Selataan Opinnäytteet julkaisuajan mukaan

Lajittelu: Järjestys: Tulokset:

Näkyvissä 1-20 / 27150
 • Korkiakangas, Timo (Helsingin yliopisto, 2016)
  Klassisessa latinassa subjektin sijamuoto oli nominatiivi ja suoran objektin akkusatiivi. Myöhäislatinassa akkusatiivia alettiin käyttää myös subjektin sijana. Tämä tutkimus selvittää varhaiskeskiaikaisen asiakirjakorpuksen avulla, miten klassisen latinan nominatiivi akkusatiivi-perustainen sijamerkintäjärjestelmä muuttui vähitellen semanttisesti motivoituneeksi aktiivi inaktiivi-järjestelmäksi. Semanttisessa sijamerkinnässä nominatiivi erikoistuu merkitsemään kaikkia argumentteja, jotka ovat semanttiselta rooliltaan agentteja, ja akkusatiivi argumentteja, jotka ovat rooliltaan patientteja. Huolimatta järjestelmän semanttisuudesta myös syntaktisten tekijöiden oletetaan vaikuttavan sijamerkintään. Tutkin, mitkä semanttiset ja syntaktiset muuttujat näyttävät parhaiten selittävän subjektin sijamuodon kussakin Late Latin Charter Treebankin (LLCT) subjekti finiittiverbi-yhtymässä. LLCT on latinankielisten asiakirjatekstien annotoitu korpus (n. 200 000 sanaa), joka sisältää 519 asiakirjaa Toscanasta Italiasta vuosilta 714 869 jKr. Tutkimuksen perusteella LLCT:n latinassa vallitsi semanttisesti motivoitunut sijamerkintäjärjestelmä niissä taivutusluokissa, joissa oli säilynyt morfofonologinen ero nominatiivi- ja akkusatiivipohjaisten muotojen välillä: tarkoitteeltaan elottomat subjektit esiintyvät useammin akkusatiivissa kuin tarkoitteeltaan elolliset, agentiiviset subjektit. Vastaavasti epäakkusatiivisten rakenteiden SO-subjektit ovat useammin akkusatiivissa kuin epäergatiivisten ja transitiivisten rakenteiden A/SA-subjektit. Tutkittuja semanttisia muuttujia näyttää yhdistävän se, kuinka vahvasti subjekti kontrolloi predikaattiverbin ilmaisemaa tilaa tai toimintaa. Myös syntaktiset tekijät näyttävät vaikuttavan LLCT:n subjektien sijajakaumaan. Esimerkiksi välittömästi ennen predikaattiverbiä sijaitsevissa subjekteissa nominatiivi on erityisen yleinen. Predikaattiverbiä edeltävä asema on SV(O)-kielessä subjektin kanoninen asema, jossa dependenssietäisyytenä mitattu syntaktinen kompleksisuus on minimissään ja verbin ja sen argumenttien välinen koheesio vahvimmillaan. Tällainen ympäristö sallii oletettavasti tunnusmerkittömästä tunnusmerkkiseksi muuttuneen nominatiivin realisoitumisen. Subjektin verbaaliprosessiin kohdistama kontrolli (semanttinen muuttuja) ja verbin sekä sen argumenttien välinen koheesio (syntaktinen muuttuja) näyttävät sulautuneen osittain yhteen.
 • Reponen, Elina (Helsingin yliopisto, 2016)
  Leikkausta edeltävä riskinarviointi ja luotettava hoitotulosten mittaaminen ovat välttämättömiä hoidon laadun kehittämiseksi ja potilasturvallisuuden parantamiseksi. Aiheeseen liittyvää tutkimusta neurokirurgisilla potilailla on tehty yllättävän vähän, ja prospektiiviset tutkimukset valikoimattomilla aivoleikkauspotilailla puuttuvat. Tutkimuksemme tavoitteina oli arvioida tutkimusnäyttöä leikkausta edeltävien riskinarviointiluokitusten käytöstä aivoleikkauspotilailla ja tutkia leikkausta edeltävää riskinarviointia, lyhytaikaisennustetta sekä potilastyytyväisyyttä elektiiviseen eli suunniteltuun aivoleikkaukseen tulevilla potilailla. Teimme systemaattisen katsauksen 25 tutkimuksen tuloksista koskien viiden luokituksen käyttöä aivoleikkausta edeltävässä riskinarvioinnissa. Lisäksi keräsimme 418 elektiiviseen aivoleikkaukseen tulevaa aikuispotilasta Helsingin yliopistollisen keskussairaalan Neurokirurgian klinikassa. Leikkausta edeltäviä, leikkauksenaikaisia ja leikkauksenjälkeisiä tutkimustietoja kerättiin potilaskyselylomakkeilla, tutkimuslomakkeilla ja sairaalan tietokannoista. Potilastyytyväisyyttä ja toipumista arvioitiin puhelinhaastattelulla 30 vuorokautta leikkauksen jälkeen. Tieteellistä näyttöä riskinarviointiluokitusten käytöstä suunnitellussa aivokirurgiassa on vähän. Ennustearviontiin parhaiten soveltuva luokitus vaihteli valitun tulosmuuttujan mukaan. Kuolleisuus sairaalahoidon aikana oli 1,0 % ja 30 vuorokauden sisällä leikkauksesta 2,4 %. Haittatapahtumia todettiin 46,4 % ja merkittäviä haittatapahtumia 18,2 % potilaista. Joka neljäs iäkäs potilas, jolla oli leikkausta edeltävästi korkea Helsinki ASA (American Society of Anesthesiologists Physical Status) -luokitus ja kohonnut C-reaktiivinen proteiini (CRP) -tulehdusarvo, sai elin- tai tulehdushaittatapahtuman ja tarvitsi pidempää tehohoito- ja sairaalahoitojaksoa. Leikkauksenjälkeiset muutokset modified Rankin Scale (mRS) -toimintakykyluokituksessa olivat epäjohdonmukaisia suhteessa haittatapahtumiin ja potilaslähtöisesti ilmoitetut muutokset terveydessä ja toimintakyvyssä vaikuttavat lupaavilta tulosmuuttujilta elektiivisessä aivokirurgiassa. Valtaosa (93,8 %) potilaista oli hyvin tai erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Tyytymättömyys hoitoon ei liittynyt todettuihin haittatapahtumiin. Vahva tieteellinen näyttö leikkausta edeltävien riskinarviointiluokitusten käytöstä aivokirurgiassa puuttuu. Merkittäviä haittatapahtumia on elektiivisessä aivokirurgiassa suhteellisen vähän huomioiden tutkimuspotilaiden ikä, sairaudet ja leikkausaiheet. Leikkauksenjälkeinen mRS-luokka tai mRS-luokan muutos eivät ole luotettavia tulosmuuttujia aivoleikkauspotilailla. Potilaslähtöisesti ilmoitetut hoitotulokset ovat lupaavia tulevaisuuden hoitotulosmittareita. Potilastyytyväisyys on korkea jopa merkittäviä haittatapahtumia saaneilla potilailla, eikä tyytyväisyys siksi sovellu hoidon laadun mittariksi aivoleikkauspotilailla.
 • Tallavaara, Miikka (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tieto esihistoriallisten väestöjen koossa ja maantieteellisessä levinnässä tapahtuneista muutoksista ja muutoksia aiheuttaneista tekijöistä auttaa ymmärtämään niin kulttuurista kuin biologistakin evoluutiotamme. Tämä väitöskirjatutkimus pyrkii lisäämään tuota tietoa rekonstruoimalla metsästäjä-keräilijäpopulaatioiden dynamiikkaa Euroopassa aikavälillä 30,000 4000 vuotta sitten sekä tarkastelemalla ilmastonmuutosten roolia väestöjen koon ja levinnän muutoksissa. Väestön koon ja levinnän muutosten rekonstruointiin jääkauden aikaisessa Euroopassa ja jääkauden jälkeisessä Suomessa käytetään arkeologisten radiohiiliajoitusten alueellis-ajallista jakaumaa. Radiohiiliajoitukset soveltuvat tarkoitukseen, sillä ne kertovat tiettynä aikana tietyllä paikalla tapahtuneesta ihmistoiminnasta. Arkeologisten menetelmien hyödyntämisen lisäksi työssä sovelletaan ja kehitetään eliömaantieteessä käytettyjä ekolokeromalleja mallintamaan esihistoriallisten metsästäjä-keräilijöiden populaatiodynamiikkaa. Menetelmä hyödyntää etnografista ja muinaisilmastoa kuvaavaa aineistoa. Tutkimuksen tulokset tukevat arkeologisiin radiohiiliajoituksiin perustuvan väestökehitysrekonstruktion luotettavuutta. Menetelmä ei kuitenkaan nykyisellään sovi lyhyen aikavälin muutosten rekonstruointiin, vaan on parhaimmillaan pitkän aikavälin väestökehitystä tarkasteltaessa. Ekolokeromallin avulla saatiin väestönkehitystä kuvaava malli, joka vastaa arkeologisen aineiston antamaa kuvaa. Tämä vastaavuus tukee myös tämän uuden lähestymistavan soveltuvuutta metsästäjä-keräilijöiden pitkän aikavälin populaatiodynamiikan tutkimiseen. Toisin kuin arkeologisiin radiohiiliajoituksiin perustuva menetelmä, ekolokeromallin avulla on mahdollista arvioida myös absoluuttisia väkimääriä ja väentiheyksiä. Jääkauden jälkeisessä Suomessa arkeologisiin radiohiiliajoituksiin perustuva väestökehitysrekonstruktio korreloi selvästi muinaisilmastoa kuvaavien aineistojen kanssa, mikä viittaa siihen, että ilmasto oli tärkeä metsästäjä-keräilijöiden pitkän aikavälin populaatiodynamiikkaa ohjaava tekijä. Ilmaston vaikutus metsästäjä-keräilijäpopulaatioihin on ollut pääasiassa epäsuora: ilmasto on vaikuttanut ympäristön tuottoon ja siten metsästäjä-keräilijöiden käytettävissä olevan ravinnon määrään. Ilmaston merkittävää roolia tukee selvästi myös arkeologisen väestökehitysrekonstruktion ja ekolokeromallin tuottaman väestömallinnuksen vastaavuus jääkauden Euroopassa, sillä ekolokeromalli perustuu oletukselle, että populaatiokoon muutoksiin ovat vaikuttaneet ainoastaan ilmastotekijät. Tämä vastaavuus viittaa myös siihen, että ilmaston vaikutus metsästäjä-keräilijöiden populaatiodynamiikkaan on pysynyt suhteellisen muuttumattomana jääkaudesta nykypäivään.
