Browsing by Author "Haanperä, Tuomas"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Haanperä, Tuomas (2004)
    Yritysten viime vuosikymmeninä voimistunut maailmanlaajuinen kansainvälistyminen on haaste työmarkkinoille. Tässä tutkielmassa tarkastellaan kansainvälistyvien yritysten ja järjestäytyneiden työmarkkinoiden vuorovaikutusta ammattiliittoteoreettisesta näkökulmasta. Tarkasteluissa keskeisiksi kysymyksiksi nousevat 1) järjestäytyneiden työmarkkinoiden vaikutukset kansainvälistyvien yritysten valintoihin sekä toisaalta 2) yritysten ulkomaantoiminnan vaikutukset järjestäytyneisiin työmarkkinoihin niin kansainvälistyvän yrityksen kotimaassa kuin ulkomaisen investoinnin vastaanottajamaassa, isäntämaassa (host country). Työ jakautuu viiteen lukuun. Johdantoluvussa esitellään tutkimusongelma ja aiheen taustaksi esitetään työmarkkinoita ja suoria ulkomaisia investointeja kuvaavia reaalimaailman tilastotietoja. Johdantolukuun kuuluu myös katsaus, jossa selvitetään aihepiirin tuore kirjallisuus. Lisäksi esitellään tulevien lukujen kannalta keskeistä järjestäytyneisiin työmarkkinoihin sekä monikansallisiin yrityksiin liittyvää teoriaa vakiintuneen kirjallisuuden avulla. Toinen luku selvittää kansainvälisten yritysten käyttäytymistä järjestäytyneillä työmarkkinoilla. Luku alkaa tutkielman kannalta keskeisen työnantajan hallintavalta -mallin (right-to-manage model) esittelyllä. Kansainvälistyvän yrityksen ja ammattiliittojen vuorovaikutusta tarkastellaan kahden maan ja kahden yrityksen (’kahden suunnan’) mallilla. Luvun tarkoituksena on selvittää yritysten kansainvälistymisen lähtökohtia ja perusmekaniikkaa sekä tutkia tuotedifferentiaation vaikutuksia yritysten kansainvälistyessä järjestäytyneillä työmarkkinoilla. Kolmas luku tarkastelee kansainvälisen yritysten ja ammattiliittojen interaktiota investoinnin vastaanottajamaan (isäntämaan) kannalta. Teoreettisella mallilla tutkitaan investointien vaikutuksia sekä keskitettyjen että yrityskohtaisten palkkasopimusten tapauksissa. Tulokset kertovat muun muassa, että ulkomaisella investoinnilla saattaa olla jopa haitallisia vaikutuksia isäntämaan työllisyyteen. Lisäksi havaitaan, että ulkomaiset yritykset saattavat vastoin odotuksia kannattaa keskitettyjä palkkaratkaisuja. Näin siis samalla pohditaan työmarkkinainstituutioiden roolia maiden välisessä investointikilpailussa. Neljäs luku täydentää kokonaisuuden, sillä siinä yrityksen kansainvälistymistä tarkastellaan investoivan yrityksen kotimaan näkökulmasta. Erityisenä taustakysymyksenä on uhka monikansallisista yrityksistä työn viejinä. Ajankohtaista aihetta motivoidaan katsauksella empiirisiin tutkimuksiin. Teoreettisen mallin avulla tarkastellaan, miten ulkomaille tehtävä investointi vaikuttaa kotimaan työntekijöitä edustavaan ammattiliittoon yrityksen kansainvälistyessä horisontaalisesti tai vertikaalisesti. Mallilla selvitetään, milloin yritykselle kansainvälistymisestä koituva kasvu on myös sen kotimaisille työntekijöille eduksi. Huomataan, että mikäli kotimaassa säilytetty ja ulkomaille siirretty tuotanto ovat toisiaan korvaavia (ts. horisontaalinen investointi), on todennäköistä, että ammattiliitto ei hyväksy yrityksen kansainvälistymispäätöstä. Toisaalta vertikaalinen tuotannonsiirto voi johtaa paitsi palkkojen myös työllisyyden kasvuun yrityksen kotimaassa. Tutkielman päättää päätelmäluku, jossa kootaan tulokset yhteen ja tehdään päätelmiä esitellyistä malleista ja niiden relevanssista reaalimaailmaan. Lopulta pohditaan ammattiliittojen asemaa ja tulevaisuutta yritysten kansainvälistyessä yhä voimakkaammin.