Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 61-80 of 27949
 • Lindén, Michael (2016)
  Under 2000-talet har det genomförts två stycken större arbetspensionsreformer i Finland. I Finland förhandlar man traditionellt om arbetspensionsreformer på trepartsbas. De tre parterna som förhandlar om arbetspensionsreformerna är de centrala arbetsmarknadsorganisationerna för löntagarna och arbetsgivarna samt staten. Studier visar dock att arbetspensionsreformprocesserna sköts i princip på tvåpartsbas av löntagarna och arbetsgivarna. Statens roll har huvudsakligen endast varit att ge breda riktlinjer och mandat åt förhandlarna. Denna tradition kan ses ha rubbats under de senaste arbetspensionsreformförhandlingarna. Staten har tagit en allt aktivare roll och förflyttat sig från åskådare till en aktivare förhandlingspart. I denna studie beskrivs finländska arbetspensionsreformprocessen och förändringen i denna förklaras med diskursiv institutionella medel. Vanligtvis studeras pensionsreformer från ett historisk institutionellt perspektiv, men eftersom dess förklarningselement är otillräckliga för denna studie måste nya medel, i detta fall diskursiv institutionalism, införas. Meningen är att ge en djupare förståelse av själva reformprocesstrukturen samt att förklara förändringarna och utvecklingen i förhandlingsprocessen. I studien diskuteras också hur denna förhandlingsutveckling och strukturförändring påverkar arbetspensionspolitiken samt möjliga framtida arbetspensionsreformprocesser. Som centrala materialet för studien fungerar intervjuer av aktörer som deltagit direkt och indirekt i arbetspensionsreformprocesserna. Intervjuerna ger en djup bild av reformprocesserna, vilket bidrar till en förståelse av förhandlingsstrukturen och dess förändring. Förhandlingsstrukturförändringar förklaras med hjälp av diskursiv institutionalistiska förklarningar som är huvudsakligen framställt av Vivian Schmidt. Studien kommer fram till att de finländska arbetspensionsförhandlingarna har förändrats. Denna förändring kan förklaras med de lyckade diskursiv kommunikativa och koordinativa handlingarna staten utfört angående hållbarhetunderskottsfrågan. Det centrala fyndet är att staten fått en allt aktivare roll. Detta kan man se bland annat i hurdan roll hållbarhetsunderskottet fått i den senaste reformen. Traditionellt tillhör inte offentliga ekonomis hantering direkt till arbetspensionssystemets uppgifter, men i den senaste arbetspensionsreformen hade denna aspekt en dominerande roll. I studien diskuteras hur denna utveckling påverkar framtiden och de möjliga framtida arbetspensionsförhandlingarna. De senaste arbetspensionsreformerna har även innehållit beslut om en del automatiska stabilitetsmekanismer som påverkar framtida arbetspensionssystemstrukturer. Detta innebär att pensionspolitiken och förhandlingarna kommer att inneha diverse nya element. Denna studie visar att arbetspensionspolitiken och -förhandlingarna har levt turbulenta tider under 2000-talet. En era dominerad av arbetsmarknadsorganisationerna kan ses ha tagit två steg bakåt och statens kontroll över pensionspolitiken ökat. Arbetsmarknadsorganisationerna kvarhåller dock en position i den framtida arbetspensionspolitiken genom att få en lagstadgad rätt att kontrollera automatiska stabilitetsmekanismerna. Framgångsrika diskursiv institutionella angrepp av staten har visat att traditionella förfaringssätt i arbetspensionspolitiken möjligtvis är i förändring.
 • Lavonen, Sara (2016)
  Jälkimoderni sosiaalityö asettaa sosiaalityön ja sosiaalityöntekijät jatkuvan muutoksen keskelle. Työssä tulisi vastata sekä asiakkaiden tarpeisiin että taloudellisen tehokkuuden vaatimuksiin. Taloudelliseen tehokkuuteen pyrkiminen on tuonut mukanaan uudenlaisia ilmiöitä, kuten tilapäismajoituksen. Asiakkaiden auttaminen tilapäismajoituksen muodossa asettaa sosiaalityöntekijöiden harkinnan ja moraalisen järkeilyn uudenlaisen tilanteen eteen. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään sosiaalityötä jälkimodernissa yhteiskunnassa, harkintaa ja moraalista järkeilyä sosiaalityössä sekä asunnottomuutta. Lisäksi esitellään tilapäismajoituksesta tehtyä tutkimusta ja asiakasdokumenttien käyttämistä aineistona sosiaalitieteen tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on käsitteellistää tilapäismajoitusasiakkaiden asiakasdokumenteissa ilmenevää sosiaalityöntekijöiden harkintaa ja moraalista järkeilyä. Tutkimus on laadullinen tutkimus ja tutkimuksen aineisto koostui vuoden 2013 huhti-kesäkuun ajalta poimituista tilapäismajoitusta hakeneiden asiakkaiden asiakasdokumenteista. Kyseessä on harkinnanvarainen näyte. Aineiston muodostavat 47 asiakkaan asiakasdokumentit eli toimeentulotuki- ja tilapäismajoituspäätökset, tilannearviot, asuntopuollot, muistiinpanot ja SAS-työryhmän lausunnot. Analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia. Analyysissa huomioitiin asiakasdokumenttiaineiston asettamat rajat tiedon saavuttamiselle eli se, että jo siihen sisältyy paljon harkintaa, mitä asiakasdokumentteihin kirjataan. Tutkimuksen tieteenfilosofia perustuu sosiaaliseen konstruktionismiin ja kriittiseen realismiin. Tutkimuksen tulokset jakautuvat tilapäismajoituskäytäntöihin ja työskentelyyn