Browsing by Author "Haapalainen, Heidi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Haapalainen, Heidi (2006)
    Tutkielmassani yhdistyvät organisaatio, muutos ja motivaatio. Tutkimuskysymykseni kuuluu: miten eri teoriat näkevät viestinnän vaikutuksen työmotivaatioon muutosorganisaatiossa. Tutkielmani on teoreettinen. Lähestyn tutkimuskohdettani kolmen eri teoreettisen kehyksen kautta: organisatiokulttuuri-, muutos-, ja motivaatioteorian. Pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni tarkastelemalla eri teorioita ja erilaisia näkemyksiä organisaatiokulttuurista, muutoksesta ja motivaatiosta. Tutkielmani aloitan tarkastelemalla viestintää. Tutkielmassani näen viestinnän sekä vuorovaikutuksellisena että merkitystä luovana prosessina. Viestinnän määriteltyäni tarkastelen organisaatiokult-tuuriteorioita ja käsittelen muun muassa kahta uuden ajan organisaatiomallia: Aulan täysverisen organisaation mallia (2000) ja Sydänmaanlakan älykkään organisaation mallia (2001). Organisatio-kulttuurista siirryn tarkemmin muutokseen ja erilaisten muutosteorioiden tarkasteluun. Tarkasteltuani muutosta yleisenä ilmiönä kiinnitän huomioni muun muassa Lewinin (1966) ja Levyn ja Merryn (1986) kehittelemiin muutosmalleihin. Näiden teorioiden ja eri näkemyksien kautta tarkastelen sitä, miten muutos organisaatiossa etenee ja mitä henkisiä ja fyysisiä voimavaroja muutoksen eri vaiheet yksilössä aktivoivat. Muutoksen jälkeen perehdyn motivaatioon ja motivaatioteorioihin. Motivaatioteorioista tarkastelen muun muassa klassisia teorioita, kuten Herzbergin kaksifaktoriteoriaa (1966), Vroomin odotusarvoteoriaa (1964) ja Locken päämääräteoriaa (1968). Uudempana motivaatioteoriana perehdyn Fordin motivoivien järjestelmien teoriaan (1992). Tutkielmani osoittaa, että muutostilanteessa viestinnän merkitys on organisaatiossa erityisen tärkeä. Ensimmäiseksi organisaation viestintä kertoo paljon siitä, millainen kulttuuri organisaatiossa vallitsee. Innovatiivisella ja dynaamisella organisaatiolla on hyvät valmiudet kohdata muutos. Toiseksi perusteellisella ja tehokkaalla viestinnällä on suuri vaikutus muutoksen onnistuneessa läpiviennissä. Kolmanneksi kannustava ja merkitystä luova viestintä ovat tärkeä tekijä työntekijöiden motivaation syntymisen ja ylläpidon kannalta. Neljänneksi voidaan sanoa, että hyvin hoidettu viestintä vaikuttaa sekä työntekijän että koko työyhteisön hyvinvointiin. Muutostilanteessa viestinnän olemukseen tulee kuitenkin kiinnittää huomiota. Mikä tahansa viestintä ei ole tehokasta ja työntekijöitä motivoivaa viestintää. Muutostilanteessa viestinnän tulee olla nopeaa, tyhjentävää ja avointa. Viestinnän avulla on tärkeää perustella muutos sekä luoda työntekijöille turvallinen ja kannustava työilmapiiri. Tällöin viestinnällä voidaan nähdä olevan vaikutusta myös työmotivaatioon. Motivoitunut työntekijä tuntee oman työnsä organisaatiossa arvokkaaksi. Hän on sitoutunut organisaation päämääriin ja selviää siten helpommin myös organisaation kohtaamista muutoksista.