Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 7323-7342 of 27149
 • Hildén, Pia (2007)
  Tämä tutkimus käsittelee ikääntyneiden henkilöiden väkivaltakokemuksia. Työni pääpaino on ikääntyneisiin kohdistuvassa väkivallassa, mutta käsittelen myös väkivallan kokemusten ylisukupolvista jatkumista sekä väkivallan pelkoa. Tutkielmani tavoitteena on selvittää, millaisia väkivallankokemuksia ikääntyneillä on. Tarkastelen sitä, kuinka väkivallasta puhutaan ja millaisia seurauksia sillä on ja miten koettua väkivaltaa selitetään. Haluan tuoda työssäni esiin nimenomaan ikääntyneiden omia kokemuksia. Tarkoituksenani on myös selvittää millaisia asioita väkivallasta irtautumiseen liittyy ja kuinka väkivallan kokemuksista selviydytään. Tarkastelen myös väkivallan muotojen vaihtelua ja päällekkäisyyksiä. Työni lähtökohtana on väkivallan tekojen kolmijako, eli fyysinen, psyykkinen ja taloudellinen väkivalta. Aineistani nousi esiin erityyppisiä väkivallankokemuksia ja nämä kokemukset olen jakanut seuraaviin luokkiin: parisuhdeväkivaltaa kokeneet, aikuisten lasten väkivallan kohteeksi joutuneet, taloudellista väkivaltaa kokeneet, henkistä väkivaltaa kokeneet, lapsena väkivaltaa kokeneet ja väkivallan pelkoa kokeneet. Luokittelu ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan useat aineistoni tapaukset käsittelevät monen tyyppisiä väkivaltakokemuksia. Kaikilla kirjoittajilla oli kuitenkin myös ikääntyneenä koettuja väkivallan kokemuksia. Tutkielmani keskeinen johtopäätös on se, että vaikka väkivallan teot ja tekijän ja sen kohteen suhteet vaihtelevat, väkivallan seuraukset ovat monelta osin samat. Väkivallan kohteen kannalta väkivallan seurauksia ovat esimerkiksi elämänmahdollisuuksien kaventuminen, ystäväpiirin rajautuminen ja sitä kautta koettu yksinäisyys, erilaiset vihantunteet, pelko ja oman liikkumatilan kaventuminen niin tilallisesti kuin ihmissuhteissakin ja esimerkiksi avuttomuuden tunteet ja kokemukset menetetystä elämästä. Tutkielmani perusteella näyttää siltä, että väkivalta kokemuksena on sellainen, että se näyttää seuraavan sen kokijan elämässä mukana tapahtumana, joka ei unohdu ja jota on tarvetta käsitellä jopa vuosikymmeniä väkivallan kokemisen jälkeen. Työni keskeisin anti on se, että olen voinut antaa äänen niille ikääntyneille, jotka ovat kokeneet tarpeelliseksi kertoa kokemastaan väkivallasta ja tehdä sen näkyväksi myös muille ihmisille.
 • Kosonen, Pirjo (Helsingin yliopisto, 2015)
  The ageing of population and workforce has major economic and social consequences for Finnish society. The aging, over fifty years old, workers are the largest age group on the labor market. The aim of this Master’s Thesis is to understand work-efficacy and expertise of aging workers through their own accounts and descriptions of work, professional ability and development opportunities. The work and the knowledge of seniors are the research themes of this study. The research questions concerning work were: What are the impacts of age and experience on work-efficacy from the seniors perspective? What kind of plans and possibilities do seniors have for developing their work and advancing and their career? The research questions concerning expertise were: What are the impacts of age and experience on professional knowledge from the seniors perspective? How seniors build up professional knowledge and expertise? The research is qualitative and the data was produced by semi-structured interviews. The nine interviewees were ageing personell of communal technical sector. The method of this research was theory bound content analysis. The research concepts were based on social cognitive self-efficacy theories of Albert Bandura and critical theory of self-directed learning of Jack Mezirow. In the frame of this study these theories guide and structure the analysis of learning, self-directiveness, and professional developmental potential and possibilities of senior adults. The findings of this study showed that the age and experience increase efficacy and interest in developing work and expertise. Developing capabilities and expertise in rapidly changing environment requires proactivity, self-directiveness and critical reflection of working and learning. In the case of the aging workforce aims of lifelong learning are relalized. From the perspective of ageing personell networking and benchmarking are seen as the most efficient way of developing work and regenerating learning in the workplace. Seniors develop their work and expertise actively. As the retirement age approaches the developing efforts are sifted from advancing one’s own expertise and career to developing of the work and knowledge of the organization. Transferring the knowledge and expertise of seniors to younger members of organization is also important. The research findings are noteworthy because the potential of aging workforce and value of their expertise is not yet fully understood and appreciated. Supporting and enhancing aging workers efficacy, learning and development is important from the seniors own point of view but also essential for Finnish competitiveness and society.
