Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 23127-23146 of 28489
 • Antervo, Roosa (Helsingin yliopisto, 2015)
  Objective. The main purpose of this study is to examine what families with children living in urban areas think about self-preparedness and emergency food supply kits nowadays. Study shows how study subjects understand terms "emergency food supply kit" and "self-preparedness", what they think about their own emergency food supply kits and the necessity of it in urban areas. Furthermore study explains the pros and cons of the newest Kotivara-guide from family perspective. Previous studies have shown that there are too little researches about these topics and the fact that self-preparedness is becoming more common. Method. This was a qualitative research with phenomenographic features and which research data were collected using half structural thematic interviews. Nine families with children were selected for research and by change only women were interviewed. All families were living in Kiukainen. Transcribed research data were analyzed with content analysis. Results and conclusion. The term “emergency food supply kit” (kotivara) was more familiar than “self-preparedness” (omatoiminen varautuminen) and “emergency food supply kit” was typically only related to food storing. All families had subconsciously own emergency food supply kit that probably, however, lacked iodine pills, battery powered radio, cash money and water. Own emergency food supply kit was seen to have a major role in urban areas since it helps in exceptional situations and also in normal daily life. Electricity blackout was said to be the most typical exceptional situation nowadays. As for the findings about guidance, families suggested that the Kotivara-guide could be distributed in child health clinics, family centers and schools. According to research subjects, Kotivara-guide should also have the old guides about foods and other things to store. Based on the results of this research, Finnish emergency food supply kit guidance, Kotivara, is still important thing. In order to improve and be more familiar in Finland, informing should be more humane and targeted at those with the greatest needs.
 • Mustonen, Lauri Matias (2011)
  Tutkielmassa arvioidaan taajuushuutokauppojen taloudellista tehokkuutta. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti huutokaupan allokatiivista tehokkuutta ja sen toteutumista kahdessa huutokauppatapauksessa. Työn metodeina on historiallinen tarkastelu taajuushuutokauppojen kehityshistoriasta, toimialatarkastelu teletoimialasta, peliteoreettinen analyysi monen kohteen huutokaupan taloudellisesta tehokkuudesta sekä huutokaupassa asetettujen huutojen suuruuksien sekä määrien analysointi Suomen ja Ruotsin 2,6 GHz:n huutokauppojen osalta. Historiallisen tarkastelun tuloksena esitetään, että huutokaupat ovat taloudellisesti tehokkaampi menetelmä kuin muut taajuusjakomenetelmät: arpajaiset, hallinnollinen arviointi tai ns. ”first come first serve” –menetelmä. Matemaattisen analyysin avulla määritellään tarkasti huutokaupan tehokkuus monen kohteen huutokaupassa ja miten huutokauppamekanismilla voidaan ohjata huutokauppa tehokkaaseen lopputulemaan. 2,6 GHz:n Suomen ja Ruotsin huutokauppojen osalta johtopäätöksinä esitetään, että Ruotsin huutokaupassa todennäköisesti saavutettiin tehokas lopputulema. Suomen huutokaupan osalta esitetään, että huutokaupan taloudelliset mekanismit eivät välttämättä ohjanneet huutokauppaa tehokkaaseen lopputulemaan. Suurimpana syynä Suomen huutokaupan mahdollisesti tehottomaan lopputulemaan voitaneen pitää huutokaupassa ilmennyttä, osittain mekanismista johtunutta, vähäistä kysyntää.
 • Eloranta, Lauri (2009)
  Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia erilaisia matkaviestinverkkojen taajuuslisenssien jakomenetelmiä sekä selvittää, mikä menetelmä tuottaisi yhteiskunnan kannalta tehokkaimman markkinarakenteen. Aihe on erittäin ajankohtainen Suomessa, sillä Suomen hallitus ehdotti 26.3.2009, että huutokauppaa kokeillaan vuoden 2009 marraskuussa taajuuslisenssien jakomenettelynä. Suomessa teleoperaattoreiden toimilupia ei ole aiemmin jaettu huutokauppamenetelmällä, vaan viranomaiset ovat itse päättäneet, kuka tai mikä taho toimiluvat saa. Kun viranomaiset jakavat teleoperaattoreille toimilupia, tulee heillä olla mahdollisimman hyvä käsitys yrityksistä sekä niiden toiminnasta. Jos näin ei ole, toimiluvat saattavat päätyä yhteiskunnan kannalta tehottomilla yrityksille. Huutokauppamekanismilla pyritään siihen, että taajuuslisenssit päätyisivät taloudellisesti tehokkaimpien yritysten haltuun. Esittelen tutkielmassani argumentteja, jotka puhuvat huutokaupan puolesta tehokkaana taajuuslisenssien allokointimekanismina. Muita lisenssien jakomenetelmiä historian saatossa ovat olleet muun muassa kauneuskilpailu sekä toimilupien arvonta. Huutokauppa jakaa toimiluvat suurella todennäköisyydellä niitä eniten arvostaville. Se on tasapuolinen sekä läpinäkyvä toimintamalli, sillä yritykset tietävät, miten ne voivat lisenssin voittaa. Se kerää tuloja valtiolle vääristämättä markkinoita ja paljastaa yritysten arvostukset lisenssejä kohtaan. Tutkielmassani esitän anglo-hollantilaisen huutokauppamekanismin, joka pyrkii ratkaisemaan uusien ja vanhojen operaattoreiden epäsymmetrisyyttä silloin, kun jaettavien lisenssien sekä vanhojen operaattoreiden lukumäärä on yhtä suuri. Anglo-hollantilaisen huutokaupan etuja on myös sen kolluusioita ehkäisevä vaikutus sekä sen taipumus jakaa lisenssit niitä eniten arvostaville tarjoajien epäsymmetrisyydestä huolimatta. Tutkielman luvussa 9 esittelen tehokkaan markkinarakenteen tuottavan hyppivän englantilaisen huutokaupan. Se perustuu sosiaalisen hyvinvointifunktion maksimoimiseen, jossa otetaan huomioon niin yritysten, kuluttajien kuin regulaattorinkin näkökulma. Malli tuottaa tehokkaan markkinarakenteen endogeenisesti eli siten, että toimilupien määrää ei ole ennalta määrätty. Hyppivä englantilainen huutokauppa jakaa lisenssit niitä eniten arvostaville. Siinä myös voidaan ottaa huomioon perittävien lisenssimaksujen taloutta tehostava vaikutus. Teen johtopäätöksiä erilaisista huutokauppamalleista lyhyiden esimerkkien avulla. Lopuksi arvioin hallituksen huutokauppalakiesitystä tutkielmassa saatujen tulosten pohjalta. Tärkein lähteeni tutkielmassa oli Georg Gebhardtin sekä Achim Wambachin artikkeli: Auctions to implement the efficient market structure", jonka pohjalta esitän työssäni hyppivän englantilaisen huutokauppamekanismin. Muita tärkeitä lähteitä työssäni olivat Paul Klempererin huutokauppateoriaan liittyvät artikkelit sekä Helmuts Azacisin sekä Roberto Burguetin artikkeli Incumbency and entry in license auctions: The Anglo-Dutch auction meets another simple alternative .
