Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 909-928 of 28473
 • Mickwitz, Åsa (Helsingin yliopisto, 2010)
  The study investigates the formal integration of English loanwords into the Swedish language system. The aim has been to analyse and describe the morphological/morphosyntactic and the orthographical integration of the loanwords. I have studied how the foreign language elements get accommodated to Swedish and which factors are relevant in the integration. The material for the study consists of Swedish newspapers published in Sweden and Finland in paper format (with a focus on the years 1975 and 2000) and newspapers in digital format on the net. The theoretical frame for the study is contact linguistics. The study is based on a sociolinguistic, structural and language political perspective on what language is, and what language contact is. The method used is usage-based linguistic analysis. In the morphological study of the loanwords, I have made both a quantitative and a qualitative study. I have analysed the extent to which loanwords show some indication of integration in Swedish, and to what extent they show no signs of integration at all. I have also analysed integration in relation to word classes i.e., how nouns, adjectives and verbs integrate and which factors are relevant for the result of the integration. The result shows that most loanwords (36 %) do not show any signs of being formally integrated in Swedish. They undergo neither inflectional, nor derivational changes. One fifth of the loanwords are inflected according to the rules of Swedish grammar. Nouns are generally more often than verbs placed in positions in the sentence where no formal adaption is needed. Almost all of the verbs in the material are inflected according to Swedish rules of grammar. Only 3 % of the loanwords are inflected according to English rules or are placed in an ungrammatical position in the sentence. The orthographical study shows that English loanwords very seldom get adapted to Swedish orthography. Some English vowel and consonant graphemes are replaced with Swedish ones, for example a, ay and ai are replaced with aj or ej (mail → mejl). The study also indicates that morphological integration is related to orthographical integration: loanwords that are inflected according to Swedish grammar are more likely to be orthographical integrated than loanwords that are inflected according to English grammar. The results also shows that the integration of loanwords are affected by mostly language structural factors and language political factors.
 • Kerkola, Kaisa (Helsingfors universitet, )
  Tutkielma käsittelee ansaitsemattoman saatavan panttausta ja panttausjärjestelyyn pantinsaajana olevan rahoittajan näkökulmasta liittyviä riskejä. Ansaitsematon saatava syntyy esimerkiksi rakennus- tai konetilausurakassa, jossa yritys valmistaa sopimuskumppanilleen tilauksesta tietyn rakennuskohteen. Sopimuksessa sovittua kauppahintasaatavaa, jonka yritys tulee saamaan työsuorituksen valmistuttua, on oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä katsottu voitavan käyttää vakuutena. Tehokkaan panttauksen edellytyksenä on pidetty VKL 31.1 §:n mukaisen panttausilmoituksen tekemistä sopimusvelalliselle sekä lisäksi ns. ansaintavaatimuksen täyttymistä. Tämä tarkoittaa sitä, että panttaus tulee tehokkaaksi vasta, kun pantinantaja täyttää oman sopimuksen mukaisen suoritusvelvollisuutensa. Järjestelyyn liittyvät riskit aktualisoituvat pantinsaajan kannalta siinä tilanteessa, että pantinantaja ennen oman suoritusvelvollisuutensa täyttämistä asetetaan konkurssiin. Tällöin riskinä on ensinnäkin se, että panttauksen ei katsottaisi nauttivan sivullissitovuutta ja toisaalta se, että vakuus voidaan TakSL 14 §:n edellytysten täyttyessä peräyttää pantinantajan konkurssipesään. Rahoittajan aseman kannalta keskeisintä on huomioida se, että vakuusoikeuden kohteen lopullinen syntyminen on kiinni siitä, päättääkö konkurssipesä käyttää KonkL 3:8:n nojalla oikeuttaan tulla velallisyhtiön sijaan sopimussuhteeseen ja saattaa keskeneräinen suoritus loppuun, jolloin myös tilaajan maksuvelvollisuuden syntymisen myötä pantinsaajan vakuusoikeuden kohteelle syntyy varallisuusarvoa. Tutkielmaa varten on haastateltu rahoituslaitosten edustajia ja näin selvitetty, missä määrin ansaitsemattomia saatavia käytetään vakuutena ja miten panttaukseen liittyviin riskeihin on pyritty varautumaan. Saatujen tietojen valossa on selvää, että ansaitsemattomien saatavien vakuuskäyttö on vähäistä ja niille annetaan luottoharkinnassa hyvin alhainen vakuusarvo. Käyttö voi kuitenkin tulla kyseeseen mm. projektirahoituksessa ja suurissa kone- ja laitetoimituksissa. Rahoittajan asemaa ansaitsemattoman saatavan pantinsaajana on mahdollista parantaa sopimusjärjestelyin. Tällöin keskeisimpänä keinona on se, että urakkakohteen tilaajan maksuvelvollisuus on jaettu osiin siten, että tilaajalle syntyy sitova maksuvelvollisuus vaiheittain pantinantajan suoritusvelvollisuuden täyttyessä. Tällöin riski rahoittajan kannalta urakoitsijan konkurssitilanteessa pienenee. Jos konkurssipesä ei jatka velalliselta keskeneräistä suoritusta, tulee pantinsaajan kannalta pyrkiä varmistamaan se, että tilaajalla on sitova velvollisuus myös keskeneräisen kohteen lunastamiseen.
 • Liu, Yanhe (2015)
  Cellular networks are facing a data explosion posed by the increasing bandwidth demand of current mobile applications, and cellular operators are trying to leverage auxiliary networks and offload mobile data for relieving this challenge. However, traffic offloading without comprehensive controlling may result poor network utilization and undesirable user experience. In this thesis, we design and implement an integrated architecture for intelligent traffic offloading over collaborative WiFi-cellular networks. Motivated by our measurement, we formulate a mathematical model to estimate and evaluate potential offloading throughput based on various wireless context information, like AP signal strength and bandwidth. To efficiently manage traffic and collect information, we use a centralized SDN architecture in our design. The proposed system enables mobile devices to choose the most beneficial AP for offloading. The experimental evaluation of our prototype implementation demonstrates that this architecture can achieve optimal traffic offloading by considering different real factors instead of making naive decisions. This effort not only explores the feasibility of context-based traffic offloading, but also provides guidelines for designing and implementing a centralized SDN platform for wireless networks.
 • Liu, Yanhe (2015)
  Cellular networks are facing a data explosion posed by the increasing bandwidth demand of current mobile applications, and cellular operators are trying to leverage auxiliary networks and offload mobile data for relieving this challenge. However, traffic offloading without comprehensive controlling may result poor network utilization and undesirable user experience. In this thesis, we design and implement an integrated architecture for intelligent traffic offloading over collaborative WiFi-cellular networks. Motivated by our measurement, we formulate a mathematical model to estimate and evaluate potential offloading throughput based on various wireless context information, like AP signal strength and bandwidth. To efficiently manage traffic and collect information, we use a centralized SDN architecture in our design. The proposed system enables mobile devices to choose the most beneficial AP for offloading. The experimental evaluation of our prototype implementation demonstrates that this architecture can achieve optimal traffic offloading by considering different real factors instead of making naive decisions. This effort not only explores the feasibility of context-based traffic offloading, but also provides guidelines for designing and implementing a centralized SDN platform for wireless networks.
