankäyttö ja ravinnonsaanti laskettiin samoissa aikapisteissä kerättyjen kolmen päivän ruokapäiväkirjojen perusteella. Tutkimushenkilöitä, joilla tutkimusvalmisteen käyttö oli alle 50 %, ei otettu huomioon tilastoanalyyseissä. Tilastollinen analyysi tehtiin käyttäen kahden riippumattoman otoksen t-testiä ja kaksisuuntaista parittaista t-testiä normaalijakautuneilla muuttujilla, ja Mann-Whitneyn U-testiä ja Wilcoxonin ttestiä ei-normaalijakautuneilla muuttujilla. Tutkimusvalmisteen ja painonmuutosten välinen korrelaatio laskettiin käyttäen Pearsonin korrelaatiokertoimia. Tulokset on ilmaistu keskiarvoina (keskihajonta). Tulokset: Molemmat ryhmät laihtuivat laihdutusjakson aikana. Heraproteiiniryhmässä painonpudotus oli 2,4 (3,8) kg (p=0,002) ja verrokkiryhmässä 3,4 (4,1) kg (p<0,001). Ryhmien välinen ero ei ollut merkitsevä. Rasvamassa väheni verrokkiryhmässä 2,4 (3,8) kg (p<0,001), mikä oli viiteellisesti enemmän (p=0,054) kuin heraproteiiniryhmässä 1,1 (3,1) kg (p=0,129). Rasvaprosentti ja viskeraalirasvan määrä pienenivät verrokkiryhmässä heraproteiiniryhmää enemmän (p<0,025). Vyötärönympärys pieneni heraproteiiniryhmässä 1,9 (3,0) cm (p=0,001) ja verrokkiryhmässä 3,8 (3,8) cm (p<0,001) ryhmien välisen eron ollessa merkitsevä (p=0,017). Maltodekstriinin käyttö korreloi käänteisesti painonmuutosten kanssa laihdutusjaksolla (r=-0,389, p=0,013). Painonhallintajaksolla painossa ei tapahtunut merkitseviä muutoksia kummassakaan ryhmässä. Heraproteiinin käytön ja painonmuutosten välisestä negatiivisesta korrelaatiosta oli viitteitä tällä jaksolla (r=-0,344, p=0,063). Kun tarkasteltiin koko tutkimuksen aikana tapahtuneita muutoksia (laihdutusjakson alusta painonhallintajakson loppuun), ei ryhmien välillä ollut merkitseviä eroja painon tai kehonkoostumuksen muutoksissa. Energiansaanti väheni molemmissa ryhmissä merkitsevästi laihdutusjakson aikana (p<0,01), mutta muutos ei eronnut ryhmien välillä. Ravintoaineista rasvan saanti väheni (p<0,001) ja C-vitamiinin saanti lisääntyi (p<0,001) molemmissa ryhmissä laihdutusjaksolla. Alkoholin saanti väheni verrokkiryhmässä (p=0,017). Proteiinin saanti lisääntyi heraproteiiniryhmässä merkitsevästi enemmän kuin verrokkiryhmässä (p=0,002). Painonhallintajaksolla energiansaanti ei muuttunut kummassakaan ryhmässä laihdutusjakson loppuun verrattuna. Fyysisessä aktiivisuudessa tutkimuksen aikana ei ollut eroa ryhmien välillä. Johtopäätökset: Heraproteiinin ei havaittu tehostavan laihdutusta maltodekstriiniin verrattuna tässä tutkimuksessa. Sen sijaan maltodekstriiniä nauttineessa ryhmässä rasvaprosentti ja erityisesti vatsan alueen rasva pienenivät heraproteiiniryhmää enemmän laihdutusjaksolla. Tulos oli lähes täysin vastakkainen tutkimushypoteesin kanssa, eikä vaikuttaisi selittyvän eroilla energiansaannissa tai fyysisessä aktiivisuudessa. Tämä tutkimus ei siis tue olettamusta, että heraproteiini osana laihdutusruokavaliota auttaisi laihdutuksessa. Painonhallintajaksolla heraproteiinin ja painonmuutosten välinen lähes merkitsevä käänteinen korrelaatio saattaa viitata heraproteiinin merkitykseen painonhallinnassa. Vapaasti elävien ihmisten kohdalla sekoittavia tekijöitä on kuitenkin vaikea vakioida, mikä vaikeuttaa johtopäätösten tekemistä.