 • Patomäki, Aija (2000)
  Tutkielmassa selvitetään ikääntyvien eli 45 vuotta täyttäneiden työttömien työllistymisen esteitä ja työllisyysstrategista aktivointia 1990-luvun lopun Suomessa. Tutkimuskohteena ovat työhön suuntautuneet ikääntyvät työttömät, jotka eroavat yleensä taustatekijöiltään selvästi eläkkeelle suuntautuneista työttömistä. Tutkimus muodostaa kokonaisuutena meta-arvioinnin, jossa erilaisten valmiiden lähteiden perusteella arvioidaan ikääntyvien työllistymisen esteitä sekä työttömyysongelmaan tarjottuja ratkaisumalleja. Ikääntyvien työllistymisen esteitä ja työvoimapoliittisen aktivoinnin toimenpiteitä tarkastellaan erityisesti realistisen arvioinnin näkökulmasta, jolloin pyritään selvittämään millainen aktivointitoimenpide todennäköisimmin työllistää ikääntyvän työsuuntautuneen työttömän suurtyöttömyyden olosuhteissa. Tutkielman aineistona on käytetty pääasiassa kirjallisia lähteitä: suomalaisia ja ulkomaisia tutkimuksia, artikkeleita, tilastoja ja työvoimapoliittisia arviointiraportteja. Suurin osa lähdekirjallisuudesta on julkaistu vuosina 1995 - 99. Lisäksi tutkimusta varten on haastateltu kolmea ikääntyvien työttömyyden asiantuntijaa toukokuussa 2000. Työhön suuntautuneiden ikääntyvien työttömien työllistymisen esteet on jaettu tutkielmassa kolmeen ryhmään. Toistaiseksi ikääntyvien työttömyyttä käsittelevissä tutkimuksissa ja artikkeleissa on korostettu pääasiassa työttömien yksilöllisistä ominaisuuksista ja sosiaaliturvajärjestelmän kannustamattomuudesta juontavia työllistymisen esteitä. Samaan aikaan ratkaisuina työttömyysongelmaan on tarjottu erityisesti työvoimakoulutusta, kuntoutusta ja toisaalta työttömyys- ja eläketurvan leikkauksia ja myöntämisehtojen tiukennuksia. Tässä tutkielmassa painotetaan kuitenkin erityisesti työmarkkinoiden rakenteeseen ja ikääntyvän työvoiman heikkoon kysyntään liittyviä työllistymisen esteitä, jotka korostuvat työhön suuntautuneiden työttömien kohdalla. Kyselytutkimusten mukaan työhön suuntautuneet ikääntyvät työttömät ovat keskimäärin eläkkeelle suuntautuneita nuorempia, terveempiä ja paremmin koulutettuja ja he hakevat aktiivisesti töitä useammin kuin eläkkeelle suuntautuneet työttömät. Tutkielmassa myös vapaaehtoinen osallistuminen työhallinnon aktivointitoimenpiteisiin tulkitaan työhön suuntautumisen merkiksi. Useiden tutkimustulosten mukaan edes hyvä koulutus ja työkyky, aktiivinen työnhaku tai työvoimapoliittisiin aktivointitoimenpiteisiin osallistuminen eivät merkittävästi paranna ikääntyvien työttömien työllistymistodennäköisyyttä. Tilastollisesti työttömyys muodostuukin yleensä sitä pitkäkestoisemmaksi mitä vanhemmasta henkilöstä on kysymys. Todellisuudessa ikääntyvien työmarkkina-asema on vielä työvoimatilastoissa kuvattuakin heikompi, koska usein ikääntyvien pitkäaikaistyöttömyyden katkaisee muutamaksi kuukaudeksi työvoimapoliittinen aktivointitoimenpide, joka kuitenkin vain harvoin johtaa pidempään työsuhteeseen. Nousukaudellakin parhaiksi työllistymiskeinoiksi ovat osoittautuneet yrittäjäksi ryhtyminen tai työllistyminen aiemmalle työnantajalle. Tosin on korostettava, että ikääntyvät eivät ole yhtenäinen joukko työllistymistodennäköisyyden suhteen. Vielä 45 - 54-vuotiaana uudelleen työllistymisen mahdollisuudet ovat kohtuullisen hyvät, mutta 55 - 64-vuotiaista työttömistä työllistyy enää muutama prosentti.
 • Maurizi, Luca (Suomen tiedeseura, 2013)
  The Cursus Honorum from Augustus to Trajan. Formal and Stylistic Developments in Latin and Greek Inscriptions The term cursus inscription essentially refers to an honorary, funerary or public inscription where the senator is represented not only with the office that he was holding at the moment when the dedication was set, but also with a list of the different stages of his public, religious or local career. In other words one may see a cursus as a modern curriculum vitae. This research aims to study the stylistic developments of the mention of senatorial career (cursus honorum) in Latin and Greek Epigraphy, during the years between Augustus and Trajan (27 B.C. 117 A.D.). The research is based on a corpus of about 420 Latin and Greek inscriptions from the whole Roman Empire showing a senatorial career or part of it. The method of the research consists in showing issues and features of the career s mention with the aim to set out developments in the epigraphic expression of the cursus honorum in order to find structures and typologies in the mention of career. Connecting those typologies and structures with the chronological and geographical factors, it is possible to illustrate how cursus honorum stylistically developed as an own epigraphic phenomenon. Another fundamental key of interpretation is senatorial self-representation. Often senators adapted the mention of their cursus in order to impress the readers of the inscription, stressing some features or omitting some others. As an appendix to this work, one will find a list of all inscriptions in chronological order, with text, bibliography, and other information. This easy-to-browse archive of inscriptions showing senatorial careers could be used in future as a tool for scholars. This research shows that the number of honorary inscriptions with full cursus dramatically increases from Augustus to Trajan. Geographically, cursus inscriptions initially restricted to Italy spread to the whole Roman Empire. In addition to this, the mention of career becomes stylistically more and more complex as the offices are often set out in descending order and with the anticipation of coherent blocks of offices. Even the mention of single offices becomes richer in details. Some of these developments may be used as dating criteria for inscriptions of uncertain chronology as well as a tool for dating single offices. This stylistic enhancement of the mention of careers manifests the important role of cursus honorum in the public representation of senators. This study shows on large basis of examples that the honoured senator must himself have played a part in the editing of his cursus honorum even in honorific inscriptions set up by another dedicator, and that careers were edited differently according to location, language and potential readers. This reveals cursus honorum as a mean of powerful impact in senatorial self-representation.