 • Smedberg, Ilmari (2016)
  Yksi tapa tarkastella maankamarassa etenevien seismisten aaltojen vaimenemista on määrittää tutkittavalle alueelle seisminen Q-arvo, joka kuvaa maa- tai kallioperän keskimääräisiä vaimenemisominaisuuksia. Seismisellä Q-arvolla on myös taajuusriippuvuus, eli sillä on eri arvo eri taajuuksilla. Tässä työssä määritettiin taajuusriippuvat Q-arvot P- ja S-aallolle tutkimalla näiden ensisaapujien alusta alkavan kolmen sekunnin aikaikkunan maksimiamplitudeja. Kohdealue tutkimuksessa oli Pohjois-Suomi. Havaintoaineisto koostui Suomen seismiseen asemaverkkoon kuuluvien, viiden seismografiaseman maanjäristysrekisteröinneistä. Asemat sijaitsivat Hetan, Sodankylän, Oulun, Kuusamon ja Tornion alueilla ja maanjäristykset olivat tapahtuneet enintään 200 km:n episentrietäisyydellä. Eri asemien rekisteröintejä tutkittiin yhteensä 181 kpl. Tutkimuksessa käytetty menetelmä on nimeltään coda-normalisointimenetelmä, jossa P- ja S-aaltojen amplitudiarvot normalisoidaan coda-aaltojen amplitudiarvoilla. Eri hyposentrietäisyyksillä saaduista arvoista saadaan regression avulla määritettyä Q-arvo eri taajuuksille, joista linearisoinnin avulla saadaan määritettyä taajuusriippuva Q-arvo. Tässä työssä P-aallolle saatiin taajuusriippuva Q-arvo Qp(f )=183(±12)f^0.64(±0.15) sekä S-aallolle Qs(f )=288(±30)f^0.67 (±0.23 ) . Saatuja tuloksia verrattiin samalla menetelmällä eri puolilta maapalloa saatuihin tuloksiin. Pohjois-Suomen alueella S-aaltojen vaimeneminen oli kaikkein vähäisintä verratuna tektonisesti aktiivisempiin tai geologisesti nuorempiin alueisiin. Tuloksia verrattiin myös sekä Fennoskandian alueelle että geologisesti samankaltaisille alueille määritettyihin Q-arvoihin. Tässä työssä määritetty Qp-arvo ja sen taajuusriippuvuus ovat hyvin samankaltaisia Norjan alueelle määritettyjen Qp-arvojen kanssa. Qs-arvo puolestaan osuu keskivaiheille muihin arvoihin vertailtaessa, ollen hyvin samankaltainen kuin Pohjois-Amerikkaan ja Australiaan määritetyt Qs-arvot. Coda-normalisointimenetelmä osoittautui riittämättömäksi alueelle, jolta on vähän ja epätasaisesti jakautunutta havaintoaineistoa maanjäristyksistä. Seismisten aaltojen vaimenemiseen liittyviä tutkimuksia suositellaan jatkettavan, mutta jollain toisella menetelmällä. Eräs mahdollinen tutkimuskohde tulevaisuudessa voisi olla geometrisen leviämistekijän ja sen etäisyysriippuvuden määrittäminen Suomen kallioperälle.
 • Pitko, Tiina-Liisa (Helsingin yliopisto, 2012)
  This case study took place in Southern Finland at the municipal day care center. The focus was to investigate toddlers possibilities to play and explore different situations from the perspective of play and playfulness. Also the role of adults in promoting play and playfulness was examined. According to previous studies play and playfulness are important concepts to children s development and learning. However play and playfulness don t take place only in the playing situations. Connection to other activities alongside playing situations is obvious. This study tries to depict children s play on daily basis in all kinds of situations. The study focuses on the pedagogical factors that have an influence on play possibilities. The case study group included 12 toddlers and 4 adults. The data was collected by many methods, including play observation, interview and play environment observation. The analysis was undertaken by content analyses and interpreting the results of numeric indicators (AES and ITERS). The result was that children play in all kinds of situations but the features of play differ according to different activities. Additionally the exploiting of play differs in different situations: at some point play and playfulness was repetitive but in the others the usefulness of play wasn t recognized or it wasn t considered appropriate for a particular situation. This leads to the question: is the usefulness of play and playfulness pedagogically recognized? Further the results confirm that the conditions and elements of play are important when supporting the play. Especially the adults involvement and interaction in play are significant. The implication of the study is that it is important to talk about the factors that influence play and playfulness. Conversation between adults helps to develop play and playful interaction.
