Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9204-9223 of 27150
 • Mäntylä, Mirja (2012)
  Tarkastelen Bertel Grahnin 1900-luvun alussa perustaman Kaukajärven kartanon rakentamista sekä Kaukajärven rakennetussa miljöössä asuvien, työskentelevien ja vierailevien ihmisten tilankäyttöä, liikkumista tilassa sekä eletyn tilan kokemuksia. Teoreettisena lähtökohtana on kartanon rakennusten ja niiden ympäristön tarkastelu rakennettuina tiloina, joihin sisältyy liike, aika ja tilan ruumiillinen käyttäjä. Tilankäyttö on tällöin vuorovaikutusta tilan, ihmisten, ennakkokäsitysten, tottumusten ja erilaisten sosiaalisten käytäntöjen välillä. Työssäni keskiössä ovat ihmiset tilan käyttäjinä ja kokijoina. Tavoitteena on laajentaa kartanotutkimusta koskemaan päärakennuksen lisäksi koko rakennuskantaa, pihapiiriä ja lähiympäristöä sekä nostaa esiin rakennusten käyttäjinä isäntäperheen jäsenet, palvelusväki ja vieraat. Pyrin hahmottamaan kartanotilaa, ei neutraalina ja staattisena, vaan sosiaalisten suhteiden kyllästämänä muuttuvana tilana, jossa vallan suhteet ovat läsnä. Tutkimusaineistona on Kaukajärven kartanosta löytyvä monipuolinen lähdeaineisto, joka koostuu muun muassa rakennus- ja asemapiirustuksista, valokuvista, kirjeistä, vieraskirjasta ja asiakirjoista. Aineiston avulla rekonstruoin jo hävinneet kartanon rakennukset, niiden sijainnin sekä pihat ja puutarhan sekä analysoin Kaukajärven rakennettua tilaa ja tilassa syntyviä merkityksiä erityisesti suhteessa valtaan, sukupuoleen sekä yksityiseen ja julkiseen. Kaukajärvi muodostui suhteellisen lyhyessä ajassa 1900-luvun moderniksi kartanoksi, jossa perinteisen kartanorakentamisen piirteet olivat kuitenkin esillä. Linnamaisen päärakennus oli rakennettu muusta rakennuskannasta erilleen ja sitä ympäröi laaja puisto. Talousrakennukset olivat suuria, ajanmukaisia monitoimirakennuksia, joita esiteltiin tilalla vierailleille retkikunnille. Valistuneiden kartanonomistajien tavoin myös Kaukajärven isäntäväki kiinnitti huomiota työväen asumisoloihin ja rakennutti sotienvälisenä aikana uusia koteja pitkäaikaisille työntekijöilleen. Uutta suurtilaa alettiin alusta lähtien kutsua kartanoksi. Näin tehtiin isäntäperheen toimesta, mutta myös lehdistö, vierailijat ja lähiympäristön asukkaat omaksuivat tämän nimityksen. Kaukajärvellä myös noudatettiin kartanokulttuurin mukaista elämäntapaa, johon kuului pyrkimys omavaraisuuteen, vilkas seuraelämä, traditionaalinen vieraanvaraisuus sekä säädynmukainen elämä. Edustavan päärakennuksen avulla Grahnit pyrkivät oletettavasti nostamaan uuden maatilansa statusta lähemmäksi sitä asemaa, joka seudun vanhoilla kartanoilla oli. Seuraelämän tarpeet oli huomioitu jo suunnitteluvaiheessa, sillä julkisten, sosiaaliseen kanssakäymiseen tarkoitettujen tilojen osuus oli huomattavan suuri. Tarvittaessa myös perheen yksityiset tilat otettiin väliaikaisesti julkiseen käyttöön. Palvelusväen alueeksi mielletty talousosa oli selkeästi erotettu muista tiloista. Ulospäin erontekoa korostivat erilliset sisäänkäynnit. Päärakennuksessa miehille tarkoitetut tilat dominoivat, mutta myös naisilla oli omat tilansa. Talon parhaalla paikalla sijainneesta rouvan huoneessa tulevat ehkä parahiten esille päärakennuksen tilakokemukset, joissa korostuu iloisuus, valoisuus ja avara näköala. Päärakennus ympäristöineen oli rauhoitettu herrasväen alueeksi, ja maanviljelykseen ja karjanhoitoon liittyvät rakennukset sekä väentupa oli rakennettu erilliseen talouspihaan. Kaukajärven tilankäytössä yhdistyivät herrasväen ja kansan tilallinen erottelu ja kartanoyhteisöön kuulunut patriarkaalinen huolenpito, jossa sovitut tilan rajat väliaikaisesti ylitettiin. Palveluskunnalla oli oma sisäinen hierarkiansa, joka pitkälti määritteli heidän asumistaan, ruokailuaan ja liikkumistaan alueella.
