Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9240-9259 of 27110
 • Schönach, Paula (Helsingin yliopisto, 2008)
  The smoke and fumes of the city: Air protection in Helsinki from 1945 to 1982 This dissertation examines air pollution and air protection in post-war Helsinki. The period studied ends in 1982 when the Air Protection Act entered into force, thus institutionalising air protection in Finland as a socially governed environmental matter. The dissertation is based on the research traditions of environmental politics and urban environmental history. The development of air protection is approached from the perspectives of politicisation and institutionalisation. The dissertation also investigates how air pollution grew into a social issue and presents various discursive ways of analysing air pollution and protection. The primary research material consists of municipal documents and newspapers, while supplementary material includes journal articles and interviews. The event history of air protection is described through an analysis of the material, including source criticism. The social ways of dealing with air pollution and the emergence of air protection are analysed in the light of case-specific air quality disputes from both factual and discursive perspectives. This approach enables the contextualisation of the development of air protection as part of the local history of post-war Helsinki. The dissertation presents the major sources of air pollution in Helsinki and describes the deterioration of air quality in a society which emphasised the primacy of economic prosperity. The air issue emerged during the 1950s in neighbourhood disputes and was exacerbated into a larger problem in the late 1960s. Concurrent to the formation of the field of environmental protection in Finland, an air protection organisation was established in the 1970s in Helsinki. As a result, air protection became a regular part of municipal government. Air protection in Helsinki developed from small-scale policies focused on individual cases into a large, institutionalised air protection system managed by experts. The dissertation research material gave rise to the following major research themes: the economic dimension of the air issue, the role of science in the formation of the environmental problem, and the establishment of norms for acceptable air quality and reasonable limits to air pollution in the urban environment. The paper also discusses the inequitable distribution of the negative effects of air pollution between the residents of different districts. The dissertation concludes that air protection in Helsinki became a local success story although it was long marred by inefficiency and partial failure.
 • Nousiainen, Timo (2004)
  Tutkimuksessa selvitetään strategian tekemisen prosessia kaupungin yhteisstrategioiden muodostamisessa. Tutkimuskohteena ovat Helsingin kaupungin strategiaprosessit valtuustokausilla 1997–2000 ja 2001–2004. Tutkimustehtävänä on tiedon hankinta julkisen sektorin strategisista johtamiskäytännöistä strategiaprosessissa. Tehtävää lähestytään neljästä näkökulmasta tutkimuskysymyksillä, jotka ovat 1) Minkälainen on strategiaprosessin ulkoinen olemus? 2) Mitä prosessista syntyneet yhteisstrategiat sisältävät? 3) Miten viranomaisten ja poliitikkojen roolijaot ilmenevät prosessissa? 4) Miten yhteisstrategiat liittyvät kaupungin johtamisjärjestelmään? Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on strategisen johtamisen teoria. Tutkimuksessa muodostettiin strategiaprosessille teoreettinen viitekehys kuvaamalla erilaisia strategisen johtamisen koulukuntia ja näkökulmia. Tutkimusaineisto koostuu 11 prosessiin osallistuneen virkamiehen tai luottamushenkilön puolistrukturoidusta teemahaastattelusta sekä strategia-asiakirjoista ja prosessiin liittyvistä esityslistoista ja muistioista. Tutkimuksessa kuvaillaan strategiaprosessin eteneminen kokonaisuudessaan painottaen strategian muodostamista. Prosessin vaiheittaisen tarkastelun avulla selvitetään, mistä ja miten asiat nousevat strategiaan. Samalla tutkitaan mitä ja minkälaista strategisen ajattelun näkökulmaa prosessissa painotettiin. Lisäksi selvitetään itse strategian sisältöä ja merkitystä: minkälaisia asioita yhteisstrategioihin nostetaan, mistä ne sisällöllisesti tulevat ja mitä ne heijastavat. Tutkimuksessa tarkastellaan myös viranomaisten ja luottamushenkilöiden välistä vallanjakoa ja rooleja prosessissa. Lopuksi pohditaan yhteisstrategioiden merkitystä kaupungin johtamisjärjestelmässä. Strategiaprosessista esille nousevat selvät erilliset vaiheet, jotka vastaavat ulkoisesti strategiateorioissa esiteltyjä prosesseja. Sisällöltään vaiheet painottuvat prosessin alkuosaan, jossa strategia saa sisältönsä virkamiesten rajauksen pohjalta. Yhteisstrategioihin nousevat koko kaupunki-organisaation kohtaamat haasteet toimintaympäristössään. Sen sijaan niissä ei määritellä kaupungin ydintehtäviä. Kaupungin suunnittelijoiden rooli painottuu yhteisstrategioiden sisällön muodostuksessa. Luottamushenkilöillä on mahdollisuus vaikuttaa strategioihin prosessin perustavaiheissa kaupunginhallituksen, valtuuston puheenjohtajiston sekä ryhmien puheenjohtajien kautta. Yksittäisillä valtuutetuilla on mahdollisuus vaikuttaa strategiaan strategiaseminaareissa. Luottamushenkilöiden vaikutus strategiaan on kuitenkin jäänyt vähäiseksi. Tähän on vaikuttanut se, että strategioiden agenda on jo luottamushenkilöille tullessaan valmiina. Yhteisstrategioiden merkitys kaupungin johtamisjärjestelmässä on lähinnä ohjaava. Hallinnonalat ottavat omissa suunnitelmissaan huomioon niitä itseään koskevat strategiat. Yhteisstrategioiden valmistelun tarkoituksena on viestiä kaupunginhallinnolle johdon kulloinkin tärkeinä pitämät haasteet ja suunnata eri yksiköiden ponnistelut niihin vastaamiseen.
