Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9220-9239 of 28473
 • Karjula, Hannele (1996)
 • Manninen, Tutta (1999)
 • Ketonen, Jussi (1993)
 • Kajaste, Matti Pellervo (2004)
  Tutkimuksessa tarkastellaan al-Qaida-terroristiverkoston motiiveja, tavoitteita sekä päämäärien saavuttamiseksi käytettyjä keinoja. Tarkoituksena on samalla jäsentää al-Qaidan toimintaa käsittelevien tutkimusten kenttää ja luoda pohjaa jatkotutkimusten perustaksi. Verkoston toiminnan todetaan jakautuvan kahtia yhtäältä muslimimaissa käytävän kamppailun ääri-islamististen liikkeiden ja valtaapitävien maltillisten hallitusten sekä toisaalta verkoston ja Yhdysvaltain ulkopoliittisten intressien vastustamisen välillä erityisesti Lähi-idässä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, tulisiko verkosto käsittää eräänlaisena muslimimaiden islamististen liikkeiden kattojärjestönä vai onko al-Qaida ensisijaisesti Yhdysvaltain hegemonisen järjestelmän epäsymmetrinen haastaja. Tutkielman perusoletuksena on, että al-Qaidan terrorismi on rationaalista ja tarkoitushakuista toimintaa, jonka taustalla vaikuttavat selkeät, poliittiset vaikuttimet. Työssä pohditaan myös al-Qaidan luonnetta organisaationa ja sen monipuolista suhdetta ympäröivään kansainväliseen järjestelmään. Lisäksi kartoitetaan verkoston ideologiaa ja sen tavoitteita al-Qaidan johtajan, Osaman bin Ladenin, puheiden ja haastattelujen avulla. Työ kokoaa aiemmin esitetyistä näkemyksistä verkoston toimintaa selittävät teoriat islamin sisäisestä konfliktista ja Yhdysvaltoja vastaan käytävästä taistelusta. Teoriakokonaisuudet pyrkivät asettamaan al-Qaidan esittämät tavoitteet keskinäiseen tärkeysjärjestykseen ja luomaan mahdollisimman selkeän kuvan keinoista, joilla verkosto pyrkii nämä päämäärät saavuttamaan. Tutkielmassa muodostettuja teorioita analysoidaan johtamalla niistä kaksi hypoteesia al-Qaidan strategiasta. Ensisijassa Yhdysvaltain vastainen toiminta näyttäisi tarkoittavan epäsymmetrisen konfliktin strategiaa ja islamin sisäisen valtataistelun voidaan nähdä merkitsevän verkoston pyrkimystä saavuttaa tavoitteisiinsa katalyyttisen terrorismin strategiaa hyödyntäen. Teorioiden vastakkainasettelu viedään hypoteesien avulla pidemmälle ja samalla analyysiin sisällytetään elementtejä epäsymmetrisiä konflikteja sekä vasemmistolaisryhmien terrorismia käsittelevistä tutkimuksista. Tutkielma ei asetu analyysin jälkeenkään täysin toisen muodostetun teorian kannalle, vaan korostaa al-Qaidan pyrkivän tavoitteisiinsa Yhdysvalloissa synnytetyn reaktion avulla.
 • Pennala, Tuomas (Helsingfors universitet, 2013)
  Wheat is one of the world's three most important arable crops among rice and maize. Therefore, the study of fertilization is important, especially in the long run, to provide reliable information on the impact on potassium fertilization to farming land, spring wheat growth and its yield. The aim of this study is to find out how potassium fertilization affects spring wheat yield and soil properties, as well as straw yield in long-term field experiment. I wanted to find out whether the current recommendations for potassium fertilization are sufficient to spring wheat varieties on sandy loam and which factors are most affected wheat grain and straw yield. The experiment was conducted on sandy loam in Hausjärvi as field experiment, in which four fertilization treatments were used, two of which contained the same amount of potassium and two were left without potassium. Wheat grain and straw yields were sampled and analyzed. In addition, the wheat crop samples were taken during the summers. Wheat straw was collected each year from the field, except in 1978, when they were plowed in the field. According to the results of spring wheat grain and straw yield year affect both fertilization and year. Year explained the differences in yields better than fertilization. Potassium fertilization levels significantly affected the straw yield. Most fertilized wheat took the most soluble and reserve potassium. The amount of soluble potassium in topsoil decreased in all treatments, but reserve potassium remained almost unchanged. The study shows that the current recommendations for potassium fertilization of fields potassium balance fall in the long run. Also, wheat other macronutrient intake significantly affect potassium commissioning. The amount of potassium in topsoil decreased during the experiment and some of potassium probably leached from the field. The test use 60 kg of K / ha are sufficient for current wheat varieties. Without potassium fertilization may occur potassium deficiency after decades, especially if the natural potassium resources are small. In the future, therefore, should pay attention to improving the use of potassium and to prevent potassium leaching.