 • Kannas, Vappu (Helsingin yliopisto, 2015)
  Kanadalainen kirjailija L.M. (Lucy Maud) Montgomery (1874-1942) piti koko elämänsä päiväkirjaa. Suomessa hänet tunnetaan lähinnä tyttökirjoistaan, kuten Annan nuoruusvuodet (1908, suom. 1920) ja Pieni runotyttö (1923, suom. 1928). Kuvaa Montgomerystä on kuitenkin syytä laajentaa myös päiväkirjojen puolelle. Nämä toistaiseksi suomentamattomat päiväkirjat on julkaistu viitenä lyhennettynä osana otsikolla The Selected Journals of L.M. Montgomery (1985-2004). Vuonna 2012 ja 2013 julkaistiin lyhentämättömät versiot ensimmäisistä osista teoksessa The Complete Journals of L.M. Montgomery. Tutkijalle Montgomeryn päiväkirjat tarjoavat aarreaitan, jonka avulla on mahdollista tutkia muun muassa naiskirjailijan päiväkirjakirjoittamista lajityypin näkökulmasta, toimittajien roolia, kirjallisten konventioiden käyttöä ja päiväkirjan kirjoittajan omaa kädenjälkeä. Montgomeryn päiväkirjat ovat moneen kertaan editoitu kokonaisuus, jota sekä kirjailija itse että päiväkirjojen myöhemmät toimittajat ovat muokanneet. Tästä syystä niitä on luontevaa lähestyä kirjallisuudentutkimuksen käsitteiden avulla. Väitöskirjani analysoi Montgomeryn päiväkirjoja kaunokirjallisen teoksen tavoin. Keskityn tarkastelemaan, miten Montgomery kirjoittaa romansseistaan sekä miesten että naisten kanssa. Romanssi, joka toimii teemana ja kirjallisena konventiona, paljastaa kiehtovasti Montgomeryn päiväkirjakirjoittamisen fiktiiviset keinot ja kirjailijan tiukan kontrollin aiheensa suhteen. Romanssi tuo päiväkirjaan useita kaunokirjallisuudesta lainattuja piirteitä, kuten Jane Austenin kirjoista ja romanttisista komedioista tutun kahden kilpakosijan konvention, epäromanttisen kertojan, goottilaisen kärsivän sankarittaren, itsemurhaa hautovan lesbofanin ja romanttisen naistenvälisen rakkauden. Tutkimukseni pyrkii osoittamaan, että kirjailijan päiväkirja voi olla keskeinen hänen kirjallisessa tuotannossaan, sillä siinä saatetaan käyttää samoja teemoja kuin kaunokirjallisuudessa, ehkä jopa vapaammalla tavalla. Esimerkiksi Montgomeryn romaaneissa kuvatut romanttiset kohtaukset miehen ja naisen välillä perustuvat usein päiväkirjoissa kuvattuihin kahden naisen välisiin ystävyyssuhteisiin. Silti on tärkeää pitää mielessä, että myös päiväkirja on kirjallinen lajityyppi, jossa voidaan dramatisoida, häivyttää, liioitella ja johdatella lukijaa. Tästä syystä varsinkin Montgomeryn päiväkirjojen kaltaisia kirjallisia päiväkirjoja tulisi tutkia kaunokirjallisina teoksina, ei pelkästään historiallisina lähteinä.
 • Quintero, Ileana B. (Helsingin yliopisto, 2015)
  Eturauhasen hapan fosfataasi (engl. Prostatic acid phosphatase, PAP) on proteiini, jota erittyy eturauhasesta suuria määriä. Se oli ensimmäinen biologinen merkkiaine eturauhassyövän diagnostiikassa. PAP-entsyymin kemialliset ominaisuudet on kuvattu, mutta sen toiminta on ollut tuntematon, kunnes tässä väitöskirjatyössä löydettiin uusi solukalvon läpäisevä PAP:n muoto. Työssä kuvattiin tämä uusi transmembraanimuoto (solukalvomuoto), selvitettiin sen sijainti solussa sekä vuorovaikutus solun sisäistä liikennettä säätelevien proteiinien kanssa. Lisäksi käyttämällä muuntogeenisiä, PAP:ta tuottamattomia hiiriä, havaittiin hiirille kehittyvän eturauhassyöpä, jossa on samanlaisia piirteitä kuin ihmisten eturauhassyövässä. Uuden PAP-muodon löytyminen ja PAP-poistogeeninen hiirimallin hyödyntäminen, osoitti PAP toiminnan kivun säätelymekanismeissä. Tämä johti hiirimallin hermoston jatkotutkimuksiin, erityisesti aivoissa. PAP-poistogeenisissä hiirissä havaittiin muutoksia niiden käyttäytymisessä, sekä aivojen anatomiassa että neurokemiassa. Näiden tulosten perusteella voitiin päätellä, että PAP ei ole ainoastaan välttämätön eturauhasen normaalille kehitykselle, mutta se vaikuttaa myös muiden elinten normaaliin kehitykseen ja toimitaan ja siksi tarvitaankin syvällisempää ymmärrystä PAP:n fysiologisesta toiminnasta. Päätelmämme on, että muutos transmembraani-PAP:n vuorovaikutuksessa eri proteiinien kanssa vaikuttaa eturauhasen ja aivojen normaaliin solun sisäiseen liikenteeseen johtaen näissä elimissä havaittuihin (patofysiologisiin) muutoksiin. PAP:n transmembraanimuodon kuvaaminen ja tämän proteiinin esiintyminen muuallakin elimistössä kuin eturauhasessa on avannut uusia tutkimuslinjoja biolääketieteeseen ja tuonut uusia potentiaalisia sovelluksia PAP:lle esim. hoitona hermokivussa, jota esiintyy pitkälle edenneen eturauhassyövän yhteydessä.
 • Kauppinen, Saara (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimus käsittelee dialogimuotoa kreikankielisissä piirtokirjoitusepigrammeissa. Käsiteltävissä runoissa, joista valtaosa on hautatekstejä, on vähintään kaksi puhujaa kussakin. Tutkimuksessa tarkastellaan dialogiepigrammien kommunikaatiorakenteita ja selvitetään, ketkä runoissa puhuvat, miten puhujat identifioidaan, miten puhujat implikoidaan yleisölle (eli miten lukija tai kuulija tiesi, että puhuja vaihtuu), millaisin kielellisin keinoin vuorojako on merkitty, sekä miten vuorot erotellaan toisistaan ja toisaalta kytketään esimerkiksi kysymys ja vastaus yhteen. Tutkimuksessa on luotu typologia jonka mukaan epigrammit jaetaan kolmeen eri kategoriaan eli ns. tyyppin jotka perustuvat kukin vuoroparijaolle. Yleisin vuoropari on kysymys vastaus pari, mutta runoissa esiintyy myös joitakin muita, kuten tervehdyspareja. Dialogiepigrammeissa on joko yksi vuoropari (tyyppi tai kategoria 1), useita vuoropareja (2) tai pitkiä, narratiivisia tekstiyksikköjä jotka eroavat vuoroparirakenteista, mutta joissa on niiden elementtejä (3). Kunkin kategorian puitteissa tarkastellaan esimerkkien avulla sellaisia kielellisiä tekijöitä kuin puhuttelut, imperatiivit ja partikkelit, ja niiden roolia keskustelun rakentamisessa. Kutakin typologian kategoriaa variantteineen käsitellään erikseen, ja piirtokirjoitusepigrammeja verrataan myös ns. kirjallisiin epigrammeihin eli runoihin, joita ei ole laadittu ensisijaisesti tai ollenkaan monumenttia varten. Näin tarkastellaan kielellisten elementtien lisäksi myös piirtokirjoitusten ja ns. kirjallisten epigrammien välisiä molemminsuuntaisia vaikutteita ja epigrammigenren yleisempää kehitystä. Myös runojen reseptio ja mahdolliset esitystilanteet ja ääneen lukeminen ovat esimerkkien kautta esillä. Epigrafiikan metodeihin yhdistetään lingvistiikan, etenkin pragmatiikan lähestymistapoja. Piirtokirjoitusepigrammien ja ns. kirjallisten epigrammien vertaaminen kommentoi kirjallisuushistoriallista keskustelua, ja koska tutkimuksen materiaali painottuu roomalaisajalle, on tutkimus luontevaa jatkoa käynnissäolevalle epigrammitutkimukselle, jossa on valotettu runoutta arkaaisella, klassisella ja hellenistisellä ajalla.
