Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 9303-9322 of 26145
 • Kurikka, Ulla (1978)
 • Varvikko, Juha Matti (2015)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan kiertelevien muusikoiden (músicos ambulantes) työtä Perun pääkaupungissa Limassa, heidän suhdettaan edustamaansa kreolimusiikkiperinteeseen sekä kyseisen perinteen asemaa perulaisessa kulttuurikokonaisuudessa. Työssä muusikot vertautuvat suullisen tradition kantajiin, jotka performansseissaan ammentavat Liman kreolimenneisyydestä tarinankertojien tapaan. Vaikka painopiste on yhtäältä musiikillisissa käytänteisissä musiikillisten teosten tai ’tekstien’ sijaan ja toisaalta esityksen vuorovaikutuksellisissa puolissa, pyritään tutkielmassa siitä huolimatta lähestymään sen keskeistä käsitettä, performanssia, tavalla, joka tasapainottaa performanssin monet merkityksen tasot ja samalla pohjaa ne kulttuurisesti ja historiallisesti spesifeihin konteksteihin. Tutkielman alaotsikon, ’Analyysi performanssin poetiikasta ja politiikasta’, taustalla on kaksi yhteenkietoutuvaa tapaa ymmärtää ääni yhtäältä puhutun ja lauletun performanssin kanavana ja toisaalta yhteiskunnallisen aseman metaforana. Työn pääasiallisena tutkimusmenetelmänä oli osallistuva havainnointi kahden ryhmän ja yhden itsenäisen kiertelevän muusikon seurassa kolmen kuukauden ajanjakson aikana huhtikuusta kesäkuuhun 2007. Kirjoitettujen havaintomuistiinpanojen ohella aineisto koostuu äänitetyistä haastatteluista ja videomateriaalista. Haastatteluissa pyrittiin selvittämään muusikoiden elämäntarinoita ja eritoten sitä, miten he päätyivät kiertelevän muusikon toimeensa, miten he puhuivat taiteilijuudestaan, suhteestaan muihin muusikoihin, sekä kilpaileviin ryhmiin että omiin soittokumppaneihinsa, yleisöön ja ravintoloiden omistajiin. Kyselylomakkeista, joilla haluttiin valottaa yleisön suhtautumista muusikoihin, kävi ilmi, kuinka kyseistä musiikkityyliä pidettiin yhteisenä kansanperintönä. Työn edetessä esitellään joitain niistä kulttuurisista strategioista, joilla kiertelevät muusikot pyrkivät legitimoimaan tekemäänsä työtä. Hyödyntäen tutuista lauluista koostuvaa jaettua perinnettä he yrittivät solmia kontaktia yleisöönsä ja luoda vastavuoroisuuden ilmapiiriä, jossa kuulijalla olisi moraalinen velvoite vastata musiikin lahjaan ja vapaaehtoisesti tarjota rahaa ”tunnustuksena musiikista ja tulkinnasta, kunnioituksesta taiteellista puolta kohtaan”, kuten yksi muusikoista asian ilmaisi. Silloin kun tämä strategia epäonnistui, he saattoivat vedota taloudelliseen velvoitteeseen maksaa esitetyistä lauluista, mutta aggressiiviset vaatimukset johtivat monesti siihen, että asiakkaat valittivat ravintolan omistajalle ja jatkossa tämä kielsi muusikoilta luvan soittaa tiloissaan. Yhtenä työn johtopäätöksistä on, että muusikot esiintyessään ikään kuin he esiintyisivät arvostavalle konserttiyleisölle välinpitämättömien lounastajien sijaan pyrkivät symbolisesti muuttamaan epävakaat työolosuhteensa ja voittamaan marginaalisuutensa.
