Browsing by Author "Öhman, Sandra Sofia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Öhman, Sandra Sofia (2008)
    Det övergripande syftet med denna avhandling är att fördjupa förståelsen för klientprocessen i barnskyddsarbetet med fokus på barn som placerats inom släkten. Avhandlingen lyfter fram och uppmärksammar socialarbetarnas konkreta erfarenheter av släktingplaceringar. Jag vill utreda vilka som aktivt medverkat i barnskyddsprocessens fortlöpande och påverkat dess utvecklingsriktning. En händelse utgjorde barnets synlighet i processen. Den centrala forskningsfrågan lyder: i vilka situationer utgör barnets släktingar ett alternativ vid omhändertagande? Hur ser klientprocessen ut och vilka faktorer eller aktörer har påverkat dess gång? Forskningsöversikten påvisar att tidigare forskning har gjorts om släktingplaceringar, men i Finland är forskningsområdet relativt nytt. Inga tydliga resultat har gått att finna varken i inhemska eller internationella studier eftersom inga uppföljelsestudier om släktingplacerade barns i vuxen ålder tillsvidare har gjorts. Tidigare forskning framhävde dock synpunkter som verkade stöda teorin om att barn i släktinghem klarar sig bättre än barn som placerats någon annanstans. Studien är aktuell eftersom den nya barnskyddslagen, som trädde i kraft i januari 2008, framhäver vikten för socialarbetaren att utreda om det finns möjlighet att placera barnet inom släkten vid omhändertagande. Innan genomförandet av den empiriska studien framställdes förhandsantaganden och forskningshypoteser som stöd för den centrala forskningsfrågan. I den empiriska studien användes fallstudie som forskningsmetod. Forskningen inleddes med genomgång av skriftligt dokumentationsmaterial, därefter följde intervjuer med de socialarbetare som haft hand om barnskyddsärendena. Analysen genomfördes inledningsvis med tidsserieanalys där tidsaxlar användes som arbetsredskap, därefter analyserades materialet med hjälp av mönstermatchning och explicikationsuppbyggnad. Studien gav en generell överblick över klientskapet som en process och visade vilka som utgör aktiva medverkare i barnskyddsprocessen i samband med släktingplacering och vilka som påverkat utvecklingsriktningen. Resultaten visade att både föräldrar och släktingar är aktiva och ofta försöker styra processen, därför blir barnet lätt i skymundan. Socialarbetarna har dock försökt aktivera barnen, men barnens åsikter framkommer sällan lika tydligt som de vuxnas. Socialarbetarna såg den egna rollen komplicerad vid släktingplacering och lyfte fram problematik i klientprocesserna, såsom frågor om lojalitet gentemot de inblandade och konflikter som uppkommer mellan släktingarna.