Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9303-9322 of 27186
 • Vähäsöyrinki, Seita (2004)
 • Kosonen, Timo (Helsingin yliopisto, 2013)
  Tässä tutkimuksessa tutkitaan keerygmaattisia rakenteita yhdysvaltalaisissa high school- ja college-joukkueurheiluelokuvissa. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa selvitetään elokuvissa esiintyvän julistuksen opillista tai ideologista järjestelmää. Tutkimuksessa tutkitaan yhdeksäätoista elokuvaa sisällönanalyysilla, joka rakennetaan aineistosta nousevaan rituaaliseen kategoriamalliin. Elokuvien eri toimijoita käsitellään uskonnollisina toimijoina. Tutkimuksessa selvitetään mitä kulttuuriin liittyviä keerygmaattisia rakenteita elokuvat ylläpitävät, yrittävät muodostaa ja julistavat. Tutkimus vahvistaa sen, että teoksissa kulkee koherentteja kokonaiskulttuurisia keerygmaattisia rakenteita. Elokuvissa käsitellään ekseptionalistista yhteisöä, jonka peilinä toimii perfektionismiin pyrkivä valmentaja, yksilöpelaajat ja joukkue. Teoksissa kulkee säännöllisesti myös toisen tason keerygmaattinen kerrostuma, jonka funktiona on problematisoida ja/tai vahvistaa tätä ekseptionalistista käsitystä. Tässä tutkimuksessa nämä kaksi tasoa on jaettu yleiseen rituaaliseen keerygmaan ja taustakeerygmaan. Tämä kahden keerygmaattisen tason välinen problematisointi pohjautuu kahteen ekseptionalistisen yhteisökuvan taustaskenaarioon. Yhteisö on menettänyt ekseptionalistisen luonteensa joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Pysyvässä menetyksessä korostuu yksilön eskapistiset toiveet ja niiden toteutuminen tai toteutumattomuus. Rituaalisen prosessin aikana yhteisö kokee hetkellisesti ekseptionalistisen olemuksensa ja palaa takaisin menetettyyn tilaan.Väliaikaisessa menetyksessä yhteisössä joko on ongelma tai se kohtaa ongelman, joka vie tai on vienyt yhteisön ekseptionalistisen olemuksen. Rituaalisen prosessin aikana yhteisö havahtuu ja korjaa ongelman. Se kokee restoraation ja palaa pysyvasti ekseptionalistiseen luonteeseensa.
 • Heikkilä, Kirsi (1999)
  Koirien yleisin iho-ongelma on pyoderma, jonka pääasiallisin aiheuttajabakteeri on S.intermedius. S.intermediusta on eristetty koirien iholta, karvoista ja limakalvoilta. Limakalvot ovat S.intermediuksen pääasiallisin reservuaaripaikka, josta sen uskotaan leviävän iholle ja karvapeitteelle koiran nuollessa itseään. Kefalosporiinit ovat bakterisidisia ß-laktaamiryhmän antibiootteja. Kefalosporiinien suositusannos pyoderman hoitoon on 15-30 mg/kg BID. Kuuria tulisi jatkaa oireiden häviämisen jälkeen vielä 7-14 vrk ajan. Kirjallisuuskatsauksessa perehdytään stafylokokkien esiintyvyyteen terveillä ja pyodermaa sairastavilla koirilla. Tutkimuksissa on havaittu pyodermaa sairastavien koirien limakalvoilla, peräaukon- ja vatsan alueella lisääntyneitä määriä S.intermediusta terveisiin koiriin verrattuna. Tutkimusosuudessa seurattiin kefaleksiinin vaikutusta viiden pinnallista pyodermaa sairastavan koiran iholla ja limakalvoilla olevan S.intermediuksen frekvenssiin. Koirat olivat neljä viikkoa kefaleksiinikuurilla. Kefaleksiini tehosi hyvin, mutta kahden viikon kuluttua kuurin loppumisesta S.intermediuksen frekvenssit nousivat lähtötilanteeseen.
 • Kultaranta, Laura (2008)
  Kehittyvän yrityksen viestintää on tutkittu vasta vähän. Tutkielman mielenkiinto kohdistuu siihen, miten kehittyvä yritys voi järjestää viestintänsä parhaalla mahdollisella tavalla tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat huomioon ottaen. Yrityksen on ennakoitava ja suunniteltava viestintänsä niin, ettei kriisejä pääse syntymään. Tämä on menestyksen ja kasvun edellytys. Työ on tapaustutkimus, jonka aineisto kerättiin teemahaastattelemalla case-yrityksen henkilöstöä, analysoimalla viestinnän materiaaleja sekä havainnoimalla. Yrityksen pienuudesta johtuen haastateltavia oli neljä ja haastattelut tehtiin tammikuussa 2008. Case-yritys on pieni suomalainen teknologiayritys, joka on vielä kehityksensä alkuvaiheessa, mutta kasvamassa kovaa vauhtia kansainvälisen luokan toimijaksi. Teoriakirjallisuuden keskeisiä käsitteitä ovat viestinnän funktiot, -sanomat, -välineet ja säännöt, hiljainen tieto, viestintästrategia, toimintaympäristö, soviteteoria sekä Greinerin malli. Soviteteorian avulla voidaan tutkia sitä, miten organisaatiot muuttavat toimintaansa, kun ympäristö muuttuu tai organisaation sisältä tulee tarve muutokseen. Larry Greinerin organisaatioteoreettinen malli puolestaan ennakoi uusia tilanteita ja ennustaa organisaation kehityskaarta. Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin selvittää miten yrityksen kehitysvaihe ja toimintaympäristön muutos vaikuttavat sen viestintään ja miten nämä muutokset tulisi ottaa huomioon viestintästrategiassa. Toisena tavoitteena on selvittää millaisia piirteitä viestinnällä on yrityksen kehityksen alkuvaiheissa. Organisaation viestinnällisen historian ja nykytilan tunteminen on tärkeää ennen kuin tulevaisuutta voidaan luodata. Tutkimuksessa luodun teoriamallin mukaan kriisit voidaan välttää, kun ne tunnistetaan. Greinerin mallia voidaan käyttää apuna hahmottamaan tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia sekä viestintästrategian avulla voidaan vaikuttaa näihin näkymiin ennakoivasti. Tulosten mukaan jokaisen organisaation tulisi pyrkiä oppivaksi organisaatioksi. Oppiva organisaatio luo, hankkii ja siirtää tietoa sekä on proaktiivinen. Se kykenee muuttamaan omaa käyttäytymistään uuden tiedon ja uusien käsitysten mukaan. Organisaation tulee muuttua jatkuvasti pyrkiessään vastaamaan toiminta-ympäristön muutoksiin ja muutosten tuomiin haasteisiin. Hyvä organisaatio osallistuu myös itse toimintaympäristönsä muokkaamiseen. Keskeisiä työssä käytettyjä lähteitä ovat Greinerin (1972) tieteellinen artikkeli ” Evolution and revolution as organizations grow”, Juholinin (2006) teos ”Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön” ja Åbergin teokset ”Viestinnän strategiat” (1999) sekä ”Viestinnän johtaminen” (2000).