 • Nystedt, Ann-Marie (1995)
 • Luhtasela, Harri (2007)
  Suomen kaupungit olivat puutalokaupunkien aikaan 1300-luvulta lähtien hyvin alttiita tulipaloille varsinkin kuivana kesäaikana. Laajat kaupunkipalot olivat aikansa suuronnettomuuksia, joita sattuikin Suomessa usein noin 1800-luvun puoliväliin saakka. Samoihin aikoihin, kun Suomessa koettiin viimeisiä suuria kaupunkipaloja 1800-luvun alkupuoliskolla, sanomalehdistö oli alkanut ottaa ensimmäisiä askeleitaan. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, miten sanomalehdistössä uutisoitiin vuonna 1822 tapahtunutta Oulun paloa ja 1852 tapahtunutta Vaasan paloa. Tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on, miten sanomalehdet heijastivat Oulun ja Vaasan kaupunkipalojen uutisoinnin yhteydessä todellisuutta ja miksi ne antoivat kuvan todellisuudesta tietyssä muodossa. Tutkimuksessa perehdytään lisäksi siihen, miten Oulun ja Vaasan kaupunkipalojen uutisointi erosi yksittäisissä tutkittavissa sanomalehdissä samana aikakautena sekä myös kokonaisuutena aikakausien välillä, jolloin myös lehdistön toimintaolosuhteet olivat muuttuneet. Tutkimuksessa sanomalehdistö ja erityisesti Finlands Allmänna Tidning, Åbo Tidningar, Turun Wiikko-Sanomat ja Suometar muodostavat keskeisen lähteen. Näiden lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään lehdistöhistoriaa käsitteleviä kirjallisuuslähteitä sekä paikallishistorioita ja muita kyseisiä kaupunkipaloja käsitteleviä kirjallisuuslähteitä. Tutkimus toteutetaan analysoimalla tutkimuksen kohteena olevien sanomalehtien uutisointia käyttäen aineiston järjestämisessä ja analysoimisessa jossain määrin samankaltaista menetelmää kuin aineistolähtöisessä sisällönanalyysimenetelmässä. Tähän liittyen tutkimuksessa hajotetaan useissa sanomalehdissä julkaistut tutkimuksen kohdetta koskevat laajat uutistekstit osiin ja yhdistetään eri osat aihepiireittäin kokonaisuuksiksi uutisoinnin sisällön selkeyttämiseksi ja analysoinnin helpottamiseksi. Kaikkiaan sanomalehtien osuus tulipalouutisoinnissa vaihteli. Aikakautena yleisen uutisten lainaamisen ansiosta kaikista tutkimuksen kohteena olevista sanomalehdistä oli kuitenkin mahdollista saada asiasisällöltään pääosin samankaltainen kuva näistä kaupunkeja kohdanneista onnettomuuksista. Oulun kaupunkipalon kulkua uutisoitiin tosin vain muutamissa sanomalehtinumeroissa. Sen sijaan Vaasan palon aikaan sanomalehdillä oli enemmän ikää ja lukijoita sekä myös aktiivisia kirjeenvaihtajia ja enemmän kiinnostusta tällaista isoa onnettomuutta kohtaan, mikä näkyi myös julkaistujen uutisten määrässä. Vaasan paloa koskeva laajempi uutistarjonta sisälsi asiasisällön osalta myös enemmän toistoa, minkä vuoksi palosta välittynyt kuva ei silti ollut oleellisesti laajempi. Kaikkiaan tulipalojen kulkua koskevassa uutisoinnissa kiinnitettiin molempien palojen osalta huomiota samankaltaisesti tulipalon eri vaiheisiin ja vähäisessä määrin myös tulipalon taustoihin. Vaasan palon osalta uutisoinnissa on havaittavissa myös eräin osin analysoivampaa otetta. Tulipalon välittömiä vahinkoja koskevan uutisoinnin osalta Oulun palon jälkeen korostuivat jossain määrin enemmän henkilövahingot kun Vaasan palon jälkeen puolestaan irtaimiston menetykset saivat enemmän huomiota osakseen. Näihin painopiste-eroihin vaikuttivat todennäköisesti kirjoittajien erilaiset taustat ja mahdollisesti myös 1850-luvun alussa vallinnut kireämpi sensuuri.
 • Palttala, Iida (2010)
  Koneellinen annosjakelu on kasvava lääkehuollon osa-alue, jossa lääkkeet pakataan koneellisesti pieniin annoskertakohtaisiin pusseihin kahden viikon erissä. Aikaisemmin lääkevalmisteiden soveltuvuutta koneelliseen annosjakeluun ei ole systemaattisesti tutkittu. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Espoonlahden apteekin annosjakeluyksikön kanssa ja sen tavoitteena oli määrittää annosjakeluprosessin kannalta optimaaliset ominaisuudet annosjaeltavalle tabletille rikkoutumisten ja siirtymien vähentämiseksi. Rikkoutuminen on lääkevalmisteen murentumista, puolittumista tai muuta rikkoutumista annosjakelun aikana. Siirtymä on lääkevalmisteen jakelu väärään annospussiin. Prosentuaalisesti rikkoutumisia ja siirtymiä on jakelumäärästä hyvin vähän, mutta määrällisesti paljon ja koko ajan enemmän koneellisen annosjakelun yleistyessä. Rikkoutumiset ja siirtymät aiheuttavat paljon lisätyötä pussien korjaamisen takia, joten niiden määrää on pyrittävä vähentämään. Lisäksi tavoitteena oli selvittää lääkkeiden valmistajilta kysyttävissä olevat asiat lääkevalmisteiden ominaisuuksista ja säilyvyydestä, jotta voitaisiin päätellä valmisteen soveltuvuus koneelliseen annosjakeluun kirjallisen tiedon perusteella. Tutkimuksen tulosten perusteella rikkoutumisten ja siirtymien vähentämiseksi optimaalinen tablettivalmiste annosjakeluun on pienehkö tai keskisuuri, päällystetty, luja ja jakouurteeton ja optimaalinen ilman suhteellinen kosteustaso annosjakeluyksikön