Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 7343-7362 of 27150
 • Äijälä, Mikko (2012)
  Ilmakehän aerosolien, ts. kaasumolekyylien ja pienhiukkasten, kemiallinen koostumus vaikuttaa merkittävästi siihen millaisia vaikutuksia niillä on mm. ilmastoon, näkyvyyteen ja ihmisten terveyteen. Aerosolihiukkasten kemiallisen koostumuksen määritys on perinteisesti ollut haasteellista niiden pienen massan ja vaikean kerättävyyden sekä säilytettävyyden vuoksi. Tässä työssä käsitellään aerosolin kemiallisen koostumuksen määritystä suoraan ja lähes reaaliaikaisesti aerosolimassaspektrometria (AMS) käyttäen. Työssä esitellään lyhyesti massaspektrometrian perusteoria, mutta pääpaino on mittaustekniikassa ja mittaustulosten käsittelyssä. Tutkielman loppuosassa esitellään myös aerosolimassaspektrometrilla saatuja mittaustuloksia Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäntutkimusasemalta. Aerosolimassaspektrometrin todetaan olevan tarpeellinen ja käyttökelpoinen mittalaite, joka täyttää tärkeän tehtävän aerosoli-instrumenttien joukossa – erityisesti, koska se kykenee määrällisesti mittaamaan lähes kaiken tyyppisiä aerosoleja. Kemiallisten lajien jakauman mittaamisen lisäksi AMS:n avulla voidaan myös saada tarkempaa tietoa aerosolin molekylaarisesta koostumuksesta, hapetusasteesta sekä kokojakaumasta. Työssä osoitetaan lisäksi, että yhdistämällä AMS:lla kerättyä tietoja muista ilmakehämittauksista saatuun tietoon voidaan arvioida mitatun aerosolin alkuperää ja sen muodostumiseen vaikuttaneita kemiallisia prosesseja.
 • Mikkonen, Anna Gustaava (2001)
  Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ilman huoltajaa Suomeen tulleet pakolaisnuoret. Nuorten tilanteessa on erityistä vanhemmista ja perheestä erossa oleminen. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, millaisia sosiaalisia verkostoja nuorilla on ja mistä nuoret saavat sosiaalista tukea. Ilman huoltajaa Suomeen tulleet nuoret asuvat yleensä laitoksissa tai sukulaisperheissä. Tehtävänäni on ollut selvittää, millaiset ovat ilman huoltajaa tulleiden nuorten vastaanottokäytännöt ja asumisjärjestelyt. Kuvaan työssäni laitoksissa ja sukulaisperheissä asuvien nuorten sosiaalisia suhteita, arkea ja asumista. Selvitän myös, millainen on ilman huoltajaa Suomeen tulevien nuorten laillinen asema ja turvapaikkaprosessi. Sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen tuen teoria muodostavat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Tutkimus on laadullinen, ja se perustuu kuukauden pituiseen etnografiseen kenttätyöhön sekä teemahaastatteluihin. Vietin reilun kuukauden laitoksissa, joissa nuoret asuvat. Haastattelin viittätoista ilman huoltajaa Suomeen tullutta nuorta. Suurin osa heistä asuu laitoksissa, osa sukulaisperheissä ja muutama oli hiljattain muuttanut asumaan yksin tukiasuntoon. Osa nuorista ei tiedä, missä heidän perheensä on, osa taas on yhteydessä perheeseen. Nuoret kaipaavat perheen tukea ja varsinkin äitiään. Lisäksi nuoret ovat huolissaan perheen kohtalosta. Osalla nuorista on sisko tai veli Suomessa. Sisarukset ovat läheisiä ja pystyvät usein tukemaan toisiaan. Monille nuorille laitosten henkilökunta ja muut laitosten nuoret ovat tärkeitä ja melkein kuin perhe. Monilla laitoksissa asuvilla nuorilla on sekä omanmaalaisia että suomalaisia ystäviä. Suomalaisia tovereita monet ovat löytäneet harrastusten kautta, mutta koulussa useimmilla ei ole ystävyyssuhteita. Vaikka monilla on