Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 7724-7743 of 26117
 • Moglia, Sami (2006)
  Tutkielmassa tarkastellaan Italian ja Yhdysvaltojen transatlanttisia suhteita pääministeri Silvio Berlusconin toisella hallituskaudella. Tarkasteltava ajanjakso on kohdistettu kevään 2001 ja kevään 2006 väliseen aikaan, jolloin Berlusconin keskustaoikeistolainen Casa delle Libertà -koalitio oli vallassa. Tutkimuksen tarkoituksena on pääasiassa Berlusconin julkilausumia analysoimalla selvittää, tapahtuiko Italian ulkopolitiikan linjassa hänen kaudellaan siirtymä pois maan tasavallan ajan traditiolle tyypillisestä multilateralismista Italian osallistuttua Yhdysvaltojen muodostamiin niin kutsuttuihin halukkaiden koalitioihin terrorismin vastaisen sodan aikana. Tutkimusongelmaa koskeva hypoteesini on, että Italian transatlanttisissa suhteissa tapahtui Berlusconin hallinnon aikana muutos siten, että Italia kyseenalaisti hänen hallituskaudellaan maan aiemmasta politiikasta poiketen Euroopan unionin ja Naton kautta kanavoituneita transatlanttisia suhteita, joista jälkimmäinen on perinteisesti toiminut kovan turvallisuuden alalla väylänä Italian ja Yhdysvaltojen suhteille. Suuntaa osoittavana hypoteesina on, että oletettu muutos oli kausaalisesti riippuvainen Yhdysvaltojen syyskuun 11. päivän 2001 jälkeisestä päätöksestä siirtyä aiempaa unilateralistisempaan ulkopolitiikkaan. Työn teoreettinen viitekehys muodostuu Italian ulkopolitiikan aiemmasta tutkimuksesta, minkä lisäksi olen käyttänyt tulkinnan jäsentämisessä James S. Rosenaun kansainvälisen politiikan esiteoriaa, jonka mukaan valtion ulkopolitiikan taustalla vaikuttaa 4-5 eri muuttujaryhmää, jotka ovat yksilömuuttuja, roolimuuttuja, hallintomuuttuja, yhteiskunnallinen muuttujaryhmä ja järjestelmämuuttuja. Työn keskeisenä lähdeaineistona on erilaisia pääministeri Berlusconin julkilausumia kuten puheita, haastatteluja sekä raportteja presidentti Bushin kanssa järjestettyjen tapaamisten jälkeisistä lehdistötilaisuuksista. Aineiston analyysimetodina on kriittinen sisällönanalyysi, joka kiinnittyy premisseiltään löyhästi lingvistiseen analyysiin ja erityisesti siitä johdettuun kriittiseen diskurssianalyysiin. Sovellan työssäni Ole Wæverin mallin mukaista synkronisen ja diakronisen diskurssin analyysin yhdistelmää siten, että diskursiivista lähestymistapaa on käytetty yhteensopivana metodologiana Rosenaun esiteoreettiselle viitekehykselle. Työn tulosten perusteella Berlusconin hallinnon suhtautuminen Italian multilateraaleihin velvoitteisiin tavallaan poikkesi ja tavallaan ei poikennut Italian ulkopolitiikan traditiosta. Päädyin analyysin pohjalta synteesiin, jonka mukaan Berlusconin hallinnon suhde multilateralismiin muuttui hänen kautensa alussa tapahtuneen multilateralismin mukailemisen jälkeen kriittiseksi kauden keskivaiheilla, jonka jälkeen pääministerin julkilausumien perusteella oli havaittavissa merkkejä paluusta takaisin sovinnaisiin multilateraaleihin käytäntöihin. Kehitys ei tietynlaisesta säännönmukaisuudestaan huolimatta ollut kuitenkaan symmetristä, sillä multilateralismista poikkeamista puoltaneet puheenvuorot ja toisaalta sen merkitystä korostaneet lausunnot sijoittuivat ajallisesti limittäin. Hypoteesi piti tulosten perusteella paikkansa vain osittain, kun taas tutkimusta ohjannut hypoteesi osoittautui aikaisemman tutkimuksen ja analysoitujen julkilausumien perusteella oikeaksi.