tuotantotiloissa olisi noin 30 – 40 %. Lääkkeiden valmistajilta kysyttäviä seikkoja ovat koon, päällysteen, murtolujuuden ja jakouurteen lisäksi valmisteen säilyvyys alkuperäispakkauksen ulkopuolella sekä valmisteen valo-, lämpö- ja kosteusherkkyys. Rikkoutumisten ja siirtymien lisäksi tutkittiin myös kosteusherkän asetyylisalisyylihappovalmisteen (Disperin 100 mg) säilyvyyttä 25 °C ja 60 % RH olosuhteissa, koska tuotantotilojen ilman kosteustasoa ei ole säädelty. Säilyvyystutkimuksen kesto oli neljä viikkoa. Se on riittävä, koska se on enimmäisaika, jonka tabletit ovat annosjakeluprosessin yhteydessä pois alkuperäispakkauksestaan ennen käyttöä. Tabletteja säilytettiin avoimessa alkuperäispakkauksessa (purkki), suljetussa alkuperäispakkauksessa, annosjakelukoneen kasetissa ja kahdessa erilaisessa annospussissa (uusi ja käytössä oleva materiaali). Tulosten mukaan annosjakelukoneen kasetti suojaa kosteudelta yhtä huonosti kuin avoin purkki. Uusi pussimateriaali sen sijaan suojaa kosteudelta paremmin kuin tällä hetkellä käytössä oleva materiaali. Raman -spektroskopiamittausten perusteella asetyylisalisyylihappotableteissa ei ehdi neljän viikon seurannan aikana tapahtua asetyylisalisyylihapon hajoamista salisyylihapoksi. Kosteus heikentää tablettien murtolujuutta, mikä saattaa aiheuttaa enemmän rikkoutumisia. Kosteustaso olisi hyvä olla säädettävissä vakioksi tuotantotiloissa tai purkaa tabletit kasetteihin mahdollisimman lähellä jakelua rikkoutumisten ehkäisemiseksi, etenkin ilman kosteustason ollessa korkea. Lisäksi tutkittiin lääkevalmisteen lämpöherkkyyttä koska annosjakelukoneen saumauslaite altistaa annospussit noin 75 °C lämmölle, jos annosjakelukone pysäytetään kesken työn. Tutkimus tehtiin XRPD:llä, jolla voidaan säätää näytteen lämpötilaa. Lämpöherkkyystutkimusten perusteella 75 °C lämpö ei ehdi tunnin aikana aiheuttaa muutoksia karbamatsepiinitabletissa (Neurotol 200 mg). Tuloksista selvisi, että tutkitun valmisteen sisältämä karbamatsepiini ei kuitenkaan ole lämpöherkin muoto, joten muita lämpöherkkiä lääkevalmisteita tulisi tutkia lisätiedon saamiseksi lämmön vaikutuksista.
 • Palomäki, Emmi (2012)
  3D-kuvantaminen perustuu siihen, että kahdesta tai useammasta kuvasta muodostetaan yksi kolmiulotteinen kuva. Suuri osa menetelmistä ottaa pelkästään pintakuvia, kun taas tomografiaan perustuvilla menetelmillä saadaan tietoa myös tutkittavan materiaalin sisärakenteesta. Youngin moduuli on menetelmä, jota on pitkään käytetty muun muassa teräksen kovuuden määrittämiseen. Perinteisessä menetelmässä palkin muotoista kappaletta taivutetaan. Kappaleen koon, käytetyn voiman ja sen perusteella, paljonko palkki on taipunut, voidaan laske kappaleelle Youngin moduuli -arvo. Vaikka menetelmää onkin perinteisesti käytetty hyvin koville materiaaleille, sitä on sovellettu sellaisenaan farmaseuttisten aineiden tutkimiseen. On kuitenkin kyseenalaista, soveltuuko menetelmä sellaisenaan juuri näiden materiaalien tutkimiseen. Youngin moduulin määrittämiseksi on myös esimerkiksi tabletin puristamiseen sekä ultraääneen perustuvat menetelmät. Tabletin kovuuden määrittäminen murtolujuusmittauksen avulla on siinä mielessä ongelmallista, että se rikkoo tabletin. Tästä syystä olisi hyvä löytää korvaavia menetelmiä murtolujuuden määritykseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli validoida 3D-kuvantamisessa käytetty Flash Sizer 3D laite ja tutkia, voidaanko menetelmän avulla ennustaa Youngin moduulin tai perinteisen murtolujuustestin tuloksia. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia Youngin moduulin soveltuvuutta perinteisen murtolujuustestin korvaajaksi säilyvyysseurantatutkimuksissa. Tutkimuksessa validoitiin Flash Sizer 3D -laite määrittämällä mikrokiteisestä selluloosasta valmistettujen pellettien (Cellets) partikkelikokojakauma 100 µm, 200 µm, 500µm sekä 1:1 100µm ja 200µm kokoisista Celleteistä. Mikrokiteisestä selluloosasta (Emcocel LP200) valmistettiin tabletteja, joista otettiin 3D-kuva. Puolelle tableteista tehtiin perinteinen murtolujuusmittaus. Puolille taas tehtiin Youngin moduuli mittaus tabletointipäivänä sekä yhden ja yhdeksän vuorokauden kuluttua tabletoinnista. Saatujen tulosten perusteella Flash Sizer 3D soveltui erityisesti suurimpien Cellettien tutkimiseen. Sen sijaan pienillä partikkeleilla sen erotusteho ei välttämättä ole riittävä. Kuitenkin esimerkiksi tablettipinnan karheuden määritykseen se näyttäisi soveltuvan melko hyvin. Youngin moduuli vaikutti erittäin lupaavalta menetelmältä perinteisen murtolujuusmittauksen korvaajana. Tulevaisuuden säilyvyysseurantatutkimuksissa ei ehkä enää mitata murtolujuuksia vaan tabletin lujuus määritetään Youngin moduuli -mittauksen avulla. Jos tulevissa tutkimuksissa saadaan todistettua Youngin moduulin korreloivan riittävän hyvin tabletin liukoisuuden kanssa, saattaa se korvata osittain myös liukoisuusmittaukset tablettien säilyvyysseurannassa.