 • Nystedt, Marko (2006)
  Ansaitseminen distributiivisen oikeudenmukaisuuden periaatteena merkitsee taloudellisiin etuuksiin kohdistuvien vaateiden oikeuttamista toimijan menneisyydessä suorittaman toiminnan perusteella. Ansioita koskevien arvostelmien pätevyydelle on siis ratkaisevaa, missä määrin ansaitsemisperustana pidetty henkilön toiminta tai sen lopputulokset ovat hänen tahdonvaraisten päätöstensä ja toimintansa tulosta. John Rawlsin mukaan yksilöiden menestyminen taloudellisessa toiminnassa ja kilpailussa taloudellisiin etuuksiin oikeuttavista viroista ja asemista on suuresti riippuvainen heidän geneettisestä lahjakkuudestaan, kasvatuksestaan ja sosioekonomisista lähtökohdistaan. Rawlsin mukaan taloudellinen toiminta myös edellyttää mahdollisuusehdokseen kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhteistyöhalukkuuteen perustuvien taloudellis-poliittisten instituutioiden olemassaoloa. Koska kukaan ei ole ansainnut näiden toiminnan mahdollisuusehtojen olemassaoloa, kukaan ei Rawlsin mukaan voi myöskään väittää ansaitsevansa niiden avulla hankkimaansa taloudellista hyvinvointia. Rawlsin vaatimus, että kaikkien ansaitsemisen mahdollisuusehtojen tulisi myös olla ansaittuja, on kuitenkin perusteeton, ja se johtaa loogisesti kehämäiseen ansaitsemisen käsitteeseen. Toiseksi kaikkea taloudellista toimintaa ei ole mielekästä ajatella kilpailutilanteena, jossa yksilöt tavoittelevat ennalta olemassa olevan yhteiskuntarakenteen puitteissa osuuksia varallisuudesta, jonka virheellisesti ajatellaan olevan olemassa sen tuottajien ponnistuksista riippumatta. Työpaikkojen ja muiden taloudellisiin etuuksiin oikeuttavien virka-asemien jakoa voi kuitenkin tarkastella instituutioiden puitteissa tapahtuvana viranhakijoiden välisenä kilpailuna. Koska näiden yhteiskunnallisten asemien ja työtehtävien sekä niihin liittyvien palkkioiden olemassaolo ei ole yksittäisen viranhaltijan toiminnan ansiota, hän ei voi väittää ansaitsevansa palkkiona kaikkea sitä hyvinvointia, jonka hän työtehtäviä hoitaessaan tuottaa. Jos ansiot ajatellaan arvokäsitteeksi, jonka avulla yksilöt arvioivat omien subjektiivisten arvostustensa ja preferenssiensä perusteella sitä, mitä kiitettävänä pitämiään tekoja tai suorituksia heidän olisi perusteltua palkita, ongelmana on osoittaa, miksi rekrytointipäätöksiä tehtäessä olisi velvollisuus tiettyjen pätevyyskriteerien noudattamiseen. Miksei yksilönvapautta kunnioittavassa yhteiskunnassa ole oikeutta soveltaa mitä tahansa omien arvostustensa mukaisia ansioperusteita ja miksi työnhakijoiden diskriminointi on moraalisesti väärin? Velvollisuus totuudenmukaisten arvostelmien esittämiseen työnhakijoiden kyvykkyydestä ja velvollisuus kunnioittaa yksilöitä autonomisina moraalisina toimijoina ovat mahdollisia vastauksia tähän. John Locken luonnonoikeusteoriaan pohjautuvan työn sekoittamisteorian perusteella voi argumentoida, että varallisuuden tuottaneet yksilöt ovat ansainneet siihen omistusoikeuden liittämällä luonnonvaroihin jotakin omistamaansa eli omaa työtään. Locke myös väittää, että jalostamattomat luonnonvarat sinänsä ovat lähes arvottomia, ja että varallisuuden arvo perustuu sen tuottajien suorittamaan työhön. Ongelmana on "työn sekoittamisen" määritteleminen käsitteellisesti mielekkäällä tavalla sekä se, onko yksilöillä rajoittamaton oikeus ottaa käyttöönsä luonnonvaroja. Myös yksilöiden omistusoikeus tuotantotoiminnassa hyödyntämiinsä luontaisiin kykyihin voidaan kyseenalaistaa, koska luontaiset kyvyt ovat ansiottomia ja niiden voi väittää olevan henkilön minuuteen nähden ulkoisia tai aksidentaalisia ominaisuuksia eikä erottamaton osa hänen minuuttaan tai olemustaan.
 • Ahlskog, Hanna-Lea (2006)
  1990-luvun laman aikana lauennut suurtyöttömyys kirvoitti keskustelun työttömyyden syistä, työllisyyden edistämisestä, tulonsiirroista ja verotuksesta. Työttömyyden vastaisia toimia pohtimaan hallitus asetti vuonna 1995 ministeri Arja Alhon johdolla toimivan kannustinloukkutyöryhmän, joka esitti mm. ansiotulovähennyksen laajentamista kunnallisverotuksessa. Tämän ehdotuksen mukaan toimittiin. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää ansiotulovähennyksen laajentamisen vaikutuksia työllisyyteen. Laajempana kehyksenä on verotuksen vaikutus työllisyyteen ja työttömyyteen. Perinteisesti taloustieteessä on pidetty positiivisia rajaveroasteita epä-optimaaalisina. Tutkielmassa esitellään kaksi artikkelia, joissa asia kyseenalaistetaan eri tavoin. Lisäksi esitellään empiiristä tutkimusta verotuksen ja työllisyyden yhteydestä sekä tehdään oma empiirinen tarkastelu veroasteiden vaikutuksista työllisyyteen. Ensin käydään läpi Emmanuel Saezin (2002) artikkeli, jossa näytetään, että tietyissä oloissa tulonjakauman pohjalla pitäisi olla alempia rajaveroasteita, negatiivisiakin. Tämä seuraa siitä, että erotetaan toisistaan ekstensiivinen ja intensiivinen työntarjontapäätös. Havaitaan, että optimaalista verojärjestelmää etsittäessä on olennaista huomioida ekstensiivisten ja intensiivisten joustojen suuruudet. Ekstensiivinen jousto tarkoittaa työelämään osallistumisen joustoa veromuutoksissa, intensiivinen työmäärän, esim. työtuntien, joustoa. Ekstensiivinen jousto reagoi keskimääräiseen veroasteeseen, intensiivinen rajaveroasteisiin. Varsinkin pienituloisten kohdalla ekstensiivinen jousto on tärkeä. Toinen pääartikkeli on Kanburin, Keenin ja Tuomalan (1994), ja siinä näytetään, miten optimaalinen verotus muuttuu, kun työn ei katsota olevan haitake toimijoille. Verot säätävä hallitus minimoi tuloköyhyyttä perinteisen hyvinvoinnin maksimoimisen sijaan. Tämäkin näkökulma mahdollistaa positiivisten rajaveroasteiden välttämättömyyden kyseenalaistamisen. Tutkielmassa käydään läpi muutamia empiirisiä tutkimustuloksia verotuksen vaikutuksista työllisyyteen. Verotuksen vaikutuksia on vaikea empiirisesti tutkia, koska verotus kohdistuu yleensä samanlaisena kaikkiin samanlaisiin yksilöihin. Siksi ei voida löytää vertailuryhmiä, joiden perusteella voisi varmuudella sanoa, mikä mahdollisista työllisyysmuutoksista johtuu verotuksesta, mikä jostain muusta. Tutkielmassa esitellään erityisesti tutkimusta Yhdysvaltojen palkkatukityyppisestä EITC-järjestelmästä. Näissä tutkimuksissa on havaittu järjestelmällä olleen positiivisia työllisyysvaikutuksia. Muuten erilaisten verokokeiluiden tulokset ovat olleet vaihtelevia. Tutkielman päättää empiirinen tarkastelu, jossa testataan differences-in-difference -menetelmällä työllisten ja ei-työllisten veroaste-eron muuttumisen vaikutuksia työssäolokuukausien muutoksiin. Tarkastelu tehdään laskemalla veroeron ja työkuukausien muutokset ryhmittäin ja ottamalla tuloksista regressioita. Aineistona ovat Tulonjakotilastot 1995 ja 2003. Merkitseviä tuloksia ei ilmene, mutta useimmilla asetelmilla saadaan positiivinen yhteys veroaste-eron pienenemisen ja työkuukausien kasvun välille.
