Browsing by Author "Backman, Ann"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Backman, Ann (2006)
    I undersökning granskades hur personer i ledande positioner upplevde samspelet mellan arbete och familj. Undersökningen bestod av en kvantitativ undersökning med ett frågeformulär som skickades ut till medlemmar i statsvetarnas fackförbund SVAL. I undersökningen jämfördes kvinnors och mäns karriärengagemang, upplevelse av konflikt mellan arbete och familj samt upplevelse av stress. Syftet med studien var att undersöka hur familjelivet och arbetsrelaterade faktorer som t.ex. tidspress och psykisk arbetsbelastning inverkade på upplevelsen av stress. Studien sökte även svar på hur karriärengagemanget påverkade stress, samt om det förekom skillnader mellan könen. Undersökningen visade att både männen och kvinnorna i samplet upplevde att arbetet inkräktade på familjelivet. Männen i samplet upplevde främst arbetsrelaterade faktorer som tidsbrist och överbelastning som svårast. Kvinnorna upplevde enligt undersökningen främst att bristen på tid inkräktade på familjelivet. Karriärengagemanget hade inte en så stor inverkan, varken på den upplevda konflikten eller på stressen. När det gällde könsskillnader i stressupplevelsen kunde konstateras att det fanns en signifikant skillnad mellan könen. Kvinnorna i samplet upplevde mera stress än männen, dock kunde inte konflikten mellan arbete och familj eller karriärengagemang helt och hållet förklara orsakerna till det. Däremot verkade männens stress sammanhänga bra med den konflikt mellan arbete och familj samt den stress som de upplevde.