Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 7292-7311 of 27149
 • Mannola, Leila (1934)
 • Maanavilja, Laura (2005)
 • Mansikkaniemi, Mikaela Beata (2010)
  Avhandlingens syfte var att granska hur barnlitteratur kunde bidra till att förverkliga de centrala målsättningar som socialt arbetet har: utsatta gruppers ökade livskontroll, delaktighet och självständighet. Hypotesen var att läsning av barnlitteratur som handlar om sjukdom eller döden kan verka bemäktigande på barn med sjukdom. Jag studerade i avhandlingen om barn kan ha nytta av att läsa eller få dylik barnlitteratur läst för sig. Samtidigt granskade jag om läsning av sådan barnlitteratur, med en tanke på hur sjuka barns verklighet framställs i den, kan leda till reflektion och ökat medvetande hos socialarbetare. Forskningens teoridel byggde på valda teoretiska utgångspunkter om barns förståelse av sjukdom och döden, emotionella aspekter som träder fram vid insjuknande, sjukhusmiljön samt vuxna kring det sjuka barnet. Den valda forskningsmetoden var en textanalys med innehållsanalys som inriktning. De sex barnböckerna valdes ut med kriterierna att de skulle vara lätt tillgängliga för föräldrar till sjuka barn eller barn själva antingen på ett sjukhus för barn eller på stadens bibliotek. Dessutom skulle de förutom att innehålla konkreta yttre skildringar även beröra barnets inre värld i samband med sjukdoms- eller dödsproblematiken. Den empiriska delen bestod av en analys av sex utvalda barnböcker eller berättelser. Ur materialet steg fram att sjukdom eller döden närmades genom att bekantliggöra sjukdomen och med den tillhörande aspekter såsom smärta, känslor av orättvisa och konsekvenserna av sjukdomen. Det andra temat som framträdde var sjukhusmiljön. Böckerna försökte avdramatisera sjukhuset och framställde sjukhuspersonalen och -procedurer på ett positivt sätt. Det tredje temat var det sociala runt barnet. Föräldrarna i barnböckerna framställdes ofta som frånvarande, fysiskt eller emotionellt. Ur materialet steg starkt fram hur barnen bildade sina egna sociala nätverk med syskon, rumskompisar på sjukhuset eller i form av vänskap med djur, kramdjur eller fantasifigurer. Det fjärde temat var tankar om det andliga som i barnböckerna beskrevs parallellt med fantasin på ett delvis hoppingivande men samtidigt sorgligt vis. Både barn och socialarbetare som läser dylik barnlitteratur kan bearbeta sina känslor genom den samt få nya insikter om sjukdom eller döden.
 • Ala-Laurila, Marja (1990)
 • Sjöblom, Paula (1988)
 • Salava, Anna-Kaarina (1931)
 • Hytönen, Kajsa (2011)
  I avhandlingen analyseras arbetsprocesserna vid en webbredaktion. Undersökningen är en etnografisk fallstudie där Hufvudstadsbladets webbproduktion fungerar som case. Den övergripande frågeställningen är hur växelverkan mellan tidningsredaktionen och webbredaktionen fungerar och varför. Syftet var att hitta och synliggöra de underliggande spänningar i organisationen som bimedialiteten kan ha gett upphov till, och analysera produktionen mot bakgrund av tidigare forskning. Analysen behandlar tre områden som ofta återkommer i mediekonvergensforskningen, det vill säga organisation, innehåll och inställning. Forskningsmaterialet är insamlat med hjälp av observation, intervjuer och en e-postenkät. Arbetet på redaktionen observerades under sex arbetsskift. Webbreporterns arbete observerades, observationerna antecknades och efter varje arbetsskift bandades en intervju med webbreportern. Utöver dessa intervjuer gjordes ytterligare tre intervjuer med två nyhetschefer och chefredaktören. En e-postenkät med öppna frågor skickades ut till samtliga redaktionsmedlemmar. Avhandlingen tar avstamp i mediekonvergensforskning, redaktionsforskning och aktivitetsteori. Eftersom den teoretiska utgångspunkten delvis ligger inom aktivitetsteori och utvecklande arbetsforskning räknades samtidigt störningar i arbetsprocessen för att kunna identifiera underliggande spänningar i organisationen. Alla händelser som innebar ett längre eller kortare avbrott i arbetsprocessen antecknades och delades in i kategorier. Sammanlagt sextio störningar identifierades, varav den största andelen, en tredjedel, konstaterades bero på organisations- och kommunikationsfaktorer, främst till följd av bristfällig intern kommunikation. Slutsatserna är webbproduktionen till följd av heterogena objekt i aktivitetssystemet - oklara mål och oklarhet gällande webbens roll i organisationen sitter fast i klyftan mellan ledningens vision och verkligheten på redaktionen. Ett flertal motstridiga uppfattningar om webbproduktionens roll råder på redaktionen. Det leder till störningar i arbetsprocessen som i sin tur gör att produktionen haltar och inte utvecklas. Oklarheten kring målen leder till oklarhet kring konkret praxis, kommunikationssvårigheter, missförstånd och en sned arbetsfördelning, som samtliga inverkar på smidigheten i produktionen.