 • Savolainen, Elsa (Helsingin yliopisto, 2007)
  Tutkimuksessa tarkastellaan katolista kirkkoa Suomessa vuosina 1989-1998. Tutkimus alkaa paavi Johannes Paavali II:n Pohjoismaiden-vierailusta kesällä 1989 ja päättyy Suomen katolisen kirkon pitkäaikaisen piispan Paul Verschurenin eroon tehtävästään vuonna 1998. Tutkimuksen kolme pääkysymystä ovat kirkon hallinnon ja rakenteen muutokset, katolisen kirkon identiteetti Suomessa ja ekumeeniset suhteet erityisesti Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Lähteinä olen käyttänyt Helsingin katolisen hiippakunnan lehteä Fidesiä, muuta lehdistömateriaalia ja haastatteluja. Paavin-vierailulla oli merkittävät seuraukset niin Suomen katoliselle paikalliskirkolle kuin luterilaiselle kirkollekin. Vierailun myötä pieni katolinen vähemmistö tuli tunnetummaksi Suomessa. Vierailu muutti Vatikaanin käsityksiä Suomesta, millä oli kauaskantoiset vaikutukset kirkkojen ekumeenisiin suhteisiin. Pyhän Birgitan 600-vuotismuistojuhlien yhteydessä Suomen ja Ruotsin luterilaisten ja katolisten piispojen yhdessä paavin kanssa toimittama jumalanpalvelus, paavin ekumeniaa käsitellyt kiertokirje Ut unum sint ja Pohjoismaiden luterilaisten ja katolisten kirkkojen aloittamat neuvottelut kirkko- ja virkakäsityksistä olivat 1990-luvun merkittäviä ekumeenisia hetkiä, joihin paavin vierailulla oli vaikutusta. Kirkon hallinto ja rakenne olivat monelta osin jo vakiintuneet 1990-luvulle tultaessa, mutta muutamia merkittäviä muutoksia tapahtui. Kirkon jäsenmäärä kasvoi lähinnä maahanmuuton johdosta koko tutkitun ajanjakson ajan. Jäsenmäärän kasvu synnytti uusia seurakuntia ja kappeleita hiippakuntaan. Halu kappelin rakentamiseen ei aina kuitenkaan lähtenyt hiippakunnan tarpeesta vaan yksittäisten ihmisten tai liikkeiden. Esimerkiksi neokatekumenaalinen maallikkoliike rakennutti 1990-luvun alussa Ouluun kappelin, mutta hiippakunta ei ollut täysin hankkeen takana. Ongelmat kappeleiden rakentamisessa ja monet muutkin haasteet, johtuivat pitkälti kirkon taloudellisesta tilanteesta. Kirkolla ei ollut verotusoikeutta eikä jäsenten maksamat avustukset riittäneet kattamaan kuluja. Katolinen kirkko yritti 1990-luvun alkupuolella miettiä keinoja taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Piispa Verschuren piti monessa yhteydessä myös esillä vähemmistöjen juridista asemaa koskevia ongelmia ja uskontolainsäädännön epäkohtia. Kolmas merkittävä rakenteellinen muutos kirkossa oli papiston puolalaistuminen. Katolisen kirkon identiteettiä Suomessa on vaikea erottaa omaksi kokonaisuudekseen koskien vain 1990-lukua. Olenkin pyrkinyt tarkastelemaan identiteettiä niistä haasteista käsin, joita kirkko 1990-luvulla kohtasi. Suomessa käytiin keskustelua muun muassa eronneiden tilanteesta ja naisen asemasta. Kirkko kannusti jäseniään keskusteluun ja myös piispa ja papisto olivat usein toivottujen uudistusten kannalla. Suomessa katolinen kirkko eli pienenä vähemmistönä, joten monet kirkon oppiin liittyvät kysymykset olivat haasteellisia. Esimerkiksi perhe- ja seksuaalieettiset kysymykset ja naisen asema olivat vaikeita tilanteessa, jossa suurin osa katolilaisista oli naimisissa ei-katolilaisen kanssa. Vaikka Suomessakin toivottiin muutoksia, joihinkin kirkon oppiin liittyviin kysymyksiin, Keski-Euroopasta alkanut protestiliikehdintä kirkon uudistumiseksi ei näkynyt täällä voimakkaasti. Suomessa kirkon tilanne oli hyvin erilainen kuin niissä Euroopan maissa, joissa liikehdintä sai kannatusta. Suomessa arvostettiin kirkon perinteistä liturgiaa ja pyrittiin rakentamaan yhtenäistä, identiteetiltään suomalaista katolista kirkkoa.
