Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 8723-8742 of 26117
 • Pitkänen, Reeta (1971)
 • Laitinen, Maiju (2005)
 • Haikala, Topias (2015)
  Tämä tutkimus käsittelee Karjalasta vuosina 1939 ja 1944 evakuoitujen lasten kokemuksia. Tutkimuksessa käsitellään 1) evakkoajan akuuttia psyykkistä kuormitusta ja sitä helpottaneita psykososiaalisia tekijöitä sekä 2) evakkouden myöhempiä psyykkisiä vaikutuksia ja niiden prosessointia. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka menetelmä on tulkitseva fenomenologinen analyysi (IPA). Tutkimus perustuu kuuden evakkolapsen haastatteluun. Tutkimuksen tulosten mukaan evakkoonlähtö ja evakkomatka aiheuttivat psyykkistä kuormitusta, joka johtuu kodin menetyksestä, epätietoisuudesta, sodan vaarojen pelosta sekä vanhemmilta välittyneistä surun, ahdistuksen ja epätoivon kokemuksista. Psyykkistä kuormitusta helpottivat monimuotoinen sosiaalinen tuki, tapahtuman akuutti psyykkinen väistäminen ja tilanteen kokeminen jännittäväksi. Sosiaalisen tuen merkitys ilmenee etenkin kuvauksissa, joissa käsitellään sen puutetta. Evakkopaikkakunnalla psyykkistä kuormitusta aiheuttivat pääasiassa identiteettikriisi, vanhempien huomion ja rakkauden puute, paikallisten negatiivinen suhtautuminen ja kiusaaminen. Oloa helpottaneita tekijöitä olivat etenkin perheen ja muiden evakkojen sosiaalinen tuki sekä paikkakunnalla syntyneet vertaisryhmät. Aineistosta voidaan hahmottaa kolme strategiaa, joilla haastatellut pyrkivät tulemaan toimeen evakkopaikkakunnalla ongelmalliseksi kokemansa evakkoidentiteetin kanssa: paikallisten normeihin ja odotuksiin mukautuminen, evakkoidentiteetistä irti pyrkiminen ja vahvan henkilökohtaisen identiteetin rakentaminen. Evakkoudella on monenlaisia myöhempiä psyykkisiä vaikutuksia. Vahvin ja laajimmin esiintyvä on kuuluvuuden, juurien ja kodin kokemukseen liittyvä problematiikka. Useat haastatellut kertovat vaikeuksista juurtua psyykkisesti uusiin ympäristöihin tai kokea kodin tuntua. Aikuisena evakkouden käsittelyssä ovat auttaneet erityisesti menetettyyn Karjalaan tehdyt matkat ja muiden evakkojen vertaistuki. Yleinen näkemys on, että tapahtuneen käsittely ei muuta omaa kokemusta perustavalla tasolla, mutta se auttaa ymmärtämään itseä ja saamaan kosketuksen varhaisiin kokemuksiin. Tuloksia tarkastellaan aikaisempien empiiristen tutkimusten valossa ja Breakwellin identiteettikriisin teorian (1986), Berryn akkulturaatiostrategioiden luokittelun (1997), Festinferin kognitiivisen dissonanssin teorian (1957) ja Kuusisto-Arposen näkemysten ja käsitteistön (2009, 2008a & 2008b) kautta.