 • Backlund, Sofia (Helsingfors universitet, 2014)
  Avhandlingen analyserar ansvarsfördelningen vid köp av begagnad bostad eller bostadsfastighet då det uppkommer dolda fel som fukt- och mögelskador. De vanligaste bostadstvisterna rör kvalitetsfel. Vid bostadsköp är typiska kvalitetsfel dolda fel. Enligt JB 2:17–19 och bostadsKL 6:11 har säljaren en upplysningsplikt gentemot köparen, dvs. säljaren har en plikt att berätta om sådana omständigheter som kan anses vara av vikt för köparen. Köparen har också enligt JB 2:22 och i bostadsKL 6:12 en undersökningsplikt och måste alltså undersöka köpeobjektet tillräckligt noggrant före köpets ingående. Sådana fel som kunde ha upptäckts vid en förhandsgranskning får köparen inte åberopa om han senare reklamerar om fel i köpeobjektet. Här kommer tredje parters roll också in. I avhandlingen behandlas fastighetsförmedlarens, konditionsgranskarens samt bostadsaktiebolagets roll vid köparens och säljarens upplysnings- och undersökningsplikter och hur de inverkar på ansvarsfördelningen. Påföljder för denna typ av fel som kan aktualiseras är prisavdrag, skadestånd eller hävning. Det problematiska vid fukt- och mögelskador är ofta att hitta den ansvarige och varje fall måste bedömas var för sig eftersom det finns så många faktorer som inverkar.
 • Sandholm, Sandra (Helsingfors universitet, 2014)
  Under de senaste åren har ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen varit föremål för en livlig debatt. Närmare bestämt har debatten berört frågan om fördelningen av det civilrättsliga skadeståndsansvaret mellan bolagsledningen och revisorn. Debatten har också accentuerat en mer omfattande diskussion om betydelsen av revision, framförallt som en förutsättning för en fungerande kapitalmarknad, och därtill nära anknutna ämnen. Syftet med avhandlingen är att systematisera ansvarsfördelningen mellan bolagsledningen och revisorn samt att studera huruvida den juridiska ansvarsfördelningen i praktiken återspeglas i skuldbedömningen och fördelningen av det civilrättsliga skadeståndsansvaret. Avhandlingen utgår från revisorns funktion i aktiebolaget och närmare bestämt den roll revisorn har i samband med den lagstadgade revisionen. Bolagsledningens uppgifter och ansvar reflekteras i förhållande till revisorns. Utgångspunkten för avhandlingen är den roll och ställning som revisorn respektive bolagsledningen har i aktiebolaget. Huvuddragen i den juridiska ansvarsfördelningen identifieras utgående från den. Det aktiebolagsrättsliga skadeståndet är starkt knutet till allmänna skadeståndsbestämmelser. Bland annat fördelningen av skadeståndsansvaret mellan bolagsorganen regleras av skadeståndslagen. Därmed bildar skadeståndsrätten en väsentlig del av avhandlingen. I avhandlingen behandlas ingående de allmänna förutsättningarna för skadeståndsansvar och särdragen i skuldbedömningen för respektive bolagsorgan. Slutligen diskuteras huvudregeln om solidariskt ansvar för skada. I och med att det aktiebolagsrättsliga skadeståndet kännetecknas av ett antal utmärkande faktorer blir frågan om hur och i vilken utsträckning principen om solidariskt ansvar är tillämplig aktuell. Avhandlingen avslutas med en diskussion om Europeiska kommissionen rekommendation om begränsning av revisorernas skadeståndsansvar.
 • Leino, Jaakko (2003)
  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 900)
 • Kallio, Sanna (Helsingfors universitet, 2013)
  Tutkimuksessa selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että ikääntyvä työntekijä jatkaisi työuraansa vanhuuseläkeiän alaikärajaan asti. Tutkimus on erittäin ajankohtainen, sillä väestön ikääntyminen eli niin sanottu eläkepommi uhkaa Suomen kansantalouden kestävyyttä ja kilpailukykyä yhä voimakkaammin tulevina vuosina. Tällöin jokaisen yksilön antaman työpanoksen merkitys korostuu ja samanaikaisesti yritysten tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota yhteen tärkeimpään resurssiinsa – henkilöstöönsä sekä sen osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. Viisikymppiset tulisikin nähdä työelämän tähtinä, joilla on vielä paljon annettavanaan työelämässä sen sijaan, että heitä pidetään esimerkiksi korkeita eläke- ja sairauspoissaolokustannuksia aiheuttavana työvoimana. Tämän pro gradun tutkimusote on kvantitatiivinen ja empiirinen tutkimus suoritettiin kyselylomakkeen avulla Thermo Fisher Scientific Oy:n yli 45-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa. Kyselylomaketutkimus suoritettiin aikavälillä 13.3. - 22.3.2013 ja kaikista yrityksen 323:sta yli 45-vuotiaasta työntekijästä kyselyyn vastasi yhteensä 130 henkilöä. Kyselytutkimuksen tulosten ja suoritetun korrelaatiotarkastelun perusteella todettiin, että yli 45-vuotiaiden työntekijöiden kohdalla työelämässä eläkeikään asti jatkamisen kannalta korostuivat ennen kaikkea yksilöllisiin voimavaroihin liittyvät tekijät, kuten vahva usko omaan pystyvyyteen työssä (yksilö uskoo siihen, että hänellä on vielä annettavaa työelämässä). Kuitenkin tutkimuksessa kävi myös ilmi, että kohdeyrityksen yli 45-vuotiaat työntekijät kokevat työantajan edistävän ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamista todella vähän, jos lainkaan. Kohdeyrityksen kannalta myönteistä tutkimuksen tuloksissa oli, että lähes 70 prosenttia kaikista vastanneista piti työssä jatkamistaan eläkeikään asti joko todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä. Käytännössä huomio tulisi siis kohdistaa päivittäisjohtamisessa siihen, että esimerkiksi vahvistetaan ikääntyvien työntekijöiden uskoa siihen, että heillä on vielä paljon annettavaa työelämässä.
