Browsing by Subject "Dar es Salaam"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Huusko, Jukka (2004)
    Työ on etnografinen tutkielma Dar es Salaamin kaduilla talouden epävirallisella sektorilla työskentelevistä nuorista miehistä. Tarkoituksena on selvittää maaseudulta Tansanian suurimpaan kaupunkiin mielekkäämmän elämän perässä muuttaneiden nuorten selviytymisstrategioita, verkostoitumista ja kulttuurisia keinoja tuottaa yhteisöllisyyttä olosuhteissa, jossa on käynnissä voimakas yhteiskunnallinen eriytymiskehitys. Taustalla on Dar es Salaamin kiihkeä kaupungistuminen, jonka johdosta kaupungin kadut ovat täynnä nuoria, joille ei ole tarjolla virallista työtä. Kaupungin kaduilla toimeentulonsa hankkiessaan katunuoret elävät lähes päivittäisessä yhteenottojen tilassa kaupunginpoliisin kanssa. Tutkielmassa esitetään etnografinen kuvaus yhdestä kadunkulman kohtaus- ja markkinapaikasta siellä päivänsä viettävien nuorten miesten näkökulmasta. He kokevat elävänsä voimakkaassa ristitulessa, sillä he eivät ole saavuttaneet taloudellista vakautta eivätkä kunniallista statusta tansanialaisessa yhteiskunnassa. Kaupungin kaduilla eläessään he pyrkivät kohti kunnioitetumpaa statusta ja samalla tuottavat oman yhteisönsä piirissä jatkuvuuden ja tasapainon olosuhteita. Tutkielmassa kiinnitetään erityinen huomio Afrikan ja Atlantin takaisen diasporan väliseen kulttuuriseen vuorovaikutukseen, joka näkyy Dar es Salaamin kaduilla jamaikalaisesta rastafariliikkeestä vaikutteita saaneissa ajattelutavoissa, maailmankuvassa, tyylissä, populaarikulttuurin ilmaisukeinoissa ja sosiouskonnollisissa representaatioissa. Rastavaikutteisten ilmaisukeinojen suosio ei Tansaniassa liity pelkästään globaalin populaarikulttuurin leviämiseen. Myös poliittinen panafrikkalainen liike, jolla on Tansaniassa pitkä historia, vaikuttaa taustalla. Lisäksi Tansania on yksi diasporassa elävien rastafarien paluumuuttokohteista Afrikassa. Rastavaikutteinen symbolinen toiminta muodostaa eräänlaisen katujen moraalikoodiston, jonka avulla katunuorten välinen yhteisöllisyys, "katujen kommunitas", tuotetaan. Rastaideoiden avulla hyvin erilaisista taustoista lähtöisin olevat katunuoret tuottavat ympärilleen eheän yhteisön ja käsityksen yhteisestä alkuperästä. Globaalin rastafarin afrosentriset myytit sopeutetaan onnistuneesti paikalliseen kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen kontekstiin. Rasta ei merkitse katunuorille pelkkää populaarikulttuuria tai tyylillistä erottautumista. Se on kulttuurinen keino tuottaa konkreettista ja kokemuksellista yhteisöllisyyttä, jopa keino eheyttää yhteiskunnallisen eriytymiskehityksen keskelle pakotettu sosiaalinen persoona. Edelleen rastavaikutteinen ajattelu ja toiminta - "rasta-bricolage" - tarjoaa keinon ottaa ympäröivän kulttuurin keskeiset symbolit haltuun ja muunnella traditiota. Sen avulla katunuoret haastavat hegemonisen auktoriteetin neuvotteluun kulttuurisista identiteeteistä. Tutkimuksen aineisto pohjautuu antropologiseen kenttätyöhön Dar es Salaamissa syys-joulukuussa 2003. Aineisto sisältää osallistuvan havainnoinnin keinoin hankittua informaatiota, teemahaastatteluja sekä valokuvia ja äänitteitä Dar es Salaamin katunuorten tuottamasta populaarista taiteesta. Työssä on hyödynnetty laajasti antropologista kirjallisuutta sekä internetlähteitä.