Browsing by Author "Backström, Ralf Anders"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Backström, Ralf Anders (2008)
    Detta arbete kan kallas för en fronetisk samtidsanalys (Flyvbjerg 2001, Noro 2004) beträffande diskussionen om ledarskap i socialt arbete under åren 1999-2006. Den fråga jag önskar granska genom materialet är på vilket sätt ledarskapet uppmärksammas som funktion eller professionell färdighet när man utvecklar socialt arbete. Hur beskrivs ledarskap och hur beaktas ledarskap i den socialpolitiska diskussionen? Beaktar man arbetets organisering och hur arbetet leds då man planerar förändringar inom socialpolitiska program och socialt arbete? Genom den fronetiska litteraturstudien försöker jag svara på frågan i vilken riktning socialt arbete och ledarskapet inom socialt arbete utvecklas. Den här genomförda fronetiska samtidsbeskrivningen baserar sig på litterära källor och egna erfarenheter av ledarskap inom socialt arbete. De litterära källorna kan indelas i tre grupper; ledarskapslitteratur, finländsk litteratur kring socialt arbete producerad främst under 1999-2006 och Tidskrifterna Janus 2000-2006 och Sosiaaliturva 2001-2006. Tidskrifetrna Janus och Sosiaaliturva har granskats systematiskt utgående från den modell som presenteras av Hart (1998). Den övriga socialpolitiska litteraturen används för att i en av Noro (2004) inspirerad samtidsanalys beskriva trender. Den fronetiska analysen som utgår från Flyvbjerg (2001) sammanfogar materialet till en helhet som besvarar de fronetiska frågorna. Antalet inlägg i Janus och Sosiaaliturva som explicit behandlar ledarskap och organisering som funktion var få. Ledningstekniska frågor ss. konkurrensutsättning och målstyrning finns med som bakgrundsvariabler då man beskriver den organisationskultur inom vilken verksamheten utförs. De citerade källorna är samstämmiga beträffande att nyliberalism och New Public Management (NPM) är centrala drivkrafter för den socialpolitiska utvecklingen i Finland under den aktuella tidsperioden (se bl.a. Juhila 2006 och Rajavaara 2007). Den operativa ledningens roll i socialt arbete förändras i och med marknadsanpassningen. Från att ha varit substansledare övergår man till att vara allmänledare där man leder arbetsprocesser och förändring. Ledarskapet ses som en profession man utbildas till och något myndigheterna vill satsa på. I början av 2000-talet verkar man inom socialt arbete ha svårt att anpassa sig till den nya retoriken och betoningen av ekonomisk rationalitet och processtänkande. Mot slutet av perioden börjar man i Sosiaaliturva påtala vikten av att definiera relevanta mätare för socialsektorn på den egna verksamhetens villkor. Man börjar anpassa ledarskapets och managerialismens redskap till den egna sektorns behov.