 • Villanen, Sampo (2004)
  Tutkimuksessa pyritään kehittämään kaupunkisosiologista tilanteoreettista käsitteistöä etnografisen aineiston analyysin avulla. Tutkimustehtäviä on kaksi. Kaupungin ulkotilojen käyttöä ja merkitystä pyritään kuvaamaan Helsingissä vuonna 2002 järjestetyissä mielenosoituksissa. Samalla pyritään sisällyttämään julkinen kaupunkitila sosiologiseen analyysiin. Tätä varten kokeillaan kahta tutkimusasetelmaan soveltuvaa tutkimusteoriaa. Tutkimuksen etnografinen aineisto koostuu osallistuvasta havainnoinnista 15 mielenosoituksessa ja niiden suunnittelu-, valmistelu- ja harjoitustilanteissa, 8:sta mielenosoitusten järjestäjien teemahaastattelusta sekä 12:sta poliisin lyhyestä puhelinhaastattelusta. Sivuaineistoina on poliisin mielenosoituksista keräämää tilastoa, lehtiartikkeleita, valokuvia, mielenosoitusten järjestäjien tiedotteita ja sähköpostikeskusteluja. Tekstuaalisessa muodossa olevaa pääaineistoa on analysoitu kriittisen lähiluvun ja tekstianalyysin keinoin. Mielenosoituksia analysoidaan lähinnä de Certeaun kulttuurin polemologisen analyysin sekä Lefebvren tilan tuotannon teorian avulla. Helsingin keskustan alueella järjestetään reilut sata mielenosoitusta vuodessa. Tutkimuksessa jaetaan mielenosoitukset lainmukaisiin mielenosoituksiin ja kansalaistottelemattomuusmielenosoituksiin. Erottelu osoittautuu toimivaksi sosiaalis-tilallisessa analyysissä. Poliisin ja mielenosoittajien välisen valtasuhteen osoitetaan olevan sidoksissa kokoontumislain avulla tuotettavaan mielenosoituksen ajalliseen ja tilalliseen järjestykseen.. Lainmukaisissa mielenosoituksissa täytetään kokoontumislain velvoitteet ennakkoilmoituksen tekemisestä poliisille, ja sen kanssa tehdään usein pitkällekin menevää yhteistyötä. Kansalaistottelemattomuusmielenosoituksissa lain edellyttämää ennakkoilmoitusta ei tehdä. De Certeaun taktiikan ja strategian käsitteiden avulla osoitetaan, että tästä seuraava poliisin alentunut kyky määrittää ja määrätä mielenosoittajien sijoittumista kaupunkitilaan vaikuttaa selvästi poliisin ja mielenosoittajien väliseen valta-asetelmaan ja mielenosoituksen tapahtumiin. De Certeaun käsitteiden avulla ei kuitenkaan kyetä analysoimaan kaikkia mielenosoitusten valtasuhteita. Tutkimuksessa osoitetaan ajan ja tilan olevan sosiaalisessa todellisuudessa ainoastaan analyyttisesti toisistaan erotettavia kategorioita. Toimijoita tai toimintaa ei voi sitoa niihin de Certeaun tavoin, vaan tilan sosiologia vaatii yksinkertaisen ajan ja tilan dualismin ylittävää teoriaa. Lefebvren tilan dialektiikan avulla mielenosoitusten suhdetta kaupunkitilaan voidaan avata tehokkaammin. Teorian avulla tehdään näkyviksi mielenosoittajien tavoittelemia ainutlaatuisia ja vahvasti symbolisia fyysiseen tilaan liittyviä tilanteita, jotka läsnäolijoille ilmenevät ennakoimattomuuden ja siitä seuraavan tilanteen avoimuuden kautta. Tutkimus osoittaa, kuinka nämä representaation tilat ovat mielenosoituksissa vuorovaikutuksessa tilallisten käytäntöjen eli rutiininomaisen toiminnan sekä tilan representaatioiden eli tiettyyn tilaan ja sitä koskevaan toimintaan liittyvien yleisten käsitysten kanssa. Näiden kolmen sosiaalisen tilan elementin avaaminen tekee näkyväksi, kuinka kaupungin ulkotiloja tuotetaan mielenosoituksissa. Tutkimuksen päätuloksina voi pitää ainakin Helsingin mielenosoitusten etnografista kuvausta tilallisesta näkökulmasta sekä sen osoittamista, että mielenosoitusten tilallinen sosiologinen analyysi edellyttää ajan ja tilan dualismin ylittävää teoriaa.
 • Buss, Mia (2014)
  EU:n ilmasto- ja energiastrategian direktiivit velvoittavat uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä vuoteen 2020 mennessä. Tämän ja todennäköisesti kohoavan energian hinnan johdosta geotermisen energian käyttö Suomessa on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun vuoden 2000 jälkeen. Geoterminen energia on lämmitys- ja viilennysenergiaa, jota saadaan kallioperästä, maan pintakerroksista, vesistöistä ja vesistöjen pintasedimenteistä. Tässä työssä on tutkittu geotermisen energian hyödyntämispotentiaalia, erityisesti maaperän pohjaveden hyödyntämistä lämmitys- ja viilennysenergiana kahdella esimerkki kaupunkialueella Suomessa. Tutkimuksen lähtöoletuksena on että kaupungistuminen ja siitä johtuva lämpösaarekeilmiö