 • Kupiainen, Antero (2003)
  Pro gradu -tutkielmassani tarkastellaan Lahdessa kevättalvella 2001 järjestettyjen maastohiihdon maailmanmestaruuskilpailujen dopingtapausten käsittelyä suomalaisten sanomalehtien pääkirjoituksissa.Kipinän aiheelle antoi se mekkala, joka syntyi kuuden suomalaisen hiihtäjän jäädessä kiinni dopingista. Lähtökohtani on, että dopingskandaali uhkasi yhteisön arvoja, jolloin pyhä nousi teksteissä esiin. Pohdin aluksi urheilun ja urheilijan merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kyse on siitä, minkälaisiin tulkintakehyksiin heidät on sijoitettu ja minkälaisiksi objekteiksi heidät on rakennettu.Tämän jälkeen valotan dopingia ja sen käytön yleisyyttä urheilun kentällä. Tämä on välttämätöntä, sillä dopingin laaja käyttö on ollut yleisessä tiedossa vuosikymmeniä; niinpä hiihtäjien kiinni jäämisen ei olisi pitänyt tulla kenellekään yllätyksenä. Toisin kuitenkin kävi. Tekstianalyysi paljastaa, minkälaisiin merkitysrakenteisiin huippu-urheilijat on kiinnitetty, sen, mitä he edustavat yhteisössä. Keskeinen teema on: mikä dopingskandaalissa koettiin lopulta uhatuksi: mikä rikkoi pyhän? Käytän analyysimenetelmänä enonsiatiivisen modaalisuuden tarkastelemista aineistossa. Tämä paljastaa rakentamalla vastinpareja,kuten hyvä ja paha, minkälaista totuutta tavoitellaan ja minkälainen ideaali rakennetaan. Peilaan saatuja tietoja lähinnä kahta sosiologian pyhää käsitellyttä teoriaa vasten. Émile Durkheim väitti, että on olemassa ideaaliyhteiskunta, joka ei ole reaaliyhteiskunnan ulkopuolella, vaan osa sitä. Kysyn, olivatko Lahdessa kiinni jääneet urheilijat tuon ideaalin edustajia? Toinen teoria, jonka toteutumista tarkastelen aineistossa, on Mary Douglasin likaa ja puhtautta koskeva väite: ihmiset haluavat varjella heille pyhiä paikkoja ja asioita tahrautumiselta, sillä pyhyys ja epäpuhtaus ovat toistensa vastakohdat. Testaan sitä,minkä doping likasi. Näin yhteisön ideaali ja saastuminen nousevat tarkasteluni keskiöön. Teksteistä käy ilmi, että pyhän rikkoi salaisuuden ilmaantuminen, sekä aatteiden, ihanteiden ja moraalin katoaminen. Tekstit vaativat salaisuuden paljastamista, sitä, mistä kaikessa skandaalissa oli lopulta kyse.Totuuden oli löydyttävä, jotta syntipukit voidaan karkottaa.Näin voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä.Häpeästä oli päästävä. Pysäytetyn kertomuksen tekniikka näytti, kuinka tuo tehdään. Aineiston analyysin perusteella voidaan väittää, että dopingskandaalin myötä pyhä näyttäytyi, kun sitä koeteltiin. Pyhä ei siedä syntipukkeja eikä se kestä häpeää. Pyhä vaatii totuuden, järjestyksen, puhtauden, moraalin, aatteet ja ihanteet. Teksteissä nämä olivat ne elementit, jotka katosivat karulla tavalla, virtsapurkkiin. Tekstit osoitivat, että pyhää tarvittiin jälleen.
