Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9244-9263 of 28481
 • Selkokari, Hanne (Suomen Muinaismuistoyhdistys, 2008)
  Treasures of a Patriot Eliel Aspelin-Haapkylä as an art collector and art historian Treasures of a Patriot is a study of Eliel Aspelin-Haapkylä (1847 - 1917), professor of aesthetics and modern literature, as an art collector and art historian. The study combines the biographical perspective, art history as a discipline in the 19th-century Finland, and Aspelin-Haapkylä s art historical scholarship. My intention was to answer to questions such as what kind of an art collector an academic art historian was, why he collected art and cultural-historical objects and what the purpose of his collecting was. Aspelin-Haapkylä was an ideal choice for the main character because the ideologies of the era, culture, art and European ideas, especially German ideas about museums, are intertwined in his life. In addition, the ideas of the Fennomen can be found in his ideological background. Together with his wife, Ida Aspelin-Haapkylä, he bequeathed a rich donation to the National Museum of Finland, and a wideranging archive concerning the collection, his writings, and letters to the Finnish Literature Society. I have highlighted the materials from the archives related both to the collection and art history, especially the letters between Aspelin-Haapkylä and artists, fellow members of academia, his spouse and relatives. The content and the structure of the research are divided into seven main chapters. First, I discuss Susan M. Pearce s theory of collecting and the history of collecting. I also introduce some other art historians who were private collectors. The late 19th-century Fennomen and other nationalists who were active in cultural life and the arts, are introduced in the second chapter. In the third I deal with Aspelin-Haapkylä s collection of European art combined with his writings, his early published works, studies and many trips to Europe. The fourth and the fifth chapters are dedicated to those Finnish artists who he wrote biographies of, and the artists of his own era whom he supported. The sixth chapter discusses institutions and channels of influence and power through which the initiative to found the National Museum of Finland, his action in the Antell Delegation and co-operation with the art merchant Henryk Bukowski, rise up to the fore. Finally, I process the last will and the fate of the collection from 1917 until 1932. As an appendix, I have included a report and reconstruction of the art collection. The catalogue is based on the words in Aspelin-Haapkylä s the so-called blue notebooks, which I have completed with additions from other sources.
 • Lagström, Mia (2001)
  Tutkin Suomen tasavallan presidentti Tarja Halosen mediakuvaa suomalaisessa sanomalehdistössä. Tutkimusaineistoni käsittää suurimmat sitoutumattomat päivälehdet (Helsingin Sanomat, Aamulehti, Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Lapin Kansa), iltapäivälehdet (Ilta-Sanomat, Iltalehti) sekä suurimpien puolueiden äänenkannattajat (Demari, Suomenmaa, Kansan Uutiset, Nykypäivä, Vihreä Lanka) ajalta 1.3. – 31.8.2000. Tutkimuksen teoriaosuudessa tarkastelen presidentti-instituutiossa, poliittisessa viestintäkulttuurissa sekä journalistisissa käytänteissä tapahtuneita muutoksia. Tarkastelen myös teorioita imagonrakennuksesta. Analyysini alussa kerron tutkimusmenetelmistäni, joita ovat sisältö- ja diskurssianalyysi. Käyn myös lyhyesti läpi, mitä diskurssi, puhujat ja puhunta tarkoittavat. Varsinaisessa analyysissä haen vastausta tutkimusongelmaan vastaamalla kysymyksiin, mitä presidentti Halosesta lehdissä kirjoitetaan sekä miten hänestä kirjoitetaan. Kysymykseen, miten presidentistä kirjoitetaan haen vastausta tarkastelemalla artikkeleissa esiintyviä puhujia sekä näiden suhtautumista presidentti Haloseen. Analyysissä pohdin myös, mitä presidentin mediakuva kertoo presidentti-instituutiosta. Presidentti Halosen mediakuva on melko positiivinen. Suurin osa artikkeleissa esiintyneistä puhujista puhui positiiviseen sävyyn presidentistä. Artikkelit sisälsivät eniten presidentin työtä käsitteleviä artikkeleita. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että viihteellisten kirjoitusten määrä oli huomattava. Erityisesti kirjoitettiin presidentin luonteesta ja henkisestä persoonallisuudesta. Media oli myös kiinnostunut presidentin ulkoisesta olemuksesta sekä avoliitosta. Diskurssianalyysin avulla löysin teksteistä kaksi erilaista puhuntaa: presidentti aktiivisena poliittisena toimijana -puhunta sekä presidentti ulkoisena keulakuvana -puhunta. Puhunnat kuvastavat presidentti-instituutiossa, poliittisessa viestintäkulttuurissa ja journalistisissa käytänteissä tapahtuneista muutoksista, jotka heijastuivat mediateksteihin.