 • Samushenkova, Anna (2012)
  Numerous scientific studies have revealed the connection between oxidative stress and a wide range of diseases, including cardiovascular, neurodegenerative, inflammatory diseases and cancer. The most probable theory of ageing is based on oxidative stress as well. There exist endogenous and exogenous antioxidants capable of fighting oxidative and nitrosative damage to molecules and tissues of the body. Such compounds may be beneficial in prevention and treatment of different conditions. For example, plant foods contain various amounts of antioxidants. The aim of this thesis is to evaluate the antioxidant-related activities of certain commonly used vegetables (broccoli, brussel sprouts, cauliflower, peas), berries (bilberry, raspberry), herbs (Egyptian basil, oregano, rosemary, thyme) and spices (paprika) and to discuss their role in human health. The sample extracts were tested with four different methods: the determination of total phenols using Folin-Ciocalteu reagent, the DPPH free radical scavenging activity assay, reducing power activity assay and iron (II) chelation. In all assays, with exception of iron (II) chelation, vegetables proved to be less active as a potential source of antioxidants than other samples, while herbs seemed to be the most active samples. Iron chelation potential of samples is approximately the same with exception of paprika (lower than other samples) and bilberry (higher than other samples). The results obtained from different assays are not consistent with each other, and good correlative relationship occurs only between total phenols and iron reduction. On the basis of the results, it can be assumed that herbs and berries may be the main target for the research of pharmaceutically important antioxidants, although in daily diet vegetables and fruits are likely to be the best sources of such compounds. However, the beneficial daily doses of plant foods remain to be considered and further research is needed to provide information on the activity of given samples in vivo.
 • Haapakoski, Mari (2002)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli seurata liharotuisten hiehojen fysiologista sopeutumista talviaikana erilaisissa tuotantotiloissa. Vertailukohteina olivat lämmin tila, kylmäpihatto ja ulkotarha. Tutkimus oli kaksivaiheinen, kokeet tehtiin talvikausina 1998-1999 ja 1999-2000 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen emolehmänavetassa Tohmajärvellä. Kolmeen eri koeryhmään kuuluvista hiehoista kerättiin verinäytteitä, joista tutkittiin eläinten metabolista tilaa, piileviä sairauksia sekä stressiä kuvaavia muuttujia. Verinäytteitä otettiin molemmissa kokeissa kymmenen kertaa. Tuloksia vertailemalla saatiin tietoa eläinten kyvystä sopeutua vallitseviin kasvatusolosuhteisiin. Kokeiden aikana naudoilla havaittiin merkitseviä muutoksia eri verianalyyttien pitoisuuksissa. Talvi sinänsä vaikutti moniin veriarvoihin, erityyppisten kasvatusolosuhteiden vaikutus sen sijaan oli vähäinen. Ulkokasvatusryhmä joutui kylmempien olosuhteiden vuoksi todennäköisesti käyttämään muita ryhmiä enemmän rasvavarastojaan, mikä havaittiin joidenkin verianalyyttien pitoisuuksissa. Kokeiden perusteella voidaan kuitenkin ulko- , sisä- ja kylmäpihattokasvatusta pitää yhtä hyvinä kasvatusmuotoina.