lämmittää pohjavettä. Tässä työssä tutkimuskohteina ovat Lohja ja Turku. Kaupunkien pohjavesien lämpötiloja seurattiin 5,5 kuukauden ajan yhteensä kahdeksasta eri pohjavesiputkesta. Kaksi pohjavesiputkista on luonnontilaisia ja ne sijaitsevat kaupunkien ulkoreunoilla. Luonnontilaisten pohjavesiputkien lämpötiloja käytettiin vertailuaineistona kaupunkialueella sijaitseville. Pohjavesiputkiin asennettiin yhteensä 58 kappaletta Thermochron dataloggereita ja ne mittasivat pohjaveden lämpötiloja kahden tunnin välein eri syvyyksiltä. Tämän lisäksi molemmissa kaupungeissa oli yhdet Thermochron dataloggerit, jotka mittasivat ulkolämpötiloja. Täysin samankaltaista tutkimusta ei ole aiemmin suoritettu Suomessa, joten ei ollut varmuutta kuinka hyvin Thermochron Dataloggerit toimivat pohjavesiputkissa veden jatkuvaan lämpötilamittaukseen. Tämän johdosta dataloggerien toimivuus tarkistettiin noin kuukauden välein ja samalla siihen asti kerääntyneet lämpötilatulokset tallennettiin. Pohjaveden lämpötilatuloksista laadittiin syvyysprofiileita, joiden avulla laskettiin mahdollista pohjaveden energiapotentiaalia. Lämpötilatulokset osoittivat että kaupunkialueilla sijaitseva pohjavesi oli lämpimämpää kuin luonnontilainen. Luonnontilaisten pohjavesien lämpötilat vaihtelivat +5,5 – 6,5 °C ja kaupunkipohjavedet +7 – 13 °C asteen välillä. Lämpötilatuloksissa näkyi myös selvä viive pohjaveden lämpötiloissa verrattuna ilman lämpötilatuloksiin. Ilman lämpötilat laskivat melko tasaisesti heinäkuun + 18,5 °C joulukuun + 0,5 °C asteeseen ja pohjavesien lämpötilat olivat korkeimmillaan vasta loka- marraskuussa. Thermochron dataloggerit toimimivat pohjavesiputkissa vaihtelevasti. Ne eivät oletusten mukaisesti kestäneet tarpeeksi hyvin vettä, eikä pohjavesiputkessa olevaa painetta. Osa dataloggereista hajosi kesken tutkimuksen, minkä takia lämpötilatuloksia jouduttiin osittain interpoloimaan. Pohjaveden tarkempaa hyödyntämispotentiaalia varten kannattaisi lämpötiloja seurata kauemmin kuin mitä tämän työn aikana oli mahdollista (5,5 kuukautta), koska silloin tuloksia olisi kaikilta vuodenajoilta. Tästä huolimatta pohjaveden hyödyntäminen paikallisesti näyttäisi olevan hyvinkin kannattavaa.
 • Alander, Anu (2001)
  Tässä tutkielmassa käsitellään kaupunkisysteemimalleja, jotka antavat selityksiä sille, miten erikoistumisasteeltaan erilaiset kaupungit sijaitsevat toisiinsa nähden tilassa sekä sille, miksi taloudessa voi samaan aikaan olla sekä erikoistuneita että monipuolisia kaupunkeja. Tutkielman keskeisin osa on Fujitan, Krugmanin ja Morin (1999) hierarkisen kaupunkisysteemin kehitystä kuvailevan mallin tarkastelu. Tutkielman alussa käsitellään joitakin kaupunkitaloustieteen tämän työn kannalta keskesiä käsitteitä ja tarkastellaan kaupunkien ja kaupunkisysteemien yleisiä ominaisuuksia,kuten esimerkiksi kaupunkien kokojakaumia ja erilaisten kaupunkien elinkeinorakenteita. Tämän jälkeen tutkielmassa esitellään lyhyesti joukko kaupunkeja ja kaupunkisysteemejä kuvaavia malleja, joista osa liittyy kiinteästi tutkielmassa myöhemmin tarkemmin esiteltyihin malleihin.Tutkielmassa tarkastellaan tämän jälkeen tarkemmin jo edellä mainitun Fujita, Krugmanin ja Morin (1999) mallin lisäksi Abdel-Rahmanin (1993) kaupunkisysteemimallia sekä Durantonin ja Pugan (2000) kaupunkisysteemimallia. Fujitan, Krugmanin ja Morin (1999) malli antaa selityksen sille, miten erikoistumisasteeltaan erilaiset kaupungit sijaitsevat toisiinsa nähden spatiaalisessa taloudessa. Tässä mallissa muodostuva kaupunkisysteemi muistuttaa Christallerin keskuspaikkateorian tuloksia ja sitä pidetään tästä syystä yhtenä merkittävimmistä viime vuosina kehitetyistä kaupunkisysteemimalleista. Abdel-Rahmanin ja Fujitan (1993) sekä Durantonin ja Pugan (2000) malleissa annetaan selitykset sille, miksi taloudessa saattaa esiintyä samaan aikaan sekä monipuolisia että erikoistuneita kaupunkeja. Tutkielman kirjoittamisessa käytetyistä lähteistä tärkeimmät olivat Fujitan, Krugmanin ja Morin (1999) artikkeli “On the evolution of hierarchical urban systems” Fujitan, Krugmanin ja Venablesin (1999) teos “The spatial economy cities, regions and international trade” sekä Gilles Durantonin ja Diego Pugan (2000) artikkeli “ Diversity and Specialization in cities: Why, Where and When Does it Matter?”