 • Hämäläinen, Hanna-Kaisa (Helsingin yliopisto, 2014)
  Työssäni tarkastelen Suomessa kouluampumisten jälkeen yleistyneitä koulu-uhkauksia ja tutkin, liittyykö niihin samanlaisia piirteitä kuin toteutuneisiin kouluampumistapauksiin. Tähänastisen kansainvälisen sosiaalitieteellisen tutkimuksen valossa tiedetään, että kouluampujat ovat yleensä miespuolisia ja teini-ikäisiä tai nuoria aikuisia. Iskut sijoittuvat usein maaseutumaisille tai lähiömäisille paikkakunnille, eivät suurkaupunkeihin. Tekijät ovat saaneet haltuunsa aseen ja joillakin heistä on ollut diagnosoituja mielenterveysongelmia. He ovat useimmiten tulleet kiusatuiksi tai muuten syrjäytyneet kouluyhteisöstään. Ulossuljetuksi tuleminen omasta kouluyhteisöstä voi aiheuttaa yksilössä häpeää ja katkeruutta, mikä saattaa pitkittyessään purkautua aggressiivisena iskuna toisia ihmisiä kohtaan. Ostrakistiset, ulossulkevat rakenteet ovat usein läsnä etenkin pienten paikkakuntien kouluissa, jossa ihmisten sosiaaliset verkot ovat tiiviit ja kaikki tuntevat toisensa. Ostrakismin kokemus tällaisessa yhteisössä voi olla intensiivisempi kuin suurissa, moniulotteisemmissa yhteisöissä. Tämä saattaa lopulta johtaa niin sanottuun häpeäraivon purkaukseen muita kohtaan. Työssäni tutkin, missä määrin koulu-uhkauksissa ilmenee kouluampumisille tyypillisiä piirteitä, ja liittyykö uhkauksiin ostrakistisista rakenteista juontuvaa turhautumista ja häpeäraivoa omaa kouluyhteisöä kohtaan. Aineistoni on poliisin tutkintailmoitukset ja esitutkintapöytäkirjat koulu-uhkauksista 27 kuukauden ajalta vuodesta 2010 alkaen. Asiakirjojen vertailussa hyödynnän Charles Raginin kvalitatiivisen vertailevan analyysin keinoja (Qualitative Comparative Analysis, QCA). Muodostan aineistosta löydettävistä tapausten ominaisuuksista dikotomisia muuttujia. Kun aineisto koodataan muuttujien mukaan, kokonaiskuva tapausten tyypillisistä piirteistä ja piirteiden yleisyydestä tarkentuu. Tutkin ensin kaikkia tapauksia niiden saamien muuttujien arvojen perusteella ja esitän aineiston jakautumisen muuttujien arvojen mukaan. Sen jälkeen syvennyn tapausten kvalitatiiviseen sisältöön ja luokittelen uhkaustapauksia pienempiin ryhmiin sen mukaan, miltä ne toistuvan tarkastelun ja ymmärtävän luentatavan perusteella näyttävät. QCA ja ymmärtävä luenta täydentävät toisiaan heterogeenisen aineistoni tutkimisessa. Koko aineistoni ei näytä jakavan kouluampumisille tyypillisiä piirteitä, mutta aineistoni vakavimmille tapauksille ja kouluampumisille yhteistä on usein tekijän sukupuoli, ikä, ongelmat sosiaalisessa elämässä sekä alueellinen sijoittuminen maaseutumaiselle tai pikkukaupunkimaiselle paikkakunnalle. Toteutuneista kouluampumisista uhkaukset poikkeavat siinä, että myös naispuoliset henkilöt tekevät koulu-uhkauksia, tosin miespuolisia harvemmin. Aineistossani oli myös kaksi vakavaa, toteutunutta väkivaltatapausta. Ymmärtävän luennan perusteella voi todeta, että näihin väkivaltatapauksiin liittyy vahvasti ostrakismin ja häpeäraivon kokemuksia. Samanlaista häpeää ja aggressiivisuutta liittyi myös muihin aineistoni vakaviin uhkaustapauksiin. Tutkimukseni valottaa koulu-uhkausten moninaisuutta. Yli kymmenesosa aineistostani näyttäytyy vakavina tapauksina ja niihin liittyy samanlaisia piirteitä, kuin kouluampumisiin. Tällaista tapausta voi pitää eräänlaisena uhkaajan antamana ennakkovaroituksena. Myös monet kouluampujat ovat antaneet viitteitä aikeistaan ennen iskuaan, joten uhkauksiin tulee suhtautua kaikella vakavuudella. Vakavimpien tapausten ohella aineistoni osoittaa, että koulu-uhkaus voi olla ilkivaltainen teko, henkilökohtainen uhkaus, avunhuuto omiin ja kouluun liittymättömiin ongelmiin tai pelon ilmapiirin vuoksi koulu-uhkaukseksi tulkittu ilmiö. Työni vahvistaa uhkausten ja etenkin aineistoni toteutuneiden väkivaltatapausten osalta oletusta, että kouluampumiset ja -uhkaukset käsittävän ilmiön juuret ovat yhteisöjen rakenteessa ja ostrakismin kokemuksessa. Yhteenveto-osiossa arvioin myös kansainvälisten koulu-uhkausten käsittelyyn kehitettyjen välineiden soveltamismahdollisuuksia Suomessa.
