Browsing by Author "Avikainen, Sari"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Avikainen, Sari (2010)
    Tutkimuksessani tarkastelen Kuinoma lainauspalvelun käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä vuokraamisesta ja omistamisesta. Käytän tutkimuksessani laadullista tutkimusotetta. Tutkimusaineistoni olen kerännyt haastattelemalla neljäätoista palvelun käyttäjää. Haastattelut ovat teemahaastattelun muotoa noudattelevia yksilöhaastatteluja. Aineiston analysoinnissa käytän teemoittelun lisäksi vuokraamiseen, tavaroiden toiminnalliseen ja symboliseen ulottuvuuteen sekä kulutuseetoksiin liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Teemoissa käsittelen vuokraamisen perusteita, edellytyksiä ja esteitä, tavaroiden teknisiä ominaisuuksia ja symbolisia merkityksiä sekä käyttäjien näkemyksiä eri ikäluokkien suhtautumisesta vuokraamiseen ja omistamiseen. Perusteina tavaroiden vuokraamiselle toimivat satunnainen ja tilapäinen tarve, tilan ja rahan säästö, ekologisuus sekä mahdollisuus käyttää ja testata tavaroita ilman omistamiseen liittyvää vaivaa. Tavaroita vuokrataan sitä mieluummin, mitä paremmin ne vastaavat tarpeeseen ominaisuuksiltaan, hinnaltaan ja sijainniltaan. Myös ekologiset perusteet kannustavat vuokraamiseen. Jotta vuokraamisesta voisi tulla realistinen vaihtoehto ostamiselle ja omistamiselle, tulisi sen olla riittävän helppoa. Vuokraamisen edellyttämä viitseliäisyys ja aktiivisuus voivatkin toimia esteenä vuokraamiselle. Vuokrauskulttuurin yleistyminen vaatisi kuitenkin ennen kaikkea muutosta asenteissa ja tottumuksissa. Perusteet tavaroiden omistamiselle määräytyvät tutkimuksessani tavaroiden teknisten ominaisuuksien ja symbolisten merkitysten kautta. Teknisiin ominaisuuksiin sisältyvät tavaroiden ainekselliset ja toiminnalliset ominaisuudet, hygieniaan liittyvät kysymykset sekä tavaroiden käyttöaste. Näiden tekijöiden kautta määritellään se, mitä on välttämätöntä omistaa. Kaikkia teknisiltä ominaisuuksiltaan vuokrattaviksi sopivia tavaroita ei kuitenkaan haluta vuokrata. Tavaroita kohtaan voikin muodostua henkilökohtainen suhde, jolloin tavara koetaan liian merkitykselliseksi vuokralle annettavaksi. Tavarat voivat esimerkiksi muistuttaa tietyistä tilanteista, paikoista ja ihmisistä tai muodostua muulla tavoin tärkeiksi. Iän vaikutus suhtautumiseen vuokraamista ja omistamista kohtaan ei näyttäydy tutkimuksessa yksiselitteisenä. Omistaminen liitetään useimmiten vanhempien ikäluokkien kulutuskäyttäytymiseen ja vuokraaminen nuorempien. Osa haastateltavista pitää nuoria myös materialistisina. Kun omistaminen yhdistetään vanhempiin ikäluokkiin, se liittyy pärjäämiseen, turvallisuuteen, saavutukseen, statukseen sekä sotaja pula-ajan kokemuksiin. Nuorempien vuokraamismyönteisyyttä selitetään puolestaan ympäristötietoisuudella. Muiden tekijöiden, kuten asenne- ja arvomaailman, nähdään myös vaikuttavan suhtautumiseen vuokraamista ja omistamista kohtaan.