 • Fred, Minna (Helsingin yliopisto, 2008)
  This research has its background on Knowledge Practices Laboratory (KP-Lab) research project. One of the aims of KP-Lab is to create virtual and technological tools to support the interventionist who use the Change Laboratory method as a developmental tool. In this research I studied the interventionists' mirror material practices which are context and theory bound and for that reason they pose challenges on the development of new tools. I focused on the gathering and working on the mirror material. The purpose of this study was to find out what kind of user knowledge does the research on narratives of mirror material practices in Change Laboratory provide to the developers of virtual tools? I answered this question by three sub questions: 1. What kind of mirror material the interventionists gather and analyze in different phases of developmental cycle of Change Laboratory project? 2. What kind of knowledge the different mirror materials contain and how is the knowledge transformed when the mirror material is analyzed and worked on? 3. What kind of tools the interventionists use and create when gathering and working on the mirror material? What wishes do the interventionists have on tools? I interviewed five interventionists in four different projects. I created narratives from the document supported interviews. Then I analyzed the narratives in three steps: first I placed the mirror materials in the developmental cycle. Secondly, I analyzed the mirror materials by placing them in a table by the form of the knowledge. Thirdly, I examined the tools the interventionists had used and created and what wishes they had on virtual tools. This research showed that different user groups of Change Laboratory method have different needs. All interventionists transform knowledge from one form to another so they seem to need especially tools by which they can analyze and transform knowledge. It seems that standardized model of gathering and analysing mirror material is not meaningful because mirror material is constructed in accordance with the object developed. This research also shows that the mirror material has a social function. This finding should be also noted when developing virtual tools together with actual users.
 • Korhonen, Satu (2008)
  Tutkimuksen kohteena on sosiaalipalvelujen työyhteisösidonnainen kehittäminen. Tällä viitataan kunnallisesti yhtenäiseen rakenteeseen, jossa kehittäjäsosiaalityöntekijät toimivat työyhteisöissä ja osallistuvat sekä kehittämis- että asiakastyöhön. Kehittäjillä on kunnallinen yhteistyöfoorumi, kehittäjäverkosto, jolle on asetettu yhtenäisiä päämääriä. Tutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät tukevat kehittäjäsosiaalityöntekijöiden työyhteisösidonnaiseen kehittämiseen suuntautunutta työorientaatiota ja mitkä tekijät horjuttavat sitä. Teoreettinen viitekehys pohjautuu työn psykologisen sopimuksen teoriaan (Rousseau 1995). Työorientaatioiden psykologisen dynamiikan selittämiseksi on päädytty ennen kaikkea Watsonin (2002) edustamaan työn organisoinnin ja johtamisen tutkimuksen kriittiseen suuntaukseen ja O'Donohuen & Nelsonin (2007) tapaan jaotella työntekijän ja työnantajan välinen vaihto psykologisessa sopimuksessa transaktionaalisen, relationaalisen ja ideologisen ulottuvuuden kautta. Teoreettisen viitekehyksen keskeisenä valintakriteerinä esitetään se, että teoria liittää yhteen työn organisoinnin, yksilöllisten kompetenssien ja profession kehittymisen näkökulmat. Tutkimusasetelma on laskettavissa ennen kaikkea psykologisen sopimuksen arviointiin suuntautuvaan tutkimuslinjaan, jota käytetään, kun halutaan analysoida psykologisen sopimuksen organisatorisia seurauksia. Keskeistä ovat tällöin subjektiiviset kokemukset organisaation kyvystä ylläpitää lupauksiaan. Tässä tutkimuksessa tutkittava organisatorinen seuraus on työntekijöiden korkea motivoituneisuus kehittämistehtävään. Empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla Vantaan lastensuojelun kehittäjäsosiaalityöntekijöitä. Aineistonkeruumenetelmäksi on valittu teemahaastattelu. Tutkimustuloksena on, että suurin osa vaihdosta liittyy psykologisen relationaaliseen ulottuvuuteen. Tulos on samansuuntainen aiemman tutkimuksen kanssa, jossa on havaittu suomalaisten painottavan relationaalisia elementtejä työn psykologisessa sopimuksessa (Alasoini 2006). Transaktionaalinen ulottuvuus on vähäisemmin edustettuna. Työyhteisösidonnaisessa kehittämisrakenteessa transaktionaalisella ulottuvuudella on kuitenkin ollut erityisiä merkityksiä etenkin kehittäjän työnkuvan erottautumisessa ja sen organisatorisen merkityksen artikuloinnissa. Ideologinen ulottuvuus erottuu etenkin sosiaalityön tietopohjan parantamisen ja resurssitietoisuuden päämäärinä. Aikaisemman tutkimuksen kuvaamat (Matela 2007) lastensuojelun sosiaalityön työssä pysymisen ja työn vaihtamisen tekijät saivat vahvistusta myös työyhteisösidonnaisen kehittämistyön osalta. Organisatorinen tuki ja työn mitoitus vaikuttivat keskeisesti työn mielekkyyden kokemukseen, samoin kuin tyytyväisyys lähiesimiestyöskentelyyn ja työyhteisön sisäisiin suhteisiin, joskin tarkastelu tässä rajoittui työyhteisön vuorovaikutukseen lähinnä kehittämisasioiden osalta. Tämän tutkimuksen tuloksena on kuitenkin, että kehittäminen voidaan nähdä asiakastyöstä erillisenä työn sisällöllisenä orientaationa, johon liittyvän sitoutumisen ymmärtäminen on työntekijän työssä pysymisen kannalta merkityksellistä. Tulosten perusteella esitetään, että sosiaalityön kaltaisissa korkeaa osaamista vaativissa työtehtävissä ammatin tietopohjan kehittymisen ja työntekijän ammatillisen kehittymisen arvot näyttäisivät olevan yhteydessä työn koettuun mielekkyyteen, joka vahvistaa aikaisemman tutkimuksen havaintoja arvokongruenssin merkityksestä. Lisäksi esitetään, että työyhteisösidonnaisen kehittämisen rakenteessa työnantajan on mahdollista lisätä työtekijöiden sitoutumista organisaatioon tuomalla esiin kehittämistä arvona, joka lisää kokemusta kehittämistyön sisällöllisen orientaation oikeutuksesta suhteessa asiakastyöhön.
