Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 722-741 of 24494
 • Asikainen, Anna-Leena (2000)
  Tutkimuksessa keskitytään äänestäjien ja talousmuuttujien välisen suhteen empiriiseen todentamiseen suosio- ja äänestysfunktion estimoinnin avulla. Ensin tutkitaan vaikuttiko 1990-luvun lama äänestäjien käyttämiseen. Toiseksi tarkastellaan esiintyykö äänestyskäyttäytymisessä talousmuuttujien suhteen eroja eri vaalipiirien välillä. Äänestyskäyttäytymisen teoriaa taloustieteessä käsitellään Anthony Downsin teoksessaan 'An Economic Theory of Democracy' (1957) esittämällä tavalla. Tutkimuksessa tarkastellaan ensiksi poliittisten suhdannevaihteluiden teorioita (Nordhaus, 1975; Hibbs, 1977; Rogoff-Sibert, 1987; Alesina, 1987) ja niiden kautta äänestys- ja suosiofunktiot liitetään laajempaan makrotaloudelliseen kehikkoon. äänestys- ja suosiofunktion taustaa esiteltäessä huomiota kiinnitetään äänestäjien preferenssien muodostamiseen. Odotusten muodostamisen rationaalisuus ja taloudellisen kehityksen havainnoinin perusta ovat keskeisiä kysymyksiä alalla. Viime aikoina on herännyt tutkimus poliittisten aikasarjojen tilastollisista ominaisuuksista, erityisesti kysymykset yhteisintegroituneista sarjoista ovat olleet pinnalla. Tätä uutta tutkimussuuntaa on esitelty myös kappaleessa 3. Kappaleessa 4 aiemmat tutkimukset äänestys- ja suosiofunktioista on jaoteltu testihypoteesien mukaan, kotimaan aineistolla tehdyt tutkimukset esitellään kuitenkin yhtenä kokonaisuutena. Kappaleesta 5 alkaa tutkimuksen empiirinen osa. Suomen ja Ruotsin tulosten vertailukelpoisuutta perustellaan poliittis-taloudellisen järjestelmän samankaltaisuudella sekä korreloivalla talouskehityksellä. Suosiofunktion osalta kuukausittainen aineisto kattaa vuodet 1987-1999. Inflaation ja työttömyyden vaikutuksia kummankin maan neljän suurimman puolueen kannatukseen on tutkittu sekä Grangerin kausaalisuustestin että regressioanalyysin avulla. Äänestysfunktion testauksessa käytetty aineisto on ajalta 1944-1999. Sen osalta tarkastellaan neljän suurimman puolueen ääniosuuksia eduskuntavaaleissa. Regressioanalyysissä riippumattomina muuttujina ovat inflaatio, työttömyys sekä sektoreittainen kasvu. Lisäksi on koodattu puoluekohtaisia muuttujia. Sekä suosio- että äänestysfunktion tulosten osalta voidaan todeta, että hallituksessaolo sinällään syö puolueen kannatusta. Keskusta puolueen kannatus kärsii työttömyyden kasvusta, Sosialidemokraattisen puolueen osalta kehitys on päinvastainen. Kokoomuksen kannatus nousee inflaation myötä. Vasemmistoliiton kannatus ei selity laajasti talousmuuttujilla. Ruotsissa oikeistopuolueet hyötyvät inflaation kiihtymisestä ja vasemmistopuolueet kärsivät siitä. Työttömyys vaikuttaa merkitsevästi ja positiivisesti vain Moderate-puolueen kannatukseen. Suomessa puolueiden kannatus on paremmin selitettävissä talousmuuttujilla tänä ajankohtana kuin Ruotsissa, sillä lamalla oli syvemmät ja pitkäaikaisemmat vaikutukset Suomen talouteen. Vaalipiirittäisen äänestysfunktion estimoinnissa disaggregoidut talousindikaattorit voisivat olla parempia äänestyskäyttäytymistä selittäviä muuttujia kuin koko kansantalouden tasolla tallennetut muuttujat.
