Browsing by Author "Vaajoensuu, Emilia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Vaajoensuu, Emilia (2007)
    Tutkimuksessani lähestyn sijoittajaviestintää läpinäkyvyyden näkökulmasta. Käsittelen työssäni talousraportoinnin International Financial Reporting Standards -standardeja sekä Market Abuse-, Transparency- ja Prospectus-direktiivejä. Uusilla standardeilla ja direktiiveillä pyritään lainsäädännön harmonisointiin Euroopassa sekä parantamaan yhtiöiden läpinäkyvyyttä. Edelleen, tavoitteena on edistää Euroopan unionin yhteisten pääomamarkkinoiden kasvua ja kaupankäynnin vilkastumista. Tarkastelen pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnän muuttumista näiden uusien standardien ja direktiivien myötä sekä niiden vaikutusta sijoittajaviestinnän läpinäkyvyyteen. Keskeisimmät tutkimuskysymykseni ovat: - Miten uudet direktiivit ja standardit edistävät sijoittajaviestinnän läpinäkyvyyttä? - Mitä haasteita uudet standardit ja direktiivit asettavat pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnälle? - Millaisia ongelmia läpinäkyvyydestä mahdollisesti aiheutuu? Tutkimusaiheeni ajankohtaisuudesta johtuen nojaudun tutkimuksessani paljolti asiantuntijalähteisiin. Haen vastauksia tutkimuskysymyksiin sekä aiemman tutkimuskirjallisuuden että teemahaastattelujen pohjalta. Keskeisimpiä lähteitäni ovat sijoittajaviestinnän osalta Poikolainen (1996), Mars, Virtanen & Virtanen (2000) ja Kariola, Niemelä & Angervuo (2004) ja läpinäkyvyyden osalta Tapscott & Ticoll (2003) ja Oliver (2004). Painetut sekä sähköiset artikkelit muodostavat merkittävän osan lähteistä. Keskeisimpiä näistä ovat PricewaterhouseCoopers (2004) ja InvestorSight: The Global Investor Relations Benchmark Study (2005). Haastateltavat olen valinnut kolmelta eri osa-alueelta: haastattelen sijoittajaviestinnän ammattilaisia, sijoitusanalyytikkoja ja osakesäästäjiä. Sijoittajaviestinnän ammattilaiset olen valinnut neljästä suomalaisesta pörssiyhtiöstä nelikentän avulla, muuttujina yhtiön koko ja kansainvälisyys / kotimaisuus. Sijoitusanalyytikot olen puolestaan valinnut valitsemiani yhtiöitä seuraavista analyytikoista. Lähtökohtaisesti direktiivien ja standardien tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä. Haastateltavien mukaan yhtiöt tuottivat jo valmiiksi paljon tietoa taloudellisesta tilastaan. Suomalaista sijoittajaviestintää pidettiin jo melko läpinäkyvänä, ja erityisesti direktiiveillä ei nähty olevan suurta vaikutusta suomalaisen sijoittajaviestinnän läpinäkyvyyteen. Sen sijaan niiden koettiin lisäävän läpinäkyvyyttä esimerkiksi Keski-Euroopan maissa. Sijoitusanalyytikot ja sijoittajat olivat sääntelyn kannalla, kun taas sijoittajaviestinnästä vastaavat esittivät myös vaihtoehtoja muodolliselle sääntelylle. Sääntelyn arvioitiin kuitenkin lisääntyvän tulevaisuudessa. Standardien ja direktiivien käyttöönotosta aiheutuvia keskeisimpiä haasteita sijoittajaviestinnästä vastaaville olivat lisääntynyt työmäärä sekä ammatin vaatimustason kasvu. Myös sijoitusanalyytikoiden työmäärä kasvoi, eikä lisääntyneeseen tietomäärään ehditty kunnolla perehtyä. Sijoittajat puolestaan arvioivat viestien ymmärrettävyyden vaikeutuvan. Läpinäkyvyydestä aiheutuvat ongelmat keskittyivät haastatteluaineiston perusteella huoleen siitä, että listautuneiden yhtiöiden on julkaistava tietoa, josta listautumattomat, kilpailevat yhtiöt voisivat hyötyä. Sääntelyn ja läpinäkyvyyden sinänsä ei nähty juuri aiheuttavan ongelmia, vaan sillä nähdään päinvastoin voivan olla myönteinen vaikutus yhtiöiden toimintaan.