 • Jeskanen, Matti (1967)
 • Godhwani, Yvonne (Helsingin yliopisto, 2008)
  Workplace bullying is a topic of current interest in Finland. Workplace bullying is found in all professions, including the artistic ones. This thesis aims to explore workplace bullying from the view of the Finland-Swedish actors as a phenomenon that within dramatic art is difficult to define due to the fact that the body and emotions of an actor constitute his or her working tools. The research aims to deepen the understanding of the actors’ working situation, and particularly of the difficulties and problems actors face when exercising their job. The research problems are: What forms of bullying are the actors exposed to? Who is bullying? How is the bullying received by the actors, and what are the possible consequences? The theoretical orientation of this thesis is based upon dialogical philosophy where phenomenology, hermeneutics and dialog meet in an orientation where the unseen is emphasized and made visible. Artistic leadership should be based upon a pedagogic understanding that by an open and equal dialog with the Other recognizes human diversity. The narrative research was undertaken by using an interview guide for the interviews with eleven actors, six women and five men with the voice of a sixth man represented by an article. The interviews, each on average 118 minutes, were recorded and transcribed. The method of discursive analysis was initiated by numerous reflective readings based on analytic induction. The inductive part of the analysis consisted of mapping out the individual experiences of bullying where after the process of finding connecting common features in the extensive material took place. The coded data was then deductively grouped together according to the research problems, and subgroups were formed for deeper description. The research findings show that workplace bullying is an everyday occurrence within the field of dramatic art. Actors are bullied by theatre managers and directors as well as by colleagues and other personnel. The main areas of bullying is depreciation of one’s professional skills, the existing jargon, sexual harassment, collective bullying and bullying because of personal qualities. A significant finding concerning this problem was the existing culture of silence. Even if actually seeing and hearing a colleague being bullied, few stood up to defend the person being bullied because of fear of retaliation. Even the person actually being the object for bullying found it difficult to take any actions.
 • Laakso, Suvi (2015)
  Ikääntyneiden tutkiminen on yhteiskunnallisesti tärkeää väestön ikääntymisen vuoksi. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tarve kasvanee jatkossa ja gerontologisen sosiaalityön merkitys kasvaa. Kotona asumisen ensisijaisuus luo tilaisuuksia ikäihmisten kaltoinkohtelulle, joka on yhteiskunnassa piilevä ja vaikeasti puututtavissa oleva ongelma. Ilmiötä on tutkittu sosiaalityön näkökulmasta vähän. Pro gradu -työn tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia muotoja kaltoinkohtelu saa, kuka kaltoinkohtelija on ja minkälaista tukea kaltoinkohtelutilanteisiin on tarjolla. Tutkimus oli hermeneuttis-fenomenologinen dokumenttitutkimus, jonka aineistona käytettiin 89 Suvanto-linjan puheludokumenttia aikaväliltä 2012–2014. Suvanto ry:n Suvanto-linja on kaltoinkohtelua kokeneiden tai sen uhan alla elävien ikäihmisten auttava puhelin. Luonnollinen tutkimusaineisto muodostui Suvanto-linjaan vastanneiden ja ikääntyneiden, heidän läheistensä tai ikääntyneiden parissa työskentelevien vuorovaikutuksessa, joten tieteenfilosofialtaan tutkimus mukailee sosiaalista konstruktionismia. Tutkimusta kyseisenlaisesta aineistosta ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia sekä sisällönerittelyä. Aineiston analyysin perusteella tullaan tulokseen, että ikääntyneiden kokema kaltoinkohtelu on fyysistä väkivaltaa ja pahoinpitelyä, seksuaalista kaltoinkohtelua, psyykkistä häirintää, uhkailua ja loukkaamista sekä sosiaalista eristämistä. Se on taloudellista hyväksikäyttöä, luvatta asumista, perintöasioihin liittyviä väärinkäytöksiä, kiristämistä, taloudellisten oikeuksien rajoittamista, varastamista ja petoksia. Laiminlyönti on itsen, läheisten tai yhteiskunnan taholta tapahtuvaa ikäihmisen tarpeiden huomiotta jättämistä. Yhteiskunnallinen kaltoinkohtelu on palvelujen ja tarpeiden kohtaamattomuutta, yhteiskunnallista laiminlyöntiä, kuulluksitulemattomuutta, syrjintää ja työntekijöiden asiatonta käytöstä ikääntyneitä kohtaan. Yleisin kaltoinkohtelija on puoliso, jonka lisäksi ikääntyneitä kaltoinkohtelevat lapset, muut sukulaiset ja tuttavat sekä yhteiskunnan toimijat. Myös yhteiskunnallinen tilanne ja yleinen asennoituminen voidaan katsoa kaltoinkohteleviksi. Kaltoinkohtelu on tutkimuksen mukaan useimmiten moninaista usean kaltoinkohtelumuodon esiintyessä yhtäaikaisesti. Kaltoinkohdelluille on tarjolla monialaisesti tukimuotoja, joista keskeisiä ovat sosiaalityön palvelut. Suvanto ry on erikoistunut kaltoinkohdeltujen ikäihmisten tukemiseen. Suvanto-linjan tärkeitä tehtäviä ovat kuunteluapu ja palveluohjaus. Palveluohjaus on tärkeä menetelmä, jolla voidaan välttää laiminlyönnin kokemukset. Kaltoinkohdeltujen ohella tukea tarvitsevat myös kaltoinkohtelijat, joilla on monenlaisia ongelmia.
