Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9220-9239 of 27149
 • Honkapirtti, Kaisa (1998)
  Kokeessa yritettiin selvittää sitä, toimivatko kaupallisesti saatavilla olevat immunohistokemialliset vasta-aineet myös poroilla. Porojen keuhkokudosnäytteet oli formaliinifiksoitu ja valettu paraffiiniin. Kokeessa käytetyt näytteet olivat porojen keuhkokudosta. Värjäysmenetelmäksi valittiin avidiini-biotiini-kompleksi (ABC) -menetelmä sen sensitiivisyyden vuoksi. Menetelmä perustuu siihen, että avidiini kykenee sitoutumaan biotiinin neljään molekyyliin non-immunologisesti. Menetelmässä käytetään kolmea eri reagenssia. Ensimmäinen reagenssi on primaarivasta-aine, joka on spesifinen kulloinkin paikallistettavalle antigeenille. Toisena reagenssina on sekundaarivasta-aine. Sekundaarivasta-aine on konjugoitu biotiiniin ja kykenee sitoutumaan primaarivasta-aineeseen. Kolmas reagenssi on peroksidaasikonjugoidun biotiinin ja avidiinin kompleksi. Avidiinimolekyylin vapaat kohdat sitoutuvat sekundaarivasta-aineen biotiiniin. Peroksidaasientsyymi saadaan näkyviin sopivalla väriaineella ja samalla selviää myös alkuperäisen antigeenin sijainti kudoksessa. Tulosten perusteella useimmat kaupallisessa käytössä olevista immunokemiallisista vasta-aineista sopivat myös poron keuhkokudoksen sisältämien antigeenien paikallistamiseen. Positiivinen tulos saatiin aikaan von Willebrandin faktorin (endoteeli), CD 3:n (T-lymfosyytit), korkean molekyylipainon sytokeratiinin (värekarvaepiteeli), sytokeratiini 8:n (värekarvaepiteeli, rusto), sytokeratiini 1:n (basaalisolut), vimentiinin (endoteeli, basaalisolut, rusto, lymfosyytit, sileälihas), -sileälihasaktiinin (sileälihas), sytokeratiini 7:n (Clara-solut, värekarvaepiteeli) ja desmiinin (sileälihas) vasta-aineilla. S-100-vasta-aineella saatiin vain yksi positiivinen reaktio (rusto). Sytokeratiini 18:n, sytokeratiini 19:n ja makrofagivasta-aineilla ei saatu reaktioita.
 • Vedenoja, Jouni (1990)
 • Kallia, Riku (Helsingfors universitet, 2014)
  Päivittäistavarakaupat kärsivät hyllypuutteista vielä tänäkin päivänä. Vaikka kaupan alalla käytettävä teknologia on kehittynyt suurin harppauksin kohti tehokkaampaan ja monipuolisemmin kuluttajaa palvelevaan suuntaan, ei sataprosenttista hyllysaatavuutta ole voitu saavuttaa. Syitä hyllypuutteisiin on monia, mutta kaikilla niillä on sama seuraus: hyllypuutteet aiheuttavat myyniin menetyksiä niin kaupalle, kuin tuotteiden valmistajille. Kaiken lisäksi kuluttajat kärsivät näistä hyllypuutteista lähinnä toteutumattomaksi jääneen ostopäätöksen muodossa. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään miten kuluttajat käyttäytyvät kaupassa kohdatessaan hyllypuutteen ja miten erilaiset tuotteeseen, kuluttajaan ja tilanteeseen liittyvät tekijät vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen. Tavoitteena on arvioida kuluttajien vastausten perusteella kuinka paljon kauppa menettää tuotepuutteisiin pettyneitä asiakkaita ja sitä kautta myyntiä, kun asiakkaan haluama tuote puuttuu hyllystä. Tutkimuksen teoriaosuudessa käydään läpi teemoja kuluttajan ostokäyttäytymisestä, kuluttajan hyödyn maksimoimisesta sekä kuluttajan ostopäätösprosessista. Lisäksi teoriaosuuteen kuuluu aiheesta aikaisemmin rakennetut käyttäytymismallt (Cortjens ja Corstjens 1995 sekä Campo et al. 2000). Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvantitatiivista tutkimusotetta. Työtä varten tehtiin kyselytutkimus, johon vastasi 72 satunnaista päivittäistavarakaupan asiakasta. Vastaukset kerättiin huhtikuussa 2013, jonka jälkeen ne analysoitiin tilastollisia työkaluja apuna käyttäen. Tutkimuksessa huomattiin, että hyllypuutetilanteissa toiset muuttujat vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen huomattavasti enemmän, kuin toiset. Tuotteen ostotilanteisiin vaikuttavat muuttujat vaikuttavat kuluttajaan yleisesti voimakkaammin, kuin itse tuotteisiin ja kuluttajiin vaikuttavat muuttujat. Lisäksi kuluttajien brändilojaalisuus vaikuttaa heidän toimintaansa kaupassa vahvasti. Saatujen tulosten mukaan tuotteiden hyllysaatavuus vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Koko kaupan toimitusketjun ja kaupan henkilökunnan tulisikin siis kiinnittää huomiota tuotteiden saatavuuteen, jottei myynnin menteystä tapahdu turhaan helposti vältettävissä syiden takia.
