Browsing by Author "Öhman, Johanna Maria"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Öhman, Johanna Maria (2007)
    Denna avhandling behandlar unga som avbryter sin utbildning och hur stödprocesserna fungerar i dagens skola. Dessa ungdomar som avbrutit sin utbildning kallas drop-outs. Avhandlingen inleds med en grundlig begreppsdiskussion. Målsättningen med forskningen är att lyfta fram gruppen ungdomar som faller emellan och är i risk för att marginaliseras från såväl utbildning som arbete. I avhandlingen närmar sig forskaren fenomenet på olika nivåer för att få en tydlig helhetsbild. Dessa nivåer är den samhälleliga, den interaktiva och den individuella. Som kvalitativ undersökningsmetod används fokusgrupper och både unga drop-outs själva och skolpersonal, främst skolkuratorer, har fått ge sin syn på avbrott från utbildning och stödprocesser. Brukarperspektivet är prioriterat. Viktiga grunder i forskningen är skolmiljön som helhet, det sociala arbetet i skolan, det preventiva arbetet och det tidiga ingripandet vid skolfrånvaro. Alla barn och unga som bor i Finland är läropliktiga vilket gör att skolan utgör hela åldersgruppen och är därför en viktig arena med tanke på att nå unga som är i riskzon. Kraven i dagens postmoderna samhälle är hårda, det krävs att de unga följer ett visst mönster och det egna ansvaret har blivit allt viktigare. Det är inte i dag lika självklart att alla följer samma mönster, olika övergångsmodeller förekommer såväl när det gäller övergång till vuxenlivet som övergång från utbildning till arbete. Cirka 10 procent avbryter idag sin utbildning antingen under övergången mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet eller under andra stadiet. Dessa drop-outs är en utmaning för det sociala arbetet, ett avbrott betyder att den unga blir utanför den institutionella kontrollen och de rutiner som skolan medför. Undersökningen visar att det idag finns ett stort behov av individuell handledning och olika former av stöd, det förekommer brister i dagens stödprocesser. På individnivå är det förutom den individuella handledningen viktigt att få bekräftelse, uppleva en känsla av meningsfullhet och att vara delaktig i sina val. På skolnivå är det viktigt med heltäckande och långsiktiga satsningar inom det preventiva arbetet. På samhällsnivå är det viktigt att se på hela strukturen, föra en öppen diskussion med alla parter och utforma klara handlingsplaner vid skolfrånvaro. Dagens unga kommer att behövas i framtiden, det är viktigt att satsa på dem så att de inte går miste om en trygg framtid.