 • Lehtonen, Irma (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tiivistelmä Kvalitatiivinen tutkimus käsittelee biseksuaalisuuden kehitysprosessia, itsensä nimeämistä biseksuaaliseksi ja biseksuaalisuuden tunnustamista parisuhteessa sekä biseksuaalisuuden julkituloa oletetussa heteroseksuaalisessa parisuhteessa. Biseksuaalisuus on vaiettu, näkymätön sekä parisuhteessa varsin tutkimaton aihe. Biseksuaaliseksi identifioituneiden sosiaalityön asiakkaiden tilanteisiin liittyvät monet leimautumiseen, salaamiseen ja viranomaisten kohtaamiseen liittyvät pelot. Sosiaalityössä tarvitaan sosiaalityöntekijän työn tueksi seksuaalisesti moninaisten asiakkaiden kohtaamiseen tarkoitettuja ratkaisumalleja ja työkäytäntöjä. Ensimmäinen tutkimuskysymys on: millaisen prosessin kautta henkilökohtaisella tasolla biseksuaalisuus tunnistetaan. Toisessa tutkimuskysymyksessä kysyn, millaisten vaiheiden kautta biseksuaalisuus tunnustetaan läheiselle ihmiselle? Kolmannessa tutkimuskysymyksessä tarkastelen mitä parisuhteessa tapahtuu, kun biseksuaaliksi identifioituneella kumppanilla on suhde kolmanteen, itselleen samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Tarkastelen myös sitä, minkälaisia tunteita parisuhteessa tunnetaan, kun biseksuaalisuus tulee esille. Miten heteronormatiivinen valta näyttäytyy parisuhteessa. Tutkimuksen avainkäsite on heteronormatiivisuus, joka kuvaa prosessia ihmisten jakautumisesta kahteen eri sukupuoleen ja halun kohdistamisesta vastakkaiseen sukupuoleen. Heteronormatiiviset käytännöt kohdistuvat seksuaalisesti moninaisiin ihmisiin, jossa heteroseksuaalisuus nähdään itsestäänselvyytenä, luonnollisena, normina ja ainoana oikeana vaihtoehtona elää. Heteroseksuaalisuutta ei juurikaan julkisesti kyseenalaisteta. Heteronormatiivisuuden käsitteeseen liittyy tiiviisti salaaminen ja valta. Metodologisena viitekehyksenä on narratiivinen eli tarinallinen lähestymistapa. Tutkimuksen lähtökohtana on, että biseksuaalisuutta on mahdollista tutkia elämäntarinoista kertyvien aineistojen avulla. Elämäntarinoista on mahdollista löytää biseksuaalisuutta ja parisuhteen tapahtumia kuvaavia jäsennyksiä ja kertomuksia. Narratiivisen otteen avulla on lähestytty elämäntarinoiden kirjoittajia ja heidän elämäänsä ja kirjoittamaansa elämäntarinaa. Elämäntarinoiden kirjoittajat kertoivat tunteistaan sekä kuvaavat käsityksiään ja kokemuksiaan biseksuaalisuuden julkitulosta parisuhteessa. Tutkimuksen aineisto koostui kuudestakymmenestä kirjoitetusta elämäntarinasta, jotka koostuivat biseksuaalisuuden kokemuksesta, vaikutuksesta parisuhteeseen sekä biseksuaalisuuteen läheisesti liittyvistä tunteista. Aineisto on analysoitu laadullisesti sekä sisällönanalyysin että narratiivisen tutkimuksen menetelmin. Biseksuaalisuudesta kertomiseen kietoutuvat monet päällekkäiset tarinat parisuhteesta, tunteista, muistoista, sosiaalisista suhteista, peloista, salaamisesta, biseksuaalisuuden tunnustamisesta ja nimeämisestä sekä biseksuaalisena olosta. Tarinoita kerrotaan vuorovaikutuksillisissa prosesseissa kertojien ja kuuntelijoiden kanssa. Kerrontaan liittyy identiteetin rakentaminen ja vertaistuki. Narratiivinen ympäristö voi tukea tarinan kertomista tai estää sitä. Tutkimuksen päätulos on, että biseksuaalisuus kehittyy vähitellen. Kehitys noudattelee kaarta, jossa voidaan nähdä erillisiä vaiheita. Biseksuaalisuutta ei helposti tuoda esille, ja siihen liittyy vahvasti salaaminen, minkä mahdollistaa ilmiön joustavuus, kyky suuntautua sekä homo- että heteroseksuaalisesti. Biseksuaalisuus ei ole asia, josta halutaan tarinoida julkisesti. Binainen ja bimies ovat taipuvaisia salaamaan biseksuaalisuuden puolisoiltaan ja läheisiltään, koska pelko hylkäämisestä elää vahvana. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että seksuaalisessa identifioimisessa on tapahtumassa murros; nuoremmat binaiset ja bimiehet ovat kertoneet biseksuaalisuudestaan jo seurustelusuhteen alussa eikä biseksuaalisuutta ole tarvinnut salata. Asiasanat: seksuaalisuus, biseksuaalisuus, heteronormatiivisuus, tunteet, narr
 • Purkamo, Lotta (Helsingin yliopisto, 2015)
  Syvällä maanpinnan alla elävät mikrobit muodostavat merkittävän osan maapallon kokonaisbiomassasta. Vaikka syvällä elää runsaasti mikrobeja, niiden monimuotoisuudesta, aktiivisuudesta, vuorovaikutuksista ja roolista maailmanlaajuisissa biogeokemiallisissa kierroissa tiedetään vielä vähän. Mikrobielämän monimuotoisuutta Fennoskandian kilven kallioperässä tutkittiin käyttäen molekyylibiologisia menetelmiä. Outokummun syvä kairareikä tarjoaa mahdollisuuden tutkia kiteisen kallioperän vesiä, joiden on arvioitu olevan kymmeniä miljoonia vuosia vanhoja. Kallioperän endeemisten bakteeri- ja arkeoniyhteisöjen koostumusta ja merkittäviä toiminnallisia ominaisuuksia luonnehdittiin syvyysvälillä 180 2300 m. Mikrobiyhteisöjen toiminnallisten ominaisuuksien arviointi toteutettiin molekyylibiologisin menetelmin käyttäen sormenjälki-, kloonaus- ja sekvensointimenetelmiä sekä sopivia tilastollisia ja bioinformatiikan analyysejä. Matala solumäärä mutta korkea monimuotoisuusaste leimasivat mikrobiyhteisöjä Outokummun syvässä kallioperässä. Rakovyöhykkeissä oli yleisesti vähemmän soluja kuin sekoittuneessa kairareiän vesipatsaassa. Comamonadaceae-, Peptococcaceae- ja Anaerobrancaceae-sukujen bakteerit olivat vallitsevia rakovyöhykkeiden mikrobiyhteisöissä. Arkeonit olivat vähemmistönä yhteisöissä. Sulfaattia pelkistäviä bakteereita ja metaanintuottajia havaittiin useissa eri syvyyksissä. Mikrobiyhteisöt muistuttivat muista Fennoskandian syvistä ympäristöistä havaittuja mikrobiyhteisöjä. Lisäksi sulfaatinpelkistäjät sekä arkeoniyhteisöt olivat samankaltaisia Etelä-Afrikan syvän kallioperän mikrobiyhteisöjen kanssa. Mikrobien hiiliaineenvaihdunnan tutkimus paljasti heterotrofisten klostridien toimivan pääasiallisina hiilidioksidin sitojina näissä elinympäristöissä. Burkholderiales- ja Clostridia-bakteeriryhmien edustajat muodostivat nk. Outokummun kallioperän ydinmikrobiston, eli näiden ryhmien jäseniä löytyi kaikista syvyyksistä. Lisäksi näiden ryhmien edustajien todettiin olevan yhteisöjen avainlajeja. Outokummun kallioperän rakovyöhykkeiden vesissä elävät mikrobiyhteisöt ovat samankaltaisia kuin ne yhteisöt, joita löytyy ekosysteemeistä joiden energia ja hiili ovat lähtöisin ofioliittisten kivien serpentinisaatiosta. Serpentinisaatioreaktioissa muodostuvat energian- ja hiilenlähteet voivat ylläpitää mikrobiyhteisöjä myös Outokummun syväbiosfäärissä.
