Browsing by Subject "österbottningar - hemvårdare"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Lindqvist, Camilla (2003)
    Ett mål för äldreomsorgen i dagens Finland är att utveckla ett fungerande och flexibelt servicesystem som gör det möjligt för äldre människor att bo kvar hemma så länge de vill. I och med att de äldres antal i framtiden kommer att öka så kommer också behovet av social service att öka. Framtidens äldregenerationer kommer med all sannolikhet att ha en annorlunda uppfattning om och krav på den sociala servicen än dagens åldringar. För att kunna erbjuda en bra och ändamålsenlig service i framtiden är det därför viktigt att se på hur dagens sociala service fungerar. Mitt syfte med avhandlingen var att beskriva hemvårdarnas syn på etiska konflikter i vårdarbetet med klienten. Forksningsperspektivet låg på konfliktlösningar och de värden och värderingar som lösningsförslagen innehöll. Jag koncentrerade mig uteslutande på hemvårdare inom den kommula sektorn. Utgångspunkten för min forskning var att eftersom hemvårdarnas arbetsplats är förlagd till en annan människas hem så möter hemvårdaren människan i hennes vardagsvärld, vilket innebär ett stort etiskt ansvar. Undersökningen genomfördes i mars 2003 och respondentgruppen bestod av 12 hemvårdare från en finlandssvensk österbottnisk kommun. Jag använde mig av en kvalitativ forskningsinriktning och undersökningsmaterialet samlades in genom vinjettmetod samt efterföljande öppna frågor. Det insamlande materialet bestod sammanlagt av 12 vinjettsvar samt 120 öppna frågesvar. Materialet analyserades med hjälp av innehållsanalys och ytlig argumenationsanalys. De empiriska forskningsresultaten visade att hemvårdarna befann sig i en mellanposition i vårdförhållandet. Hemvårdarna upplevde konflikter mellan å ena sidan sig själva och klienten och å andra sidan sig själva och klientens anhöriga. Hemmets betydelse som privat sfär respekterades av hemvårdarna. Hemvårdarnas respekt för klienten utgick mycket långt från den tanken att eftersom klienten bor hemma har han eller hon således själv rätt att bestämma över sig själv och sitt eget liv.Hemvårdarnas syn på klientens självbestämmanderätt och integritet var värden som mycket långt stod i fokus i konfliktlösningarna. Andra lösningssrategier användes dock också. Vilka lösningsstrategier som hemvårdarna använde sig av var delvis beroende av om hemvårdaren själv var delaktig i konflikten som första, andra eller tredje part.