tilapäismajoituksen aikana sekä niiden taustalla vaikuttaviin harkintaan ja moraaliseen järkeilyyn. Tilapäismajoitusta myönnetään lähes kaikille sitä kirjallisesti hakeneille. Tilapäismajoitusasiakkaiden taustalla on yleisesti velkaantumista, työttömyyttä ja terveysongelmia. Sen sijaan päihdeongelma mainitaan vain muutamissa tapauksissa ja yleensä sellaisissa tapauksissa, joissa tilapäismajoitusta ei myönnetty. Tilapäismajoituksen hakemisessa ja päätöksissä korostuvat toimeentulotukityöskentelystä lainatut käytännöt, joita leimaavat kaavamaisuus ja rutiininomaisuus. Kirjallinen asiointi on yleisempää kuin kasvokkainen kohtaaminen, mikä näkyy siinä, että asiakkaat tavattiin yleisimmin kerran kolmen kuukauden aikana ja osaa asiakkaista ei tavattu lainkaan tänä aikana. Tilapäismajoitusmuodon valinnan taustalta on löydettävissä moraalista järkeilyä. Tilapäismajoituksesta itse maksettavan osuuden määrittelemisessä ei ole selkeitä yhtenäisiä käytäntöjä ja sen määrittelemisessä käytetään harkintaa. Tilapäismajoitus voidaan lopettaa, jos siinä asuminen on kestänyt pitkään. Yleensä jos tilapäismajoitus päätetään, työskentelyä tehostetaan, mikä edesauttaa pysyvän asunnon löytymistä. Asiakkailta odotetaan aktiivisuutta omien asioiden hoitamisessa ja aktiivisuudesta myös välillä palkitaan. Vuokravelka-asioiden hoitamisessa korostuu, minkä verran asiakkaan tulee ottaa vastuuta tilanteesta ja se ilmenee esimerkiksi siinä, kehotetaanko velasta solmimaan maksusopimus ja myönnetäänkö vuokravelkaan toimeentulotukea. Asumiseen liittyviä tuen tarpeita käsiteltiin aineistossa melko suppeasti ja tuen tarpeiden käsittelyssä viitataan SAS-työryhmään tai yksityisten tilapäismajoittajien raportteihin. Taloudellisia vaikeuksia ei välttämättä mielletä asumiseen liittyväksi riskiksi. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että huolimatta harkintavaltaan kohdistuvasta rajaamisesta ja ohjeistusten lisääntymisestä, tilapäismajoituspäätöksiä tekevällä sosiaalityöntekijällä näyttäisi edelleen olevan harkintavaltaa, minkä puolesta puhuu erilaisten ratkaisujen kirjo. Harkinta on joko kaavamaista tai vapaampaa. Tutkimuksessa moraalinen järkeily ilmenee etenkin sellaisissa tilanteissa, joissa jouduttiin tasapainoilemaan eri intressien välillä. Tällainen tilanne muodostuu esimerkiksi, kun tehdään päätös tilapäismajoituksen lopettamisesta. Tilapäismajoitusta ei lopeteta ellei asiakkaan tilanteeseen ole mahdollista paneutua kunnolla. Työntekijöiden järkeilyssä on samankaltaisia piirteitä ja joidenkin käytäntöjen taustalta on löydettävissä näkymätöntä kollektiivista järkeilyä. Järkeilyä kutsutaan näkymättömäksi, koska sitä ei aineistossa juurikaan perustella. Käytäntöihin, harkintaan ja moraaliseen järkeilyyn heijastuu yhteiskuntapoliittiset linjaukset taloudellisen tehokkuuden vaatimuksista, markkinaistumisesta, yksilöllisen vastuun korostumisesta, vastikkeellisesta sosiaalityöstä ja aktivoinnista. Harkintaa ja järkeilyä mukautetaan erilaisten vaatimusten keskellä. Työskentely jakautuu kahteen malliin sen mukaan, miten paljon asiakkaan oletetaan ottavan vastuuta asioiden hoitamisesta. Sosiaalityöntekijän rooli näyttäytyy välillä etäisenä suhteessa asiakkaaseen. Stereotypia asunnottomasta eli keski-ikäisestä, päihteitä käyttävästä miehestä saattaa vaikuttaa harkintaan ja järkeilyyn, vaikka asunnottomien profiilit ovat muuttuneet moninaisemmiksi.
 • Tähtinen, Tuuli (2016)
  This master's thesis studies intergovernmental transfers from central to regional level in the Russian Federation. Although the reasoning federal grants is based redistribution and equity issues, there is a considerable amount of empirical evidence from different countries that transfers are often in part politically motivated. This thesis attempts to estimate the causal effect of the Russian regions’ political representation in the State Duma on the distribution of intergovernmental transfers. Questions of interest are whether malapportionment, parties’ and legislators’ electoral incentives, home town bias, or party affiliation affect the pattern of transfers. The theoretical background of this study consists of models about electoral competition and legislative bargaining. According to the models of electoral competition, parties target spending to either support or swing voters in order to maximize their votes and win elections. The model of legislative bargaining predicts that unequal representation can lead to unequal influence in the legislature and therefore to unequal distribution of public spending. The thesis uses panel data from the Russian regions that covers the years 2008-2013. To control for heterogeneity between the regions, the thesis employs fixed effects regression model. The robustness of the results is also tested using a generalized method of moments estimation. The results show that regions that produce large pro-incumbent vote shares are rewarded with additional transfers. This supports the Cox-McCubbins model’s prediction that parties allocate spending to their core districts. In addition, the results suggest that more representation per capita is associated with higher per capita transfers. The impact of legislators incentives and party affiliation on transfers is ambiguous.