 • Korhonen, Satu-Mari (Helsingin yliopisto, 2004)
  I studied discussions during development project. Aim of the study was to analyse, what way workers represented their work: how normalized way of interpretation myths appeared in discourse and what consequences these utterances caused to drift of discussion. Change laboratory, which is a development method, is based to developmental work research methodology. Development is designed to be successful by learning activity and learning acts. Preventing factors of learning have been studied widely. Research has leaned to concept of resistance to change. Phenomenon of learning has been interpreted to be successful only if everybody has an agreement about the situation. There is also a new kind of concept of resistance. Resistance can be seen as a part of learning, normal processing of the learning activity. Another preventing factor can be seen as disorders of discourse, which are verbal ways of telling something that aren t real. Theoretically I consider these verbal ways as myth interpretations, which can be used as argumentative tools. I used analysis of discourse as an analytical method. Results of analysis revealed four different myth interpretations in workers discussions. Character of work was been described with myths unforeseen situations and disturbances are normal . Work was also described to be functional with myths system works and workers cause disturbances . Change laboratory discussions can be described as different social languages, which caused diverse perspectives to workers and researchers representations. Social languages also affected the way people analysed disturbances and system. Critical phase of change laboratory method seems to be analysis of disturbances and planning new mode of action. Myth utterances were used to reject ways of developing, analysis of system level and need of development. Myth utterances worked three different ways: ineffective, active or passive.
 • Arnkil, Matti J. (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan teatterin kehittämistä sosiaalisesta konstruktionismista käsin. Tarkoituksena on osoittaa vuorovaikutuksellisuuden tarve teatterin kehittämistyössä. Laadullisen tutkimuksen perinteeseen nojaavassa työssä teoreettisena viitekehyksenä on Willmar Sauterin teatteritapahtuma-käsite. Työssä käsitellään Sauterin käsitteen käyttömahdollisuuksia teatteriesityksen ulkopuolisessa toiminnassa ja tarkastellaan sen soveltamista teattereiden kehittämistyössä. Teatteritapahtuma -käsite nähdään tutkielman puitteissa dialogisena ja käsitteen soveltamista kehittämistyössä pidetään tutkielmassa vuorovaikutusta lisäävänä tekijänä. Tutkimusprosessi on edennyt jatkuvasti tarkentuen, koska tutkielman taustasitoumukset ovat hermeneuttiset. Aineiston analyysissä on noudatettu hermeneuttisen kehän ajatusta, jolloin uusien lukukertojen myötä aineiston sisältämä informaatio on valikoitunut ja tarkentunut tutkielmaa palvelevaan muotoon. Tieto nähdään tutkielmassa yhdessä rakentuvana ja vuorovaikutuksessa tarkentuvana asiana. Tutkielman aineisto koostuu yhdestä fokusryhmäkeskustelusta, joka on toteutettu osana Tampereen Työväen Teatterin TEKES-hanketta Teatterin uudet toiminta- ja palvelukonseptit . Fokusryhmä koostui tamperelaisten yritysten edustajista. Osallistujilta kerättiin osallistavien työpajatehtävien avulla tietoa heidän arvostuksistaan ja toiveistaan teatterin tarjoamia palveluita kohtaan. Lisäksi tehtävien avulla hahmoteltiin uudenlaisia palvelukokonaisuuksia, joita fokusryhmän osallistujat uskoisivat käyttävänsä yritysten edustajina. Aineistoa lähestytään sisällönanalyysin menetelmin. Fokusryhmässä käyty keskustelu on jaettu käsiteltyihin teemoihin ja palveluodotuksiin. Aineistosta nousseiden teemojen ja palveluodotusten kautta hahmotetaan yritysten odotuksia teatterin tarjoamia palveluita kohtaan. Tämän lisäksi aineistoa on tarkasteltu teatteritapahtuma käsitteen avulla. Keskustelun kulkua ja sen puitteita on tarkasteltu vuorovaikutustasojen ja tapahtumaa ympäröivien kontekstien kautta. Tutkielman keskeisimpinä tuloksina voidaan pitää vuorovaikutuksellisen teatteritapahtuman määrittelyä ja Willmar Sauterin teatteritapahtuma -käsitteen sovellusmahdollisuuksien laajentamista teatteriesityksen ulkopuolelle. Työssä esitetään vuorovaikutuksellinen teatteritapahtuma käsite, joka pohjaa alkuperäiseen Sauterin teatteritapahtuma -käsitteeseen. Vuorovaikutuksellinen teatteritapahtuma -käsitteen avulla voidaan suunnitella teatterin kehittämistyötä ja toteuttaa käytännön kehittämistä. Olennaista vuorovaikutuksellisessa teatteritapahtuma käsitteessä on tutkielmassa esitelty teatterin kehittämisen kolmikanta, joka on jaettu asiakkaat-, teatteri- ja päättäjät-ryhmiin. Näiden kolmen ryhmän kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutukseen tarve on pyritty osoittamaan teatterin kehittämistyössä. Aineiston pohjalta tehdyn analyysin ja tutkielman sisältämän lähdetarkastelun pohjalta johtopäätöksinä esitetään, että vuorovaikutukselliselle teatteritapahtumalle teattereiden kehittämisen välineenä on tilausta. Suomalainen teatterikenttä, asiakkaat ja päättäjät ovat eri yhteyksissä tuoneet esiin lisääntyvän vuorovaikutuksen tarpeen. Tähän vuorovaikutuksen lisäämiseen ja teatterikentän jatkuvaan kehittämiseen tutkielma tarjoaa ratkaisuksi vuorovaikutteista teatteritapahtumaa, jossa kehittäminen tapahtuu kolmen vaikuttajaryhmän välisenä vuorovaikutuksena. Tätä vuorovaikutusta ympäröivät vallitsevat kontekstit, joita yhdessä ajattelemalla pyritään muuttamaan.