 • Teräväinen, Tuula (2005)
  Tutkielmassa tarkastellaan Helsingin yliopiston opiskelijoiden poliittista orientaatiota 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Keskeisinä kiinnostuksen kohteina ovat opiskelijoiden poliittinen mielipideilmasto sekä aineistosta muodostettavat poliittiset asenneulottuvuudet ja niihin yhteydessä olevat tekijät vuosina 1968 ja 1974. Pääasiallisena teoreettisena viitekehyksenä tarkasteluissa käytetään poliittisen sosialisaation näkökulmaa. Lisäksi tutkielmassa pohditaan mannheimilaisen sukupolvinäkökulman soveltuvuutta opiskelijoiden poliittisen orientaation tarkasteluun sekä poliittisen sosialisaation lähestymistavan ja sukupolvinäkökulman välistä suhdetta. Aineisto perustuu vuosina 1967, 1968 ja 1974 Helsingin yliopiston opiskelijoille tehtyihin survey-kyselyihin, joista tässä tutkielmassa käytetään kahden jälkimmäisen vuoden aineistoja. Opiskelijoiden poliittista mielipideilmastoa vuosina 1968 ja 1974 kuvataan suorien jakaumien ja ristiintaulukoiden avulla ja mielipideilmastoon sisältyvät poliittiset asenneulottuvuudet muodostetaan aineistolähtöisesti eksploratiivisen faktorianalyysin avulla. Asenneulottuvuuksia tarkastellaan ensin ristiintaulukoilla ja sen jälkeen logistisella regressioanalyysilla. Havaittuja yhteyksiä pyritään selittämään, tarkentamaan ja täsmentämään elaboraation kautta kiinnittämällä huomiota erityisesti tiedekuntien välisiin eroihin poliittisessa orientaatiossa. Helsingin yliopiston opiskelijoiden poliittisen mielipideilmaston havaittiin olleen jonkin verran ideologisesti vasemmistolaisempi vuonna 1974 kuin vuonna 1968, mikä vahvisti aikaisemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia. Mielipideilmastosta nousi molempina vuosina kaksi poliittista asenneulottuvuutta: sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimusten ulottuvuus ja konservatismin ulottuvuus. Sosioekonomisen ja ideologisen taustan sekä opiskeluaikaan liittyvien tekijöiden havaittiin selittävän osittain tiedekuntien välistä voimakkaan orientaation vaihtelua asenneulottuvuuksilla. Tiedekuntien väliset erot säilyivät kuitenkin myös kaikki muut selittävät muuttujat vakioituna, joten tiedekunnalla nähtiin olleen myös muista tekijöistä riippumaton vaikutus opiskelijoiden poliittiseen orientaatioon. Tulokset vahvistivat tässä mielessä tarvetta nähdä poliittinen sosialisaatio vuorovaikutteisena ja ristiriitaisenakin prosessina, joka käsittää useita eri elämänvaiheita. Lisäksi historiallisen ja poliittisen kontekstin merkitys näytti olleen tutkimusajankohtina keskeinen. Mannheimilainen sukupolvikeskustelu osoittautui hyödylliseksi poliittisen sosialisaation näkökulman laajentamisen kannalta. Tulosten perusteella poliittisen sosialisaation viitekehyksen ja mannheimilaisen sukupolvinäkökulman perustavanlaatuisen vastakkaisuuden todettiinkin olevan jossain määrin näennäinen, kun vastaajien poliittisessa orientaatiossa havaittiin samanaikaisesti sekä jatkuvuuden että katkoksen elementtejä.