 • Nylander, Jouni (Helsingin yliopisto, 2010)
  Tutkielmassa tarkastellaan postiyhtiö Itellan varhaisjakajina työskentelevien maahanmuuttajien ymmärrys- ja viestintäongelmia. Tutkimuskysymyksenä on se, mitä ongelmakohtia varhaisjakelun suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä on. Työssä pureudutaan myös siihen, onko viestinnässä eroa maahanmuuttajien ja valtaväestön edustajien välillä, sekä pohditaan sitä, miten ongelmiin voitaisiin vaikuttaa. Tutkielman kirjallisena aineiston muodostavat varhaisjakajien perehdytykseen tarkoitettu Lehdenjakajan käsikirja ja keskeisiin työvälineisiin kuuluva jakolista. Suullisena aineistona on käytetty kymmenen jakajan teemahaastatteluja. Seitsemän heistä on maahanmuuttajia ja kolme valtaväestön edustajia. Lehdenjakajan käsikirjaa analysoidaan käyttäen Kressin ja van Leeuwenin multisemioottista kuvan kielioppia, Lyonsin hahmottamia tekstin tarkoitteiden abstraktiotasoja sekä yhden jakajan syvennettyä haastattelua. Jakolistaa tarkastellaan kahden informantin haastattelun pohjalta. Itellan varhaisjakelun viestintää käsitellään seikkaperäisesti monelta eri kannalta ja eritellään myös kaikkien kymmenen informantin haastattelujen pohjalta. Teoreettisena viitekehyksenä viestintäosuudessa on Åbergin tulosviestinnän malli ja Aulan teoria viestinnän kaksoisfunktiosta. Lopuksi käsitellään varhaisjakajien kielitaitoa ja Itellan kielipolitiikkaa yleisesti. Käsikirjan analyysi osoittaa, että kuvien sommittelulla on merkitystä. Kuvat viestivät muun muassa työtä tehtävän pääasiassa ihmisvoimin ja työnantajan pyrkivän pitämään esillä tasa-arvoteemaa. Teksti sisältää paljon konkreettisiin tarkoitteisiin viittaavia substantiiveja, mikä tekee siitä helppolukuista. Informantit pitivätkin sekä suomenkielistä että englanninkielistä tekstiä selkeänä. Haastattelujen analyysi paljasti kuitenkin, ettei Lehdenjakajan käsikirjaa käytetä varhaisjakajien perehdytyksessä. Jakolistoissa taas suurin osa tekstistä on pelkästään suomeksi, joten ne eivät kokonaan avaudu suomea taitamattomille maahanmuuttajille. Haastattelujen perusteella Itellan varhaisjakelun viestintä on luonteeltaan lähinnä integroivaa ja johtajakeskeistä. Tutkielmasta selviää, että Itellassa käytössä olevasta monikulttuurisesta mallista huolimatta varhaisjakajat eivät ole päässeet suomen kielen opetuksen piiriin. Koska varhaisjakelun työntekijöistä huomattava osa on maahanmuuttajia, heidän kielelliset ja viestinnälliset tarpeensa olisi hyvä ottaa huomioon yrityksen kielipoliittisia ratkaisuja tehtäessä.
 • Keränen, Elli (2015)
  This thesis is about youth’s experiences of empowerment in the youth group Habla Batería in Lima, Peru. The objective of this thesis is to understand why and how the youth’s experience of empowerment occurs while they participate in the group. The thesis examines theories of collective identity and agency in the context of structural violence. The purpose is to form a holistic understanding of the social context in which the youth’s experience and action situate while at the same time analyze the impact of action on the structure and experience. Identity and the youth’s collective action are examined from the viewpoint of social construction. The analysis is based on the data and observations gathered during a six-month fieldwork period from July to December 2013. The field data is complemented by the interviews and observations I carried out during a two-week visit to Peru in the end of 2014. The social stratification of the Peruvian society and the context of general insecurity in the marginalized urban areas have an impact on youth’s experiences of powerlessness. The new meanings, identities, and new forms of agency constructed through the youth’s collective action contribute to experiencing empowerment. The group provides the youth a space within which the renewal of one’s experience of self and one’s role in society is made possible through social interaction. The change that occurs in the youth’s experience of being a part of society is an empowering experience of breaking down the social and physical barriers set by the social context. The thesis underlines the relevance of a holistic approach for the understanding of the lived experience. By examining both the external and internal factors that have an impact on the youth’s experiences of change, we may improve our understanding of the impacts the social structures have on individuals as well as gain a better understanding of individuals’ agency and experience of the surrounding structures. Anthropological approach that pieces together the big picture and small details is a worthy method for analytical examining of the practical expressions and occurrence of ambiguous concepts like empowerment.
 • Selenius, Emma (2013)
  The United Nations Framework Convention on Climate Change devised the Kyoto Protocol in 1997, but this agreement was to be just the starting phase in restricting emissions, and a more comprehensive agreement would come right after the first term of the Protocol. The Copenhagen Summit in December 2009 was to be the meeting where a new agreement would be adopted. However, preliminary negotiations leading up to the Summit revealed that consensus was very hard to reach. Despite these disagreements, the Copenhagen Summit was rallied to be the one where the world shows commitment to the cause and unites to fight climate change. By the time the Summit started, the gap between expectations and reality was enormous. The Summit was not a success. Developing countries were adamant that the main negotiating track had to be a second term for the Kyoto Protocol. The US President Barack Obama was under domestic pressure to make sure that the US only commits to an agreement that includes all the largest polluters. China was holding on to the principle of “common but differentiated responsibilities” and refused to agree to binding emission restrictions and international monitoring. The deadlock did not unravel until the Chair of the Summit gathered an informal negotiation group as a last minute plea. This high-level group drafted an Accord that was not based on the work of the UNFCCC working groups and presented it to the Plenary meeting on the last night of the Summit. Various developing countries announced immediately that they would not accept the Accord and so the Summit compromised to “take note” of the Accord instead of adopting it. No binding agreement was reached. The aim of this Thesis is to examine the Copenhagen Summit as a failure and to discuss the most evident problems of the Summit in relation to theories of power, participation and compliance. All the subsidiary and working groups of the Summit are examined individually in order to get a comprehensive idea of the structure and the proceedings of the UNFCCC negotiating process. Major disagreements are discussed in relation to the structural level, and the dramatic events of the last days are examined in detail in order to get an idea of what finally sunk the possibility of a success. The way the Summit ended directs the Thesis towards a discussion about inequality and differentiated responsibilities in relation to participation and compliance in a policy field that could well be seen as a multi-level Prisoner’s Dilemma. As many of the developing countries pleaded to the principle of “common but differentiated responsibilities”, discussion on structural constraints of international environmental policy forms a large part of the analysis. Lukes’ three dimensions of power give a framework for the study of power at the institutional level. The inequality of the UNFCCC participants is explained through the historical development of the world order, using the narrative of the world-systems theory. The Thesis concludes with a discussion addressing the most evident problems of the UNFCCC institution and ends with a suggestion. Climate change is an issue of human security and therefore a full securitisation of climate change might enable the Security Council to get involved in the policy-making process. Although acknowledging the problem of democratic deficit in the Security Council, the Thesis proposes that by using an economy of esteem, the permanent members of the Security Council might feel obliged to use their authority to ensure that human security will not become threatened because of the effects of climate change. This would not be more democratic or transparent but might bring more results than the UNFCCC at its present form.
