Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9240-9259 of 26117
 • Grandell, Citha (1993)
 • Elomaa, Marjatta (1996)
 • Sauri-Reinikka, Elina (1998)
 • Laurila-Heino, Katri (1992)
 • Saari, O. ((189)
 • Harjunpää, Katariina (Helsingin yliopisto, 2011)
  Tutkimus käsittelee käännöksiä, joita keskustelijat tuottavat monenkeskisen, kaksikielisen arkikeskustelun aikana toisilleen. Toiset osallistujista ovat kaksikielisiä ja toiset yksikielisiä, ja käännöksiä tuotetaan erityisesti silloin, kun osa puheesta on kielimuurin vuoksi jäänyt yksikielisiltä ymmärtämättä. Käännökset ovat osa kielenvälitystä eli toimintaa, jossa puhuja edesauttaa keskustelukieltä vaihtamalla erikielisten läsnäolijoiden osallistumista keskusteluun tai toimii ei-ammattimaisena tulkkina osapuolten välillä. Keskusteluaineisto on suomen- ja portugalinkielistä. Se on nauhoitettu entisessä suomalaisessa siirtokunnassa Brasilian Penedossa, jossa asuu edelleen noin 20 alkuperäisten siirtolaisten jälkeläistä tai myöhemmin muuttanutta suomenpuhujaa. Tutkimuksessa esitellään lyhyesti Penedoa, sen historiaa ja joitakin penedolaisten puhuman suomen erityispiirteitä, jotka johtuvat kontaktista portugalin kielen kanssa. Työn metodisena ja teoreettisena pohjana ovat pääasiassa keskustelunanalyysi ja vuorovaikutuslingvistiikka, joiden näkökulmasta tarkastellaan käännösten syntaktista muotoutumista meneillään olevan vuorovaikutuksellisen toiminnan tarpeisiin. Puhujat tuottavat käännösten alussa erityisiä syntaktisia rakenteita (lohkorakenne, lohkeama ja topikalisaatio), jotka niin sanotusti lohkaisevat jonkin lausuman elementin sen alkuun. Työn tavoitteena on selvittää, miksi näitä rakenteita esiintyy juuri käännösvuoroissa. Tähän pyritään tarkastelemalla rakenteiden vuorovaikutuksellisia ja syntaktisia ominaisuuksia, jotka mahdollistavat niiden hyödyntämisen kielenvälityksessä. Tyypillisimmin käännösvuoron alkuun lohjennut elementti on edeltävästä puheesta kierrätettävä leksikaalinen substantiivilauseke, joka toimii kiintopisteenä keskustelun eri kielillä tuotettujen osien välillä. Kyseisiä rakenteita on kielitieteellisissä kuvauksissa pidetty usein varsin kiteytyneinä, mutta ne esiintyvät aineistossa hyvin vaihtelevissa muodoissa. Vuorovaikutuslingvistisessä tutkimuksessa onkin käytetty erilaisia lohkeavia rakenteita esimerkkeinä puhehetkessä jäsentyvästä ja sen tarpeisiin muotoutuvasta kieliopista. Työ tuo aihepiiriin lisätietoa, sillä se esittelee lohkeavat rakenteet vuorovaikutuksellisena resurssina uudessa yhteydessä, arkikeskustelun käännöksissä. Rakenteiden esiintyminen kieltä vaihtavissa vuoroissa nostaa huomion kohteeksi sen, miten rakenteissa käytetyt viittausmuodot suhteutuvat edeltävään, erikieliseen keskusteluun. Leksikaalisia substantiivilausekkeita tuottamalla uudet vastaanottajat saatetaan selville puheenaiheesta, ja samalla rakenne, jossa lausekkeet esiintyvät, luo odotuksen vuoron jatkumisesta. Näin syntyy käännös, joka liittyy koherentiksi jatkoksi erikieliselle keskustelulle ja samalla johtaa keskustelua eteenpäin siten, että siihen voi liittyä uusia osallistujia. Meneillään oleva toiminta näkyy kieltä vaihtavien vuorojen muotoilussa: Käännöstä tuottaessaan puhujat orientoituvat ylittämään keskusteluun syntynyttä kielimuuria muun muassa juuri tuottamalla viittaukset leksikaalisina. Kielen vaihtamista hyödyntävä aiemman puheen toisto voi kuitenkin olla myös esimerkiksi koodinvaihtoa, jolla puhuja hakee vastaanottajan palautetta. Silloin kielimuuria ei tarvitse ylittää, ja viittauksia voidaan ongelmitta tuottaa ei-leksikaalisina. Työssä pohditaankin myös varsinaisen kääntämisen suhdetta muuhun eri kielellä tuotetun toiston hyödyntämiseen keskustelussa.
 • Laine, Teija (1999)
 • Lehtinen, Kosti (1934)
 • Vehkanen, Marjut (Helsingin yliopisto, 2015)
  From grammar to communication: Finnish as a second and foreign language textbooks from 1866 to 1953. Marjut Vehkanen, University of Helsinki, Finland The primary sources of this study include Finnish as a second and foreign language textbooks that were published between 1866 and 1953. The corpus for the study consists of 52 Finnish as a second and foreign language textbooks targeted both at children and adult learners. The analysis focuses on the following domains: the presentation of grammar, text types, content topics and pedagogical methods. Methodologically, this study is based on close reading and content analysis of the chosen textbooks. The research questions of this dissertation are the following: - Who were the authors and the intended audience of the textbooks analysed in this dissertation, and where were these textbooks studied? - What is the role of grammar in the textbooks? How has the presentation of grammatical phenomena changed during the research period? - How are different text types used in the analysed textbooks? - What changes in the world are seen in the textual contents? - How is the development of language teaching methods reflected in the textbooks during the researched period? The study shows that the teaching of grammar occupied a very central position from 1866 to 1953; even most of the practically oriented textbooks included grammar sections. Significant differences emerged when comparing the text types among the adult textbooks. For example, the analysed corpus includes a Finnish phrasebook with phrases intended to be learnt by heart. Whereas some types of text were discontinued after the first part of the period, new types emerged, but some permanent text types were found in the books during the entire period. The study reveals how the books for adult learners offered a diverse and rich range of themes and pedagogical methods and how little the contents of the schoolbooks changed. The results of this study introduce many linguistic and historical themes for further research. For example, one topic for further study is how past authors of textbooks have approached the Finnish cases or the extent to which they have focused on combining the teaching of vocabulary and grammar in their textbooks. In addition, no research has yet been conducted to survey the pedagogical history of Finnish as a second and foreign language textbooks.