 • Luosto, Hilkka (1960)
 • Noora Laine (Helsingin yliopisto, 2015)
  Kirkon strategia 2015 työryhmän laatiman Meidän kirkko -strategian mukaan kirkon tavoitteena on vuoteen 2015 mennessä tavoittaa sen jokainen jäsen laadukkaasi vähintään viisi kertaa vuodessa. Tavoitteena on kääntää kirkon elämään osallistuvien määrä kasvuun kaikissa ikäluokissa. Tätä tavoitetta edistääkseen kirkko pyrkii luopumaan työntekijäkeskeisestä ajattelutavastaan ja luomaan seurakuntalaisille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia odotuksia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien tarjoaman Kauneimmat joululaulut -tapahtuman osallistujilla on tapahtumaa kohtaan. Tarkoituksena on myös selvittää, kuinka hyvin osallistujien kokemukset tapahtumasta vastaavat heidän odotuksiaan ja tätä kautta tekemään päätelmiä tilaisuuden laadusta asiakaskeskeisestä näkökulmasta käsin. Odotuksia ja kokemuksia on tutkittu neljän osa-alueen kautta: yleiset odotukset, tapahtuman tila, musiikki ja juontaja. Tutkimus on osa seuraavia Kirkon tutkimuskeskuksen hankkeita: Virsi ja hengellinen laulu Suomessa sekä Kirkon muuttuva yhteisöllisyys. Tutkimus on kvantitatiivinen ja sen aineisto on kerätty kymmenessä seurakunnassa ympäri Suomea kolmantena adventtina 15.12.2013. Tutkimusseurakuntiin kuuluu erikokoisia seurakuntia sekä maalta että kaupunkista. Lisäksi tutkitut tapahtumat ovat olleet useilta muiltakin osin erilaisia. Tutkimuksen teoriatausta käsittelee suomalaista joululauluperinnettä, Kauneimmat joululaulut -tapahtumaa ja sen historiaa, palvelua ja asiakasta palvelun käyttäjänä, palvelun laatuodotuksia sekä palvelun laatua. Kauneimmat joululaulut -tapahtumaa on tutkittu vähän ja suppeasti, minkä vuoksi se on tutkimuskohteena mielenkiintoinen. Tapahtuma on myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon suurin vuosittainen musiikkitapahtuma ja kokoaa seurakuntiin runsaasti esimerkiksi eri-ikäisiä ja eri tavalla kirkkoon sitoutuneita ihmisiä. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla on mahdollista kehittää paitsi Kauneimmat joululaulut -tapahtumaa vielä paremmin tapahtuman osallistujien odotuksia vastaavaksi, ovat tulokset mahdollisesti hyödyksi myös muiden seurakuntien musiikkitapahtumien suunnittelussa.
 • Vuorikuru, Silja (Helsingin yliopisto, 2012)
  At the Gate of the Temple of Beauty. Aino Kallas' Oeuvre and the Biblical Subtext. This study deals with the intertextual relationship between Aino Kallas oeuvre and the Bible. In this study, the Bible is understood as a general subtext of Kallas works. Aino Kallas (former Krohn, 1878-1956) was a Finnish-Estonian author, whose oeuvre nowadays is a part of the literary canons of both countries. Her role in the canon is, however, considered differently in Finland and in Estonia. The notion of intertextuality has been redefined several times in the past decades. In this study, intertextuality is, mainly, understood as a practical tool for analysing texts (e.g. K. Taranovski, H. F. Plett, W. Müller). In the previous body of research, the role of the Bible in Kallas oeuvre has been seen in a much smaller role than in this study. It has previously been suggested, that Kallas imitated a biblical style mainly in her historical stories of the 1920s. Primarily, imitation of the biblical style has been seen as a feature of her so-called archaic style. In this study, the biblical subtext is considered as one of the most significant features in Kallas works, opening up whole new interpretations of her stories. The most essential works in this study are Kallas novels, short stories and plays between the years of 1910 and 1937. In 1904, Aino Kallas published her first work set in an Estonian milieu. Soon after that, she began to search for new forms of literary expression. This period is currently known as the literary crisis of Aino Kallas (between the years of 1908 and 1912). In this study, it is argued that Kallas started to use the Bible as a general subtext in her works during the years of her literary crisis . The earliest and also the strongest indication of this is her biblical poetic play Bathseba (1910). For Aino Kallas, writing Bathseba was an ambitious project. However, at the time, the play was not considered to be of any merit and was not published. It was also believed to be totally lost, until the author of this study came across it in the archives of the Estonian Literary Museum (2008). In the 1910s and 1920s, Aino Kallas published several short stories with strong