 • Lehtovirta, Mikko (Helsingin yliopisto, 2014)
  Disturbances in insulin sensitivity and insulin secretion precede the manifestation of type 2 diabetes. Both genes and environment contribute to the diabetes risk. Heritability indicates the proportion to which genotype determines the variability of a trait, such as for example blood glucose concentration. The current work was done for the Hjelt institute and for the Finnish institute of Molecular Medicine (FiMM) in the University of Helsinki. Heritability of insulin sensitivity, insulin secretion and traits associated with type 2 diabetes were estimated by means of twin and family studies. The twins belonged to the Finnish Twin Cohort Study of the University of Helsinki and the families participated in the Botnia study, a project on type 2 diabetes genetics. The collecting of the material was made between the years 1992 - 2004. Insulin sensitivity was measured by means of hyperinsulinaemic euglycaemic clamp technique. Insulin secretion was measured both via oral (OGTT) and intravenous (IVGTT) glucose tolerance tests. The heritability of body mass index (BMI) and type 2 diabetes were estimated in a follow-up study of twins. Furthermore, heritability estimates of several glucose metabolism and insulin sensitivity related traits were obtained by examining Botnia study families where at least two family members had type 2 diabetes. Altogether 66 monozygotic (MZ) and 85 dizygotic (DZ) twin pairs underwent OGTT. A subset of the pairs participated also in IVGTT- and clamp studies. The follow-up study was based on information that was received from 10400 twin pairs during a maximum of 28 years of follow-up. From the Botnia-study, 5810 adults from 942 families were chosen: 1707 of them had type 2 diabetes. The average family size was 6,17. On the basis of the metabolic studies, it was concluded that the genotype determines the insulin secretion's early phase, which begins immediately after the ingestion or infusion of glucose. The heritability of this trait varied between 55% and 76%. The majority of variation in insulin sensitivity, instead, seemed to be due to non-hereditary factors, as the heritability of insulin sensitivity was only 37%. In the follow-up study, 6.3% of male and 5.1% of female twins got type 2 diabetes. BMI calculated on the basis of the data recorded at the start of the follow-up, predicted future diabetes well. On average, the hazard ratio for type 2 diabetes was 1,22 per each BMI unit and the risk began to increase already from the BMI-value of 20kg/m2. The hazard ratios for type 2 diabetes in normal weight, overweight, obese and morbidly obese twins were 0.59, 2.96, 6.80 and 13.64, respectively. When BMI and type 2 diabetes were modelled together, the heritability of BMI in men was 75%, and 71% in women. Correspondingly, the heritability of type 2 diabetes was 73% in men and 64% in women, respectively. The genetic factors influencing BMI explained only 16% of the risk for type 2 diabetes among men and 21% of the risk among women. In the Botnia study, the highest heritability estimate for type 2 diabetes, 69%, was observed among individuals aged 35 to 60 years. The heritability of the early phase of insulin secretion varied between 41% (all subjects) and 50% (non-diabetic subjects). The heritability of insulin sensitivity was the same as among twins, from 37% to 40%. Among diabetes-related traits, the highest heritability estimates were obtained for lean body mass (53% to 65%), serum HDL cholesterol concentration (52% to 61%) and suppression of free fatty acids during OGTT (63% to 76%). The variation of all insulin sensitivity and insulin secretion -related traits were smaller within than between families. It is stated as a summary of this doctoral thesis that the risk for type 2 diabetes seems to be an inherited trait. A relatively small share in this risk, on the other hand, seems to be due to genes which influence BMI. Finally, the early phase of the pancreatic insulin secretion appears to be an aspect of metabolism that encompasses promising phenotypes for genomic studies.
 • Kilpinen, Kai (Helsingin yliopisto, 2007)
  Tutkielman aiheena on aseetonta palvelua koskevan lainsäädännön kehitys ja siihen vaikuttaneet voimat Suomessa 1960-luvulla. Tutkimuksen kohteena ovat omantunnon syistä kieltäytyneet aseistakieltäytyjät ja täyskieltäyneet Jehovan todistajat, sekä työlaitosviranomaiset ja lainsäädäntökoneisto. Tutkimuksessa käytetään oikeustieteilijä Martin Schneinin käsitteitä alamaisideologiasta ja laitosvallasta sekä näiden vastakohdasta perusoikeusideologiasta. Tutkimuksen tarkoituksena on osoittaa tutkimusaineiston avulla miten alamaisideologia oli vallitseva asenne suomalaisessa asevelvollisia koskevassa virankäytössä. Aineistona käytän Karvian erityistyölaitoksen sekä Aseettomien työlaitostoimikunnan arkistoja, joita ei ole aiemmin käytetty tutkimuksen lähteinä. Tutkimuskirjallisuuden lisäksi käytän aikalaiskirjoituksia sekä lehdistöä. Esittelen laajasti Jehovan todistajien vallanalaista asemaa, aseistakieltäytymiskeskustelua ja -demonstraatioita Sadankomitean johtamana, lainsäädäntötyötä, asevelvollisten tutkijatoimikunnan toimintaa sekä yllytys- tai Schüller-jutuksi kutsuttua oikeudenkäyntisarjaa. Osoitan tutkimuksessani sen, miten asevelvollisuusviranomaisten vallitsevana asenteena oli juuri perusoikeuksia vähättelevä alamaisideologia. Sama ideologia hallitsi myös oikeudenkäyttöä ja lainsäädäntöä. Osoitan myös, miten tämä ideologia käytännössä pyrki vain mahdollisimman pieniin myönnytyksiin ja muutoksiin, jotta koko järjestelmän perusteita ei olisi tarvinnut muuttaa. Vastapainona toimi yksilön- ja omantunnonvapautta korostanut perusoikeusideologia, jonka edustajia aseistakieltäytyjiä tukevat piirit olivat.