 • Hirvensalo, Jenni (2015)
  Viime aikoina paljon huomiota saanut kaupunkien kasvu ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on herättänyt suunnittelijat huomioimaan yhä laajemmin myös kaupunkien sisään jäävien luontoalueiden merkitystä niin ekologian kuin asukkaiden viihtymisenkin kannalta. Luonto on kuitenkin dynaaminen ja monimuotoinen, joten se on osoittautunut haastavaksi suunnittelun kohteeksi erityisesti nykyään käytettävissä olevilla menetelmillä. Luonnon ja sen järjestelmien kompleksinen luonne ja niiden sovittaminen osaksi suunnitteluprosessia on nostanut esille merkittäviä ongelmia, jotka ovat tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena. Ilmiö liittyy myös laajempaan suunnittelun paradigmojen muutokseen, jossa rationalistinen suunnitteluperinne on saanut väistyä monimutkaisempiin ja kompleksisempiin suunnittelukysymyksiin paremmin vastaavien agonistisen ja kommunikatiivisen suunnittelun perinteiden tieltä. Merkittävä rooli tutkimuksen kannalta on myös niin kutsutuilla viheliäisillä ongelmilla (wicked problems). Käsitteen avulla on pyritty lisäämään ymmärrystä nykyään usein suunnittelijoidenkin kohtaamista kompleksisista ongelmista, joiden ratkaiseminen perinteisten suunnittelun keinojen avulla ei ole mahdollista. Viheliäisten ongelmien käsitteeseen onkin usein liitetty käsite kömpelöistä ratkaisuista, joiden tarkoituskaan ei ole ratkaista koko ongelmaa vaan ainoastaan osallistua ja edesauttaa laajemman ongelman ratkeamista. Tutkimuksen aineistona on käytetty vihreän infrastruktuurin ja kaupunkiluonnon sekä niiden suunnittelun asiantuntijoille toteutetuin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin kerättyä laajaa haastatteluaineistoa, joka on kerätty ENSURE-tutkimushankkeen yhteydessä. Haastattelut on toteuttanut tutkija Maija Faehnle. Aineisto on analysoitu temaattisella sisällönanalyysilla, jonka avulla aineistosta on tunnistettu merkittävimpiä suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden kohtaamia ongelmia vihreän infrastruktuurin suunnitteluun liittyen. Näistä ongelmista on muodostettu teemoja, joiden avulla ongelmien suhdetta toisiinsa ja liittymistä laajempiin ongelmakokonaisuuksiin on ollut mahdollista pohtia syvällisemmin. Ensimmäinen teema on suunnittelujärjestelmään liittyvät ongelmat, josta on lisäksi muodostettu kaksi alateemaa: suunnittelun tasojen väliset ongelmat sekä tavoitteiden ja intressien ristiriidoista johtuvat ongelmat. Toinen teema on suunnittelijoiden tietotarpeeseen liittyvät ongelmat, joita on käsitelty tieteellisen asiantuntijatiedon ja asukkaiden ja muiden osallistujien tuottaman kokemuksellisen tiedon osalta erikseen. Lisäksi on nostettu esiin joitakin ongelmia näiden teemojen ulkopuolelta, erityisesti havaittuja eri tahojen ja toimijoiden välisiä konflikteja ja ristiriitoja sekä ratkaisuehdotuksia esille nostettuihin ongelmiin. Aineiston perusteella vihreän infrastruktuurin suunnitteluun liittyy merkittäviä ongelmia. Useissa haastatteluissa toivottiin entistä selkeämpiä mitoitusohjeita ja normeja kaupunkiluonnon turvaamiseksi, mutta samalla toivottiin suunnittelujärjestelmältä entistä suurempaa joustavuutta ja mukautumista erilaisiin suunnittelutapauksiin. Usein eri suunnittelun tasoille ja tahoille esitetiin kunnianhimoisiakin toiveita ja tavoitteita liittyen toimivan vihreän infrastruktuurin suunnitteluun. Näiden ongelmien ja tavoitteiden taustalta on kuitenkin tunnistettavissa suurempi ja viheliäisempi ongelma, joka liittyy eri tahojen ja toimijoiden toimintojen ja tavoitteiden kohtaamattomuuteen ja yleisemminkin käsiteltävien asioiden ja ilmiöiden kompleksisuuteen. Jotta tätä viheliäistä ongelmaa on mahdollista ryhtyä ratkaisemaan, on ensisijaisen tärkeää tunnistaa ongelman viheliäisyys ja kompleksisuus ja samalla hyväksyä toimivienkin ratkaisujen kömpelyys. Liian kokonaisvaltaisiin ja kunnianhimoisiin ratkaisuihin pyrittäessä on mahdollista, että koko ratkaisuprosessi lukkiutuu ja ratkaisuyritykset päätyvätkin erilaisiin konflikteihin ja selvittämättömiin ristiriitoihin.
 • Riekkinen, Katri (2002)
  Tutkimuksessa selvitetään, miten kaupunkia konstruoidaan journalismissa. Työssä pyritään hyödyntämään kulttuurimaantieteellistä teoriaa; erityisesti humanistisen ja kulttuurisen maantieteen käsitteitä journalismin tutkimuksessa. Tutkimuksessa kysytään, miten tilaa ja paikkaa tuotetaan kaupunkia käsittelevässä tekstissä ja hahmotetaan kaupungin tuottamisen tekstuaalisia keinoja. Maantieteen ja kaupunkitutkimuksen puolelta tärkeimpiä lähteitä ovat mm. Sirpa Tanin, Anne Virtasen, Topi-Antti Äikäksen ja Jouni Häklin tutkimukset. Työtä taustoitetaan tarkastelemalla spatiaalisen tutkimusotteen ilmenemistä yhteiskuntatieteellisessä ja viestintäteoreettisessa ajattelussa viime vuosikymmeninä. Tila/paikka -keskustelussa on palattu 1980-luvun paikattomuutta korostaneiden teorioiden jälkeen (esim. Meyrowitz, Anderson) tilan merkityksen huomioimiseen. Yhteiskuntatieteet ja spatiaalisuus kohtaavat erityisesti luonteeltaan poikkitieteellisessä kaupunkitutkimuksessa. Journalismin tutkimuksen kentässä tutkimus edustaa laadullista tekstianalyysiä. Tutkimuksen taustana on konstruktivistinen näkemys todellisuudesta sosiaalisesti rakentuneena ja kielellisesti merkityksellistettynä. Sanomalehti voidaan nähdään symbolisena tilana, joka esittää alueen diskursiivista maisemaa. Tärkeimpiä journalismin tutkimuksen lähteitä ovat etenkin Esa Väliverrosen, Inka Moringin ja Ekecrantz & Olssonin julkaisut. Tutkimusaineistona ovat Helsingin Sanomissa kesällä 1952 julkaistut human interest -tyyppiset artikkelit, joissa käsitellään kaupunkia ja kaupunkitilaa. Lisäksi tutkimusta varten on luettu taustaksi myös muita ajanjakson lehtiä. Aineistoa analysoidaan laadullisten menetelmien; metafora-analyysin ja kriittisen diskurssianalyysin avulla. Tärkeimpänä metaforatutkimuksen lähteenä on Lakoffin ja Johnsonin kognitiivinen metaforateoria, jossa nähdään ajattelun rakenteiden olevan itsessään metaforisia. Työssä sovelletaan Norman Fairclough'n kriittisen diskurssianalyysin näkökulmaa tekstin analyysiin kysymällä, miten kaupunkia esitetään, millaisia subjektipositioita kaupungissa toimijoille annetaan ja millaisia ovat toimijoiden väliset suhteet. Tärkeimpänä tuloksena esitetään, että kaupunkia konstruoidaan aineistossa kolmen kehyksen sisällä. Kehykset nimetään 'metropoliksi', 'lintukodoksi' ja 'seikkailuksi.' Tilaa ja paikkaa tuotetaan kehyksissä eri tavoin. Metropolin kehyksessä korostuu erityisesti relatiivinen tila. Helsinkiä metaforisoidaan kansainvälisenä suurkaupunkina. Lintukodon kehys rakentaa paikallista identiteettiä kotiseutuhengen avulla ja ohjaa kokemaan Helsingin topofilisesti. Vieraita ilmiöitä kuten ulkomaalaisia käsitellään metaforan avulla. Seikkailun kehyksessä tuotetaan spatiaalista transsendenssiä.