intertextual connections to biblical myths. The best-known part of Kallas oeuvre is her historical stories of the 1920s and 1930s, which also are analysed in the present study. In the 1940s, Kallas published three works of poetry, in which she returned to the traces of her early Bathseba. She, for example, uses the biblical subtext in a way characteristic only of Bathseba: by imitating the style of the poetry of the Old Testament. Aino Kallas oeuvre has been studied largely in Finland and in Estonia. However, these previous studies have had a contextual and a bibliographical orientation towards the subject. This dissertation is the first text-orientated, intertextual study of Kallas works. It is also the first monograph which deals with the intertextual relationship between the Bible and the oeuvre of a Finnish female author. Key words: Aino Kallas, intertextuality, biblical subtext, Finnish literature, Estonian literature
 • Vaattovaara, Johanna (1999)
 • Vaattovaara, Johanna (Helsingin yliopisto, 1999)
  Tutkielmassa tarkastellaan jälkitavuissa säilyneen, alun perin vokaalienvälisen h:n nykyedustusta Tornionlaakson Pellossa sosiolingvistisen teorian valossa. Keskeisenä tutkimusongelmana on variaation jasen muuttumisen suunnan selvittäminen, mitä tutkitaan sekä näennäis- että reaaliajallisen metodin turvin. Lisäksi pohditaan, millaiset kielensisäiset tekijät muutoksia ohjaavat. Reaaliaikaisen vertailun mahdollistavat Kirsi Kunnarin vuonna 1983 valmistuneen pro gradu -työn jälkitavujen h:ta koskevat tulokset Pellosta (informantit syntyneet vuosina 1898-1967). Pääpaino on kuitenkin näennäisajallisessa vertailussa; variaatiota tarkastellaan yksityiskohtaisesti erityisesti kielelliseltä kannalta, mikä on vaatinut perusteellista aineiston käsittelyä. Näennäisajallisessa tarkastelussa verrataankahden haastatellun ikäryhmän kieltä: nuorten (syntyneet vuosina 1986-1977) ja keski-ikäisten (syntyneet vuosina 1964-1945). Nuoria informantteja, joita on 14, on haastateltu pääosin pareittan. Vertailuryhmä, keski-ikäiset, koostuu heidän vanhem mistaan (7 informanttia). Nauhatunteja on yhteensä n. 13. Tulokset osoittavat, että toisin kuin muualla Peräpohjolassa, yleiskielen mukainen katovariantti (kou-luun) ei ole merkittävästi yleistynyt pellolaisten puhekielessä viimeisten neljän sukupolven aikana. Vokaalienvälisessä asemassa (koulu-h-un) h:ta ei nykypellolaisilla enää tapaa, ja ns. sisäheittoinenvariantti (koul-huun) on nuorten ryhmässä selvästi vähemmän suosiossa kuin keski-ikäisillä. Tornionjoki­laaksolainen, metateettinen h-variantti (kouh-luun) on yhä elinvoimainen: sen käyttö on nuorillakin lisääntynyt. Metateesi ei ole kuitenkaan kvantitatiivisesti juurikaan yleistynyt niissä fonotaktisissa ympäristöissä, joissa se aiheesta tehdyn väitöskirjan (1992) mukaan on ollut aiemmilla sukupolvilla harvinainen. Tätä saattaa osittain selittää tiettyjen puhekielisyyksien yleistyvä käyttö, mikä vaikuttaa eniten juuri näissä fonotaktisissa ympäristöissä siten, ettei metateesin toteutumiselle ole edellytyksiä. Pellon nykyisessä jälkitavujen h:n variaatiossa on osallisena vielä yksi variantti: assimiloitunut h (talhoon > talloon; toisheen > toisseen; kauphaan > kauppaan). Aiemmin tutkituilla sukupolvilla assimilaatiomuutos on ollut harvinainen, mutta nyt se on yleistynyt erityisesti nuorilla tytöillä. h:n assimilaatiossa syntyvät muodot lankeavat usein yhteen alueella jokseenkin fonemaattisena esiintyvän yleisgeminaation kanssa, osa muodoista muistuttaa erikoisgeminaatiota ja pieni osa yleiskielisiä muotoja. Tutkielmassa kyseenalaistetaan kielellisten seikkojen nojalla kyseisten muotojen tulkitseminen h:n assimilaatiosta johtuvaksi: assimiloituneiksi tulkituissa h-tapauksissa sekä konsonantin että sitä seuraavan vokaalin pituusdistribuutiot tukevat ajatusta, että ainakin yleisgeminaatiokonteksteissa assimilaatiomuodot ovat puhujan kannalta "mentaalista geminaatiota". Assimilaatiomuodot rinnastetaan tutkielmassa katomuotoihin sikäli, että niissäkin h on tasoittunut. Merkittävä ero on tavujen kvantiteettisuhteissa: assimilaatiomuodoissa ne säilyvät ennallaan (tal-hoon > tal-loon), katomuodoissa muuttuvat (ta-loon). h:n assimilaatiolla ja metateesilla epäillään aineistonperusteella olevan yhteisen tehtävän: sisäheittoisten talhoon, satheen -muotojen karttaminen tavujen kavantiteettisuhteita rikkomatta. Esitetyn hypoteesin mukaan syynä ovat suomen fonotaksille vieraat konsonantin + h:n yhtymät, jotka aikoinaan syntyivät murteeseen vokaalin heityttyä h:n edeltä.