 • Pentikäinen, Marja (2005)
  This study concerns the journeys of refugees through their narratives about their personal experiences. The two groups of my study, the Vietnamese and the Somali, arrived in Finland on three different statuses: as quota refugees, as asylum seekers and via family reunification. The status of these refugees is scrutinied from an individual, juridical and cultural angle. My fieldwork, with personal interviews, was done at the end of the 1990´s, the time when the amount of refugees was greatly increased and, actual policy concerning refugees, was created in Finland. To study meaningful experiences requires a shared desire between the researcher and her field to be able to describe and analyze something that may be intensely personal and often hurtful. The individuals are studied both as representatives of themselves, as well as their status and the group. Both groups, the Vietnamese and Somalis, have a different culture, religion, language, ethnicity - their refugee experiences are different as well. The Vietnamese come as quota refugees, the Somalis as asylum seekers - their juridical position is different accordingly. After these groups have stayed in Finland their family reunification program becomes possible. The basic research material collected by myself through interviews contains life stories with a plot, the dynamic curve containing the beginning, middle and end phases. In adapting these narratives to Arnold van Gennep´s crisis of passage; a three-phase model of separation, marginality/liminality and incorporation, a fourth dimension: a settling down phase is created. By this theoretical framework I describe the refugee process with four phases they go through: 1) Separation means the moment of escaping the homeland and the beginning of the journey. 2) In the liminality phase the Vietnamese are in the refugee camps and the Somalis in the reception centres - neither group belonging to any society. 3) In the phase of incorporation the refugees become legalized, as members of Tampere city community in this case. 4) In the fourth phase new life in Finland begins after the refugees have received their new status and space. Ttransition from one state to another is not automatic. My study reveals that the meanings of the refugees´ own culture still continues in the new country. Having been used to an extended family system in their home country, in Finland they only have their nuclear family and a weak social network. They, however, try to live within a collective culture of home country, without being able to adapt to the new requirement of individualism. Although many of them have received Finnish citizenship they still feel being refugees. What feels positive to them, is, that they can combine their old familiar traditions with their newly achieved experiences in Finland. To be a refugee seems to be an endless journey as one looks for a place, a space, a self.
 • Holopainen, Elina (2005)
  Anestesian aiheuttama verenpaineen lasku heikentää verenkiertoa munuaisissa ja aiheuttaa niissä hapenpuutetta, mikä altistaa munuaisvaurioille. Leikattavat hevoset saavat myös kipulääkkeitä, jotka altistavat munuaisvaurion syntymiselle. Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla anestesian mahdollisesti aiheuttamaa munuais- ja maksatoksisuutta kliinisesti terveiden, kastroitavien hevosten ja ähkyn vuoksi leikattavien, mahdollisesti endotokseemisten hevosten välillä. Työssä verrattiin anestesian aiheuttamia muutoksia virtsasta ja seerumista määritettävissä parametreissä näiden kahden ryhmän välillä. Tarkoituksena oli selvittää onko anestesia mahdollisesti suurempi riski sairaille ja mahdollisesti endotokseemisille hevosille laukaisemaan akuutin munuaisvaurion syntymisen sekä selvittää mitkä entsyymiaktiivisuudet olisivat mahdollisesti käyttökelpoisia jatkotutkimuksissa mittaamaan hevosilla anestesian munuaisvaikutuksia. Aineistona käytettiin Yliopistolliseen hevossairaalaan leikattavaksi tulleita hevospotilaita. Jokaiselta hevoselta otettiin virtsa- ja verinäytteet ennen anestesiaa sekä tunnin välein anestesian aikana. Virtsanäytteistä määritettiin kreatiniini, proteiini, AFOS ja GGT. Seerumista määritettiin edellä mainittujen lisäksi urea, albumiini, SDH ja ASAT. Tutkimuksessa saatiin tilastollisesti merkitsevä ero näiden kahden ryhmän välille vain seerumin kreatiniinipitoisuudessa, joka ähkyn vuoksi leikatuilla hevosilla oli korkeampi. Ähkyä sairastavat hevoset ovat usein dehydroituneita, mikä johtaa munuaisten verenkierron heikentymiseen ja tätä kautta kreatiniinin heikentyneeseen poistumiseen elimistöstä. Vertailtaessa eri parametreja ryhmien sisällä toisiinsa havaittiin tilastollisesti merkitsevä entsyymiaktiivisuuden nousu kastroitavien hevosten virtsan GGT/kreatiniini –suhteessa anestesian aikana. Tutkimuksemme ei pystynyt osoittamaan anestesian olevan suurempi riski ähkyn vuoksi leikattaville, mahdollisesti endotoksemiasta kärsiville hevosille munuais- tai maksavaurioiden syntymisen suhteen. Otoskoon pienuuden huomioon ottaen ei varmoja johtopäätöksiä ilman jatkotutkimuksia kuitenkaan voida tehdä.