 • Ernvall, Mikael (Helsingfors universitet, 2011)
  Menekinedistämisen vaikutukset näyttäytyvät kaupan ja valmistajayrityksen näkökulmista erilaisina. Aiempi tutkimus on keskittynyt suurimmaksi osaksi valmistajayrityksen näkökulmaan ja yksittäisten menekinedistämistapojen tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa aihetta lähestytään kaupan näkökulmasta. Tutkimuksessa pyritään selvittämään erityisesti, sitä minkälaisia näkemyksiä ja kokemuksia päivittäistavarakaupalla on valmistajayritysten menekinedistämistoiminnasta? Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä, jonka pohjalta valmistajayritys voi luoda ja suunnitella paremmin menekinedistämistoimintaa. Näkökulmana tutkimuksessa on kauppa, valmistajayrityksen ja kaupan nähdessä menekinedistämistoimet todennäköisesti eri näkökulmista. Tutkimuksessa pyritään selvittämään minkälaisia näkemyksiä ja kokemuksia päivittäistavarakaupalla on valmistajayritysten menekinedistämistoiminnasta, mitkä menekinedistämistavat ovat kaupan mielestä toimivia, vaikuttaako menekinedistämistoimet jotenkin kaupan myyntiin, henkilökuntaan, valikoimanhallintaan tai logistiikkaan, sekä nähdäänkö menekinedistämistoimet toivottavana seikkana päivittäistavarakaupassa. Tutkimuksen teoriaosuus koostuu tutkimus- ja oppikirjatiedosta markkinointiviestinnästä, menekinedistämistavoista jakelukanavassa ja kaupassa sekä tavararyhmähallinnan vaikutuksesta kaupan toimintaan. Teoriaosuuden lopussa käydään läpi aikaisempaa tutkimustietoa menekinedistämisen vaikutuksista kaupassa. Tutkimuksen empiirinen osa perustuu aineistoon, joka kerättiin teemahaastatteluina Hok-Elannolta, Ruokakeskolta ja Suomen Lähikaupalta kevään 2011 aikana. Empiirisessä tutkimuksessa käytiin haastateltavien kanssa läpi kaikki teoriaosuudessa esille tulleet menenkinedistämistavat, joita valmistajayritykset käyttävät menekinedistämisessä. Haastateltavat kertoivat mielipiteensä menekinedistämistavoista myynnin, henkilökunnan, valikoimanhallinnan, logistiikan ja itse tärkeiksi näkemiensä näkökulmien perusteella. Tulokset ja johtopäätökset perustuvat haastateltavien mielipiteisiin. Tutkimuksen tulosten mukaan kauppa näki vetostrategiset, valmistajayrityksen kautta tapahtuvat menekinedistämiskeinot suurimmaksi osaksi toivottavana seikkana kaupankäynnissä, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ongelmia nähtiin menekinedistämiskeinoissa, joista seuraa kaupalle kustannuksia, jotka haittaavat kaupan toimintaa tai tuovat paljon lisätyötä ilman konkreettista hyötyä. Kaupassa tapahtuvat menekinedistämiskeinot nähtiin kaupan kannalta usein hieman heikompana, kuin valmistajayrityksen kautta tapahtuvat keinot, koska ne lisäsivätusein työtä kaupassa. Työntöstrategiset menekinedistämiskeinot saivat enemmän kritiikkiä kaupalta kuin vetostrategiset keinot, mutta niitä ei nähty silti haitallisina kaupalle. Osa keinoista nähtiin toivottavina, mutta myös kritiikkiä keinoja kohtaan löytyi. Tutkimus osoittaa, että menekinedistämisen suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa ja vaivaa. Huonosti suunnitellusta menekinedistämisestä voi olla kaupalle myös haittaa. Tällaisesta kampanjasta ei myöskään valmistajayritys hyödy pitkällä tähtäimellä. Kauppa näki menekinedistämiset usein asiakkaan näkökulmasta ja pyrki huomioimaan menekinedistämisen aiheuttaman hyödyn tai haitan asiakkaalle. Tämä näkyi haastateltavien mielipiteissä. Tulevaisuutta ajatellen tulisikin tutkia myös asiakkaiden suhtautumista valmistajayritysten ja kaupan menekinedistämistoimiin.
 • Lylynperä, Jouni (Helsingfors universitet, )
  Tutkielmassa käsitellään kaupan purkamisesta tai kauppahinnan alentamisesta osapuolille koituvia varainsiirto- ja tuloveroseuraamuksia. Tutkielmassa verrataan veromuotojen välisiä eroja oikeustilassa ja hahmotellaan mahdollisia syitä sille, miksi verotuskäytännössä aiheettomasti suoritetun veron palauttamisedellytykset eroavat jonkin verran veromuotojen kesken. Tutkielmassa tarkastellaan myös, mitä ongelmia nykyiseen oikeustilaan liittyy verovelvollisen oikeusturvan kannalta. Tältä osin tutkielmassa arvioidaan, kuinka lainsäädäntöä voitaisiin kehittää siten, että se täyttäisi paremmin hyvältä verojärjestelmältä vaaditut ominaisuudet ja turvaisi myös nykyistä paremmin verovelvollisen oikeusturvan toteutumisen verotuksessa. Verotuskäytännössä kaupan purkamista käsitellään usein uutena veronalaisena luovutuksena, millä voi olla verovelvollisen kannalta varsin ankaria ja yllättäviä veroseuraamuksia. Verotuskäytännön ankaruutta selittää se, että kaupan purkaminen on oikeuskäytännössä tulkittu usein veron kiertämiseksi. Käytännön taustalla on vero-oikeudellinen periaate, jonka mukaan sopimusosapuolet eivät voi keskenään määrätä tekemänsä oikeustoimen veroseuraamuksista. Palauttamisedellytykset ovat varainsiirto- ja tuloverotuksessa varsin samankaltaisia, mutta luovutusvoittoverotuksessa edellytykset eivät ole aivan yhtä vaativat. Ero tulee selkeimmin esiin tapauksissa, joissa kauppa puretaan ostajan maksukyvyttömyyden takia. Tutkielmassa tämän ehdotetaan johtuvan osaltaan veromuotojen erilaisesta teoreettisesta taustasta. Vero-objektina