Browsing by Author "Haanpää, Susanna"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Haanpää, Susanna (2001)
    Tutkielmassa tarkastellaan organisaation profilointia imagoa muokkaavana prosessina. Lähtökohtaisena oletuksena tutkielmassa on, että organisaation oma olemus eli identiteetti kertoo sen, miksi kyseinen organisaatio on olemassa. Identiteettiin vaikuttaa myös organisaation rakenne ja sen suhde ympäristöönsä. Organisaatio kertoo toimillaan ja viestinnällään identiteetistään. Nämä toimet vaikuttavat organisaation yhteistyö- ja kohderyhmien mielikuviin. Tutkielmassa osoitetaan, että profiloinnin tarkoituksena on etsiä ne viestit, jotka parhaiten kuvastavat organisaation identiteettiä. Työssä tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat organisaatiosta muodostuvaan mielikuvaan eli imagoon. Tuloksena todetaan, että vaikka organisaation imago on monen tekijän summa, profilointinsa kautta muodostuvien viestien välityksellä ja aktiivisella viestinnällään organisaatio pystyy muokkaamaan imagoaan. Tutkielmassa todetaan, että profilointi ja sitä kautta tapahtuva imagon muokkaaminen on oppimisprosessi, jossa organisaatio tutkimalla itseään ja ympäristöään löytää ne oleelliset tekijät, jotka mahdollistavat organisaation tehokkaan toiminnan. Tähän kuuluvat mm. omien toimintatapojen, normien ja arvojen kyseenalaistaminen, ja sitä kautta uusi oppiminen. Systeemiajattelun mukaisesti tämä on jatkuva, syklinen tapahtuma, jossa jatkuva organisaation sisäinen ja ulkoinen tutkiminen ja trendien tarkastelu muokkaa ja säätelee organisaation toimintaa, organisaation itsensä aktiivisesti toimimalla ja oppimalla. Helsingin yliopistoa organisaationa on tutkittu Mintzbergin mallin mukaisesti ammattilaisten byrokratiana. Keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä tutkielmassa on käytetty systeemiteoreettista näkemystä organisaation ja sen ympäristön välisestä suhteesta. Systeemiteorian näkemyksiä on käytetty myös organisaation oppimista kuvailevassa osuudessa. Empiriaosuudessa työssä on tutkittu Helsingin yliopiston tavoitekuvan rakentamisprosessia vuodelta 1996. Tutkimusaineistona on käytetty Helsingin yliopiston viestinnän laitoksen opiskelijoiden ja Jouni Kivikosken keväällä 1996 tutkimuskurssilla tekemää tutkimusta Helsingin yliopisto mielikuvissa ja julkisuudessa. Tutkimuksessaan kurssilaiset tutkivat yliopiston saamaa julkisuutta sanomalehdistössä määrällisen ja laadullisen analyysin kautta. Lisäksi yliopiston ulkoista ilmettä on tutkittu observoimalla mm. yliopiston rakennuksia ja esitteitä. Näitä analyysejä on tässä tutkielmassa käytetty tarkastelemaan millainen imago Helsingin yliopistolla on yhteistyö- ja kohderyhmiensä keskuudessa. Tärkeimpinä lähteinä on käytetty Argyrisin & Schönin teosta Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, sekä Kivikosken et al. Helsingin yliopisto mielikuvissa ja julkisuudessa.