 • Hakanen, Ville (2013)
  Tutkielma pyrkii jäljittämään seinämaalauksen katsojakokemusta antiikin roomalaisesta näkökulmasta kolmen alkuperäislähteen kautta. Myytti, jossa Juppiterin kotka ryöstää Ganymedes -nuorukaisen oli suosittu sekä roomalaisessa kirjallisuudessa että kuvataiteessa, ja Plautuksen Menaechmi-komediassa, Vergiliuksen Aeneis- eepoksessa sekä Petroniuksen Satyrica-romaanissa on kohtaus, jossa nähdään aihetta esittävä taideteos – Menaechmissa ja Satyricassa seinämaalaus, Aeneiksessa kirjailtu kangas. Näiden antiikinaikaisten taideteostulkintojen, ekfrasisten, kautta on mahdollista päästä käsiksi teemoihin, joita kyseiset tekstit heijastavat Ganymedes- aiheiseen maalaukseen. Katseen teoria antiikin filosofiassa osoittaa, että katseen kohteella uskottiin etenkin kauniin nuorukaisen tapauksessa olevan suora vaikutus katsojan sieluun. Tarkastelemieni teosten sisäisten ja intertekstuaalisten viittausten myötä Ganymedes-aihe ja erityisesti sen jäljennös maalauksessa tai kankaassa käsittelee maskuliinista identiteettiä sekä homoeroottisen halun ja miesten välisen seksin normeja. Rinnastamalla myytin miehuuskokeeseen tekstit tarkastelevat norminmukaista jakoa passiiviseen, penetroitavaan nuorukaiseen ja aktiiviseen, penetroivaan mieheen. Ganymedes tekstien hahmojen omaksumana roolina puolestaan purkaa identiteetin ja esittämisen suhdetta, joka vertautuu Menaechmissa ja Satyricassa teatteriin. Teatterin ja seinämaalauksen, esittämisen ja jäljittelyn rinnastamalla tekstit havainnollistavat paitsi itsensä, myös elämän keinotekoisuutta ja osallistuvat aiheesta antiikissa käytyyn diskurssiin. Kirjallisesta luonteestaan huolimatta Menaechmin, Aeneiksen ja Satyrican taideteosviittaukset tarkastelevat viimekädessä kuvan sanallistamista, tilannetta, jossa yksilö rakentaa omaa identiteettiään suhteessa näkemäänsä. Liitteessä käsittelen Ganymedeen myytin ikonografiaa antiikin taiteessa.