 • Häikiö, Kaarina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimuksen tarkoitus on valottaa potilaan asemaa terveyspolitiikassa, joka koskee potilaan hoitoon pääsyn turvaamista ja hoidon tason parantamista. Tutkimus keskittyy potilaisiin ja hoitotakuuseen valtionhallinnon ja järjestöjen näkökulmasta vuosina 2004-2010. Hoitotakuu on ainoa lainsäädännöllinen kokonaisuus, joka antaa potilaalle konkreettista varmuutta hoitoon pääsystä ja hoidon tasosta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys mukailee Ruth Wodakin diskurssihistoriallista lähestymistapaa koskevaa kieliteoreettista mallia. Tämän tutkimuksen kolmitasoinen teoreettinen viitekehys rakentuu taustalla vaikuttavasta ajankuvasta ja aikalaisdiagnoosista, erityisilmiöistä, kuten potilaasta toimijana terveyspoliittisessa keskustelussa, sekä kielen hallinnasta. Tutkimuksen tehtävä on kuvata potilaiden asemaa hoitotakuun yhteydessä ja luoda käsitys valtionhallinnon eri toimijoiden ja kansanterveysjärjestöjen suhteesta tähän uudistukseen kansallisessa terveyspolitiikassa vuosina 2004-2010. Tutkimus vastaa kysymyksiin, joissa keskitytään potilaan asemaan sekä valtionhallinnon ja kansanterveysjärjestöjen hoitotakuusuhteeseen. Tutkimusaineisto käsittää valtionhallinnon ja järjestöjen dokumentteja, aineiston asiantuntijoiden haastatteluista sekä Helsingin Sanomien artikkeleita. Sisällönanalyysista siirrytään ajoittain diskurssianalyysiin. Hoitotakuu-uudistuksesta odotettiin valtionhallinnossa suurta terveydenhuollon reformia, mutta haastatteluaineiston mukaan tällaista reformia ei tullut osittain hoitotakuun heikon toteutuksen vuoksi. Hoitotakuun käsitteen käytössä valtionhallinto ja järjestöt poikkesivat toisistaan. Kansanterveysjärjestöillä ei ollut kynnystä hoitotakuu-käsitteen käyttöön, kun taas valtionhallinnon toimijoilla oli käsitteen käytössä erilaisia käytäntöjä. Sosiaali- ja terveysministeriö vältti alussa käsitteen käyttöä poiketen muista valtionhallinnon toimijoista. Kun hoitotakuu-uudistusta käsiteltiin eduskunnassa, hoitotakuusta tuli opposition kieltä.Käsitys hoitotakuu-käsitteen sisällöstä vaihteli toimijoiden kesken, ja sen käyttö muuttui tutkimusajankohtana. Suppeimmillaan se tarkoitti vain hoitoon pääsyn määräaikoja. Hoitotakuusta kirjoitettiin yleensä mainitsematta potilasta. Jos potilas mainittiin, hän oli yleensä kohde sekä valtionhallinnon että kansanterveysjärjestöjen dokumenteissa. Vuonna 2010 terveydenhuoltolain valmisteluasiakirjoissa oli nähtävissä merkkejä suunnan muutoksesta. Potilasta kuvattiin edelleen kohteena, mutta myös toimijana. Järjestöaineistossa potilas nähtiin aktiivisena toimijana yleensä myönteisesti; valtionhallinnossa myönteisesti nähtiin potilas kohteena. Eduskunnassa lähestyttäessä hoitotakuun lakikäsittelyn päätöstä kansanedustajat puhuivat enemmän taloudesta ja vähemmän potilaista. Potilas ei näyttäytynyt puheessa mahdollisena äänestäjänä. Järjestölehdissä kuvattiin potilaiden valtaistumista juuri ennen hoitotakuu-uudistusta, mutta tämä suuntaus laski pian lakiuudistuksen tultua voimaan maaliskuussa 2005. Järjestöt kirjoittivat hoitotakuusta potilaan oikeutena vasta vuonna 2006. Haastatteluaineiston mukaan hoitotakuusta ei ole muodostunut potilaalle turvatakuuta. Avainsanat: potilas, hoitotakuu, kansanterveysjärjestö, valtionhallinto, lainsäädäntö
 • Arola, Teppo (Helsingin yliopisto, 2015)
  Ilmastolliset muutokset, perinteisten energiavarastojen rajallisuus ja energiapoliittiset tekijät ovat pakottaneet valtiot lisäämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Pohjaveden hyödyntäminen on Suomessa lähes kokonaan liitetty juomavesikäyttöön ja siten pohjavettä ei yleisesti käytetä tai tunnisteta energialähteenä. Tämä tutkimus antaa pohjavesigeologiseen, termogeologiseen ja rakennusten energiankulutustietoihin perustuvaa tietoa pohjavesienergian hyödyntämisestä. Työn tarkoituksena oli kartoittaa ja tutkia pohjaveden energiakäytön mahdollisuutta Suomessa, jossa pohjaveden luonnontilainen lämpötila vaihtelee noin 3 ja 7 °C välillä. Tutkimus tehtiin kolmessa osassa; ensin kartoitettiin koko maan kattava asuin- ja/tai teollisuuskäytössä olevien luokiteltujen pohjavesialueiden lämmitysenergiapotentiaali. Sen jälkeen tutkittiin miten kaupungistuminen on vaikuttanut pohjaveden lämpötilaan ja siten pohjaveden lämmitys- ja jäähdytysenergiapotentiaaliin Turun, Lohjan ja Lahden alueilla. Viimeisessä osiossa tutkittiin pohjaveden pitkäaikaista energiapotentiaalia 20 kerrostalon, 3 rivitalon ja kauppakeskuksen energiatarpeisiin alueella, jossa pohjaveden luonnontilainen lämpötila on 4.9 °C. Pohjavedestä laskettua lämmitys- ja jäähdytystehoa ja energiaa verrattiin erityyppisten rakennusten teho- ja energiatarpeisiin. Vertauksen tuloksena voitiin määrittää konkreettinen pohjaveden energiapotentiaali. Asuin- ja teollisuuskäyttöön kaavoitetuilta pohjavesialueilta voitaisiin pohjavedestä tuottaa lämpöpumpulla noin 55 60 MW lämmitystehoa. Tällä teholla voitaisiin lämmittää noin 20 40 % Suomessa vuosittain rakennettavista asuinrakennuksista. Pohjaveden keskimääräisen lämpötilan todettiin olevan kaupunkien keskustojen alueella 3 4 °C korkeampi kuin luonnontilaisilla alueilla. Tämä lämpiäminen nostaa pohjavedestä hyödynnettävää lämmitystehoa noin 50 60 %. Pohjavesi säilytti lämmitys- ja jäähdytyspotentiaalin 50 vuoden mallinnuksessa omakoti- ja rivitalojen sekä kauppakeskuksen energiatarpeisiin nähden. Pitkän ajan pohjaveden energianhyödyntäminen alensi sen luonnontilaista lämpötilaa 1 2.5 °C 300 m etäisyydellä kohteesta. Tutkimus osoitti, että pohjavettä voidaan tehokkaasti hyödyntää Suomen olosuhteissa minimissään 4 °C lämpötilaan asti. Pohjavesi voi muodostaa merkittävän paikallisen uusiutuvan energialähteen Suomessa. Kaikkien uusiutuvien energialähteiden käyttömahdollisuudet on huomioitava, jotta Suomi saavuttaa sille asetetut ilmastolliset tavoitteet. Pohjavesienergian onnistunut hyödyntäminen edellyttää laaja-alaista pohjavesi- ja termogeologista sekä rakennusten energiatekniikan osaamista ja näiden alojen yhteistyötä.