kavereita, hyvistä ystävistä on pulaa. Joillakin nuorilla ei ole ikäisiään kavereita eikä ystäviä laitoksen ulkopuolella. Rasismi on osa nuorten arkea ja vaikeuttaa suhteiden solmimista suomalaisiin. Laitoksissa asumisen hyviä puolia on mm. se, että siellä nuoria valmennetaan itsenäiseen elämään suomalaisessa yhteiskunnassa. Sukulaisperheissä asuvilla nuorilla taas on ympärillään maanmiehiä, omaa kieltä ja kulttuuria, mutta heillä on laitoksissa asuvia vähemmän kontakteja suomalaisiin. Sukulaisperhe voi tuntua melkein omalta perheeltä. Turvapaikka- ja perheenyhdistämishakemusten pitkät käsittelyajat lisäävät nuorten huolia sekä vaikeuttavat kotoutumista ja tulevaisuuden suunnittelua. Suomeen jäämistä helpottaisi huomattavasti perheen tänne saaminen. Pysyvät aikuiskontaktit ovat nuorille välttämättömiä, olivatpa kontaktit maanmiehiin tai suomalaisiin. Nuoret saavat sosiaalista tukea Suomessa olevilta sukulaisperheiltä ja sisaruksilta, laitosten työntekijöiltä, ulkomaalaisilta kavereilta, tyttö- tai poikaystäviltä sekä suomalaisilta ystäväperheiltä. Vaikeista taustoista huolimatta nuorten elämä on melko hyvällä mallilla, ja kaikilla on tulevaisuudensuunnitelmia.
 • Rönneikkö, John (1938)
 • Itkonen, Marjatta (1988)
 • Gerkman, Marjut (2004)
  Laki samaa sukupuolta olevien parien rekisteröimisestä eli niin sanottu parisuhdelaki tuli voimaan maaliskuussa 2002. Eduskunta kävi laista annetusta hallituksen esityksestä vilkkaan keskustelun vuonna 2001. Keskustelun aikana avioliitto nousi merkittävään osaan kansanedustajien puheenvuoroissa. Avioliitolla argumentoitiin sekä lakiesityksen puolesta että sitä vastaan. Tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaiseen asemaan eduskunnassa käyty keskustelu avioliiton yhteiskunnassamme asettaa. Tutkimuksen pääaineisto koostuu niistä eduskunnan istuntopöytäkirjoihin kirjatuista kansanedustajien puheenvuoroista, joissa käsiteltiin avioliittoa. Avioliittoa käsittelevien puheenvuorojen pohjalta aineistosta nousi esiin neljä teemaa: pyhä avioliitto, avioliitto yhteiskunnan perustana, avioliiton erityisasema ja avioliiton kriisi. Tutkimuksessa käy ilmi, että kolmen ensiksi mainitun teeman perusteluissa oli pohjimmiltaan kysymys samasta familistiseen ajattelumalliin perustuvasta asetelmasta, jonka mukaan avioliitto tulee pitää erillään homoseksuaalien rekisteröidystä parisuhteesta. Perustelujen mukaan avioliiton tulee pysyä miehen ja naisen välisenä liittona, koska se lasten syntymän kautta turvaa yhteiskunnan jatkuvuuden. Siksi avioliitolla on myös lainsäädännöllinen suoja sekä sellaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia, joita muissa parisuhteissa ei ole ja jotka asettavat avioliiton yhteiskunnalliseen erityisasemaan. Argumenttien voimakkuus vaihteli eri teemojen välillä. Pyhä avioliitto oli argumenteista vahvin. Yhteiskunnan perustana toimiva avioliitto sai jo lievempiä perusteluja ja avioliiton erityisasemaan siirryttäessä perustelut muuttuivat edelleen neutraalimpaan suuntaan. Lopulta avioliiton kriisi osoittautui kaikkien kolmen teeman takana olevaksi tekijäksi. Familistisen ajattelumallin mukainen, perinteiseen avioliittoon perustuva perhe on joutunut antamaan tilaa individualistisemmille perhemuodoille. Homoseksuaalien emansipaation ja individualistisen perhenäkemyksen vahvistumisen myötä myös homoseksuaalisten parien perheet saivat virallisen aseman perhelainsäädännössämme, kun eduskunta hyväksyi parisuhdelain syyskuussa 2001.