 • Asmala, Eero (Helsingin yliopisto, 2008)
  Rehevöityminen on Itämeren näkyvin ympäristöongelma. Itämereen päätyvät typpi- ja fosforivirrat lisäävät perustuotantoa, jonka seurauksena lajisto yksipuolistuu ja pohjalle vajoavan biomassan määrä kasvaa. Pohjan hajotustoiminta kuluttaa laajoilla alueilla vedestä kaiken käytössä olevan hapen, jonka seurauksena vain anaerobinen eliöstö pystyy näillä alueilla selviytymään. Kalan merkitys ihmisravintona kasvaa jatkuvasti. Muun eläintuotannon eettiset kysymykset ja kalaruoan terveellisyys ovat etenkin länsimaissa nostaneet kalan suosiota muiden eläintuotteiden kustannuksella. Yhä suurempi osa kulutetusta kalasta on kasvatettua, myös Suomessa. Kalankasvatuksen kuormitus Suomessa on pienentynyt viimeisen 15 vuoden ajan, pääasiassa rehujen kehityksen myötä. Kalankasvatuksesta aiheutuu kuitenkin edelleen paikallisesti merkittäviä rehevöittäviä ravinnepäästöjä, tuotannon tehokkuudesta huolimatta. Teolliseen ekologiaan sisältyvän teollisen metabolian periaatteiden mukaan teollisten prosessien ainevirtoja tulisi sulkea. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainevirta-analyysin avulla Suomen merialueiden kalankasvatusjärjestelmän keskimääräisiä vuotuisia typpi- ja fosforivirtoja vuosien 2004-2006 tuotantotietojen perusteella. Kalankasvatusjärjestelmään tulee typpeä 849 t ja fosforia 118 t kalojen rehusta. Ravinteet sitoutuvat kasvatettavaan kalaan tai kulkeutuvat ympäröivään vesistöön. Kaksi kolmasosaa kalankasvatusjärjestelmän ravinnepäästöistä päätyy kasvatusaltaasta suoraan veteen, kolmasosan sitoutuessa kasvuun. ImPACT-analyysillä todettiin vuosien 1980-2006 välillä kulutustottumusten ja teknologian vaikuttaneen merkittävästi kalankasvatuksen typen ja fosforin aiheuttamaan vesistökuormitukseen, sen sijaan väestön ja varallisuuden muutoksilla ei ollut merkitystä. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös mahdollisia muutoksia ravinnevirroissa, jos rehun sisältämä Itämeren valuma-alueen ulkopuolelta peräisin olevasta kalasta tehty kalajauho korvattaisiin Itämeren kalasta tehdyllä kalajauholla. Menetelmällä saavutettaisiin huomattavat vähennykset Itämeren altaaseen päätyvissä ravinnevirroissa: typen osalta vähennys olisi 420 t, fosforin osalta nettokuormitus muuttuisi negatiiviseksi, -10 t. Ravinteet konsentroituisivat intensiivisen kasvatuksen alueille, mutta kyseessä on kustannustehokas keino Suomessa Itämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen pienentämiseksi.
 • Havunen, Ulla (1985)
 • Pörsti, Toni (2013)
  Tutkielma käsittelee rikoslain 11 luvun 10 pykälässä kriminalisoitua kiihottamista kansanryhmää vastaan, eli kiihottamisrikosta. Tutkielman tarkastelun kohteena on vastuun kohdentaminen internetissä levitetystä lainvastaisesta aineistosta, eli tarkemmin sanottuna keskustelupalstan ylläpitäjän vastuu lainvastaisen aineiston saatavilla pitämisestä. Kyseessä on vallitsevan oikeustilan tarkastelu 1.6.2011 voimaantulleen lakimuutoksen jälkeen. Tarkoitus on tehdä tulkintakannanotto siitä, miten internetissä toimivien keskustelupalstojen ylläpitäjien vastuuta on arvioitava toisaalta nyt ja toisaalta tulevaisuudessa perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Koska lain voimaantulosta on jo jonkin verran aikaa, voidaan tutkielmassa myös arvioida lain soveltamisessa esiin tulleita ongelmatilanteita ja pohtia ratkaisuja niille. Koska