 • Salo, Pia (1993)
 • Renko, Juho-Matti (2012)
  Pro gradu –tutkielman kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selvittää, mitä tällä hetkellä tiedetään erilaisten hermokasvutekijöiden (GDNF, neurturiini, CDNF ja MANF) vaikutusmekanismeista ja kulkeutumisesta aivoissa. Hermokasvutekijät ovat elimistön omien solujen erittämiä proteiineja, joilla on keskeinen tehtävä hermosolujen kehityksessä ja toiminnan ylläpidossa. Ne myös suojaavat hermosoluja erilaisilta vaurioilta. Nämä ominaisuudet tekevät hermokasvutekijöistä lupaavia yhdisteitä hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin hoitoon. GDNF:stä ja neurturiinista on tehty runsaasti tutkimuksia, joissa niillä on todettu olevan dopaminergiä hermosoluja suojaavia ja niiden vaurioita korjaavia vaikutuksia. Niitä tutkittu myös Parkinsonin tautia sairastavilla potilailla ristiriitaisin tuloksin. GDNF:n ja neurturiinin RET-välitteinen signalointi tunnetaan nykyisin melko hyvin, mutta niiden muut vaikutusmekanismit tarvitsevat vielä lisää tutkimusta. CDNF ja MANF kuuluvat uuteen evoluutiossa hyvin säilyneeseen CDNF/MANF –proteiiniperheeseen. Niillä on osoitettu olevan dopaminergisia hermosoluja suojaavia ja niiden vaurioita korjaavia vaikutuksia sekä in vitro että in vivo Parkinsonin tautia kuvaavassa jyrsijämallissa. CDNF:n ja MANF:n hermosoluja suojaavat vaikutusmekanismit tunnetaan melko huonosti. Niiden rakenteesta löytyy kaksi erillistä domeenia, joilla on todennäköisesti erilaiset tehtävät. Proteiinien N-terminaalidomeenit muistuttavat lipideihin ja membraaneihin sitoutuvia saposiineja, joista osalla on havaittu oleva neurotrofisia ja apoptoosia estäviä vaikutuksia. MANF:n C-terminaalidomeenin on puolestaan havaittu muistuttavan Ku70-proteiinin SAP-domeenia, joka sitoutuu solulimassa Bax:iin estäen Bax:n proapoptoottista vaikutusta. CDNF ja MANF saattavat suojata hermosoluja sekä solun sisäisesti vaikuttavan proteiinin että solun ulkoisesti eritettävän hermokasvutekijän tavoin. CDNF:ää ja GDNF:ää kuljetetaan striatumista retrogradisesti substantia nigraan. MANF:ia kuljetetaan sen sijaan striatumista aivokuorelle. MANF:lla ja CDNF:llä on paremmat diffuusio-ominaisuudet aivokudoksessa kuin GDNF:llä. Kokeellisessa osassa tutkittiin CDNF:n, MANF:n ja GDNF:n vaikutuksia naiivien rottien dopamiinineurotransmissioon aivojen striatumin alueella mikrodialyysimenetelmää hyväksi