 • Liukkonen, Mari (2014)
  Nanotiede ja -teknologia ovat keskeisiä aloja nykyisessä kemian tutkimuksessa. Nanotiede tutkii aineita, joilla on ainakin yksi ulottuvuus 1 – 1000 nanometrin kokoluokassa. Se on poikkitieteellinen tieteenala, joka yhdistää nykyisin muun muassa kemian, fysiikan ja biologian. Nanoteknologia käyttää nanotieteessä kehitettyjä materiaaleja ja menetelmiä valmistaakseen nanometrin kokoisia toimivia rakenteita. Ajankohtaista aihetta ei ole vielä huomioitu kansallisissa opetussuunnitelman perusteissa. Nanotieteen opetusta olisi tärkeää integroida osaksi kemian opetusta. Aikaisempien tutkimusten mukaan nanotiede kiinnostaa nuoria. Se myös huolestuttaa, varsinkin sen ympäristöön ja terveyteen liittyvät aiheet. Nanotieteen ja -teknologian opettaminen voisi lisätä nuorten kiinnostusta kemian opiskelua kohtaan ja lisätä keskustelua ajankohtaisten aiheiden ympärillä, jotka yhdistävät tieteen, teknologian ja yhteiskunnan (STS). Aihetta on vaikea käsitellä nykyisessä lukion kemian opetuksessa, sillä opetukseen soveltuvaa suomenkielistä materiaalia on vähän saatavilla. Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää kehittämistutkimuksen kautta verkkopohjaista opetusmateriaalia, joka on integroitavissa kemian opetukseen. Opetusmateriaalin tavoitteen on tuoda esille hiilen nanomateriaaleihin liittyvää kemiallista tietoa, mutta myös kemian ja nanotieteen merkitystä jokapäiväisessä elämässä. Tarvitaan verkko-oppimateriaalia, jolla on selkeä rakenne ja opetuksellinen päämäärä. Kehittämistutkimukseen kuuluu kolme osaa: (i) teoreettiseen ongelma-analyysi (ii) kehittämisprosessi ja (iii) kehittämistuotos. Teoreettisessa ongelma-analyysissä määriteltiin kehittämistutkimuksen tavoitteet. Siinä tutustuttiin nanotieteen ja -teknologian tutkimukseen ja niiden opetuksen aikaisempaan tutkimukseen. Lisäksi siinä perehdyttiin kolmeen hiilen nanomateriaaliin: fullereeneihin, hiilinanoputkiin ja grafeeniin. Tutkimuksen kehittämisprosessissa kuvattiin prosessin eteneminen ja siinä tehdyt kehittämispäätökset. Kehittämistuotosvaiheessa esitettiin kehittämisprosessissa suunniteltu materiaali. Opetusmateriaali julkaistiin verkossa (www.nanohiiliblog.wordpress.com), ja se arvioitiin laadullisen tapaustutkimuksen avulla. Luonnontieteiden opettajia pyydettiin vastaamaan oppimateriaalia koskevaan kyselytutkimukseen. Siinä kerättiin tietoa opettajien käsityksistä aiheesta ja mielipiteitä materiaalin käyttökelpoisuudesta lukion kemian opetukseen. Luonnontieteiden opettajien mielestä kehitetty opetusmateriaali on hyödyllinen lukion kemian opetukseen. Siinä käsitellään useita nanotieteen opetuksen tärkeimpiä aiheita. Opettajien mielestä hiilen nanomateriaaleja voi integroida useisiin lukion kemiassa opetettaviin aiheisiin ja materiaalia voi hyödyntää monella tavalla. Kemian tiedon lisäksi opetusmateriaali sisältää tärkeitä arkielämän esimerkkejä sekä tietoa nanotieteen hyödyistä ja haitoista.
 • Rantaniitty, Toni (2014)
  Mausteet ovat ihmiselle tärkeitä elintarvikkeita, koska ne sisältävät erilaisia kemiallisesti vaikuttavia ainesosia. Mausteiden kemiaa opettamalla voidaan yhdistää oppijan arkielämä ja kemia toisiinsa kontekstuaalisen oppimisen avulla. Oppijan kemiakuvan ja kiinnostuksen tukeminen ovat keskeisessä asemassa valtakunnallisessa Peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa (2004). Aikaisemman tutkimustiedon perusteella oppijat pitävät luonnontieteitä tärkeinä, mutta eivät ole kiinnostuneita kyseisistä oppiaineista. Kiinnostuksen puute on maailmanlaajuinen ongelma erityisesti jatko-opintoihin hakeutumisen osalta. Tässä kehittämistutkimuksessa laadittiin kontekstiin, konstruktivistiseen oppimiseen ja linjakkaaseen opetukseen perustuva verkko-oppimateriaali peruskoulun 7.-9.luokille. Tutkimus sisälsi seuraavat vaiheet: a)teoreettinen ongelma-analyysi, b)tarveanalyysi, c) oppimateriaalin laatiminen, d)oppimateriaalin arviointi ja e) oppimateriaalin kehittäminen arvioinnista saadun palautteen perusteella. Tutkimusta ohjasi kaksi pääkysymystä: 1) Miten mausteiden kemiaa opetetaan peruskoulussa? ja 2) Minkälainen on hyvä verkko-oppimateriaali? Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta suorittamalla peruskoulun kemian oppikirjoille tekstien osalta sisällönanalyysi. Oppimateriaali laadittiin peruskoulun oppilaiden käyttöön sisällönanalyysin tulosten sekä teoreettisen ongelma-analyysin ja linjakkaan opetuksen perusteella. Oppimateriaali sisältää mausteiden kemian teoriaa, erilaisia tehtäviä (esimerkiksi kokeellisuutta ja pohdintatehtäviä) sekä kuvia ja videoita. Toiseen tutkimuskysymykseen etsittiin vastausta arvioimalla oppimateriaali opettajille ja opettajaopiskelijoille lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Verkko-oppimateriaalin arvioi yhteensä 32 opettajaa ja opettajaopiskelijaa. Linkit verkkomateriaaliin ja kyselylomakkeeseen lähetettiin sähköpostilla kemian opettajille tarkoitetun tiedotuskanavan kautta. Vastaajat arvioivat verkkomateriaalin ulkoasun hyväksi ja hankalaksi koettua navigointia on kehitettävä jatkossa.
 • Rautiainen, Jukka (Helsingin yliopisto, 2012)
  The main object of this study was to develop a learning environment that would promote students interests in higher education of chemistry. The study was guided by the theories of problem-based learning and inquiry. They acted as a theoretical guideline to this study. This thesis consists of three parts that include all together six phases. The first part, the requirement analysis, defines the need for a meaningful learning environment in higher education of chemistry by a survey concerning curriculums. In the second part, a new problem-based learning environment is developed for the laboratory studies of chemistry for one group at university of applied sciences and one group at university. In the third part, based on the research results, a new learning environment for chemistry was developed for higher education. In the last part of the research one group participated from the university of applied sciences and two groups from the university. Both qualitative and quantitative research methods are combined in research. Development was observed comprehensively with the help of research methods. The main question of this study is what kind of problem-based learning environment in higher education of chemistry is both useful and interesting to students in higher education. The answer to this main question was received by analyzing the survey materials and the learning environments. All together 26 chemistry teachers and 38 students from universities of applied sciences and universities took part on the study. The material was analyzed by content analysis and statistical methods. The reliability of the research was ensured by Cohen´s kappa coefficient. This research shows that students find problem-based learning environment both interesting and useful. Thorough introduction and a scenario based on a true case are keys to an interesting learning environment. Tutor/chair must take an active role in guiding the interaction. As a whole the research gave new information about development of new problem-based learning environment. A new interesting problem-based learning environment was developed in this study. It utilizes the real life environmental problems in higher education. The learning environment is suitable for different fields of chemistry in higher education.