 • Weiste, Elina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Terapeutin ja asiakkaan välinen suhde on hyvin tärkeä asia mielenterveystyössä. Entuudestaan tiedämme, että suhteen laatu vaikuttaa hoitotulokseen, riippumatta asiakkaan ongelmista tai annetusta terapiamuodosta. Paljon vähemmän tietoa on siitä, miten terapiasuhde käytännössä rakentuu mielenterveystyön erilaisissa hoitomuodoissa. Tämä väitöskirja osoittaa, että terapiasuhdetta rakennetaan ja ylläpidetään puhumalla, käyttämällä samanlaisia arkisia vuorovaikutuskeinoja kuin millä rakennamme ja ylläpidämme muitakin ihmissuhteitamme. Tutkimusaineistona on ääni- ja videonauhoituksia aidoista terapiatilanteista erilaisissa mielenterveystyön hoitomuodoissa: psykoanalyysissä, kognitiivisessa yksilöpsykoterapiassa ja voimavarasuuntautuneessa toimintaterapiassa psykiatrian poliklinikoilla. Tutkimusmenetelmänä on keskustelunanalyysi; aineiston erittely on pääosin laadullista. Tutkimus osoittaa, että rakentaessaan suhdetta asiakkaaseen terapeutit joutuvat tasapainoilemaan myötäelävän ymmärtämisen ja asiakkaan toiminta- ja ajattelutapojen haastamisen välillä. Tutkimus näyttää hienojakoisia vuorovaikutuksen käytänteitä, jotka rakentavat terapiasuhdetta. Kaikissa tutkituissa terapiasuuntauksissa terapeutit osoittavat ymmärtävänsä asiakasta muotoilemalla omin sanoin uudelleen tämän puhetta. Se, millaisella äänenkorkeudella ja -painolla ymmärrystä osoittava puheenvuoro lausutaan, osoittaa, onko terapeutti suuntaamassa kohti asiakkaan tunnekokemuksen vahvistamista vai sen haastamista. Psykoanalyyttisessa ja kognitiivisessa terapiassa asiakkaan vaikeita tunnekokemuksia tyypillisesti tutkitaan niitä tulkitsemalla ja haastamalla. Voimavarasuuntautuneessa aineistossa sen sijaan siirrytään pois vaikeista tunnekokemuksista ja keskitytään asiakkaan onnistumisen kokemuksiin sekä toimijuuden ja kyvykkyyden vahvistamiseen. Tutkitut hoitomuodot eroavat myös sen suhteen, kuinka paljon terapeutti osoittaa tietävänsä asiakkaan sisäisestä maailmasta ja miten hän tätä tietämystään perustelee. Tutkimuksessa perehdytään lisäksi terapeuttien ja asiakkaiden välisiin erimielisyyksiin ja kuvataan tapoja, joilla erimielisyyksien jälkeen rakennetaan uudelleen yhteisymmärrystä. Terapiasuhdetta on yleensä tutkittu mittaamalla osatekijöitä (esim. empatia), jotka ennustavat terapian tuloksellisuutta. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, miten empatian kaltaiset hyvän terapiasuhteen osatekijät rakentuvat asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutusprosessissa. Tulokset nostavat esille myös keskeisiä eroja psykoterapian ja psykiatrisen keskusteluhoidon välillä.
 • Raita, Eeva (Helsingin yliopisto, 2015)
  Kasvava määrä päivittäisistä kokemuksistamme liittyy tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Näitä käyttäjäkokemuksia tutkitaan erityisesti ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen kentällä (eng. HCI). Nykyinen valtavirtatutkimus on yksilökeskeistä eikä se juurikaan huomioi yksilön sosiaalisuutta. Väitöskirja täydentää nyky-ymmärrystä osoittamalla sosiaalisten tekijöiden vaikutuksen yksilön kokemuksiin. Väitän, että käyttäjäkokemus on monivälittynyt ilmiö se muovautuu sekä tietokoneen käytön että sosiaalisten prosessien välittämänä. Lähestyn käyttäjäkokemusten välittyneisyyttä monimenetelmällisesti hyödyntäen sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Tutkin sosiaalista välittyneisyyttä tarkastelemalla kolmea sosiaalista prosessia: odotuksia, tulkintoja ja tapoja. Lisäksi työ laajentaa ymmärrystä kokemusten tietokonevälittyneisyydestä tarkastelemalla käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen suhdetta, joka on nykytutkimuksessa ristiriitainen ja epäselvä. Jokainen tutkituista prosesseista välittää yksilön käyttäjäkokemuksia erityisellä tavalla. Ensiksi, muiden mielipiteistä ja mainonnasta muodostetut odotukset muokkaavat sitä, miten yksilö tulkitsee kokemaansa. Lyhytkestoisessa käytössä koettua sopeutetaan odotuksiin, kun taas pitempikestoisessa käytössä odotukset toimivat vertailukohtana koetulle. Toiseksi, sama laite tai palvelu herättää erilaisia kokemuksia riippuen siitä, mistä näkökulmasta käsin sitä tarkastellaan. Näkökulmat ovat usein tietyn ryhmän jakamia, mikä selittää osaltaan kokemusten samankaltaisuutta ryhmän sisällä. Sosiaaliset prosessit eivät vaikuta pelkästään kokemusten tulkintaan vaan myös itse toimintaan. Suuri osa älypuhelimeen liittyvistä kokemuksista syntyy, kun sillä tehdään toistuvasti samoja asioita. Rutiinit yhdistävät ihmisiä, ovat samankaltaisia eri käyttäjillä ja tekevät kokemuksista tavanomaisia. Lopuksi, käytettävyys on prosessi, joka välittää siirtymää laitteen arvioinnista laitteen käyttämiseen. Hyvä käytettävyys vie käyttäjän huomion pois laitteesta niin, että käyttäjä voi keskittyä siihen, mitä tekee laitteen avulla. Huono käytettävyys pakottaa käyttäjän keskittymään laitteeseen. Väitöskirja kehittää käyttäjäkokemuksen ymmärtämistä ja tutkimista osoittamalla sen, miten teknologian käyttäminen ja sosiaaliset prosessit muokkaavat sitä. Tutkimus luo pohjaa uudenlaiselle, sosiaalisesti tarkkanäköiselle käyttäjäkokemusten suunnittelulle ja arvioimiselle. Työn keskeinen löydös on se, että ihmissuhteet ovat aina osa sitä, miten koemme tieto- ja viestintäteknologian - myös silloin kun olemme näennäisesti yksin.
 • Kivikangas, J Matias (Helsingin yliopisto, 2015)
  Digitaalisten pelien herättämiä tunnekokemuksia on pidetty tärkeänä selittäjänä näiden suosiolle. Sosiaalinen vuorovaikutus pelin aikana taas on merkittävä tunnekokemuksien lähde, mutta sitä on tutkittu melko vähän. Tässä väitöskirjassa käyn osaksi läpi tunteita selittävää emootioteoriakirjallisuutta tarkastellakseni mitä tunteen tai emootion käsite tarkoittaa pelikontekstissa ja kuinka tämä tieto tulisi ottaa huomioon kun tunnekokemusta halutaan mitata pelitutkimuksessa. Tutkimus I esittää katsauksen psykofysiologisten menetelmien käytöstä pelitutkimuksessa, jonka avulla osoitan kuinka näiden menetelmien taustalla oleva teoreettinen perusta jätetään usein huomiotta. Tähän tyypilliseen puutteeseen olisi avuksi kokonaisvaltainen teoreettinen emootioiden ja niiden mittaamisen viitekehys. Esitän oman ehdotukseni kyseisenlaisen viitekehyksen suuntaan Tutkimuksessa II. Käytän tutkimukseni empiirisessä osuudessa tulkintaani de Kortin ja IJsselsteijnin (2008) teoreettisesta viitekehyksestä sosiaalisuuspiirteistä tutkiakseni merkittävien sosiaalisten tekijöiden merkitystä pelaamisen tunnekokemukselle. Tutkimuksessa III esitän todisteita, että pelaajien väliset suhteet vaikuttavat pitkien jaksojen keskiarvojen lisäksi myös yksittäisten tilanteiden voiton ja häviön laukaisemiin hetkellisiin reaktioihin. Tulokset osoittavat kuitenkin, että joissain tilanteissa reaktiot voivat olla odottamattomat, minkä vuoksi fysiologisten mittausten tulkinnassa tulisi käyttää laajempaa teoreettista ymmärrystä kuin on yleistä. Tutkimus IV:n tulokset tukevat aiempia löydöksiä, että peleissä kilpailu koetaan positiivisemmin kuin yhteistyö, mutta että tämä vaikutus riippuu sukupuolesta: tulos pätee vain miehiin, kun taas naiset eivät osoittaneet eroa näiden pelimuotojen välillä positiivisen eivätkä negatiivisen tunnereaktion suhteen. Lisäksi huomattiin, että sosiaalisen läsnäolon kokemuksella, joka on yleensä yhdistetty positiiviseen kokemukseen, ei ole selvää yhteyttä positiivisuuteen, kun taas emootiokirjallisuudessa esitetyn selityksen vastaisesti tietynlainen ystävällismielinen vahingonilo voidaan kokea positiivisena. Lopuksi, Tutkimus V esittää kuinka emootiomittauksilla voi olla käytännöllistä ennustevaliditeettia, missä tietynlaiset pelikokemukset voidaan yhdistää tulevaan pelikäyttäytymiseen, mutta että nämä yhteydet eivät ole niin yksinkertaisia kuin on aiemmin esitetty. Yhteenvetona, työni tarjoaa uutta tietoa siitä, mikä on sosiaalisten taustatekijöiden yleinen yhteys pelikokemukseen, kuinka emootioita voidaan tarkastella pelitutkimuksessa ja mitä teoreettisia näkökohtia tällöin tulisi ottaa huomioon, sekä siitä mitä ovat tiettyjen sosiaalisten taustatekijöiden emootiovaikutus pelikokemuksen aikana. Työn tuloksia voidaan käyttää lähinnä pelaamisen perustutkimuksessa, mutta niillä on myös mahdollista merkitystä yleisessä emootiotutkimuksessa, pelitutkimuksen käytännöllisessä soveltamisessa peliteollisuuden hyödyksi, sekä pitkällä aikavälillä myös laajempien yhteiskunnallisten kysymysten kannalta.