käyttäen. Hermokasvutekijät (10 μg) ja negatiivisena kontrollina käytetty PBS injisoitiin rottien vasempaan striatumiin stereotaktisessa leikkauksessa, jonka jälkeen rottien annettiin toipua viikon ajan ennen ensimmäistä mikrodialyysikoetta. Toinen mikrodialyysikoe suoritettiin kolmen viikon kuluttua leikkauksesta. Näytteet kerättiin vapaasti liikuvien rottien vasemmasta striatumista. Kokeiden aikana neurotransmissiota stimuloitiin koettimen kautta striatumiin annostellulla hypertonisella kaliumliuoksella ja amfetamiiniliuoksella. Dialysaattinäytteistä mitattiin dopamiinin, DOPAC:n, HVA:n ja 5-HIAA:n pitoisuudet. Kolme rottaa kustakin käsittelyryhmästä otettiin in vivo TH-aktiivisuusmääritykseen, jossa rotille annettiin NSD1015-käsittely. Tämän jälkeen rotat dekapitoitiin ja niiden striatumeista valmistetuista kudosnäytteistä määritettiin L-DOPA:n dopamiinin ja metaboliittien määrät käsitellyllä ja käsittelemättömällä aivopuoliskolla. Striatumiin kerytyvän L-DOPA:n määrä kertoo TH-entsyymin aktiivisuudesta ja hermokasvutekijöiden mahdollisista vaikutuksista tähän aktiivisuuteen. Dopamiinin ja metaboliittien perustason pitoisuuksissa ei havaittu merkitseviä eroja käsittelyryhmien välillä. MANF- ja CDNF-käsittely lisäsi dopamiinin vapautumista hermopäätteistä GDNF- ja PBS-käsittelyyn verrattuna viikko leikkauksen jälkeen suoritetuissa kokeissa. Kolme viikkoa leikkauksen jälkeen MANF:n dopamiinineurotransmissiota lisäävä vaikutus GDNF:ään verrattuna oli yhä nähtävissä. Viikko leikkausen jälkeen myös dopamiinin metaboloituminen DOPAC:ksi oli lisääntynyt MANF-ryhmässä GDNF- ja PBSryhmään verrattuna. DOPAC/HVA –suhde oli merkitsevästi pienempi GDNF-ryhmässä kuin muissa ryhmissä viikko leikkauksen jälkeen. Tulosten perusteella MANF on eniten dopaminergista neurotransmissiota voimistava hermokasvutekijä. Sen vaikutukset myös kestävät muita hermokasvutekijöitä kauemmin. CDNF näyttää myös lisäävän dopamiinin vapautumista hermopäätteistä. Dopamiinitransmission voimistuminen saattaa johtua dopamiinin kiihtyneestä biosynteesistä ja lisääntyneestä varastoitumisesta tai hermopäätteiden toiminnan voimistumisesta. TH-aktiivisuusmäärityksen tuloksissa oli havaittavissa trendi, jonka mukaan hermokasvutekijällä käsittellyissä ryhmissä muodostui vähemmän L-DOPA:a kuin PBS:llä käsittellyissä ryhmissä. Hermokasvutekijät näyttävät siis laskevan TH-entsyymin aktiivisuutta.