kyseessä on tutkielma perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta, siinä tulee punnittavaksi keskenään kiihottamisrikoksen suojeluobjekti eli vähemmistöjen suojaaminen sekä sananvapaus. Toisin sanoen tarkoitus on määrittää milloin kyse on sananvapautta nauttimattomasta vihapuheesta ja milloin ylläpitäjän toiminta on RL 11:10:n nojalla ollut lainvastaista ja riittävän moitittavaa rikosoikeudellisen seuraamuksen määräämiseksi. Tutkielmassa etsitään vastausta tutkimuskysymyksiin pääasiassa Suomea velvoittavan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Tältä pohjalta arvioituna todetaan, että nykyistä rikoslain 11 luvun 10 pykälän säännöstä tulisi soveltaa niin, että sen avulla rajataan pois sellaiset keskustelupalstat, joiden ulospäin näkyvänä tarkoituksena on kiihottamisrikoksen tunnusmerkistön täyttävien viestien levittäminen. Toisin sanoen ylläpitäjän tarkoituksena voidaan olosuhteista päätellen katsoa olevan lainvastaisen aineiston levittämiseen osallistuminen. Lisäksi toiminnan on ylitettävä tietty törkeyden taso, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikkein vähäisimmät teot eivät aiheuta täysimittaista rikosprosessia. Tämä on yksi keino reagoida sananvapaustuomioiden aiheuttamaan hiljennysvaikutukseen, joka saattaa johtaa yhteiskunnallisen keskustelun latistumiseen ja tarpeettomaan itsesensuuriin. Tutkielmassa tuodaan esiin myös joitain nykysääntelyn ongelmia, joiden voidaan katsoa tiivistyvän siihen, että keskustelupalstan ylläpitäjä saa sananvapauslain sisältämät oikeudet, mutta ei ole esimerkiksi vastaavan toimittajan tavoin vastuussa palstansa sisällöstä. Keskustelupalstan perustaminen ei saa nykytilanteessa ja vallitsevan tulkinnan mukaisesti aikaan velvollisuutta seurata palstaa myöhemmin. Tämä saattaa johtaa, ja on johtanutkin, nykyisen säännöksen soveltamisongelmiin ylläpitäjän osalta, kuten tuomitsematta jättämiseen teknisen seikan perusteella, vaikka ylläpitäjän toiminta olisikin ollut moitittavaa. Tulevaisuudessa, ja jos internetin välityksellä levitetty vihapuhe nähdään edelleen ongelmalliseksi, todennäköinen vaihtoehto on ylläpitäjän vastuusta säätäminen lainsäädännön tasolla.
 • Hakkarainen, Marika (2014)
  Tämä tutkielma palvelee kahta tarkoitusta. Pyrin ensinnäkin löytämään kansainvälisistä sopimuksista ja kotimaisista perusoikeussäännöksistä oikeutuksen kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevalle rikoslain säännökselle. Toisena tarkoituksena on selvittää, jääkö säännöksen kritiikille mainitun oikeutuksen jälkeen sijaa. En pyri antamaan vaihtoehtoa nykyiselle sääntelylle, vaan pikemminkin tuomaan esille niitä näkökohtia, joita säännöksen soveltamisessa ja mahdollisissa tulevissa lainsäädäntömuutoksissa tulisi ottaa huomioon. Kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevaa rikoslain säännöstä on viime vuosina käsitelty runsaasti sekä perinteisissä että sosiaalisissa medioissa ja tietyt säännöksen nojalla annetut tuomiot ja rikoksesta tuomitut ovat saaneet osakseen suurta julkisuutta. Yhteiskunnan taholta on pyritty välittämään niin sanotun vihapuheen tuomitsevaa viestiä ja säännöstä on vastikään uudistettu vastaamaan paremmin uusia kansainvälisiä velvoitteita. Kriminalisoinnin julkinen kritiikki on ollut vähäistä. Kriminalisoinnin avaaminen kritiikille mahdollistaa kuitenkin sen tarkastelun huomattavasti syvemmällä tasolla, kuin tähän