 • Haverinen, Risto (Helsingin kaupungin tietokeskus, 2007)
  The study analyses the reaction of urban residents to problems, i.e. disturbing factors, in their living environment, and also their ways of doing something about these problems. It is based on urban-sociological theory on everyday life in a modern metropolis. On this theoretical basis, problems in the urban living environment are analysed in terms of a policy of everyday interference: when urban citizens become aware of a problem in their environment, they face a pattern of behaviour where the norm is polite indifference and negative solidarity. They may feel they ought to do something about the problem, but at the same time, an implicit rule of urban life is not to interfere with other people s lives so they won t interfere with yours. For example, it is not that easy for someone disturbed by littering to complain directly to those who litter the streets. Or if you complain about tobacco smoke from the neighbour s balcony, your neighbours might get cross. Direct interference with a problem in the environment usually implies an encounter with a hitherto unknown counterpart and their possible counter-reaction. The risk is either to lose face or get into downright conflict. Therefore, an easier way may be to complain to the city authorities. The Helsinki City Environment Centre is currently working on solutions for all the various kinds of problems that occur in a dense urban structure. Various ways of conceptualising the problems in the living environment are analysed empirically using theme interviews made with citizens having contacted Helsinki City Environment Centre. A phenomenographic approach and a theory-based categorisation are applied on the analysis of the theme interviews. On the grounds of the analysis, the ways of conceptualising are determined by 1) the difficulty of interfering and convincing other people, which in practice means meddling in other people s business, 2) a territorial struggle for space and a place in a dense urban structure, 3) breaches of rules and norms for social routines in urban life, and 4) a crumbling of the urban identity and all that goes along with that. The analysis of the ways of conceptualisation is deepened using a cultural risk theory. The final outcome of the analysis is four types of behaviour among urban residents with regard to interference with everyday problems in the living environment. They have been called yard police , fence builder , park warden and environmental caretaker . The study combines an urban-sociological approach with the theoretical tradition of urban research and with research on municipal environmental policy.
 • Rissanen, Mikko (2011)
  Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisille kaupunkilaisille mahdollisia julkisen osallistumisen tapoja. Tutkimuskysymyksenä on, millaisia julkisen osallistumisen tapoja suomalaiset kaupungit ihmisille rakentavat. Tutkimuskysymys jaetaan kahteen osaan. Ensiksi, missä yhteydessä ja miten kaupungit ihmisistä ja heidän julkisesta osallistumisestaan puhuvat? Toiseksi, millaisia ihmisten julkisia rooleja, julkisen osallistumisen tapoja, kaupunkien puheessa rakennetaan? Ihmisten julkisen osallistumisen ongelmaa lähestytään päämies-agentti-teorian näkökulmasta sekä osana julkishallinnon historiallista kehitystä. Tutkimus kytkeytyy kriittisen hallinnon tutkimuksen traditioon. Samalla omaksutaan vaikutteita kehystämisen tutkimuksesta: muodollisten osallistumismahdollisuuksien sijaan tavoitteena on tunnistaa ihmisille käytännössä mahdollisia osallistumisen tapoja. Osallistumisen muotoja tarkastellaan roolin käsitteen avulla: roolit saavat tutkimuksessa ihmisille mahdollisia osallistumisen tapoja kokoavien käsitteiden aseman. Roolien rakentuminen ymmärretään dialektisena prosessina. Rooleihin tiivistyvät yhteiskunnassa vallitsevat käsitykset; samalla roolit nähdään normaalia ja sallittua osallistumista tuottavina tulkintatapoina. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdeksan suomalaisen kaupungin strategioista. Niitä tarkastellaan sekä kaupungin hallintoa ohjaavina asiakirjoina että kaupunkien puheena: strategiat kuvaavat kaupungin käsityksiä ihmisten julkisesta osallistumisesta. Strategioihin sisältyviä tulkintatapoja tutkitaan kriittisen diskurssianalyysin avulla. Tutkimuksen analyysiosassa kaupunkien puheesta syntyy yhtenäinen kuva. Kaupunkien ja ihmisten suhde rakentuu pitkälti päämies-agentti-teorian lähtökohtien mukaisesti: ihmiset nauttivat hyvinvoinnista, jota kaupungin hallinto heille tuottaa. Strategiat noudattavat kausaalisten tarinoiden kaavaa: kaupungin toiminta seuraa johdonmukaisesti sen omaksumista tavoitteista. Kaupunkien toimintaa kuvataan välttämättöminä vastauksina yhteiskunnallisiin muutosilmiöihin: tilaa kaupunkien tavoitteita ja toimenpiteitä koskevalle julkiselle keskustelulle ei synnytetä. Kaupunkilaisille osallistumisen mahdollisuuksia tarjotaan siellä, missä ne kaupungin hallinnon tavoitteenasettelua tukevat. Ihmisille rakennettavat osallistumisen mahdollisuudet liittyvät ennen kaikkea kaupunkien tuottamien palvelujen kehittämiseen: palvelujen käyttäjän rooli korostuu kaupunkien puheessa. Kaupungit tavoittelevat asiakaslähtöisyyttä ja yhteisöllisyyttä, jotka esitetään yksiselitteisinä, poliittisesti latautumattomina tavoitteina. Osallistumisesta tehdään kaupunkien puheessa epäpoliittista: mahdolliset intressikonfliktit pyritään sulkemaan kaupungin ja ihmisten suhteen ulkopuolelle. Ihmisten mahdollisuudet vaihtoehtoiseen, kyseenalaistavaan vaikuttamiseen puuttuvat. Kaupungit pyrkivät puheessaan tukemaan vain osaa ihmisten mahdollisista julkisen osallistumisen tavoista. Rajatutkin osallistumisen mahdollisuudet saattavat silti kohentaa ihmisten luottamusta kaupunkien kaltaisten julkisten instituutioiden toimintaan.