 • Hirvonen, Jonni (2013)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu aivosähkö-ja aivomagneettikäyrien amplitudien vaihteluiden vastaavuussuhteita koehenkilön suoriutumiseen audiovisuaalisten ärsykkeiden tarkkaavaisuustehtävissä. Aikaisemmista tutkimuksista tiedetään, että koehenkilön osumatarkkuus ei pysy vakiona koko tehtävän ajan, vaan on monesti jaksottunut valppauden ja herpaantumisen jaksoihin. Lisäksi osumatarkkuus koko kokeen ajalta on alhaisempi kuin lyhyen kalibraatiojakson ajalta mitattuna. Tämän intuitiiviseltä tuntuvan keskittymiskyvyn järkkymisen taustalla on esitetty olevan henkilön introspektiiviset ja mielenvaelteluun liittyvät kognitiiviset toiminnot. Ennen tätä tutkimusta on jäänyt kuitenkin osoittamatta osumatarkkuuden ailahtelun yhteys aivokuoren hermostollisen aktiivisuuden pitkällä ajalla autokorreloiviin muutoksiin lähdemallintamisella. Tämän pro gradun tutkimustulokset osoittavat, että näiden kahden lajin välillä on olemassa merkittävä korrelaatioyhteys. Lisäksi lepovaiheen aivotoiminnasta modaliteettispesifeillä tarkkaavaisuus-ja oletustilan verkoston alueilla voidaan ennustaa psykofyysisen suoriutumisen vaihteluja jatkuvan audiovisuaalisen ärsykekynnyksen tarkkaavaisuustehtävän aikana. Keskittymiskyvyn vaihtelun muutoksia hermostollisella tasolla ja näitä mahdollisesti ilmentäviä käyttäytymisen ailahteluja psykofyysisinä parametreinä, kuten osumatarkkuutena ja reaktionopeutena, voidaan luonnehtia skaalauslakianalyysilla. Ilmiön skaalaton käyttäytyminen heijastelee monimutkaisen järjestelmän taipumusta luoda sisäisiä vastaavuussuhteita eli autokorrelaatioita, jotka heikkenevät hitaammin ja ulottuvat kauemmaksi ajassa ja/tai paikassa kuin mitä alla piilevistä mekanismeista voidaan suoraan ennustaa. On havaittu, että osumatarkkuuden jaksottuminen ja spontaani aivotoiminta noudattavat potenssilain skaalauskäyttäytymistä ajan suhteen. Psykofyysisen ja hermostollisen skaalauslain mukaisen käyttäytymisen kvantifioimiseksi tässä opinnäytetyössä on käytetty vaihtelun ikkunallista autokorrelaatioanalyysiä, DFA:ta. DFA paljastaa ilmiön sisällä olevien peräkkäisten tapahtumien autokorrelaatioiden kestävyyden tarkasteluvälin kasvaessa. Skaalausluvut eli DFA-eksponentit on johdettu tässä kokeessa jatkuvan audiovisuaalisen ärsykekynnyksen tarkkaavaisuustehtävän ja levon aikana rekisteröidyistä aivosähkö-ja aivomagneettikäyräsignaalien verhokäyrästä sekä psykofyysisen osuma/huti -binäärisekvenssistä rakennetusta keinotekoisesta satunnaiskulun kaltaisesta käyrästä. Jatkuvat ärsykekynnystehtävät soveltuvat hyvin tarkkaavaisuuden top-down mekanismien tutkimiseen, koska heikoista, vain juuri ja juuri havaintokyvyn säteellä olevista ärsykkeistä seuraa verraten heikko bottom-up hermostovaste. Näin keskittymiskykyyn vaikuttavat top-down säätelymekanismit kuten motivaatio, päämäärät tai mielenvaeltelu eli spontaanilta vaikuttava aivotoiminta edustuu selkeämmin aivosähkö-ja -magneettikäyrissä. Aivokuoren kokonaisvaltaisen skaalautumisen lisäksi ollaan kiinnostuneita psykofyysisten ja hermostollisten vastaavuussuhteiden jakaumamallista tietyille aivoalueille. Mitattujen hermostollisten signaalien paikantaminen tarkalleen tietyille aivokuoren alueille aiheuttaa käänteisen ongelman, joka on ratkaistu tässä MNE -lähdemallintamisella. Lähdemallintamisen algoritmit tuottavat todennäköisimmän mallin aivokuoren alueista, joiden aktiivisuudella voidaan selittää mitatut MEEG signaalit. Mallintaminen on työn kriittinen vaihe, koska sillä yhdistetään neuroanatominen tieto fysiologisen ja psykofyysisen tiedon kanssa. Yksilötason data on käsitelty lopuksi ryhmätasolla tilastollisin menetelmin korrelaatiotulosten merkittävyyksien arvioimiseksi.