 • Koski, Huoti (1952)
 • Taponen, Juhani (1991)
  Lehmän hedelmällisyyden ja karjan hedelmällisyystason mittaamiseksi on kehitetty useita hedelmällisyyden tunnuslukuja ja hedelmällisyysindeksejä. Tunnusluvuista on Suomessa käytössä lähinnä poikimaväli, tyhjäkausi,lepokausi, siemennyskausi, siemennyksiä /poikiminen, uusimattomuusprosentti 60 vrk ja karjan poistoprosentti hedelmällisyyshäiriöiden takia. Arvioitaessa karjan hedelmällisyystasoa näiden avulla on pyrittävä luomaan kokonaiskuva useiden mittalukujen avulla, koska mikään yksittäinen luku ei sellaisenaan kuvaa puhtaasti hedelmällisyyttä. Karjan hedelmällisyystason arvioinnin helpottamiseksi on kehitetty erilaisia hedelmällisyysindeksejä, jotkao ttavat huomioon useita hedelmällisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Suomen olosuhteisiin soveltuvin näistä lienee norjalaisten kehittämä HT-luku, jonka laskenta perustuuu uusimattomuusprosenttiin, tunnuslukuun siemennyksiä/aloitus, tyhjäkauteen jahedelmällisyyshäiriöiden takia poltettujen lehmienosuuteen. Se voidaan laskea rekiste ityyppisistä tiedostoista, jolloin se antaa kokonaiskuvan edellisen siemennyskauden tilanteesta. Tässä työssä pyrittiin kehittämään Suomen olosuhteisiin soveltuva karjan hedelmällisyyttä kuvaava hedelmällisyysindeksi, joka voidaan laskea rekisteritiedoista ja joka on riittävän havainnollinen.Täksi valittiin markkapohjainen luku, joka ottaa huomioon hedelmällisyyteen yhteydessä olevat karjantaloudelliseen tulokseen vaikuttavat tekijät. Näitä ovat poikimaväli, joka on yhteydessä maito- javasikkatuotokseen, uusintasiemennysten ja hedelmällisyyshoitojen lukumäärä sekä eläinten poistothedelmällisyyshäiriöiden takia. Lukua kutsutaan markkaindeksiksi.
 • Wahlroos, Timo (2000)
  Egyptin valtion ja Suomen ulkoministeriön (FINNIDA) välinen maatalouden yhteistyöprojekti EFARP käynnistyi 1989. Projektin lopullisena tavoitteena oli Suezin kanavan varrella sijaitsevan Ismailian alueen pienimuotoisen maataloustoiminnan kehittäminen. Projektin toisen vaiheen aliprojektin 2 (Käytännön tarpeita palvelevien tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus) komponentti 4 (Eläinten tuotannon, lisääntymisen ja terveyden parantaminen) sisälsi tavoitteita, joiden johdosta Ismailian alueelle päätettiin rakentaa projektin ja alueen tarpeita palveleva karjantarkkailujärjestelmä. Karjantarkkailujärjestelmä suunniteltiin yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa. Se sisältää eläinkohtaisen korttijärjestelmän sekä keskitetyn tietojärjestelmän (ohjelmisto ja tietokanta). Projektin henkilöstön kanssa tehdyn määrittelyn pohjalta suunniteltiin ja toteutettiin tietojärjestelmä Ismailian karjantarkkailun tarpeisiin. Ohjelmisto kehitettiin Inprisen (ent. Borland) Delphi2- ja Delphi4-sovelluskehittimillä, QReport-raportointimodulilla ja InstallShield-asennustyökalulla. Ohjelmiston lopullinen tuotantoversio valmistui syksyllä 2000.