 • Soininen, Jenny (2009)
  There have been many discussions about a recent trend of tabloidization of news which has seen a shift from traditional news stories about politics and foreign affairs, to more entertainment-oriented stories about celebrities and scandals. What s more is that numerous studies have examined the parallel decline of international news. Some of the key previous studies reviewed include: Foreign News in the Media: International reporting in 29 countries by UNESCO, 1985; Tabloidization of News: A Comparative Analysis of Anglo-American and German Press Journalism by Esser, 1999; Tabloidization in the British Press: A Quantitative Investigation into Changes in British Newspapers, 1952 1997 by McLachlan & Golding, 2000; and Trends in Canadian Newspaper Coverage of International News, 1988-2000: Editors' Assessments by Soderlund, Lee & Gecelovsky, 2002. Using the conceptual lens of tabloidization, this study examines changes in traditionally serious international newspaper content over time. Specifically, this study analyzes how international news coverage in the General and Business sections of two Canadian daily newspapers the Globe and Mail and Toronto Star has changed over a period of three decades 1986, 1996 and 2006. An examination into some of the key causes of tabloidization such as commercialized media, new technologies and concentration of ownership help to better understand the results. Quantitative content analysis is used to determine the amount and types of international news items being covered throughout the selected dates to see if there is a decline of serious international news and an increase in tabloidization of international news. The analysis is based on seven aspects indicating a process of tabloidization. The seven indicators are: Fewer international news stories ; More pictures/less text ; More entertainment stories ; Fewer political/parliament news stories ; Fewer front page international news items ; More focus on the United States ; and More newswire services being bylined. The main dependant variable of this study is international news coverage and is defined as news items centered on places outside of Canada, news involving Canadians abroad, or news involving foreigners in Canada. International news coverage is identified by dateline and text within each newspaper item. Coverage from the United States is paid particular attention given the abundant amount of American media crossing north to Canada. The findings demonstrate a process of tabloidization occurring over time according to many of the indicators measured, such as fewer international news items throughout the sampled sections and front pages, more visuals, more entertainment stories, and fewer political stories. Another key finding is the increased emphasis on news from the United States, particularly on financial and economic news.
 • Salonen, Tapani (2001)
  Tutkimuksessa tarkastellaan Venäjälle suunnattua EU:n Tacis -avustusohjelmaa. Tutkimus lähtee liikkeelle tarpeesta tutkia ohjelmaa hallintajärjestelmänä, jonka tehtävänä on lisätä yhteistyötä, luottamusta ja vakautta EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa sekä torjua erilaisia uhkia. Tutkielma pyrkii selvittämään, kuinka hyvin ohjelman tavoitteet ja keinot ovat vastanneet sille asetettuja odotuksia, onko ohjelman toiminta ollut yhteensopiva tavoitteiden kanssa, miten ohjelmaa voitaisiin parantaa? Tarvitseeko Venäjä suuren kokonsa takia oman avustusohjelman mallin vai voidaanko siellä soveltaa yhteistä mallia? Miten Venäjä kehittyy? Löytääkö Venäjä paikkansa? Venäjä ja EU ovat hyvin erilaisia toimijoita, mikä asettaa yhteistyölle erityisiä haasteita. Venäjä on voimakkaan yhteiskunnallisen murroksen kourissa. Nykyään entisen Neuvostoliiton alueiden väliset erot ovat paljon suuremmat kuin EU:n sisäiset erot etelä - pohjoinen -akselilla. Venäjällä EU nähdään taloudellisena projektina, joka voi hyödyttää Venäjää. EU näkee Venäjän sekä haasteena että mahdollisuutena. EU:n toiminnassa korostuu tarve hallita uhkia lähialueilla. Vaikka EU ei täytä valtion tunnusmerkkejä sen toiminta lähenee monella tapaa valtiotoimijan luonnetta. Tshetshenian sodat osoittavat, että EU:n mahdollisuudet vaikuttaa Venäjän päätöksentekoon ovat rajalliset. EU on vaikuttanut Venäjään ensisijaisesti perinteisen diplomatian keinoin. Realismin näkökulmasta Tacisissa korostuvat vallankäyttö ja intressipolitiikka. Liberalismi korostaa perustuslaillisten valtioiden demokraattista vastuuta ja keskinäisriippuvuuden lisääntymisen myötä yhteistyön kehittämistä. Organisaatioteoriat tarkastelevat Tacisia kansainvälisten organisaatioiden kuten EU:n, Etyj:in ja YK:n kontekstissa ja tutkivat ohjelmaa määrittäviä sääntöjä ja normeja. Post-modernismi korostaa ohjelman toiminnasta ja saavutuksista tiedottamista tavallisille kansalaisille. Tacis sisältää luottamuksen ja turvallisuuden rakentamiseen tähtääviä tavoitteita. Tutkimme Tacisia vakausregiiminä, koska Tacisilla on rooli sopimuksin säänneltynä konfliktin hallinnan keinona. Sen toiminta perustuu erilaisiin periaatteisiin, normeihin, sääntöihin ja toimintamalleihin. Hallintajärjestelmäulottuvuus kohdistuu erilaisiin uhkiin, jotka liittyvät ympäristöongelmiin, ydinturvallisuuteen, rikollisuuteen, demokratisoitumiseen, ja taloudelliseen kehitykseen. Toiminta perustuu ensisijaisesti kannustamiseen eikä pakottamiseen ja kielteiseen ehdollistamiseen. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat tärkeä osa Tacisin toimintaa. Demokratia on sekä prosessi että tavoite ja se toimii ohjelman edistymisen mittarina. Venäjällä etniset ja kulttuuriset konfliktit aiheuttavat uhan demokratialle, mutta yllättävä tutkimustulos on se, että nationalismi saattaa myös lisätä kilpailua demokratisoitumisessa. Tiedotusvälineiden riippumattomuuteen ja kansalaisjärjestöjen toimintaan liittyy suuria haasteita. Tämän tutkielman perusteella ehdotamme parannusehdotuksena oman mallin kehittämistä Venäjälle niin, että pyritään auttamaan kohdemaata itse auttamaan itseään, vahvistetaan kansalaisjärjestöjen toimintaa, lisätään yhteistyötä erityisesti ohjelmien ja hankkeiden suunnittelussa sekä ehdollistetaan ohjelman jatkuminen nykyistä selvemmin sitoutumiseen ohjelman tavoitteisiin ja sääntöihin.
