Browsing by Author "Maasalo, Paulus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Maasalo, Paulus (2001)
    Työn teemana on taloudellinen hegemonia. Talouspoliittisten hegemoniateorioiden avulla työssä tarkastellaan Kiinan WTO-jäsenyysprosessia. Tutkimuksen kohteina ovat WTO, Kiina ja Yhdysvallat. Tutkimuskohteen taustana on ajatus suurvaltojen välisestä kilpailusta. Tutkimuksessa keskitytään hegemonia-arviointeihin resurssivallan määrittelyin. Pyrin myös muodostamaan uutta teoriaa koskien hegemonin elinkaarta. Kiinan ja Yhdysvaltojen osalta rajaus on tehty koskemaan vuonna 1986 alkanutta kiistaa Kiinan WTO-jäsenyydestä. Valtioiden osalta tarkastellaan niiden talouspoliittista ideologiaa ja intressejä. Ajallisen rajauksen päätöspisteenä on Bill Clintonin presidenttikauden päättyminen vuonna 2001. Ajallinen rajaus on kuitenkin suuntaa-antava, koska tutkimuksen painopisteenä ovat pikemminkin teemat eivätkä niinkään Yhdysvaltain tietyn hallinnon ratkaisut. Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tosin tapaustutkimuksen ohessa pyritään myös uuden teorian muodostamiseen. Tapaustutkimuksen tapauksena on jo edellä mainittu Kiinan WTO-jäsenyysprosessi vuodesta 1986 lähtien. Tutkimuksen tulokset ovat kahdentyyppisiä, kuvaus ja selitys. Kuvaus on idiografinen kuvaus Kiinan ja Yhdysvaltain asemasta ja WTO:n merkityksestä molemmille maille. Selitys puolestaan valottaa Kiinan asemaan vaikuttavia tekijöitä viitekehyksen avulla. Toisaalta tulokset ovat myös teorian kriittistä arviointia. Viitekehyksessä esitettävien teorioiden selityskykyä punnitaan historian ja tämän tutkimuksen tapauksen valossa. Tutkimusaineistona on valmis kirjallinen aineisto, jota olen tutkinut muun muassa lähdekritiikin oppeja noudattaen. Kirjallinen aineisto on koostunut pääasiassa jo tehdyistä tutkimuksista, artikkeleista, kirjallisista dokumenteista ja tilastollisesta aineistosta. Tilastollista aineistoa ei ole erikseen analysoitu, vaan se on lähinnä muuta esitystä tukemassa. Tutkimuksen viitekehys koostuu eri tutkijoiden teorioista ja näkemyksistä hegemonin tai suurvallan toimintaan. Pääasialliset teoriat, joiden avulla tarkastellaan tapaustutkimuksen kohteena olevaa Kiinan WTO-jäsenyysprosessia, ovat Robert Keohanen ja Robert Gilpinin talouspoliittiset teoriat. Nämä teoriat koskevat kansainvälisten talousregiimien osuutta Yhdysvaltain taloudellisen hegemonian välineinä. Koko tutkimuksen läpäisevänä punaisena lankana on ajatus hegemonioiden nousun ja tuhon syklistä. En aio selittää sitä tai vetää deterministisiä johtopäätöksiä. Nousu ja tuho otetaan historiallisena tosiasiana. Itse aion selittää ja kuvata Yhdysvaltain vastustusta Kiinan WTO-jäsenyyttä kohtaan hegemonististen intressien avulla. Toisin sanoen tutkimuksen tarkoituksena on vastata kysymykseen: ?Miksi Yhdysvallat on vastustanut Kiinan WTO-jäsenyyttä?? Tuloksena esitän, että Yhdysvallat on vastustanut Kiinan WTO-jäsenyyttä ylläpitääkseen taloudellista hegemoniaansa.