Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9244-9263 of 27184
 • Yrjänä, Laura (Helsingfors universitet, 2010)
  The location and location guidance of shopping centers has been under much public discussion in Finland in the recent years. The Ministry of the Environment has expressed concern over the sustainability of ‘out-of-town’ shopping centers. Shopping centers outside the urban form are seen to cause more traffic, thus contributing to climate change by increasing carbon dioxide emissions. The sustainability of urban form has been researched in several studies and factors like urban density, public transport and a comfortable living environment were found to be the most important. This study presents the views of Finnish shopping center stakeholders on the sustainability of shopping center locations. These views were gathered using focus groups. Stakeholders included managers, consultants, investors, developers, architects and tenants of shopping centers and public sector actors dealing with shopping industry. As one theme in the discussions, participants were asked to present their views on the sustainability of shopping centers’ current locations. The study is part of the Aalto University of Technology KOKKKA project, which has its main focus upon shopping centers and sustainability. Shopping centers were seen to affect sustainability mainly through their location. A sustainable location was thought of as one that involved locating in an economically successful place, inside the urban form. A sustainable location was also easily accessible, with good access via public transport and the shopping center also had to create comfortable living environment in its surroundings. The views of the focus groups participants are similar to the views in sustainable urban structure theories and, inter alia, Finland’s national sustainable development strategy.
 • Mattila, Kaisa (Helsingfors universitet, 2015)
  Suomessa ei ole kattavaa sopimus- ja velvoiteoikeudellista yleislakia. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö on pääasiallisesti sopimustyyppikohtaista ja useat sopimustyypit ovat yhä vailla lakiin perustuvaa sääntelyä. Oikeustoimilaki toimii sopimuksen syntyä ja pätemättömyyttä sääntelevänä yleislakina, mutta ei tarjoa vastausta muihin sopimusoikeuden keskeisiin kysymyksiin, kuten sopimusvelvoitteiden sisällön tai sopimusrikkomuksen seuraamusten määräytymiseen. Suomalaiselle sopimusoikeudelle onkin ollut ominaista, että lainsäätäjä on pääasiallisesti keskittynyt sellaisen lainsäädännön säätämiseen, jonka taustalla on nähtävissä heikomman suojaamista koskeva tarkoitus. Tältä osin selkeimpänä esimerkkinä voidaan mainita kuluttajansuojalaki, joka sisältää säännökset sekä kuluttajakaupasta, eräistä kuluttajapalveluista että rakennusurakasta. Sen sijaan liikesopimuksiin soveltuva lainsäädäntö on perinteisesti ollut joko puutteellista tai vaihtoehtoisesti se on jopa puuttunut kokonaan. Liikesopimuksiin soveltuvan lainsäädännön puutteellisuus on johtanut siihen, että oikeuskirjallisuudessa on usein katsottu irtaimen omaisuuden kauppaa sääntelevän kauppalain saavan analogista merkitystä myös varsinaisen soveltamisalansa ulkopuolella. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, mikä on kauppalain yleinen soveltamisala ja voidaanko kauppalakia soveltaa analogisesti sääntelemättömiin liikesopimuksiin. Kauppalain yleisen soveltamisalan määrittelyssä kulmakiveksi muodostuu kauppalain 2 §, joka sääntelee irtaimen omaisuuden kaupan ja palvelusopimuksen välistä rajanvetoa. Kyseinen säännös mahdollistaa kauppalain soveltamisen esimerkiksi avaimet käteen -toimituksiin, kunhan säännöksen asettamat kauppalain sovellettavuuden edellytykset ovat käsillä. Tutkielma pyrkii tältä osin tarjoamaan tulkintakannanottoja siihen, miten kyseistä säännöstä tulisi soveltaa. Kauppalain analogista soveltamisalaa tarkastellaan tutkielmassa useampien erilaisten näkökulmien kautta. Huomio kohdistetaan kauppalain soveltamisalaa koskevien säännösten taustalla nähtävissä olevaan lainsäätäjän tarkoitukseen, sopimustyyppien yhteneväisyyteen, kauppalain ilmentämiin yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin, reaaliseen argumentaatioon sekä oikeuskäytäntöön. Tutkielman keskeisimpänä havaintona voidaan pitää sitä, ettei kauppalain analoginen soveltamisala ole oikeuskäytännön perusteella yhtä laaja, kuin oikeuskirjallisuuden perusteella usein annetaan ymmärtää. Korkeimman oikeuden kanta kauppalain analogiseen sovellettavuuteen on ollut varsin pidättäytynyttä, kun taas Högsta domstolen on viimeaikaisissa palvelu- ja rakennusurakkasopimuksia koskevissa ratkaisuissaan antanut hyvinkin paljon analogista painoarvoa kauppalain säännöksille. Suomen ja Ruotsin oikeuskäytäntöjen välillä onkin tältä osin nähtävissä selkeitä eroavaisuuksia. Tutkielmassa päädytään kauppalain analogian osalta siihen lopputulokseen, että kauppalakia on mahdollista soveltaa analogisesti sääntelemättömien liikesopimusten puolella. Tältä osin ei kuitenkaan välttämättä ole tarpeen puhua erillisestä kauppalain analogiaa koskevasta oikeusilmiöstä, sillä kyse on enemmänkin siitä, että kauppalakia sovelletaan sääntelemättömiin sopimustyyppeihin sen ilmentämien yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden kautta. Kauppalain yksittäisten säännösten asema yleisinä sopimusoikeudellisina periaatteina taas tulisi ratkaista kunkin säännöksen osalta itsenäisesti. Kyse ei siten ole siitä, että kauppalaki toimii sopimusoikeudellisena mallilakina, jota on mahdollista soveltaa tilanteessa kuin tilanteessa, vaan kauppalain säännösten mahdollista analogiavaikutusta tulisi kussakin tilanteessa tarkastella erikseen. Mitä enemmän kauppalain säännöksen ilmaisemalle periaatteelle on löydettävissä tukea myös muista oikeuslähteistä, kuten sopimusoikeudellisesta lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä tai oikeuskirjallisuudesta, sitä helpommin kauppalain säännöksen analoginen sovellettavuus on puollettavissa.
 • Norrlin, Tuulikki (1988)
 • Sirvio, Konsta (2001)
  Itsevaltaisin ottein hallinnut pääministeri Marques de Pombal yritti saada maan talouden kuntoon 1700-luvun jälkimerkantilistisessa Portugalissa. Valtion taloudellinen tilanne oli heikentynyt kauppataseen alijäämäisyydestä Englannin kanssa aikana, jolloin oli Lissabonin suuri maanjäristys, Brasiliasta tuotu kulta ehtyi ja portviinin tuotannossa sekä viennissä oli ongelmia. Tilannetta ei yhtään helpottanut muun muassa Ranskan ja Englannin merillä käymä seitsenvuotinen sota. Tässä tutkimuksessa perehdytään aikakauden kaupankäyntiin ja tutkimuskysymys kuuluu: millaista oli Portossa käyty elintarvikkeiden tuonti- ja vientikauppa vuosina 1756-1763? Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja pyrkimyksenä on ymmärtää sekä selittää kaupankäyntiä kyseisenä ajanjaksona Portossa. Myös kvantitatiivista aineistoa käytetään selittämisen apuna. Työssä käytetyt tärkeimmät lähteet ovat Portugalissa, Vila Nova de Gaiassa sijaitsevan Ferreira -yhtiön yksityisarkiston kokoelmat sekä Lontoossa sijaitsevan Public Record Officen arkisto sekundaarilähteiden lisäksi. Kauppamerenkulku oli vilkasta Porton sekä ennen kaikkea Englannin satamien välillä, mutta kauppaa käytiin myös muun muassa Espanjan, Amerikan siirtomaiden, Hollannin ja Ranskan kanssa. Portoon tuotiin ennen kaikkea viljatuotteita, kalaa, voita ja juustoa. Kaupungin merkittävin vientiartikkeli oli puolestaan portviini, mutta myös hedelmiä, ruokaöljyä, etikkaa ja suolaa laivattiin ulkomaille. Kaupungissa toimi kymmenien englantilaisten kauppiaiden etuoikeutettu yhteisö, joka oli erityisen kiinnostunut jatkamaan vuosikymmeniä vanhaa portviinin viennin perinnettä. Tämä oli uhattuna vuonna 1756 perustetun portviinimonopolin myötä. Englantilaisten kauppatoiminta kuitenkin jatkui yhtiön perustamisen jälkeenkin, vaikka eräitä oikeuksia poistettiin. Tuonti- ja vientikauppiailla oli laaja yhteistyökauppiaiden muodostama kontaktiverkosto, jonka kanssa kauppaa käytiin. Tarvittavia elintarvikkeita tuotiin ja vietiin, myyntitulot siirrettiin tileille ja rahat siirrettiin useiden kuukausien maksuajan jälkeen. Rahan lisäksi erityyppisillä kauppalaivoilla kuljetettiin kauppatavaroiden sekä kirjeitä etenkin välillä myöhästelevien, aseistettujen laivojen muodostamien saattueiden suojissa. Saattueista huolimatta kaapparilaivat saivat vuosina 1756-1763 käydyn seitsenvuotisen sodan aikana saaliikseen useita kauppa-aluksia, joiden kapteenit joutuivat hengenvaaraan. Lisäksi ongelmana oli usein sattuva kauppatavaroiden pilaantuminen, jota ei pystytty estämään aikakauden kuljetus- ja säilytysteknologialla suhteellisen kehittyneestä kaupankäynnistä huolimatta.
 • Ahonen, Pasi (2002)
  Kauppapoliittinen päätöksenteko Suomessa on muutosten kohteena. Kaupan vapauttamisen seurauksena kauppapolitiikan on katsottu kytkeytyvän yhä tiiviimmin muihin politiikkoihin, esimerkiksi ympäristön- ja kuluttajansuojeluun. Tämän lisäksi jäsenyys Euroopan unionissa on rajoittanut kansallisen päätöksenteon liikkumavaraa ja muuttanut toimivaltasuhteita sekä päätöksenteon määrämuotoja. Käytännössä muutokset ovat merkinneet yhä useampien julkisen sektorin organisaatioiden ja etujärjestöjen osallistumista kauppapoliittisten asioiden valmisteluun. Tämä on luonut haasteen erilaisten näkemysten yhteensovittamiseksi. Tutkimuksen teoreettinen näkökulma pitää sisällään erilaisten etujen välittymistä kuvaavien mallien tarkastelua. Työn empiirisessä osassa Suomessa tapahtuvaa kauppapoliitisten asioiden valmistelua on kuvattu organisaatioiden välisten informaatiosuhteiden näkökulmasta. Näille suhteille rakentuvaa verkostoa on pyritty jäsentämään verkostoanalyysin menetelmällä. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla keskeisten organisaatioiden edustajia. Tutkimuksessa oli tavoitteena muun muassa selvittää, mitkä toimijat ovat keskeisessä asemassa organisaatioiden välisessä verkostossa. Lisäksi pyrittiin selvittämään, mitkä toimijat ovat tyytyväisiä Suomen kantoihin merkittävissä kauppapoliittisissa kysymyksissä, ja millaisia eturistiriitoja toimijoiden välillä on. Tutkimuksen empiirisen osan tuloksena oli, että keskeisessä asemassa organisaatioiden välisessä verkostossa olivat ulkoasianministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö sekä eräät muut julkisen hallinnon organisaatiot. Keskeisimmissä asemissa olevien etujärjestöjen, lähinnä elinkeinoelämän ja maatalouden tuottajajärjestöjen sekä ammattiyhdistysliikkeen vaikuttaminen julkiseen päätöksentekoon tapahtui pääasiassa näiden keskeisten ministeriöiden välityksellä. Päätöksentekojärjestelmässä havaittiin eniten korporatistisia piirteitä, joita olivat muun muassa julkisen sektorin organisaatioiden ja keskeisten etujärjestöjen vastavuoroinen yhteydenpito ja keskusjärjestöjen korostunut merkitys laajoissa kauppapoliittisissa kysymyksissä.