 • Toom, Auli (Helsingin yliopisto, 2006)
  The purpose of this research was to examine class teachers' interactive pedagogical thinking and action, in other words their tacit pedagogical knowing. Tacit pedagogical knowing was defined as a process in interactive teaching situation, through which a teacher finds solutions to surprising and challenging situations, pedagogical moments, so that the lesson continues. Teachers are able to describe their tacit pedagogical knowing afterwards and also find some reasons for it as well. More specifically, the aim was to study, 1) how does a class teacher's tacit pedagogical knowing appear in teacher's actions, and 2) what kinds of contents include in class teacher's tacit pedagogical knowing. The research material was gathered from four class teachers by videotaping their lessons and by stimulated recall interviews. In addition to this, the researcher spent a relatively long time in the research participants' classrooms. She conducted initial interviews and orientating observations by means of participant observation in order to get to know the participants and their contexts better. A phenomenologically oriented approach, which proceeded by following abductive logic, was used in the analysis procedures of the videotaped and stimulated recall data. In addition to this, correlation examinations were used in the validation of stimulated recall data analyses. The appearance of the tacit pedagogical knowing was observed in the videotaped data. The contents of tacit pedagogical knowing were defined by the analyses of stimulated recall data. According to the research results, a class teacher's tacit pedagogical knowing appears in the maintenance of the pedagogical relation, the teacher's relation to content, and the didactical relation. The contents of class teacher's tacit pedagogical knowing were many sided. The maintenance of the pedagogical relation, the teacher's relation to content, and the didactical relation were elements of the contents as well. In addition to these, the maintenance of teacher's pedagogical authority, the maintenance of the student's role or pedagogical authority, and the awareness of the nature of the content of instruction are included in the contents of teacher's tacit pedagogical knowing. The phenomenon of tacit pedagogical knowing was observed to be clearly a process-like and relational phenomenon. Based on the research results, a model of teacher's tacit pedagogical knowing was developed. Using the model, it is possible to illustrate the factors that are at the core of teacher's professionality. This model could be used in the context of teacher education, supervision, or in-service training.
 • Viivi, Virtanen (Helsingin yliopisto, 2000)
 • Mandelin, Johanna (Helsingin yliopisto, 2010)
  Atopic dermatitis (AD) or atopic eczema is characterised by a superficial skin inflammation with an overall Th2 cell dominance and impaired function of the epidermal barrier. Patients also are at an increased risk for asthma and allergic rhinitis. Treatment with tacrolimus ointment inhibits T cell activation and blocks the production of several inflammatory cytokines in the skin, without suppressing collagen synthesis. The aims of this thesis were to determine: (1) long-term efficacy, safety, and effects on cell-mediated immunity and serum IgE levels in patients with moderate-to-severe AD treated for 1 year with tacrolimus ointment or a corticosteroid regimen, (2) the 10-year outcome of eczema, respiratory symptoms, and serum IgE levels in AD patients initially treated long-term with tacrolimus ointment, and (3) pharmacokinetics and long-term safety and efficacy of 0.03% tacrolimus ointment in infants under age 2 with AD. Cell-mediated immunity, reflecting Th1 cell reactivity, was measured by recall antigens and was at baseline lower in patients with AD compared to healthy controls. Treatment with either 0.1% tacrolimus ointment or a corticosteroid regimen for one year enhanced recall antigen reactivity. Transepidermal water loss (TEWL), an indicator of skin barrier function, decreased at months 6 and 12 in both tacrolimus- and corticosteroid-treated patients; TEWL for the head and neck was significantly lower in tacrolimus-treated patients. Patients in the 10-year open follow-up study showed a decrease in affected body surface area from a baseline 19.0% to a 10-year 1.6% and those with bronchial hyper-responsiveness at baseline showed an increase in the provocative dose of inhaled histamine producing a 15% decrease in FEV1, indicating less hyper-responsiveness. Respiratory symptoms (asthma and rhinitis) reported by the patient decreased in those with active symptoms at baseline. A good treatment response after one year of tacrolimus treatment predicted a good treatment response throughout the 10-year follow-up and a decrease in total serum IgE levels at the 10-year follow-up visit. The 2-week pharmacokinetic and the long-term study with 0.03% tacrolimus ointment showed good and continuous improvement of AD in the infants. Tacrolimus blood levels were throughout the study low and treatment well tolerated. This thesis underlines the importance of effective long-term topical treatment of AD. When the active skin inflammation decreases, cell-mediated immunity of the skin improves and a secondary marker for Th2 cell reactivity, total serum IgE, decreases. Respiratory symptoms seem to improve when the eczema area decreases. All these effects can be attributed to improvement of skin barrier function. One potential method to prevent a progression from AD to asthma and allergic rhinitis may be avoidance of early sensitisation through the skin, so early treatment of AD in infants is crucial. Long-term treatment with 0.03% tacrolimus ointment was effective and safe in infants over age 3 months.
 • Hlushchuk, Yevhen (Helsingin yliopisto, 2007)
  Tactile sensation plays an important role in everyday life. While the somatosensory system has been studied extensively, the majority of information has come from studies using animal models. Recent development of high-resolution anatomical and functional imaging techniques has enabled the non-invasive study of human somatosensory cortex and thalamus. This thesis provides new insights into the functional organization of the human brain areas involved in tactile processing using magnetoencephalography (MEG) and functional magnetic resonance imaging (fMRI). The thesis also demonstrates certain optimizations of MEG and fMRI methods. Tactile digit stimulation elicited stimulus-specific responses in a number of brain areas. Contralateral activation was observed in somatosensory thalamus (Study II), primary somatosensory cortex (SI; I, III, IV), and post-auditory belt area (III). Bilateral activation was observed in secondary somatosensory cortex (SII; II, III, IV). Ipsilateral activation was found in the post-central gyrus (area 2 of SI cortex; IV). In addition, phasic deactivation was observed within ipsilateral SI cortex and bilateral primary motor cortex (IV). Detailed investigation of the tactile responses demonstrated that the arrangement of distal-proximal finger representations in area 3b of SI in humans is similar to that found in monkeys (I). An optimized MEG approach was sufficient to resolve such fine detail in functional organization. The SII region appeared to contain double representations for fingers and toes (II). The detection of activations in the SII region and thalamus improved at the individual and group levels when cardiac-gated fMRI was used (II). Better detection of body part representations at the individual level is an important improvement, because identification of individual representations is crucial for studying brain plasticity in somatosensory areas. The posterior auditory belt area demonstrated responses to both auditory and tactile stimuli (III), implicating this area as a physiological substrate for the auditory-tactile interaction observed in earlier psychophysical studies. Comparison of different smoothing parameters (III) demonstrated that proper evaluation of co-activation should be based on individual subject analysis with minimal or no smoothing. Tactile input consistently influenced area 3b of the human ipsilateral SI cortex (IV). The observed phasic negative fMRI response is proposed to result from interhemispheric inhibition via trans-callosal connections. This thesis contributes to a growing body of human data suggesting that processing of tactile stimuli involves multiple brain areas, with different spatial patterns of cortical activation for different stimuli.