 • Mäkelä, Mika (2013)
  Tutkimuksen aiheena on Helsingin Kallion kaupunginosassa toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut saneeraus – vanhan puutaloalueen suunnitelmallinen purkaminen ja uudisrakentaminen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Kallion saneerauksen syitä ja tavoitteita, modernismin ideoiden näkymistä saneeraussuunnitelmissa sekä tarkastella saneerauksen vaikutuksia nykyisessä rakennetussa ympäristössä. Tavoitteena on selvittää suunnitelmien toteutumista rakennusten, viheralueiden, katuverkon ja modernismin aatteiden näkökulmasta. Alueellisesti tutkimuksessa on keskitytty Etu-Kallion alueelle, joka oli saneeraustoimenpiteiden keskiössä. Tutkimusmenetelminä on käytetty kartta-analyysiä, havainnoivaa tutkimusta, arkistomateriaalin läpikäyntiä ja kirjallisuuskatsausta. Tutkimusaineistona ovat saneeraukseen liittyneiden suunnitelmien karttamateriaali, aihepiiriin liittyvät Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset ja kaupunginhallituksen mietinnöt sekä eri komiteoiden ja kilpailujen tuottama materiaali. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös tutkimusaluetta koskeneita asemakaavamuutoksia ja korttelisuunnitelmia, joiden lisäksi on saatu käyttöön muutamia suunnitelmiin liittyneitä karttaluonnoksia. Aikakauden ilmapiiriä on selvitetty aihepiiriä käsittelevien sanomalehtiartikkeleiden avulla ja käymällä keskusteluja Helsingin kaupunkisuunnitteluun osallistuneiden henkilöiden ja alan tutkijoiden kanssa. Tutkimuksen tukena ja taustoittajana on käytetty modernismia, Helsingin kaupunkisuunnittelua ja Kalliota koskevaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Saneerauksen rakennettuun ympäristöön liittyvänä keskeisenä tavoitteena oli tutkimusalueella korvata vanha puutaloasutus uudella modernilla avoimeen tilankäyttöön perustuvalla kaupunkirakenteella, joka muodosti vastakohdan perinteiselle umpinaiselle ja tiiviille korttelirakentamiselle. Vanhat kiviset kerrostalot sen sijaan saivat jäädä, vaikka niiden kiviset pihasiivet ja -rakennukset haluttiin poistaa. Puutalojen osalta tavoite onnistui varsin perusteellisesti, koska ne kaikki korvattiin tutkimusalueella uudisrakennuksilla. Kivisten pihaosien osalta suunnitelmat eivät toteutuneet. Ajallisesti tutkimusalueen saneeraukseen liittyneet tapahtumat sijoittuvat 1930-luvulta 1970-luvulle käytännön toteuttamisen painottuessa toisen maailmansodan jälkeiselle ajalle. Käytännössä tutkimusalueen saneeraus toteutettiin pääosin kiinteistöviraston asemakaavaosaston 1950-luvun loppupuolella laatiman Etu-Kallion saneerausehdotuksen ja sitä edeltäneiden luonnosten pohjalta. Saneeraus vietiin loppuun 1970-luvulla korttelisuunnitelmien myötä. Mainitut suunnitelmat toteutettiin yleensä uudisrakennuksia varten laadituilla asemakaavamuutoksilla. Kallion saneeraus kertoo kaupunkisuunnittelussa tapahtuneista kehityskuluista: modernismin aatteiden noususta ja hiipumisesta, saneerausajattelun eri vaiheista, rakennussuojelun noususta ja modernismin tuloksista nykyisessä kaupunkirakenteessa. Saneeraus oli monivaiheinen prosessi, johon liittyi erilaisia suunnitelmia, keskustelua ja pohdintoja puutaloalueen tulevaisuudesta ja kaupungin rakennusjärjestyksen sallimasta rakennusoikeudesta, ja lopulta käytännön toteutus. Saneerausta varten laadittiin useita suunnitelmia, joiden ratkaisuista osa toimi suuntaa antavina myöhemmille suunnitelmille ja osa karsiutui pois. Eri aikoina laaditut suunnitelmat kuvaavat myös modernismin vaiheita Helsingin kaupunkisuunnittelussa.