 • Chen, Ping (Helsingin yliopisto, 2016)
  Transcriptome, defined by the collection of all RNA molecules in a cell, acts as a central bridge that transfers genetic information into molecular functions. Transcriptome regulates the biological characteristics in all living organisms, thus it is one of the most important research subjects in biology. RNAs are transcribed at different levels tightly controlled by cellular conditions. This produces great diversity in cellular transcriptome dynamics, introducing a lot of complexity to the transcriptomic research. Though tremendous challenges exist, the study of transcriptome dynamics is essential to the understanding of the complex systems within the cells and cellular behavior. The dynamics of transcriptome can be investigated by high-throughput technologies, such as microarrays and RNA-sequencing. The large amounts of data introduces challenges to data management, analysis and interpretation. To generate biologically testable and conclusive results, efficient computational methods are urgently needed. This thesis includes theoretical and methodological research. The theoretical part of the research comprehensively studies the characteristics of gene expression, the splicing of ancient and novel exons during the evolution by comparative analysis on transcriptomic data of nine tissues from five species. The methodological research includes new methods developed to solve the research questions related to the study of transcriptomic dynamics in evolution and cancer. The main methods developed in this thesis are 1) exon age classifier, which is able to classify exons according to their evolutionary time, providing the basis for the theoretical study in this thesis; 2) MEAP, a new exon array preprocessing method for expression quantification at multi-levels; 3) PSFinder, a new approach to identify patient prognostic subgroups from treatment naive tumor samples based on their transcriptomic profiles and associated clinical survival times. The theoretical part gives a comprehensive view on the mechanisms of dynamic changes during the evolution of the transcriptome, which provides a solid theoretical basis to the methodological part. The application of MEAP and PSFinder to high-grade serous ovarian cancer revealed a small set of isoform markers with distinct expression profiles for patient prognosis stratification. In combination with experimental validation, the results demonstrate the applicability of these methods in the quantification and stratification of tumor transcriptome dynamics, which provides new insights to the clinical diagnosis and precision medicine for human cancers.
 • Isoaho, Eemeli (2016)
  The 2015 World Summit Outcome Document underlined the fundamental role of sovereign states as protectors of their citizens from genocide, war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing, but it further stressed that should a state fail to protect its citizens from such atrocities, the international community would have a responsibility to intervene. As the first UN document to explicitly declare that states would no longer be safe from foreign interference solely on the principle of sovereignty, the Outcome Document’s formulation of the emerging concept of “responsibility to protect” was unprecedented. In seeking to study the implementation of the responsibility to protect principle in the context of the African Union, this study analyses how the Union has conceptualized sovereignty vis-à-vis humanitarian interventions. The theoretical framework of study is built on two opposing notions of sovereignty a pluralist, state-centered sovereignty akin to traditional Westphalian sovereignty, which considers all states equal in their protection from foreign intervention, and a solidarist notion of sovereignty that prioritizes the protection of civilians against mass atrocities over the protection of states against foreign interference. The discussion of the study’s main findings draws on theories of political realism. The research analyses 346 communiqués issued by the Peace and Security Council of the African Union between 2004 and 2014 to ascertain whether the Union maintains a pluralist or a solidarist understanding of sovereignty. The method of analysis builds on content analysis and combines both quantitative and qualitative analysis. The analysis suggests a twofold argument. On the one hand, the AU PSC maintains a state-centered, pluralist understanding of sovereignty. The Peace and Security council categorically links sovereignty to the territorial integrity of member states, thereby conceptualizing sovereignty in the context of bordered nation-states. It also strongly rejects foreign humanitarian interventions and issues sanctions to primarily to protect states, not civilians. On the other hand, the findings suggest that the African Union is slowly moving towards a more solidarist notion of sovereignty that prioritizes civilian protection. Although most calls for sanctions relate sanctions to the protection of the state, since 2012 the AU PSC has increasingly called for sanctions on humanitarian grounds. The Peace and Security Council has also opened up its traditionally closed deliberations for engagement with civil society actors in open sessions on themes closely related to the protection of civilians. An analysis of the findings suggests that the African Union suffers from severe lack of financial self-sufficiency, which undermines its neutrality but also its ability to react rapidly to emerging crises. Moreover, the notion of subsidiarity and seeking African solutions to African problems are prevalent in the Union’s policy discussions, which contribute to rendering it more likely to oppose non-African interventions in its member states. A theoretical discussion of these findings from the perspective of political realism further points to growing economic interdependence and transnationalization of African crises as factors that might explain the African Union’s shift towards solidarist sovereignty.
 • Paalasmaa, Henri (2016)
  The duties of the state are no longer merely the classical tasks of waging war and guaranteeing internal control, but increasingly the state is responsible in fostering economic growth as well. The developmental state theory is one the most prominent growth theories that examines the role of the state in economic development. It offers a strong case against neoclassical free-market economic theories. The aim of this study is to analyze how the United Nation’s Development Program frames developmental state in order to promote human development in its 2013 Human Development Report. A secondary goal of this research is to analyze the impact of the developmental state theory on the policy prescriptions of the aforementioned report. To achieve this aim the method of frame analysis was used, more specifically Robert Entman’s reasoning devices and frame elements approach. To reduce ambiguity in the coding process a Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software (CAQDA) ATLAS.ti was utilized to code the material. The coding revealed which parts and themes of the material have high salience, or importance, and which parts are less emphasized. This process enabled to first articulate the frame and then analyze it as it is relevant to the research question. According to analysis the UN is eager to frame developmental state as a human development issue. It is important for states to get policy priorities right, rather than getting prices right. It repeatedly emphasizes that higher levels of human development are beneficial to economic growth. This is against the mainstream neoclassical economic theory. According to the UN, human development should be stressed already in the early stages of growth. To achieve human development, a state should focus on ample public spending, which is also the most salient topic in the material. However, the money is not enough by itself, the state also needs to have the means to enforce the goal-oriented public policies. Public spending and levels of human development have direct correlation. The analysis reveals that the UN wants to single out policies that are aimed to job creation and poverty reduction. Job creation, especially in the agriculture sector is beneficial to growth. The UN paints a progression of an ideal developmental state. First, the state needs to become development-friendly, rather than being merely market-friendly. When a developmental-friendly state introduces capable, innovative social programs it might become people-friendly. A people-friendly state provides equal and increasing opportunities to its people. When social exclusion is minimal and education and health care are inclusive the state becomes more competitive in the global market because of its strong human capital. The framing of a political issue is always meaningful. The fact that the UN has decided to frame the developmental state as a human development issue has its implications. The UN can be seen as an elite actor. The discourse of the elite has a notably strong effect. If developmental state and the UN gets associated in peoples’ thoughts, the developmental state might become more legitimate option to policy-makers. Reiteration of ideas becomes a self-reinforcing process. The UN has selected a small number of events from thousands of national, regional and international cases and built their arguments around them. This is what framing is about: frames have the power to stress some bits of information and disregard others.