 • Kiiski, Hanna (2003)
 • Soininen, Sari Susanna (2000)
  Tutkielma on yhden tapauksen tutkimus, jossa tarkastellaan kriisikunnaksi yksilöityä Karkkilan kaupunkia. Pro gradu tutkielman tavoitteena on tuottaa kuvaus siitä, miten paikallisjulkisuudessa jäsennettiin tilanne, joka ulkoapäin määriteltiin kriisiksi kriisikuntakonstruktion avulla. Tavoitteena on tuottaa kuvaus siitä, miten ja millaista paikallista identiteettiä tuotettiin kriisidiskursseissa. Tulosten perusteella pohditaan karkkilalaisten kuntaan samaistumista ja kuntasuhdetta kriisidiskursseissa. Tutkielman näkökulmana on sosiaalinen konstruktionismi, jonka mukaan todellisuuden kuvaukset rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kielenkäytännöissä. Viitekehyksessä esitellään tutkielmaa ohjaava käsitejärjestelmä. Identiteetti määritellään Stuart Hallin mukaan konstruktioksi, jota tuotetaan, ylläpidetään ja puretaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Identifikaatioprosessissa subjekteja asemoidaan diskurssien avulla tiettyihin identiteettipositioiden merkitysrakenteisiin. Michel Foucault'n diskursiivisen valtakäsityksen mukaan valta on suhteita, kykyä tuottaa merkityksiä, identiteettejä ja sosiaalisen todellisuuden kuvauksia. Sakari Hännisen näkemykset valtiovallan tuottamasta kriisikuntakonstruktiosta ja vastuullistavasta hallinnoinnista toimivat taustana paikallisen tason tutkimisessa. Tämän lisäksi esitellään Hännisen näkemykset paikallisen identiteetin konstruoimisesta hallinnan ohjauskeinona tuottaa järjestystä ja saada tunnustusta. Kyse on hallinnan kielen kaksoismuotoilusta, jonka avulla tuotetaan yksilö- ja kollektiivista identiteettiä. Paikallinen identiteetti eritellään Anssi Paasin mukaan paikan omaan ja paikalliseen identiteettiin. Edellisellä tarkoitetaan paikan erottautumista muista paikoista ja jälkimmäisellä asukkaiden samaistumista kuntaan. Työhypoteesin mukaan kriisikuntakonstruktio ja kuntatalouden ongelmat aiheuttavat paikallisen identiteettikriisin. Aineistona käytetään Karkkilan Tienoon ja Karkkilalaisen tekstejä, jotka jaetaan asukkaiden, toimittajien, päättäjien ja kunnan ulkopuolisten asiantuntijoiden osajulkisuuksiin. Lakoffin ja Johnsonin kognitiivista metaforateoriaa sovelletaan analyysimenetelmänä. Sen avulla analysoidaan millaisia merkityksiä eli mielikuvia kuntakriisiin, Karkkilaan ja karkkilalaisuuteen liitettiin. Kuntakriisin ilmiöitä olivat kuntatalouden, asiantuntijuuden ja kunnallisdemokratian legitimaatiokriisi sekä paikallinen identiteettikriisi. Kriisissä poliittinen valtataistelu ja syyllisten etsiminen hajauttivat ja lamaannuttivat paikallisyhteisöä. Paikallisessa identiteettikriisissä Karkkilan paikkakunnan identiteetti kuvattiin pilattuna. Kriisidiskursseissa asukkailla ja toimittajilla oli kielteinen kuntasuhde ja heikko kuntaan samaistuminen. Karkkilalaisuudesta metaforisoitiin pakkoa ja valinnanvapautta. Krisiikunnan leima ja itsenäisyyden menettämisen uhat aiheuttivat paikallisuuden institutionaalisen ja metaforisen uudistamisen. Tähän sisältyivät kunnallishallinnon markkinaistaminen ja yrittäjäkaupungin identiteetin konstruoiminen. Karkkilan identiteetin konstruoimisessa pyrittiin purkamaan historiallisesti rakentuneita vasemmistolaisuuden merkityksiä. Yrittäjäkaupungin identiteetti oli poliittis-hallinnallinen konstruktio, jonka avulla pyrittiin tuottamaan järjestystä ja hankkimaan tunnustusta. Karkkilan mallia vastustettiin liian radikaalina ja kuntaan soveltumattomana. Hallinnan tekniikkana käytettiin kielteisten merkitysten myönteisiksi muokkaamista. Myönteisten tulevaisuuden mielikuvien tavoitteena oli sitouttaa paikkaan ja visioon. Karkkilasta ja karkkilalaisuudesta tuotetut todellisuuden kuvaukset olivat jännitteisen ristiriitaiset. Tutkielman keskeisimmät kirjallisuuslähteet ovat Stuart Hallin Identiteetti ja Sakari Hännisen Missä on tässä sekä Kenen ongelma.