luovutusvoittoverotuksessa on omaisuuden arvonnousu, ja luovutusvoittoverotus pyritäänkin useimmiten mitoittamaan verovelvollisen todellisuudessa saaman tulon mukaan. Varainsiirtoverotus ei perustu vastaavalla tavalla veronmaksukykyisyyden idean varaan. Varainsiirtoverolain 40.2 §:n mukaan veron palauttaminen kaupan purkamistilanteissa edellyttää, että kauppa olisi voinut tulla puretuksi oikeuden päätöksellä. Tämä on omiaan sitomaan lainsoveltajan oikeusharkintaa varainsiirtoverotuksessa ja ankaroittamaan palauttamisedellytyksiä. Verovelvollisen oikeusturvan kannalta ongelmallista on, että tapausten ratkaiseminen vaatii yleensä perusteellista tietämystä esineoikeudesta, mitä ratkaisupakon alaisella veroviranomaisella ei useinkaan ole. Tutkielmassa ehdotetaan, että vero-oikeudellista periaatetta, jonka mukaan verovelvolliset eivät voi disponoida tekemänsä oikeustoimen veroseuraamuksista, tulkitaan oikeuskäytännössä liian formalistisesti. Verotuksen tehtävänä ei ole puuttua verovelvollisten toimiin silloin, kun nämä suhteessa veronsaajaan vilpittömässä mielessä hoitavat taloudellisia suhteitaan. Verovelvollisten kannalta verotus, joka ei perustu heidän tekemiinsä siviilioikeudellisiin toimiin, on epäoikeudenmukaista. Parempana voitaisiinkin pitää sääntelyä, jossa verotuksellisesti tehokkaalta kaupan purkamiselta vaadittaisiin verolainsäädännön tarkoituksen kanssa yhteensopivaa perusteltua syytä tai liiketaloudellisesti perusteltua verotuksesta riippumatonta syytä. Tutkielmassa arvioidaan kaupan purkamiseen liittyvien oikeusongelmien taustalla olevan samankaltaiset verotuksen formaalisuuteen liittyvät tekijät kuin veronkierrossa. Siten kaupan purkamiseen liittyviä ongelmia voitaisiin juridisesti ratkoa samoilla keinoilla. Suomessa tämä tarkoittaa avointa lainsäädäntöä, jossa purkamisedellytykset määritellään joustavasti. Tämä voidaan toteuttaa kumoamalla veron palauttamisedellytyksiä koskeva varainsiirtoverolain 40 §:n 2 momentti ja jättämällä sääntely 1 momentin varaan, jossa todetaan, että aiheetta suoritettu varainsiirtovero palautetaan hakemuksesta. Näin lainsoveltajalle jää riittävästi harkintavaltaa sen arvioimiseen, onko kaupan purkamiselle verolainsäädännön tarkoituksen kanssa yhteensopiva perusteltu syy. Tämä parantaisi verovelvollisen aineellisen oikeusturvan toteutumista varainsiirtoverotuksessa. Kaupan purkamiseen liittyvät veroseuraamukset tai tulkintakäytäntö eivät yleensä ole tuloverotuksessa yhtä ankaria kuin varainsiirtoverotuksessa. Tuloverotuksessa sallivampi suhtautuminen kaupan purkamiseen tarjoaisi verovelvollisille myös merkittävästi enemmän keinottelumahdollisuuksia. Tämän vuoksi luovutusvoittoverotusta koskevaan lainsäädäntöön ei ehdoteta tehtäväksi muutoksia.
 • Kauppala, Heidi (2008)
  Pro gradu –tutkielmassani perehdyn kaupan alan työntekijöiden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Vähittäiskaupan työntekijöiden työhön liittyy olennaisesti vuorovaikutus niin asiakkaiden kuin työtovereiden ja esimiehen kanssa, mutta sen merkitystä työntekijöille ei tähän mennessä juurikaan ole tieteellisesti tutkittu. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, miten kaupan työntekijät puhuvat erilaisista vuorovaikutustilanteista ja, onko vuorovaikutus erilaista eri vuorovaikutuskumppanien kanssa. Lisäksi tarkastelen sitä, nostavatko haastateltavat esiin sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteyden työssä jaksamiseen. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessani ovat sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimuksen piiriin kuuluvat rooliteoriat. Erityisesti olen hyödyntänyt Erving Goffmanin muotoilemaa näyttämöteoriaa erilaisten roolien esittämisestä muille vuorovaikutuksen osapuolille. Olen myös perehtynyt aiempiin tutkimuksiin sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteydestä työhön ja työuupumukseen. Tutkielman olen toteuttanut kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien avulla. Aineiston olen kerännyt yksilöhaastatteluilla haastateltavien toivomassa paikassa ja sen analyysin olen toteuttanut teoriasidonnaisen sisällönanalyysin menetelmin. Pro gradu –tutkielmani tärkeimmät tulokset ovat vuorovaikutuksen luonteen vaihteleminen sen mukaan kenen kanssa vuorovaikutus tapahtuu ja vuorovaikutuksen selkeä yhteys työssä jaksamiseen. Analyysien mukaan tutkittavien vuorovaikutus on erilaista sen mukaan tapahtuuko se asiakkaan, esimiehen vai työtoverin kanssa. Työtoverin kanssa tapahtuva vuorovaikutus on aineiston pohjalta määriteltävissä tasapainoiseksi, esimiehen kanssa tapahtuva vuorovaikutus ammattimaiseksi ja asiakkaan kanssa tapahtuva vuorovaikutus muodolliseksi. Lisäksi tutkittavat nostivat esiin sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä työssä jaksamista parantavia ja ehkäiseviä tekijöitä. Ne oli mahdollista luokitella työtoverin, asiakkaan ja esimiehen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen mukaan. Vuorovaikutus työtoverin ja asiakkaan kohdalla nostettiin esiin ensisijaisesti työssä jaksamista parantavana tekijänä, mutta vuorovaikutus esimiehen kanssa mainittiin lähes aina jaksamista ehkäisevänä tekijänä.