 • Rossi, Toini (1999)
 • Yliruka, Laura (Helsingin yliopisto, 2015)
  This doctoral dissertation focuses on practices that support working and learning and that target knowledge creation in social work as a means to enhance the flexible, open and critical expertise of social workers and to promote their efforts to assist their clients practices known here as reflective structures. This dissertation explores the topic by studying the introduction, feasibility and development of the reflective Kuvastin ( Mirror ) method of self- and peer-evaluation. This doctoral dissertation 1) explores and expands the role of individual reflection and self-evaluation, and connects it to the organisation of reflection and evaluation as well as to the creation of reflective structures as part of practice-based innovation activities and competence management, 2) presents a research-based method of reflective self- and peer-evaluation of social work which members of an organisation can use together to examine and develop their work as well as to create practice-oriented organisational innovations, and 3) analyses the feasibility of the model, particularly the conditions required in a public sector organisation. The dissertation is based on five previously published empirical articles and investigates the Kuvastin method by incorporating both a case study and an action research study. The dissertation has both adopted this method and used a theoretical approach to study how and under which conditions self-evaluation can create approaches and meeting spaces that generate, analyse and enrich reflection to support not only ethically sensitive social work with clients, but also innovation activities, in addition to promoting reforms in social work. This dissertation uses qualitative analysis to identify themes and types in the empirical data, and utilises the methodological tools of actor network theory. The dissertation highlights how processes of reflection, the construction of operational knowledge and the development of tools for personal reflection can at best strengthen employees expertise, workplace wellbeing and sense of meaningful work, thereby promoting the potential of social work to respond to clients needs. The study also shows that the achievement of good results in implementing and maintaining the Kuvastin method requires certain elements, such as transformational leadership, a shared concept of knowledge, dialogic interaction and shared object-oriented work. The method helps superiors, together with the employees, create a permanent learning community, a reflective structure in which employees jointly explore their and their peers experiences, challenge their beliefs and develop new artefacts that support their learning and working as well as the supervision of their work. Thus, this dissertation promotes a new approach to learning, enhancing workplace wellbeing and creating knowledge in social work communities. These activities are important not only for the services provided to clients, but also for the viability of the public sector.
 • Eronen, Kaisa (Helsingin yliopisto, 2014)
  Temperament is known to be connected with students' school achievement, both academic achievement and school adjustment. In the Finnish school system, school adjustment can be measured by behavior grade. Equal rating is important for students' future education choices. Rating has also influence on students' self-image. In this study, the aim was to examine the connection between self-rated temperament traits and GPA (grade point average) and behavior grade. Also, the possible mediator effect of behavior grade between the connection of temperament traits and behavior grade was examined. The participants of this study were Finnish adolescents (n=4255, average age 15,1). Students evaluated their temperament traits with TABC-R and DOTS-R questionnaires. School achievement was evaluated with student`s latest GPA and behavior grade. The connection between grades and temperament traits were examined with correlational analysis and regression analysis. Mediator effect between temperament and GPA was examined with Bootstrapping analysis. The connection was slightly different between GPA and behavior grade. The strongest connection with behavior grade had traits associated with school adjustment, such as impulsivity and negative emotionality. The strongest connection with GPA had traits associated with task orientation, such as persistence and distractibility. Behavior grade mediated the effect between temperament traits and GPA, especially for impulsivity, distractibility, negative emotionality and mood. These results confirm that teachers' ratings are connected with students` temperament, also when evaluating students behavior. Temperament is connected with grades both directly and medially. In future when developing student evaluation criteria, it is important that teachers are aware of the possible influence of temperament traits. The necessity of rating students' behavior with a grade should be discussed. The criteria of evaluating students' behavior at school should be clear, so that assessing temperament traits would be avoided.
 • Auvinen, Eeva (2005)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan arviointi- ja kehityskeskuksia, sekä sitä miten niitä käytetään erilaisissa henkilöstöön liittyvissä arvioinneissa kuten henkilöstön kehittämistarpeiden arviointi. Arviointikeskuksissa käytetään usein apuvälineenä 360 asteen palauteanalyysiä. 360 asteen palauteanalyysi mahdollistaa arvioiden saamisen usealta henkilöltä arvioitavan henkilön ympäriltä, arvion antaa henkilö myös itse. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on ollut selvittää eroavatko ihmisten itsearviot muiden antamista arvioista, ja ovatko itsearviot muiden antamia arvioita parempia. Tarkoituksena on ollut myös selvittää parantuivatko ihmisten taidot kehityskeskuksen aikana. Aineisto tutkimukseen saatiin eräältä tietoliikennepalveluja tarjoavalta yritykseltä, joka käytti kehityskeskusta henkilöstönsä kehittämiseen. Aineisto on kerääntynyt vuosien 1999-2001 välillä kehityskeskusprosessin aikana. Tutkimuksen teoriaosuudessa esitellään ensin arviointi- ja kehityskeskuksia. Seuraavaksi esitellään 360 asteen palauteanalyysiä arviointi- ja kehityskeskuksessa käytettävänä välineenä, ja sitä, kuinka sitä voidaan käyttää ihmisten välisen sosiaalisen vertailun tutkimiseen. Erityisesti keskitytään Simonin (1993) egosentriseen sosiaalisen kategorisoinnin malliin. Siinä ihmisten sosiaalinen vertailu on minäkeskeistä ja ihmisillä on taipumus nähdä itsensä parempana kuin muut. Tutkimuksen empiirisessä osassa muokataan kyseessä olevan organisaation kehityskeskuksessa käyttämää 360 asteen palauteanalyysiä pääkomponenttianalyysin avulla tähän tutkimukseen sopivaksi mittariksi. Pääkomponentin avulla saatiin viisi ulottuvuutta: toiminnan organisointi, kilpailuhenkisyys, itsensä kehittäminen, muiden kannustaminen ja yhteishengen luominen. Näillä ulottuvuuksilla tutkittiin eri arvioijien arvioiden välisiä eroja sekä kehityskeskukseen osallistuneiden henkilöiden parantuneita työsuorituksia. Vastaajaryhmien erojen tarkasteluun käytettiin keskiarvovertailuja varianssianalyysin avulla, ja parittaisten keskiarvovertailujen avulla tarkasteltiin ajassa tapahtuvaa muutosta. Tutkimuksen alkuoletuksena oli itsearvioiden olevan parempia kuin muiden antamien arvioiden, mutta tulokset eivät olleet oletuksen mukaisia. Itsearviot eivät eronneet muiden antamista arvioista. Oletusten vastaista oli myös se, että kehityskeskukseen osallistuneiden henkilöiden tulokset eivät parantuneet kehityskeskusprosessin aikana. Tärkeimmät tutkimuksessä käytetyt lähteet olivat erilaisia kansainvälisiä alan aikakausilehdissä julkaistuja artikkeleita.