 • Jääskeläinen, Anni Maria (2001)
  Tutkielmani aihe on inkerinsuomalaisen karkotetun suvun muistot ja aikalaisten mietteet vuosina 1931 - 1935 tapahtuneista karkotuksista Neuvostoliitossa, karkotuksen elävät merkitykset ja suvunjäsenten kertoma myyttinen historia menneestä Inkerinmaasta, karkotuksesta ja "paluusta". Kuvailen sukuhistoriaa, karkotuksen arkea, kuinka karkotus muovasi suvun muistia, käsitystä historiasta ja rajaa, joka vedettiin "meidän" ja "heidän" välille. Vertailen kahta karkotettua sukupolvea toisiinsa. Tutkimuskohteenani on Inkerinmaalta Kelton pitäjästä Leningradin kupeesta kotoisin oleva Jääskeläisten talonpoikaissuku (1930-luvulla 35 henkeä) ja erityisesti kaksi "kulakeiksi" - varakkaiksi tilallisiksi - leimattua perhettä, joista toinen karkotettiin Siperiaan vuonna 1931 ja toinen Kazakstaniin Pahta-Aral nimiseen puuvillasovhoosiin vuonna 1935. Tutkimusaineisto pohjautuu sekä aikalaisaineistoihin että omaelämäkerrallisiin haastatteluihin, joissa painotettiin karkotusaikaa. Aineisto sisältää Siperian päiväkirjan vuosilta 1931 - 1937, kirjeitä vuosilta 1927 - 1937 (N=44) sekä runoja ja valokuvia. Muisteluaineisto koostuu haastatteluista, joita on kerätty vuosina 1967 - 2001 (N=11). Käytin aineistoni kuvailussa ja hahmottamisessa "tulkitseva ja vertaileva sosiaalinen sukututkimus" -nimistä metodia, mutten pitäytynyt tiukasti menetelmään liittyvään kysymyksenasetteluun, vaan nostin kertomuksissa tärkeiksi nousseita teemoja käsiteltäväksi. Tutkimukseni keskeinen tulos oli, että monissa aikaisemmissa tutkimuksissa esitetty väite, että inkerinsuomalaisten elämä on jakaantunut nykyisen lisäksi kahteen tyystin erilaiseen ajanjaksoon - onnelliseen lapsuuteen Inkerissä ja kärsimyshistoriaan - on hyvin karkea kuva inkerinsuomalaisten kollektiivisesta muistista. Elämä Inkerissä saattoi olla aineistoni perusteella terrorin värittämä ja lapsuus Siperiassa onnellinen. Terrori ja kärsimys eivät hiljentäneet kieltä kuten usein pidetään itsestäänselvyytenä tieteellisessä keskustelussa vaan näkemys, joka korostaa kärsineiden yhteisyyden kasvua oli osuvampi. Tietoisuus terrorin laajuudesta oli selkeä jo 1930-luvulla ja koko Inkerin kansan ajateltiin olevan sen uhri. Karkotetut rakensivat erityistä kollektiivista ja myyttistä historiaa pyrkien historian kumoukselliseen tulkintaan moraalisin keinoin. Historia sisälsi kokoelman maailmaa ja moraalia järjestäviä tarinoita. Raamatun ja maaorjuuden kertomuksia rinnastettiin analogisesti karkotettujen historian kanssa. Kommunistit ja ateistit olivat "toisia". Aikalaiset pitivät karkotusta maailmanlopun merkkinä ja nuorempi haastateltu sukupolvi kuvaa uskonnon merkitystä selviytymisessä. Karkotuspaikka saattoi olla myöhemmässä vaiheessa ja karkotettujen lapsille koti ja karkotus parempi vaihtoehto kuin mm. Kelttoon jäänti ja näin Leningradin piiritykseen joutuminen.