 • Riikonen, Hanna (Helsingfors universitet, 2012)
  Tässä tutkielmassa tutkin ilmauksia, joilla vuonna 2008 alkaneeksi katsottuun heikkoon taloussuhdanteeseen on viitattu vuoden 2009 talousdiskurssissa. Tutkimuksen otoksena on noin 3000 Kauppalehdessä, Tekniikka ET Talous-lehdessä ja Helsingin Sanomissa ilmestynyttä juttua, joista 400:ssa viitattiin kyseisellä hetkellä vallinneeseen talouden tilaan. Yksittäisten ilmausten lisäksi tarkastelen diskurssille tyypillisiä kiteytyneitä rakenteita sekä toimittajan roolia lama-ajan maailman kuvaajana ja luojana. Tutkielman ensimmäinen, laajempi osa käsittelee suhdanteen nimeämistä: sanasemanttinen tutkimus perustuu kognitiivisen kielitieteen merkitysnäkemykseen. Toinen osa pureutuu syvemmälle diskurssiin: havainnoin, millaisia ennakkooletuksia, arvolatauksia ja kaksitulkintaisuuksia diskurssissa toistuvat kielenilmiöt rakentavat teksteihin. Laajemmin katsottuna tutkimusta voikin pitää diskurssianalyyttisena tutkimuksena, jossa kielenkäyttö nähdään todellisuutta rakentavana sosiaalisena toimintana. Kaikkien heikkoon taloussuhdanteeseen viittaavien ilmausten osalta esittelen niiden taustalta hahmottuvaa metaforiikkaa, interdiskursiivisuutta sekä mahdollista merkityksen muutosta. Kiinnitän huomiota lisäksi sananvalinnan tiedostamiseen myös tietyn ilmauksen välttelyyn. Kolmeksi yleisimmäksi suhdanneilmaukseksi osoittautuivat oletukseni mukaisesti taantuma, lama ja talouskriisi. Näiden ilmausten kesken havainnoin ensin kunkin ilmauksen yleisyyttä eri ajankohtina, eri tekstilajeissa sekä suhteessa ilmauksen maantieteelliseen viittausalaan. Tämän jälkeen tarkastelen, millaisina lauseenjäseninä vertailukolmikon ilmaukset esiintyvät. Samalla hahmottuu se maailmantila tai kuvitteellinen olio, joka eri suhdanteista piirtyy syntaktisten valintojen perusteella. Lausetasolta siirryn tekstitasolle pohtimaan, mitä yhteiskunnan tai talousjärjestelmän osaa koettelee juuri taantuma, lama tai talouskriisi. Toisessa osassa analysoin diskurssille tyypillisiä rakenteita taantumankin aikana ja taantumasta huolimatta sekä tapaa viitata talousahdinkoon implisiittisesti. Mainitut rakenteet jakavat maailman normaali- ja poikkeustilaan, joiden aikana jotakin oletetaan tai ei oleteta tapahtuvan. Oletukset tuntuvat usein perustuvan fraasiutuneisiin ilmaustapoihin, eivät niinkään kriittisesti suodatettuun tietoon. Tämä johdattalee kysymykseen siitä, millaisin keinoin toimittaja voi rakentaa teksteihin yhtenäisen vaikkakin ristiriitaisen lama-ajan elämäntyylin, jopa ihmistyypin. Karrikoitu taantuma on aktiivinen toimija, jonka konkretian avulla ilmaistu usein toki metaforisesti ymmärrettävä vaikutus ulottuu etenkin reaalitalouteen ja ihmisen käytökseen, myös ihmisen mentaaliseen tilaan. Talouskriisin otteet ovat hellemmät ja ne kohdistuvat pikemmin abstraktioihin kuin maailman näkyvään osaan. Talouskriisi on kuitenkin vahva velvoittava auktoriteetti. Se myös muistuttaa, että vastuu ongelmien ratkomisesta on niiden aiheuttajalla, ihmisellä itsellään. Talouskriisin yhdysvaltalaisesta alkukodista huolimatta kriisi ravisuttaa pahiten Eurooppaa. Idealistista yhtenäistä Eurooppaa ei kuitenkaan ole, sillä Suomella on ikioma lama. Lama asettaa yhteiskunnan osat vastakkain; lukijat herätetään glamouria vieroksuvaan lamatodellisuuteen affektin keinoin. Toisin kuin jo väistyväksi implikoitu talouskriisi, lama voi kuvastua myös tunnelmana, lähes kansallisena luonteenpiirteenä. Lama yhdistää kokonaista sukupolvea: Antakaa nyt edes kunnon lama! Ei näistä kirotuista taantumista ole sukupolvikokemukseksi! . Suhdanteen nimeäminen esitetään harvoin tietoisena, mutta sattumanvaraista se ei ole.