 • Tomperi, Päivi (Helsingin yliopisto, 2015)
  Both nationally and internationally, teachers professional development is a current research topic. According to international teaching and learning survey TALIS, Finnish teachers interest to participate in long-lasting in-service teacher training programs, focusing on professional development, is decreasing. In order to implement inquiry-based practical work into classroom practice, new in-service training models are needed. This thesis examines the design and development process of a professional training course, which implemented the SOLO-taxonomy. The training course was meant for chemistry teachers working at the upper-secondary school and it focused on inquiry-based chemistry instruction. The research was done using design research. The main research questions were formed according to the three central areas of design research (Edelson, 2002): 1) Problem analysis: What kind of challenges does inquiry-based practical chemistry bring to chemistry teachers at the upper secondary school, 2) Design process: What kind of possibilities and challenges does the SOLO-taxonomy offer for the support of inquiry-based practical chemistry instruction and 3) Design solution: What are the characteristics of teachers professional development that promotes inquiry-based practice in chemistry at the upper secondary school? The eight-phase design research employed qualitative research methods, including observations, surveys and interviews. The data was analyzed using content analysis. From this data, two main research results were obtained. First, information was obtained on the implementation of inquiry-based chemistry into practice, and about teachers professional development using the SOLO-taxonomy. Second, information on the characteristics of research-based training model promoting inquiry-based practical chemistry instruction was obtained. The findings show that inquiry is challenging for teachers due to its constructivist view on learning, teachers inexperience to act in modern learning environments and not practicing implementing inquiry in the classroom during training. The findings also show that using the SOLO-taxonomy supported professional development in many ways. For example, it worked as a tool in designing and modifying written instructions, it motivated teachers to develop their practices, it increased teachers ownership to the produced written instructions, it supported teachers understanding of inquiry and it acted as a model to support higher-order thinking skills. The created research-based training model, meant to promote inquiry in practical chemistry instruction, was based on a theoretical and empirical problem analysis. The main features incorporated into the training model are (i) personalized learning which considers the teachers current knowledge (ii) expanding teacher s role from merely a dispenser of knowledge to the roles of a researcher and a learner, (iii) using a theoretical framework to support research-based instruction, higher-order thinking skills and interaction-based sharing of ideas, (iv) creating meaningful inquiry-based material, done using the SOLO-taxonomy, (v) peer-support (vi) reflection and incorporation of action research, (vii) practicing implementing inquiry-based practical work, which is of collaborative and cognitive nature increasing understanding of the nature of science. The research results show that teachers need training models of various durations. If the teacher s view of learning is congruous with the inquiry-based approach, they can begin to practice the implementation of inquiry already during a short training. However, if the teachers view on learning does not support constructive learning methods, the accommodation process requires more time. The research results of this doctoral dissertation can be applied (i) in the implementation of new national core curriculum, (ii) in planning and designing new learning material for inquiry-based practical chemistry (iii) in training that supports teachers life-long learning, and (iv) in international exportation of education. Keywords: Design research, professional development, SOLO-taxonomy, research-based training, inquiry-based practical chemistry
 • Vilen, Heli (2015)
  Orgaanisten yhdisteiden hapetus-pelkistysreaktiot ovat yksi keskeisimmistä reaktiotyypeistä orgaanisessa kemiassa. Nämä reaktiot ovat tärkeä orgaanisen kemian sisältö myös lukion opetussuunnitelman perusteissa. Kokeellisuus on kemialle luonteenomainen tiedonhankintamenetelmä, ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan sen tulee olla luonteenomaista myös kemian opetukselle. Laboratorio on hyvin uniikki oppimisympäristö, joka mahdollistaa abstraktien käsitteiden havainnollistamisen ja tätä kautta niiden oppimisen. Varsinaisten opetettavien sisältöjen lisäksi laboratoriosta voi parhaimmillaan oppia muun muassa ongelmanratkaisukykyä, luovuutta, kriittisyyttä ja ryhmätyöskentelyn taitoja. Kaikki nämä taidot ovat osa lukion opetussuunnitelman perusteiden arvopohjaa sekä kriittisen ja vastuullisen kansalaisen kasvatusta. Tässä kehittämistutkimuksessa tutkittiin sitä, millaista kokeellisuutta orgaanisten yhdisteiden hapetus-pelkistysreaktioiden opetuksessa käytetään. Ongelma-analyysi jaettiin kahteen osaan: teoreettiseen ja empiiriseen. Teoreettinen ongelma-analyysi suoritettiin perehtymällä orgaanisten yhdisteiden hapetus-pelkistysreaktioihin, kokeellisen kemian opetuksen sekä orgaanisten yhdisteiden hapetus-pelkistysreaktioiden oppimisen ja opettamisen tutkimuskirjallisuuteen. Empiirinen ongelma-analyysi toteutettiin tarveanalyysinä valituista lukion oppikirjoista. Oppikirja-analyysista huomattiin, että orgaanisten yhdisteiden hapetus-pelkistysreaktioiden kokeelliset työt keskittyivät täysin hapettumiseen, josta vielä suurelta osin alkoholien hapettumiseen. Suurimmassa osassa hapetustöitä reagenssina käytettiin karsinogeenisuutensa vuoksi kouluissa kiellettyä reagenssia. Oppikirjoissa ei ollut yhtään työtä, joka olisi liittynyt orgaanisten yhdisteiden pelkistymiseen. Lisäksi kaikki työt olivat luonteeltaan keittokirjamaisia. Teoreettisen ongelma-analyysin perusteella kokeellista työskentelyä voi harjoittaa neljän eri laboratoriopedagogian mukaan. Näistä selvästi suosituin on keittokirjamainen tyyli, jossa opiskelija suorittaa työn reseptinomaisesti. Tämä ei kuitenkaan mahdollista lainkaan opiskelijan omien ideoiden kehittelyä tai testausta eivätkä työt näin tue mielekästä oppimista. Ne eivätkä myöskään ole nykyisen konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisia, jonka mukaan oppiminen vaatii aktiivista tiedonkäsittelyä ja tulkintaa. Tutkijat ovat ehdottaneet yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi tutkimuksellista lähestymistapaa. Ongelma-analyysien tuottamien tulosten pohjalta syntyi kolme tutkimuksellista, kokeellista työtä ja niihin työohjeet. Yhdessä työssä tutkitaan avoimen tutkimuksellisuuden avulla hedelmien tummumista, toisessa suunnitellaan oma tutkimus alkoholien hapettumisesta annetun materiaalin pohjalta ja kolmannessa tehdään orgaaninen synteesi, jossa bentsaldehydi hapetetaan bentsoehapoksi uuden, turvallisemman hapettimen avulla. Teorian haastavuuden sekä tutkimuksellisuuden aste vaihtelee töiden välillä. Lukion uuden opetussuunnitelman perusteiden myötä opiskelijaa osallistavan ja mielekästä oppimista edistävän tutkimuksellisen kokeellisuuden rooli tulee yhä keskeisemmäksi, joten sen periaatteita noudattavien töiden kehittäminen on kemian opetuksen tulevaisuuden kannalta tärkeää.
