Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9200-9219 of 26117
 • Lyyra, Tiina (1992)
 • Kumpulainen, Annikki (1965)
 • Ådahl, Kristiina (2003)
 • Lindroos, Petteri (1997)
 • Sajavaara, Paula (1995)
 • Leino, Anne (Helsingin yliopisto, 2012)
  Tarkastelen tutkielmassani yhden suomen kielen oppijan vuorovaikutustilanteita äidinkielisten puhujien kanssa. Keskeinen tavoitteeni on selvittää, millaista vuorovaikutus on ja millaisia rooleja puhujat valitsevat itselleen ja toisilleen keskusteluissa. Aineisto on kerätty helsinkiläisessä päiväkodissa alkukesällä 2012. Se koostuu diginauhuri- ja videonauhoituksista sekä omista muistiinpanoistani. Tutkielman informanttina on kotoutumiskoulutukseen osallistuva maahanmuuttajanainen, joka suorittaa päiväkodissa koulutukseen sisältyvää työharjoittelua. Nauhoitettu aineisto on tallennettu työharjoitteluun sisältyvistä alku- ja loppukeskusteluista. Aineisto on litteroitu analyysilukuja varten Tutkielmani analyysiluvut asettuvat keskustelunanalyysin kenttään. Loppuluvussani pohdin myös muistiinpanojeni avulla informanttini roolia päiväkodin arjessa. Vertaan analyysilukujen havaintoja informanttini työharjoittelun vuorovaikutustilanteisiin ja pohdin lopuksi diskurssintutkimuksen näkökulmasta, miten mikrotason sosiaaliset vuorovaikutustilanteet peilaavat laajemmin yhteiskunnassa vallitsevia diskursseja. Tutkielmani keskeisin havainto on, että alku- ja loppukeskusteluissa vuorovaikutus rakentuu ensisijaisesti harjoittelun ohjaajan ja kielikurssin opettajan väliseksi keskusteluksi ja neuvotteluksi, jossa informantillani ei ole aktiivista ja tasavertaista osallistumisroolia. Sama epäsymmetrinen asetelma näkyy myös hänen työharjoittelunsa arjessa, jossa vastuu vuorovaikutuksen syntymisestä on lähes yksinomaan informantillani. Työni ottaa kantaa myös epäsymmetrisyyttä aiheuttaviin tekijöihin. Havaintojeni perusteella informanttini työharjoittelu ja siihen sisältyvät keskustelut eivät tue kotoutumiskoulutuksen tavoitetta, joka on kielenoppijan pääsy yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. Tutkielma avaa uusia kysymyksiä: Millaisia rooleja tarjoamme kielenoppijoille? Miten he pääsevät käyttämään erilaisia resursseja, joita heillä on? Miten koulutus voi paremmin tukea kielenoppijoiden mahdollisuuksia jo alusta lähtien toimia yhteiskunnan aktiivisina kielenkäyttäjinä?
 • Tuominen, Kristiina (Helsingfors universitet, 2014)
  HELSINGIN YLIOPISTO ? HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto ? Fakultet/Sektion – Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos ? Institution – Department Hammaslääketieteen laitos Tekijä ? Författare – Author Kristiina Tuominen Työn nimi ? Arbetets titel – Title Kielen pinnalliset muutokset: Karttakieli, uurrekieli ja karvakieli Oppiaine ? Läroämne – Subject Hammaslääketiede Työn laji ? Arbetets art – Level Syventävä tutkielma Aika ? Datum – Month and year 5.11.2014 Sivumäärä -Sidoantal - Number of pages 40+7 Tiivistelmä ? Referat – Abstract Karttakieli, uurrekieli ja karvakieli ovat kielen pinnan hyvänlaatuisia muutoksia, joiden etiologia on tuntematon. Muutokset ovat harmittomia, useimmiten oireettomia ja tarvitsevat harvoin hoitoa. Diagnoosi perustuu kliiniseen näkymään. Joskus potilaan vakuuttaminen kielen muutoksen hyvänlaatuisuudesta on tarpeellista, esim. kudosnäytteen avulla. Toll-like (TLR) -reseptorit toimivat sekä luonnollisen ja hankitun immuniteetin herättäjinä että tulehdusreaktion välittäjinä. Tässä tutkimuksessa selvitimme karttakieleen liittyvien tulehdusmuutosten luonnetta etsimällä karttakielinäytteistä TLR-reseptoreita värjäämällä ne immunohistokemiallisin menetelmin. Tutkimamme TLR-reseptorit (TLR 2, TLR 4, TLR 5, TLR 7 ja TLR 9) värjäytyivät vaihtelevasti epiteelin ja sidekudoksen alueella. Useat tulokset viittasivat silmämääräisesti tarkastelemalla siihen, että värjäytyminen karttakielinäytteissä olisi normaalikieltä voimakkaampaa. Merkittävän p-arvon saimme vain TLR 7 –reseptoreiden värjäytymisestä tulehdussoluissa. Tämä saattaa johtua siitä, että otoksemme oli liian pieni. Saamamme tilastollisesti merkittävä tulos TLR 7:n tulehdussolujen värjäytymisessä voisi viitata siihen, että TLR 7 osallistuu jollain tapaa karttakielen syntyyn/ylläpitämiseen, mutta voi johtua myös pelkästään siitä, että karttakielessä esiintyy tulehdussoluja normaalikieltä enemmän, joten myös tulehdussoluissa tyypillisesti esiintyviä TLR 7-reseptoreita olisi tällöin enemmän (tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin enemmän kuin muita tutkimiamme TLR-reseptoreita). Asian selvittäminen vaatii runsaasti lisätutkimuksia suuremmalla otoksella. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Karttakieli , uurrekieli, karvakieli, TLR-reseptorit
 • Kari, Annina (2013)
  Tutkimus käsittelee kielentämistä derivaatan opetuksen työtapana ja tavoitteena on selvittää miten kielentämisen avulla voisi tukea derivaatan opetusta ja opiskelua. Kielentäminen tarkoittaa oman ajatteluprosessin kuvaamista sanoin, symbolein ja kuvin. Siinä voidaan käyttää hyväksi matematiikan luonnollista kieltä, symbolikieltä tai kuviokieltä. Varsinainen kielentäminen jaetaan suulliseen ja kirjalliseen kielentämiseen. Sen avulla voi jäsentää ja syventää ajattelua, sekä reflektoida oppimaansa. Tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: (1) Miten kielentämistä voisi hyödyntää derivaatan opetuksessa?, (2) Minkälaista kirjallista kielentämistä opiskelijat käyttävät derivaatan yhteydessä? ja (3) Miten opiskelijat kokevat kielentämisen käyttämisen?. Tarkemmin derivaatan kielentämiskohteiksi valikoituivat teoriakatsauksen perusteella aiheet raja-arvo, derivaatan määritelmä, derivaatan sovellukset ja rationaaliyhtälöt. Ensimmäistä tutkimuskysymystä pohdittiin luomalla valittuihin neljään kielentämisaiheeseen soveltuvia tehtäviä. Niiden tavoitteena on kielentämisen avulla tukea derivaatan oppimista ja opetusta. Paketin toimivuutta kokeiltiin Helsingin yliopiston harjoittelukoululla pitkän matematiikan derivaatta-kurssilla. Kielentämistehtävät syvensivät teoriaa, mutta niissä ei ole erikseen teoriapakettia. Käytetyt menetelmät ja kielentämistehtävät löytyvät liitteistä. Toista tutkimuskysymystä varten oli tehty tutkituista aihealueista tehtäviä, jotka opiskelijat tekivät kotona. Saaduista vastauksista tehtiin aineistoperäistä sisällönanalyysiä ja tutkittaviksi kielenosiksi valikoituivat opiskelijoiden käyttämät kielentämismallit, matemaattisen sisältö, kielen monipuolisuus ja kielen perusteellisuus. Lopuksi tutkittiin vielä näiden välisiä yhteyksiä SPSS-ohjelman avulla. Opiskelijoiden käsityksiä kielentämisestä taas analysoitiin avoimien kysymysten ja valmiin lomakkeen avulla. Avokysymyksien osalta vastaukset teemoiteltiin kirjallisen ja suullisen kielentämisen hyötyihin ja heikkouksiin. Tehtäviin saadut vastaukset olivat kielentämisen tutkimisen kannalta monipuolisia. Eri kielentämistehtävien välillä ei ollut havaittavissa kielellisiä yhteyksiä, siis opiskelijoiden käyttämä kieli ei ollut systemaattista aiheen vaihtuessa. Tuloksista oli havaittavissa poikien hieman suurempi itsevarmuus omasta osaamisestaan. Opiskelijoiden käsitys omasta osaamisestaan korreloi jokaisessa tehtävässä positiivisesti tutkijan käsityksen kanssa, tosin tehtäväkohtaiset erot olivat selkeitä. Kaikki vastaajat olivat vähintään jokseenkin samaa mieltä siitä, että kuvan piirtäminen auttaa tehtävän ratkaisussa. Lisäksi puolet vastaajista koki, että tehtävän ratkaisun selittäminen omin sanoin paljastaa nopeasti onko ratkaisija ymmärtänyt tehtävän ratkaisuprosessin. Kirjallisen kielentämisen suurimpana hyötynä pidettiin tilanteen hahmottamista ja omaa toimintaa ratkaisussa, sekä koko prosessin selkenemistä. Heikkoudeksi koettiin kirjallisen kielentämisen hitaus. Myös suullisen kielentämisen hyötynä pidettiin sen selkeyttävää vaikutusta ja heikkoutena taas sitä, ettei kielentämisestä ole kovin paljoa hyötyä. Tutkimustulosten valossa havaittiin, että lukiolaiset osaavat jo kielentää halutessaan hyvinkin perusteellisesti, ja monella on jo oma tyyli ratkaista matemaattisia tehtäviä. Kielentämisen käyttäminen ja hyödyllisyys jakavat mielipiteitä, mutta itse aion hyödyntää sitä myös tulevaisuudessa.