 • Wang, Caixin (Helsingin yliopisto, 2011)
  Earth s ice shelves are mainly located in Antarctica. They cover about 44% of the Antarctic coastline and are a salient feature of the continent. Antarctic ice shelf melting (AISM) removes heat from and inputs freshwater into the adjacent Southern Ocean. Although playing an important role in the global climate, AISM is one of the most important components currently absent in the IPCC climate model. In this study, AISM is introduced into a global sea ice-ocean climate model ORCA2-LIM, following the approach of Beckmann and Goosse (2003; BG03) for the thermodynamic interaction between the ice shelf and ocean. This forms the model ORCA2-LIM-ISP (ISP: ice shelf parameterization), in which not only all the major Antarctic ice shelves but also a number of minor ice shelves are included. Using these two models, ORCA2-LIM and ORCA2-LIM-ISP, the impact of addition of AISM and increasing AISM have been investigated. Using the ORCA2-LIM model, numerical experiments are performed to investigate the sensitivity of the polar sea ice cover and the Antarctic Circumpolar Current (ACC) transport through Drake Passage (DP) to the variations of three sea ice parameters, namely the thickness of newly formed ice in leads (h0), the compressive strength of ice (P*), and the turning angle in the oceanic boundary layer beneath sea ice (θ). It is found that the magnitudes of h0 and P* have little impact on the seasonal sea ice extent, but lead to large changes in the seasonal sea ice volume. The variation in turning angle has little impact on the sea ice extent and volume in the Arctic but tends to reduce them in the Antarctica when ignored. The magnitude of P* has the least impact on the DP transport, while the other two parameters have much larger influences. Numerical results from ORCA2-LIM and ORCA2-LIM-ISP are analyzed to investigate how the inclusion of AISM affects the representation of the Southern Ocean hydrography. Comparisons with data from the World Ocean Circulation Experiment (WOCE) show that the addition of AISM significantly improves the simulated hydrography. It not only warms and freshens the originally too cold and too saline bottom water (AABW), but also warms and enriches the salinity of the originally too cold and too fresh warm deep water (WDW). Addition of AISM also improves the simulated stratification. The close agreement between the simulation with AISM and the observations suggests that the applied parameterization is an adequate way to include the effect of AISM in a global sea ice-ocean climate model. We also investigate the models capability to represent the sea ice-ocean system in the North Atlantic Ocean and the Arctic regions. Our study shows both models (with and without AISM) can successfully reproduce the main features of the sea ice-ocean system. However, both tend to overestimate the ice flux through the Nares Strait, produce a lower temperature and salinity in the Hudson Bay, Baffin Bay and Davis Strait, and miss the deep convection in the Labrador Sea. These deficiencies are mainly attributed to the artificial enlargement of the Nares Strait in the model. In this study, the impact of increasing AISM on the global sea ice-ocean system is thoroughly investigated. This provides a first idea regarding changes induced by increasing AISM. It is shown that the impact of increasing AISM is global and most significant in the Southern Ocean. There, increasing AISM tends to freshen the surface water, to warm the intermediate and deep waters, and to freshen and warm the bottom water. In addition, increasing AISM also leads to changes in the mixed layer depths (MLD) in the deep convection sites in the Southern Ocean, deepening in the Antarctic continental shelf while shoaling in the ACC region. Furthermore, increasing AISM influences the current system in the Southern Ocean. It tends to weaken the ACC, and strengthen the Antarctic coastal current (ACoC) as well as the Weddell Gyre and the Ross Gyre. In addition to the ocean system, increasing AISM also has a notable impact on the Antarctic sea ice cover. Due to the cooling of seawater, sea ice concentration and thickness generally become higher. In austral winter, noticeable increases in sea ice concentration mainly take place near the ice edge. In regards with sea ice thickness, large increases are mainly found along the coast of the Weddell Sea, the Bellingshausen and Amundsen Seas, and the Ross Sea. The overall thickening of sea ice leads to a larger volume of sea ice in Antarctica. In the North Atlantic, increasing AISM leads to remarkable changes in temperature, salinity and density. The water generally becomes warmer, more saline and denser. The most significant warming occurs in the subsurface layer. In contrast, the maximum salinity increase is found at the surface. In addition, the MLD becomes larger along the Greenland-Scotland-Iceland ridge. Global teleconnections due to AISM are studied. The AISM signal is transported with the surface current: the additional freshwater from AISM tends to enhance the northward spreading of the surface water. As a result, more warm and saline water is transported from the tropical region to the North Atlantic Ocean, resulting in warming and salt enrichment there. It would take about 30 40 years to establish a systematic noticeable change in temperature, salinity and MLD in the North Atlantic Ocean according to this study. The changes in hydrography due to increasing AISM are compared with observations. Consistency suggests that increasing AISM is highly likely a major contributor to the recent observed changes in the Southern Ocean. In addition, the AISM might contribute to the salinity contrast between the North Atlantic and North Pacific, which is important for the global thermohaline circulation.
 • Paananen, Anna Pauliina (2010)
  Graffitit ja katutaide laajemminkin ovat tunteita herättäviä ilmiöitä. Vastakkain asettuvat mielipiteet laittomasta toiminnasta ja kaupungin pintojen suttaamisesta, ja toisaalta kaupungin koristelusta ja luovasta kaupunkikulttuurista. Helsingissä toimi vuosina 1998–2008 Stop töhryille –nollatoleranssikampanja. Kampanjaa kehuttiin tehokkaaksi töhryjen vähentäjäksi ja toisaalta sitä moitittiin yli-innokkaasta putsaamisesta ja verorahojen tuhlaamisesta. Kampanja aiheutti myös poikkeuksellisen vilkasta yhteiskunnallista keskustelua katutaiteista. Se innoitti jatkamaan katutaide-aiheista kandidaatintutkielmaani tarkemmin, jonka myötä päädyin haastattelemaan yhdeksää miespuolista 23–30-vuotiasta katutaiteilijaa. Haastattelut olivat puolistrukturoituja. Stop töhryille -kampanjaa hoitanut Helsingin kaupungin rakennusvirasto levitti julkisuudessa ahkerasti näkemyksiään katutaiteista ja graffitimaalareista. Rakennusviraston mukaan graffitimaalarit olivat tapatöhrijoita ja vandaaleja ja kaikki graffitit ovat töhryjä, jotka tulee poistaa hinnalla millä hyvänsä. Tutkimukseni tarkoituksena oli siis myös tarttua näihin Rakennusviraston väittämiin, ja haastattelujen avulla saada selville, osuvatko väitteet graffitimaalareista oikeaan. Stop töhryille -kampanjan aikana graffiteista ja graffitimaalareista puhuttiin julkisuudessa lähinnä negatiiviseen sävyyn. Tutkimukseni tarjosi myös mahdollisuuden graffitimaalareille itselleen saada äänensä kuuluviin. He pystyivät kertomaan mitä ajattelevat itsestään, töistään ja yhteiskunnan mielipiteistä heitä kohtaan. Työssäni halusin myös pohtia katutaiteen asemaa taiteen, kulttuurin ja töhryn rajalla. Katutaiteen ristiriitainen ja monisyinen asema tekee siitä helposti kritiikin kohteen, eikä ilmiötä hyväksytä kaupungissa. Näin ilmiö siis linkittyy kaupunkipolitiikkaan ja siihen, kuka päättää rajoista ja kaupunkitilasta. Edellisestä Isomursun ja Jääskeläisen graffititutkimuksesta oli aikaa jo yli kymmenen vuotta, joten ajankohta oli myös otollinen uudelle tutkimukselle. Stop töhryille -projektin luoma asenneilmapiiri ja nollatoleranssi vaikuttivat siihen miten graffiteista ja graffitimaalareista puhuttiin pääkaupunkiseudulla. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan puhuneet graffitivandaalien tai taparikollisten puolesta. Haastattelemani graffitimaalarit vaikuttivat enemmänkin syvästi taiteista ja harrastuksestaan kiinnostuneilta henkilöiltä, jotka kritisoivat julkisuudessa esitettyä näkemystä heistä. Yksi tai kaksi haastateltavistani oli kuitenkin sen tyylisiä, joita Rakennusvirasto todennäköisesti pitäisi graffitivandaaleina. Toisaalta, jo työn alkuvaiheessa tiedostin, että tuskin kaikista syrjäytyneimmät olisivat kiinnostuneita osallistumaan tällaiseen haastatteluun. Haastatteluissa selvisi myös, että graffiteihin useasti liitetty kapinahenki ja sotkeminen liittyvät pää-asiassa nuoruuteen. Vanhemmat graffitimaalarit maalaavat mielellään laillisilla paikoilla, kunhan siihen annetaan mahdollisuus. Toisaalta, laittomuus on olennainen osa graffitikulttuuria ja pelkästään laillisia maalausmahdollisuuksia tarjoamalla laittomia graffiteja tuskin tullaan kitkemään. Graffiteista annetut tuomiot ovat olleet meillä kohtalaisen ankaria ja tämä on monella nuorella johtanut velkavankeuteen ja hälläväliä-asenteeseen. Nollatoleranssiasenne ja innokas putsauspolitiikka johtavat helposti kisailuun kaupungin pintojen herruudesta. Haastattelemani henkilöt eivät pää-asiassa ottaneet poliittisesti kantaa viesteillään. Toisaalta, katutaiteen avulla pystyttiin ottamaan kaupunkia haltuun, ja tekemään omannäköistä kaupunkikulttuuria.