 • Järvinen, Laura (Helsingfors universitet, 2013)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kaupan valikoimanhallinnan onnistumista ja kuluttajan ostopäätösprosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä koskien gluteenittomia erikoiselintarvikkeita. Tutkimuksessa erityistarkastelun kohteena olivat Pirkka-tuotemerkin gluteenittomat erikoiselintarvikkeet. Tutkimus toteutettiin Internet-pohjaisena kyselynä marraskuussa 2011. Tutkimuksen näyte koostui 349 vastaajasta, joista jokainen oli ostanut gluteenittomia erikoiselintarvikkeita ainakin kerran vuoden 2011 aikana. Kyselyn toteuttamista varten tarvitut asiakastiedot saatiin Kesko Oy:n K-Plussakorttijärjestelmän kautta. Tutkimuksen teoriaosuudessa käytettiin aiempia tutkimustuloksia ja alan kirjallisuutta, etenkin gluteenittomiin elintarvikkeisiin, kaupan tuotestrategioihin ja kuluttajan ostopäätösprosessiin keskittyen. Tutkimuksen empiirinen osio rakennettiin kvantitatiivista tutkimusotetta käyttäen. Tutkimuksessa löytyi aiempien tutkimusten tapaan merkkejä siitä, että erityisesti tuotteen hinnalla ja saatavuudella on vaikutusta ostopäätöksen syntymiselle koskien gluteenittomia erikoiselintarvikkeita sekä Pirkka-tuotemerkin alaisuuteen kuuluvia gluteenittomia erikoiselintarvikkeita. Kuluttajan gluteenittomia erikoiselintarvikkeita koskevaan ostopäätökseen vaikuttavat saatujen tutkimustulosten mukaan erityisesti tuotteen hinta ja maku. Saatuja tuloksia selittävät osin demografiset tekijät, sillä tuloksista havaittiin, että maku ostopäätöksen tärkeänä valintakriteerinä korostui erityisesti korkeammissa tuloluokissa ja tuotteen hinta valintakriteerinä painottui matalammissa tuloluokissa. Ikäluokalla ei havaittu olevan merkittävää vaikutusta tuloksiin. Gluteenittomien erikoiselintarvikkeiden ostopaikan valintaan vaikutti erityisesti valikoiman laajuus, myymälän sijainti ja asioinnin helppous. Lisäksi havaittiin, että suuret hypermarketit ovat kaikkein suosituimpia ostospaikkoja ostettaessa gluteenittomia erikoiselintarvikkeita. Tuotteen maku, hinta ja se, että tuote sijaitsee samassa myymälässä kuin muutkin ostoskoriin valikoituvat tuotteet painottuivat Pirkan gluteenittomia erikoiselintarvikkeita koskevissa ostopäätöksissä. Pirkka-sarjan tuotevalikoimaan toivottiin tuotetäydennyksiä erityisesti gluteenittomien leipä- ja välipalatuotteiden osalta.
 • Hirvonen, Kati (2014)
  Globalisaatio ja kansainvälinen kauppa on kasvava ilmiö maailmassa. Kehitysmaissa ulkomaankaupan avaaminen on alkanut pääsääntöisesti 1980-luvun lopulla. Kansainvälisen kaupan klassisten talousteorioiden mukaan molemmat osapuolet voivat hyötyä kaupankäynnistä, mutta kehitysmaissa epätasa-arvo on kasvanut empiirisesti. Rikkaammat ovat rikastuneet yhteiskunnan köyhempien kustannuksella. Tässä tutkimuksessa aihetta lähestytään kahden eri teoreettisen mallin näkökulmasta, joissa molemmissa tutkitaan kehitysmaiden kaupankäynnin avaamisen vaikutuksia yrittäjien keskuudessa. Malleissa on pyritty ottamaan huomioon kehitysmaissa vallitsevia erityispiirteitä. Yrittäjien näkökulma kuvastaa hyvin kehitysmaita, koska pienyrittäjät muodostavat yli 50 % osuuden työvoimasta. Työvoima siirtyy joustamattomasti sektorilta toisille ja luotto-markkinoilla on vaikeuksia saada lainaa. Tämän lisäksi varallisuuserot ovat merkittävän suuria. Tutkituissa malleissa otetaan huomioon kehitysmaiden erityispiirteet olettaen luottomarkkinoiden toimivan epätäydellisesti siten, että luotonsaantia on rajoitettu. Lisäksi markkinoilla toimivat yrittäjät ovat yhden hyödykkeen monopolituottajia. Malleissa tuloksia tarkastellaan vertaillen tasapainoja suljetun talouden ja avoimen talouden välillä. Mallit ovat samojen tekijöiden eri vuosina julkaistuista artikkeleista. Ensimmäinen niistä keskittyy kaupankäynnin avaamisen tulonjaollisiin vaikutuksiin (Foellmi ja Oechslin, 2010). Toisessa mallissa keskitytään tulojakauman lisäksi myös kaupankäynnin seurauksena aiheutuviin muutoksiin teknologiavalinnoissa ja sen seurauksena tuotta-vuudessa (Foellmi ja Oechslin, 2013). Erona mallien välillä on se, että ensimmäisessä mallissa oletetaan, että kaupankäynnistä ei aiheudu kustannuksia. Keskeisimpinä tuloksina havaitaan, että valtaosa kokonaistuloista menee varakkaimmalle osalle yhteiskunnassa. Rikkaammat toimijat hyötyvät kasvavista vientimahdollisuuksista, ja pienet ja köyhemmät toimijat häviävät kasvaneen kilpailun ja alhaisempien markkinahintojen vuoksi. Mekanismi johtuu kehitysmaissa tyypillisesti vallitsevista epätäydellisistä luottomarkkinoista ja suurista alkuvarallisuuseroista. Näistä syistä on havaittavissa myös polarisaatiovaikutus -ilmiö, jolla tarkoitetaan teknologiavalinnoista johtuvaa markkinoiden polarisoitumista. Lainarajoitteiden takia kaikkien toimijoiden ei ole mahdollista investoida ja osa toimijoista siirtyy käyttämään alhaisemman tuottavuuden teknologiaa. Tämän seurauksena kotimaantuotanto heikkenee ja ulkomaantuontia on lisättävä. Ulko-maantuotteiden osuuden lisääntymistä kutsutaan korvaantumisvaikutukseksi. Kehitysmaiden näkökulmasta olisi tärkeää kiinnittää huomiota integraation yhteydessä tehtäviin muihin uudistuksiin. Varallisuuseroja voitaisiin tasata esimerkiksi helpottamalla köyhien pääsyä tuottavampiin tuotantopanoksiin kuten lisäämällä koulutusta tai kehittämällä kastelujärjestelmää. Toisaalta luottomarkkinoilla vallitsevia lainakatto-ja voitaisiin vähentää lisäämällä sitoutumista lainasopimuksiin ja kehittämällä siten sopimusilmapiiriä.
