Browsing by Author "Vaalama, Anu Maaria"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Vaalama, Anu Maaria (2003)
    Tutkielma käsittelee Suomen Tietotoimiston kotimaan osaston toimittajien työssään kokemia uusia vaatimuksia, jotka johtuvat liikevoiton tavoittelusta ja uutiskilpailusta. Tarkoituksenani on selvittää, kuinka toimittajat ovat nämä uudet vaatimukset kokeneet ja niihin sopeutuneet. Uutiskilpailuun liittyen selvitän myös sitä, onko kiristynyt kilpailu lisännyt nopeuden vaatimusta ja kuinka tämä vaatimus työssä näkyy. Selvitän myös toimittajien kokemuksia muista ilmiöistä, joilla STT hakee liikevoiton kasvua. Niitä ovat esimerkiksi uudet journalistiset palvelut ja juttujen räätälöiminen erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. Tutkielman lähtökohtana on se, että tänä päivänä myös ei-kaupalliset mediayhtiöt kilpailevat samalla kentällä kuin mainosrahoitteiset yhtiöt ja kilpailu kiristyy jatkuvasti. Myös STT:n on täytynyt vastata kiristyneeseen kilpailutilanteeseen, sillä yritys pyrkii vuosittain tiettyyn liikevoittoon ja sen lisäksi uutistoimiston asiakkaat toivovat yhä monipuolisempaa palvelua. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä on John McManusin journalismin tuotantoprosessia kuvaava malli sekä McManusin ajatukset markkinajohtoisesta journalismista. Tutkielmani kannalta keskeinen teos on ollut myös Heikki Heikkilän väitöskirja Ohut ja vankka journalismi. Myös Robert G. Picardin mediataloutta koskevat julkaisut ovat olleet keskeisiä työni kannalta. Lisäksi pohjaa tutkimukselleni ovat antaneet monet kotimaiset journalismia ja sen tilaa kartoittaneet tutkimukset ja raportit, varsinkin Ari Heinosen julkaisut. Tutkimusmenetelmäni on laadullinen teemahaastattelu ja analyysimenetelmäni on hyvin aineistolähtöinen. Haastattelin kaikkiaan yhdeksää kotimaan osaston toimittajaa ja kahta online- ja radio-osaston toimittajaa. Analyysi muodostui usean eri vaiheen jälkeen, joiden aikana laadin teemakortistoja sekä luokittelurunkoja. Menetelmäni pohjana käytin lähinnä Jari Eskolan ja Juha Suorannan sekä Sirkka Hirsjärven ja Helena Hurmeen näkemyksiä laadullisen aineiston analyysistä. Tutkimukseni keskeisimpiä tuloksia on, että STT:n kotimaan osaston toimittajien on vastattava tänä päivänä moniin uusiin vaatimuksiin, joita liikevoiton tavoittelu ja uutiskilpailu ovat aiheuttaneet. Toimittajien on esimerkiksi pystyttävä entistä parempaan ja tehokkaampaan uutistuotantoon ja nopeuden vaatimuksesta on tullut ympärivuorokautista. Toimittajien on täytynyt omaksua myös monia uusia taitoja, jotka liittyvät uusmedialle tarjottavien sisältöjen tuotantoon. Myös asiakaslähtöisyys on korostunut, juttujen sisällöt ovat keventyneet ja varsinkin nuoremmat toimittajat ovat tiedostaneet tulostavoitteet ja sen, kuinka liikevoittoa on mahdollista hankkia.