 • Sahavirta, Harri (omakustanne, 2006)
  This doctoral thesis in theoretical philosophy is a systematic analysis of Karl Popper's philosophy of science and its relation to his theory of three worlds. The general aim is to study Popper's philosophy of science and to show that Popper's theory of three worlds was a restatement of his earlier positions. As a result, a new reading of Popper's philosophy and development is offered and the theory of three worlds is analysed in a new manner. It is suggested that the theory of three worlds is not purely an ontological theory, but has a profound epistemological motivation. In Part One, Popper's epistemology and philosophy of science is analysed. It is claimed that Popper's thinking was bifurcated: he held two profound positions without noticing the tension between them. Popper adopted the position called the theorist around 1930 and focused on the logical structure of scientific theories. In Logik der Forschung (1935), he attempted to build a logic of science on the grounds that scientific theories may be regarded as universal statements which are not verifiable but can be falsified. Later, Popper emphasized another position, called here the processionalist. Popper focused on the study of science as a process and held that a) philosophy of science should study the growth of knowledge and that b) all cognitive processes are constitutive. Moreover, the constitutive idea that we see the world in the searchlight of our theories was combined with the biological insight that knowledge grows by trial and error. In Part Two, the theory of three worlds is analysed systematically. The theory is discussed as a cluster of theories which originate from Popper's attempt to solve some internal problems in his thinking. Popper adhered to realism and wished to reconcile the theorist and the processionalist. He also stressed the real and active nature of the human mind, and the possibility of objective knowledge. Finally, he wished to create a scientific world view.
 • Tapaninen, Irma (Helsingin yliopisto, 2014)
  This dissertation examines Finnish writer Algot Untola's (1868-1918) artistic mission in writing his first novel Harhama and presents a new interpretation. The research task focused on understanding the logic of his creative activity between the years 1906-1909. According to the main hypothesis Harhama and his other writings belong to the carnivalesque genre, which is always opposed to the mainstream culture of the era. The study applies Mikhail Bakhtin's language and literary theory to demonstrate the interaction between Untola's writings and the writings of other authors. The study investigates the value and meaning context in which Untola wrote Harhama, the values and meanings that Untola introduces in Harhama, and the value and meaning context where Harhama has been received. Harhama provides the most important research data, while the sequel Martva was a secondary source. Untola's newspaper articles of the same period are also important data as well as texts that have dealt with Untola or his writings during the research period in 1906 to 1909. One of the most important perspectives based on Bakhtin s theory has been an important theme in carnivalesque literature: the struggle between an official serious culture and unofficial comic culture. In Harhama Untola wrote from the perspective of traditional Finnish agrarian culture and attempted discourse with the national high culture. The study examines the carnival features of Harhama. It is a Menippean satire which includes a hidden polemic toward different philosophical and ideological trends. Harhama was Untola's statement commenting on topical cultural issues. He discussed in particular the ideas that characterized the radical cultural youth: political activism, free love and symbolist/decadent literature. The analysis in a broad context illuminates Untola's critical attitude toward these ideas. Untola was a dissident, which is why Harhama as well as his other texts caused much debate. The reception of Harhama linked to the struggle between liberal and conservative nationalist Finns. Untola s worldview was originally close to conservative nationalist thinking. The nationalist elite and Untola had, however, a big difference in their attitudes toward lower class people. In particular, this difference was reflected in morality and culture-related issues. Previous studies on Untola's writings and activity interpreted them from the cultural elite point of view. This study turns that perspective upside down and illuminates how Untola saw society. Thus, it also gives a new perspective on Finnish history.