 • Eronen, Janne (2016)
  Vertailen työssäni yläkoulun matematiikan oppikirjasarjoja yhtälönratkaisun näkökulmasta. Tutkittavaksi kirjasarjoiksi valitsin kustannusosakeyhtiö Tammen Kartion, Kolmion ja Kuution, MFKA:n Lasku-matikaisen, Sanoma Pron Laskutaidon sekä kustannusosakeyhtiö Otavan Piin. Aluksi johdattelen aiheeseen kertomalla, kuinka yhtälönratkaisu näkyy vahvasti peruskoulun opetussuunnitelmassa. Lisäksi kuvailen tutkimuksia, joiden mukaan yhtälönratkaisu koetaan vaikeaksi ja epämotivoivaksi aiheeksi ja pohdin oppikirjojen yhteyttä asiaan. Toisessa luvussa käyn läpi työn teoriataustaa. Määrittelen työn kannalta keskeiset käsitteet ja kuvaan yhtälönratkaisun opettamiseen ja yhtälönratkaisun oppimisen haasteisiin liittyvää kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta. Kolmannessa luvussa määrittelen tutkimustehtävän ja tutkimuskysymykset. Päädyn tutkimaan, eroavatko oppikirjasarjojen rakenteet, opetusosuudet ja tehtävät toisistaan. Neljännessä luvussa kerron tutkimuksen toteutuksesta ja aikataulusta. Tutkimukselleni valitsen laadullisen, kuvailevan tutkimusotteen. Aineiston analysoin sisällönanalyysin keinoin. Viidennessä luvussa käyn läpi tutkimustuloksia kirjasarja kerrallaan. Lopuksi vertailen kirjasarjoja keskenään. Kuudennessa luvussa tiivistän tutkimukseni johtopäätökset. Suurimmat erot kirjasarjojen välillä ovat aihekokonaisuuden jakautumisessa eri lukuihin, asioiden johdattelutavoissa sekä toiminnallisten tehtävien ja haastavien tehtävien määrässä. Seitsemännessä luvussa pohdin tutkimukseni luotettavuutta. Pohdin lähteiden merkitystä, otoskokoa sekä laadullisen tutkimuksen erikoispiirteitä. Lopuksi pohdin tutkimustulosteni merkitystä sekä jatkotutkimusaiheita. Pohdin, että oppikirjojen samankaltaisuus voi olla hyvä asia tasa-arvon kannalta sekä tilanteita, joissa oppilas vaihtaa koulua. Jatkotutkimusaiheissa mietin kansaivälisyyttä, oppimistuloksia ja opettajien näkökulmaa.
 • Modig-Gräsbeck, Johanna (2016)
  I min avhandling fokuserar jag på hur de sociala medierna har påverkat den politiska kommunikationen. Den tidigare hårt övervakade och styrda politiska kommunikationen har fått drag av att vara mer spontan, lättillgänglig och snabb på grund av de sociala medierna. Politikerna förväntas vara nåbara på ett annat sätt året om och medborgarna vill dessutom se en personligare sida av politikerna, visar tidigare forskning. För att ta reda på hur den politiska kommunikationen har påverkats i Finland har jag undersökt den politiker som är aktivast på sociala medier, statsminister Alexander Stubb. I min forskning undersöker jag vilken kommunikativ funktion Stubb hade på Twitter under perioden juni till november 2014. Min avhandling bygger på en tredelad fallstudie där jag kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder. I den första delen kategoriserar jag Stubbs tweetar under den nämnda tidsperioden enligt identitet och syfte. Den andra delen utgörs av en kvalitativ analys där jag undersöker ämnesval, tilltal och språkhandlingar i en del av tweetarna. I den tredje delen räknar jag och kategoriserar alla hashtaggar som förekommer i tweetarna ämnesvis. Mina resultat visar att Stubb i huvudsak använder Twitter i identiteten statsminister. De offentliga identiteterna statsminister, samlingspartist och offentlig person förekommer i tre fjärdedelar av tweetarna. I ungefär en fjärdedel av tweetarna har Stubb alltså en personlig identitet. Min analys av syfte visar att flest tweetar placerar sig i kategorin politisk marknadsföring. Stubb delar också med sig av både offentlig och personlig information samt för en dialog med sina följare på Twitter. Mängden dialog är ändå låg och hans kommunikation bygger främst på envägskommunikation. Jag hittade fyra olika kommunikativa särdrag hos Stubb, den informativa och politiska Stubb, den positiva och marknadsförande Stubb, den personliga och sportiga Stubb samt den diskuterande och kommunikativa Stubb. Min analys av hashtaggarna i Stubbs tweetar visar att den mest förekommande hashtaggen är Kokoomus, eller Samlingspartiet, alltså hans eget parti. Stubb använder också ofta hashtaggar för pågående evenemang eller skeenden, samt ett antal mer personliga hashtaggar för att signalera att det handlar om en mer lättsam kommunikation. Hashtaggarna placerar sig inom ämnesområdena politik, evenemang, platser, pågående skeden och sport. Min avhandling visar att Alexander Stubb har en medveten strategi för sin kommunikation på Twitter. Han för en konstant valkampanj där han blandar officiella och personliga uppdateringar. I huvudsak är han statsminister och politiker på Twitter, men han bygger även upp en kommunikation där han samtidigt är nära den vanliga medborgaren och öppnar upp för dialog. Stubb blir ändå aldrig riktig privat, utan håller en viss distans också i sina personliga uppdateringar. Ur ett bredare perspektiv visar mina resultat att det politiska kommunikationsklimatet på sociala medier är i förändring, och att det finns flera utmaningar både för politiker och för medborgare då det inte finns några klara riktlinjer. Det leder till en svår balansgång mellan offentlig och privat, samt frågor kring hur uppdateringar på sociala medier ska användas och tolkas. Det går ändå inte att bortse från de sociala mediernas växande betydelse och deras allt viktigare funktion som kommunikationskanal, också inom politiken.