 • Laamanen, Jane (2015)
  Puskuriliuos on yksi lukion kemian keskeisistä sisällöistä. Puskuriliuoskäsitteen ymmärtämistä on tutkittu kansainvälisesti vähän. Tutkimustiedon perusteella opiskelijoilla on heikot käsitteelliset taidot puskuriliuoksen kemiasta ja opiskelijoilla ilmenee runsaasti vaihtoehtoisia käsityksiä happo-emäskemiasta. Kokeellisuus on tärkeä osa kemian opetusta. On kuitenkin huomattu, että kokeelliset oppimateriaalit eivät aina tue kemian oppimista. Tarvitaan uusia lähestymistapoja ja oppimateriaalia puskuriliuoskäsitteen kokeellisen oppimisen tueksi. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tuottaa tutkimuspohjaisesti kokeellinen oppimateriaali tukemaan puskuriliuoskäsitteen oppimista. Kontekstiksi valittiin veri. Ihmisen terveyden kannalta veren puskuriominaisuus on elintärkeä, sillä ilman sitä solujen pH muuttuisi helposti ja elintoiminnot hidastuisivat nopeasti. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytettiin kaksisyklistä kehittämistutkimusta. Ensimmäinen sykli jakautui tarveanalyysiin, teoreettiseen ongelma-analyysiin, kehittämisprosessiin ja ensimmäiseen kehittämistuotokseen. Kehittämisprosessi toteutettiin Kemianluokka Gadolinissa. Tarveanalyysissä tutkittiin, mikä on nykytilanne puskuriliuoksen opetuksessa. Tutkimuskysymys oli, miten puskuriliuoskäsitettä opetetaan ihmisen kemian kontekstissa lukion oppikirjoissa ja millaiselle oppimateriaalille on tarvetta. Tarveanalyysin tuloksena saatiin, että veren puskuriominaisuutta käsitellään yleisimmissä lukion viidennen kurssin oppikirjoissa opetettaessa puskuriliuoskäsitettä. Veren puskuriominaisuuksiin liittyviä tehtäviä oli kuitenkin vähän, eikä kokeellisia tehtäviä ole lainkaan. Teoreettisessa ongelma-analyysissä käsiteltiin kokeellisen oppimateriaalin kehittämisen ja sen arvioinnin kannalta keskeisiä aihe-alueita: puskuriliuoksen oppiminen, kontekstuaalinen oppiminen, käsitteen oppimisen ja kokeellisuuden tukeminen. Ongelma-analyysien pohjalta kehittämisprosessissa rakennettiin ensimmäinen versio kokeellisesta oppimateriaalista. Ensimmäinen kehittämistuotos sisälsi neljä osuutta, joissa tutkittiin puskuriliuoksen toimintaa mittausautomaation avulla. Jokaisen osuuden jälkeen seurasi pohdintakysymyksiä liittyen tarkasteltavaan ilmiöön ja sitä vastaavaan käsitteen sisältöön. Kehittämistutkimuksen toinen sykli koostui oppimateriaalin arvioinnista, jatkokehittämisestä ja toisesta kehittämistuotoksesta. Arvioinnin perusteella kehitetty kokeellinen oppimateriaali tukee puskuriliuoskäsitettä sen toiminnan ja merkityksen osalta sekä lisää pH-käsitteen ymmärrystä. Tukeakseen entistä enemmän puskuriliuoskäsitteen oppimista oppimateriaali muokattiin oppimissyklimuotoon. Kehitettyä oppimateriaalia voidaan käyttää Kemianluokka Gadolinissa sekä kouluissa, joissa on käytössä mittausautomaatiovälineet.
 • Pernaa, Johannes (Helsingin yliopisto, 2011)
  The main aim of the present study was to develop information and communication technology (ICT) based chemistry education. The goals for the study were to support meaningful chemistry learning, research-based teaching and diffusion of ICT innovations. These goals were used as guidelines that form the theoretical framework for this study. This Doctoral Dissertation is based on eight-stage research project that included three design researches. These three design researches were scrutinized as separate case studies in which the different cases were formed according to different design teams: i) one researcher was in charge of the design and teachers were involved in the research process, ii) a research group was in charge of the design and students were involved in the research process, and iii) the design was done by student teams, the research was done collaboratively, and the design process was coordinated by a researcher. The research projects were conducted using mixed method approach, which enabled a comprehensive view on education design. In addition, the three central areas of design research: problem analysis, design solution and design process were included in the research, which was guided by the main research questions formed according to these central areas: 1) design solution: what kind of elements are included in ICT-based learning environments that support meaningful chemistry learning and diffusion of innovation, 2) problem analysis: what kind of new possibilities the designed learning environments offer for the support of meaningful chemistry learning, and 3) design process: what kind of opportunities and challenges does collaboration bring to the design of ICT-based learning environments? The main research questions were answered according to the analysis of the survey and observation data, six designed learning environments and ten design narratives from the three case studies. Altogether 139 chemistry teachers and teacher students were involved in the design processes. The data was mainly analysed by methods of qualitative content analysis. The first main result from the study give new information on the meaningful chemistry learning and the elements of ICT-based learning environment that support the diffusion of innovation, which can help in the development of future ICT-education design. When the designed learning environment was examined in the context of chemistry education, it was evident that an ICT-based chemistry learning environment supporting the meaningful learning of chemistry motivates the students and makes the teacher s work easier. In addition, it should enable the simultaneous fulfilment of several pedagogical goals and activate higher-level cognitive processes. The learning environment supporting the diffusion of ICT innovation is suitable for Finnish school environment, based on open source code, and easy to use with quality chemistry content. According to the second main result, new information was acquired about the possibilities of ICT-based learning environments in supporting meaningful chemistry learning. This will help in setting the goals for future ICT education. After the analysis of design solutions and their evaluations, it can be said that ICT enables the recognition of all elements that define learning environments (i.e. didactic, physical, technological and social elements). The research particularly demonstrates the significance of ICT in supporting students motivation and higher-level cognitive processes as well as versatile visualization resources for chemistry that ICT makes possible. In addition, research-based teaching method supports well the diffusion of studied innovation on individual level. The third main result brought out new information on the significance of collaboration in design research, which guides the design of ICT education development. According to the analysis of design narratives, it can be said that collaboration is important in the execution of scientifically reliable design research. It enables comprehensive requirement analysis and multifaceted development, which improves the reliability and validity of the research. At the same time, it sets reliability challenges by complicating documenting and coordination, for example. In addition, a new method for design research was developed. Its aim is to support the execution of complicated collaborative design projects. To increase the reliability and validity of the research, a model theory was used. It enables time-pound documenting and visualization of design decisions that clarify the process. This improves the reliability of the research. The validity of the research is improved by requirement definition through models. This way learning environments that meet the design goals can be constructed. The designed method can be used in education development from comprehensive to higher level. It can be used to recognize the needs of different interest groups and individuals with regard to processes, technology and substance knowledge as well as interfaces and relations between them. The developed method has also commercial potential. It is used to design learning environments for national and international market.