 • Niiranen, Tea (2015)
  Kallion luokituksen tarkoituksena on mm. tunnistaa kallion käyttäytymiseen vaikuttavat merkittävät ominaisuudet ja jaotella kalliomassa samalla tavalla käyttäytyviin osioihin. Suomessa yleisessä käytössä on maamme kallioperään kehitetty rakennusgeologinen kallioluokitus eli RG-luokitus, joka kuvailee kalliota objektiivisesti. Toinen Suomessa ja maailmalla yleisesti käytössä oleva on Q-luokitus, jossa kalliolaadulle määritetään numeerinen lukuarvo. ISO (the International Organization for Standardization) on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, joka on julkaissut kallion tunnistamis- ja luokitusstandardin ISO 14689-1 maa- ja vesirakentamista varten. Suomen standardisoimisliitto SFS ry on hyväksynyt tämän kansalliseksi standardiksi SFS-EN ISO 14689-1. Standardin mukaisesti tehdystä kallion tunnistamisesta ja luokituksesta käytetään tässä opinnäytteessä nimitystä ISO-luokitus. Tutkielman tarkoituksena on vertailla ISO-luokitusta Suomessa käytössä oleviin kallionluokitusmenetelmiin, erityisesti yleisesti käytettyihin RG- ja Q-luokituksiin. Tutkimuskohteena on Tampereen Rantatunneli, jossa käytetään systemaattisesti sekä Q- että RG-luokitusmenetelmiä. ISO-luokitus jaetaan kolmeen osaan: kallion tunnistamiseen, kalliomateriaalin kuvaukseen ja kalliomassan kuvaukseen. Luokituksen testaamisen avuksi on kehitetty kartoituslomake, joka ottaa edellä esitetyt parametrit huomioon. ISO-luokitusparametrien lisäksi lomakkeelle otettiin mukaan myös Q-parametrit, koska ISO-luokituksen yhteydessä haluttiin samalla testata mahdollisuutta hyödyntää ISO-parametreja Q-lukuparametrien määrityksessä. ISO-luokituksen mukaiset kartoitukset suoritettiin Tampereen Rantatunnelin viidessä eri tunnelikatkossa. Kartoitusalueet A, B, C, D ja E sijoittuvat Näsinkallion ja Naistenlahden alueille. Kussakin viidessä tunnelikatkossa esiintyi yleensä kolme päärakosuuntaa, joista yksi kulki liuskeisuuden suuntaisesti. Pääkivilaji jokaisessa tunnelikatkossa oli kiillegneissi, joka luokiteltiin hyvin lujaksi (100-250 MPa). Sekä RG- että ISO-luokitus ovat molemmat kalliota kuvailevia menetelmiä, joilla ei saada numeerisesti täsmällisesti ilmaistavaa tulosta kallion laadusta. ISO-luokituksella saadaan kuitenkin tarkempi kuva kalliolaadusta kuin RG-luokituksella. ISO-luokituksen hyödyntäminen Suomen kallioperän olosuhteissa vaatisi, että tiettyjä mittausparametreja joko osittain tai kokonaan muutetaan tai luokkia yhdistetään keskenään. ISO-luokituksen parametreista on myös mahdollista johtaa Q-luokituksessa käytettäviä parametreja.