 • Kastevaara, Tuulia (2005)
  Dehydraation ja endotoksemian tiedetään huonontavan kudosperfuusiota ja anestesian aikana munuaisten verenkierto heikentyy entisestään. Huonontunut munuaisperfuusio yhdessä anesteettien mahdollisesti toksisten metaboliittien kanssa voi johtaa munuaisvaurioihin, hevosella tavallisimmin akuuttiin tubulusnekroosiin. Munuaisvaurioiden toteamiseksi on useita erilaisia menetelmiä. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää menetelmiä, joilla hevosten munuaisvaurioita olisi mahdollista todeta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jo ennen kuin peruuttamattomia vaurioita on tullut. Lisäksi haluttiin selvittää miten eri parametrit korreloivat keskenään. Koeaineistoksi kerättiin virtsa- ja verinäytteitä 12 hevoselta, jotka nukutettiin ähkyleikkausta tai ruunausta varten Yliopistollisessa eläinsairaalassa. Näytteitä otettiin sekä ennen leikkausta että leikkauksen jälkeen. Virtsanäytteistä määritettiin kreatiniini, proteiini, alkalinen fosfataasi (AFOS) ja gammaglutamyylitransferaasi (GGT). Seerumista määritettiin edellisten lisäksi urea, albumiini, sorbitolidehydrogenaasi (SDH) sekä aspartaattiaminotransferaasi (ASAT). Tutkituista virtsan entsyymeistä GGT ja AFOS vapautuvat molemmat proksimaalisen tubuluksen epiteelisoluista. Näiden entsyymien välille ei saatu minkäänlaista korrelaatiota kummassakaan näytteessä. Tutkimuksessamme oli virtsan GGT-aktiivisuus suhteessa virtsan kreatiniinipitoisuuteen kohonnut leikkauksen aikana 11:llä hevosella 12:sta. AFOS-aktiivisuus sen sijaan oli puolella hevosista kohonnut, puolella laskenut. Ilmeisesti AFOS ei vapaudu munuaisvaurioiden yhteydessä virtsaan yhtä herkästi kuin GGT. Tämä tukee sitä kirjallisuuden käsitystä, että GGT on hyvin herkkä munuaisvaurion mittari hevosella.
 • Supponen, Eljas (2012)
  OBJECTIVE: The number of elderly patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage (aSAH) is increasing but their prognosis remains unsatisfactory. Our aim is to determine which patients are most likely to benefit from active treatment. METHODS: Between 1980 and 2008, 289 patients aged ≥70 years were treated for aSAH at the Department of Neurosurgery, Helsinki University Central Hospital (HUCH). We assessed the functional outcome at three months and the mortality at one year after aSAH. RESULTS: Only 30% of actively treated patients had favorable outcome with a one year fatality rate of 36%. Predictive factors of favorable outcome included good initial clinical grade and the absence of intraventricular and intracerebral hemorrhage. Medical complications were associated with unfavorable outcome. CONCLUSION: Elderly aSAH patients have often poor prognosis. Severity of the SAH is the most important determinant of outcome. Active treatment decreases mortality and should be offered to patients with good initial clinical condition.