 • Budaviciute, Silvija (Helsingin yliopisto, 2015)
  Insects are important components of ecosystems they are diverse, sustain multiple ecosystem services and play an important role in shaping the overall community, including other taxa. What then structures insect communities? Are there certain rules that govern their assembly, or are such communities just a random collection of species? Does habitat disturbance affect community structure and if so, how? And does habitat disturbance change the rate of important ecological functions sustained by insects? To address these questions, I used ants as a model system. More specifically, I used the morphological traits of ants and measures of ecological functions sustained by ants in different habitats. The thesis is based on two chapters, each a manuscript formatted for a scientific journal: I) Budaviciute, S., Cabeza, M., Blanchet, F. G. and Roslin, T. Disentangling the impact of environmental filtering from competition in structuring Malagasy ant assemblages and II) Budaviciute, S., Cabeza, M. and Roslin, T. Diversity and functioning of Malagasy ant assemblages along a disturbance gradient. To understand whether environmental filtering or competition shapes ant communities, I compared the distribution of trait values within and among habitats to distributions generated by null models. As indicators of environmental filtering, I searched for the aggregation of particular trait values in specific environments; as a sign of competition, I searched for the overdispersion of trait values compared to the random null model. To understand how habitat disturbance affects the community composition and ecological functions performed by Malagasy ants, I carried out field experiments in three types of habitats varying in their level of disturbance (primary forest, secondary forest and banana plantations). In each of them, I measured the functions of predation, seed removal and mutualism between ants and honeydew-producing Hemiptera. The morphological analyses suggested that ant communities are assembled at random among and within habitats, with a few exceptions. More precisely, when partitioning ant communities into groups of differentially-sized species, I found signs of environmental filtering among assemblages of large ants in a dry habitat, and among assemblages of medium-sized ants in a dry and an open habitat. Signs of the competition were evident among small ants in a disturbed habitat. Habitat disturbance left no detectable imprint on the species richness, abundance or composition of ant communities. Likewise, measures of key functions sustained by ants (i.e predation, seed removal and mutualism between ants and honeydew-producing Hemiptera) did not detectably differ among habitats varying in their degree of disturbance. The factor best explaining the lack of significant structuring of ant traits among habitats might be the scale at which I was trying to detect the processes. Random patterns within habitats could be a result of individuals simply modifying their foraging behaviour or activity without accompanying changes in morphology. For some groups of ants, like large and medium ants in dry habitats, local conditions may still pose a strong environmental filter. As a result, particular trait values may be selected under such conditions. In the case of small ants, I found signs of competition only in disturbed habitats. One potential reason is that small ants, due to the small grain size at which they experience their environment, are forced to compete for similar food and nesting resources. Perhaps such resources are particularly uniform in disturbed habitats, thus accentuating competition. Factors contributing to the lack of detectable differences in species composition between the habitats and in the rates of ecological functions examined may be three-fold: first, the disturbance was low to start with, with the most disturbed habitat still featuring ample vegetation. Thus, communities may not have been that strongly affected even by the initial disturbance. Second, communities may have been recovering quickly with the regrowth of secondary vegetation. Third, all disturbed habitats remained in spatial proximity to undisturbed habitats, which may have contributed to sustaining diversity in the disturbed areas. Overall, this work contributes to our understanding of forces governing community structure, and of the effects of habitat disturbance on insect communities. Importantly, the fact that habitat modification left no detectable imprints on ant community composition, ant abundance or on ecological functions sustained by ants may be seen as positive news for nature conservation. Perhaps ant communities may be both structurally and functionally resilient to habitat disturbance if the level of disturbance is only not too drastic?
 • Kyyhkynen, Leena (Helsingin yliopisto, 2014)
