Browsing by Author "Uitto, Helena"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Uitto, Helena (2006)
    Tarkastelen tutkimuksessani Internetin verkkokeskustelussa rakentuvaa kuvaa lastensuojelun sosiaalityöstä. Tavoitteenani on löytää lastensuojelun paikka näissä keskusteluissa ja tutkia, minkälainen kuva lastensuojelun sosiaalityöstä keskustelujen välityksellä syntyy. Lähtökohtana on, että lastensuojelun läsnäolo tai läsnäolon mahdollisuus perheessä synnyttää mielikuvan vanhemmuuden riittämättömyydestä, ja tämä mielikuva voi leimata perheitä ja vanhempia. Internetin verkkokeskustelufoorumi mahdollistaa vanhemmille kommunikatiivisen tilan, jossa he voivat tuottaa omasta vanhemmuudestaan vaihtoehtoisen kuvauksen. Lastensuojelun sosiaalityö rakentuu tässä tilassa ja puheessa, vastapuheessa. Tutkimusaineisto koostuu Tukiasema.netistä kerätyistä lastensuojeluaiheisista keskusteluista. Aineiston valintaa ovat ohjanneet otsikoiden käsitteet: lapsen huostaanotto, koulukoti, lasten sijoitus, sossu ja lapset. Aineisto koostuu otsikoiden alle kertyneistä viidestä viestiketjusta, joissa on yhteensä 89 viestiä. Tutkimukseni on aineistolähtöinen ja sosiaalisen konstruktionismin lähtökohdat vaikuttavat lähestymistapojen valintaan. Tarkastelen verkkokeskustelijoiden tuottamia tekstejä diskursiivisena maailmana ja analysoin tapaa, jolla asioita tulkitaan ja tuotetaan. Esioletukset liittyvät sosiaalisen todellisuuden luonteeseen. Kielenkäytöllä ei pelkästään kuvata asioita, vaan myös annetaan niille merkityksiä. Samastakin kohteesta voidaan tuottaa erilaisia todellisuuksia. Sosiaalisen todellisuuden rakentuminen tapahtuu erilaisissa konteksteissa. Kielenkäytön tarkastelussa on keskipisteessä prosessit, joilla merkityksiä rakennetaan. Kaikella kielenkäytöllä on seurauksia tuottava luonne. Analyysivälineitä haen retoriikan ja tekstuaalisten rakenteiden teorian puolelta. Rakenteiden tulkintaan käytän A. J. Greimasin aktanttimallia, jonka avulla puran verkkoviestit ja rakennan uudelleen tarinoiksi. Näin aineisto tiivistyy ja voin määrittää toimijoita ja toimijoiden välisiä suhteita. Löydän aktanttimallin avulla lastensuojelun paikan keskusteluista. Retorista analyysiä käytän viestiketjujen aloittajien ja tekstin vakuuttavuuden tarkasteluun. Keskiössä on sen havaitseminen, miten tekstit saadaan vakuuttaviksi ja mitä vakuuttavuudella tavoitellaan. Lastensuojelun sosiaalityön paikka keskusteluissa löytyy vanhemman ja lastensuojelun suhteesta. Tutkimuksessa lastensuojelun sosiaalityölle löytyy kolme aktanttiasemaa: vastasubjekti, vastustaja ja auttaja. Se, minkälainen kuva lastensuojelun sosiaalityöstä tuotetaan verkkokeskusteluissa riippuu siitä, mikä on vanhemman ja lastensuojelun aktantiaalinen suhde. Vastasubjektina lastensuojelutyö tuotetaan julmana, mielivaltaisena ja epäoikeudenmukaisena toimintana. Vastasubjektin aktanttiasemassa lastensuojelun sosiaalityö esiintyy vastoin vanhempien tahtoa tehdyissä huostaanotoissa. Lastensuojelun "kauhutarinat" saavat alkunsa täältä. Lastensuojelu on myös suhteessa vanhempaan vastustaja tai auttaja. Vastustajana lastensuoje-lun sosiaalityötä leimaa vaihtelevuus ja epävarmuus. Vanhempi ei tiedä, mitä tapahtuu, jos ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Lastensuojelun "kauhutarinat" toimivat suhteessa van-hempaan myös vastustajina. "Kauhutarinat" estävät avun varhaisen hakemisen. Auttajana lastensuojelun sosiaalityötä määrittää ammatillisuus, yhteistyö ja luotettavuus.