 • Lehto, Hanna (Helsingin yliopisto, 2015)
  Objective: Aneurysms of the vertebral artery (VA) and its branch posterior inferior cerebellar artery (PICA) are rare, comprising only about 1 to 3% of all intracranial aneurysms. The series published thus far on these lesions are small. We aim to describe the special anatomical and morphological features of these aneurysms compared to aneurysms in other locations, and to describe the variety of symptoms they cause. We describe their treatment and analyze the outcome. Additionally, we describe their anatomy imaged with computed tomography angiography. Patients and methods: We reviewed retrospectively 9 709 consecutive patients with intracranial aneurysms treated in the Department of Neurosurgery at Helsinki University Central Hospital, Finland, between 1934 and 2011. The study population included 268 patients with 284 VA or PICA aneurysms or both. Follow-up data came from the Population Registry Centre (dates of death), Statistics Finland (causes of death), from written questionnaires to patients still alive, medical records of the Department of Neurosurgery, and for those deceased, medical records from all public health services. Results: Among all the aneurysm patients, 5.1% had an aneurysm in the VA or PICA. Most aneurysms, 51%, were located at the VA PICA junction. The proportion of fusiform aneurysms was 28%. Compared to patients with ruptured aneurysms at other locations, patients with a ruptured VA or PICA aneurysm were older and had a higher Fisher grade. Ruptured distal PICA aneurysms also re-bled more regularly. Compared to other ruptured aneurysms, ruptured VA and PICA aneurysms were smaller and more often fusiform. At least one VA or PICA aneurysm was treated in 209 (78%) patients. The most common technique for aneurysm occlusion was clipping, used in 107 aneurysms. Total occlusion of the aneurysm was achieved among saccular aneurysms in 90%, and among fusiform aneurysms in 61%. Within one year of aneurysm diagnosis, 26% of the patients were dead. Among those who survived a minimum one year and in whom the VA or PICA aneurysm received active treatment; those returning to an independent or their previous stage of life amounted to 92%. Conclusion: In treatment of VA and PICA aneurysms, their special anatomical and morphological features are challenge. Despite this, and often severe hemorrhage, most patients surviving the initial stage make a good recovery.
 • Laurila, Jouni (Helsingin yliopisto, 2002)
 • Leppä, Elli (Helsingin yliopisto, 2011)
  Neurons can be divided into various classes according to their location, morphology, neurochemical identity and electrical properties. They form complex interconnected networks with precise roles for each cell type. GABAergic neurons expressing the calcium-binding protein parvalbumin (Pv) are mainly interneurons, which serve a coordinating function. Pv-cells modulate the activity of principal cells with high temporal precision. Abnormalities of Pv-interneuron activity in cortical areas have been linked to neuropsychiatric illnesses such as schizophrenia. Cerebellar Purkinje cells are known to be central to motor learning. They are the sole output from the layered cerebellar cortex to deep cerebellar nuclei. There are still many open questions about the precise role of Pv-neurons and Purkinje cells, many of which could be answered if one could achieve rapid, reversible cell-type specific modulation of the activity of these neurons and observe the subsequent changes at the whole-animal level. The aim of these studies was to develop a novel method for the modulation of Pv-neurons and Purkinje cells in vivo and to use this method to investigate the significance of inhibition in these neuronal types with a variety of behavioral experiments in addition to tissue autoradiography, electrophysiology and immunohistochemistry. The GABA(A) receptor γ2 subunit was ablated from Pv-neurons and Purkinje cells in four separate mouse lines. Pv-Δγ2 mice had wide-ranging behavioral alterations and increased GABA-insensitive binding indicative of an altered GABA(A) receptor composition, particularly in midbrain areas. PC-Δγ2 mice experienced little or no motor impairment despite the lack of inhibition in Purkinje cells. In Pv-Δγ2-partial rescue mice, a reversal of motor and cognitive deficits was observed in addition to restoration of the wild-type γ2F77 subunit to the reticular nucleus of thalamus and the cerebellar molecular layer. In PC-Δγ2-swap mice, zolpidem sensitivity was restored to Purkinje cells and the administration of systemic zolpidem evoked a transient motor impairment. On the basis of these results, it is concluded that this new method of cell-type specific modulation is a feasible way to modulate the activity of selected neuronal types. The importance of Purkinje cells to motor control supports previous studies, and the crucial involvement of Pv-neurons in a range of behavioral modalities is confirmed.
