Browsing by Author "Könkkölä, Eeva-Emilia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Könkkölä, Eeva-Emilia (2009)
    Tutkielmassa pohditaan, voiko Internet lisätä demokratiaa. Tekniikan kehityksen ja tietoyhteiskuntakeskeisen ajattelun myötä suuri osa kaupallisesta, yksityisestä ja yhteiskunnallisesta tiedosta on siirtynyt paperilta ja virastoista verkkoon. Digitaalisten verkostojen kautta kansalaiset voivat olla reaaliaikaisessa yhteydessä toisiinsa sekä ottaa osaa aiemmin ulottumattomissa olleisiin yksityisiin ja julkisiin prosesseihin. Internetin vaikutus yhteiskunnan toimintaan on vaikeasti ennustettava, mutta merkittävä. Se luo kansallisiin ja globaaleihin yhteisöihin uusia rakenteita, kaventaa välimatkoja sekä muodostaa yhdessä käyttäjiensä kanssa uudenlaisia kommunikaation ja vuorovaikutuksen tiloja. Tutkielman tutkimusongelman muodostaa Internetin demokratiaa edistävän roolin tarkastelu ja problematisointi. Tutkimusongelmaa lähestytään tutkimalla kansalaisille suunnattuja kansalaisportaaleja, valtion ylläpitämiä Internet-sivuja, jotka pyrkivät toimimaan siltana valtion ja kansalaisen välillä. Tutkimuskenttänä toimii Internet, verkkojen verkko, jota tutkielmassa käsitellään laajana yksityisistä, kaupallisista, akateemisista sekä valtiollisista verkostoista koostuvana maailmanlaajuisena digitaalisena tiedonsiirtoverkostona. Keskeisen tutkimusaineiston muodostaa Suomen kansalaisportaali Suomi.fi, joka on suomalaisessa yhteiskunnassa toimiva julkishallintoa koskevan tiedon, kansalaistoiminnan ja palveluiden keskeinen foorumi. Tutkimusongelman syventämiseksi ja laajentamiseksi Suomi.fin rinnalla käsitellään Tanskan kansalaisportaali Borger.dk:ta, joka niin ikään on tanskalaisessa yhteiskunnassa keskeinen valtiota ja kansalaisia yhdistävä Internet-palvelu. Kansalaisportaaleille on ominaista tiedon ja palveluiden järjestyminen kansalaisuuden käsitteen ympärille, pyrkimys lujittaa kansalaisen ja valtionhallinnon suhdetta sekä vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimivuutta. Portaalin sisältö muodostuu kansalaisille tarjotusta informaatiosta, palveluista sekä osallistumisen ja vaikuttamisen välineistä. Internetin demokratiaa edistävää roolia pohtivan tutkimusongelman kautta haetaan vastauksia tutkimuskysymyksille, jotka muodostetaan tutkimusaineistona toimivien kansalaisportaalien kautta. Tutkielman tutkimuskysymykset kuuluvat, toteutuuko Internet-välitteinen demokratia kansalaisportaalien kautta ja mikäli toteutuu, mitkä ovat toteutumisen muodot, minkälaisia esteitä demokratian toteutumiselle on ja miten Internetin demokratisoivaa roolia voitaisiin vahvistaa. Tutkimus on strategiselta luonteeltaan kartoittava ja pyrkii selvittämään sekä avaamaan tutkimusongelmaan liittyviä uusia näkökulmia. Keskeisimpinä tutkimusstrategioina tutkielmassa käytetään tapaustutkimuksellista tutkimusotetta, joka viittaa teoreettisen viitekehyksen testaamiseen kansalaisportaalien kautta sekä metodologista aineistojen, menetelmien ja teorioiden yhdistämistä. Tärkeimpänä tutkimusmenetelmänä on teemoittelu, jonka kautta tutkimusaineistona toimivista kansalaisportaaleista nostetaan esiin tutkimusongelmaa ja tutkimuskysymyksiä täydentäviä ja tulkitsevia teemoja, asiakokonaisuuksia ja aiheita. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu osallistuvan ja deliberatiivisen demokratian teorioista, joista ensimmäinen painottaa kansalaisten kykyä ja halua olla osallisena heitä itseään koskevassa päätöksenteossa ja jälkimmäinen julkisen keskustelun ja harkinnan merkitystä. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostaa väylän tutkimusongelman ja tutkimusaineiston välille. Teoreettisen viitekehyksen kautta voidaan osoittaa ja eritellä demokratiaa edistäviä tekijöitä ja tarkastella niiden toteutumista kansalaisportaalien kontekstissa.