 • Vilhunen, Anna-Sofia (Helsingin yliopisto, 2012)
  Tutkimuksellisen opiskelun käyttöä luonnontieteiden opetuksessa on tutkittu viime vuosina paljon. Oppilaiden on todettu käyttävän tutkimuksellisen opiskelun mukaisessa opetuksessa korkeamman tason ajatteluntaitoja. Molekyyligastronomia on melko tuore elintarvikekemiaan kuuluva ala, joka tarjoaa kemian opetukseen otettaessa hyvän arkielämän kontekstin. Molekyyligastronomian ja tutkimuksellisen opiskelun yhdistäminen luo oppilaita kiinnostavan kemian opetuksen menetelmän. Aiheen käsittelyyn kouluopetuksessa tarvitaan tutkimuspohjaista materiaalia sekä opettajien koulutusta. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tutkimuksellista opiskelua sekä molekyyligastronomiaa hyödyntävä opetusmateriaalia yläkoulun proteiinien opetukseen. Tutkimusta ohjasi kolme tutkimuskysymystä: 1. Millainen tarve on tutkimuksellista opiskelua hyödyntävälle proteiini-materiaalille?, 2. Millainen tutkimuksellista opiskelua hyödyntävä materiaali parantaa proteiinien oppimista? sekä 3. Miten oppilaat käyttivät korkeamman tason ajattelutaitoja ja tiedon tasoja tutkimuksellisessa opiskelussa? Teoreettisessa viitekehyksessä on tutkittu tutkimuksellista opiskelua, molekyyligastronomiaa sekä proteiinien kemiaa. Lisäksi tarkasteltiin korkeamman tason ajatteluntaitoja ja uudistettua taksonomiaa, jota hyödynnettiin kehitetyn opetusmateriaalin arvioinnissa. Tutkimus toteutettiin kehittämistutkimusmenetelmällä ja kvalitatiivisella tutkimusotteella. Kehittämistutkimus sisälsi kolme päävaihetta: teoreettisen ongelma-analyysin, empiirisen ongelma-analyysin sekä kehitetyn materiaalin. Empiirisenä ongelma-analyysina tehtiin tarveanalyysi seitsemälle yläkoulun kemian opettajalle. Tarveanalyysin aineisto käsiteltiin sisällönanalyysin menetelmällä. Kehitetyn opetusmateriaalin tavoitteet arvioitiin uudistettua taksonomiaa hyödyntäen. Tämän jälkeen opetusmateriaali testattiin yläkoulun oppilailla. Tunneilta kerättiin tutkimusaineisto, joka sisälsi keskusteluja, oppilaiden tuottamaa aineistoa sekä proteiinikokeen. Tämä aineisto analysoitiin teorialähtöisellä sisällönanalyysillä uudistettua taksonomiaa hyödynteäen. Tutkimuksessa tuli esille tarve tutkimuksellista opiskelua ja molekyyligastronomiaa hyödyntävälle proteiinien opetusmateriaalille. Tarveanalyysin sekä teorian pohjalta valmistettiin opetusmateriaali, jonka tavoitteita ohjasi uudistettu Bloomin taksonomia. Tapaustutkimuksen mukaan oppilaat ymmärsivät monipuolisesti proteiinien kemiaa ja käyttivät korkeamman tason ajattelutaitoja. Tutkimuksellinen opiskelu ja molekyyligastronomia ovat hyvä yhdistelmä kemian opetuksessa, sillä molekyyligastronomia tarjoaa oppilaille arkielämän kontekstin kemian opiskeluun. Tulevaisuudessa tulisi valmistaa lisää materiaaleja, jotka yhdistävät tutkimuksellisen opiskelun sekä molekyyligastronomian.
 • Kabata, Laura (2014)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää oppilaiden kiinnostusta lisäävä jätevedenpuhdistusta käsittelevä opetusmateriaali yläkoulun kemian opetukseen. Opetusmateriaalin tavoitteena oli lisätä oppilaiden kiinnostusta kemiaan ja samalla täyttää kemian perusopetuksen keskeisiä tehtäviä eli tuoda esille kemian ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa, antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja tehdä jokapäiväisiä valintoja muun muassa ympäristöön liittyvistä asioista sekä ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. Ongelmalähtöinen opetus on tehokas tapa motivoida oppilaita ja lisätä kemian kiinnostavuutta. Se parantaa kemian esitystaitoja ja kehittää ryhmätyötaitoja, Lisäksi ongelmalähtöinen oppiminen aktivoi oppilasta ja mahdollistaa toimimisen kuin oikea tutkija. Se avulla oppilas voi harjoitella tärkeitä ongelmanratkaisun taitoja. Ongelmalähtöisen opetuksen käyttö kouluissa on melko vähäistä, vaikka sitä käytetään laajasti esimerkiksi lääketieteen opetuksessa, jossa sen käyttö on alkanut 1960-luvulla. Jätevedenpuhdistuksen konteksti sopii hyvin kemian opettamiseen Science-Technology-Society-Environment-näkökulmasta. STSE-opetuksessa tehdään oppilaille näkyväksi luonnontieteiden, teknologian, yhteiskunnan ja ympäristön välillä olevat merkitykselliset yhteydet. Näiden suhteiden ymmärtäminen auttaa näkemään tieteiden onnistumisia, mikä lisää kiinnostusta luonnontieteitä kohtaan. Opetusmateriaali toteutettiin verkkosivustona. Verkkosivustona julkaistu materiaali on kaikkien käytössä ja se tarjoaa oppilaille kattavan tietopaketin jätevedenpuhdistuksesta, jota voi käyttää ongelmalähtöisen opetuksen itseopiskelumateriaalina. Opettajia varten sivustolle tehtiin oma osuus, joka käsittelee ongelmalähtöistä opetusta. Verkkosivuille on helppo liittää esimerkiksi videoita tukemaan kiinnostusta Tutkimus raportoitiin kolmessa osassa, ja se jakautui teoreettiseen ja empiiriseen ongelma-analyysiin, kehittämisprosessiin ja kehittämistuotokseen. Tutkimus alkoi ongelma-analyysillä. Empiirisen ongelma-analyysin perusteella todettiin jätevedenpuhdistuksen opetuksen olevan aihe, jota yläkoulussa opetetaan oppikirjojen perusteella vaihtelevasti. Teoreettisessa ongelma-analyysissä tutustuttiin jätevedenpuhdistukseen, verkko-opetukseen ja tutkimuksen kannalta olennaisiin opetuksen teorioihin, kuten kiinnostus, ongelmalähtöinen oppiminen ja STSE. Ongelma-analyysien pohjalta kehittämistutkimukselle luotiin tavoitteet. Toinen vaihe oli kehittämisprosessi, jossa kuvattiin kehittämisprosessin eteneminen ja siinä tehdyt kehittämispäätökset. Kolmas vaihe oli kehittämistuotos, jossa esiteltiin kehittämisprosessin aikana suunniteltu ja tehty materiaali. Opetusmateriaali julkaistiin verkko-osoitteessa http://jatevedenpuhdistus.wordpress.com/. Materiaali arvioitiin kyselyllä toteutetun laadullisen tapaustutkimuksen avulla. Tutkimuksen kohteena olivat kemian opettajat. Linkki kehitettyyn verkko-opetusmateriaaliin ja kyselyyn lähetettiin opettajille sähköpostilistan kautta. Kahdeksan opettajaa vastasi kyselyyn, jossa selvitettiin oppilaiden kiinnostusta kehitettyyn materiaaliin. Kehittämistuotosvaiheessa tehty opetusmateriaalin arviointi osoitti, että jätevedenpuhdistuksessa oppilaita kiinnostaa se, että jätevedenpuhdistus liittyy jokapäiväiseen elämään, on konkreettista ja sillä on positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Ongelmalähtöisen opetuksen kiinnostavuutta lisäsi sen tuoma vaihtelu perinteiseen opetukseen, tehtävän avoimuus ja se että saa itse aktiivisesti toimia. Verkkosivuston kiinnostavuuteen vaikutti ulkoasu ja selkeys.