 • Saukkonen, Suvi (2015)
  Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen on yksi yleisimpiä syitä lähettää lapsi/nuori psykiatriseen hoitoon. Näiden joukossa on ryhmä lapsia ja nuoria, joilla käytösongelmia leimaa niiden vakavuus, aggressiivisuus ja jatkuvuus, ja joilla on samankaltaisia emotionaalisia ja käyttäytymisen piirteitä, joita tavataan psykopatiassa. Tietämyksemme erilaisista kehityskaarista, jotka johtavat psykopatian kehittymiseen, on vielä puutteellista. Erityisesti yleisväestöön pohjautuvat tutkimukset ovat tärkeitä, koska ne auttavat hahmottamaan kuinka tavallisia psykopattisten piirteiden (narsistisuus, impulsiivisuus, tunnekylmyys) kaltaiset emotionaaliset ja käyttäytymisen ominaisuudet lapsilla ja nuorilla ovat, toisin sanoen, mikä on normaalikehitykseen kuuluvaa käyttäytymistä ja mikä patologista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää käytösongelmiin liittyviä kognitiivisia, psykososiaalisia ja persoonallisuuden piirteitä lapsilla ja nuorilla. Lisäksi arvioitiin psykopaattisia piirteitä kartoittavan mittarin, APSD-SR:n (Antisocial Process Screening Device Self Report), psykometrisiä ominaisuuksia. Käytösongelmaisilla lapsilla (n = 26, ikä 7-12-vuotta) havaittiin olevan heikompi suoriutuminen työmuistia mittaavissa tehtävissä verrattuna iän ja sukupuolen suhteen täsmättyihin verrokkeihin. Työmuistin toiminta käytösongelmaisilla lapsilla oli heikompaa kuin verrokeilla riippumatta siitä, oliko heillä todettu ADHD vai ei. APSD-SR:n psykometrisiä ominaisuuksia tarkasteltiin koko Suomea edustavan koulunuoriso-aineiston (FSRD-12 tutkimus, n = 4855, ikä 15-16 vuotta, 51% tyttöjä) avulla. APSD-SR:n faktorirakenteen tarkastelu osoitti, että kolmen faktorin malli sisältäen narsistisia, impulsiivisia ja tunnekylmiä piirteitä mittaavat alaskaalat, oli toimivin tässä väestöpohjaisessa aineistossa. Samaa väestöpohjaista aineistoa käyttäen selvitettiin myös aseiden hallussapidon, uhrikokemusten ja psykopaattisten piirteiden välistä yhteyttä. Tulokset osoittivat, että nuorilla, jotka olivat kantaneet asetta, oli taustalla paljon erilaisia ongelmia ja näiden ongelmien vakavuus riippui asetyypistä. Nuorilla, jotka raportoivat kantaneensa mukanaan mitä tahansa asetta havaittiin korkeampia kokonaispisteitä APSD-SR mittarissa verrattuna nuoriin, jotka eivät olleet kantaneet asetta. Aseenkannon ja psykopaattisten piirteiden välinen yhteys oli merkitsevä jopa sen jälkeen, kun monet psykososiaaliset tekijät olivat huomioitu analyyseissä. Havaittu yhteys oli voimakkain ampuma-aseen kohdalla. Uhrikokemusten yksityiskohtaisessa tarkastelussa todettiin, että nuorten raportoimat uhrikokemukset yhdistyivät korkeisiin kokonaispisteisiin APSD-SR-mittarissa, tytöillä voimakkaammin kuin pojilla. Erityisesti viimeaikaiset uhrikokemukset olivat merkitseviä. Tämä väitöskirjatyö osoittaa, että käytösongelmiin liittyy toiminnanohjauksen puutteita, kuten työmuistin toiminnan heikkoutta. Väitöskirjatyön tutkimustulokset osoittavat myös, että APSD-SR:n avulla voidaan luotettavasti kartoittaa psykopaattisten piirteiden kaltaisia emotionaalisia ja käyttäytymisen ominaisuuksia nuorilla. Havaitut yhteydet uhrikokemusten, aseiden hallussapidon ja psykopaattisten piirteiden välillä nostavat esille sen, miten tärkeää on kartoittaa laaja-alaisesti psykososiaalista tilannetta, kun arvioidaan psykopaattisia piirteitä nuorilla.
 • Klein, Ottilie ([according to German regulations a publication prior to the public examination is not permitted], 2015)
  Väitöskirjassa tarkastellaan amerikkalaisia näytelmiä, jotka käsittelevät naismurhaajia ja heidän tekemiään murhia sekä niiden kulttuurisia tehtäviä. Kiinnittämällä huomio näytelmien juoneen, muotokieleen ja dramaturgiaan väitöskirjassa eritellään naisten murhaan johtavan toiminnan draamallista merkitystä. Tutkimuksen aineisto kattaa modernin amerikkalaisen teatterin keskeisiä teoksia seitsemän vuosikymmenen ajalta (1910-luvulta 1980-luvulle). Pitkä aikaväli mahdollistaa sen, että tutkimuksessa kyetään hahmottamaan aiheen käsittelyn jatkuvuuksia sekä siinä tapahtuneita muutoksia. Naismurhaajan hahmon kulttuurisesti ja poliittisesti latautuneen luonteen vuoksi väitöskirjassa esitetään, että amerikkalaisessa modernissa draamassa hahmoa käsitellään kahden erilaisen kerrontaskeeman avulla: yksi käyttää naisten tekemiä murhia mekanismina, jonka avulla juoneen luodaan epätasapainon tila; lopussa naismurhaajan hahmon uhkaavuus ja transgressiivisuus puretaan palauttamalla yhteisöön tasapaino. Tämä kerrontamalli tähtää hallitsevan ideologian vahvistamiseen ja siitä käytetään käsitettä narrative of containment. Toinen kertomuskaava hyödyntää rajoja rikkovan naismurhaajan hahmoa nostaakseen esiin yhteiskunnallisia epäkohtia tai ideologisia ristiriitaisuuksia. Tästä kaavasta käytetään ilmaisua lethal performances . Väitöskirjassa päätellään, että naismurhaajia käsittelevät näytelmät ovat tiiviisti yhteydessä siihen kulttuuriseen ja historialliseen hetkeen, jolloin ne kirjoitettiin ja esitettiin sekä siihen, kumpaa kertomusmallia niissä leimallisesti hyödynnetään.
 • Vogt, Robert (Helsingin yliopisto, 2015)
  Kerronnan epäluotettavuuden teoria ja typologia englanninkielisessä kaunokirjallisuudessa Tom Kindtin (2008, 129) mukaan epäluotettavan kerronnan teoria on selvästi eräs Manfred Jahnin ja Ansgar Nünningin ”narratologiseksi teollisuudeksi” kutsuman kokonaisuuden kasvualoista. Vastaavasti D’hoker ja Martens pitävät käsitettä suorastaan hämmästyttävän keskeisenä ja tärkeänä narratologian alalla. Epäluotettavan kerronnan erilaisten muotojen luokittelu, käsitteen laajuus ja eri lähestymistapoihin perustuvat selitysmallit ovatkin erittäin suosittuja. Esittämäni hankkeen tarkoituksena on kehittää kerronnan epäluotettavuuden teoria ja typologia. Ennen kuin ilmiö voidaan selittää, sen on McHalen mukaan (1981, 185) oltava olemassa sen mahdollisille selittäjille eli siitä on muodostettava rajattu ja nimetty luokka. Tämän ajatuksen mukaisesti luvussa 2 hahmotellaan kerronnan epäluotettavuuden typologia. Väitän, että epäluotettavuuden käsitettä käytetään narratologiassa eri tavoin, ja erottelen kolme perusmuotoa. Epäluotettavuus voidaan ensinnäkin ymmärtää homodiegeettisen kertojan tai fokalisoijan piirteeksi, joka ilmenee kertomuksen maailmassa tapahtuvien asioiden kyseenalaisena kuvauksensa tai tulkintana (ironinen epäluotettavuus). Toiseksi epäluotettavuutta voidaan pitää narratiivisen diskurssin ominaisuutena, joka jättää avoimeksi sen, kuvaako tai arvioiko kertoja tai fokalisoija kertomuksen maailmaa asianmukaisesti (moniselitteinen epäluotettavuus). Kolmanneksi epäluotettavuudella voidaan tarkoittaa narratiivisen diskurssin ominaisuutta, joka