 • Räsänen, Joona (2016)
  Tässä käytännöllisen filosofian pro gradu -työssä käsitellään argumentteja sukupuolineutraalia avioliittoa vastaan ja sen puolesta. Filosofisen argumentoinnin kautta osoitetaan, että sukupuolineutraali avioliitto on perusteltu ja moraalisesti oikeutettu. Tutkielmassa tarkastellaan niin sanottua käsitteellistä argumenttia, jonka mukaan avioliitto on määritelmällisesti miehen ja naisen välinen liitto, sillä ainoastaan miehen ja naisen välisestä suhteesta voi syntyä lapsia ja siten samaa sukupuolta olevien avioliitto on mahdoton. Argumenttia ja siihen kohdistettua kritiikkiä esitellään ja arvioidaan. Muun muassa hedelmättömyysargumentilla osoitetaan, että sukupuolineutraalin avioliiton vastustajat tekevät epäjohdonmukaisen erottelun lisääntymiskyvyttömien heteroparien ja homoparien välille. Työssä käsitellään myös kaltevan pinnan argumenttia ja väitettä siitä, että hyväksymällä sukupuolineutraali avioliitto, joudutaan hyväksymään myös sellaiset avioliitot ja suhteet, jotka ovat moraalisesti tuomittavia. Argumentti osoitetaan virheelliseksi useista syistä, muun muassa siksi, ettei kausaalista yhteyttä sukupuolineutraalin avioliiton ja esimerkiksi moniavioisuuden hyväksymisen välillä ole. Tutkielmassa tarkastellaan kriittisesti lasten oikeuksiin vetoavaa argumenttia, jonka mukaan sukupuolineutraali avioliitto rikkoo lapsen oikeutta biologisiin vanhempiinsa. Työssä argumentoidaan, että sukupuolineutraalin avioliiton hyväksyminen on lasten edun mukaista riippumatta sen väitteen todenmukaisuudesta, että lapsen paras kasvuympäristö on miehen ja naisen muodostamassa perheessä. Tutkielmassa osoitetaan, että perinteinen ainoastaan miehen ja naisen välinen avioliitto syrjii homoseksuaalisia pariskuntia, sillä avioliitto voidaan ymmärtää pariskunnan kollektiivisena oikeutena, jota osapuolet käyttävät yhdessä. Avioliiton merkitys ei myöskään heikkene sukupuolineutraalin avioliiton hyväksymisen myötä, ja väitteet eri sukupuolta olevien avioparien perheiden rikkoutumisesta sukupuolineutraalin avioliiton hyväksymisen myötä osoitetaan virheellisiksi. Johtopäätöksenä todetaan sukupuolineutraalin avioliiton olevan filosofisesti perusteltu, moraalisesti oikeutettu ja siten laillisesti hyväksyttävissä, sillä se lisää samaa sukupuolta olevien parien ja lasten hyvinvointia sekä onnellisuutta aiheuttamatta yhteiskunnalle tai muille ihmisille vahinkoa tai haittaa.
 • Rautiainen, Mikko (2016)
  The genomes of all animals, plants and fungi are organized into chromosomes, which contain a sequence of the four nucleotides A, T, C and G. Chromosomes are further arranged into homologous groups, where two or more chromosomes are almost exact copies of each others. Species whose homologous groups contain pairs of chromosomes, such as humans, are called diploid. Species with more than two chromosomes in a homologous group are called polyploid. DNA sequencing technologies do not read an entire chromosome from end to end. Instead, the results of DNA sequencing are small sequences called reads or fragments. Due to the difficulty of assembling the full genome from reads, a reference genome is not always available for a species. For this reason, reference-free algorithms which do not use a reference genome are useful for poorly understood genomes. A common variation between the chromosomes in a homologous group is the single nucleotide polymorhpism (SNP), where the sequences differ by exactly one nucleotide at a location. Genomes are sometimes represented as a consensus sequence and a list of SNPs, without information about which variants of a SNP belong in which chromosome. This discards useful information about the genome. Identification of variant compositions aims to correct this. A variant composition is an assignment of the variants in a SNP to the chromosomes. Identification of variant compositions is closely related to haplotype assembly, which aims to solve the sequences of an organism’s chromosomes, and variant detection, which aims to solve the sequences of a population of bacterial strains and their frequencies in the population. This thesis extends an existing exact algorithm for haplotype assembly of diploid species (Patterson et al, 2014) to the reference-free, polyploid case. Since haplotype assembly is NP-hard, the algorithm’s time complexity is exponential to the maximum coverage of the input. Coverage means the number of reads which cover a position in the genome. Lowering the coverage of the input is necessary. Since the algorithm does not use a reference genome, the reads must be ordered in some other way. Ordering reads is an NP-hard problem and the technique of matrix banding (Junttila, PhD thesis, 2011) is used to approxiately order the reads to lower coverage. Some heuristics are also presented for merging reads. Experiments with simulated data show that the algorithm’s accuracy is promising. The source code of the implementation and scripts for running the experiments are available online at https://github.com/maickrau/haplotyper.