 • Manninen, Maija (2000)
  Tutkielmani lähtökohtana ovat olleet muutamat strategisesta kauppapolitiikasta kirjoitetut artikkelit, joissa pohditaan eri lähtökohdista kysymystä, voiko kauppapolitiikalla parantaa kotimaan hyvinvointia epätäydellisesti kilpaillussa kansainvälisessä kaupassa. Kysymystä tarkastellaan ensin osittaistasapainon analyysissä, jolloin selvitetään, kuinka vientituilla voi parantaa kotimaan hyvinvointia. Mallin avulla voidaan ratkaista optimaalinen vientituki. Oletuksina on käytetty epätäydellistä kilpailua, homogeenisia tuotteita, ei-laskevia rajakustannuksia ja yritysten Cournot-kilpailua. Kauppapolitiikan pääasiallisena instrumenttina on tarkasteltu vientitukea. Sitten tarkastellaan lähemmin yritysten kilpailuoletusten vaikutuksia. Cournot-oletuksia verrataan Bertrand- ja konsistenttien arvausten oletuksiin. Todetaan, että se kuinka yritykset olettavat kilpailijan reagoivan toimintaansa ja se, kilpaillaanko hinnalla voi määrällä, vaikuttaa tuloksiin. Cournot kilpailussa vientituki voi olla optimaalista politiikkaan, kun taas Bertrand kilpailussa viennin verotus voi lisätä kotimaan hyvinvointia. Yritysten arvausten toistensa reaktioista sen sijaan ollessa ”konsistenttia” havaitaan, että optimaalista kotimaan kannalta onkin vapaakauppa. Myös kotimaisen kulutuksen vaikutusta optimaaliseen kauppapolitiikkaan tarkastellaan. Kotimainen kulutus kasvattaa optimaalista vientituen määrää, kun markkinat ovat integroituneet ja tuki maksetaan kaikille tuoteyksiköille, niin koti- kuin ulkomaillakin kulutetuille. Lisäksi tarkastellaanyritysten lukumäärän vaikutusta optimaaliseen kauppapolitiikkaan. Keskenään kilpailivat kotimaiset yritykset muodostavat toisilleen negatiivisen ulkoisvaikutuksen. Hallitus voi verottamalla vientiä aikaansaada yhteistyötasapainon, jossa kotimaiset yritykset toimivat ryhmänä maksimoidakseen kotimaan kokonaisvoitot. Lopuksi vielä luodaan lyhyt katsaus kahden aktiivisen hallituksen politiikkatasapainoon. Keskeisiä lähteitä: BRANDER, J. - SPENCER, B. (1985): Export Subsidies and International Market Share Rivalry. Journal of International Economics18, 83 -100. EATON, J. - GROSSMAN, G. (1986): Optimal Trade and Industrial Policy under Oligopoly. Quarterly Journal of Economics, 383 - 406. DIXIT, A. (1984): International Trade Policy for Oligopolistic Industries. Supplement 9, 1-16.