 • Lappalainen, Pia-Marita (2006)
  Tutkielmassani tarkastelen minuuden ja toiseuden tuottamista filippiiniläisvaimovälitystä koskevassa kirjoittelussa. Olen kiinnostunut vallan ylläpitämisestä ja uusintamisesta sekä valtasuhteiden muutoksista kielen merkitysjärjestelmien avulla. Minä ja Toinen tuotetaan diskursseissa, jotka liittyvät toisiin diskursseihin ja viime kädessä kussakin historiallisessa tilanteessa vallitsevaan hegemoniseen merkitysten ketjuun. Määrittelemme Toisen sanojen avulla, mutta samat sanat ovat jo määritelleet meidät. Michel Foucalt’n valtakäsitteen mukaan olemme vääjäämättömästi juuttuneet vallan verkostoon, jossa jatkuvasti sekä käytämme valtaa että olemme sen alaisia. Analysoidessani aineistoa, joka koostuu syksyn 1995 aikana Iltalehdessä, Iltasanomissa ja Helsingin Sanomissa julkaistuista Sir Vilin vaimovälitystä käsittelevistä lukijakirjeistä ja artikkeleista, käytän menetelmää, jota voisi kutsua kriittiseksi diskurssianalyysiksi. Jo tutkielmani suunnitteluvaiheessa olin tietoinen siitä, että haluan selvittää pyrkimystä eriarvoistaa toinen ihminen tai ihmisryhmä kielenkäytön välityksellä. Erityisen kiinnostunut olen kirjoituksiin sisältyvistä binaarioppositioista, vastakohtapareista, jotka edellyttävät toisiaan. Jacques Derrida katsoo näiden binaarien toisen pään arvottamisen olevan osa länsimaista alistamisen strategiaa. Filippiiniläisvaimokeskustelussa suomalaisiksi miehiksi profiloituneet kirjoittajat puolsivat vaimovälitystä vedoten maassa vallitsevaan vaimopulaan ja miesten kustannuksella toteutuneeseen sukupuolten tasa-arvoon, kun taas pääosa naisista vastusti toimintaa. Keskustelusta muodostui identiteettiväittely, jossa osapuolet syyttelivät toisiaan. Minää ja Toista määriteltiin kulttuurisamme tutuilla binaareilla, joiden positiiviset ja negatiiviset navat sulkevat määritellyt sisäänsä. Vaienneesta kolmannesta navasta, filippiiniläisvaimoista, tuli keskustelun muukalainen: alistuva, eksoottinen tyttö, joka pelastaa suomalaisen korpisoturin nykyajalta. Vaikka tutkin kielen käyttöä ko. diskurssissa, tarkastelun fokus ei kuitenkaan ole kielessä, teksteissä tai kyseisessä vuorovaikutustilanteessa, vaan pikemminkin vallassa ja sukupuolirooleissa: taisteluissa ja neuvotteluissa. Sekä hyvässä että pahassa olemme siirtyneet pysyvistä kokonaispersoonallisuuksista ajassa ja paikassa muuttuviin minäkonstruointeihin, samalla kun Toisesta on tullut yhä merkittävämpi osa meitä. Tutkielmani keskeisiä teoreettisia lähteitä ovat Jacques Derridan (1981,1998 ja 2003), Michel Foucault’n (1989,1997) ja Risto Heiskalan (1997) kieltä, semioosia ja valtaa käsittelevät teokset. Tapaani lähestyä toiseutta ja kirjoittaa sitä auki ovat vaikuttaneet ennen kaikkea Hélène Cixous (1993), Julia Kristeva (1992,1993) ja Luce Irigaray (1985, 1991, 1994).