 • Althermeler, Nicole (2016)
  Metagenomics promises to shed light on the functioning of microbial communities and their sur- rounding ecosystem. In metagenomic studies the genomic sequences of a collection of microorgan- isms are directly extracted from a specific environment. Up to 99% of microbes cannot be cultivated in the lab; thus, traditional analysis techniques have very limited applicability in this challenging setting. By directly extracting the sequences from the environment, metagenomic studies circum- vents this dilemma. Thus, metagenomics has become a powerful tool in the analysis of the diversity and metabolic capability of environmental microbes. However, metagenomic studies have challenges of their own. In this thesis we investigate several aspects of metagenomic data set analysis, focusing on means of (1) verifying adequacy of taxonomic unit and enzyme representation and annotation in the sam- ple, (2) highlighting similarities between samples by principal component analysis, (3) visualizing metabolic pathways with manually drawn metabolic maps from the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, and (4) estimating taxonomic distributions of pathways with a novel strategy. A case study of deep bedrock groundwater metagenomic samples will illustrate these methods. Water samples from boreholes, up to 2500 meter deep, of two different sites of Finland display the applicability and limitations of aforementioned methods. In addition publicly available metage- nomic and genomic samples serve as baseline references. Our analysis resulted in a taxonomic and metabolic characterization of the samples. We were able to adequately retrieve and annotate the metabolic content based on the deep bedrock samples. The visualization provided a tool for further investigation. The microbial community distribution could be characterized on higher levels of abstraction. Previously suspected similarities to fungi or archaea were not verified. First promising results were observed with the novel strategy in estimating taxonomic distributions of pathways. Further results can be found at: http://www.cs.helsinki.fi/group/urenzyme/deepfun/
 • Tuominen, Pekko (2016)
  Forecasting of solar power energy production would benefit from accurate sky condition predictions since the presence of clouds is a primary variable effecting the amount of radiation reaching the ground. Unfortunately the spatial and temporal resolution of often used satellite images and numerical weather prediction models can be too small for local, intra-hour estimations. Instead, digital sky images taken from the ground are used as data in this thesis. The two main building blocks needed to make sky condition forecasts are reliable cloud segmentation and cloud movement detection. The cloud segmentation problem is solved using neural networks, a double exposure imaging scheme, automatic sun locationing and a novel method to study the circumsolar region directly without the use of a sun occluder. Two different methods are studied for motion detection. Namely, a block matching method using cross-correlation as the similarity measure and the Lukas-Kanade method. The results chapter shows how neural networks overcome many of the situations labelled as difficult for other methods in the literature. Also, results by the two motion detection methods are presented and analysed. The use of neural networks and the Lukas-Kanade method show much promise for forming the cornerstone of local, intra-hour sky condition now-casting and prediction.
 • Chandrasekaran, Sinduja (2016)
  NGS technologies and the advancement of bioinformatics methodologies have led to the start and success of many projects in genomics. One such project is the Caenorhabditis genome project, aimed at generating draft genomes for all the known and non-sequenced Caenorhabditis species. Except for C. elegans, the model organism responsible for discoveries such as the molecular mechanism of cell death and RNA interference, not much is known about other species in this genus. This hinders our understanding of the evolution of C. elegans and its distinct characteristics. This project is therefore an initiative to understand the Caenorhabditis genus. The aim of my project was to sequence and annotate the genome of Caenorhabditis doughertyi, as a part of the Caenorhabditis Genome Project. C. doughertyi is the sister species of C. brenneri, which is known for its high level of polymorphism among eukaryotes. It was initially found in the regions of Kerala, India by MA Felix in 2007 and consists of both male and female adults. The sequencing of C. doughertyi would pave the way for understanding the evolution of high diversity levels observed in C. brenneri. The raw data of the genome consisted of two paired-end libraries with insert size of 300- and 500 bp, with read lengths of 125 bp. The quality of reads was ensured by quality control measures such as trimming of adaptor sequences, error correction and removal of DNA from non-target organisms. The reads were then assembled using multiple assemblers and ABySS was decided as the best assembly based on metrics such as N50 and biological parameters like CEGMA. The draft genome was then annotated using MAKER pipeline and the orthologs were identified using OrthoMCL. The obtained draft genome can aid in preliminary comparative genomic analyses with other species in the genus. Further work may focus on improving the quality of this draft assembly towards a publication quality genome sequence for this species. ACM Computing Classification System (CCS): Life and medical sciences -> Computational biology    Life and medical sciences ->  Bioinformatics
 • Salminen, Samu (2016)
  Tämä Pro Gradu -tutkielma käsittelee työntekijän eläkelain (TyEL) nykyisin käytössä olevan Gompertz-kuolevuusmallin sopivuutta kuvaamaan TyEL:n selektiä kuolevuutta vanhuuseläkeliikkeessä. Tutkielman tarkoitus on nostaa esiin nykymallin ongelmakohdat ja esitellä Gompertz-kuolevuusmallin laajennus, joka ainakin osin korjaisi nykymallin puutteita pysymällä kuitenkin järjestelmätekniseltä kannalta tarpeeksi yksinkertaisena. Keskeisiksi teemoiksi tutkielmassa nousee elämänvaravakuutuksen yleisen teorian sekä työntekijän eläkelain vanhuuseläkeliikkeen vakuutustekniikan lisäksi toteutuvan kuolevuuden ennustaminen Lee-Miller-mallin sovelluksella ja laajennetun Gompertz-kuolevuusmallin parametrien estimointi havaintoaineistosta. Havaintoaineistona tutkielmassa käytetään sekä Tilastokeskuksen väestökuolevuuksia että TyEL:n riskiperusteanalyysien mukaisia toteutuneita rahapainotettuja kuolevuuksia. Ennustemalli on laadittu käyttäen R- ja Excel-ohjelmistoja (ml. VBA). Kuolevuusmallin laajennusta on kehitetty työeläkejärjestelmässä vuodesta 2014 laskuperusteasiain neuvottelukunnan alaisessa kuolevuusperustejaoksessa, jonka sihteerinä tutkielman kirjoittaja on toiminut vuosina 2014 ja 2015. Puheenjohtajayhtiönä kyseisinä vuosina on toiminut Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja puheenjohtajana tämän tutkielman toinen tarkastaja Tuomas Hakkarainen. Kuolevuusperustejaoksessa on edustus jokaisen työeläkeyhtiön lisäksi eläkekassoilla ja eläkesäätiöillä, Sosiaali- ja terveysministeriöllä, Eläketurvakeskuksella sekä Kevalla (julkisen puolen eläkkeet). Kuolevuusmallin valinnalla ja osuvuudella on merkitystä vanhuuseläkeliikkeessä, sillä se määrää pääoma-arvokertoimet, joilla varaudutaan vastaisten ja alkaneiden vanhuuseläkkeiden suorituksiin tulevaisuudessa. Tutkielmassa esitelty uusi kuolevuusmalli otetaan käyttöön vuoden 2017 eläkeuudistuksen yhteydessä, eli ensimmäisen kerran vanhuuseläkeliikkeen vanhuuseläkevastuut lasketaan sen mukaisina vuoden 2016 lopussa. Vanhuuseläkemaksu määräytyy uuden mallin mukaisesti vuodesta 2017 alkaen.