 • Saarinen, Kirsti (1966)
 • Harjunpää, Laura (Helsingfors universitet, 2011)
 • Kuokkanen, Minna (2008)
  Ilmastonmuutoksen merkittävyyden kasvu poliittisella asialistalla on noussut globalisaatiokehityksen seurauksena syntyneiden ongelmien myötä. Globaaleille ympäristöongelmille on tyypillistä, etteivät ne noudata valtioiden rajoja, jolloin niiden ratkaisemiseksi tarvitaan maailmanlaajuista yhteistyötä. Tämän tutkimuksen pääasiallinen tehtävä on tarkastella Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen ilmastopoliittisia toimia ja sitä, miten ne mieltävät ilmastonmuutoksen uhkana tai myös mahdollisuutena suhteessa niiden käytössä oleviin resursseihin. Lisäksi työssä vertaillaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä niiden ilmastodokumenttien sisällön perusteella. Tarkastelun ajankohta on vuoden 2008 alun tilanne, jolloin EU on mukana kansainvälisessä Kioton ilmastosopimuksessa ja Yhdysvallat on jättäytynyt sen ulkopuolelle. Ilmastotoimia tarkastellaan laadullisen tutkimuksen keinoin, tutustumalla EU:n ja Yhdysvaltojen toimintastrategioita kuvailevien ilmastodokumenttien sisältämiin ilmastonmuutoksen rajoittamiseen tähtääviin toimiin ja niiden perusteluihin sekä vertailemalla EU:n ja Yhdysvaltojen valintoja. Luokittelu tehdään sisällönanalyysin keinoin, teemoittelemalla ilmastodokumenttien sisältöä teoreettisesta viitekehyksestä saatujen käsitteiden alle: turvallisuus, tuotanto, finanssi, tieto, liikenne, kauppa, energia ja hyvinvointi. Näiden lisäksi tarkastelukohteena on, miten toimet perustellaan suhteessa tasoulottuvuuksiin: kansallinen, alueellinen ja globaali taso. Aineiston analyysin perusteella saadut tulokset viittaavat siihen, että EU mieltää ilmastonmuutoksen suureksi uhkaksi maailmanlaajuiselle ja paikalliselle turvallisuudelle ja korostaa toimimatta jättämisen olevan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestämätöntä. EU korostaa, että ilmastomuutoksen rajoittaminen tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiselle liiketoiminnalle ja parantaa työllisyyttä. Se mieltää oman asemansa ilmastojohtajaksi, joka haluaa vakuuttaa muutkin toimijat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tarpeellisuudesta. Yhdysvalloille ilmastonmuutos näyttäytyy etenkin uhkana sen energiaturvallisuudelle, minkä vuoksi se tukee tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa, joka auttaa monipuolistamaan energiavalikoimaa ja vähentää samalla riippuvuutta tuontienergiasta. Yhdysvallat on valmis vain sellaisiin ilmastotoimiin, jotka eivät vaaranna työllisyyttä ja talouskasvua. EU:n ilmastotoimet ovat yhdistelmä kaikkien tasoulottuvuuksien toimintaa. Ilmastonmuutos koetaan uhkaksi suhteessa yksittäisiin EU:n jäsenvaltioihin, mutta myös koko EU:n aluetta koskien ja globaalisti, minkä vuoksi se kannattaa kansainvälistä ilmastosopimusta. Yhdysvallat näkee ilmastonmuutoksen uhkaksi kansallisella tasolla, mutta myös globaalilla tasolla, minkä vuoksi sillä on paljon kumppanuuksia kansainvälisten toimijoiden kanssa. Ilmastotoimien keskeisiä eroja on siinä, että EU korostaa toiminnan lähtevän myös kansalaisten mielipiteistä. Se haluaa korostaa myös teollisuusmaiden vastuullisuutta, eikä vaadi kaikilta kehitysmailta kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimenpiteitä ja kannattaa kasvihuonekaasuvähennyksiä, vaikka niistä aiheutuisi vähäisiä kuluja. Yhdysvallat korostaa kaikkien osallistumisen olevan tärkeää, ja vaatii, että myös kehitysmaille täytyy asettaa päästöjen vähennystavoitteita kansainvälisessä ilmastosopimuksessa, mutta kustannuksia näistä ei saa aiheutua.