harhauttaa lukijaa fiktiivisen maailman tapahtumista (muuttuva epäluotettavuus). Tutkimuksen alan tultua määritellyksi kehitetään luvussa 3 malli kuvaamaan ja selittämään kerronnan epäluotettavuuden eri muotoja. Kun on käsitelty joitain teoreettisia kompastuskiviä, joihin narratologit törmäävät muodostaessaan teorioita kerronnan epäluotettavuudesta kaunokirjallisuudessa, luvuissa 4 ja 5 selvitetään, miten kirjallisuuden mahdollisia maailmoja koskevat oivallukset ja kognitiivinen narratologia voivat auttaa ymmärtämään sitä, miten lukijat rakentavat fiktiivisiä maailmoja teksteissä, joissa esiintyy ironista, moniselitteistä ja muuttuvaa epäluotettavuutta. Kirjallisuuden mahdollisten maailmojen teorian mukaan kaunokirjalliset teokset luovat todellisuudesta oman modaalisen järjestelmänsä, joka koostuu lukuisista maailmoista. Kunkin fiktiivisen maailman keskiössä on ns. tekstuaalinen aktuaalinen maailma, jota ympäröivät eri henkilöhahmojen, fokalisoijan tai kertojan sisäiset maailmat. Tämän teoreettisen viitekehyksen mukaan kerronnan epäluotettavuutta esiintyy kaunokirjallisissa teoksissa, kun kertojan tai fokalisoijan sisäinen maailma on ristiriidassa tekstuaalisen aktuaalisen maailman kanssa. Koska eri osamaailmojen väliset suhteet fiktiivisessä maailmassa ovat tulkintaprosessien seurausta, väitän, että kerronnan epäluotettavuuden kolmen eri muodon välinen pääero liittyy siihen, miten lukija ymmärtää eri osamaailmojen väliset ristiriidat: miten hän erottaa ne, havaitsee keskenään ristiriitaiset maailmat ja asettaa ne hierarkkiseen järjestykseen päätelläkseen, mikä on totta fiktiivisessä maailmassa. Koska mahdollisen maailman lähestymistavat eivät loppujen lopuksi käsittele fiktiivisiä maailmoja kognitiivisina tuotteita eivätkä liity kognitiiviseen prosessointiin (Semino 2003, 89), luvussa 5 tutkitaan kysymystä siitä, miten lukija rakentaa fiktiivisiä maailmoja epäluotettavassa kerronnassa. Nojautumalla kognitiotieteen käsityksiin – mukaan lukien tietojen prosessoinnin ja luonteenlaadun paradigmat (Schneider & Fludernik 2008, 181–185) – selitän, miten lukijat erottavat maailmat toisistaan, havaitsevat keskenään ristiriitaiset maailmat ja asettavat ne hierarkkiseen järjestykseen. Havainnollistaakseni kerronnan epäluotettavuuden laajuutta ja moninaisuutta tutkin luvuissa 6–8 yhteensä kuutta brittiläistä ja yhdysvaltalaista kaunokirjallista teosta. Luku 6 keskittyy ironiseen epäluotettavuuteen Charles Dickensin David Copperfieldissa ja Kazuo Ishiguron Pitkän päivän illassa. Luvussa 7 analysoin moniselitteistä epäluotettavuutta Ford Madox Fordin Kelpo sotilaassa ja Bret Easton Ellisin Amerikan Psykossa. Luvussa 8 käytän Ambrose Biercen kertomusta ”Tapaus Owl Creekin sillalla” ja Chuck Palahniukin Fight Clubia esimerkkeinä muuttuvasta epäluotettavasta kerronnasta. Luvussa 9 käsittelen kerronnan epäluotettavuuden metakognitiivista ulottuvuutta. Jos oletetaan, että kerronta toimii mielen instrumenttina todellisuuden rakentamisessa (Bruner 1991,6), väitän, että kerronnan epäluotettavuus korostaa ja heijastaa kertojan, fokalisoijan tai lukijan kognitiivista prosessointia eri tavoilla. Ironinen epäluotettavuus korostaa kognitiivisen keskipisteen (joko homodiegeettisen kertojan tai fokalisoijan) omia tapoja rakentaa maailmaa, kun taas muuttuva epäluotettavuus yllättävine juonenkäänteineen kannustaa lukijoita palaamaan kertomuksessa takaisinpäin ja ottamaan selvää siitä, miten heitä harhautettiin. Analysoin Ian McEwanin Sovitusta osoittaakseni, että hahmojen (epäonnistuneet) pyrkimykset rakentaa todellisuutta (ironinen epäluotettava fokalisointi) heijastuvat siihen, miten lukija virheellisesti hahmottelee fiktiivisen maailman tosiseikkoja ja tapahtumia (muuttuva epäluotettava kerronta). Lopussa (luku 10) esitän yhteenvedon tutkimuksen tärkeimmistä oivalluksista ja pohdin lyhyesti sitä, miten teoriaa voidaan soveltaa muihin viestimiin, kuten elokuviin, sarjakuviin tai videopeleihin.
 • Viholainen, Aila (Viholainen, Aila, 2015)
  Väitöstutkimukseni kohdistuu keskiaikaiseen läntisen kristikunnan uskonnollisissa yhteyksissä esitettyyn kuvalliseen materiaaliin. Tutkimukseeni sisältyvien eri artikkelien yhteisenä näkökulmana on uskomaansaattaminen: se millä tavoin keskiajalla kuvallisella materiaalilla on suostuteltu, houkuteltu ja ohjeistettu katselijoita. Tutkimustani luonnehtii retorinen lähestymistapa, joka kohdistuu nimenomaan keskiaikaisten kuvien visuaalisuuteen ja sen analyysiin. Osallistun menneisyyden tutkimiseen. Näen tutkimani menneisyyden vieraana, omaan historialliseen kontekstiinsa sijoittuvana kokonaisuutena. Etsin vastauksia lähtien siitä, mikä tuntuu nykyajasta ja nykyajan tutkijan positiosta käsin vieraalta. Ihmettelystä nousevat kysymykset paljastavat tutkimusta motivoivan kuilun tutkijan aikalaisymmärryksen ja keskiaikaisen ymmärryksen välillä. Työni kahdessa ensimmäisessä artikkelissa keskiaikainen kuvamaailma näyttäytyy abstraktin tason ilmiönä: tällöin tarkastelen ja arvion sekä keskiaikana että sen jälkeen käytyjä keskusteluja ja tutkimuksia käsitteellisesti, teoreettisesti ja metodisesti. Kahdessa jälkimmäisessä artikkelissa abstrakti ilmiö konkretisoituu ja analyysin kohteena on keskiaikaisesta kuvamaailmasta valittu konkreettinen kuvallinen materiaali, joka löytyy Hattulan Pyhän Ristin kirkosta. Näissä artikkelissa merenneito-motiivi toimii yhtenä analyyttisenä esimerkkinä. Kuvittelu on keskiajan taiteen ja uskonnon kontekstissa tärkeä käytäntö, joka näyttäytyy työssäni yhtenä kantavana teemana. Ensiksi kuvittelu on toiminut tutkimukseni taustalla vaikuttavana tulkintakehyksenä, tutkijan omana resurssina. Tällöin kuvittelu on ajateltavissa mahdollisten asia yhteyksien kuvitteluksi, kuten Markku Hyrkkänen sitä kuvaa. Toiseksi kuvittelu on toiminut konkreettisena käsitteellisenä työkaluna: Benedict Andersonin yhteisöjen kuvittelemisena ja myöhemmin Barbara Newmanin kuvittelun teologiana . Kolmanneksi kyseessä on myös keskiaikainen käsite (imaginatio), jonka tärkein tehtävä oli totuuden löytäminen. Kuvittelu olikin moni-tasoinen ja särmäinen kognitiivinen taito. Sijoitan sekä oman tutkimukseni että keskustelukumppaneina käyttämiäni kansainvälisiä tutkimuksia laajempiin humanistisiin tutkimustraditioihin ja viime vuosikymmenten tutkimussuuntauksiin. Erityisenä lähtökohtana ovat viime vuosikymmeninä taidehistoriassa, visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa ja keskiajan taidehistoriassa aiemmasta tutkimuksesta käydyt kriittiset arvioit. Suhteutan työtäni myös viimeaikaiseen suomalaiseen keskiajan kuvallisen materiaalin tutkimukseen, kuten myös emotieteeni uskontotieteen tuoreisiin tutkimuspuheenvuoroihin. Tämä arviot teen keskitetysti yhteenvetoluvussa.