 • Isokoski, Karoliina (Helsingin yliopisto, 2008)
  Rare-gas chemistry is of growing interest, and the recent advances include the "insertion" of a Xe atom into OH and water in the rare-gas hydrides HXeO and HXeOH. The insertion of Xe atoms into the H-C bonds of hydrocarbons was also demonstrated for HXeCC, HXeCCH and HXeCCXeH, the last of which was the first rare-gas hydride containing two rare-gas atoms. We describe the preparation and characterization of a new rare-gas compound, HXeOXeH. HXeOXeH was prepared in solid xenon by photolysis of a suitable precursor, for example water, and subsequent mobilization of the photoproducts. The experimental identification was carried out by FTIR spectroscopy, isotopic substitution and by use of various precursors. The photolytical and thermal stability of the new rare-gas hydride was also studied. The experimental work was supported by extensive quantum chemical calculations provided by our co-workers. HXeOXeH forms in a cryogenic xenon matrix from neutral O and H atoms in a two-step diffusion-controlled process involving HXeO as an intermediate [reactions (1) and (2)]. This formation mechanism is unique in that a rare-gas hydride is formed from another rare-gas hydride. H + Xe + O → HXeO (1) HXeO + Xe + H → HXeOXeH (2) Similarly to other rare-gas hydrides, HXeOXeH has a strongly IR-active H-Xe stretching vibration, allowing its spectral detection at 1379.3 cm-1. HXeOXeH is a very high-energy metastable species, yet thermally more stable than many other rare-gas hydrides. The calculated bending barrier of 0.57 eV, is not enough to explain the observed stability, and HXeOXeH might be affected by additional stabilization from the solid xenon environment. Chemical bonding between xenon and environmentally abundant species like water is of particular importance due to the “missing-xenon” problem. The relatively high thermal stability of HXeOXeH compared to other oxygen containing rare-gas compounds is relevant in this respect. Our work also raises the possibility of polymeric (–Xe–O)n networks, similarly to the computationally studied (XeCC)n polymers.
 • Astuti, Davide Nicola (Helsingin yliopisto, 2014)
  The provision of wireless access to voice and data services experienced an impressive growth of importance during the last 20 years. Most of the Internet applications employ the TCP/IP protocol suite to deliver their services. TCP has been developed to operate in a terrestrial network environment. However, with the rapid rise in wireless communication in recent years, it has become important to adapt TCP to heterogeneous environments that include both wireline networks and Wireless Wide-Area Networks (W-WANs), such as satellite and terrestrial wireless networks, in order to optimize performance. The specific link characteristics of wireless and satellite links, in particular high latencies and frequent frame losses due to bit-corruption, affect performance of transport protocols. TCP suffers because of low bandwidth, long connection set-up times, high latency and error rate, inefficient use of air link capacity. Most of next generation satellite systems utilizes Bandwidth-on-Demand (BoD) mechanisms to efficiently share radio resources among a large number of users. BoD mechanisms often causes additional link delay, which has a detrimental effect on TCP performance. In this thesis, we propose a new TCP/IP-friendly link level protocol, namely Satellite Link Aware Communication Protocol (SLACP) which incorporates a novel error-recovery mechanism aimed at drastically reduce the residual Packet Error Rate (PER) as seen by higher layers without producing significant extra delay. The protocol has been validated with experimental evaluations conducted in a Digital Video Broadcasting-Return Channel System (DVB-RCS) satellite environment, where the BoD technique Demand Assignment Multiple Access (DAMA) is employed to regulate the access to the satellite channel. Cross-layer interactions between link layer and transport layer as well as the impact of BoD mechanisms on TCP dynamics are investigated. Furthermore, experiments using a selected set of state-of-the-art TCP enhancements in conjunction with our TCP/IP-friendly link-level protocol have been carried out. The proposed mechanisms and improvements of the link and transport layer would be relevant for many wireless WAN systems.
