Browsing by Author "Laakso, Hanna"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Laakso, Hanna (2001)
    Tutkimusongelmani on uskonnollisesta ryhmästä irtautuminen. Kiinnostukseni kohteena on, mikä saa ihmisen jättämään uskonnollisen ryhmänsä ja hylkäämään aiemmin totuutena pitämänsä opin, millainen tämä prosessi on ja mitä se merkitsee irtautuneelle. Tarkoitukseni on kuvata ja ymmärtää tätä prosessia ja sen seurauksia prosessin kokeneiden kertomusten avulla. Löytyykö kertomuksista jotain yhteistä, mahdollista "uskonnollisesta ryhmästä irtautumisen - mallia" Aineistona käytin eri uskonnollisista ryhmistä irtautuneiden henkilöiden haastatteluja. Haastatteluissa käytin ns. narratiivista menetelmää; haastateltavat kertoivat itse "uskonnollisen elämäkertansa" Analyysissä keskityin haastateltavan puheen sisältöön, siihen mitä hän kertoi. Sisällönanalyysin keinoin etsin haastatteluista esiin nousevia teemoja, sekä mahdollista mallia, jonka mukaan irtautuminen yhteisöstä tapahtui. Taustana tutkimukselle tarkastelen uskonnon merkityksen muuttumista yhteiskunnan muuttuessa. Uskonnon merkitys yhteiskunnassa ja yksilöiden elämää ohjaavana tekijänä on vaihdellut eri aikoina. Traditionaalisessa yhteiskunnassa uskonnon merkitys oli keskeinen, modernissa sen merkitys väheni ja tilalle tuli rationalismi. Maailmaa alettiin selittää turvautumatta jumalallisiin voimiin. Modernisaation edetessä uskonnon merkityksen ennustettiin vähenevän ja sekularisaation vahvistuvan. Näin ei kuitenkaan ole käynyt, vaan uusia uskonnollisia liikkeitä on syntynyt runsaasti. Liikkeiden määrän kasvaessa myös liikkeistä eroaminen on yleistynyt. Tarkastelenkin uskonnollista yhteisöä sellaisena traditionaalisena yhteisönä, joka tarjoaa jäsenilleen jatkuvuutta ja turvaa modernissa/postmodernissa, alati muuttuvassa maailmassa. Yhteisö tarjoaa normeja ja ohjeita siitä, kuinka elämä tulee elää. Haastateltavat olivat hyvin vahvasti sitoutuneet yhteisöihinsä. Yhteisöön sitouduttiin sekä asenne- että käyttäytymisen tasoilla. Jotta voidaan puhua lopullisesta irtautumisesta, on sen tapahduttava molemmilla tasoilla. Aineiston perusteella irtautumisprosessista voidaan erottaa neljä erillistä kronologisesti etenevää vaihetta: alkusysäys, epävarmuuden aika, käännekohta ja lopullinen irtautuminen. Irtautumisprosessi oli vaikea. Yhteisöstä oli usein vaikea irrottautua siitä huolimatta, että usko sen oppeihin oli mennyt. Irtautumisen jälkeen maailma ja oma itse oli hahmotettava uudesta näkökulmasta, sillä enää ei voitu nojautua yhteisön määrittelemiin uskomuksiin.