 • Koponen, Marjaterttu Kaarina (2001)
  Tutkielmassa tarkastellaan Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle syntyneen työläisyhdyskunnan kiinteitä kauppapalveluja ja alueen kauppiasyrittäjiä vuonna 1900 ja haetaan vastauksia työläisyhdyskunnan kiinteiden kauppapalvelujen määrää ja rakennetta sekä alueen kauppiaskunnan kokoa ja koostumusta, asumis- ja perheoloja ja tuloja koskeviin kysymyksiin. Historiallisen taustan työlle antaa 1800-luvulla käynnistynyt suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen, johon liittyivät niin teollistuminen, liikenneyhteyksien kehittyminen ja kaupungistuminen kuin elinkeinojen harjoittamista rajoittaneiden säädösten purkaminenkin. Tutkittavia ilmiöitä selitetään työssä sekä taloudellisilla että institutionaalisilla tekijöillä. Tutkielman tärkeimmät lähdeaineistot ovat Helsingin väestölaskennan ensiaineisto vuodelta 1900 tutkimusalueen osalta, Helsingin maistraatille jätetyt elinkeinoilmoitukset vuosilta 1880-1900, Helsingin kunnallisverotuksen kantokirjat vuodelta 1900 tutkimusalueen osalta ja Adress- och yrkeskalender för Helsingfors jämte förorter ammatti- ja osoitekalenteri. Aikaisemmasta tutkimuksesta työn kannalta keskeisimmät ovat Tapani Maurasen (1985) "Kotimaankaupan rakennemuutos 1860 - 1913", Heikki Wariksen (1932, 1934) "työläisyhdyskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle I ja II, Geoffrey Crossickin ja Heinz-Gerhard Hauptin (1995) "The Petite Bourgeoisie in Europe 1780-1914", John Bensonin (1983) "The Penny Capitalists" sekä John Bensonin ja Gareth Shawn (1992) toimittama artikkelikokoelma "The Evolution of Retail Systems c. 1800 - 1914". Tutkielman keskeiset tulokset voi tiivistää seuraavasti: kiinteät kauppapalvelut kehittyivät työläisyhdyskunnassa sekä määrällisesti että laadullisesti hitaammin kuin pääkaupungissa keskimäärin; alueen kauppiasyrittäjät - joissa naisten osuus oli suhteellisen korkea - ryhtyivät yrittäjiksi varsin vähäisin valmiuksin, yrityistoiminta oli perhekeskeistä, tulot kaupasta köyhässä työläisyhdyskunnassa vaatimattomat ja laajasti harjoitetun velkakaupan takia niihin sisältyi usein luottotappioiden riski. Tämän johdosta alueen kauppiaskunnalla oli usein kauppapuodin ohella muitakin tulonlähteitä. Puodinpitoon työläisyhdyskunnassa yhdistettiin niin muuta pienyrittämistä, palkkatyötä kuin vuokraustakin, lisäksi esiintyi näiden eri yhdistelmiä. Puodinpidon tuottavuudesta alueella kertoo se, että alueen kauppiaskunnan tuloerot muodostuivat kiinteistötuloista ei kaupasta saaduista tuloista. Työläisyhdyskunnan kauppiaskunnan tulohierarkian huipulla olivat kiinteistöjä omistavat, vuokrausta harjoittavat kauppiaat. Työläisyhdyskunnassa kauppiaat huolehtivat - elämälle välttämättömien hyödykkeiden jakelun ohella - "kulutusluottojen" järjestämisestä alueen vähävaraiselle väestölle, he tarjosivat näille asuntoja ja siltä osin kuin kauppapuodin pidossa tai kauppiastalouden hoidossa tarvittiin perheen ulkopuolista työvoimaa, he tarjosivat myös työtilaisuuksia alueen väestölle. Kauppiaat olivat siten monella tavalla tärkeitä ja keskeisiä toimijoita vuosisadan vaihteen työläisyhdyskunnassa.
 • Ruotsalainen, Reetta (Helsingin yliopisto, 2012)
  Objectives: The aim of this study was to examine the relationships between first-year Aalto University School of Business students success in student selection, previous study success, approaches to learning and academic achievement. The purpose of university student selection is to select the best possible students who will succeed in their studies. Many would like to use matriculation examinations more than currently in the student selection process. The question then becomes; does success in previous studies or the success in the student selection actually predict future academic achievement? Previous studies have shown that students approaches to learning are connected to their academic performance. The deep approach to learning is connected to good academic performance, whereas the surface approach to learning is connected to poor academic performance. However, research results concerning business students have been very contradictory. The study first examined which kind of approaches the students used in their learning. Second, it analyzed how success in previous studies and success in student selection are related to students approaches to learning, and third it examined how previous study success, success in student selection and approaches to learning are related to academic performance. Methods: In total 113 first-year Business students participated in the study. The data were collected with OPPI questionnaire, and in addition to which were used students points based on matriculation grades, entrance exam points, grade point average and number of credit units which were received from School of Business student affairs office. PASW statistical software was used to analyze the research material. The research data were analyzed by factor analysis, linear regression analysis, analysis of variance, and independent samples t-test. Results and conclusions: Business students primarily used the deep approach to learning in their studies. Organised studying was also very typical for them. Women used the surface approach to learning more than men and the difference was statistically significant. Conversely, age and educational background were not related to approaches to learning in this study. Also previous study success and success in student selection were not related to approaches to learning. According to regression analysis, previous study success, organised studying, age, gender and success in entrance examinations were the best predictors of academic performance as measured by grade point average. Previous study success, organized studying and gender predicted good academic performance best when academic performance was measured by number of credit units. Previous study success seems to predict future academic performance better than success in student selection, so my research provides support for renewal of student selection to that direction, that matriculation examination will be exploited more than currently in student selection.