 • Lundelin, Hannele (2008)
  Tutkielmani kohdistuu sosiaalityön tutkimus- ja ammattikäytäntöjen tiedollisiin aspekteihin siinä, missä ne vaikuttavat asiakkaana olevaan ihmiseen ja hänen ekososiaaliseen kontekstiinsa. Tarkastelen niitä suhteuttaakseni ne esteettisyyteen, jota pidän merkityksellisenä tajunnallisena kykynä ja inspiroivana elämänpiirinä. Kysyessäni, onko sosiaalityön asiakasta koskevassa tietämisessä tarvetta esteettiselle näkökulmalle, oletan myönteisen vastauksen varmaksi, koska näen esteettisyyden, episteemisyyden ja eettisyyden sekä autonomisina että toisiinsa liittyvinä, ja kahden jälkimmäisen tärkeys sosiaalityössä tulee selvästi esiin. Se, että niin esteettisyydessä kuin sosiaalityön episteemisyydessä on kokemusta, tietoa ja toimintaa suuntaava perustaso, merkitsee metatasoisten kysymysten käsittelyn vaadetta. Koska tutkimuskysymykseni tarkentuu juuri niitä koskevaksi, sopii, että tutkimusmenetelmäni on teoreettinen ja filosofispainotteinen. Jälkimmäisen ominaisuuden tukena ovat teoreettisen filosofian sivuaineopintoni. Erittelen tutkimusvälineistön näin: kieli ja käsitteet, teoria, filosofia, tieto. Tutkimusaineiston voi sanoa muodostuvan osasta niiden tekstien ilmaisemia ajatuksia jotka olen valinnut lähteiksi. Kirjallisuusvalinnat heijastelevat sosiaalityön nykydiskurssia ja historiatietoisuutta sekä sen teoreettisen perustan edellyttämää monitieteisyyttä filosofiaa ja humanistisuutta korostaen. Asiakastyötä (laajasti ymmärrettynä) pääasiallisesti merkitsevässä sosiaalityössä korostan reflektiivisyyttä ja filosofista ihmiskäsitystä. Valitsin Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen, jonka tajunta-keho-situaatio -analyysi valaisee hyvin sosiaalityön olemukseen kuuluvaa psykososiaalisuutta. Esteettisyyden perustasoa lähestyn Immanuel Kantin kriittisen filosofian kautta. Siihen lukeutuvan, esteettisyyttä käsittelevän Arvostelukyvyn kritiikin (Kritik der Urteilskraft) kohdalla rajaudun lähinnä vain siihen, mikä koskee luontoon liittyviä kauneus- ja ylevyysarvostelmia. Näiden käsittely puolestaan edellyttää tietoa Kantin moraalia ja tietoa koskevasta filosofiasta, jota myös tuon esiin. Yksi tutkimustulos on se, että sosiaalityön asiakasta koskeva tietäminen ei vain edellytä esteettistä näkökulmaa vaan on lähtökohtaisesti siihen sidoksissa esteettisyyden kytkeytyessä pitkälti havaitsemiseen tai aistimiseen. Mielihyvän ja mielipahan tunteita aiheuttavat esteettiset arvostelmat tai kokemukset pääsevät näin ollen vaikuttamaan tiedonmuodostukseen ja tekoihin. Ne edellyttävät siis reflektiota. Tutkielman päätuloksiin kuuluu se, että esteettisyys ilmentää ja voi kehittää sosiaalityön tiedon edellyttämää reflektiivisyyttä. Kant nimittäin osoittaa, että kauneutta koskeva makuarvostelma muun muassa viipyilevänä, pyyteettömänä ja kohteen muodollisesti tarkoituksenmukaisena käsittävänä on hyvin reflektiivinen. Se, että kauneuden kokeminen on resurssi toivon ja voimavarojen kannalta, ei ole tietointressille merkityksetöntä. Ihmisen järjenmukaisuuteen ja moraalisuuteen viitatessaan ylevyyttä koskevat esteettiset arvostelmat viittaavat myös sosiaalityön humaaniin toteuttamiseen. Tämä sisältää muun muassa ihmisen kunnioittamisen, ymmärtämisen ja sen hyväksymisen, että kokonaisuutena ihminen ei ole tietomääritelmien tavoitettavissa, vaikka osittainen tieto hänestä on mahdollinen. Tutkielmani tulokset eivät tietenkään voi tuoda esiin esteettisyyden koko relevanssia, mutta edustavat yhtä näkökulmaa tähän sosiaalityön kehittämisen kannalta tärkeään teemaan.