 • Hämäläinen, Hanna-Kaisa (2014)
  Työssäni tarkastelen Suomessa kouluampumisten jälkeen yleistyneitä koulu-uhkauksia ja tutkin, liittyykö niihin samanlaisia piirteitä kuin toteutuneisiin kouluampumistapauksiin. Tähänastisen kansainvälisen sosiaalitieteellisen tutkimuksen valossa tiedetään, että kouluampujat ovat yleensä miespuolisia ja teini-ikäisiä tai nuoria aikuisia. Iskut sijoittuvat usein maaseutumaisille tai lähiömäisille paikkakunnille, eivät suurkaupunkeihin. Tekijät ovat saaneet haltuunsa aseen ja joillakin heistä on ollut diagnosoituja mielenterveysongelmia. He ovat useimmiten tulleet kiusatuiksi tai muuten syrjäytyneet kouluyhteisöstään. Ulossuljetuksi tuleminen omasta kouluyhteisöstä voi aiheuttaa yksilössä häpeää ja katkeruutta, mikä saattaa pitkittyessään purkautua aggressiivisena iskuna toisia ihmisiä kohtaan. Ostrakistiset, ulossulkevat rakenteet ovat usein läsnä etenkin pienten paikkakuntien kouluissa, jossa ihmisten sosiaaliset verkot ovat tiiviit ja kaikki tuntevat toisensa. Ostrakismin kokemus tällaisessa yhteisössä voi olla intensiivisempi kuin suurissa, moniulotteisemmissa yhteisöissä. Tämä saattaa lopulta johtaa niin sanottuun häpeäraivon purkaukseen muita kohtaan. Työssäni tutkin, missä määrin koulu-uhkauksissa ilmenee kouluampumisille tyypillisiä piirteitä, ja liittyykö uhkauksiin ostrakistisista rakenteista juontuvaa turhautumista ja häpeäraivoa omaa kouluyhteisöä kohtaan. Aineistoni on poliisin tutkintailmoitukset ja esitutkintapöytäkirjat koulu-uhkauksista 27 kuukauden ajalta vuodesta 2010 alkaen. Asiakirjojen vertailussa hyödynnän Charles Raginin kvalitatiivisen vertailevan analyysin keinoja (Qualitative Comparative Analysis, QCA). Muodostan aineistosta löydettävistä tapausten ominaisuuksista dikotomisia muuttujia. Kun aineisto koodataan muuttujien mukaan, kokonaiskuva tapausten tyypillisistä piirteistä ja piirteiden yleisyydestä tarkentuu. Tutkin ensin kaikkia tapauksia niiden saamien muuttujien arvojen perusteella ja esitän aineiston jakautumisen muuttujien arvojen mukaan. Sen jälkeen syvennyn tapausten kvalitatiiviseen sisältöön ja luokittelen uhkaustapauksia pienempiin ryhmiin sen mukaan, miltä ne toistuvan tarkastelun ja ymmärtävän luentatavan perusteella näyttävät. QCA ja ymmärtävä luenta täydentävät toisiaan heterogeenisen aineistoni tutkimisessa. Koko aineistoni ei näytä jakavan kouluampumisille tyypillisiä piirteitä, mutta aineistoni vakavimmille tapauksille ja kouluampumisille yhteistä on usein tekijän sukupuoli, ikä, ongelmat sosiaalisessa elämässä sekä alueellinen sijoittuminen maaseutumaiselle tai pikkukaupunkimaiselle paikkakunnalle. Toteutuneista kouluampumisista uhkaukset poikkeavat siinä, että myös naispuoliset henkilöt tekevät koulu-uhkauksia, tosin miespuolisia harvemmin. Aineistossani oli myös kaksi vakavaa, toteutunutta väkivaltatapausta. Ymmärtävän luennan perusteella voi todeta, että näihin väkivaltatapauksiin liittyy vahvasti ostrakismin ja häpeäraivon kokemuksia. Samanlaista häpeää ja aggressiivisuutta liittyi myös muihin aineistoni vakaviin uhkaustapauksiin. Tutkimukseni valottaa koulu-uhkausten moninaisuutta. Yli kymmenesosa aineistostani näyttäytyy vakavina tapauksina ja niihin liittyy samanlaisia piirteitä, kuin kouluampumisiin. Tällaista tapausta voi pitää eräänlaisena uhkaajan antamana ennakkovaroituksena. Myös monet kouluampujat ovat antaneet viitteitä aikeistaan ennen iskuaan, joten uhkauksiin tulee suhtautua kaikella vakavuudella. Vakavimpien tapausten ohella aineistoni osoittaa, että koulu-uhkaus voi olla ilkivaltainen teko, henkilökohtainen uhkaus, avunhuuto omiin ja kouluun liittymättömiin ongelmiin tai pelon ilmapiirin vuoksi koulu-uhkaukseksi tulkittu ilmiö. Työni vahvistaa uhkausten ja etenkin aineistoni toteutuneiden väkivaltatapausten osalta oletusta, että kouluampumiset ja -uhkaukset käsittävän ilmiön juuret ovat yhteisöjen rakenteessa ja ostrakismin kokemuksessa. Yhteenveto-osiossa arvioin myös kansainvälisten koulu-uhkausten käsittelyyn kehitettyjen välineiden soveltamismahdollisuuksia Suomessa.
