Browsing by Author "Uimonen, Auri"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Uimonen, Auri (2001)
    Tutkielmassa tarkastellaan EU:n koulutuspoliittisissa diskursseissa esiintyviä muutostavoitteita. Tutkimusaiheen valinnan taustana on ajankohtaista teoreettista koulutuskeskustelua värittänyt huoli siitä, ettei koulutus ole muuttunut sitä ympäröivän yhteiskunnan muutoksesta huolimatta. Koulutuspolitiikan on arvioitu valtiollisella tasolla olevan liian sidoksissa perinteisiin koulutusihanteisiin ja -instituutioihin. Koulutuspoliittisilla diskursseilla koulutuskokonaisuutta voidaan uudistaa ja muuttaa. Tutkimustehtäväksi muodostuu EU:n koulutuspoliittisten diskurssien ja ja niissä hahmoteltujen koulutuksen uudistamiseen tähtäävien tavoitteiden tulkinta. EU:n koulutuspolitiikka valitaan tutkimuskohteeksi, koska sillä ei ole pitkää historiaa ja vankkaa perinnettä, eivätkä sitä rasita totutut tai vanhentuneet tavat organisoida koulutusta. EU:lla ymmärretään olevan mahdollisuuksia vastata koulutusmuutoskeskustelun kritiikkiin ja muokata uudenlaista koulutuskokonaisuutta. Varsinaiseksi tutkimuskohteeksi rajataan EU:n komission koulutus ja kulttuuri –pääosaston koulutuspoliittinen asiakirjadiskurssi. Tutkimusaineistona ovat pääosaston www-asiakirjat. Tutkimustehtävänä on etsiä asiakirjoista uusia käsitteitä, joilla diskursseissa pyritään rakentamaan uudenlaista koulutuskokonaisuutta. Uudet käsitteet toimivat tutkimuksen metodisina "avaimina". Tarkoituksena on löytää asiakirja-diskurssista sellaiset ydinkäsitteet, joihin sisältyy muutoksen idea: pyrkimys johonkin uuteen. Tutkimustehtäväksi tutkimusaineiston analysoinnin osalta muodostuu siten sen selvittäminen, millaisten uutuusvoimaisten käsitteiden varaan EU:n koulutuspoliittinen diskurssi ja koulutuspolitiikka rakentuvat? Tutkimusaineistosta löydettiin seuraavat avainkäsitteet: tietoinen yhteiskunta, aktiivinen kansalaisuus, avoin ja dynaaminen koulutusalue, joustavat koulutusjärjestelmät, liikkuvuus ja yhteistyöverkostot. Monet EU-politiikan tutkijat ovat sanoneet, että EU on hankala kokonaisuus tutkittavaksi. On sanottu, ettei yhteiskuntatieteilijöillä ole käytössään päteviä käsitteellisiä ja teoreettisia välineitä EU:n integraatioon liittyvien prosessien kuvaamiseen ja selittämiseen. Työn tutkimustehtävää laajempana tavoitteena on ollut rakentaa sellainen teoreettinen näkökulma sekä luoda sellainen metodinen viitekehys, joiden avulla EU:n koulutuspolitiikan analyyttinen tarkastelu mahdollistuu. Tutkielman keskeisimmät lähdeteokset ovat: The Single Market for Education and National Educational Policy (Ollikainen, A.), Postmodernism and Education (Usher, R. & Edwards, R.), Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle (Lehtisalo, L. & Raivola, R.) ja Tekstistä politiikkaan (Palonen, K.).