 • Kaunismäki, Annimari (Helsingfors universitet, 2013)
  Tutkimuksessa tarkastellaan aineistolähtöisesti minkälaisena äidit kokevat ruokaostoksilla.käynnin yhdessä lapsen kanssa. Tutkimusaineisto koostuu Vauva-lehden verkkokeskustelupalstalta poimituista keskusteluketjuista, joissa äidit kirjoittavat kokemuksistaan. Lisäksi selvitetään miten lapsen kuluttajaksi sosiaalistuminen näkyy äitien teksteissä kun lapsi on mukana ruokaostoksilla. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkimuksessa käytetään diskurssianalyysiä. Diskurssianalyyttiseen tutkimusotteeseen liittyy vahva aineostolähtöisyys. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen lähtökohtien mukaisesti tässä tutkimuksessa teoriasta ei muodosteta analyysiä ohjaavaa viitekehysmallia. Aineistoa tutkitaan avoimesti rajoittamatta sitä valmiisiin sisällöllisiin jäsennyksiin. Kuluttajaksi sosiaalistumisen teoria toimii tutkimuksessa alustana, johon johtopäätösvaiheessa palataan ja peilataan analyysin tuloksia. Diskurssianalyysin avulla aineistosta löytyi neljä eri diskurssia eli merkityskokonaisuutta, joissa kaupassa käynnin kokemus saa erilaisia sisältöjä. Kaupassa käynti näyttäytyy diskursseissa ruokien ostotilanteena, kasvattamisena, viihtymisenä sekä aikuisten kohtaamisena. Löytyneiden diskurssien lisäksi aineistosta nousi esiin kaksi laajempaa merkityskokonaisuutta, jotka pyrkivät totuusdiskurssin asemaan kuvaamaan äidin kokemusta. Nämä merkityskokonaisuudet ovat selviytyminen ja kasvattaminen. Lapsen kuluttajaksi sosiaalistuminen eli kuluttajaksi kasvaminen näyttäytyy äitien teksteissä sekä tietoisena että tiedostamattomana sosiaalistamisena. Jo lapsen mukana olo kaupassa sosiaalistaa häntä kuluttajan rooliin vaikka äidillä ei olisi tietoista tavoitetta sosiaalistamisesta.
 • McCabe, Susan (2004)
  Päästökauppa on toimintaa, jossa tuotantolaitosten päästöillä on rahallinen arvo ja jossa päästölupia voidaan ostaa ja myydä tarpeen mukaan. Päästökauppa liittyy Kioton ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on vähentää kansainvälisiä kasvihuonepäästöjä vuoden 1990 tasolle. Erityisesti hiilidioksidipäästöt kiihdyttävät kasvihuoneilmiötä, minkä seurauksena maapallon keskilämpötila nousee. EU:n vuonna 2005 alkava päästökauppa on herättänyt julkisuudessa vilkasta keskustelua lupamarkkinoiden asettamista vaatimuksista ja kustannuspaineista. Tämän tutkielman ensisijaisena tavoitteena onkin selvittää, millaiset ovat kaupattavat päästöluvat päästöjen ulkoisvaikutusta korjaavana menetelmänä, sekä mitkä ovat päästölupamarkkinoiden vahvuudet ja heikkoudet suhteessa muihin menetelmiin. Toinen tavoite liittyy läheisesti edelliseen ja sen tarkoituksena on etsiä vastausta siihen, miksi juuri tähän menetelmään on päädytty. Kasvihuonepäästöt ovat esimerkki negatiivisesta ulkoisvaikutuksesta ja niiden optimaalinen määrä on se, jolla päästöjen vähentämisen rajakustannukset ovat yhtä suuret kuin päästöistä aiheutuva rajahaitta. Kaupattavat päästöluvat ovat, ainakin teorian tasolla, kustannustehokas keino rajoittaa päästöt halutulle tasolle. Kaupankäynnin mahdollisuus takaa sen, että päästövähennyksiä tehdään siellä missä se on edullisinta. Lisäksi ne tarjoavat yrityksille dynaamisia kannustimia sijoittaa halvempaan ja parempaan tuotantoteknologiaan. Tutkielman ytimenä on kaksi mallia, joiden kautta pohdin optimaalisen päästöohjelman ominaisuuksia (Montero 2000) sekä kaupattavien päästölupien ajallisia ja maantieteellisiä ulottuvuuksia (Stevens & Rose 2000). Samassa yhteydessä tarkastelen kaupattavien päästölupien hyödykemäistä olemusta sekä markkinoiden laajuuden merkitystä ohjelman menestymiselle. Päästölupamarkkinat toimivat tehokkaimmin silloin, kun ne ovat mahdollisimman laajat, kaupankäynnin volyymi on suuri ja merkittäviä rajoitteita kaupankäynnille ei ole. Käytännön kokeilut kaupattavien päästölupien käytöstä ovat olleet positiivisia. Päästölupamarkkinoiden potentiaaliset ongelmat löytyvät toisaalta niiden sisäänrakennetuista ominaisuuksista ja toisaalta markkinoiden asettamista esteistä. Päästöohjelmaan kuulumattomien tahojen vapaaehtoisen osallistumisen sallimisella on haitallisen valikoitumisen vaara. Tällöin päästöjen vähennykset saattavat olla lähinnä kosmeettisia ja päästötasot voivat jopa nousta. Lisäksi kaupankäynnin transaktiokustannukset saattavat olla merkittävät, mikä alentaa kaupankäyntihalukkuutta. Teoreettisten mallien ongelmana on, että niiden oletukset ovat melko yksinkertaisia ja käytännön kannalta jopa ongelmallisia. Yksikäsitteistä vastausta siihen, ovatko päästölupamarkkinat menetelmänä parempi kuin jokin muu vaihtoehto, on ratkaistava tilannekohtaisesti.