 • Hiltunen, Kalle (Helsingin yliopisto, 2009)
  Tämän tutkielman tehtävä on selvittää, millainen muutos tapahtuu Ristin Johanneksen mukaan sielun toiminnassa, kun luonnollisessa tilassa oleva sielu pääsee unio mysticaan. Päälähteenä on käytetty Ristin Johanneksen koko kirjallista tuotantoa paitsi Cántico espiritualin ja Llama del amor vivan ensimmäisiä redaktiota. Cántico espiritualin ensimmäinen redaktio on kuitenkin toissijaisena lähteenä tutkimuksessa. Tutkimuksen metodi on systemaattinen analyysi. Tutkielman aluksi on selvitetty Johanneksen käsitys sielun luonnollisesta toiminnasta. Johannes tulkitsee sielun luonnollista toimintaa aristotelisen filosofian mukaisella tomistisella käsitteistöllä. Johannes liittyy sielun luonnollisen toiminnan osalta aristotelismin pääperiaatteisiin ajattelemalla sielun saavan tietoa luonnollisesti ainoastaan aistein havaittavasta todellisuudesta aistien ja ajattelun yhteistoiminnalla. Johanneksen käsitys sielun luonnollisesta toiminnasta on pääpiirteissään tomismin tulkitseman aristotelismin mukainen, vaikka Johannes joiltakin osin poikkeaa perinteisistä tomistisista käsityksistä (erityisesti muistin rooli). Johannes käyttää sielun hengellisestä matkasta luonnollisesta tilasta unio mysticaan nimitystä “pimeä yö”. Pimeä yö on Johanneksen mukaan ennen kaikkea purgaatiota, vaikka sen loppupuolelle on sekoittunut myös illuminaatiovaihe. Johannes liittyy näin perinteiseen käsitykseen via mysticasta (purgaatio, illuminaatio ja unio mystica), vaikka tulkitseekin sitä omaperäisesti. Pimeä yö “pimentää” sielun toiminnan ja se valmistaa ja vie sielun unioon Jumalan kanssa. Siksi tutkielman tehtävään vastaaminen kertoo myös “pimeän yön” perimmäisen vaikutuksen sieluun. Pimeässä yössä tapahtuvassa purgaatiossa teologisilla hyveillä (usko, toivo ja rakkaus) on keskeinen rooli sielun henkisen osan kykyjen puhdistamisessa. Tässä tutkielmassa käytetään unio mysticasta nimitystä “Jumalan kaltaisuuden unio” (unión de semejanza). Tällä nimityksellä kuvataan sielun täydellisyyden tilan kahta keskeistä piirrettä, jotka ovat sielun ja Jumalan välitön yhteys ja sielun saavuttama Jumalan kaltaisuus. Tässä Jumalan rakkauden vaikuttamassa uniossa tapahtuvaa sielun ja Jumalan kohtaamista Johannes kutsuu myös aistimisen kielikuvilla. Johanneksen mukaan tämä Jumalan “aistiminen” eroaa kuitenkin radikaalilla tavalla luonnollisesta aistimisesta, koska nyt sielu ei “aisti” aistittavan kohteen muotoa vaan koko Jumalan, missä ei muotoa ole. Yhtyminen Jumalaan tarkoittaa myös yhtymistä jumalalliseen tietoon, mikä sisältää myös tiedon luodusta. Johannes liittyy platonistiseen perintöön ajatellessaan Jumalan sisältävän varsinaisen tiedon myös luodusta (luodun “ideat”). Johannes ymmärtää sielun ja Jumalan yhteyden tässä uniossa olevan samanlainen kuin Augustinuksen kolminaisuusopin mukaan on Isän ja Pojan välillä. Johanneksen mukaan sielu on tässä uniossa päässyt itsekin Kolminaisuuden kaltaiseksi muuttuneena mukaan trinitaariseen kommuunioon. Sielun aistinen osa ei sen sijaan ole sisällä uniossa, vaikka siihen voikin “pursuta yli” vaikutusta uniosta samalla tavalla, kuin uusplatonistisen emanaatiometafysiikan mukaisesti tulkitusta Jumalasta virtaa kaikkeus ulos. Johanneksen mukaan sielun toiminta muuttuu luonnollisen tilan ja unio mystican välillä radikaalisti. Johannes ei pelkästään tyydy korjaamaan joitakin näkökulmiaan sielun toimintaan, vaan muuttaa sielun toiminnan perusteita vaihtamalla sielun luonnollista toimintaa kuvaavan aristotelismin perinnön ajattelurakenteet mystiikan traditiolle tuttuihin platonismista ja augustinolaisuudesta nouseviin ajattelurakenteisiin. Johanneksen mukaan sielun uusi toiminta uniossa on myös sielun varsinainen toimintatapa, mihin sielun luominen Jumalan kuvaksi on tähdännyt. Saapuessaan unioon sielu näin ollen myös löytää todellisen minuutensa.