 • Lahti-Niemi Raija (2000)
  Tutkielmani tarkoituksena on kuvata naisten ikääntymisen kokemuksia nuoruutta ja nuorekkuutta ihannoivassa länsimaisessa nyky-yhteiskunnassa. Nuorekkuuden vaatimukset eivät näy pelkästään vapaa-ajan alueella, vaan myös työelämä asettaa uudenlaisia vaatimuksia. Tämän vuoksi kuvaan ikääntymisen kokemuksia sekä vapaa-ajan harrastuksen että työelämän uudenlaisten vaatimusten näkökulmasta. Empiirisenä tutkimusaineistonani käytän työelämässä mukana olevien ja aerobiciä harrastavien 35 - 55-vuotiaiden naisten teemahaastatteluita (9 kpl). Kulttuurin välittämiä mielikuvia keski-ikäisyydestä selvitin pääasiassa aikaisempien empiiristen tutkimusten avulla (esim. Arber & Ginn 1995; Bordo 1995; Hockey & James 1993; MacDonald 1995; Määttä 1991). Tutkimusmenetelmäkseni valitsin tekstianalyysin; analysoin työni aiheita yhdistävien teemojen - ruumiillisuus ja nuorekkuus - avulla (Mills 1982; Eskola & Suoranta 1998). Lisäksi analysoin yhden ja muusta aineistosta poikkeavan haastattelun pienenä tapausanalyysinä. Teoriataustani koostuu ruumiillisuuden sosiologisesta tarkastelusta (Featherstone 1991; Featherstone & Hepworth 1991;1995; Shilling 1993; Turner 1995;1996) ja työkulttuurissa tapahtuneissa viimeaikaisissa muutoksissa työtäni ohjaa erityisesti Hochschildin (1983) tutkimus tunnetyöstä (myös Riesman 1953; Bourdieu 1984). Keski-ikäiset naiset kokivat oman ikääntymisensä positiivisempana kuin vallitsevat mielikuvat antoivat ymmärtää. Negatiiviset piirteet korostuivat, kun ikääntymistä katsottiin ulkopuolisen silmin (de Beavoir 1992) ja huomion kiinnittyessä henkisistä ominaisuuksista ulkoisen ruumiin fyysisiin muutoksiin (vrt. Kangas 1998). Haastattelemani keski-ikäiset naiset pyrkivät mukautumaan yhteiskunnan odotuksiin - jonka yhtenä ilmentymänä nykyajalle luonteenomainen nuorekkuuden tavoittelukin voidaan nähdä (luku 9). Teemahaastatteluista tämä ei tullut eksplisiittisesti esille, ja esimerkiksi aerobicistä puhuttaessa ”nuorekkuuden tavoittelu” kätkeytyi osaksi terveyden tai henkisen tasapainon edistämistä (luku 7). Toisaalta pidettiin itsestään selvänä, että työtehtävät asettavat tiettyjä ehtoja ulkoiselle ruumiille (luku 8): naisten työtehtävät (ks. esim. luku 5.2) ja kuvaamani tunnetyön edellytykset (Hochschild 1983) loivat naisille tarpeen olla viehättäviä työssä - myös fyysisesti. Yhteiskunnassa tapahtuneiden sosiaalisten ja kulttuuristen muutosten (esim. palveluammattien yleistyminen ja kommunikaation, visuaalisuuden ja vapaa-ajan lisääntyminen) seurauksena, myös ruumiin merkitys länsimaiselle yksilölle on muuttunut (Turner 1996; luku 2). Naisten ruumiille asetetaan kuitenkin (yhä) erilaisia vaatimuksia kuin miesten ruumiille, jotka koituvat epäedullisiksi erityisesti keski-ikäisille ja ikääntyneille naisille (vrt. Hochschild 1983; Kouvonen 1999; luku 8). Vaatimusten kyseenalaistaminen on kuitenkin käytännössä hankalaa, koska ne tulevat esille ainoastaan epäsuorasti. Lisäksi stereotyyppisiä käsityksiä vahvistavat mielikuvat keski-ikäisistä naisista eivät tuo esille naisten todellisia kompetensseja (luku 8), vaan lisäävät edelleen heidän heikkoa asemaansa työmarkkinoilla ja tätä kautta yhteiskunnassa laajemminkin.