 • Harle, Jenni (Helsingin yliopisto, 2011)
  Tutkielmassa tarkastellaan itsekorjausta huumorin ja vitsailun keinona kahdenkeskisessä verkkokeskustelussa. Keskustelut käydään Messenger-pikaviestinohjelmassa, jossa keskustelijat voivat lähettää toisilleen kirjoitettuja viestejä ja olla reaaliaikaisesti vuorovaikutuksessa keskenään. Aineisto on vuosilta 2004 - 2010; kooltaan se on 25088 kilotavua (noin 2531,5 sivua tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettua tekstiä). Informantteja on viisi, ja he ovat ystäviä keskenään, jolloin keskustelu on hyvin reaaliaikaista, spontaania ja vitsailevaa. Aineisto sisältää 71 tapausta, joissa itsekorjausta käytetään huumorin keinona. Tutkimusaihetta lähestytään keskustelunanalyyttisen metodin avulla. Vaikka se on puhutun kielen tutkimukseen kehitetty analyysiväline, sitä voidaan soveltaa myös verkkokeskustelun tarkastelemiseen. Keskustelunanalyyttisin keinoin pystytään selvittämään, millä keinoin keskustelijat korjaavat tahattomia kirjoitusvirheitä ja tarkoituksella väärin kirjoitettuja muotoja tai vuoroja, kun ne osallistuvat huumorin luomiseen. Tutkimus osoittaa, kuinka jo tahattoman kirjoitusvirheen tekeminen huvittaa keskustelijoita etenkin silloin, kun sanasta tulee suomen kielessä tuntematon, jolloin sen humoristisuus ei voi perustua sen merkitykseen. Lyöntivirheen seurauksena syntynyt sana voi myös olla kontekstiinsa sopimaton, minkä vuoksi se huvittaa keskustelijoita. Kirjoitusvirheellistä muotoa saatetaan käyttää lisäksi tarkoituksella myöhemmin keskustelussa huumorin keinona. Sormen lipsahdukset korjataan usein lähettämällä korvaava muoto keskusteluun ilman puhutussa keskustelussa korjausta ennakoivaa ainesta (esim. sanan katkaisu, tauko tai partikkeli eiku, tai ja siis), minkä mahdollistaa verkkokeskustelun kirjoitettu muoto: korjauksen kohde voidaan havaita aikaisemmasta näkyvissä olevasta keskustelusta. Mahdollinen korjausta implikoiva partikkeli sijoittuu esiintyessään usein vasta korjaavan aineksen jälkeen. Toisin kuin tahattomia virheitä korjattaessa, tarkoituksella väärin kirjoitettujen vitsailevien muotojen korjaus voidaan ennakoida partikkeleilla eiku tai tai, jotka osoittavat korjattavan sanan tai rakenteen sopimattomuuden kontekstiin. Humoristisuus perustuu väärän ja korjaavan muodon rinnastamiseen, ja usein ne ovatkin esimerkiksi samassa sijamuodossa tai saman verbin eri persoonamuotoja, ja niillä voidaan viitata leikkisästi samaan tarkoitteeseen. Tahallisella väärinkirjoituksella saatetaan vitsailla niin keskustelun alussa kuin missä kohtaa keskustelua ja minkälaisessa toiminnassa tahansa (esim. ehdotuksessa, kannanotossa ja ymmärrysehdokkaassa) lukuun ottamatta keskustelun lopetuksia. Keskustelija voi kumota ja osoittaa edeltävän vuoronsa olleen vitsi myös kiteytyneellä ilmauksella noei, joka on aineistossa eniten käytetty korjauskeino: se esiintyy 39 kertaa kaikista 71 tapauksesta. Ilmaus näyttää olevan erityisen käyttökelpoinen korjaustapa lyhyen muotonsa vuoksi, sillä se on nopea kirjoittaa humoristiseksi tarkoitetun viestin jälkeen vaikkakin keskustelija haluaa ensin tarkoituksella esittää olevansa jossain määrin vakavissaan korjattavassa viestissään. Noei tekee korjauksen yksin eikä tarvitse seurakseen korjaavaa ainesta, mutta toisen lausuman kanssa esiintyessään ilmaus voi kumota laajemmankin jakson edeltävästä keskustelusta. Noei:llä tehty korjaus voi kohdistua myös keskustelun moodiin, jonka ilmaus saattaa siirtää humoristiseksi tai vakavaksi.