 • Raunio, Liisi ((193)
 • Tammilehto, Tuomas (2007)
  Kansainvälisiä tiedotusvälineitä seuraavat ovat 1960-luvulta lähtien saaneet tottua yhä enenevässä määrin uutisiin terrorismista. Useat tahot itsenäisyydestä haikailevista eri poliittisten, kulttuuristen ja kansallisten vähemmistöjen edustajista aina radikalisoituneisiin äärivasemmistolaisiin ovat nähneet kansainvälissä ilmailussa hyvän kohteen terroriteoilleen. Terrorismi on saamastaan runsaasta julkisuudesta huolimatta kuitenkin jäänyt monelle varsin vieraaksi ilmiöksi. Poliittisen historian alaan kuuluva pro gradu -työn ”Ilmailualaa vastaan suunnattu kansainvälinen terrorismi” tarkoitus on selvittää terrorismia yleisesti, mutta erityisesti ilmailualaa vastaan suunnatun kansainvälisen terrorismin historiaa. Työssä käydään seikkaperäisesti läpi 1930-luvulta nykypäivään tehdyt kansainväliset lentokonekaappaukset, pommi-iskut, raketti , tuliase ja ohjusiskut sekä muut erilaiset ilmailualaa vastaan tehdyt terroriteot. Työn tarkoituksena on kuvata ilmailualaa vastaan suunnattua terrorismi-ilmiötä maailmanlaajuisesti kiinnittäen huomiota esimerkiksi terroritekojen laatuun, iskuissa menehtyneiden ja haavoittuneiden määriin sekä iskujen maantieteellisiin tapahtumapaikkoihin. Tarkoituksena on näissä muuttujissa tapahtuneiden muutosten kautta selvittää, minkälaista terrorismi on viimeisen neljänkymmenen vuoden kuluessa ollut. Pelkän terrori-iskujen selostuksen ohella iskut pyritään sitomaan historialliseen kontekstiin. Työn tarkoituksena on selventää muun muassa tekojen taustalla olevien tahojen kuten esimerkiksi eri terroristiryhmien syntyhistoriaa sekä poliittisia, uskonnollisia tai muita motiiveja. Myös ajankuvan niin sanotun zeitgeistin selvittämisellä tutkielma pyrkii antamaan lukijoilleen kuvan monimuotoisesta terrorismi-ilmiöstä. Historiallisen analyysin ohella työ pitää sisällään terrorismin määrittelyä, pohdintaa tietokanta-aineiston sopivuudesta historian tutkimukseen sekä kolmannen osapuolen tietoihin perustuvan historiantutkimuksen mielekkyydestä. Työ keskittyy erityisesti 1960-luvun lopun ja 1990-luvun lopun väliseen ajanjaksoon. Syynä on se, että kansainvälinen terrorismi oli jokseenkin olematonta ennen toista maailmansotaa ja varsin vähäistä vielä pitkälle sen jälkeenkin. Ilmailualaa vastaan suunnatusta terrorismista tuli arkipäiväistä itse asiassa vasta Israelin ja arabivaltioiden välillä käydyn ns. kuuden päivän sodan jälkeen, kun lukuisat arabivaikuttajat katsoivat Israelia vastaan käydyn avoimen sodan voittamisen tulleen mahdottomaksi. Arabiterroristien esimerkkiä seurasivat lukuisat muut ryhmittymät, jotka eivät myöskään pitäneet mahdollisena elintärkeiksi katsomiensa asioiden ajamista sen enempää parlamentaarisin tai konventionaalisen sodan keinoin. Valtioiden välisten sotien käydessä yhä harvinaisimmiksi, hyvin usein terrorismi paljastaa maailman eri poliittiset jännitteet. ”Ilmailualaa vastaan suunnattu kansainvälinen terrorismi” on erään terrorismin lajin historiaa käsittelevän työn lisäksi toisen maailmansodan jälkeistä maailmanhistoriaa käsittelevä työ. Terrori-iskujen ohella työ käsittelee myös melko laajasti erilaisten poliittisten konfliktien syntyjä, kuten esimerkiksi vallankaappauksia ja itsenäisyystaisteluja. Pääasiallisen lähdemateriaalin muodostaa RAND Terrorism Chronology 1968–1997 -tietokanta, tutkimusalan kirjallisuus sekä kansainvälinen lehdistö ja uutismateriaali, samoin kuin yksittäisiä tapauksia koskeva viranomaismateriaali (esim. oikeuden pöytäkirjat). Työn suurin anti on historiallisen tiedon esittäminen ja jäsentäminen uudella tavalla sekä suomenkielellä. Terrorismista on toki kirjoitettu paljon, mutta nimenomaisesti ilmailuun keskittyvää työtä ei ennen tätä työtä ole ollut.