 • Markkanen, Anni (Helsingin yliopisto, 2014)
  Suomen valkuaisomavaraisuus väkirehujen raaka-aineena käytettävissä valkuaisrehuissa on tällä hetkellä vain noin 10 %. Palkokasvit ovat tärkeitä viljelykasveja niiden hyvien ominaisuuksien ansiosta. Palkokasveja ja -viljoja hyödyntämällä voitaisiin korvata ulkomailta tuotua rehuvalkuaista ja lisätä sitä kautta Suomen valkuaisomavaraisuutta. Yhä useammat tilat ovat kiinnostuneet viljelemään joko pelkästään palkokasveja tai palkokasvien ja viljan seosta säilörehuksi. Kotimaista tutkimusta kokoviljana korjatun palkokasvien maidontuotantovaikutuksista on vähän ja samalla ei riittävän tarkkaan tiedetä, missä suhteessa palkokasvi-kokoviljasäilörehu pystyy korvaamaan väkirehun valkuaista. Tämän maisterintutkielman tarkoituksena oli verrata herne-kaura- ja härkäpapu-kaurakokoviljasäilörehuja lypsylehmien ruokinnassa syyssatona korjattuun nurmisäilörehuun. Kokoviljasäilörehuja täydennettiin kahdella väkirehun valkuaistasolla, jotta saataisiin selville, pystyvätkö palkokasvit korvaamaan väkirehun valkuaista. Tutkimuksessa verrattiin palkokasvi-kokoviljasäilörehuja nurmisäilörehuun syönnin ja maitotuotostulosten osalta. Hypoteesina oli, että herne- ja härkäpapusäilörehulla pystyttäisiin korvaamaan osittain väkirehun rypsiä. Kokeessa oletettiin, että lehmät saisivat palkoviljoista riittävästi OIV:tä ja valkuaislisällä olisi siten huono tuotosvaste palkokasvien kanssa. Kokeessa oli mukana yhteensä 24 Ayrshire- ja Holstein-lehmää. Kokeessa oli mukana syyssadon nurmisäilörehu (timotei – nurminata), herne-kaura- sekä härkäpapu-kaurakokoviljasäilörehut. Väkirehuina oli 12 kg teollisen rakeisen rypsitiivisteen ja valssimyllyllä jauhetun ohran seosta. Väkirehujen raakavalkuaispitoisuuksien tavoitearvot olivat 150 ja 180 g/kg ka. D-arvoltaan aikaisimmin korjattu herne-kaurasäilörehu oli sulavinta (638 g/kg ka), nurmen ja härkäpapu-kaurasäilörehun ollessa lähempänä toisiaan D-arvoltaan (625 ja 620 g/kg ka vastaavasti). Koelehmät söivät härkäpapu-kaurasäilörehua eniten (keskimäärin 14,4 kg ka/pv), joka oli 1,5 kg ka/pv enemmän kuin herne-kaurasäilörehua ja 2,1 kg ka/pv enemmän kuin nurmisäilörehua. Kokonaiskuiva-aineensyönti oli härkäpapu-kaurasäilörehulla 1,3 kg ka/pv runsaampaa kuin hernekaura-säilörehulla ja 2,0 kg ka/pv runsaampaa verrattuna nurmisäilörehun kokonaiskuiva-aineensyöntiin. Härkäpapu-kaurasäilörehulla ruokitut lehmät tuottivat maitoa keskimäärin 31,8 kg/pv, herne-kaurasäilörehulla ja nurmisäilörehulla keskimäärin 29,7 kg/pv. Energiakorjattuna maitomääränä (EKM) vastaavat luvut olivat härkäpavulla 33,2 kg/pv, herneellä 33,1 kg/pv ja nurmella 30,8 kg/pv. Hernekaurasäilörehuruokinnalla maidon rasvapitoisuus nousi merkitsevästi. Härkäpapu-kaurasäilörehulla ja nurmisäilörehulla maidon rasvapitoisuus oli keskimäärin 44 g/kg ja herne-kaurasäilörehulla maidon rasvapitoisuus oli keskimäärin 50 g/kg. Maidon valkuaispitoisuuksiin tutkimuksessa ei löytynyt huomattavia vaikutuksia eri ruokinnoilla. Nurmirehulla ja herne-kaurasäilörehulla ruokittujen lehmien maidon valkuaispitoisuus oli keskimäärin 35 g/kg ja härkäpapu-kaurasäilörehulla keskimäärin 36 g/kg. OIV:n kulutus tuotettua EKM-kiloa kohden nousi, kun väkirehun valkuaistaso nousi. Typen hyväksikäyttö maidontuotantoon heikkeni väkirehun valkuaispitoisuuden lisääntyessä. Energian hyväksikäyttö oli hernesäilörehulla tehokkaampaa verrattuna nurmeen ja härkäpapusäilörehuun. Herne-kaurasäilörehuruokinnalla oli paras rehun hyväksikäyttö maitotuotoksen suhteen. Palko-kokoviljasäilörehut voivat korvata nurmisäilörehua lypsylehmien ruokinnassa. Ruokinnan valkuaistason nosto herne- ja härkäpapusäilörehuruokinnoilla näytti kannattavan tämän kokeen perusteella. Tässä kokeessa lisävalkuaisen käyttö palko-kokoviljasäilörehuilla lisäsi maidontuotantoa, toisin kuin matalan D-arvon säilörehulla.