 • Vuorinen, Johanna Maria (2012)
  Ikäsegregaatiosta ja perheissä tapahtuneista muutoksista johtuen ikäpolvet ovat eriytyneet toisistaan, eikä luonnollisia arjen kohtaamisia eri-ikäisten välillä välttämättä ole. Muistisairauksien vuoksi yhä useamman ikääntyneen arki siirtyy kotoa pitkäaikaishoidon iiriin erilleen muusta yhteisöstä. Toisaalta monet lapset viettävät suuren osan ajastaan päiväkodeissa. Tutkielma sijoittuu pääkaupunkiseudulla sijaitsevaan hoivakotiin, jonka yhteydessä toimii päiväkoti. Yksiköiden välillä on pyritty kehittämään yhteistä toimintaa lasten ja muistisairauksia sairastavien vanhusasukkaiden välillä. Mitä tapahtuu, kun nämä hoivainstituutiot yhdistetään yhteiseksi yksiköksi? Tutkimuskentällä on ehdotettu siirtymää ikääntyneiden toimintakyvyn näkökulmasta kohti toimijuutta. Ikääntyneitä tulisi tarkastella valintoja tekevinä, toimivina subjekteina silloinkin, kun toimijuus on heikkenemässä muistisairauksien vuoksi. Toimijuuden ulottuvuuksia ovat yksilön haluaminen, kykeneminen, voiminen, osaaminen, tunteminen ja täytyminen, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja tilanteiden kontekstiin moniulotteisena kokonaisdynamiikkana. Tutkimusten mukaan ikäpolvien kanssakäyminen voi tuottaa iloa ja edistää ikääntyneiden aktiivisuutta hoivakotiympäristössä. Jotta se voi olla mielekästä molemmille ikäryhmille, suunnittelussa ja toteuttamisessa on kuitenkin huomioitava yksilön ja kontekstin näkökulmat. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, millaista ikäpolvien kanssakäymistä hoivakodissa on, ja miten vanhusasukkaiden toimijuus siinä ilmenee. Toinen tutkimuskysymys laajentaa näkökulman yksilöstä rakenteisiin: millaisena kokonaisdynamiikkana ikäpolvien kanssakäyminen näyttäytyy toimijuuden kontekstissa? Tutkielman aineisto on kvalitatiivinen. Se kerättiin etnografisen havainnoinnin ja yksikön työntekijöille toteutettujen ryhmähaastattelujen avulla. Tutkielmassa havainnoitiin noin kahtakymmentä vanhusasukasta hoivakodin arjessa. Pääpaino oli lapsille ja vanhusasukkaille järjestettyjen yhteisten tapahtumien havainnoinnissa. Yhteisiä tapahtumia olivat viisi lauluhetkeä, kaksi koululaisten vierailua, ystävänpäiväjuhla ja laskiaisrieha. Havainnoinnin tarkoituksena oli saada tietoa siitä, miten ikääntyneiden toimijuus ilmenee kanssakäymisessä ja millaisia haasteita siihen voi liittyä. Työntekijöille toteutettiin kolme ryhmähaastattelua: haastattelut erikseen kummallekin yksikölle ja yksi yhteishaastattelu. Kuhunkin haastatteluun osallistui kuusi työntekijää. Niiden tarkoituksena oli tukea havainnointiaineistoa ja tuoda esiin työntekijöiden ymmärrystä vanhusasukkaiden ja lasten välisestä kanssakäymisestä omissa yksiköissään suhteessa niiden toimintakulttuureihin ja rakenteisiin. Haastatteluiden kautta saatiin tietoa siitä, millaista toimijuutta työntekijät näkevät ja toivovat kanssakäymisen tuottavan, sekä siitä, millaisia ratkaisuja ilmenneisiin haasteisiin voidaan löytää. Tutkielman tulosten mukaan ikääntyneiden toimijuus näyttäytyy ikäpolvien kanssakäymisessä erilaisina toiminta-alueina. Toimintaalueita ovat yhteisen toiminnan katseleminen ja seuraaminen, osallistuminen ja kehon kieli, puhe ja äänet, tunteiden ilmaisu, passiivisuus sekä aktiivinen vetäytyminen. Pääasiassa lasten näkeminen virittää vanhusasukkaissa