 • Kantanen, Laura (2010)
  Tutkielmassa käsitellään kansainvälisen lentoliikenteen edunvalvontatoimintaa kansallisen lentoyhtiön, Finnairin näkökulmasta. Aihetta lähestytään monitasoisen hallinnon teorian kautta (Multi-level Governance), joka kuvaa edunvalvontatoiminnan vaikuttamisreittejä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Jokaista lentoa koskevat samat, yhtenäiset ilmailun säädökset ja lait. Nämä säädökset ja lait valmistellaan ja hyväksytään kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä, ICAO:ssa (International Civil Aviation Organization). Kansainväliset lentoyhtiöt pyrkivät vaikuttamaan ICAO:ssa tehtäviin päätöksiin eri keinoin. Tämä tutkimus kuvaa Finnair Oyj:n näkökulmasta edunvalvonnan vaikuttamisreittejä ja prosesseja monitasoisen hallinnon teorian näkökulmasta. Monitasoisen hallinnon teoria jakaa Finnairin edunvalvontatoiminnan kolmeen eri tasoon: paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen. Teorian avulla pyritään hahmottamaan vaikuttamisreittejä ja niiden välisiä suhteita. Tarkoituksena on eri osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ja vaikuttamisreittien hahmottaminen sekä erilaisten näkökulmien esiintuominen ja näiden kriittinen arviointi aineiston ja muun kirjallisuuden avulla. Tutkimuksen kohdetta, ilmailun edunvalvontaa, on lähestytty haastattelemalla yhdeksää tutkimuskohteen kannalta tärkeää toimijaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Aineisto koostuu yhdeksästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Haastatellut edustavat suomalaisen ilmailualan tärkeimpiä kansallisen tason toimijoita sekä tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä kansainvälisen tason toimijoita. Institutionaaliset rakenteet ja toimijat nähdään hitaina ja lähes muuttumattomina, myös kansainvälinen lentoliikenne nähdään seisovat uuden ja vanhan systeemin välissä, sillä ICAO:n rinnalla on jo muita legitiimejä toimijoita, kuten EU sekä kansainväliset järjestöt ja tomijat. Edunvalvonnan tehokkuuden vaikea mitattavuus ei anna mahdollisuutta tarkkoihin numeerisiin tutkimustuloksiin, kuitenkin edunvalvonta on kansainväliselle lentoyhtiölle toimintaedellytys ja keino tulevaisuuden ja riskien hallinnassa. Lentoyhtiön tulee valvoa etujaan kaikilla mahdollisilla foorumeilla ja kaikilla toiminnan tasoilla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Työssä käytetyt tärkeimmät lähteet: Bache, Ian - Flinders, Matthew (toim.) 2004: Multi-level Governance. Jaatinen, Miia 1999: Lobbying Political Issues – A Contingency Model of Effective Lobbying. Jordan, Andrew 2001: The European Union: an Evolving System of Multi-level Governance…or Government? Marks, Gary 1996: An Actor-centered Approach to Multi-level Governance. Peters, Guy - Pierre, Jon 2005: Multi-Level Governance: A Faustian Bargain? Teoksessa Bache, Ian – Flinders, Mathew (toim.) :Multi-Level Governance in Theory and Practice.
 • Harju, Liisa-Maria (2008)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan organisaation ilmaistujen arvojen suhdetta perusoletusten tasoon. Tutkielmassa organisaation ilmaistuilla arvoilla tarkoitetaan organisaation julkisia arvoja, jotka usein sisällytetään organisaation virallisissa asiakirjoissa esitettyyn ideologiaan tai filosofiaan. Perusoletuksilla tarkoitetaan organisaation alitajuisia, itsestäänselviä ja organisaation jäsenten kesken jaettuja uskomuksia. Tässä tutkielmassa on tarkoitus selvittää, näkyvätkö tietyn oppilaitoksen opetussuunnitelmassa ilmaistut arvot oppilaitoksen opetushenkilökunnan perusoletusten tasolla eli käytetäänkö ilmaistuja arvoja retorisena välineenä opetushenkilökunnalle esitettyjen pulmatilannekuvausten ratkomisessa. Tutkielman teoreettiset lähtökohdat ovat organisaatiokulttuuriteoriassa ja retorisessa sosiaalipsykologiassa. Tutkielman empiirinen osa toteutetaan laadullisen asennetutkimuksen näkökulmasta. Arvoja tarkastellaan retorisen sosiaalipsykologian mukaisesti retoriikan välineinä, sosiaalisina tuotteina, joihin arkipäivän toimijat voivat perusteluissaan vedota. Tutkielman aineisto koostuu neljästä puolistrukturoidusta ryhmähaastattelusta. Haastateltavia oli yhteensä 16 henkilöä ja he edustavat tarkastellun oppilaitoksen opetushenkilökuntaa. Tutkielman lähtökohta-ajatuksena on, että organisaation perusoletukset tulevat ilmi, kun organisaation jäseniä pyydetään kommentoimaan organisaation kannalta relevantteja pulmatilanteita. Aineiston analyysissa tuli esiin, että pulmatilannekuvauksiin liittyviä kannanottoja perusteltiin yhteensä viidellä erilaisella tavalla. Perusteluissa vedottiin asiakkaan etuun, työntekijän etuun, organisaation etuun, arvioinnin laatuun ja työntekijän tilanteeseen. Oppilaitoksen perusteluissa ei juurikaan esiintynyt eksplisiittisesti ilmaistuja arvoja. Samalla perustelutavat toivat vahvasti esiin sen, että organisaation toiminta-ajatuksen ydinkohtaan, eli asiakkaan (ts. oppilaan) etuun, vedottiin useasti. Tutkielman keskeisin tulos on, että tarkastellun organisaation perusoletusten tasolla näyttäisi olevan toiminta-ajatuksen mukainen oletus asiakkuudesta ja asiakkaan edusta. Keskeisimmät lähdeteokset: organisaatiokulttuurista Edgar Scheinin (1987) Organisaatiokulttuuri ja johtaminen; retorisesta sosiaalipsykologiasta Michael Billigin ym. (1988) Ideological dilemmas. A social psychology of everyday thinking ja laadullisesta asennetutkimuksesta Kari M. Vesalan ja Teemu Rantasen (2007) toimittama Argumentaatio ja tulkinta.