 • Martikainen, Pia (2005)
  Porsasboosteri on naudan ternimaitoa sisältävä ravintolisävalmiste, joka on tarkoitettu vastasyntyneen porsaan lisäravinnoksi tilanteissa, joissa ternimaidon saanti on vaikeutunut. Tämän kokeen tarkoitus oli testata valmisteen toimivuutta ja kustannushyötyä käytännön tilaolosuhteissa. Kenttäkokeen I-vaiheessa kaikki Porsasboosteriryhmän porsaat (n=423) saivat yhden annoksen porsasboosteripastaa 12 h kuluessa syntymästä. Alle 1200g painavat porsaat saivat uuden annoksen 12 h kuluessa ensimmäisestä annoksesta. Kontrolliryhmän porsaat (n=471) eivät saaneet lisäravinteita. Porsasboosteriryhmän kuolleisuus oli 3,4% matalampi (10,4 %) kuin kontrolliryhmässä (13,8 %). Porsasboosteriryhmän porsaskohtainen kasvu syntymästä vieroitukseen oli 5,96 kg. Tämä oli 140 g (2,3%) vähemmän kuin kontrolliryhmässä (6,1 kg). Kenttäkokeen II-vaiheessa vain Porsasboosteriryhmän (n=129) alle 1200g painavat tai muuten elinvoimaisuudeltaan heikot porsaat saivat annoksen Porsasboosteripastaa 12 h kuluttua syntymästä. Annos uusittiin 12 h kuluessa ensimmäisestä annoksesta. Porsasboosteripahnueiden normaalikokoiset porsaat sekä kontrollipahnueiden porsaat (n=126) eivät saaneet lisäravinteita. Porsasboosteriryhmän kuolleisuus oli korkeampi (13,9 %) kuin kontrolliryhmässä (8,7 %). Porsasboosteriryhmän porsaskohtainen kasvu syntymästä vieroitukseen oli 7,02 kg. Tämä oli 60 g (0,85%) enemmän kuin kontrolliryhmässä (6,96 kg). Tulosten perustella voidaan todeta, että Porsasboosteripastalla oli I-vaiheen kokeessa kuolleisuutta alentava vaikutus. II-vaiheen kokeessa Porsasboosterilla näytti olleen jonkin verran kasvua parantava vaikutus. Jos lasketaan tuloksellista hyötyä ja käytetään yksikkönä vieroitettua porsasta, saadaan 3,4 % alhaisemmalla kuolleisuudella vieroitettua noin 0,3-0,4 porsasta enemmän per pahnue. Porsaan hinta välityksessä on noin 50 €. Näin laskettuna 0,3-0,4 vieroitettua porsasta enemmän tekee voittoa 15-20 € pahnuetta kohden. Porsasboosterin hinta ohjeen mukaan käytettynä on n. 0,4-0,5 € porsasta kohden; käytännössä pahnuekohtainen kustannus voisi olla luokkaa 1,5-3 € (Porsasboosteri kolmelle-kuudelle heikoimmalle porsaalle). Laskelmista voidaan päätellä, että Porsasboosterin käyttö on taloudellisesti kannattavaa.
 • Honkapirtti, Kaisa (1998)
  Kokeessa yritettiin selvittää sitä, toimivatko kaupallisesti saatavilla olevat immunohistokemialliset vasta-aineet myös poroilla. Porojen keuhkokudosnäytteet oli formaliinifiksoitu ja valettu paraffiiniin. Kokeessa käytetyt näytteet olivat porojen keuhkokudosta. Värjäysmenetelmäksi valittiin avidiini-biotiini-kompleksi (ABC) -menetelmä sen sensitiivisyyden vuoksi. Menetelmä perustuu siihen, että avidiini kykenee sitoutumaan biotiinin neljään molekyyliin non-immunologisesti. Menetelmässä käytetään kolmea eri reagenssia. Ensimmäinen reagenssi on primaarivasta-aine, joka on spesifinen kulloinkin paikallistettavalle antigeenille. Toisena reagenssina on sekundaarivasta-aine. Sekundaarivasta-aine on konjugoitu biotiiniin ja kykenee sitoutumaan primaarivasta-aineeseen. Kolmas reagenssi on peroksidaasikonjugoidun biotiinin ja avidiinin kompleksi. Avidiinimolekyylin vapaat kohdat sitoutuvat sekundaarivasta-aineen biotiiniin. Peroksidaasientsyymi saadaan näkyviin sopivalla väriaineella ja samalla selviää myös alkuperäisen antigeenin sijainti kudoksessa. Tulosten perusteella useimmat kaupallisessa käytössä olevista immunokemiallisista vasta-aineista sopivat myös poron keuhkokudoksen sisältämien antigeenien paikallistamiseen. Positiivinen tulos saatiin aikaan von Willebrandin faktorin (endoteeli), CD 3:n (T-lymfosyytit), korkean molekyylipainon sytokeratiinin (värekarvaepiteeli), sytokeratiini 8:n (värekarvaepiteeli, rusto), sytokeratiini 1:n (basaalisolut), vimentiinin (endoteeli, basaalisolut, rusto, lymfosyytit, sileälihas), -sileälihasaktiinin (sileälihas), sytokeratiini 7:n (Clara-solut, värekarvaepiteeli) ja desmiinin (sileälihas) vasta-aineilla. S-100-vasta-aineella saatiin vain yksi positiivinen reaktio (rusto). Sytokeratiini 18:n, sytokeratiini 19:n ja makrofagivasta-aineilla ei saatu reaktioita.
 • Vedenoja, Jouni (1990)