 • Vihriälä, Helena (Helsingin yliopisto, 2012)
  I pose two questions in my thesis. The first one asks how the theories of intention based on knowledge go together with the understanding of human agency in the philosophy of mind, cognitive psychology and neuroscience. Is the Finnish legislation on intent based probability theory satisfactory or should the legislation allow intention to be assessed also on the basis of the will as well? In Finland and in many other European countries the traditional approach to intent has been that the prosecutor has to prove, firstly, that the accused has committed the crime and, secondly, that the accused has had the necessary knowledge and will while acting. This is based on a Cartesian view of two separate entities: body and mind. In my review of literature it is apparent that the Cartesian view no longer dominates in the philosophy of mind. According to cognitive psychology and neuroscience a human being is an entity, where one cannot separate action and thought. It is very difficult if not impossible to find out what the criminal had in mind when he committed the crime. Psychologists can tell something about the possible reasons why someone acts criminally based on the knowledge of the suspect s history. But even such an expert assessment is likely to be incomplete and uncertain. Judges from whom extensive psychological expertise cannot be expected have even less chance of reliably inferring about the thoughts of the accused at the time of the act. I conclude that we can only judge people on the basis of their deeds, as we do in the other areas of life. We have objective knowledge of the act and how dangerous it was. If the accused is liable and of age (18 years), we have to assume that he or she had understood the nature of the act, if there is no proof to the contrary. In my second question, I ask if the intention has to be proved separately from the act as seen in the judicial literature or can it be proved based on the act. Which one is dominant in the legal praxis? I analysed about a hundred cases from the Supreme Court and the Court of appeal in Helsinki. I also circulated a questionnaire to the judges in the Helsinki area. Both strongly support the conclusion that the legal praxis does not attempt to make judgements about intent separately from establishing the facts. The guilt is assessed on the basis of the objective facts about the act.
 • Pöyhönen, Pekka (University of Helsinki, 2015)
  Tämän tutkielman tutkimustehtävänä on esitellä rikoksen valmistelun tahallisuus- ja vaaraelementtien keskeisiä tulkintaongelmia. Näihin tulkintaongelmiin pyritään antamaan tulkintasuosituksia. Siltä osin kun perusteltua tulkintasuositusta ei tutkielman puitteissa ole mahdollista antaa, pyritään löytämään niitä kysymyksiä, joihin vastaaminen on tarpeen tulkintatilanteen ratkaisemiseksi. Rikosoikeudellisen tulkinnan on korkeimman oikeuden omaksuman linjan mukaan oltava sopusoinnussa säännöksestä ilmenevän suojan tarkoituksen kanssa. Valmistelukriminalisointien tarkoitus yleisellä tasolla näyttää olevan rangaista vain sellaista tekijää, jonka tahdonmuodostus kertoo tekijän todella olevan valmis loukkaamaan suojeltua oikeushyvää. Toiseksi tarkoituksena on kattaa vain valmisteluteot, joiden kohdalla oikeushyvän loukkauksesta on olemassa todellinen vaara. Valmistelukriminalisointien subjektiivisella tunnusmerkillä asetetaan edellytys toimimisesta rikoksentekotarkoituksessa. Tämä on ilmaistu esimerkiksi tunnusmerkillä ”tehdäkseen”. Vuoden 2013 valmistelukriminalisoinneissa subjektiivinen tunnusmerkki on ”- - rikoksen tekemistä varten”. Tarkoitustunnusmerkkejä kuvaavien termien käytössä ei ole suomalaisessa rikosoikeustieteessä noudatettu täysin yhdenmukaista linjaa. Tutkielmassa muodostetaan ehdotus termien täsmällisestä ja yhdenmukaisesta käytöstä kuvattaessa tekijältä edellytettyä tarkoitusta. Rikoksen yritykseen peilaten todetaan, että usein käytetty termi ”korotettu tahallisuusvaatimus” on epähavainnollinen ja jopa harhaanjohtava tapa kuvata realisoitumatonta tahallisuutta. Perusteltua onkin erottaa tällaisen subjektiivisen ylijäämän aste ja kohde. Tarkoitustunnusmerkkien kohdalla niitä ensisijaisesti kuvaava ominaisuus on nimenomaan niiden tarkoittama subjektiivinen ylijäämä: tahallisuuden kohteen ei rikostunnusmerkistössä edellytetä realisoituneen. Erillinen kysymyksensä on se, minkä asteista tai laatuista tuon realisoitumattoman tahallisuuden täytyy olla. Tarkoituksen kohteen osalta havaitaan, että seuraustahallisuuden avulla voidaan arvioida realisoitumatonta seurausta edellyttävä tarkoitustunnusmerkki. Silloin kun kyse on tarkoituksesta suhteessa tekijän omaan tulevaan toimintaan, ei seuraustahallisuutta voida soveltaa. Tällöin tahallisuuden sisältö koostuu tekijän toimintapäätöksestä ja tarkoituksesta toteuttaa tuo päätös. Rikoksen omavalmistelussa tarkoitustunnusmerkin kohteena on nimenomaan tekijän tuleva toiminta. Tarkoitustunnusmerkin täyttymisessä relevantteja ovat kysymykset rikoksentekopäätöksen olemassaolosta, pääteon