 • Laitinen, Eeva-Maria (Helsingin yliopisto, 2012)
  Congenital hypogonadotropic hypogonadism (HH) is a rare explanation for absent or delayed puberty. HH is caused by a lack or reduced number of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) neurons, or disrupted secretion or action of GnRH. If HH appears with defects in sense of smell, the condition is termed Kallmann syndrome (KS). Clinical and genetic features of KS and congenital HH with normal sense of smell (normosmic HH; nHH) are heterogeneous, and the disease phenotype may even differ within the same family. Severity of HH may vary from cryptorchidism and micropenis in infant boys and absent pubertal development to reversal of HH later in life. This study aimed to characterize the clinical and genetic features of patients with KS or nHH, as well as the features of those who had recovered from HH later in life, and to estimate the frequency of KS in Finland. We also investigated the long-term associations of treatment of HH on bone health. In addition, we investigated the role of HH genes in the etiology of isolated cryptorchidism. Patients previously diagnosed with congenital HH were enrolled at all five university hospitals in Finland. Participants underwent detailed clinical examination and dual energy x-ray absorptiometry (DXA) scan for bone mineral density (BMD) assessment. Serum reproductive hormones and bone turnover markers were measured. In addition, recovery of HH was assessed after treatment withdrawal. Subjects with congenital HH (KS or nHH) were screened for mutation(s) in genes involved in development and/or migration of GnRH neurons: KAL1 (KS patients only), FGFR1, FGF8, PROK2, PROKR2, CHD7, and WDR11. Normosmic subjects were also screened for mutation(s) in the additional genes regulating secretion and/or action of GnRH: GNRHR, GNRH1, TAC3, TACR3, KISS1, and KISS1R. Furthermore, FGFR1, PROK2, PROKR2, GNRHR, TAC3, and TACR3 were screened in 54 boys and men from 46 families with isolated cryptorchidism, but no other features of HH. The minimal incidence estimate of KS in Finland between 1976 and 1987 was 1:48 000, with a clear difference between boys (1:30 000) and girls (1:125 000) (p=0.02). The reproductive phenotype of 35 KS patients (29 men) and 10 nHH patients (6 men) ranged from severe HH to reversal of HH later in life (n=6, all men). Twenty-six patients underwent DXA scan, and BMDs of all measured sites were lower in subjects who had had long (>5 years) treatment pauses or low-dose testosterone treatment (n=9) as compared to subjects without such a history (n=17; all p-values<0.05). Altogether, mutational analysis revealed mutation(s) in 19 of 45 index cases: three KS men had a mutation in KAL1, six women (5 KS and 1 nHH) and five KS men (one with reversal of HH) had an FGFR1 mutation, one KS man with HH reversal harbored a CHD7 mutation, and two normosmic men both with reversal, and one pair of sisters all had compound heterozygous mutations in GNRHR. No other mutations in screened genes were found. Two of the 46 index cases with isolated cryptorchidism were heterozygous carriers of a single GNRHR mutation, also present in male controls at a similar frequency (3/120; p=0.62). In conclusion, KS is a rare condition, with a minimal incidence estimate of 1:48 000 in Finland. Approximately 40% of the cases attained a molecular genetic cause for the condition; particularly, Finnish KS women frequently harbored a mutation in FGFR1. A considerable proportion of male patients with HH may recover in early adulthood. We therefore recommend that all adolescents and young adults with congenital HH should be informed on the possibility of reversal. However, HH patients may still require life-long follow-up to avoid inadequate hormone treatment, long treatment pauses, and further morbidity. Finally, isolated cryptorchidism is not commonly caused by defects in genes involved in congenital HH.