 • Elfving, Kimmo (2000)
  Karpaalikanava on anatomisesti monimutkainen rakenne. Se ulottuu proksimaalisesti 7-10 cm etupolven ylimmän nivelraon yläpuolelle ja jatkuu distaalisesti etusäären yläkolmannekseen tai puoliväliin. Kanavan seinämät muodostuvat pinnallisen koukistajan tukisiteestä, flexor retinaculumista, os carpi accessoriumista eli papuluusta ja syvän koukistajan tukisiteestä. Karpaalikanavan läpi kulkee syvä ja pinnallinen koukistajänne jännetupen suojaamana. Karpaalikanavan sisätakaosassa on useita verisuonia ja hermoja. Karpaalikanavasyndroomassa pehmytkudoksiin kohdistuva paine on lisääntynyt primaarin synoviitin tai kanavaa ahtauttavan vaurion vuoksi. Ahtauman tärkeimpiä syitä ovat vauriot koukistajajänteissä tai pinnallisen koukistajan tukisiteessä sekä kanavaa ympäröivien luiden tilaavievät muutokset, kuten osteokondrooma radiuksen takapinnalla tai papuluun murtuma. Esimerkkeinä potilastapauksista kirjoituksessa esitetään karpaalikanavan sisäinen krooninen vaurio ponin pinnallisessa koukistajajänteessä sekä osteokondrooma nuorella suomenhevosella. Hevosella tyypillisiä karpaalikanavasyndrooman oireita ovat ontuminen, kipu karpaalikanavan palpaatiossa ja etupolven taivutuksessa, sekä karpaalikanavan täyttyminen. Tärkein karpaalikanavan tutkimusmenetelmä on ultraäänitutkimus. Ultraäänitutkimuksen avulla voidaan todeta karpaalikanavan pehmytkudosvauriot ja niiden vakavuusaste. Karpaalikanavan proksimaaliosassa ultraäänikuva on vaikeasti tulkittava. Röntgentutkimuksen avulla voidaan todeta karpaalikanavaa mahdollisesti ahtauttavat luustomuutokset. Hoito ja ennuste riippuvat syndrooman aiheuttajasta. Primaari synoviitti vastaa tavallisesti hyvin lepoon ja tulehdusta poistavaan lääkehoitoon. Karpaalikanavan sisäisille jännevaurioille ennuste on varauksellinen, sillä ontuminen usein palaa normaalikäyttöön siirryttäessä. Oireita aiheuttava osteokondrooma ja papuluun sagittaalinen murtuma kannattaa hoitaa kirurgisesti. Flexor retinaculumin avaamisleikkaus vähentää painetta karpaalikanavassa ja voi poistaa oireilun syystä riippumatta.
 • Paunu, Sonja (Helsingin yliopisto, 2012)
  Aims. Generous supply of food has made it difficult to perform everyday food choices. There are heterogeneous food trends which may define what to eat and how the public discussion about food and nutrition is comprised. Media, parents and peers are major influences on adolescents´ food choices. The taste and the familiarity of food are emphasized over healthiness of or information about food when selecting food. The aim of this study is to find out how the complexity of choosing food is manifested in perceptions of adolescent and how knowledge on nutrition is transformed into action in adolescent´s lives. Furthermore, the effects of nutrition education on the quality of knowledge and action are reflected. The questions of this study are: 1. What kind of perceptions do adolescents have on food trends? 2. How is the importance of food selection related issues structured in adolescent´s perceptions? 3. How the information and education on nutrition are combined in adolescent´s perceptions? Methods. The qualitative data was collected by focus-group interviews from the students of optional home economics courses (N=24) in a school at Pirkanmaa, on May 2012. The data was analyzed with a qualitative method called qualitative content analysis. -------- Results and conclusions. Teenagers were somewhat annoyed by food trends and worried about how these may increase incidences of anorexia nervosa. They were also hoping more criticism towards media by nutrition education. On the other hand, examples, such as adults´ weight loss on low-carbohydrate diet effected positively on adolescent´s perceptions of food trends. Adolescents are puzzled by the contradiction between eating habits they are taught and eating habits their parents follow. Adolescents´ food choice was determined by the availability of food such as place to eat, the needs of food such as hunger/craving and the nutrition knowledge that is gained from parents, among others. Food choices are compromises between the three factors above. For example adolescents choose healthier foods at home than in restaurants, feel guilty after eating delicacies and appreciate homemade food; nutrition knowledge changes the eating behaviors of adolescents both physically, mentally and socially.