 • Arvola, Satu (2014)
  Kauppakeskuksia käytetään muuhunkin kuin vain tavaroiden ja palveluiden hankkimiseen. Ne vahvistavat asemaansa sosiaalisen kanssakäymisen ja ajanviettämisen areenoina. Eläkeläiset ovat nuorten ohella toinen suuri kauppakeskusta oleskelemiseensa hyödyntävä väestöryhmä. Heillä on paljon vapaa-aikaa ja kodin ulkopuolisista aktiviteeteistä haetaan vaihtelua ja seuraa. Kauppakeskusoleskelulla voidaan nähdä olevan ainakin viihtyvyydellisiä, mielenterveydellisiä ja aktiivisuutta ylläpitäviä vaikutuksia ikäihmisten elämässä. Kauppakeskuksen puolijulkisen tilan käyttö sen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeavien ei-kaupallisten tarpeiden mukaisesti voi kuitenkin olla haasteellista. Tila voidaan suunnitella poissulkevaksi ja lisäksi sen käyttöä valvotaan ja kontrolloidaan. Samaan aikaan myös yleiset käyttäytymissäännöt ja esimerkiksi asenteet ja valtasuhteet tilaa hyödyntävien väestöryhmien välillä vaikuttavat siellä toimimiseen. Tilaa dominoidaan ja sitä otetaan haltuun. Tässä tutkimuksessa on selvitetty, miten ikäihmiset hyödyntävät kauppakeskusten tilaa oleskelemiseensa. Koska ikäihmisten kauppakeskusoleskelua ei ole aikaisemmin Suomessa tutkittu, on tutkimuksessa ensin luotu yleisluontoinen kuvaelma näistä oleskelukäytänteistä. Oleskelukäytänteisiin paneutumisen myötä on pyritty pohtimaan myös tilan sosiaalista avoimuutta. Miten hyvin tila edustaa ikäihmiset huomioivaa kollektiivista käyttöpotentiaalia? Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu kvalitatiivisia metodeja hyödyntäen, pääasiassa teemahaastattelujen avulla. Teemahaastattelut ja niitä tukeva havainnointi toteutettiin pääkaupunkiseudun kahdessa kauppakeskuksessa. Aineiston käsittelyyn käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimustulosten mukaan kauppakeskuksen tarjoama tila on tärkeä ja merkityksellinen paikka siellä oleskelevien ikäihmisten arjessa. Oleskelu on säännöllinen rutiini, joka tuo vaihtelua kodin ja lähipiirin tarjoamista tutuista kaavoista. Kauppakeskuksen tiloissa eläkeläiset nauttivat erityisesti seurasta, keskusteluista tuttujen kanssa ja ympärillä tapahtuvien asioiden seuraamisesta. Oleskelun ydinkohdat ovat muotoutuneet keskeiselle paikalle kauppakeskuksen käytävätiloissa sijaitsevien penkkien ympärille. Oleskelun sosiaaliset tarkoitusperät korostuvat monin paikoin. Tutkimuksen mukaan kauppakeskuksen tilassa ikäihmisiin ei kohdistu erityistä kontrollointia tai rajoittamista oleskelun suhteen. Myös muut tilan käyttäjäryhmät sallivat ikäihmisten oleskelutoiminnan. Yleisestä tyytyväisyydestä ja kitkattomasta ilmapiiristä huolimatta tila vaikuttaa jakautuneen ajallisesti eri ikäisten käyttöön. Ikäihmisten kauppakeskusoleskelu painottuu erityisesti aamupäiviin, kun taas myöhemmin päivällä annetaan tilaa muille käyttäjäryhmille.