 • Korhonen, Otso (Helsingin yliopisto, 2015)
  The aim of this study was to identify the socio-economic and agro-ecological factors, reflecting the impact of agricultural mitigation actions for food security in Ethiopia and opportunities to develop on the basis of these factors indicators to assess the food security impact of Clean Development Mechanism projects. The study analyzed interviews conducted in three different locations in Ethiopia. The interviews were coded and the encodings were combined in to themes. Different categories of food security impacts were created on the basis of the themes. The CDM projects were analyzed using the themes and categories to form indicators so that the food security impact of the projects could be evaluated. The analyzed mitigation measures were composting, construction of terraces, limited use of areas and the use of agroforestry. Mitigation actions were found to have a positive impact on food security and climate change mitigation. Farmers felt that the mitigation measures were effective and decided to continue their use although the workload of the measures was described great. When developing of mitigation measures attention should be paid to the technical difficulties and feasibility of the action. Based on this analysis it was possible to form indicators for food security impacts of CDM projects. All the evaluated projects were found to have positive effects on food security on the basis of the indicators. Using the indicators directional assessment of food security impacts of CDM project can be made. The projects do not explicitly consider the food safety implications.
 • Myllyviita, Sini (2015)
  Ilmastonmuutoksen vaikutusta trooppisiin hirmumyrskyihin tarkasteltaessa tulee yhdistää teorioiden, havaintojen ja mallisimulaatioiden tuloksia. Epävarmuustekijät liittyvät trooppisten hirmumyrskyjen luonnolliseen vaihteluun, tulevien pakotteiden suuruuteen ja vaikutukseen, sekä mallisimulaatioiden rajoituksiin ja osittain myös teorioiden puutteisiin. Vaikka kiinnostus kohdistuu trooppisten hirmumyrskyjen muutoksiin niiden kaikilla esiintymisalueilla, ovat useammat tutkimukset kuitenkin keskittyneet Pohjois-Atlantille, koska havainnot ovat sieltä luotettavampia ja kattavat pidemmän ajanjakson. Teorioiden ja mallisimulaatioiden mukaan trooppisten hirmumyrskyjen voimakkuus tulee kasvamaan ilmastonmuutoksen myötä termodynaamisen tehokkuuden ja termodynaamisen epätasapainon kasvaessa sekä pintatuulennopeuden heikentyessä. Voimakkuuden kasvun myötä myös tuhoisuus, joka koostuu myrskyjen maksimipintatuulen kuutiosta, eliniästä ja määrästä, kasvaa CMIP5-mallisimulaatioiden mukaan ainakin yli 20 % 8.5 W/m²:n säteilypakotteella vuoteen 2100 mennessä. Voimakkuuden kasvun lisäksi tuhoisuuden noususta vastaa osin myös mahdollisesti trooppisten hirmumyrskyjen eliniän ja voimakkaimpien myrskyjen määrän kasvu. Trooppisten hirmumyrskyjen sademäärä kasvaa, kun ilmakehän vesihöyrysisältö kasvaa ilmaston lämmetessä. Mallisimulaatioiden mukaan trooppisten hirmumyrskyjen globaali sademäärä kasvaa keskimäärin n. 20 % n. 6 W/m²:n säteilypakotteella vuoteen 2100 mennessä. Sademäärä Pohjois-Atlantilla kasvaa n. 10–30 % 4.5 W/m²:n säteilypakotteella vuoteen 2100 mennessä. Mallisimulaatioilla havaitaan myös Pohjois-Atlantin trooppisten hirmumyrskyjen ratojen siirtyvän itään päin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien keskitroposfäärin kyllästysvajeen kasvun sekä konvektiivisen massavuon laskun arvellaan vaikuttavan trooppisten hirmumyrskyjen määrää laskevasti ja pintatuulennopeuden heikentymisen määrää nostavasti. CMIP5-mallien tulokset ovat sekalaisia sekä globaalin että alueellisten määrien muutosten suhteen ja riippuvaisia käytetystä mallisimulaation menetelmästä. Kuitenkin voimakkaimpien trooppisten hirmumyrskyjen määrä tulee melko varmasti nousemaan globaalin voimakkuuden kasvaessa. Teoria on kuitenkin vielä vajavaista trooppisten hirmumyrskyjen synnyn ja määrän suhteen. Mallien horisontaalisen resoluution kasvaessa tuloksista odotetaan tulevan varmempia.