 • Hopkins, Tapani (2012)
  Quantitative food webs have been used since the 1990s to describe the ecology of ecosystems. Such webs describe not only ‘who eats whom’ but also how many individuals get eaten, giving a detailed picture of the connections in an ecosystem. This detail allows far-reaching ecological conclusions to be drawn, for all manner of questions ranging from the influence of abiotic and biotic factors on population dynamics to the effect of latitude on ecosystem structure. Currently the webs’ greatest limitations are their incompleteness and lack of geographic coverage: most published webs focus on a tiny fragment of the total food web, and there are few webs from higher latitudes. In this thesis I address these limitations, by extending a parasitoid-lepidopteran web which is being collected in the High Arctic. I add data on bird and spider predation of the web’s Lepidoptera, and on the lepidopterans’ herbivory of their food plants. Specifically, I ask what the relative strengths of predation and parasitism are in this community, and what effect herbivory has on the plants’ seed production. I measured predation rates using both live caterpillars and modelling clay dummies as bait. The former, caterpillars of Sympistis nigrita tethered to threads, gave an estimate of both spider and bird predation. The latter showed bird predation only, but gave a larger sample size than tethered caterpillars. For the herbivory rates, I measured the seed production of avens flowers (Dryas octopetala x integrifolia, one of the main lepidopteran food plants) when damaged by feeding caterpillars. I found that predation is an important cause of mortality for S. nigrita, comparable to the high rates of parasitism already observed. During the larval period, some 38% of S. nigrita caterpillars are killed by spiders, 8% by parasitoids and 8% by birds. The caterpillars ate highly variable amounts of avens flowers, with 14.4% of flowers damaged by feeding in a set of 743 flowers, and 8.3% in another set of 672 flowers. The damaged flowers produced fewer and smaller seeds than did undamaged ones, causing overall avens seed production to drop by 7%. Overall, my findings show spider predation to be a relevant addition to the current parasitoid-lepidopteran food web. Bird predation, however, is relatively light – both when compared to spider predation and also to earlier predation rates reported from warmer latitudes. It is nevertheless comparable to the (naively twice as strong) parasitism since almost half the parasites die when their host is predated. When comparing food webs in order to address large scale ecological questions, such as the effect of latitude on food web structure, broader webs may be required instead of the mere parasitoid-host webs produced to date.