 • Yrjänä, Laura (Helsingfors universitet, 2010)
  The location and location guidance of shopping centers has been under much public discussion in Finland in the recent years. The Ministry of the Environment has expressed concern over the sustainability of ‘out-of-town’ shopping centers. Shopping centers outside the urban form are seen to cause more traffic, thus contributing to climate change by increasing carbon dioxide emissions. The sustainability of urban form has been researched in several studies and factors like urban density, public transport and a comfortable living environment were found to be the most important. This study presents the views of Finnish shopping center stakeholders on the sustainability of shopping center locations. These views were gathered using focus groups. Stakeholders included managers, consultants, investors, developers, architects and tenants of shopping centers and public sector actors dealing with shopping industry. As one theme in the discussions, participants were asked to present their views on the sustainability of shopping centers’ current locations. The study is part of the Aalto University of Technology KOKKKA project, which has its main focus upon shopping centers and sustainability. Shopping centers were seen to affect sustainability mainly through their location. A sustainable location was thought of as one that involved locating in an economically successful place, inside the urban form. A sustainable location was also easily accessible, with good access via public transport and the shopping center also had to create comfortable living environment in its surroundings. The views of the focus groups participants are similar to the views in sustainable urban structure theories and, inter alia, Finland’s national sustainable development strategy.
 • Mattila, Kaisa (Helsingfors universitet, 2015)
  Suomessa ei ole kattavaa sopimus- ja velvoiteoikeudellista yleislakia. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö on pääasiallisesti sopimustyyppikohtaista ja useat sopimustyypit ovat yhä vailla lakiin perustuvaa sääntelyä. Oikeustoimilaki toimii sopimuksen syntyä ja pätemättömyyttä sääntelevänä yleislakina, mutta ei tarjoa vastausta muihin sopimusoikeuden keskeisiin kysymyksiin, kuten sopimusvelvoitteiden sisällön tai sopimusrikkomuksen seuraamusten määräytymiseen. Suomalaiselle sopimusoikeudelle onkin ollut ominaista, että lainsäätäjä on pääasiallisesti keskittynyt sellaisen lainsäädännön säätämiseen, jonka taustalla on nähtävissä heikomman suojaamista koskeva tarkoitus. Tältä osin selkeimpänä esimerkkinä voidaan mainita kuluttajansuojalaki, joka sisältää säännökset sekä kuluttajakaupasta, eräistä kuluttajapalveluista että rakennusurakasta. Sen sijaan liikesopimuksiin soveltuva lainsäädäntö on perinteisesti ollut joko puutteellista tai vaihtoehtoisesti se on jopa puuttunut kokonaan. Liikesopimuksiin soveltuvan lainsäädännön puutteellisuus on johtanut siihen, että oikeuskirjallisuudessa on usein katsottu irtaimen omaisuuden kauppaa sääntelevän kauppalain saavan analogista merkitystä myös varsinaisen soveltamisalansa ulkopuolella. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, mikä on kauppalain yleinen soveltamisala ja voidaanko kauppalakia soveltaa analogisesti sääntelemättömiin liikesopimuksiin. Kauppalain yleisen soveltamisalan määrittelyssä kulmakiveksi muodostuu kauppalain 2 §, joka sääntelee irtaimen omaisuuden kaupan ja palvelusopimuksen välistä rajanvetoa. Kyseinen säännös mahdollistaa kauppalain soveltamisen esimerkiksi avaimet käteen -toimituksiin, kunhan säännöksen asettamat kauppalain sovellettavuuden edellytykset ovat käsillä. Tutkielma pyrkii tältä osin tarjoamaan tulkintakannanottoja siihen, miten kyseistä säännöstä tulisi soveltaa. Kauppalain analogista soveltamisalaa tarkastellaan tutkielmassa useampien erilaisten näkökulmien kautta. Huomio kohdistetaan kauppalain soveltamisalaa koskevien säännösten taustalla nähtävissä olevaan lainsäätäjän tarkoitukseen, sopimustyyppien yhteneväisyyteen, kauppalain ilmentämiin yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, reaaliseen argumentaatioon sekä oikeuskäytäntöön. Tutkielman keskeisimpänä havaintona voidaan pitää sitä, ettei kauppalain analoginen soveltamisala ole oikeuskäytännön perusteella yhtä laaja, kuin oikeuskirjallisuuden perusteella usein annetaan ymmärtää. Korkeimman oikeuden kanta kauppalain analogiseen sovellettavuuteen on ollut varsin pidättäytynyttä, kun taas Högsta domstolen on viimeaikaisissa palvelu- ja rakennusurakkasopimuksia koskevissa ratkaisuissaan antanut hyvinkin paljon analogista painoarvoa kauppalain säännöksille. Suomen ja Ruotsin oikeuskäytäntöjen välillä onkin tältä osin nähtävissä selkeitä eroavaisuuksia. Tutkielmassa päädytään kauppalain analogian osalta siihen lopputulokseen, että kauppalakia on mahdollista soveltaa analogisesti sääntelemättömien liikesopimusten puolella. Tältä osin ei kuitenkaan välttämättä ole tarpeen puhua erillisestä kauppalain analogiaa koskevasta oikeusilmiöstä, sillä kyse on enemmänkin siitä, että kauppalakia sovelletaan sääntelemättömiin sopimustyyppeihin sen ilmentämien yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden kautta. Kauppalain yksittäisten säännösten asema yleisinä sopimusoikeudellisina periaatteina taas tulisi ratkaista kunkin säännöksen osalta itsenäisesti. Kyse ei siten ole siitä, että kauppalaki toimii sopimusoikeudellisena mallilakina, jota on mahdollista soveltaa tilanteessa kuin tilanteessa, vaan kauppalain säännösten mahdollista analogiavaikutusta tulisi kussakin tilanteessa tarkastella erikseen. Mitä enemmän kauppalain säännöksen ilmaisemalle periaatteelle on löydettävissä tukea myös muista oikeuslähteistä, kuten sopimusoikeudellisesta lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä tai oikeuskirjallisuudesta, sitä helpommin kauppalain säännöksen analoginen sovellettavuus on puollettavissa.