 • Anttila, Marika (Helsingfors universitet, 2011)
  Tutkielmani tavoitteena on kuvata lähiruokaa ilmiönä. Tarkastelen lähiruokaa ja helsinkiläisten kuluttajien käsityksiä lähiruuasta kolmen teeman kautta. Ne ovat vastuullisuus, identiteetti ja nostalgia. Tarkoitus oli pohtia ja selvittää, kuinka kuluttajat määrittelevät lähiruuan, mitä lähiruoka merkitsee kuluttajille ja millaisia merkityksiä lähiruokaan liitetään. Tutkimukseni empiirinen osuus koostuu 22 kuluttajan haastattelusta ja lähiruokaan erikoistuneissa liikkeissä tekemistäni havainnoista. Haastateltavia sain kontaktoimalla suoraan lähiruokaostoksilla olleita kuluttajia. Litteroituani ja koodattuani haastatteluaineiston, analysoin sen teemoittelun avulla. Tekemieni haastattelujen ja havaintojen pohjalta tein päätelmiä kuluttajien lähiruokaan liittämistä määritelmistä, merkityksistä ja asenteista. Tutkimuksessa selvisi, että kuluttajat määrittelevät lähiruuan ensisijaisesti sen tuottajan, myyntipaikan ja ruuan kulkeman matkan perusteella. Lähiruuan tuottaja on pientuottaja. Kuluttajan on helppo määrittää lähiruoka sen myyntipaikan perusteella, koska lähiruokaa myydään pääasiassa toreilla, kauppahalleissa, tilamyynnissä ja erikoisliikkeissä. Lähiruuan kulkeman matkan tulisi olla mahdollisimman lyhyt. Lisäksi ruuan alkuperän tulee olla tarkasti tiedossa. Tämän tutkimuksen perusteella lähiruoka voitaisiin määritellä ”perinteitä kunnioittavaksi ruuaksi, joka valmistuu käsityönä lähellä kasvaneista, puhtaista ja aidoista raaka-aineista”. Tutkimuksessa havaittiin, että useimmat kuluttajat rinnastavat kotimaisen ruuan lähiruokaan. Lähiruoka on kotimaista, mutta useimmiten se saa kotimaisuuden lisäksi tarkempia määritelmiä. Lähiruoka merkitsee kuluttajille makua, terveellisyyttä ja vastuullisuutta. Tähän perustuvat myös tutkimuksessa esiin tulleet lähiruuan kuluttajatyypit: kulinaristit, puhtaan ruuan ystävät ja maailmanparantajat. Lähiruokaan suhtaudutaan hyvin avoimesti ja luottavaisesti, mutta ongelmana on jakelu ja tuotteiden saatavuus. Lähiruuan kuluttajat ovat tällä hetkellä pääasiassa ihmisiä, joilla on aikaa ja kiinnostusta itse ottaa selvää tuotteista ja niiden saatavuudesta. Kuluttajat liittävät lähiruokaan vahvasti käsityöläisyyden ja itse tekemisen. Kaikkein aidointa lähiruokaa on itse kasvatettu, kerätty, kalastettu tai metsästetty ruoka. Lähiruokaa pidetään ensisijaisesti vaihtoehtona teollisesti tuotetulle ruualle. Lähiruoka herättääkin ihmisissä usein nostalgisia tunteita eli kaipuuta menneeseen aikaan, jolloin ruoka oli ”rehellisesti tuotettua” ja maut ”aitoja”. Lähiruoka tuottaa heille tunteita, elämyksiä ja makuja, joita kaupunkiympäristössä ei muuten pysty saavuttamaan.