 • Kejonen, Johanna (2004)
  Nivelrikkoa sairastavien koirien lääkkeellisenä hoitona käytetään usein tulehdus­kipu­lääkkeitä (NSAID). Näiden yleisesti tunnettujai haittavaikutuksia ovat muun muassa ruuansulatuskanavan limakalvovauriot, munuais- ja maksavauriot sekä vaikutukset veren hyytymiseen. Haittavaikutukset johtuvat pääsääntöisesti tulehduskipulääkkeiden aiheuttamasta syklo-oksygenaasientsyymi-1:n (COX-1:n) inhibitiosta. Uudemmat tulehdus­kipulääkkeet, joiden vaikutus välittyy lähinnä estämällä COX-2-entsyymiä, ovatkin vaikutus­mekanisminsa takia turvallisempia käyttää. Koirilla yleisesti käytetty NSAID karprofeeni on spesifisempi COX-2- kuin COX-1-estäjä, lisäksi sillä on muita vähemmän tunnettuja vaikutusmekanismeja. Tästä johtuen sen haittavaikutuksia pidetään kliinisesti vähäisinä. Markkinoilla on myös runsaasti erilaisia ravintolisiä ja muita valmisteita, joita syötetään mm. nivelrikkoa sairastaville koirille. Tarkoituksena oli tutkia karprofeenin, vihersimpukka­uutetta sisältävän ravintolisän ja homotoksikologisen valmisteen haittavaikutuksia koirilla. Kirjallisuuskatsaus keskittyy lähinnä karprofeenin vaikutus­mekanismeihin ja haitta­vaikutuksiin sekä haittavaikutusten diagnostiikkaan. Tutkimme karprofeenin, vihersimpukkauutteen ja homotoksikologisen valmisteen haitta­vaikutuksia 40 nivelrikkoa sairastavalla koiralla satunnaistetussa kaksois­sokko­tutkimuksessa kontrolliryhmään verrattuna. Koirat jaettiin neljään ryhmään, ja niille annettiin joko karpropfeenia, ravintolisää, homotoksikologista valmistetta tai plaseboa päivittäin kahden kuukauden ajan. Lääkitykset aloitettiin ensimmäisen käynnin yhteydessä, minkä jälkeen koirat kävivät kahdesti kontrollikäynneillä neljän viikon välein. Jokaisen käynnin yhteydessä koirilta otettiin laskimoverinäyte, josta tutkittiin seerumin alaniini­amino­transferaasin (ALAT) ja alkaalisen fosfataasin (AFOS) aktiivisuudet sekä kokonais­proteiinin, albumiinin, urean ja kreatiniinin pitoisuudet. Virtsanäytteistä määritettiin munuais­vaurioita kuvaavat GGTn (gammaglutamyylitransferaasi) AFOSin ja proteiinin pitoisuudet suhteessa kreatiniinin määrään. Tutkimuksessa todettiin tilastollisesti merkitsevä ero karprofeeni- ja kontrolliryhmän välillä seerumin kokonaisproteiini- ja albumiinipitoisuuksissa. Karprofeeniryhmällä näissä parametreissa havaittiin lisäksi muutosta ajan suhteen: pitoisuuksien keskiarvot olivat toisella ja kolmannella käyntikerralla ensimmäisellä käyntikerralla mitattuja alhaisemmat. Koska muissa, munuais- ja maksavaurioita kuvaavissa parametreissa ei havaittu muutoksia, voidaan olettaa, että kokonaisproteiini- ja albumiinipitoisuuksien aleneminen johtuu lääkkeen aiheuttamasta ruuansulatuskanavan limakalvon läpäisevyyden muutoksesta. Koska seerumin kokonaisproteiini- ja albumiinipitoisuudet eivät kuitenkaan yleisesti ottaen poikenneet viitearvoista, löydöksellä ei liene kliinistä merkitystä koirien vointiin ja terveydentilaan. Ravintolisä- ja homotoksikologisen valmisteen ryhmän tuloksissa ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja kontrolliryhmään nähden, eli tutkimuksessamme niiden ei todettu aiheuttavan haittavaikutuksia koirille.