riittävästä yksilöinnistä ja toimimisesta tuon pääteon myöhempää toteuttamista varten. Käsitteellisellä tasolla tahallisuuden arviointi vastaa päättymättömän yrityksen tekijän tahallisuuden arviointia. Keskeisenä johtopäätöksenä subjektiivisten tunnusmerkkien tulkinnan kohdalla onkin, että niiden arvioinnissa mahdollista on tukeutua muualla rikosoikeudessamme, ennen kaikkea päättymättömässä yrityksessä, realisoituviin kysymyksenasetteluihin. Erityiskysymyksenä käsitellään avunantajan tahallisuutta. Avunantovastuun kohdalla tutkielmassa päädytään suosittelemaan tulkintaa, jonka mukaan avunantovastuu valmisteluvaiheessa kattaa enintään samat teot, jotka tulisivat rangaistavaksi jos päärikos etenisi yritykseen tai täyttyisi. Muussa tapauksessa päädyttäisiin pitämään joitain avunantotekoja rangaistavana ainoastaan valmisteluvaiheessa. Näin ollen avunantajan tahallisuusarviossa päätekijän tekona on pidettävä paitsi valmistelurikosta, myös valmistelun alla olevaa päärikosta. Rikoksen valmistelun rangaistavuudelle asetetaan vaaraedellytys ainoastaan vuoden 2013 valmistelukriminalisoinneissa. Rikoslakimme vanhastaan tuntemiin valmistelukriminalisointeihin ei näin ollen voida soveltaa vaaraa koskevia havaintoja. Valmistelutunnusmerkistöjen tarkoittama vaara vaikuttaa edellyttävän samanlaista jakoa ontologisen mahdollisuuden ja tietyn todennäköisyyden komponentteihin kuin konkreettinen vaara ja rikoksen yrityksen edellyttämä vaara. Näin ollen vaikuttaa perustellulta todeta valmisteluvaaran olevan laadultaan konkreettista. Rangaistava valmistelu edellyttää kvalifioitua – vähäistä suurempaa – vaaraa. Näin ollen vaaran on todennäköisyyskomponentiltaan ylitettävä ”varteenotettavan mahdollisuuden” aste. Tarkemman yleisen ohjenuoran antaminen vaaran vähäisyyden arvioinnissa on erittäin haastavaa. Vuoden 2013 valmistelukriminalisoinneista kertyneessä hovioikeuskäytännössäkään ei vähäisen vaaran tarkempaa luonnetta ole arvioitu. Puheena olevat säännökset sisältävät myös satunnaisten syiden kriteerin. Etenkin aikaisessa vaiheessa olevan valmistelun kohdalla näyttää olevan vain harvoin mahdollista todeta valmistelu vaarattomaksi. Toisin kuin rikoksen yrityksessä, valmistelussa tekijällä on vielä valittavissaan eri toimintavaihtoehtoja. Samoin vaara-arvio kohdistuu valmisteluvaiheessa paitsi hypoteettisiin kausaalisuhteisiin, myös tekijän omiin tuleviin valintoihin. Tästä syystä niin vaaraedellytyksen täyttymisen kuin satunnaisten syidenkin arviointi näyttää oleva luonteeltaan varsin erilaista kuin rikoksen yrityksen kohdalla. Vaara-arvioinnin aikajänteen ja vaaran monenlaisen laadun hallitsemiseksi esitetään vaara-arvion apuvälineenä käytettäväksi Ruotsin korkeimman oikeuden käyttämää osavaiheittaisuuden mallia.
 • Porras, Satu (2002)
  Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia asenteita ja arvottamista löytyy lapsettomuutta ja lapsettomia pareja kohtaan. Yksi tutkimuksen tarkastelun kohde on myös, erotellaanko puheessa tahatonta ja vapaaehtoista lapsettomuutta, ja sen seurauksia lapsettomille ihmisille. Tutkimuksessa on haastateltu yhtätoista pääkaupunkiseudulla asuvaa ihmistä, joilla on omia lapsia. Haastateltavat eivät itse olleet kärsineet lapsettomuusongelmasta. Haastatteluissa on käytetty laadullisen asennetutkimuksen menetelmää.Laadullisen asennetutkimuksen rungon muodostavat kuusi lauseväittämää. Tässä tutkimuksessa käytetyt lauseväittämät perustuvat lapsettomuudesta tehtyihin tutkimuksiin, ja stereotyyppisiin käsityksiin lapsettomuudesta ja lapsettomista pareista. Lapsettomuus nähdään melko vakavana ongelmana ja kielteisenä ilmiönä. Lapsettomuus on laaja ongelma, jota hahmotettiin sekä miehen, naisen että parisuhteen ongelmana. Lapsettomuus koskettaa kuitenkin eniten naista. Lapsettomuus nähdään surullisena vaihtoehtona. Omat syntymättömät lapset olisi täytynyt yrittää korvata muilla asioilla elämässä. Tässä tutkimuksessa haastatellut naiset olivat pääsääntöisesti sitä mieltä, että tahattoman lapsettomuuden aiheuttamaa kriisiä voi verrata lähiomaisen menetyksen aiheuttamaan suruun. Haastatellut miehet olivat asiasta eri mieltä. Vaikka lapsettomien kanssa halutaan olla tekemisissä, ei vuorovaikutus heidän kanssaan ole aina ongelmatonta. Tahattomasti lapsettomien kanssa voi joutua varomaan puheenaiheitaan. Lasten saaminen muokkaa ihmisiä joustavammaksi, ja tämä kokemus jää lapsettomilta saavuttamatta. Samanlainen elämäntilanne yhdistää usein ihmisiä, ja siksi uusia tuttavia löytyy helpommin toisista lapsiperheistä kuin lapsettomista pareista. Asennoitumisessa lapsettomuutta ja lapsettomia pareja kohtaan nähdään myös poikkeuksia ja lievennyksiä. Mielikuva lapsettomista ihmisistä muodostetaan enimmäkseen erittelemättä lapsettomuuden mahdollisia syitä. Vain kaksi haastateltavaa eritteli tahatonta ja vapaaehtoista lapsettomuutta ja sen seurauksia lapsettomille ihmisille. Tärkeimmät lähteet ovat Kari Mikko Vesalan ja Teemu Rantasen (1999) Pelkkä puhe ei riitä, Michael Billigin (1987) Arguing and Thinking ja Pirre Saarion (2001)Haikara lentää ohi.