 • Oksanen, Heikki (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tutkielma käsittelee itsekriminointisuojaa ja ilmailualalla vaikuttavaa Just Culturen periaatetta, joka ilmenee erityisesti ilmailun poikkeamailmoitusjärjestelmässä ja turvallisuustutkinnassa. Antaessaan poikkeamailmoituksessa tai onnettomuuden jälkeisessä kuulemisessa tietoja onnettomuudesta tai läheltä piti -tilanteesta ilmoittaja voi joutua paljastamaan omasta toiminnastaan seikkoja, joita voidaan käyttää häntä vastaan rikosprosessissa. Toisaalta Just Culturen periaatteeseen kuuluu rohkaiseminen omista virheistä ilmoittamiseen, niistä oppiminen ja avoimen oikeudenmukaisen toimintaympäristön edistäminen. Tutkielman tarkoituksena on oikeudellisesti analysoida edellä mainittua ristiriitatilannetta ja pyrkiä sen ratkaisemiseen. Metodi on lainopillinen sillä oikeuspoliittisella tausta-ajatuksella, että ilmailun arvokkaan turvallisuustiedon keräämisjärjestelmän toiminta tulisi pyrkiä turvaamaan itsekriminointisuojan periaatteesta tinkimättä. Tutkielma alkaa itsekriminointisuojan käsitteen tarkastelulla Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa, lainsäädännössä sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä. Suomea koskevan tapauksen EIT Marttinen v. Suomi (21.4.2009) ja sitä seuranneiden korkeimman oikeuden tapausten KKO 2009:80 ja 2010:41 myötä kotimainen tulkinta itsekriminointisuojan sisällöstä erityisesti muussa menettelyssä kuin rikosprosessissa on saanut saman sisällön kuin EIT:n tulkinta. Itsekriminointisuoja on puhtaimmillaan voimassa rikosprosessissa mutta se ulottuu tietyin edellyksin samanaikaiseen muuhun menettelyyn. Ilmailun poikkeamailmoitusjärjestelmä ja onnettomuuden jälkeen tehtävä turvallisuustutkinta kuuluvat palautteeseen ja onnettomuuksista oppimiseen perustuvaan ilmailun turvallisuustyöhön. Just Culture on osa laajempaa monimutkaisen organisaation turvallisuuskulttuuria, jollaisiksi kaupallista lentotoimintaa harjoittavia yhteisöjä voidaan luonnehtia. Poikkeamailmoituksia ja turvallisuustutkintaa käsitellään yleisöjulkisuuden, esitutkinta- ja syyttäjäviranomaisen yleisen tiedonsaantioikeuden ja niiden tietojen oikeudenkäynnissä hyödyntämisen näkökulmista. Johtopäätöksenä on, että sekä poikkeamailmoitusten että turvallisuustutkinnan tausta-aineiston tietosuoja on tarkoituksenmukaisesti korkea. Lisäksi turvallisuustutkinnassa kertynyt tieto ja julkiset onnettomuustutkintaselostukset on suojattu itsekriminointisuojaa loukkaavalta väärinkäytöltä turvallisuustutkintalain säännöksin. Poikkeamailmoitukset ovat itsekriminointisuojan suhteen ongelmallisessa asemassa, sillä niiden hyödyntämistä itsekriminointisuojaa loukkaavalla tavalla näyttönä ei ole lainsäädännöllä estetty. Tämänhetkinen oikeustila johtaa poikkeamailmoitusvelvollisten raportointijärjestelmää kohtaan tunteman luottamuksen heikkenemiseen. Itsekriminointisuoja ulottuu EIT:n ja korkeimman oikeuden ratkaisuista johdettujen kriteerien nojalla poikkeamailmoitusjärjestelmään. Ilmoitusvelvollinen voisi näin ollen vedota vaikenemisensa tueksi itsekriminointisuojaan ja turvallisuustiedon saaminen poikkeamailmoitusten avulla lakkaisi. Tutkielmassa päädytään itsekriminointisuojan toteuttamiseksi rikosprosessin kaikissa vaiheissa suosittamaan poikkeamailmoituksia ja turvallisuustutkintaa koskevan sääntelyn yhdenmukaistamista ottamalla poikkeamailmoituksia koskevaan sääntelyyn palomuurimalliin perustuva salassapitosäännös. Malli säännökselle löytyy turvallisuustutkintalaista ja ulosottokaaresta. Oikeusministeriön todistelutyöryhmän oikeudenkäymiskaaren 17 lukuun ehdottama yleinen hyödyntämiskieltosäännös toimisi viimekätisenä suojana ilmailun turvallisuustiedon itsekriminointisuojaa loukkaavaa käyttöä vastaan. Itsekriminointisuojan selkeä toteuttaminen yleisen hyödyntämiskieltosäännöksen ja palomuurisäännöksen avulla takaisi ilmailulle tärkeän turvallisuustiedon saamisen myös jatkossa.