  HELSINGIN YLIOPISTO  HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion Teologinen tiedekunta Laitos  Institution Teologinen tiedekunta, Käytännöllinen teologia TekijäFörfattare Leena Kyyhkynen Työn nimi Arbetets titel Anteeksianto lapsuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden psykoterapiaprosessissa – psykoterapeuttien näkökulmasta Oppiaine  Läroämne Käytännöllinen teologia Työn laji Arbetets art Pro gradu -tutkielma Aika Datum Elokuu 2014 Sivumäärä Sidoantal 98 + 9 Tiivistelmä Referat Anteeksianto on ollut kiistanalainen käsite lasten seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa. Anteeksiannon on havaittu voivan helpottaa lapsuuden seksuaalista hyväksikäyttöä kokenutta uhria, mutta epäsensitiivisesti käytettynä sen on havaittu voivan heikentää uhrin vointia. Tutkimus selvittää syvähaastattelun keinoin, millaisena psykoterapeutit, jotka hoitavat lapsuuden seksuaalisen hyväksikäytön uhreja, käsittävät anteeksiannon. Mihin psykoterapeuttien mielestä uhrien anteeksianto kohdistuu? Mikä psykoterapeuttien mielestä mahdollistaa uhrien anteeksiannon? Mitä psykoterapeuttien mielestä uhrien anteeksiannosta seuraa? Tutkimuksen empiriaosa (2014) koostui syvähaastatteluilla hankitusta aineistosta. Haastateltavat olivat psykoterapeutteja (n=5), jotka hoitivat psykoterapialla lapsuuden seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneita uhreja. Haastateltavat olivat naisia ja miehiä. Haastatteluaineisto analysoitiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä. Teoriaviitekehyksenä oli F. Acquaron teoria anteeksiannon kolmesta ulottuvuudesta. Tutkimuksen mukaan psykoterapeutit käsittivät anteeksiannon pääosin psykologisesta, mutta myös oikeudellisesta ja syvällisesti uskonnollisesta näkökulmasta. Psykologinen anteeksiantokäsitys tarkoitti psykoterapeuteilla keskittymistä uhrin psykofyysiseen hyvinvointiin. Oikeudellinen anteeksianto sisälsi näkemyksen tekijän rikosoikeudellisesta vastuusta, mutta ei sovittelua tai suhteiden ennallistamista tekijään ensisijaisesti sekä uhrin kostosta vapautumisen. Syvällisesti ymmärretty uskonnollinen näkemys anteeksiannosta näkyi psykoterapeuteilla uhrin rakkaudellisena ja arvostavana kohtaamisena. Heidän työtapansa olivat yhdensuuntaiset anteeksiantokäsityksensä kanssa. Psykoterapeuttien mielestä uhreilla oli monia anteeksiannon kohteita; itse, läheiset, tekijä, ammattilaiset ja Jumala. Uhrin itselle anteeksianto oli työläin ja tärkein anteeksiannon kohde. Psykoterapeuttien mielestä uhrien anteeksianto saattoi tapahtua traumasta toipuminen ohella tai sen seurauksena. Traumasta toipuminen kesti pitkään eikä silti merkinnyt samaa kuin antaa anteeksi toisille. Anteeksiannon he määrittivät keskeisimmin itsen hyväksymiseksi, traumasta vapautumiseksi, mikä muistutti alkuperäistä anteeksiannon uskonnollista määrittelyä. Haastateltavat näkivät uhrin valinnan olla antamatta anteeksi tekijälle tärkeäksi uhrin minuuden kehittymisessä. Uhrin toipuessa traumasta hän saattoi helpommin antaa anteeksi toisille. Uhrin anteeksiantoa psykoterapeuttien mukaan edisti traumatyö tunne-, kognitiivisella ja kehotyöskentelyllä, joihin sisältyi jumalasuhteen käsittely. Sosiaalinen tuki edisti uhrin toipumista ja anteeksiantoa sekä tekijän saamat oikeudelliset tuomiot. Haastateltavien mukaan uhrien aitoa anteeksiantoa esti pakottaminen anteeksiantoon tekijälle, uhrin hylätyksi tulo läheisten tai uskonnollisen yhteisön osalta, vaikeneminen hyväksikäytöstä ja traumatyön ohittaminen. Uhrin aito anteeksianto itselle tai toisille johti myönteisiin psykologisiin, hengellisiin ja sosiaalisiin muutoksiin uhrissa. Uhrin epäaito, pakotettu anteeksianto lukitsi uhrin toipumisen, trauma jäi työstämättä ja uhrin jumalasuhde saattoi jäädä kehittymättä haastateltavien mukaan. Tutkimustuloksista voidaan päätellä, että traumapsykoterapia on yksi hyvä keino uhrille vapautua traumasta, antaa itselle anteeksi itsensä hyväksyen sekä ehkä antaa anteeksi toisille ihmisille ja Jumalalle. Uskonnolliset yhteisöt hyötyisivät tämän tutkimuksen mukaan, jos he tarkastelisivat uhrin anteeksiantoa syvällisestä uskonnollisesta, psykologisesta ja oikeudellisesta, ei ennallistavasta ja ei sovittelevasta näkökulmasta uhria kunnioittaen yksilönä. Tämä tutkimus osoitti, että uhrien asemaan ja oikeuksiin on syytä kiinnittää huomiota suljetuissa uskonnollisissa yhteisöissä, perheissä ja yhteiskunnassa. Avainsanat – Nyckelord Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, anteeksianto, psykoterapia Säilytyspaikka – Förvaringställe Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia
 • Asikainen, Tiina (2002)
 • Carlson, Laura (Helsingfors universitet, 2014)
  Tutkielmassa käsitellään eksplisiittisiä anteeksipyyntöjä, niiden rakennetta sekä niiden sijoittumista keskusteluun. Tutkielmassa selvitetään sitä, mitä toimintoja eksplisiittisillä anteeksipyynnöillä tehdään. Tutkimusmenetelmänä on keskustelunanalyysi joka on laadullinen, vahvasti empiirinen tutkimusmetodi. Keskustelunanalyysin keskeinen ajatus on, että keskustelu ei ole kaaos eikä puhujien keskinäinen ymmärtäminen perustu sattumaan, vaan vuorovaikutus on yksityiskohtiaan myöten järjestynyttä ja jäsentynyttä toimintaa. Tutkimusaineistoni koostuu 123:sta keskustelusta. Mukana on sekä kasvokkais- että puhelinkeskusteluja, ja asiointi- sekä arkikeskusteluja. Aineistossa on yhteensä 133 anteeksipyynnön ilmausta. Aineiston monipuolisuus antaa mahdollisuuden ilmiön laajempaan tarkasteluun. Tutkielmassa käsiteltävät anteeksipyynnöt ovat muotoa anteeks(i), sori, olen pahoillani, pahoittelemme sekä tsori. Anteeks(i)-sanan sisältävä anteeksipyyntö on näistä selvästi yleisin, ja ainoa variantti, jota käytetään aineistossani myös korjausaloitteena. Anteeksipyyntöä tarkastellaan tutkielmassa sekä pahoittelevassa funktiossa että myös korjausjäsennyksessä. Tutkielmassa tarkastellaan myös anteeksipyyntöjen rakennetta, johon vaikuttaa eniten tehty rike. Anteeksipyyntövuoro saattaa saada erilaisia laajennuksia tai koostua pelkästään eksplisiittisestä anteeksipyynnön ilmauksesta. Anteeksipyyntö voi toimia myös korjausaloitteena tai sen osana. Tutkielmassa vertaillaan korjausjäsennyksessä esiintyvää sekä selkeämmin pahoittelevia anteeksipyyntövuoroja. Anteeksipyynnön voi katsoa olevan kohtelias tapa aloittaa korjaus, mutta toisaalta se saattaa myös osoittaa erimielisyyttä. Anteeksipyyntö saattaa olla myös ironinen tai humoristinen ja tutkielmasta selviääkin, että anteeksipyynnöt ovat moninaisia puhetoimintoja, joiden ainoa funktio ei ole kohteliaisuuden osoittaminen tai pahoittelu.