 • Söderholm, Christa (2000)
  Arbetets syfte har varit att undersöka ifall det finns socialpsykologiska faktorer som hindrar narkomanen från att bryta sig loss ur missbruket. För detta ändamål har jag sökt efter positiva sidor i narkomanlivet som håller narkomanen fast vid missbruket. En annan målsättning har varit att studera ifall det finns ett mönster i missbrukarkarriären. Arbetet består av en litteraturgenomgång samt av en empirisk del som omfattar tolv temaintervjuer med heroinmissbrukare, varav fyra intervjuer är gjorda på fältet och åtta vid Järvenpää Socialsjukhus. Det empiriska materialet har studerats och analyserats ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv med stämplingsteorin som teoretisk referensram. Intervjumaterialet visar att narkomanen i ett tidigt skede av missbruket upplever narkotikalivet som positivt, men att livet som narkoman försämras ju längre karriären fortskrider. Ett typiskt mönster för missbruket är att narkomanen inte vill sluta då han ännu skulle kunna sluta och inte kan sluta då han i slutskedet vill lämna missbruket. Det faktum att narkomanens hela sociala värld byggts upp kring narkotikamissbruket och den tomhet som uppstår då missbruket lämnas utgör hinder för att narkomanen skall lyckas hålla sig drogfri även om han kommit ifrån sitt fysiska beroende av narkotika. Undersökningen visar i likhet med tidigare undersökningar att socialpsykologiska faktorer har stor betydelse för att uppbrytningsförsöken skall lyckas.
 • Korsulainen, Vilja (2012)
  Heronin kolmio on kolmio, jonka sivujen pituudet, pinta-ala ja korkeus ovat rationaalilukuja. Heronin kolmioita on ääretön määrä. Niitä on selvitetty monella eri tavalla. Heronin kolmio saadaan yhdistämällä kaksi Pythagoraan kolmiota tai supistamalla kolmiosta, joka on muodostunut kahdesta Pythagoraan kolmiosta. Tämä on yksi niistä monista ominaisuuksista, jotka Heronin kolmioista tiedetään. Käsitteen ympäriltä löytyy paljon mielenkiintoisia erikoistapauksia: Heronin kolmio voidaan esittää hilamuodossa. Heronin kolmioista osa on Heronin superkolmioita. Heronin kolmiolla voi olla kaksi rationaalista keskijanaa. Heronin kolmio voi olla niin sanotusti hajotettavissa. Puhutaan myös alkeellisista Heronin kolmioista. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kirjallisuusselvitystä. Tutkimukseni pohjautuu siis kirjallisiin lähteisiin. Lähteenä olen käyttänyt kolmea kirjaa ja useita artikkeleita. Aiheesta löytyy niin tuoreita kuin vanhempiakin tutkimustuloksia; Euler, Brahmagupta ja Charmichael ovat tutkineet Heronin kolmioita jo varhain historiassa, kun taas esimerkiksi William H. Richardson ja Paul Yiu ovat kirjoittaneet aiheesta artikkeleissaan 2000-luvulla. Tutkielmassani selvitän Heronin kolmioihin liittyvää teoriaa. Pyrin selventämään asioita lukijalle myös esimerkkien, kuvien ja taulukoiden avulla. Käsite itsessään on yksinkertainen, mutta sen ympäriltä löytyy paljon tutkittavaa.