 • Hietala, Heli (2013)
  Ihmis- ja perusoikeuksilla on merkittävä vaikutus rikosprosessissa, jota on nimitetty ajoittain jopa sovelletuksi valtiosääntöoikeudeksi. Ihmis- ja perusoikeuksien vaikutus on havaittavissa rikosprosessin funktiotasolla asti, sillä rikosprosessin tehtävinä pidetään yhtäältä rikosvastuun toteuttamista sekä toisaalta rikoksesta syytetyn oikeussuojan turvaamista. Itsekriminointisuojaa eli oikeutta olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen voi pitää yhtenä keskeisimmistä rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeusturvaan kuuluvista oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vähimmäisvaatimuksista. Oikeuden tarkoituksena on ensisijaisesti suojata rikoksesta epäillyn ja syytetyn vapaata tahtoa epäasialliselta painostukselta, minkä lisäksi itsekriminointisuoja vaikuttaa muun muassa todistusaineiston keräämiseen esitutkinnassa ja sen hyödyntämiseen oikeudenkäynnissä. Tutkimuksessa pohditaan, millainen yhteys itsekriminointisuojalla on Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perustuslaissa suojattuun oikeuteen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tekijöitä tulee ottaa huomioon itsekriminointisuojan loukkausta arvioitaessa ja miten nämä tekijät vaikuttavat kotimaiseen oikeuskäytäntöön ja lainsäädäntöön. Tutkimuskohteen systematisoinnissa on käytetty apuna Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kehittämiä itsekriminointisuojan väitettyyn loukkaukseen sovellettavia arviointikriteerejä. Näiden kriteerien mukaan itsekriminointisuojan loukkauksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon käytetyn pakon laatu ja aste, menettelyssä mahdollisesti sovellettavat oikeusturvan takeet sekä se, miten pakolla hankittuja tietoja on käytetty. Tutkimuksessa käydään läpi näitä itsekriminointisuojan osatekijöitä ja niiden välisiä yhteyksiä itsekriminointisuojan loukkaustilanteissa. Tutkimuksessa käytetään hyödyksi myös kotimaisten tuomioistuimien ratkaisuja sekä ulkomaisten korkeimpien tuomioistuimien kannanottoja silloin, kun kannanotoilla voi katsoa olevan merkitystä myös itsekriminointisuojan kotimaisen tulkinnan kannalta Tutkimuksessa pyritään lisäksi myös selvittämään, millainen asema itsekriminointisuojalla on ihmis- ja perusoikeutena sekä voiko itsekriminointisuojaa rajoittaa minkään yhteiskunnallisen intressin perusteella. Itsekriminointisuojan rajoittamisen mahdollisuuksia tutkitaan perehtymällä itsekriminointisuojan puolesta ja vastaan esitettyihin argumentteihin. Näiden argumenttien perusteella analysoidaan itsekriminointisuojan painoarvoa tilanteissa, joissa itsekriminointisuoja on vastakkain rikoksen selvittämistä puoltavien argumenttien kanssa. Koska itsekriminointisuoja on aina yhteydessä vaatimukseen menettelyn oikeudenmukaisuudesta kokonaisuutena, periaatteen painoarvo voi vaihdella riippuen muun muassa itsekriminointisuojan loukkauksen vakavuudesta sekä julkisen intressin merkityksestä tapauksessa.
 • Laapas, Mikko (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielma sijoittuu rikos-, vero-, prosessi- ja hallinto-oikeuden leikkauspisteeseen ja käsittelee itsekriminointisuojan soveltamista verotusmenettelyssä. Keskeisenä tavoitteena on selvittää itsekriminointisuojan asema oikeussuojakeinona verotusmenettelyssä nykyisen oikeustilan valossa. Tutkimus on pääasiassa oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Näkökulma on ennen kaikkea kriittinen nykyistä oikeustilaa kohtaan, ja oikeustilaa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä lähtökohdasta. Kriittisestä näkökulmasta huolimatta tutkielmasta on pyritty tekemään rakentava ja siinä on haluttu säilyttää ongelmanratkaisullinen ote. Verovelvollisten tasapuoli sen kohtelun ja veronsaajien fiskaalisten intressien turvaamiseksi on syytä kiinnittää huomiota myös tehokkaan verotusmenettelyn turvaamiseen. Näin ollen perus- ja ihmisoikeusmyönteinen näkökulma ei ole ainut mahdollinen aiheen tarkastelutapa, eikä tässäkään tutkielmassa tyydytä pelkästään vain yhteen näkökulmaan. Toisaalta on haluttu nimittäin myös huomioida tehokasta verotusmenettelyä ja rikostorjuntaa korostavan näkökulman argumentit. Tavoitteena on vallitsevan oikeustilan lisäksi selvittää, kuinka sovitetaan yhteen verovelvollisen oikeusturva sekä oikeudenmukainen ja tehokas verotusmenettely, jolla turvataan samalla myös veronsaajien fiskaaliset intressit. De lege ferenda -näkökulman tueksi tehdään oikeusvertailua lähinnä Ruotsiin. Yhteenvetona keskeisistä tutkimustuloksista voi todeta, että itsekriminointisuojan soveltamisalan laajuus ja suojan vahvuus verotusmenettelyssä ovat vallitsevassa oikeustilassa jokseenkin epäselviä. KKO:n, KHO:n ja EIT:n ratkaisut eivät ole onnistuneet selkeyttämään oikeustilaa Suomessa, eikä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksesta ole odotettavissa helpotusta verotusmenettelyssä sovellettavan itsekriminointisuojan soveltamiseen. VML 26 §:n selvitysvelvollisuuden ja itsekriminointisuojan välinen kollisio on ilmeinen ja veronkorotuksen asema on monella tapaa ongelmallinen. Itsekriminointisuojan soveltamisessa ongelmakohdiksi näyttävät muodostuvan pääosin seuraavat kysymykset: (i) Milloin verovelvolliselle asetettava rikosoikeudellisen syytteen uhka on niin ilmeinen, että itsekriminointisuoja aktualisoituu verotusmenettelyssä, joka itsessään on hallinnollinen menettely? (ii) Milloin verovelvollisen itsekriminointisuoja aktualisoituu verotusmenettelyssä siksi, että rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan häntä uhkaa rikosoikeudelliseen rangaistukseen rinnastuva veronkorotus (hallinnollinen rikosprosessi)? Etenkin verotarkastusten ja ylipäätään verotusmenettelyn kehittämiseen annetaan itsekriminointisuojan soveltamisalan laajentuessa suosituksina harkita vaihtoehtoisesti taikka toisiaan täydentävinä (i) Sivullisten tiedonantovelvollisuuden lisäämistä; (ii) Verohallinnon ja poliisin tiiviimpää yhteistyötä niin, että kasvava osa verotarkastuksista aloitettaisiin suoraan esitutkintayhteistyönä, mikäli tarkastuskohteen valinnassa on syytä epäillä rikosta; (iii) Siirtymistä Ruotsin malliin, jossa Verohallinnon oma erillinen verorikosyksikkö suorittaa verorikoksiin liittyvää tiedustelua, tiedonhankintaa ja esitutkintaa.
