Browsing by Author "Calin, Elisa"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Calin, Elisa (2009)
    Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää millaista todellisuutta Suomen Kuvalehden pääkirjoitukset tuottavat presidentti Tarja Halosesta. Tavoitteena on siis selvittää mitä Suomen Kuvalehti kertoo tasavallan presidentistä. Selvitän erityisesti mitkä asiat nousevat hallitseviksi pääkirjoituksissa ja miten tekstien kuva Tarja Halosesta muodostuu. Toivon, että tutkimukseni laajentaa journalististen tekstien lukemisen keinoja. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusaineistona on 27 Suomen Kuvalehden pääkirjoitusta. Aineiston analyysimenetelmänä käytän diskurssianalyysiä. Se pohjautuu tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä olevaan sosiaaliseen konstruktionismiin, jonka mukaan kielen käyttö rakentaa sosiaalista todellisuutta.Tutkimuksessani tärkeimmät lähdeteokset ovat Arja Jokisen, Kirsi Juhilan ja Eero Suoninen "Diskurssianalyysin aakkoset" ja Norman Faircloughin "Miten media puhuu" teokset. Tutkimustulosten mukaan kuva tasavallan presidentistä muodostuu arvojohtajuusdiskurssin, sotapäällikkyysdiskurssin, presidentin vaalit diskurssin ja ulkopolitiikanjohtajuus diskurssin kautta. Kaikkein voimakkaimmaksi, hegemonisimmaksi presidenttiä kuvaavaksi diskurssiksi nousee arvojohtajuusdiskurssi.