 • Hintsala, Emilia (2010)
  TAUSTA: Syöpään liittyvää angiogeneesiä eli verisuonten uudismuodostusta on tutkittu hyvin paljon mm. mahdollisena syöpähoitojen kohteena. Kiinteissä kasvaimissa ja leukemioissa on havaittu esimerkiksi angiogeneesiä säätelevien molekyylien tuotannon ja syöpäkudoksen ympäristön hiussuonitiheyden lisääntymistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kahden angiogeneesiä säätelevän molekyylin, VEGF:n ja Angiopoietiini-2:n, pitoisuuksia lapsisyöpäpotilailla. METODIT: Määritimme VEGF- ja Angiopoietiini-2-pitoisuudet 49 kiinteäkasvainpotilaan plasmanäytteistä ja 35 leukemiapotilaan plasma- ja luuydinnäytteistä diagnoosivaiheessa ja hoidon aloittamisen jälkeen. TULOKSET: Kiinteäkasvainryhmässä mitattiin korkeampia VEGF-pitoisuuksia kuin leukemiaryhmässä ja pitoisuudet laskivat hoidon aloittamisen seurauksena. Leukemiaryhmässä mitattiin kiinteitä kasvaimia korkeampia Angiopoietiini-2-pitoisuuksia ja pitoisuudet laskivat hoidon aikana. Leukemiapotilailla hoidon aloittamisen jälkeen todettu korkea luuytimen VEGF-pitoisuus liittyi matalampaan elossaolo-osuuteen. VEGF- ja Angiopoietiini-2-pitoisuudet korreloivat plasma- ja luuydinnäytteiden välillä. Diagnoosivaiheessa lymfoomapotilailla oli korkeampia ja aivokasvainpotilailla matalampia Angiopoietiini-2-pitoisuuksia kuin muilla kiinteäkasvainpotilailla ja AML-potilailla korkeampia VEGF-pitoisuuksia kuin ALL-potilailla. PÄÄTELMÄT: Tutkimus antaa uutta tietoa lapsisyöpäpotilaiden angiogeneettisistä tekijöistä. VEGF- ja Angiopoietiini-2-pitoisuuksissa havaittiin eroja eri syöpätyyppien välillä ja muutoksia hoidon aloittamisen seurauksena. VEGF-pitoisuudella oli myös ennusteellista merkitystä.
 • Kärkkäinen, Johannes (2015)
  Vähäinen liikunta ja runsaasti energiaa sisältävä ravitsemus ovat aikaansaaneet räjähdysmäisen ylipainon ja lihavuuden yleistymisen. Ylipainoon ja lihavuuteen liittyvät sairaudet, kuten tyypin 2 diabetes mellitus, rasvamaksa, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, hyperkolesterolemia, aivoinfarkti ja metabolinen oireyhtymä, ovat merkittäviä sairastavuuden ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttajia. Lihavuus ja insuliiniresistenssi ovat tyypin 2 diabetes mellituksen keskeisimmät riskitekijät. Patologinen reniini-angiotensiini-aldosteroni –järjestelmän (RAAS) aktivaatio on keskeisessä roolissa endoteelin toimintahäiriön ja insuliiniresistenssin kehityksessä useissa elimissä. Laajoissa kliinisissä lääketutkimuksissa on tullut esiin ACE-estäjien ja angiotensiini 2:den (AT2) tyypin 1 reseptoria salpaavien lääkeaineiden insuliiniherkkyyttä parantava ja uusia diabetestapauksia vähentävä vaikutus. AT2:den ja insuliinin aineenvaihdunta on monilta osin toisiinsa kietoutunutta ja RAAS-järjestelmällä on keskeinen rooli verenpaineen säätelyn lisäksi myös insuliinin klassisissa kohdekudoksissa. Selvittääksemme AT2:den roolia insuliiniresistenssin synnyssä ihmisen luurankolihaksessa tutkimme glukoosin kuljetusta 14 terveen koehenkilön vastus lateralis -lihaksesta avolihasbiopsiatekniikalla otetuissa lihasnäytteissä. Tutkimuksemme perusteella AT2:lla on ihmisen luurankolihassoluissa insuliinivälitteistä glukoosin soluun kuljetusta vähentävä vaikutus ex vivo. AT2 vähensi glukoosin kuljetusta 20 % insuliinin läsnä ollessa, mutta insuliinin puuttuessa AT2:lla ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta glukoosin kuljetukseen. RAAS-järjestelmä ja AT2 ovat siten mielenkiintoinen kohde pyrittäessä lisäämään lihaksen insuliiniherkkyyttä.
 • Uhlenius, Nina (Helsingin yliopisto, 2002)