 • Norrlin, Tuulikki (1988)
 • Sirvio, Konsta (2001)
  Itsevaltaisin ottein hallinnut pääministeri Marques de Pombal yritti saada maan talouden kuntoon 1700-luvun jälkimerkantilistisessa Portugalissa. Valtion taloudellinen tilanne oli heikentynyt kauppataseen alijäämäisyydestä Englannin kanssa aikana, jolloin oli Lissabonin suuri maanjäristys, Brasiliasta tuotu kulta ehtyi ja portviinin tuotannossa sekä viennissä oli ongelmia. Tilannetta ei yhtään helpottanut muun muassa Ranskan ja Englannin merillä käymä seitsenvuotinen sota. Tässä tutkimuksessa perehdytään aikakauden kaupankäyntiin ja tutkimuskysymys kuuluu: millaista oli Portossa käyty elintarvikkeiden tuonti- ja vientikauppa vuosina 1756-1763? Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja pyrkimyksenä on ymmärtää sekä selittää kaupankäyntiä kyseisenä ajanjaksona Portossa. Myös kvantitatiivista aineistoa käytetään selittämisen apuna. Työssä käytetyt tärkeimmät lähteet ovat Portugalissa, Vila Nova de Gaiassa sijaitsevan Ferreira -yhtiön yksityisarkiston kokoelmat sekä Lontoossa sijaitsevan Public Record Officen arkisto sekundaarilähteiden lisäksi. Kauppamerenkulku oli vilkasta Porton sekä ennen kaikkea Englannin satamien välillä, mutta kauppaa käytiin myös muun muassa Espanjan, Amerikan siirtomaiden, Hollannin ja Ranskan kanssa. Portoon tuotiin ennen kaikkea viljatuotteita, kalaa, voita ja juustoa. Kaupungin merkittävin vientiartikkeli oli puolestaan portviini, mutta myös hedelmiä, ruokaöljyä, etikkaa ja suolaa laivattiin ulkomaille. Kaupungissa toimi kymmenien englantilaisten kauppiaiden etuoikeutettu yhteisö, joka oli erityisen kiinnostunut jatkamaan vuosikymmeniä vanhaa portviinin viennin perinnettä. Tämä oli uhattuna vuonna 1756 perustetun portviinimonopolin myötä. Englantilaisten kauppatoiminta kuitenkin jatkui yhtiön perustamisen jälkeenkin, vaikka eräitä oikeuksia poistettiin. Tuonti- ja vientikauppiailla oli laaja yhteistyökauppiaiden muodostama kontaktiverkosto, jonka kanssa kauppaa käytiin. Tarvittavia elintarvikkeita tuotiin ja vietiin, myyntitulot siirrettiin tileille ja rahat siirrettiin useiden kuukausien maksuajan jälkeen. Rahan lisäksi erityyppisillä kauppalaivoilla kuljetettiin kauppatavaroiden sekä kirjeitä etenkin välillä myöhästelevien, aseistettujen laivojen muodostamien saattueiden suojissa. Saattueista huolimatta kaapparilaivat saivat vuosina 1756-1763 käydyn seitsenvuotisen sodan aikana saaliikseen useita kauppa-aluksia, joiden kapteenit joutuivat hengenvaaraan. Lisäksi ongelmana oli usein sattuva kauppatavaroiden pilaantuminen, jota ei pystytty estämään aikakauden kuljetus- ja säilytysteknologialla suhteellisen kehittyneestä kaupankäynnistä huolimatta.
 • Ahonen, Pasi (2002)
  Kauppapoliittinen päätöksenteko Suomessa on muutosten kohteena. Kaupan vapauttamisen seurauksena kauppapolitiikan on katsottu kytkeytyvän yhä tiiviimmin muihin politiikkoihin, esimerkiksi ympäristön- ja kuluttajansuojeluun. Tämän lisäksi jäsenyys Euroopan unionissa on rajoittanut kansallisen päätöksenteon liikkumavaraa ja muuttanut toimivaltasuhteita sekä päätöksenteon määrämuotoja. Käytännössä muutokset ovat merkinneet yhä useampien julkisen sektorin organisaatioiden ja etujärjestöjen osallistumista kauppapoliittisten asioiden valmisteluun. Tämä on luonut haasteen erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi. Tutkimuksen teoreettinen näkökulma pitää sisällään erilaisten etujen välittymistä kuvaavien mallien tarkastelua. Työn empiirisessä osassa Suomessa tapahtuvaa kauppapoliitisten asioiden valmistelua on kuvattu organisaatioiden välisten informaatiosuhteiden näkökulmasta. Näille suhteille rakentuvaa verkostoa on pyritty jäsentämään verkostoanalyysin menetelmällä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla keskeisten organisaatioiden edustajia. Tutkimuksessa oli tavoitteena muun muassa selvittää, mitkä toimijat ovat keskeisessä asemassa organisaatioiden välisessä verkostossa. Lisäksi pyrittiin selvittämään, mitkä toimijat ovat tyytyväisiä Suomen kantoihin merkittävissä kauppapoliittisissa kysymyksissä, ja millaisia eturistiriitoja toimijoiden välillä on. Tutkimuksen empiirisen osan tuloksena oli, että keskeisessä asemassa organisaatioiden välisessä verkostossa olivat ulkoasianministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö sekä eräät muut julkisen hallinnon organisaatiot. Keskeisimmissä asemissa olevien etujärjestöjen, lähinnä elinkeinoelämän ja maatalouden tuottajajärjestöjen sekä ammattiyhdistysliikkeen vaikuttaminen julkiseen päätöksentekoon tapahtui pääasiassa näiden keskeisten ministeriöiden välityksellä. Päätöksentekojärjestelmässä havaittiin eniten korporatistisia piirteitä, joita olivat muun muassa julkisen sektorin organisaatioiden ja keskeisten etujärjestöjen vastavuoroinen yhteydenpito ja keskusjärjestöjen korostunut merkitys laajoissa kauppapoliittisissa kysymyksissä.