 • Hiila, Ilona (2011)
  Tämän pro gradu -tutkimuksen aiheena on kaupunkimaineen tarkastelu epälineaarisena ja dynaamisena prosessina. Opinnäytteessä kaupunkimainetta tutkitaan dynaamisen onganisaatioviestinnän teorian näkökulmasta ja sen tarkoitus on hahmotella epälineaarisempaa näkemystä kaupunkimaineen rakentumisesta. Lisäksi työ siirtää kaupunkimainetutkimuksen fokusta maineen mittaamisesta sen leviämisen tutkimiseen. Tarkoituksena on siis hahmottaa sitä, miten kaupungin sisällä syntyvä maine yleisöissään leviää. Tutkimuksen tärkeimmiksi lähteiksi on valikoitu Pekka Aulan dynaamisen organisaatioviestinnän teoria sekä Aulan, Jouni Heinosen, Saku Mantereen sekä Erkki Karvosen mainenäkemykset. Lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty useiden kansainvälisten kaupunkitutkijoiden ajatuksia, joista tärkeimpinä lähteinä tutkimuksen kehittymisen kannalta ovat olleet Elaine Romanellin, Olga M. Khessinan sekä Patsy Healyn työt. Kaupunkia ja sen mainetta käsittelevissä osioissa tärkeään rooliin nousi myös Teppo Sintosen käsitys postmodernista organisaatiosta, jollaisena kaupunki tässä tutkimuksessa nähdään, itse tutkimuksen todellisuuskäsitys on konstruktivistinen - siinä todellisuus eli näin ollen myös kaupunki on yhteisesti rakennettua ja uusiutuu kirjoituksissa sekä puheissa. Lähteiden pohjalta on tutkimuksessa hahmoteltu ajatuksia dynaamisesta kaupunkimaineesta, joka vastaa niin maineteorioiden ajatuksiin, dynaamisen organisaatioviestinnän teorian prepositioihin kuin kriittiseen kaupunkimarkkinoinnin tutkimukseen. Työ onkin vahvasti poikkitieteellinen tutkimus, jonka takia sen teoreettinen osuus onkin erittäin laaja. Teoreettisen osuuden laajuus selittyy myös sillä, että tutkimuksessa lähestyttiin kaupunkimainetta uudesta, epälineaarisemmasta näkökulmasta. Työ on laadullinen tapaustutkimus, jossa maineen epälineaarista rakentumista on tutkittu tapauskaupunki Lahden ja tämän muotoilumaineen näkökulmasta. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena ja aineisto analysoitiin narratiiviparadigman teorian alle sijoittuvalla juonellistamisen menetelmällä. Asiantuntijahaastatteluista eritellystä aineistosta johdetut johtopäätökset osoittavat maineen rakentumiseen liittyviä epälineaarisia elementtejä sekä antavat tukea ajatukselle, jonka mukaan kaupunkimaineen tutkimuksessa saattaa olla vaatimuksia epälineaarisemmalle kaupunkimainekäsitykselle. Tutkimuksen johtopäätösten mukaan mainetta voidaan siis tarkastella epälineaarisena prosessina, joka muotoutuu vuorovaikutuksessa ympäristön ja kaupungin välillä, ja joka kehittyy ennustamattomien, luovien ja itseohjautuvien prosessien kautta.
 • Ahola, Susanna (2012)
  Kaupungit ovat merkittäviä yhteiskunnallisten toimintojen keskittymiä, ja ne kohtaavat tulevaisuudessa monia haasteita. Keskustelu kaupunkien kehityksestä tai kaupunkien ja maaseudun välisestä vuorovaikutuksesta edellyttää, että on alueita, joita voidaan kutsua kaupungeiksi, vaikka kahtiajakoa onkin kyseenalaistettu. Tämän vuoksi oli tarpeen tutkia mahdollisuutta luokitella alueita useampaan kaupunkimaisuutta kuvaavaan luokkaan. Työssä yhdistettiin eri tahojen tuottamia tilasto- ja paikkatietoaineistoja. Aineisto koostui pääasiassa Tilastokeskuksen tuottamasta ruututietokannasta, johon yhdistettiin summaamalla myös Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä rakennusten kerrosalatiedot. Etäisyyslaskelmiin käytettiin Liikenneviraston ylläpitämää DigiRoad-tieaineistoa. Suomen ympäristökeskuksen rajaamia YKR-taajamia ja -kyliä käytettiin muuttujien muodostamisessa. Työn tavoitteena oli kehittää hallinnollisista rajoista riippumaton alueiden luokittelumenetelmä, jonka pohjalta voitiin laskea kaupunkimaisuusaste myös kunnille. Lähtökohtana oli ajatus siitä, että samaan kaupunkimaisuusasteluokkaan voi kuulua ominaisuuksiltaan erilaisia alueita, kunhan muuttujien yhteenlaskettu intensiteetti alueella on riittävän suuri. Muuttujat valittiin siten, että ne kuvasivat kaupunkimaisuuden eri ulottuvuuksia, mutta pääpaino oli rakennetussa ympäristössä. Muuttujiksi valittiin asukasmäärä, palvelutyöpaikat, arvioitu päiväväestö, kerrosala ja saavutettavuus. Muuttujat pisteytettiin ruuduittain kaupunkimaisuuden mukaan, siten että kunkin muuttujan arvot luokiteltiin uudelleen neljään luokkaan YKR-taajamista laskettujen kvartiilivälien mukaan. Poikkeuksena oli saavutettavuus, jonka ylin luokka muodostui ylimmästä desiilistä. Jokainen ruutu sai kaupunkimaisuuspisteitä kustakin muuttujasta 1–4. Nämä pisteet laskettiin yhteen ja tulokseksi saatiin ruuduille kaupunkimaisuusasteet, joiden arvot sijoittuivat välille 1–20. Kunnille muodostettiin kuusiluokkainen kaupunkimaisuusasteluokittelu näiden ruutujen pohjalta. Kaupunkimaisuus kuvautuu tässä työssä toimintojen ja rakenteiden kasautuneisuuden näkökulmasta. Ruutualueittain tarkasteltuna Suomessa on kaupunkiväestöä 60–70 % koko väestöstä ja kunnittain tarkasteltuna 60–80 % tulkinnasta riippuen. Menetelmällä saatiin esille kaupunkimaisuuden aste-eroja erityisesti ruuduilla tarkasteltaessa. Kuntien luokittelussa ei sen sijaan täysin päästy eroon pinta-alojen vaikutuksista kunnan kaupunkimaisuusasteeseen. Yhdellä asteikolla kaupunkimaisuuden kuvaaminen osoittautui haasteelliseksi, mutta sillä saatiin kiinnostavia tuloksia kaupunkimaisuudesta Suomessa. Jatkossa olisi tarpeen testata menetelmää vielä erilaisilla ja eri tavoin muodostetuilla muuttujilla sekä tarkastella vaihtoehtoisia tapoja laatia alueiden ryhmittelyjä. Kehitettyä luokittelumenetelmää voitaisiin jatkossa käyttää monin tavoin hyväksi, sillä sen vahvuutena on sen yksinkertaisuus ja muokattavuus eri tarkoituksiin alueellisessa tutkimuksessa.