 • Poropudas, Jirka (2011)
  The Thesis presents a state-space model for a basketball league and a Kalman filter algorithm for the estimation of the state of the league. In the state-space model, each of the basketball teams is associated with a rating that represents its strength compared to the other teams. The ratings are assumed to evolve in time following a stochastic process with independent Gaussian increments. The estimation of the team ratings is based on the observed game scores that are assumed to depend linearly on the true strengths of the teams and independent Gaussian noise. The team ratings are estimated using a recursive Kalman filter algorithm that produces least squares optimal estimates for the team strengths and predictions for the scores of the future games. Additionally, if the Gaussianity assumption holds, the predictions given by the Kalman filter maximize the likelihood of the observed scores. The team ratings allow probabilistic inference about the ranking of the teams and their relative strengths as well as about the teams’ winning probabilities in future games. The predictions about the winners of the games are correct 65-70% of the time. The team ratings explain 16% of the random variation observed in the game scores. Furthermore, the winning probabilities given by the model are concurrent with the observed scores. The state-space model includes four independent parameters that involve the variances of noise terms and the home court advantage observed in the scores. The Thesis presents the estimation of these parameters using the maximum likelihood method as well as using other techniques. The Thesis also gives various example analyses related to the American professional basketball league, i.e., National Basketball Association (NBA), and regular seasons played in year 2005 through 2010. Additionally, the season 2009-2010 is discussed in full detail, including the playoffs.
 • Luukkainen, Maarit (1999)
  1990-luvulla Pohjois-Euroopassa lisääntyneet tyyppi E:n aiheuttamat botulismiepidemiat ovat herättäneet kysymyksiä kalojen ja kalatuotteiden turvallisuudesta kuluttajille. Botulismin diagnosointi on perustunut pitkälti potilaan kliinisiin oireisiin ja laboratoriotesteihin. Laboratoriotesteissä on pyritty eristämään bakteerin vegetatiivisia soluja ja itiöitä potilaan ulosteista, sekä löytämään neurotoksiinia potilaan seerumista, ulosteista tai nautitusta ruoasta. C. botulinumilla käytettyjä DNA-perusteisia tyypitysmenetelmiä ovat mm. pulssikenttäanalyysi ja PCR:n eri sovellutukset, kuten rep-PCR sekä RAPD (Random amplified polymorphic DNA). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa RAPD:n soveltuvuus C. botulinum tyyppi E-kantojen tyypitykseen, sekä selvittää kyseisen kannan alatyyppien esiintyvyyttä kaloissa ja kalatuotteissa Suomessa ja sen lähialueilla. Suomen kaloista ja kalatuotteista eristettiin suuri joukko eri alatyyppejä, jotka kuvastavat Suomessa esiintyvän C. botulinum tyyppi E:n suurta geneettistä variaatiota. Alatyypit eivät suosineet tiettyä kalan osaa, kalalajia tai maantieteellistä aluetta, vaan esiintyivät satunnaisesti kaloissa ja kalatuotteissa sekä eri alueilla. Tämän tutkimuksen perusteella alatyypit näyttäisivät olevan kalojen tilapäisiä kontaminantteja. RAPD osoittautui käyttökelpoiseksi tyypitysmenetelmäksi C. botulinum tyyppi E -kannoille. Sillä oli korkea erottelukyky ja tyypittävyys. Tyypitysmenetelmänä RAPD on nopea, helppo suorittaa sekä kustannuksiltaan edullinen. Kalojen prosessointi ei näytä suosivan tiettyjen alatyyppien kontaminaatiota tuotteisiin, mutta pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei voida tehdä tämän tutkimuksen perusteella. Asian selvittämiseksi tarvitaan erillisiä kontaminaatiotutkimuksia.