 • Lei, Jinmin (2016)
  Despite of the efficiency brought by the high-throughput technology in detecting protein-protein interactions, different wet-lab methods still pose different pitfalls. As a complementary strategy, dry-lab methods are less expensive and have an advantage of data fusion that overcomes the biases of individual data sources. This thesis explores the indicative features and the effect of a graph model in the protein-protein interaction prediction task as well as the capability of the multiple kernel learning algorithms in improving the prediction performance.Different kernels are applied in accordance with different features. We integrate 14 global and 10 graph features respectively in the SVM framework via different kernel methods, and then compare the prediction performances of different features. When applying the graph features, we represent individual proteins as labeled graphs and then apply three different graph kernels to explore which one can best capture the relationships between proteins. For merging heterogeneous data, we apply different multiple kernel learning algorithms and explore their capabilities in improving the prediction accuracy. We formulate the prediction of protein-protein interactions as a binary classification problem and in the SVM framework, we need to reconstruct the kernel which measures the similarity between protein pairs from the kernel which measures the similarity between proteins. For this goal, we employ three different pairwise kernels in the SVM framework and explore their effects in capturing the relationships between protein pairs. We perform experiments on 896 Saccharomyces Cerevisiae (baker's yeast) proteins and report the prediction performances of the three pairwise kernels on 10 graph and 14 global features, as well as the prediction results of different multiple kernel learning algorithms. Our experimental results reveal that the overall prediction performance achieved by the 10 graph features applied to the proposed graph model is better than that achieved by the 14 protein global features, and that among all multiple kernel learning methods, the alignf wins over the others in the protein-protein interaction prediction task. Our methods detect the interacting proteins at a high level. Based on this work, low-level models can be devised to detect the exact interacting spots between proteins.
 • Lu, Yao (2016)
  This thesis is an investigation of unsupervised learning for image classification. The state-of-the-art image classification method is Convolutional Neural Network (CNN), which is a purely supervised learning method. We argue that despite of the triumph of supervised learning, unsupervised learning is still important and compatible with supervised learning. For example, in the situation where some classes have no training data at all, so called zero-shot learning task, unsupervised learning can leverage supervised learning to classify the images of unseen classes. We proposed a new zero-shot learning method based on CNN and several unsupervised learning algorithms. Our method achieves the state-of-the-art results on the largest public available labelled image dataset, ImageNet fall2011.
 • Honkasalo, Julian (Helsingin yliopisto, 2016)
  Hannah Arendt (1906-1975) did not theorize gender as a political question. None of her major works deal with women s liberation, women s rights, or with gendered aspects of power. In her public life, she neither participated nor spoke up in favor of any feminist group. Yet, her works have generated a rich and polyphonic tradition of feminist scholarship. This dissertation provides the first monograph length, systematic examination of four decades of feminist responses to Arendt s political thought. In this study I ask how and for what purposes have feminist interpreters of Arendt singled out concepts and topics for scrutiny and debate in their efforts to understand the absence of a theory of gender in Arendt s oeuvre. Why has precisely Hannah Arendt been so widely and passionately read by feminist theorists, despite the fact that she did not engage in this field of inquiry at all? By analyzing and contextualizing how each text in feminist secondary literature on Arendt constitutes a distinct response to her silence on gender, and by then grouping these responses, this study finds that feminist efforts to make sense of the absence of a theory of gender in Arendt s political thinking can best be understood through a threefold categorization. First, Anglophone, early second wave sisterhood-interpretations approach Arendt through the conceptual pairs of the public and the private , and the social and the political , arriving at the conclusion that Arendt is a masculine anti-feminist. Second, Continental, French and Italian interpretations operate with Arendt s concept of natality and regard Arendt as a female genius. Finally, postmodern and queer readings highlight concepts such as unique distinctness , speech and action and pariahdom , establishing Arendt as a precursor to feminist elaborations on performativity as well as critiques of identity politics. I contend that taken together, these three feminist perspectives form a prism through which Arendt s enigmatic silence on gender becomes meaningful. At the same time, the history of contemporary feminist political theorizing emerges as a highly polyphonic tradition. Hence, there is no single, univocal feminist theory or feminism that can be applied to Arendt s texts in order to answer the question of how and why she left questions related to gender and sexuality unanswered. Instead, Arendt s account on gender and sexuality can only be grasped through multiple perspectives and multiple feminist voices.