 • Holmberg, H. Martin (1935)
 • Poutanen-Rokka, Mira (Helsingfors universitet, )
  Tietoverkkojen kehitys ja erityisesti internetin jatkuvasti lisääntyvä valta luovat monille perinteisille rikoksille uuden tekopaikan. Tämän tutkielman tarkoituksena on pohtia, millä lailla internet tekopaikkana vaikuttaa rikosten ilmenemiseen ja tutkintaan. Tärkeimmäksi tutkimuskysymykseksi nousee uusien kriminalisointien tarve teknologian kehityksen seurauksena. Tutkielma koostuu kolmesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa pyritään erittelemään erityispiirteitä ja ongelmakohtia, joita internet tekoympäristönä aiheuttaa. Lisäksi pohditaan viranomaisten toimivaltuuksia ja niiden riittävyyttä internetrikollisuuden tutkinnassa. Toisessa osiossa nostetaan esille internetrikollisuuden kansainvälisyyden aiheuttamia ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja niihin. Kolmannessa osiossa, joka muodostaa työn tärkeimmän sisällön, tutkielman kysymyksenasettelua lähestytään kolmen tunnusmerkistön (laiton uhkaus, kunnianloukkaus ja yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen) pohjalta. Kyseisiä tunnusmerkistöjä kutsutaan tutkielmassa ilmaisurikoksiksi. Yhteistä niille on, että rikos täyttyy jo tietyn kommentin ilmaisemisella, eikä pidemmälle meneviä toimia vaadita. Tutkielman aihe on hyvin ajankohtainen, sillä erilaiset uhkaukset ja loukkaukset muun muassa internetin keskustelupalstoilla ja yhteisöpalveluissa ovat jatkuvasti yleistyneet. Usein tekijät jäävät syystä tai toisesta vaille rangaistusta. Tutkielmassa pohditaan turvaako oikeuskäytäntö liiaksi tekijöiden sananvapautta uhrien perusoikeuksien kuten kunnian ja yksityiselämän suojan kustannuksella ja poikkeaako suoja tosimaailmassa toteutuvasta. Aiheen tuoreuden vuoksi oikeuskäytäntöä on jouduttu hakemaan hovi- ja alioikeustasolta, sillä korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä asiasta ei ole löydettävissä. Huomiota on oikeuskäytännön lisäksi kiinnitetty rikoslakiin ja siihen onko teknologian kehitys johtanut tiettyjen tunnusmerkistöjen muutostarpeisiin tai paineisiin luoda kokonaan uusia rikostunnusmerkistöjä. Lähteinä on perinteisen oikeuskirjallisuuden lisäksi käytetty muun muassa poliisin luomia toimintaohjeita sekä oikeusministeriön keväällä 2012 valmistunutta mietintöä sananvapausrikoksista.
 • Tuokko, Ritva (1994)
 • Peräkorpi, Sinikka (1969)
 • Äijälä, Mikko (2012)
  Ilmakehän aerosolien, ts. kaasumolekyylien ja pienhiukkasten, kemiallinen koostumus vaikuttaa merkittävästi siihen millaisia vaikutuksia niillä on mm. ilmastoon, näkyvyyteen ja ihmisten terveyteen. Aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen määritys on perinteisesti ollut haasteellista niiden pienen massan ja vaikean kerättävyyden sekä säilytettävyyden vuoksi. Tässä työssä käsitellään aerosolin kemiallisen koostumuksen määritystä suoraan ja lähes reaaliaikaisesti aerosolimassaspektrometria (AMS) käyttäen. Työssä esitellään lyhyesti massaspektrometrian perusteoria, mutta pääpaino on mittaustekniikassa ja mittaustulosten käsittelyssä. Tutkielman loppuosassa esitellään myös aerosolimassaspektrometrilla saatuja mittaustuloksia Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäntutkimusasemalta. Aerosolimassaspektrometrin todetaan olevan tarpeellinen ja käyttökelpoinen mittalaite, joka täyttää tärkeän tehtävän aerosoli-instrumenttien joukossa – erityisesti, koska se kykenee määrällisesti mittaamaan lähes kaiken tyyppisiä aerosoleja. Kemiallisten lajien jakauman mittaamisen lisäksi AMS:n avulla voidaan myös saada tarkempaa tietoa aerosolin molekylaarisesta koostumuksesta, hapetusasteesta sekä kokojakaumasta. Työssä osoitetaan lisäksi, että yhdistämällä AMS:lla kerättyä tietoja muista ilmakehämittauksista saatuun tietoon voidaan arvioida mitatun aerosolin alkuperää ja sen muodostumiseen vaikuttaneita kemiallisia prosesseja.