eri tavoin ilmeneviä ilon ja ihastuksen tunteita, mutta tilanteittain vaihdellen myös passiivisuutta tai vetäytymisen halua. Toimijuuden kontekstista tarkasteltuna kanssakäymiseen vaikuttavat neljä toisiinsa liittyvää rakenteellista ulottuvuutta, joihin voi liittyä erilaisia haasteita. Ulottuvuuksia ovat osallistujat ja toiminnan sisältö, hoitajien roolit, resurssit, eli aika ja paikka, sekä yksiköiden toimintakulttuurit ja -käytännöt. Ulottuvuudet muodostavat dynaamisen kokonaisuuden ja määrittävät osallistujien toimijuutta kanssakäymisen tilanteissa. Tutkielman tuloksia voi soveltaa ikäpolvien kanssakäymisen suunnittelussa ja kehittämisessä hoivakotiympäristöissä. Tutkielma liittää ilmiön toimijuuden teoreettiseen viitekehykseen, josta käsin sitä ei aikaisemmissa tutkimuksissa ole tutkittu. Tulokset laajentavat myös toimijuuden näkökulmia ikäpolvien välisiin suhteisiin ja kontekstiin. Tarkoituksena on herättää keskustelua siitä, miten ikäpolvien kanssakäymistä voidaan soveltaa palveluverkostossa ja siten lieventää ikäpolvien eriytymistä toisistaan.
 • Joutsenoja, Iida (Helsingfors universitet, )
  Pro gradu -tutkielmani on lainopillinen tutkimus ikäsyrjinnän kiellosta työsuhteessa EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa. Tutkimuskysymykseni tiivistyy sen arvioinniksi, onko ikäsyrjinnän kielto EU-oikeudellisena kysymyksenä siten selvitetty, että kansallisella tasolla kyetään EU:n työsyrjintädirektiivin (neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista) ja sitä konkretisoivan EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella arvioimaan ikään perustuvan erilaisen kohtelun sallittavuutta. Työsyrjintädirektiivin säännösten tarkastelun perusteella on todettavissa, että ikäsyrjinnän kieltoa voidaan EU-oikeudellisessa kontekstissa pitää suuresta merkityksestään huolimatta jokseenkin epätarkkana sääntönä. Direktiivin säännökset jättävät kansalliselle sääntelylle ja tuomioistuimille runsaasti liikkumavaraa ikään perustuvaan erilaiseen kohteluun liittyen. EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä voidaan tutkielmani osoittamin tavoin havaita tiettyjä linjauksia koskien työsyrjintädirektiivin 6 artiklan 1 kohdan ikäsyrjinnän kiellosta poikkeamiselle vaatimia kriteereitä. EU-tuomioistuin on osaltaan tarkentanut sekä oikeutetun, erityisesti työllisyyspoliittisen, työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta koskevan tavoitteen määritelmää että sitä, mitä käytetyltä keinolta vaaditaan, jotta se olisi asianmukainen ja tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi. Työsyrjintädirektiiviin perustuvaa lainsäädäntöä soveltavat kansalliset tuomioistuimet ovat kuitenkin tutkielmassani esitetyin tavoin kohdanneet ongelmia sallitun ikäsyrjinnän kiellosta poikkeamisen määrittelyssä. Norjan ja Ruotsin tuomioistuimet päätyivät tosiseikastoiltaan samanlaisissa tapauksissaan päinvastaisiin lopputuloksiin, ja on osoitettavissa, että esimerkiksi eroamisikiä koskevan lainsäädännön direktiivin mukaisuus ei kansallisella tasolla ole selvää. Näin ollen tutkimuskysymykseen on vastattava kielteisesti; ikäsyrjinnän kielto EU-oikeudessa vaatii vielä tarkennusta ollakseen niin selvä, että tätä eurooppalaisen väestön ikääntymisen vuoksi tärkeää säännöstä kyettäisiin ongelmitta tulkitsemaan kansallisella tasolla.