Browsing by Author "Ämmälä, Elina"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Ämmälä, Elina (2001)
    Tutkimuksessa tarkastellaan miten lääkärit käyttävät Internetiä ja erityisesti yhtä sen kanavaa, portaalia, ammattiinsa liittyvän tiedon hankkimisessa. Lisäksi selvitetään miten tieto uudesta verkkopalvelusta leviää ja millaiset tekijät vaikuttavat sen leviämiseen ja käyttöönottoon. Tutkimusaineisto perustuu lääkäreille lähetettyyn kyselyyn, jonka avulla selvitetään yhden portaalin, Lääkäriseura Duodecimin ylläpitämän Terveysportin, leviämistä, käyttöä ja käyttäjien kokemuksia. Tulokset on analysoitu tilastollisesti. Portaali määritellään tutkimuksessa jollekin yhteisölle suunnatuksi verkkopalveluksi, jonka sisältö määräytyy sen kohdeyleisön tarpeiden perusteella. Portaali on lääkärien tiedonhankinnassa uusi kanava ja sen käyttöä tarkastellaan siksi suhteessa lääkärien perinteisiin tietolähteisiin, lääketieteellisiin lehtiin ja kollegoihin. Eri välineiden käyttöä ja niiden keskinäisiä suhteita tarkastellaan niiden välittämän tiedon luonteen, niin taustalla vaikuttavien normien sekä niiden toteuttamien tehtävien perusteella. Samalla hahmotellaan kokonaiskuvaa siitä, miten lääkärit hankkivat ammattiinsa liittyvää tietoa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu eri välineiden suhteita käsittelevässä osuudessa Tuula Laaksovirran tutkimuksiin ammatillisen ja tieteellisen tiedon välittymisestä lääketieteessä, Julien Elfenbeinin malliin ammattilehtien funktioista sekä Heikki Eerolan malliin portaalien ja lehtien ominaisuuksista. Lisäksi lähteinä on käytetty lääkärien tiedonhankintaa ja ammattilehtien lukemista käsitteleviä tutkimuksia. Portaalin leviämistä ja käyttöönottoa koskevassa osuudessa teoreettisena viitekehyksenä toimii Everett Rogersin innovaatioiden leviämistä kuvaava teoria. Teorian avulla tarkastellaan portaalin leviämistä viestintäprosessina ja selvitetään, mitä kanavia pitkin tieto uudesta verkkopalvelusta leviää ja mitkä tekijät edesauttavat tai hidastavat sen leviämistä. Tietoverkon tarjonta kiinnostaa lääkäreitä. Yleisin syy tutustua portaaliin oli kiinnostus verkon tarjontaa kohtaan. Tieto uudesta verkkopalvelusta leviää parhaiten lääketieteellisen lehden kautta. Portaalin leviämisen ja käyttöönoton suurimmat ongelmat ovat lääkäreiden ajan puute ja puutteellinen tietoliikenneinfrastruktuuri, Internet-yhteyksien puute ja hitaat yhteydet. Lääkärit uskovat portaalista olevan hyötyä ammatin harjoittamisessa. Palvelua käytetään työvälineenä ja ammattitietoa ylläpitävänä uutislähteenä. Portaalin käyttö ei kuitenkaan ole vielä vakiintunut potilastyöhön. Kolme neljästä lääkäristä etsii ammattiinsa liittyvää tietoa Internetistä. Verkkopalvelut eivät kuitenkaan ole syrjäyttäneet perinteisiä välineitä, erityisesti kollegoja ja oppikirjoja lääkärien tietolähteinä. Myös lääketieteellisten lehtien asema on edelleen vahva, mutta verkkopalvelut ja lääketieteelliset lehdet asettavat toisilleen muutospaineita.