Browsing by Author "Haaksiala, Jaana"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Haaksiala, Jaana (2001)
    Palautetta on aiemmin tutkittu osana järjestelmäteoreettista käsitystä viestinnästä. Järjestelmäteoreettisiin lähtökohtiin perustuvan organisaatiokäsityksen yhtenä merkittävänä heikkoutena voidaan pitää organisaatioiden inhimillisyyden sivuuttamista, jolloin järjestelmäteoreettisen mallit eivät huomioi organisaation inhimillistä kulttuuria. Organisaation monimuotoisia ja inhimillisiä viestintäjärjestelmiä on mahdollista kuvata dynaamisen organisaatioviestinnän teorian avulla. Teoria on kaaosteoreettinen näkemys organisaation viestinnästä. Dynaamisen organisaatioviestinnän teorian ydin rakentuu tietyistä organisaatioon, organisaation viestintään ja kulttuuriin liittyvistä käsitteistä, joiden välisiä suhteita kuvataan kaaosteorian avulla muodostetuilla kuudella propositioilla eli väittämillä. Teoria esittelee myös organisaation areenat, joilla organisaation inhimillinen vuorovaikutus tapahtuu. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten ja millaisissa tilanteissa Nokia Networksin Switching Platformsissa annetaan henkilökohtaista palautetta esimiehen ja työntekijän välillä. Tutkimuskohteena on henkilökohtainen palaute työntekijän ja esimiehen välisessä vuorovaikutuksessa. Tutkielmassa on tarkasteltu ensinnäkin sitä, millaisia kulttuureja Switching Platformsissa on ja miten erilaiset kulttuurit vaikuttavat esimiehen ja työntekijän väliseen viestintää. Toiseksi tarkastelun kohteena on ollut se, millaista esimiehen ja työntekijän välisen viestinnän pitäisi olla, jotta he saisivat työssään tarvitsemansa tuen. Kolmanneksi tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten dynaamisen organisaatioviestinnän teoria soveltuu laadullisin menetelmin tehdyn tapaustutkimuksen viitekehykseksi. Tutkielman empiria on saatu haastattelemalla keväällä 2000 Switching Platformsin seitsemän työntekijää ja viisi esimiesasemassa toimivaa henkilöä. Tutkielma on laadullinen tutkimus. Aineisto on kerätty käyttämällä teemahaastattelua, jota pidetään lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin sijoittuvana puolistrukturoituna haastatteluna. Teemahaastattelun avulla saatu aineisto on analysoitu käyttämällä laadullista sisällön erittelyä. Aineisto on analysoitu käyttämällä dynaamisen organisaatioviestinnän teorian kuuden proposition muodostamia analyysiluokkia. Koska kaikki haastatteluaineistosta nousevat havainnot eivät liittyneet edellä mainittuun teorian mihinkään propositioon, on tällaiset tapaukset analysoitu erikseen. Tutkielman avulla ilmeni, että palaute voidaan ymmärtää usealla tavalla. Tutkielmassa on jaoteltu palaute neljään eri lajiin: konkreettinen palaute, sanallinen palaute, emotionaalinen palaute ja jatkuvaan vuorovaikutukseen perustuva palaute. Lisäksi tutkielma osoitti, että esimiehet eivät tarkalleen tiedä, millaisissa projekteissa heidän työntekijänsä ovat. Tutkielma myös osoitti, että dynaamisen organisaatioviestinnän teorian kuuden proposition avulla on mahdollista tarkastella laadullista tapaustutkimusta. Tutkielmassa on käytetty teoreettisena viitekehyksenä vuonna 1999 Pekka Aulan kehittämää dynaamisen organisaatioviestinnän teoriaa, joka yhdistää viestinnän prosessikoulukunnan ja semioottisen koulukunnan näkemykset viestinnästä painottaen kuitenkin semioottista kulttuurinäkemystä.