 • Nipuli, Suvi (2012)
  Tutkimuksessa tarkastellaan internetin keskustelupalsta-aineiston avulla yksin hedelmöityshoitoihin osallistuvien, itsellisten naisten, pääsyä hedelmöityshoitojen kentälle ja asemaa toimia siellä. Itsellisellä naisella tarkoitetaan naista, joka harkitsee yksin hedelmöityshoitoihin menemistä, on käynyt, käy parhaillaan tai on jo saanut lapsen hoitojen tuloksena. Tutkimuksessa selvitetään miten itselliset naiset päätyvät hankkimaan lapsen yksin hedelmöityshoitoja apuna käyttäen ja miten naiset järjestävät elämänsä ennen hedelmöityshoitoihin hakeutumista. Tutkimuksen yhteiskunnallinen merkitys liittyy hedelmöityshoitojen ja yksinhuoltajuuden problematisointiin. Tutkimusaineisto koostuu internetin keskustelupalstan viesteistä. Keskustelupalsta toimi harkinta- ja suunnitteluvaiheessa olevien itsellisten naisten tiedonhankintakanavana ja hoidoissa käyvien vertaistukipalstana. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii Pierre Bourdieun distinktioteoria. Teorian avulla selvitetään minkälaisia resursseja eli pääomia hedelmöityshoitoihin yksin menemiseen tarvitaan ja mitkä pääoman lajit ovat hedelmöityshoitojen kentällä arvokkaita sekä miten pääomien arvottamisesta ja vaihtamisesta neuvotellaan hedelmöityshoitojen kentällä. Aineisto analysoitiin lähiluvun keinoin käyttäen apuna Atlas.ti-ohjelmaa. Itselliset naiset hakeutuvat hedelmöityshoitoihin, koska he ovat yksin lapsenkaipuunsa kanssa. Sopivan puolison puuttumisen lisäksi hedelmällisen iän rajallisuus ja hedelmällisyyteen vaikuttavat sairaudet vaikuttavat siihen miksi hedelmöityshoitoihin mennään yksin. Muihin vaihtoehtoihin päästä lapsiperhekentälle liittyy juridisia ja terveydellisiä riskejä tai niitä ei koeta itselle sopiviksi. Hedelmöityshoitojen kentälle pääseminen vaatii toimijalta riittävän määrän taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Tuleviin hedelmöityshoitoihin ja vanhemmuuteen valmistaudutaan kerryttämällä pääomia etukäteen. Kentällä tärkeänä pidettyjä puuttuvia pääomanlajeja voidaan yrittää tavoitella vaihtamalla pääomia toisiksi. Osa toimijoista hakeutuu globaalille hedelmöityshoitojen kentälle mikäli pääomat Suomen hedelmöityshoitojen kentällä toimimiseen eivät riitä tai globaalilla hedelmöityshoitojen kentällä koetaan olevan paremmat edellytykset menestyä. Itsellinen äitiys ei näyttäydy ideologisena valintana hankkia lapsi yksin ilman parisuhdetta vaan sen hetkisessä elämäntilanteessa parhaana mahdollisena vaihtoehtona päästä lapsiperhekentälle. Muihin vaihtoehtoihin sisältyy enemmän riskejä. Valta hedelmöityshoitojen kentällä on jakautunut epätasaisesti, mistä seuraa toimijaryhmille erilaiset mahdollisuudet hankkia lapsi ja vaikuttaa kentän sääntöihin. Hedelmöityshoitojen kentällä eriarvostavia käytäntöjä ovat hoitoihin liittyvät yhteiskunnan korvaukset, itsellisten naisten pakko käyttää yksityisten hedelmöityshoitoklinikoiden palveluita ja psykologitapaaminen ennen hoitoja. Siirryttäessä globaalille hedelmöityshoitojen kentälle toimijoiden omistamien pääomien merkitys kasvaa ja palveluiden saatavuus eriytyy entisestään sen mukaan, kuinka paljon toimijalla on käytössä kentällä arvostettuja pääomanlajeja.
