Browsing by Author "Kuusrainen, Tarja"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kuusrainen, Tarja (2002)
    Tutkielmassani tarkastelen lastensuojelun perhetyön toiminnallisuutta perhetyöntekijöiden näkökulmasta. Sosiaalityön monien menetelmien joukossa voidaan toiminnallisuus mielestäni ymmärtää yhdeksi asiakastyömenetelmäksi.Tarkoitukseni on selvittää, millaisia määrittelyjä ja merkityksiä toiminnallisuus saa perhetyöntekijöiltä sekä miten merkitykset rakentavat toiminnallisuutta menetelmänä. Merkityksiä tarkastelen myös siinä mielessä, että mitä toiminnallisuus menetelmänä antaa erityisesti lastensuojelulle. Toiminnallisuuden teoreettinen ymmärrys perustuu sosiaalityöhön, sosiaalipedagogiikkaan ja kasvatustieteeseen. Etenkin olen nähnyt toiminnallisuuden voimaantumisteorian sekä Deweyn ja Kolben kokemuksellisen oppimisen teorian mukaisena työmallina. Tutkimusmenetelmänä on käytetty fokusryhmähaastattelua. Tutkimusaineistonani on kolme ryhmähaastattelua. Haastatteluihin osallistujat on valittu Helsingin keskisen-, itäisen-, kaakkoisen- ja eteläisen sosiaalikeskuksen sosiaalipalvelutoimistoista. Analyysimenetelmänä on käytetty haastatteluaineiston sisällönanalyysiä. Aineistoni perusteella perhetyön toiminnallisuudeksi määritellään kaikenlainen toiminta, mikä eroaa "puhtaasta" keskustelutilanteesta. Perhetyön toiminnallisuus on siten erittäin laaja-alaista ja monipuolista aina kotitöiden tekemisestä seikkailuun asti. Perhetyössä toiminnallisuus toteutuu perheiden arjessa lasten ja vanhempien kanssa sekä asiakasryhmissä, leireillä ja retkillä. Toiminta ja tekeminen aktivoi, motivoi sekä sen avulla ohjataan ja opetetaan asiakkaita. Toiminnan hoidolliset elementit: toiminnassa syntyvä vuorovaikutus ja positiivinen ilmapiiri auttavat muutosprosessin etenemistä. Toiminnassa saadut elämykset ja oivallukset voivat olla merkittäviä oppimiskokemuksia. Toiminnan kaikki merkitykset ovat tärkeitä interpsyykkisten tekijöiden työstäjiä, ne ovat myös merkityksellisiä kognitiivisesti ja sosiaaisten taitojen vahvistamisessa. Toiminnallisuus on joustava, luova ja innovatiivinen menetelmä. Perhetyössä toimintaa pyritään tekemään tavoitteellisesti, suunnitelmallisesti ja asiakaslähtöisesti. Toiminnallisuus ei ole puuhastelua, jos se on kytketty osaksi koko työprosessia ja sitä käytetään systemaattisesti tavoitteiden saavuttamiseksi. Toiminnallisuus menetelmänä tukee vanhemmuutta, joka on lastensuojelun keskeinen tavoite. Toiminnallisuus on myös hyvin lapsilähtöinen työkäytäntö. Toiminnallisuus on väline hyvän vuorovaikutussuhteen saavuttamiseksi, mikä yhdessä tekemisen kanssa auttaa ratkaisemaan lastensuojeluperheiden monia vaikeuksia. Tutkielmassani tärkeimmät lähteet ovat mm. Forsbergin (1998), Heinon (2000) ja Hurtigin (1999) lastensuojelututkimukset sekä tutkimukset toiminnallisuudesta (Caven & Piha -94, Nyqvist -95, Lindfors -96) ja teoreettiset julkaisut kuten Karvinen (2000), Hämäläinen (1999), Kurki (2000), Toikko (1997) ja Kolb (1984).