 • Salonen, Lasse (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan menneisyyden vääryyksien johdosta esitettyjä valtiollisia anteeksipyyntöjä 2000-luvun Kroatiassa. Tutkimuskohteena on neljä Kroatian presidentin vuosina 2001– 2012 valtiovierailun yhteydessä lausumaa historiallista anteeksipyyntöä. Tutkittavat anteeksipyynnöt liittyvät kahteen eri historialliseen kon-tekstiin ja ne voidaan jakaa Israelissa holokaustin vuoksi esitettyihin retrospektiivisiin anteeksipyyntöihin sekä Serbia ja Montenegrossa ja Bosnia ja Hertsegovinassa esitettyihin Jugoslavian hajoamissotien tapahtumia koskeviin aikalaisanteeksipyyntöihin. Tutkimuksen primäärinen lähdeaineisto koostuu anteeksipyyntöjen lisäksi kroatialaisen sanomalehdistön anteeksipyyntöjä käsittelevästä kirjoittelusta. Pro gradu -työn tavoitteena on tutkia itse anteeksipyyntöjen ohella myös Kroatian kansallista menneisyyssuhdetta ja maan julkisen mielipiteen valmiutta tilintekoon Kroatian nimissä suoritetuista vääryyksistä. Tutkielmassa ammennetaan useamman anteeksipyyntöilmiötä käsitelleen tutkijan ajatuksista ja tarkastellaan tutkimuskohdetta osana yleistä anteeksipyyntöilmiötä neljän aikaisemmasta tutkimuksesta nousevan tutkimuskysymyksen valossa. Tärkeimmäksi tutkimuskysymysten muotoilun kannalta voi kuitenkin nostaa Nava Löwenheimin artikkelin A haunted past: requesting forgiveness for wrongdoing in International Relations. Kahdessa ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä arvioidaan tutkittavien anteeksipyyntöjen merkittävyyttä viisi-kohtaisen anteeksipyynnön ideaalimallin avulla sekä analysoidaan anteeksipyyntöjen Kroatiassa herättämiä reak-tioita vääryyden sisäistämisen asteiden kautta. Vääryyden sisäistämisen asteet kertovat siitä, kuinka pitkällä Kroatia on menneisyydenhallintaprosessissaan. Muut tutkimuskysymykset koskevat anteeksipyyntöjen puoluepolitiikkaa sekä sitä, onko holokaustin vuoksi esitettyjen anteeksipyyntöjen ja Jugoslavian hajoamissotia koske-vien aikalaisanteeksipyyntöjen välillä olennaisia eroja niiden merkittävyyden ja niihin suhtautumisen osalta. Lisäksi pyritään kartoittamaan mahdollisia anteeksipyyntöjen poliittisia motiiveja sekä pohditaan syitä sille, mistä erot anteeksipyyntöjen merkittävyydessä voivat johtua. Työn johtopäätöksissä todetaan retrospektiivisten anteeksipyyntöjen tavoittavan huomattavasti aikalaisanteeksi-pyyntöjä paremmin merkittävän historiallisen anteeksipyynnön kriteerit. Merkittävyydeltään voimakkaimmaksi anteeksipyynnöksi nousee Ivo Josipovićin vuonna 2012 Israelissa esittämä anteeksipyyntö, jota voi puheaktina pitää harvinaisen onnistuneena historiallisena anteeksipyyntönä. Vain tässä anteeksipyynnössä otti sen esittänyt valtionpäämies kiertelemättä vastuun edustamansa valtion ja kansakunnan suorittamista historiallisista vääryyksistä kolmen muun tutkimani anteeksipyynnön jäädessä yleisen pahoittelun ilmaisun asteelle. Lisäksi todetaan kansallisen yksimielisyyden ja vääryyden sisäistämisen olevan Jugoslavian hajoamissodista esitettyjen anteeksipyyntöjen suhteen vielä vähäistä verrattuna holokaustia koskeviin anteeksipyyntöihin.
 • Salonen, Lasse (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan menneisyyden vääryyksien johdosta esitettyjä valtiollisia anteeksipyyntöjä 2000-luvun Kroatiassa. Tutkimuskohteena on neljä Kroatian presidentin vuosina 2001– 2012 valtiovierailun yhteydessä lausumaa historiallista anteeksipyyntöä. Tutkittavat anteeksipyynnöt liittyvät kahteen eri historialliseen kon-tekstiin ja ne voidaan jakaa Israelissa holokaustin vuoksi esitettyihin retrospektiivisiin anteeksipyyntöihin sekä Serbia ja Montenegrossa ja Bosnia ja Hertsegovinassa esitettyihin Jugoslavian hajoamissotien tapahtumia koskeviin aikalaisanteeksipyyntöihin. Tutkimuksen primäärinen lähdeaineisto koostuu anteeksipyyntöjen lisäksi kroatialaisen sanomalehdistön anteeksipyyntöjä käsittelevästä kirjoittelusta. Pro gradu -työn tavoitteena on tutkia itse anteeksipyyntöjen ohella myös Kroatian kansallista menneisyyssuhdetta ja maan julkisen mielipiteen valmiutta tilintekoon Kroatian nimissä suoritetuista vääryyksistä. Tutkielmassa ammennetaan useamman anteeksipyyntöilmiötä käsitelleen tutkijan ajatuksista ja tarkastellaan tutkimuskohdetta osana yleistä anteeksipyyntöilmiötä neljän aikaisemmasta tutkimuksesta nousevan tutkimuskysymyksen valossa. Tärkeimmäksi tutkimuskysymysten muotoilun kannalta voi kuitenkin nostaa Nava Löwenheimin artikkelin A haunted past: requesting forgiveness for wrongdoing in International Relations. Kahdessa ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä arvioidaan tutkittavien anteeksipyyntöjen merkittävyyttä viisi-kohtaisen anteeksipyynnön ideaalimallin avulla sekä analysoidaan anteeksipyyntöjen Kroatiassa herättämiä reak-tioita vääryyden sisäistämisen asteiden kautta. Vääryyden sisäistämisen asteet kertovat siitä, kuinka pitkällä Kroatia on menneisyydenhallintaprosessissaan. Muut tutkimuskysymykset koskevat anteeksipyyntöjen puoluepolitiikkaa sekä sitä, onko holokaustin vuoksi esitettyjen anteeksipyyntöjen ja Jugoslavian hajoamissotia koske-vien aikalaisanteeksipyyntöjen välillä olennaisia eroja niiden merkittävyyden ja niihin suhtautumisen osalta. Lisäksi pyritään kartoittamaan mahdollisia anteeksipyyntöjen poliittisia motiiveja sekä pohditaan syitä sille, mistä erot anteeksipyyntöjen merkittävyydessä voivat johtua. Työn johtopäätöksissä todetaan retrospektiivisten anteeksipyyntöjen tavoittavan huomattavasti aikalaisanteeksi-pyyntöjä paremmin merkittävän historiallisen anteeksipyynnön kriteerit. Merkittävyydeltään voimakkaimmaksi anteeksipyynnöksi nousee Ivo Josipovićin vuonna 2012 Israelissa esittämä anteeksipyyntö, jota voi puheaktina pitää harvinaisen onnistuneena historiallisena anteeksipyyntönä. Vain tässä anteeksipyynnössä otti sen esittänyt valtionpäämies kiertelemättä vastuun edustamansa valtion ja kansakunnan suorittamista historiallisista vääryyksistä kolmen muun tutkimani anteeksipyynnön jäädessä yleisen pahoittelun ilmaisun asteelle. Lisäksi todetaan kansallisen yksimielisyyden ja vääryyden sisäistämisen olevan Jugoslavian hajoamissodista esitettyjen anteeksipyyntöjen suhteen vielä vähäistä verrattuna holokaustia koskeviin anteeksipyyntöihin.