 • Tarvainen, Vuokko (Helsingin yliopisto, 2006)
  In recent years urban hydrology and individual urban streams have been in focus and subjects to research also in Helsinki. However, until now there has been lack of research covering simultaneously the whole area of the city of Helsinki. The aim of this study was to find out the general state of water quality in small urban streams in the city of Helsinki. 21 streams were studied: Mätäjoki, Korppaanoja, Mätäpuro, Näsinoja-Tuomarinkylänoja, Tuomarinkartanonpuro, Kumpulanpuro, Tapaninkylänpuro, Tapaninvainionpuro, Puistolanpuro, Longinoja, Säynäslahdenpuro, Viikinoja, Porolahdenpuro, Mustapuro, Marjaniemenpuro, Mellunkylänpuro, Vuosaarenpuro, Rastilanpuro, Ramsinkannaksenpuro, Skatanpuro and Yliskylänpuro. Water samples were collected from 48 sampling points, each stream having at least one point. Four water samples were collected from each point, sampling periods being 9.-11.2., 26.-28.4., 29.6.-1.7. and 25.-27.10.2004. Field measurements associated with water sampling included water temperature, oxygen concentration, pH and electrical conductivity. Water samples were analysed in the Laboratory of Physical Geography in the University of Helsinki and in the Environmental Laboratory of the City of Helsinki Environment Centre for following properties: suspended solids, dissolved substances, alkalinity, principal anions and cations (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, F-, Cl-, NO3-, PO43- and SO42-), colour, turbidity, biological and chemical oxygen demand (BOD7 and CODMn-values), nutrient concentrations and bacterial indicators of hygienic quality. The main water quality issues found in this study were low oxygen levels in many streams and poor hygienic quality at least occasionally. E.g. in summer oxygen levels were under 60 % in every stream. Amount of total dissolved substances and nutrients were high in some of the streams studied. Compared to other Finnish streams the values of alkalinity and pH were higher. Although these problems were common, the variation between different streams and sampling points was significant. This was probably due to local conditions. Best overall water quality was found in Mätäpuro and Tuomarinkartanonpuro streams. Seasonal variation was evident in almost all water quality properties. For example the total amount of dissolved substances was largest in winter and decreased during the year. Colour and turbidity were smallest in winter and increased towards the end of the year. The same was true for suspended solids, which had smallest concentration in winter and greatest in autumn. It must be kept in mind that the spring samples were collected after the spring flood otherwise the largest suspended solid concentrations would have been expected in spring. Finnish general water quality classification was used to assess the quality of urban stream waters. Its suitability for small urban streams is not, however, completely trouble-free. This classification does not take into account the quick changes in such small streams but evaluates only the yearly mean values. This can oversimplify the picture of the water quality situation in the streams. Also in order to better reflect the urban environment the analysed water quality properties should also include total dissolved substances and e.g. concentrations of chloride and sodium.
 • Mykrä, Emmi (Helsingfors universitet, 2013)
  Oat (Avena sativa L.) is a crop grown for feed and for food industry. It is the most used fodder plant after barley in Finland and is also exported. In 2011, oat was grown on 308 200 hectares in Finland and the average yield per hectare was 3390 kg. Several fungal and virus diseases cause remarkable crop losses in oats. Especially in the temperate zone, the most common disease is the head blight caused by Fusarium species. These fungi overwinter as mycelium or spores and produce mycotoxins. In Finland, F. culmorum is a common DON toxin producer and F. langsethiae is a T-2/HT-2 toxin producer in oats. Toxins affect the quality of oat yield and can make it unsuitable for use. Therefore, the amounts of mycotoxin allowed in cereals are stipulated by food safety authorities. This thesis was a part of MTT Agrifood Research Finland’s Hyötygeeni project. The aim of the research was to study resistance of eight oat cultivars to F. culmorum and F. langsethiae. Indicators of resistance were germination of the infested seeds, the proportion of infected seeds and the amounts of mycotoxins. The trials were made in greenhouse with artificial inoculations. The results indicated that four cultivars expressed similar levels of resistance to both Fusarium species. Three cultivars had better resistance to F. langsethiae than F. culmorum and only one cultivar had better resistance to F. culmorum than F. langsethiae. In future research, the results can be utilized in resistance breeding. Global warming will increase the risk of plant diseases. On that account importance of breeding will be emphasized.
 • Mäntynen, Niina (Helsingfors universitet, 2009)
  The global warming imposes limitations on timber harvesting. As a result the seasonal variation of logging is expected to increase. At the same time the growth of Russian wood tariff will reduce the import. Together, these will increase the demand for domestic wood. Due to own entrepreneurial work and investments in agricultural machinery, several farms have the opportunity to provide seasonal timber harvesting services as contractors. With timber harvesting services these farms could increase the machinery utilization and save in the fixed costs. The growth of the machinery utilization rate will improve the profitability of the timber harvesting of contractors. The aim of this study was to analyze the profitability of seasonal timber harvesting contractors by employing data of the Finnish bookkeeping farms. The profitability was worked out by the income and costs of timber harvesting and also by the entrepreneur's input of labour. This study also aimed to find out the adventages of synergy in labour and common use of machinery in timber harvesting and farming. In addition this study aimed at to define the influence of the timber harvesting services on the farms total profitability, the seasonal variation of family labour and the use of total working hours. The source material of this study was the data of eight bookkeeping farms collected by MTT Agrifood Research Finland. These eight farms had carried on timber harvesting in the years 2005 and 2006. The income statement and the balance sheet of logging were calculated by using a mail inquiry and recorded financial statements of the farms. On the basis of the income statement and the balance sheet, the essential parameters of the profitability were calculated. The proportional profitability of the timber harvesting services was measured by the profitability ratio. The profitability ratio was calculated by dividing Family Farm Income (FFI) by the sum of costs for family factors, i.e. the wage claim and the interest claim of timber harvesting. The profitability ratio of logging was 1,69 in year 2005 and 1,19 in year 2006. Due to small data the skewness of results was often rather high. The results of the study, however, showed that for farms the timber harvesting services are a good way to increase the utilization rate of the agricultural machines and to improve the profitability of business. Providing timber harvesting services could also balance the seasonal variation of family labour and the use of total working hours of the family farm.