mennessä on tehty. Kriittinen tarkastelu auttaa myös tiedostamaan sen, ettei rasististen ilmaisujen kriminalisoiminen ole ainut mahdollinen tapa puuttua niihin, eikä välttämättä myöskään kovin tehokas. Kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevan säännöksen tulkinnassa on otettava huomioon perustuslaissa turvattu sananvapaus. Sananvapaus suojaa lähtökohtaisesti kaikkea viestintää riippumatta viestin sisällöstä ja esittämisen tarkoituksesta, kattaen kaikenlaiset, kaikissa muodoissa esitetyt mielipiteet ja tiedot. Kansainvälisissä sopimuksissa on kuitenkin katsottu, että sananvapautta voidaan rajoittaa, jos se on tarpeen esimerkiksi toisten oikeuksien suojaamiseksi. Rasistiset ilmaisut aiheuttavat haittoja niin yhteiskunnalle kuin yksilöillekin. Näiden haittojen tunteminen on tärkeää, sillä sananvapautta ei tule rajoittaa ilman hyväksyttävää syytä. Rasististen ilmaisujen kiellolla pyritään syrjinnästä vapaaseen yhteiskuntaan ja tavoite katsotaan niin tärkeäksi, että rasististen ilmaisujen kiellot ovat sopusoinnussa ihmisoikeussopimuksissa turvatun sananvapauden kanssa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toistuvasti todennut, että niin sanottu vihapuhe ei ansaitse sananvapauden suojaa. Rikoslain 11 luvun 10 §, jossa säädetään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, perustuu kansainvälisiin kriminalisointivelvoitteisiin. Tämän lisäksi säännökselle on löydettävissä tukea muun muassa perustuslain yhdenvertaisuussäännöksestä. Rikoslain säännöksessä suhtaudutaan rasistisiin ilmaisuihin kansainvälisiä kriminalisointivelvoitteita tiukemmin ja säännöksen erot sen kansainvälisiin esikuviin nähden aiheuttavat epäselvyyttä siitä, mitä intressiä rikoslain 11 luvun 10 §:llä todella suojataan. Kansanryhmää vastaan kiihottamisesta annettujen tuomioiden perusteella tulkintakäytäntö ei vaikuta yksiselitteiseltä. Säännöstä pyrittiin selkiyttämään lainmuutoksella vuonna 2010, mutta ainoastaan osa muutoksista hyväksyttiin. Joidenkin kriitikoiden mielestä sananvapautta ei tulisi rajoittaa millään edellytyksillä. Haitallistenkin näkemysten esittäminen koetaan tärkeäksi, jotta jokainen voi kaikkien esitettyjen näkemysten valossa muodostaa oman mielipiteensä. Kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisointia on kritisoitu myös siksi, että säännöksen katsotaan rikkovan perinteistä vapausoikeuskäsitystä vastaan. Rasististen ilmaisujen kieltoa ei pidetä kovin tehokkaana keinona taistelussa rasismia vastaan ja tehottomuudesta johtuen kiihottamiskriminalisointia voidaan arvostella symbolisen lainsäädännön kiellon ja hyöty-haitta-periaatteen nojalla. Koska rikosoikeutta tulisi käyttää vain silloin, kun muita keinoja tavoiteltavan päämäärän saavuttamiseksi ei ole, tulisi rasististen ilmaisujen vähentämiseksi pyrkiä löytämään rikosoikeudellisille toimenpiteille vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Kansanryhmää vastaan kiihottamisen kriminalisoinnilla on hyväksyttävät tarkoitusperät ja se perustuu kiistatta kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Nykyisen rikoslain 11 luvun 10 §:n tulkinnanvaraisuus ja tarkoitusperien epäselvyys syövät kuitenkin säännöksen uskottavuutta. Säännös vastaa tietyiltä osin edelleen vuonna 1970 säädettyä alkuperäistä kriminalisointia ja säännöksen sanamuotoa olisi syytä tarkistaa tulkintaepäselvyyksien vähentämiseksi.
 • Penttonen, Leena (1968)