 • Haatainen, Outi (2014)
  Kouluopetusta on kritisoitu siitä, että koulussa opitaan irrallisia faktoja, joita ei osata hyödyntää koulun ulkopuolella. Vastatakseen paremmin nyky-yhteiskunnan haasteisiin on kouluopetusta kehitettävä oppilaslähtöisemmäksi ja monipuolisia oppimisympäristöjä hyödyntäväksi. On myös lisättävä oppiaineiden välistä yhteistyötä. Tähän tarpeeseen on tässä Pro gradu –tutkielmassa tartuttu. Tämä tutkimus on kehittämistutkimus, jossa on kehitetty suklaa-aiheinen verkkomateriaali eheyttävään kemian opetukseen. Suklaa on kaikille tuttu makeinen. Sen lisäksi suklaa on teollisesti valmistettu elintarvike, jonka tuotekehittelyn takana on kulttuuririkas historia. Kemiallisesti se on hyvin monimutkainen aine ja sitä on tutkittu paljon ja tutkitaan edelleen. Suklaan monien näkökulmien avulla voidaan luoda toimiva konteksti eheyttävään kemian opetukseen. Tutkimusta ohjaavia kysymyksiä ovat 1) Millaiselle suklaan kemiaa käsittelevälle materiaalille on tarvetta eheyttävän kemian opetuksen näkökulmasta? 2) Millainen on eheyttävää kemian opetusta tukeva suklaa-aiheinen verkkomateriaali? 3) Miten suklaa-aiheinen verkkomateriaali soveltuu eheyttävän kemian opetuksen tukemiseen? Tutkimuksen toteutus on tapahtunut kahdessa kehityssyklissä. Ensimmäinen sykli sisältää teoreettisen ongelma-analyysin, oppikirja-analyysin sekä kehittämistuotoksen ensimmäisen version laadinnan. Toinen sykli sisältää tuotoksen arvioinnin opettajille suunnatulla kyselyllä, tuotoksen jatkokehityksen sekä tutkimuksen raportoinnin. Kehitetyn verkkomateriaalin osoite: http://suklaankemiaa.wordpress.com/
 • Kolehmainen, Kati (Helsingin yliopisto, 2012)
  Nanotiede ja nanoteknologia ovat nopeasti kehittyviä aloja, joita ei ole vielä huomioitu nykyisissä opetussuunnitelmissa. Nanotiede on ala, joka tutkii 1 - 100 nanometrin kokoisia rakenteita ja pyrkii muokkaamaan molekyylejä atomitasolla. Nanoteknologia hyödyntää nanotieteen keksintöjä ja tekniikoita, jonka avulla valmistetaan nanometrien kokoisia rakenteita. Nanotiede on poikkitieteellinen ala, joka pitää sisällään muun muassa kemian, fysiikan ja biologian. Nanotieteen ja nanoteknologian opetus olisi tärkeää integroida osaksi näitä oppiaineita. Opiskelijoiden kiinnostusta nanoteknologian opintoja kohtaan on tutkittu vähän. Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta on havaittu opiskelijoiden olevan kiinnostuneita nanoteknologian visualisoinneista ja arkielämän sovelluksista. Ajankohtaista suomenkielistä materiaalia on vähän saatavilla. Opetusmateriaali toteutettiin videoiden muodossa. Visuaalinen materiaali voidaan liittää videoihin ja niiden avulla on helppo tuoda esille erilaisia kemian sovelluksia sekä arkielämän konteksteja. Aikaisemman tutkimuksessa on todettu, että opiskelijat pitävät videoiden käytöstä kurssien yhteydessä kun niiden käytöllä on selkeä opetuksellinen päämäärä. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää nanoteknologiasta mielekäs opetusmateriaali, joka on integroitavissa kemian opetukseen. Opetusmateriaalin tavoitteena on myös kehittää luonnontieteellistä lukutaitoa, ja tuoda esille kemian sekä teknologian merkitystä jokapäiväisessä elämässä, jotka ovat perusopetuksen kemian opetuksen keskeisiä tehtäviä. Tutkimus raportoidaan kolmessa osassa, ja se jakautuu teoreettiseen ongelma-analyysiin, kehittämisprosessiin ja kehittämistuotokseen. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli teoreettinen ongelma-analyysi, josta saatiin esille kehittämistutkimuksen tavoitteet. Siinä tutustuttiin nanotieteen ja nanoteknologian tutkimukseen ja niiden opetuksen tutkimukseen. Toinen vaihe oli kehittämisprosessi, jossa kuvattiin prosessin eteneminen ja siinä tehdyt kehittämispäätökset. Tutkimuksen kolmas vaihe oli kehittämistuotos, jossa kuvattiin kehittämisprosessissa suunniteltu materiaali. Opetusmateriaali julkaistiin verkko-osoitteessa http://nanoteknologia.blogspot.com, ja se arvioitiin laadullisen tapaustutkimuksen avulla. Tutkimuksen kohteena olivat 16-19-vuotiaat opiskelijat. Opetusmateriaali testattiin kemian kurssin yhteydessä ja neljä opiskelijoista haastateltiin. Tutkimushaastatteluissa kerättiin tietoa kehitetyn materiaalin kiinnostavuudesta, ja siitä miksi opetusmateriaali kiinnosti opiskelijoita. Kolmannessa vaiheessa suoritettu opetusmateriaalin arviointi osoitti, että opetusmateriaalin videoissa opiskelijoita kiinnostavat visualisoinnit, joiden avulla hahmotetaan makrotasolla nanoteknologian kokoluokkaa. Opiskelijoiden mielestä ne auttoivat hahmottamaan kokoluokkaa. Heitä kiinnosti myös nanoteknologiaan rakennevisualisoinnit, kuten fullereenin, nanoputken ja grafiitin molekyylimallit, sillä niiden avulla he hahmottivat aineiden rakennetta. Opiskelijoista kiinnostavia olivat myös arkielämään liittyvät visualisoinnit, sillä nanotuotteita oli opiskelijoilla jo käytössä.