 • Puranen, Taija (Helsingin yliopisto, 2015)
  Ravitsemustila heikkenee iän, toiminnanvajausten ja sairauksien lisääntyessä. Huono ravitsemustila ja vähäinen ravintoaineiden saanti lisäävät sairastavuutta, ja erityisesti riittämätön proteiinin saanti kiihdyttää ikääntyneillä lihaskatoa, mikä johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen. Ravitsemusongelmat ovat yleisiä muistisairailla ihmisillä, mutta myös iäkkäät puolisohoitajat voivat olla ravitsemusriskissä. Tutkimuksessa selvitettiin millainen on kotona asuvien muistisairaiden ja heidän puolisohoitajiensa ravitsemustila ja ravintoaineiden saanti verrattuna suosituksiin. Lisäksi tutkittiin, onko puolisohoitajan sukupuoli yhteydessä tutkittavien ravintoaineiden saantiin. Räätälöidyn ravitsemusohjauksen vaikuttavuutta Alzheimer-potilaiden painoon, ravitsemustilaan, ravintoaineiden saantiin, elämänlaatuun ja kaatumisten ehkäisyyn tutkittiin satunnaistetulla, kontrolloidulla, tutkimusasetelmalla. Tutkittavat rekrytoitiin pääkaupunkiseudulta. Ravitsemustila arvioitiin Mini Nutritional Assessment (MNA) -testillä ja ravintoaineiden saanti laskettiin kolmen päivän ruokapäiväkirjoista. Terveyteen liittyvää elämänlaatua mitattiin 15D -kyselylomakkeella ja kaatumisia puolisohoitajan kirjaaman kaatumispäiväkirjan avulla. Interventioryhmään kuuluvat pariskunnat saivat räätälöityä ravitsemusohjausta kotonaan 4-8 kertaa vuoden aikana ja kontrolliryhmään kuuluvat saivat oppaan ikääntyneen ravitsemuksesta. Tutkimukseen osallistui 99 pariskuntaa. Muistisairaiden keski-ikä oli 77,4 ja puolisohoitajien 75,2 vuotta. Alkutilanteessa muistisairaista 44 % ja puolisohoitajista 16 % olivat MNA-testin perusteella aliravitsemusriskissä. Muistisairaista miehistä 47 % ja naisista 71 % sai proteiinia alle 1 g kehon painokiloa kohden, vastaavat luvut puolisohoitajamiehillä noin 71 %, ja naisilla 49 %. Noin puolet tutkittavista sai suosituksia vähemmän C- ja E-vitamiinia, ja folaatin saanti oli valtaosalla tutkittavista suosituksia alhaisempaa. Räätälöidyllä ravitsemushoidolla ei ollut vaikutusta muistisairaiden henkilöiden painoon, mutta ohjaus paransi interventioryhmään kuuluvien ravintoaineiden saantia ja elämänlaatua. Lisäksi interventioryhmään kuuluvilla muistisairailla havaittiin merkitsevästi vähemmän kaatumisia verrattuna kontrolliryhmään. Kotona asuvat muistisairaat ja heidän puolisohoitajansa ovat heterogeenisia ravitsemuksen suhteen, joten räätälöidylle ravitsemusohjaukselle on tarvetta. Miehet puolisohoitajina saattavat tarvita erityistä tukea ravitsemuksessa. Kotikäynneillä toteutettu räätälöity ravitsemusohjaus tulisi olla osana kotona asuvien muistisairaiden ja heidän puolisoidensa hyvää hoitoa.
 • Ylivuori, Soile (2015)
  Väitöskirjatutkimukseni käsittelee kohteliaisuuskulttuurin ja sukupuolen rakentamisen monisyistä suhdetta 1700-luvun Englannissa. Tutkimus analysoi kohteliaisuutta kulttuurisena konstruktiona jonka kautta luotiin ja artikuloitiin niin yksilöllisiä kuin kollektiivisia sukupuolitettuja identiteettejä, ja osallistuu näin merkittävällä tavalla kansainvälisesti kiinnostavaan ja aktiiviseen historiantutkimukselliseen keskusteluun. Poikkitieteellinen väitöskirjatutkimus yhdistää aate- ja kulttuurihistoriallisia metodeja poststrukturalistiseen sukupuolentutkimukseen; sen tarkoitus onkin paitsi tarjota täysin uuttaa tietoa kohteliaisuuskulttuurin sukupuolittuneisuudesta, myös laajentaa kohteliaisuuden historian ja laajemmin 1700-luvun aatehistorian tutkimuksen metodologisia näkökulmia osoittamalla, että poikkitieteellisten teoreettisten apuvälineiden hyödyntäminen monipuolistaa historiallista analyysia, tuo tarkastelun kohteeksi uusia aihepiirejä sekä problematisoi vakiintuneita tutkimustraditioita rakentavalla ja uusia näkökulmia avaavalla tavalla. Tutkimukseni jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa analysoin kohteliaisuutta tarkkailuun perustuvana kurinpidollisena järjestelmänä, joka tuotti kohteliasta naisellisuutta jota tavallisimmin määriteltiin sellaisten käsitteiden kautta kuin lempeys, sirous ja kainous rajoittamalla yksilöiden ruumiiden eleitä ja ulkonäköä. Analyysini pohjautuu laajaan valikoimaan erilaisia painettuja lähteitä, kuten tapaoppaita, lehtiä, saarnoja ja romaaneja. Pääargumenttini on, että naisruumiilla oli keskeinen rooli normatiivisen kohteliaan naisellisuuden rakentamisessa niin diskursiivisella kuin yksilötasolla. Eliitin naisten odotettiin sisäistävän diskursiivisesti luonnolliseksi määritelty kohtelias naisellinen identiteetti harjoittamalla ja kurittamalla ruumistaan eri tavoin siitäkin huolimatta, että kohteliaisuuden diskurssi oli varsin heterogeeninen ja vailla kattavaa yhteisymmärrystä siitä, mitä tämä luonnollinen naisellisuus tarkalleen ottaen oli. Lisäksi väitän, että ruumiin asema tässä prosessissa oli epäselvä ja monitulkintainen; se toimi samanaikaisesti sekä aktiivisena yksilön identiteetin muodostamisen välineenä että passiivisena ja oletetun totuudenmukaisena yksilön ihanteellisuuden tason indikaattorina. Tästä kaksinaisuudesta johtuen naiset joutuivat käytännössä turvautumaan valheelliseen teeskentelyyn muodostaessaan itselleen kohteliasta identiteettiä, vaikka kohteliaisuuskulttuurissa avoin rehellisyys nostettiin retorisella tasolla naisellisuuden kulmakiveksi. Kohteliaisuuden pelkistäminen kurinpidolliseksi järjestelmäksi johtaa helposti yksipuoliseen analyysiin, koska yksilöiden subjektiviteetti jää tällä tavoin huomioimatta. Niinpä tutkimukseni toinen osa tarkasteleekin neljän eliitin naisen Catherine Talbotin, Mary Delanyn, Elizabeth Montagun ja Fanny Burneyn päiväkirjoja ja kirjeitä tarkoituksenaan selvittää, kuinka nämä naiset suhtautuivat heille esitettyihin diskursiivisiin vaatimuksiin ja säätelivät identiteettiään ja käytöstään. Löydökseni osoittavat, että kohteliaisuuskulttuuri ei suinkaan yksipuolisesti sanellut naisten identiteettiä, vaan että yksilön ja normatiivisten käytösodotusten suhde oli varsin monimutkainen. Kohteliaisuuskulttuurin heterogeenisyys sinänsä jo tarjosi yksilöille liikkumavaraa kohteliaisuuden ihanteiden sisällä. Tärkeämpää on kuitenkin havaita, että naiset saattoivat tiettyyn rajaan saakka turvautua erityisiin subjektiuden rakentamisen tekniikoihin ja strategioihin erottautuakseen kohteliaisuuden ja naisellisuuden normeista. Nämä strategiat usein hyödynsivät taktisesti kohteliaisuuskulttuurin keskeisiä ominaisuuksia, ja keskittyivät kohteliaisuuteen ja naisellisuuteen liittyvien luonnollistettujen käsitysten purkamiseen ja uudelleenmäärittelyyn esimerkiksi itsekurin, moninaisten identiteettien omaksumisen, sisäisyyden ja ulkoisuuden kyseenalaistamisen sekä tekopyhyyteen liittyvien käytäntöjen kautta.
 • Restitutti, Flavia (Helsingin yliopisto, 2015)
  This series of investigations aimed to evaluate in dogs the interaction between MK-467, a peripheral α2-adrenoceptor antagonist with poor penetration into the central nervous system, and dexmedetomidine, a selective α2-adrenoceptor agonist commonly employed in small animal clinical practice due its potent sedative effects. The objective of this study was to find an optimal dose-ratio of dexmedetomidine and the antagonist that could attenuate or prevent major cardiovascular changes without any significant effect on the sedation induced by the agonist. The effects on blood flow in abdominal organs and on plasma concentrations of glucose, insulin, non-esterified free fatty acids, lactate and cortisol of this optimal dose were then evaluated. The sedative effects were assessed subjectively by means of a composite sedation score. Simultaneously, hypnosis was evaluated through the bispectral index. Haemodynamic parameters that were evaluated comprised cardiac output, arterial blood pressure, heart rate, central venous pressure and systemic vascular resistance. Time-intensity parameters derived from contrast-enhanced ultrasound imaging were used to assess blood flow in selected abdominal organs. Three doses of MK-467 (250, 500 and 750 µg/kg) were tested against dexmedetomidine alone (10 µg/kg). All treatments were administered IV. Sedation was significantly lower and BIS significantly higher with the medium and highest doses of MK-467 than with dexmedetomidine. However, bioequivalence between dexmedetomidine and the combination was reached with all treatments for the two parameters analysed. Early cardiovascular effects of dexmedetomidine were not completely prevented with the lowest dose of MK-467, and the highest dose reduced mean arterial pressure. The middle dose of MK-467 (500 µg/kg) provided the best cardiovascular stability. Addition of the peripheral antagonist attenuated dexmedetomidine-induced changes in organ blood flow evaluated by the CEUS. An increase in plasma glucose was observed in dexmedetomidine-treated dogs, but not when MK-467 was added. Inversely, plasma insulin concentration was reduced with dexmedetomidine, but not when dexmedetomidine was combined with MK-467. Plasma non-esterified free fatty acids concentration decreased transiently with the combination, while with dexmedetomidine alone the reduction persisted throughout the observation period. Plasma lactate concentration increased with dexmedetomidine, but not with the combination. In conclusion, the addition of MK-467 attenuated or prevented the early cardiovascular effects of dexmedetomidine, not having clinically relevant effects on the sedation induced by the latter. Some metabolic changes induced by dexmedetomidine were halted by MK-467.