 • Wickman, Annika (2014)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Andelen kvinnor i den finländska läkarkåren är högre än i de övriga nordiska länderna. Trots denna höga andel finner man en ojämn fördelning av kvinnor mellan olika specialområden såväl i Finland som i andra västerländska länder. Av de yrkesverksamma läkarna är år 2014 till exempel 80,5 procent kvinnor inom specialområdet kvinnosjukdomar och förlossningar medan endast 36,5 procent är kvinnor inom specialområdet öron-, näs- och strupsjukdomar. Syftet med denna studie är att belysa olika kulturella och strukturella förhållanden som de kvinnliga och manliga läkarna inom specialområdet öron-, näs- och strupsjukdomar upplever att formar deras karriär. Intresset för denna undersökning har sin grund i att antalet kvinnor inom specialområdet (36,5 procent) avviker från den generella utvecklingen av kvinnor inom akademiskt utbildade områden och att man inom specialområdet finner en ojämn fördelning mellan kvinnor och män. Speciellt har man pekat på kvinnors svårigheter att avancera inom specialområdet och nå ledande positioner. Av intresse i denna studie är därför ifall kvinnor gör samma karriär- och livsstilsval som män och vilka horisontella och vertikala hinder kvinnor upplever att de stöter på under sin karriär. Materialet till studien har samlats genom halvstrukturerade temaintervjuer. Insamlingen av materialet pågick från våren 2013 till hösten 2013 och består av 19 intervjuer med kvinnliga och manliga läkare. Materialet har analyserats utgående från synsättet om kulturella klassificeringar. Målsättningen med denna studie är att producera ny information om karriärmönster inom specialområdet öron-, näs- och strupsjukdomar. Då man diskuterar varför kvinnors och mäns karriär ser annorlunda ut inom medicinens område brukar man hänvisa till tre huvudsakliga teorier. Den huvudsakliga teoretiska synvinkeln är socialisationsteorin eller könsrollsteorin. Enligt denna teori socialiseras kvinnor till att följa vissa stereotypa förväntningar som baseras på kön och på basis av dessa stereotypier gör de yrkesval som passar in i dessa förväntningar. Den andra teoretiska synvinkeln man brukar hänvisa till när man förklarar varför kvinnor har en annorlunda karriärytveckling inom medicin är den strukturella teorin. Denna teori poängterar de hinder och konkreta stöd som män och kvinnor stöter på när de gör sina karriärval. Det tredje perspektivet på kvinnor och mäns karriärutveckling brukar hänvisa till den könsmättade kulturen som idealiserar manliga värderingar inom organisationer. Med den könsmättade kulturen menar man strukturer i vårt samhälle som är könsmättade och identifierar att det fortfarande råder en manlig kultur och ett manligt nätverk i vår kultur idag som exkluderar kvinnor från vissa områden. I studien framkom att både kvinnor och män upplevde att deras karriärval hade påverkats av liknande faktorer. Ett intressant resultat i studien är dock att karriärprofilen såg annorlunda ut hos de kvinnliga och manliga informanterna. Fastän både kvinnor och män gav samma orsaker till varför de valt en karriär inom specialområdet framkom det stora skillnader i svaren varför det fortfarande arbetar så få kvinnor inom specialområdet. Männen hänvisade till att män ofta har starkare intresse för kirurgiska områden och att området därför känns som ett naturligt val för dem. De förklarade sin höga andel inom specialområdet med att de oftare socialiseras till att välja kirurgiska områden medan kvinnor oftare är intresserade av andra specialområden. Både kvinnor och män gjorde kategoriseringen att en möjlig orsak till varför det fortfarande arbetar så få kvinnor inom specialområdet är att kvinnor har olika preferenser och därför gör andra karriärval. I studien framkom tydligt att det fortfarande förekommer hinder för kvinnor att avancera i karriären. På basis av resultaten verkar det som om kvinnorna får arbeta extra för att ha möjlighet att avancera inom specialområdet, men ändå möter kvinnorna olika strukturella hinder i karriären. De kvinnliga informanterna förklarade ofta sin låga andel inom specialområdet - speciellt i ledande positioner med att de exkluderas från vissa områden. Resultaten bekräftar således samma mönster som tidigare undersökningar rapporterat om kvinnors avancemang. Det verkar som om det fortfarande råder en könsmättad kultur inom specialområdet samt glastak som hindrar kvinnorna från att avancera i karriären. Studien visar således att könsskillnader bland kvinnor och män fortfarande råder inom den medicinska karriären.