 • Karjalainen, Tiina (2002)
  Tutkielma käsittelee itsemääräämisoikeuden käsitettä terveydenhuollon etiikan sovelluksissa modernin etiikan ihmiskuvan viitekehyksessä. Tarkoitus on selventää itsemääräämisoikeuden käsitteellisiä ulottuvuuksia ja itsemääräämisoikeuden suhdetta vapauteen ja omistusoikeuteen. Lähtökohdaksi on otettu lähinnä J. S. Millin liberaalin utilitarismin mukainen käsitys vapauden ja siihen liittyvän itsemääräämisoikeuden merkityksestä yksilön ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvoinnille. Tutkimus on teoreettinen ja metodi etenee johdannosta ja maailmankuvan ja sen myötä ihmiskuvan muutoksen historiallisesta taustasta Millin alkuperäisteosten tarkastelun kautta ajankohtaiseen ja kommentoivaan kirjallisuuteen. Tutkielmassa pohditaan onko itsemääräämisoikeudella arvoa sinänsä vai onko se jonkin muun arvon johdannainen. Omistusoikeus nähdään vapauden ja itsemääräämisoikeuden kanssa yhteenkietoutuneilta. Isaiah Berlin on esittänyt milliläiselle yksilön vapauden ylistämiselle kritiikkiä teoksessaan "Vapaus, ihmisyys ja historia". Berlinin positiivisen ja negatiivisen vapauden käsitteet ovat tutkielmassa myös tarkastelun kohteina. Filosofian ja terveydenhuollon suhde on ollut mielenkiinnon kohteena sen vuoksi, että terveydenhuollon moraaliongelmat ovat monimutkaistuneet. Tutkielman ns. toisessa osassa keskitytään etiikan teorioiden soveltuvuuteen terveydenhuollon moraaliongelmien tarkasteluihin. Tutkielmassa esitellään tärkeimpiä eettisiä teorioita terveydenhuoltoon liittyvien esimerkkien myötä ja pohditaan erityisesti soveltavan etiikan mahdollisuuksia käytännössä esiin tulevien moraaliongelmien käsitteiden selventämiseen ja moraalin luonteen tarkstelemiseen. Potilaan itsemääräämistä pyritään rajoittamaan monin erilaisin toimin terveydenhuollossa. Holhoavalle paternalistiselle itsemääräämisoikeuden rajoittamiselle tai indoktrinoivalle terveyskasvatukselle on vaikea löytää moraalista oikeutusta. Soveltavan etiikan alaan kuuluvaa ammattietiikkaa tarkastellaan lääkärien ja terveydenhuollon ammattieettisen ohjeiston sekä professionalisoitumisen valossa. Moraalisesti velvoittaviin periaatteisiin terveydenhuollossa kuuluu potilaan ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Potilaan itsemääräämisoikeutta moraalisena periaatteena voidaan kuitenkin pyrkiä kumoamaan esimerkiksi ammattieettisesti korkeampana pidetyn moraalisen periaatteen avulla ja näin potilaan itsemääräämisoikeus ei aina välttämättä toteudu.
 • Timonen, Laura (Helsingfors universitet, 2014)
  Perus- ja ihmisoikeuksien merkitys yhteiskunnassamme on lisääntynyt 1990-luvun perusoikeusuudistuksen ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisen kehityksen myötä. Merkitys on korostunut erityisesti niillä oikeudenaloilla, joilla on selkeimmät yhteydet yksilön oikeuksiin. Nämä alat kokevat muutospaineita varsinkin mikäli niiden lainsäädäntö on pääasiassa peräisin ajalta ennen perusoikeusuudistusta. Itsemääräämisoikeutta terminä ei ole määritelty perustuslaissa eikä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Kuitenkin termiin viitataan enenevässä määrin sekä kotimaisessa oikeuskäytännössä että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen soveltamis-käytännössä. Tutkielmani yleisen osan tarkoitus on kaavoittaa termin juridista merkitystä ja sen kehitystä. Tarkoitus on myös luoda yleinen kuva siitä, kuinka termin yksilön oikeutta tarkoittava merkitys on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Tutkielmani erityinen osa käsittelee yleisen edunvalvontapalvelun asiakkaan itsemääräämisoikeutta perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Itsemääräämisoikeus terveydenhuollossa on ollut meneillään olevan SOTE-uudistuksen vuoksi paljon esillä. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös lainvalmistelutyössään selvittänyt termin merkitystä edunvalvontaoikeudessa, mutta laajempaa tutkimusta aiheesta tarvitaan, koska taloudellisen itsemääräämisoikeuden perusoikeusasema on yhteiskunnassamme erittäin olennainen. Tutkimusmetodini on lähinnä lainopillinen. Tutkimuskysymykseni yleisessä osassa on se, mikä on itsemääräämisoikeuden perus- ja ihmisoikeudellinen asema Suomessa. Tarkoituksena on myös ottaa kantaa siihen, vastaako nykyinen tilanne sitä tasoa, jota moderni perus- ja ihmisoikeusvelvotteisuus lainsäädännöltä vaatii. Erityisen osan osalta tutkin sitä, miten itsemääräämisoikeus on huomioitu edunvalvontaa koskevassa lainsäädännössä ja mitkä ovat perus- ja ihmisoikeuksien kannalta oikeudenalan tärkeimmät periaatteet ja miten niiden toteutuminen on huomioitu sekä lainsäädännössä että käytännön toiminnassa. Tutkin lisäksi itsemääräämisoikeuteen liittyviä ongelmia yleisessä edunvalvonnassa ja sitä, mistä ne ovat johtuneet. Tämän OTM-tutkielman tarkoitus on ottaa kantaa siihen, minkälaisia perusoikeuksiin liittyviä ongelmia yleistä edunvalvontaa koskevassa lainsäädännössämme on ja toisaalta pohtia sitä, miten lainsäädäntöä voitaisiin uudistaa. Aihe on ajankohtainen, sillä julkisen sektorin resurssit hoitaa koko ajan kasvavaa edunvalvonnan asiakasmäärää ovat äärirajoilla. Lisäksi taloussuunnitelmissa on asetettu oikeusaputoimistoille henkilöstön vähentämisvelvoite. Tutkielmani lopussa teen lyhyen katsauksen yleisen edunvalvonnan palveluiden yksityistämiseen ja siihen, minkälaisia ongelmia ostopalvelusopimuksista on käytännössä ilmaantunut.