 • Keinänen, Hanna (2013)
  Tässä pro gradu –työssä tarkasteltiin ilmastotekijöiden ja metsätaloustoimenpiteiden vaikutuksia virtaamiin sekä kokonaistypen (TN), -fosforin (TP), kiintoaineen (SS) ja orgaanisen kokonaishiilen (TOC) pitoisuuksiin seitsemällä pienellä metsäisellä valuma-alueella Etelä- ja Itä-Suomessa vuosina 1985 - 2010. Tutkimus suoritettiin tilastollisilla menetelmillä käyttäen Suomen Ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen virtaama-, vedenlaatu-, lämpötila- sekä sadantatietoja. Metsätaloustoimenpiteiden osalta tulokset perustuivat muutamien yksittäisten tarkkojen toimenpidetietojen ohella pääosin Metsäntutkimuslaitoksen paikkatietodataan puuston iästä sekä Corine 2006 Land Coverin maankäyttö- ja soiden ojitustilannetietoihin. Kaiken kaikkiaan tutkimustuloksissa korostui valuma-alueiden ominaispiirteiden suuri vaikutus eri ainespitoisuuksiin, mikä tuli hyvin esille mm. turvemaan osuuden merkittävyydessä. Ilmaston lämpenemisen ja virtaamamuutosten vaikutukset näkyivät erityisesti pohjoisemmilla valuma-alueilla. Kokonaistypen ja orgaanisen kokonaishiilen pitoisuudet pääasiassa nousivat sekä toisaalta kokonaisfosforipitoisuudet laskivat lähes kaikilla valuma-alueilla tutkimusjakson aikana. Typen osalta tärkein yksittäinen tekijä oli lämpötila, kun taas fosforipitoisuuksia selittivät parhaiten talvi- ja minimivirtaamien nousut erityisesti pohjoisemilla valuma-alueilla. Kiintoaineen ja orgaanisen kokonaishiilen pitoisuudet riippuivat eniten turvemaan osuudesta. Metsätaloustoimenpiteillä oli pitkällä aikavälillä vaikutusta kokonaistypen, kiintoaineen sekä orgaanisen kokonaishiilen pitoisuuksiin, mutta kokonaisfosforin osalta korrelaatiota ei ollut. Ilmastotekijöiden ja metsätaloustoimenpiteiden vaihteluita tulisi jatkossa tutkia enemmän pitkällä aikavälillä sekä paremmin valuma-alueiden ominaispiirteet tiedostaen, jotta eri alueiden väliset tulokset olisivat luotettavampia ja selkeämmin vertailukelpoisia.