 • El Sayed Bashandy, Hany (Helsingin yliopisto, 2016)
  The flavonoid biosynthetic pathway and flavonoid metabolites have been extensively studied because of their biological roles in plant and animal kingdoms. Flavonoid metabolites are involved in plant resistance, UV-protection, pollinator attraction and have antioxidant effects. Plant species synthesise a large number of secondary metabolites, including flavonoids, carotenoids and others. Flower colour is an important feature for marketing of the ornamental model plant gerbera (Gerbera hybrida). In gerbera, flavonoid metabolites accumulate in the adaxial epidermal layer of flower petals and lead to different flower colours and patterns. These metabolites consist of three subgroups, flavones, flavonols and anthocyanins in gerbera, which have also been used to characterize different cultivars. The cultivars show variation in flower colour according to their anthocyanin type. The acyanic gerbera cultivars have flavonoid profiles comparable to the cyanic cultivars, except for the synthesis and accumulation of specific anthocyanins. Metabolite profiles indicated that all analysed acyanic cultivars have a block in a late stage of the anthocyanin pathway. Ivory, a sport of the pelargonidin-cultivar Estelle, has white flowers. Ivory has flavones and flavonols, but no anthocyanin. Gene expression of all flavonoid pathway genes was similar in Estelle and Ivory. However, both cultivars have two different alleles encoding dihydroflavonol 4-reductase and in Ivory one of them (GDFR1-2) was found to have a point mutation resulting in inactivation of the encoded enzyme. Still, Ivory expresses the second allele (GDFR1-3) and accumulates active DFR enzyme. The cyanidin cultivar President expresses only the GDFR1-3 allele, but cannot synthesize pelargonidin. Therefore, GDFR1-2 contributes specifically to pelargonidin biosynthesis and GDFR1-3 to cyanidin biosynthesis. This could be explained by a coordinated biosynthesis of anthocyanins in multi-enzyme complexes, metabolons. Gerbera chalcone synthases (GCHSs) belong to the superfamily of Type III polyketide synthase enzymes. GCHS1, 3 and 4 have different contributions to the flavonoid pathway, according to the tissue specific and post-transcriptional regulation. RNA interference of CHS encoding genes was used in different gerbera cultivars to show that GCHS1 has the main contribution to anthocyanin accumulation in petal tissues. GCHS4 was strongly expressed in petals but did not lead to anthocyanin accumulation. Still, GCHS4 is expressed and encoded a functional enzyme in the vegetative tissues.
 • Kaljundi, Linda (Helsingin yliopisto, 2016)
  This article-based dissertation tackles the role of cultural representations and practices in the medieval expansion of Latin Christendom, analysing the historiography concerning the conversion and conquest of the Baltic Sea area. Four of the articles examine Latin missionary historiography from the eleventh to the thirteenth century, concentrating on the chronicles related to the archdiocese of Hamburg-Bremen (with a particular focus on the Chronicle of Henry of Livonia). These founding narratives of the frontier settlements and institutions allow insight into the function of literary representations in legitimising the new rule, but they also highlight the importance of performative practices in the Christianisation of the borderlands. The dissertation also has a more generally theoretical dimension, addressing the oft-debated problem that we can analyse medieval rituals only indirectly, through textual or visual mediations. It argues that because it is impossible to know whether the described rituals actually took place, we should instead focus on the ways in which their historiographical representations enable to analyse the meaning and significance of the rituals. In addition to that the thesis demonstrates that there are fruitful perspectives for analysing the appropriation of rituals in the medieval history writing offered by the studies of cultural memory. These studies have emphasised that the formation of effective memorial figures is based on their remediation in various cultural media. In the frontier chronicles, authority is first and foremost based on the connections with the Christian past. Yet these texts also reveal an understanding that these contacts with the sacred past should be manifested through various media: through textual quotations, but also through rituals and other performances. The dissertation also considers the cultural memory of the Christianisation period in a longer historical perspective, two of the articles discussing its afterlives during later periods: the early modern, the Enlightenment and the modern eras. The rivalry for hegemony in the Eastern Baltic has kept the legacy of the conquest and conversion a topical as well as a political issue. The active appropriations have secured a constant remediation of the medieval narratives in different cultural media, while also resulting in their considerable transformations.
 • Mattsson, Marja (Helsingin yliopisto, 2016)
  ABSTRACT The microbial community composition is among the most important factors to consider, when pesticide removal from the environment is planned by indigenous microbial consortia. The main interest of this study was to assess relationships between pesticide contaminations from the past, microbial community compositions, physico-chemical conditions, and pesticide dissipation. The microbial communities were studied by lipid biomarkers. Samples were collected from surface soils to deep drilling sediments and groundwater deposits, which had the long history of pesticides such as atrazine, 2,6-dichlorobenzamide, simazine, 1,1,1-trichloro-2,2-di(4-chlorophenyl)ethane (DDT), hexachlorobenzene (HCB), and pentachloroaniline (PeCA). The microbial lipid quantities and community compositions were generally dependent on organic matter (OM) content and soil type. Microbial biomass and cell numbers decreased with increasing depth and varied more on the top soil layers than in the deep sediments. Generally, the quantity of phospholipid fatty acids (PLFAs) was higher than that of glycolipid fatty acids (GLFAs) but lower than the quantity of neutral lipid fatty acids (NLFAs), when the amounts of main nutrients were balanced. However, in groundwater deposits and deep drilling sediments the phosphorous deficiency possibly caused higher GLFA quantities compared to PLFAs. The quantity of NLFAs seemed to increase with soil OM content and excess carbon. Microbes in all polluted samples seemed to be adapted to pesticides. Pesticide impacts on microbial community composition were few and no stress were found in the physiological indices of lipid profiles. The long-term contamination of atrazine in the groundwater, as well as DDT, HCB, and PeCA in surface soils seemed to mainly increase microbial activity compared to controls. The effects of DDT and its residues on microbial lipids were minor, though their persistence was high in soils with low OM content. HCB and PeCA were more persistent in soils with high OM content and their effects on microbial lipids were more numerous. The indigenous microbes of groundwater pipe A deposits were capable of atrazine biodegradation in aerobic conditions though nutrient levels were low, when C/N-ratio was near to optimal. Possibly Gram-positive bacteria and fungi were related to atrazine biodegradation.