Browsing by Author "Dalman, Asta Wilhelmina"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Dalman, Asta Wilhelmina (2001)
    Syftet med avhandlingen var att undersöka på vilket sätt attityderna till digitaliseringen hade förändrats på den svenska nyhetsredaktionen på YLE, TV-nytt, mellan åren 1999 och 2001. I avhandlingen behandlas också public service- televisionens möjligheter och förutsättningar i den digitala framtiden, ur synvinkeln att både publik och utbud fragmenteras. Den empiriska undersökningen består av två intervjuundersökningar som gjordes på våren 1999 och våren 2001. Som metod i undersökningarna användes temaintervju. Det visade sig att åsikterna på TV-nytt generellt har blivit positivare gentemot digitaliseringen under de två åren. Den största skillnaden var att man 2001 visste att en ny sändning skulle tillkomma, och det här gjorde alla resonemang konkretare jämfört med 1999. Respondenterna hade 2001 en klarare bild av vad digitaliseringen kommer att innebära. Man uppfattade att kraven på mångkunnande skulle öka, och det väckte mycket diskussion, men också där hade attityderna blivit positivare under de två åren. Problemställningar och potentiella möjligheter hade konkretiserats, och respondenterna förankrade en stor del av sina svar vid den nya sändningen. Man oroade sig också för hur innehållet skulle förändras i och med versionering, och man var orolig för hur man skall behålla tittarna. Man kunde inte ur materialet utläsa skillnader i attityderna som skulle ha berott på kön eller arbetsålder. Det har tidigare publicerats mycket lite forskning förändringsarbete på redaktioner, eller om vad digitaliseringen innebär för journalisterna. Den viktigaste källan gällande förändringsarbetet var Lindberg: Förändringar i journalisters arbetsmiljö (1990). Viktigaste metodlitteratur var Hirsjärvi&Hurme: Tutkimushaastattelu, 2001 och Eskola&Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen, 1998. Gällande public service var de främsta källorna Brandrud: Public service sellskapenes stilling i den digitale framtid, 1997 och Hellman: From companions to competitors, 1999. Också muntliga källor har använts.