 • Leskelä, Ilkka (Helsingin yliopisto, 2007)
  Työ on tapaustutkimus turkulaisen arkkidiakonin ja tuomiorovastin Paavali Scheelin ja Danzigin porvarin Hans Chonnertin sekä tämän pojan Hans Chonnert nuoremman kaupankäynnistä ja kaupan organisaatiosta. Työn pääasiallisena lähdeaineistona on käytetty Paavali Scheelin kirjekokoelmaa vuosilta 1509–1516. Suomen keskiajan lähteiden joukossa ainutlaatuinen kirjekokoelma mahdollistaa henkilötasolle ulottuvan tarkastelun sekä kaupassa ja henkilöverkostossa ilmenevien muutosten seuraamisen. Kirjekokoelman ohella on käytetty laajasti muita Itämeren piirin editoituja aikalaislähteitä. Aineiston lähiluvulla on hahmoteltu Scheelin ja Chonnertin kauppaverkosto: kaupan kannalta keskeiset henkilösuhteet ja henkilösuhteiden merkitys kaupassa. Verkoston kannalta olennaista on henkilöiden erilaisten roolien erottelu sekä kauppiaan, laivurin, lähetin ja velallisen roolien merkitys kauppaverkostossa. Scheelin ja Chonnertin kauppakontaktit osuvat osittain samalle ajalle Itämerellä 1500-luvun alussa käytyjen sotien kanssa. Tanskan ja Ruotsin unionikiistat sekä Tanskan ja Lyypekin (hansan) väliset kauppakiistat johtivat 1500-luvun alussa monivuotisiin sotiin, joiden yhteisenä piirteenä oli kaapparitoiminta vastustajan rannikoilla ja Itämeren keskeisillä kauppareiteillä. Itämeren kaapparisota muodostaa Scheelin ja Chonnertin kauppaverkoston kontekstin vuosina 1509–1512. Kaapparisodan loppuminen vuonna 1512 mahdollistaa Scheelin ja Chonnertin kauppaverkoston sodan- ja rauhanajan organisaation ja toiminnan vertailun. Scheelin ja Chonnertin kauppaverkoston ytimen muodosti pieni kauppiaiden ydinjoukko, johon kuului Turussa sekä kirkonmiehiä että porvareita. Ydinjoukon toiminta perustui luottamukseen, luottoihin, henkilökohtaisiin ystävyyssuhteisiin ja tiiviiseen informaation vaihtoon kirjeitse tai lähettien välityksellä. Vaikka purjehdus oli kaupankäynnin elinehto, laivureiden rooli kauppaverkostossa oli toissijainen. Sodan loppuminen Itämerellä johti laivureiden täydelliseen vaihtumiseen vuosien 1512–1513 aikana. Kauppaverkoston ydinryhmä sen sijaan säilyi samana, ja sen yhteistoiminta tiivistyi. Laajemmassa kontekstissa tapaustutkimus johtaa kolmeen päätelmään: 1) Paavali Scheelin omissa nimissään käymä kauppa oli normaali osa Turun tuomiokapitulin toimintaa; 2) turkulaiset kirkonmiehet ja porvarit tekivät kaupan saralla pitkälle menevää yhteistyötä, ja heidän kauppaverkostonsa olivat kytköksissä toisiinsa; 3) tanskalaisten monivuotinen kaapparitoiminta ei estänyt kaupankäyntiä Turun ja Danzigin välillä.