 • Vanhanarkaus, Outi (2012)
  Suomessa pohjaveden tavallisimmat laatuongelmat ovat kohonneet rauta- ja mangaanipitoisuudet sekä alhainen pH-arvo. Kalkkikivialkaloinnin on käytännössä todettu parantavan veden laatua, ja menetelmää on tutkittu useasti vesilaitoksilla ja laboratorioissa toteutetuin kokein. Yksityiskaivoissakin kalkkikivialkaloinnin on käytännössä todettu parantavan vedenlaatua, mutta tutkimuksia esimerkiksi menetelmälle parhaiten soveltuvista kohteista ei ole tehty. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää alustavasti millaisissa tapauksissa kalkkikivialkalointi tietyllä mitoituksella on toimiva kunnostusmenetelmä ja mitkä asiat tähän voi vaikuttaa. Koska Suomessa pohjavesi on luonnostaan pehmeää, lievästi hapanta, rauta- sekä mangaanipitoista ja oman kaivon varassa olevia talouksia on paljon, tehokkaalle ja turvalliselle veden käsittelymenetelmälle on kysyntää edellä mainittujen laatuongelmien korjaamiseksi. Kaivoon sijoitetun kalkkikivirouheen vaikutusta veden laatuun tarkastellaan yleisellä tasolla vuosina 2003–2011 raportoitujen kunnostuskohteiden vesianalyysitietojen perusteella. Kaivokohtaisesti kalkkikivialkaloinnin vaikutusta tutkitaan kolmentoista yksityisen rengaskaivon avulla analysoimalla niiden vesinäytteitä ennen ja jälkeen kalkkikivikunnostuksen. Tutkimuskaivojen veden kemiallista laatua tutkitaan in situ –menetelmin ja laboratorioanalyysien avulla vuoden ajan. Kaivovesistä tutkitaan pH, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, pääionit sekä happi-, hiilidioksidi-, rauta- ja mangaanipitoisuudet. Kunnostuksen vaikutusta veden kalkkikivikylläisyyteen tarkastellaan mallintamalla kalkkikiven ja veden välisiä reaktioita hydrogeokemiallista mallinnusohjelmaa (PhreeqC) käyttäen. Laajemman aineiston perusteella kalkkikivikunnostus paransi kaivoveden laatua tilastollisesti merkitsevästi liian alhaisen pH-arvon sekä nitraattipitoisuuden osalta. Kolmestatoista tutkimuskaivosta kahdeksassa tapahtui lähtöoletusten mukaisia muutoksia eli veden pH-arvo, alkaliteetti, sähkönjohtavuusarvo sekä kalsium- ja magnesiumpitoisuudet nousivat. Kaikkien 13 tutkimuskaivon vedet tulivat kalsiittikylläisemmäksi kalkkikivikäsittelyn jälkeen, ja vain kolmessa kaivossa vesi ei saavuttanut kalsiittikylläisyyttä koko seurantajakson aikana. Kaivonomistajille lähetetyn kyselyn perusteella suurin osa oli huomannut kaivossaan kaivoveden laadun ja/tai määrän parantumista kalkkikivikunnostuksen jälkeen. Kalkkikivialkalointia tulisi tutkia mahdollisimman luonnonmukaisissa olosuhteissa (in situ), jotta tuloksien perusteella voitaisiin antaa suosituksia kalkkikivirouheen mitoituksesta yksityisiin talouskaivoihin sekä sopivista käyttökohteista. Lisätutkimuksia tarvitaan menetelmän soveltumisesta eri muodostumatyyppiä edustavalle, eri syvyisille ja erilaisilla kulutuksilla sekä ennen muuta erilaisia raakavesiä edustaville kaivoille. Tutkimuksessa tulee kiinnittää huomiota in situ –menetelmiin sekä vesinäytteiden kestävöintiin. Tutkittaessa kalkkikivialkaloinnin soveltuvuutta raudan ja mangaanin poistamiseen talousvesikaivoissa on orgaanisen aineksen ja mikrobitoiminnan vaikutus prosessiin otettava huomioon.
 • Mäkelä, Elina (1992)
  Tämä syventävien opintojen tutkielma sisältääkirjallisuuskatsauksen ja tutkimusosan. Kirjallisuskatsauksessa käsitellään kalkkunan kehitystämassiiviseksi lihantuotantoeläimeksi, kalkkunansairauksia sekä perehdytään lihaksen rakenteeseen,toimintaan ja biokemiallisiin muutoksiin teurastuksenjälkeen. Lisäksi on käsitelty siipikarjanlihan laatuunja pH-arvon muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusosassa käsitellään kalkkunoista teurastuksen älkeen mitattuja pH-arvoja. Tarkoituksena oli määrittääkalkkunanruhon pH-arvo teurastuksen jälkeen sekä tutkia taustamuuttujien vaikutusta ph-muutoksiin. Rinta- jajalkalihaksesta mitattiin pH-arvo heti teurastuksenjälkeen ja vuorokauden kuluttua. Taustamuuttujina olivat-kalkkunan ikä, laatuluokka, kasvattaja, kuljetusaika,makroskooppiset muutokset sekä vuodenaika. Rintalihaksen pH-arvoksi saatiin 6.7+-0.3, 15-20minuuttia teurastuksesta. Jalkalihaksen pH-arvo oli 6.7+-0.2. Vuorokauden kuluttua teurastuksesta rintalihaksenpH-arvo oli 5.8+-0.1 ja jalkalihaksen 6.0+-0.1.Taustamuuttuja ryhmissä oli vain vähäisiä eroja pH-arvojen välillä. Kalkkunan iällä ja kuljetusajallahavaittiin suurin vaikutus teurastuksen jälkeiseen pH-arvoon. Tutkimuksen mukaan pH-arvoa ei voi käyttääjaotteluperusteena luokiteltaessa kalkkunoitamakroskooppisten muutosten mukaisiin laatuluokkiin.
 • Salo, Aino (1928)