 • Haapanen, Liisa (2014)
  Tässä maisterintutkielmassa tarkastelen 2000-luvun talouskasvukriittistä kirjallisuutta laadullisen sisäl-lönanalyysin avulla. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä talouskasvu edustaa talouskasvukriitikoille. Päätutkimuskysymyksenä on, mitkä ovat 2000-luvun talouskasvukritiikin keskeiset teemat. Tutkielman aineiston muodostavat kolme 2000-luvulla julkaistua talouskasvukriittistä kirjaa: Tim Jacksonin Prosperity without growth – economics for a finite planet vuodelta 2009, Peter Victorin Managing without growth – slower by design, not disaster vuodelta 2008 ja Serge Latouchen Jäähyväiset talouskasvulle joka ilmestyi suomeksi 2010 (alkuperäisteos on Petit traité de la décroissance sereine vuodelta 2007). Tutkielman päätulos on kolmen teeman identifioiminen aineistosta. Jokaisen teeman alla talouskasvu saa eri merkityksiä ja siihen myös kohdistetaan erilaista kritiikkiä. Kukin teema myös avaa erilaisen näkökulman talouskasvun puolustajien ja kriitikoiden väliseen vastakkainasetteluun ja valottaa eri tavoin kriitikoiden tarjoamaa vaihtoehtoa eli talouskasvua tavoittelematonta yhteiskuntaa. Ensimmäinen teema on talouskasvu ilmiönä, jossa tarkastellaan talouskasvun konkreettisia ekologisia ja sosiaalisia seurauksia. Kriitikoiden mukaan talouskasvun haitat ovat nykyään länsimaissa sen hyötyjä suuremmat eikä jatkuvaa talouskasvua ole mahdollista yhdistää ympäristövaikutusten vähentämiseen. Toinen teema on talouskasvu instituutiona, jossa talouskasvun esitetään ohjaavan yhteiskunnan jäsenten valintoja. Tämä ilmenee sekä talouskasvuriippuvaisuutena että lukuisina talouskasvua ylläpitävinä tapoina. Kriitikoiden mielestä tämä johtaa noidankehään, jossa ihmiset palvelevat talouskasvua eikä talouskasvu ihmisiä. Kolmas teema on talouskasvu ideologiana. Siinä talouskasvu näyttäytyy yhteiskunnassa vallitsevana uskomus- ja arvojärjestelmänä, joka on saavuttanut hegemonisen, itsestään selvänä pidetyn aseman. Talouskasvuideologiassa kasvu nähdään kaiken hyvän lähteenä, talous ajatellaan muusta yhteiskunnasta ja luonnosta erilliseksi elämänalueeksi ja taloudellisille arvoille annetaan etusija. Tätä ideologiaa pidetään aineistossa totuutta vääristelevänä ja irrationaalisena ajatusrakennelmana, joka estää ihmisiä näkemästä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Yksi tutkielman keskeinen johtopäätös on, että talouskasvukriitikot eivät kannata talouskasvun vastakoh-taa eli talouden itsetarkoituksellista supistamista. Sen sijaan kritiikki on keskustelunavaus kohti koko-naan uudenlaista yhteiskuntaa, jossa talous ja sen koon muutokset eivät ole keskiössä. Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan piirry aineistosta kovin selkeästi esiin – kriitikot tuntuvat tietävän paremmin, mitä he vas-tustavat kuin mitä he kannattavat. Toinen keskeinen johtopäätös on, että talouskasvukritiikissä vallitsee sisäinen ristiriita. Konkreettisia ilmiöitä käsitellessään kriitikot ehdottavat välinpitämättömyyttä talouskas-vun suhteen, mutta talouskasvun instituutioiden ja ideologian purkaminen vaativat tietoista vastustusta. Koska kirjat ammentavat aiemmasta talouskasvukriittisestä kirjallisuudesta, tutkielmassa identifioidut teemat voisivat sopia myös yleisemmin talouskasvukritiikin analysointiin. Tämä tulisi kuitenkin todentaa jatkotutkimuksissa. Jatkotutkimukset erilaisella aineistolla voivat toisaalta paljastaa lisää keskeisiä tee-moja. Koska tutkielmassa keskityttiin lähinnä aineistokirjoja yhdistäviin tekijöihin, voisi jatkossa selvittää, onko nykyisestä kasvukritiikistä löydettävissä jakolinjoja tai koulukuntia. Mielenkiintoinen jatkotutkimuskohde olisi myös talouskasvua tavoittelemattoman yhteiskunnan visioiden analysoiminen tutkielmassa löydettyjen kolme teeman näkökulmasta.