 • Helin, Johanna (1999)
  Tutkielmassa tarkastellaan Malin prefektuurissa tapahtuvaa maataloustuotteiden kauppaa, kaupan toimijoita sekä sen historiaa. Erityisesti keskitytään tutkimaan erilaisia markkinoilla toimivia naisia, heidän motiivejaan kaupankäynnille sekä naisten välisiä sosiaalisia suhteita. Tutkimus keskittyy Malin keskuksen päivittäiselle torille sekä viikottaisille markkinoille. Niillä tapahtuvan kauppavaihdon perusteella pyritään luomaan kuva paikallisten perifeeristen markkinoiden toiminnasta. Tutkielma on soveltavaa antropologiaa, mikä perustelee sen pragmaattisen tutkimusotteen. Lähtökohtana on ollut käytännönläheisen tiedon kerääminen paikallisesta kontekstista suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestön toimeksiannosta. Tutkimus kuitenkin yhdistää paikallisen materiaalin nykyantropologisiin keskusteluihin hyödykkeistymisestä ja muutoksesta. Kauppiasammatin todetaan olevan suhteellisen uusi ilmiö Malin ja Fouta Djallonin ylänköalueen historiassa. Markkinat syntyivät vasta kolonisaation luoman kysynnän ja rahatalouden myötä. Hyödykkeistyminen on sen jälkeen vaikuttanut alueen sosiaalisen rakenteen ja sukupuolten välisen työnjaon muutoksiin. Myös nykyisessä kaupassa toimii erilaisia ryhmiä, jotka ovat eritavoin hyödykkeistyneitä ja integroituneita markkinoihin. Tutkimus painottaa hyödykkeistymisen olevan osittainen ja paikallinen prosessi, jota on vaikea arvioida. Näin se sanoutuu irti vanhoista teleologisista ja dualistisista teorioista, jotka liittävät muutoksen modernisaatioon, kapitalismiin, markkinatalouden kehitykseen jne. Muutoksella ei tutkimuksessa katsota olevan tiettyä suuntaa tai moraalista sisältöä. Tämän voi nähdä paikallisen yhteisön neutraalista suhtautumisesta rahaan ja sillä tapahtuvaan hyödykevaihtoon sekä akkumulaatioon. Tutkimuksessa analysoidaan myös yhteisön sosiaalista taloutta: seremonioita, lahjavaihtoa, varallisuuden määritelmiä ja hyvän elämän malleja. Seremonioilla on yhteisössä tärkeä rooli sosiaalisten suhteiden luojana ja säilyttäjänä. Siksi niihin osallistuminen on vastavuoroista ja sanktioitua. Paikallisen kontekstin niukkuus ja köyhyys osoittautuvatkin suhteellisiksi asioiksi, kun niitä tarkastelee laajemmasta perspektiivistä. Vähästäkin riittää tarpeen tullen jaettavaksi. Paikalliset torikauppiasnaiset sekä kiertävät kauppiasnaiset ovat Malissa järjestäytyneet yhdeksi ryhmäksi, joka harjoittaa sekä epävirallista eli sosiaalista että virallista eli ammatillista yhteistyötä. Tutkimus keskittyy kuvaamaan näiden eroja ja muutoksia sekä naisten keskinäisiä konflikteja. Ne antavat aineksia arvioida muutoksen mahdollista moraalista sisältää ja yksilöllistävää vaikutusta. Tutkielma päätyy sekä teoreettisiin että metodologisiin päätelmiin, joissa korostetaan muutoksen paikallisuutta ja ambivalenttia luonnetta. Toisaalta talousantropologiaan kaivataan uusia lähestymistapoja, jotka helpottaisivat käytännön ja merkitysten tutkimusta yhtenä saumattomana kokonaisuutena.
 • Korhonen, Alli ((Enn)